Anúncio

På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete

15 de Aug de 2017
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete(20)

Anúncio
Anúncio

På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete

 1. Åtgärdsplanen. ” Vi ser i utvärdering och genom vad som sker ute i klassrummen att detta har utvecklat undervisningen och det kollegiala lärandet. Nu står vi inför nästa steg, att fördjupa och hålla i så att detta blir ett utvecklingssteg som leder till långsiktig förbättring av elevers resultat i Hultsfred.”
 2. Kursledare i Hultsfreds kommun. Få igång kollegialt lärande avseende nyanländas lärande. Bidra till fördjupning och fokus kring språk- och kunskapsutvecklande arbete i FL-gruppen. SKUA fördjupat och implementerat förhållningssätt på alla enheter. Introducera nya medarbetare. Med FL: utveckla undervisning i samarbete med studiehandledare.
 3. Åtgärdsplanen Bakgrund • Stor spridning kring förståelsen för och kunskap kring studiehandledning (organisation). • En tydlig progression saknas mellan IK/förberedelseklassernas olika steg. • Vi saknar tillräcklig Sva kompetens och har svårt att prioritera hur vi bäst ska använda de Sva lärare vi har.
 4. • Fördjupa och hålla i så att detta blir ett utvecklingssteg som leder till långsiktig förbättring av elevers resultat i Hultsfred. • Pedagogspåret - utbilda handledare. • Många lärare känner otillräcklighet i mötet med elever med svåra upplevelser. • Kartläggningsarbetet behöver utökas och utvecklas (organisation). • Förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever (strategi). • Kollegiala lärandet behöver utvecklas.
 5. Studiehandledning Team 8: Nätverksträffar tillsammans med rektorer. Dialogmöte m rektorer. Rektorer efter mötet påbörja förbätttringsarb. Avseende organisation och lärande. FL: utveckla undervisning i samarbete med studiehandledare Dialogmöte Genomför samtal med elever om hur de upplever studiehandledningen och dess betydelse för lärandet. Halvdag arbetslagsledarträff modersmål + st.handl. Kopplat till forskning,. Heldag strategi för förbättringsarbete avseende Studiehandledning och nyanlända elevers resultat. Språk och kunskapsutvecklande arbete KL: Få igång kollegialt lärande avseende nyanländas lärande. Bidra till fördjupning och fokus kring språk- och kunskapsutvecklande arbete i FL-gruppen. SKUA fördjupat och implementerat förhållningssätt på alla enheter. Introducera nya medarbetare. Med FL: utveckla undervisning i samarbete med studiehandledare. FL: utveckla undervisning i samarbete med studiehandledare Ledningsgrupp: Arbetet med att pröva ut språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen fortsätter i alla arbetslag. Samtliga arbetslag fortsätter och fördjupar sin pågående utvecklingsprocess. Kartläggning - Lizette, Ett gemensamt upplägg som utgår från kartläggningsmaterialet och Allmänna råd för utbildning för nyanlända elever arbetas fram av KL? (Lizette) + utvecklingsledaren. Använda och följa upp resultat av kartläggning utvecklas. + system för dokumentation och samverkan kring elevers lärande. FL: Genomför ett pedagogiskt café som leds av kartläggarna tillsammans med FL. Organisation - Ledningsgrupper. Koppla arbetet till skolans kvalitetsarbete. AL planerar och följer upp pedagogiskt café. Rektorer har regelbundna ”nulägessamtal” med varje arbetslag. Möte med traumatiserade barn och ungdomar EHT – elevhälsa nätverk. Arbete för en elevhälsa som allt mer blir en integrerad del i skolans verksamhet. Personalen får pedagogiska redskap för möten med elever. Arbetslag: Föreläsning med uppföljande samtal. Förebygga och främja elevhälsa arbete. Lyfta in nyanlända elever o elevhälsans uppdrag i det syst. Kvalitet. Arb. Resultat på individnivå. Ledningsgruppernas strategiska arbete. (Förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever) ” Använda och följa upp resultat av kartläggning utvecklas. + system för dokumentation och samverkan kring elevers lärande. ” fr kartläggning. Varje ledningsgrupp ha en tydlig strategi för sitt arbete.
 6. Källa: Nationellt centrum för andraspråk.
 7. 1 Syfte Läroplan Kriterier för observation. 2 Kollegie- handledning kring planering/tema. 3 Kollegie- handledning kring observationer. Dra slutsatser och lärdomar. Genomföra observationer. Ta med en planering kring ett lärande tillfälle. Upplägg Observation talutrymme: Ta med observationsprotokoll.
 8. 1 17/8 • Läsning och uppgifter mellan varje stor träff. • Mellanträffar med FL. Upplägg SKUA-utbildning 2 9/10 3 29/1 4 26/3 5 28/5 Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 13/9 Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 29/11 Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 18/4 Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 28/2
 9. ”Det är genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss såväl som vad vi inte har förstått och kanske behöver stöd för att komma vidare med. Med vilken kvalitet våra språkliga förmågor utvecklas avgör hur väl vi kan anpassa oss till olika situationer och möta olika krav. På så sätt kan vårt språk påverka våra vägval och hur väl vi lyckas i utbildning, arbetsliv och samhällsliv.” Få syn på språket sid 11 (Skolverket) SKUA = Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 10. Mötas på mitten! 1: Gruppen får en frågeställning. 2: Alla gruppmedlemmar skriver i sitt eget fält ner så många svar som de hinner inom 3 min. 3: Gruppen startar Ordet runt genom att gruppmedlem 1 förklarar sitt första svar. 4: Hela gruppen diskuterar svaret. Om gruppen är enig om att förslaget är bra skrivs det in i en gemensam formulering i mittfältet. 5: Gruppmedlem 2 förklarar sitt första svar och så vidare. Alla är sekreterare. En är sammanfattare. Jag är tidshållare.
 11. Vad är SKUA? • Utveckla ämneskunskaper – utveckla ämnesspecifikt språk. • Att planera för språkutvecklande ämnesundervisning. • Bygga vidare på elevernas förkunskaper. • Att planera för interaktion och grupparbeten. • Aktiviteter där eleverna lär av och med varandra. • Introducera och återanvända expertord.
 12. Utveckla ämneskunskaper – utveckla ämnesspecifikt språk. • t.ex. att eleverna får interagera med varandra i mindre grupper och använda vardagsspråk för att förhandla om ämnesspråk kan innebära att elever utvecklar sina ämneskunskaper parallellt med att utveckla ett ämnesspecifikt språk.
 13. Att planera för språkutvecklande ämnesundervisning. • Jag behöver fundera på vad jag vill att eleverna ska förstå och vilken kunskap jag vill att de ska utveckla. Vilka förmågor är det eleverna behöver öva på i undervisningen, vilka aktiviteter och uppgifter som ger eleverna möjlighet att öva på detta.
 14. Bygga vidare på elevernas förkunskaper • Från det konkreta till det abstrakta.
 15. Att planera för interaktion och grupparbeten. • Oavsett vilket ämne jag undervisar i måste jag planera min undervisning så att eleverna får interagera med varandra och öva på att samtala, jämföra, diskutera, resonera m.m.
 16. Aktiviteter där eleverna lär av och med varandra. • Använda eleverna som lärresurser för varandra. Svårigheten är att se till att de elever som kommit längst blir utmanade och inte bara får agera som ”hjälplärare”.
 17. Introducera och återanvända expertord. • Skriva ordlistor som expertord som sedan används och undervisas kring. Språkliga övningar kring dessa ord.
 18. Stärk språket stärk lärandet • ”Trots all forskning och lagts ner och alla litteracitetsprogram, utveckling av kursplaner och ämnesplaner är det nog fortfarande så att tala ofta får stå tillbaka för att lyssna och skriva. En del forskning visar att elever fortfarande spenderar över 90 % av sin tid på att lyssna på lärarna eller göra individuella uppgifter.” • ”Muntlig interaktion är en viktig resurs för alla elevers lärande och andraspråks utveckling.”
 19. Interaktion i klassrummet ”Forskning kring andraspråksutveckling visar tydligt att mycket beror på hur samtalen i klassrummet läggs upp för att elever framgångsrikt ska tillägna sig andraspråket.” Gibbons, kap 2 sid 49, Stärk språket stärk lärandet.
 20. Prioriterat mål
 21. Hur får man till en lärande interaktion?
 22. Mål med utbildningsinsatsen: SKUA- utbildning: Observation talutrymme: Observation talutrymme fsk/fri: - Pröva ut språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i den egna undervisningen. - Reflektera över kvalitet i undervisning gällande (andra-)språks- och kunskapsutveckling, självständigt och i samarbete med övrig personal. Fördjupa SKUA kunskaperna hos pedagogerna och att pedagogerna får syn på hur kan vi hjälpa och stötta våra elever kring kommunikation. Att SKUA blir ett arbetssätt som används i vardagen i våra klassrum och verksamheter. Fördjupa SKUA kunskaperna hos pedagogerna och att pedagogerna får syn på hur kan vi hjälpa och stötta våra elever kring kommunikation. Implementera den reviderade kursplanen mer, med fokus centralt innehåll språk och kommunikation.
 23. Hur kan det synas i ditt klassrum/på dina elever?
 24. Mina mål för terminen: Vilka mål (förväntningar) har du för läsåret med tanke på utvecklingsarbetet? • När elevernas mål är tydliga och att de själva har uttalat dem är det lättare att uppnå dem under året! Uppgiften är att skapa en lista över personliga mål för terminen som du är villig att dela med dina klasskamrater. • Diskutera med eleverna: Vad är mål? Hur bestämmer man egna mål? Varför är det bra? Vad finns det för mål? • Be eleverna i en EPA diskutera vilka mål de tror är viktiga för sig själv. • Lyft några av elevernas mål i klassen. • Be dem tänka ut minst ett mål de har för sig själv och skriva ner dem på mini- whiteboards eller papper. • Använd strukturen Berätta mera! och be eleverna gå runt i rummet och berätta sina mål för varandra (alt. använd inre-yttre cirkel). Du kan även be dem förklara hur de tror de ska uppnå dem. • Sammanfatta målen och spara dem för att gå igenom senare under terminen.
 25. • Du bestämmer ett tematiskt innehåll att berätta om; ex. Vad har du gjort i helgen? Hur lärde du dig cykla,? Vad gillar du att äta? Vad tyckte du om boken vi läst? Berätta något du vet om stenåldern. • Du sätter på musik i rummet. • Eleverna rör sig runt i klassrummet fritt. • Du stoppar musiken och eleverna ger ”High five” till närmaste kamrat. • Eleverna turas nu om att berätta något om det tematiska innehållet. • Musiken går igång och eleverna vandrar runt igen. • När musiken tystnar på nytt bildar de nya par och berättar och lyssnar igen. • Repetera tills du är nöjd. Du kan avsluta med att låta eleverna summera något varje elev minns från samtalen med andra
Anúncio