SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf

M

Về triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động ngành GDĐT Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-VP
Về triển khai cấp chữ ký số miễn phí
cho công chức, viên chức, người lao
động ngành GDĐT Thành phố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thành phố;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới
Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình
Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 875/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của
Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở
thành đô thị thông minh” năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2022 của Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng
CNTT và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025,
định hướng đến 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 723/KH-SGDĐT ngày 22/02/2023 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;
Nhằm thực hiện mục tiêu “100% công chức, viên chức, người lao động
ngành GDĐT Thành phố được cấp chữ ký số, đáp ứng sẵn sàng các yêu cầu
trong giao dịch điện tử trên các hệ thống thông tin quản lý, điều hành do
ngành GDĐT triển khai trong bối cảnh toàn ngành GDĐT Thành phố đẩy
mạnh thực hiện các nhiệm vụ tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số”.
3617 10 7
2
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện,
thành phố, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường
xuyên và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:
- Chủ động liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
(đính kèm phụ lục phân công cấp chữ ký số theo địa bàn) để tổ chức thực hiện
cấp miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động đơn vị quản lý.
- Phân công các bộ phụ trách theo dõi tình hình cấp chữ ký số tại đơn
vị, đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động trực thuộc được cấp
chữ ký số.
- Ban hành quy định, hướng dẫn về trách nhiệm bảo quản token, lưu
nhớ và bảo mật mật khẩu chữ ký số đối với công chức, viên chức, người lao
động tại đơn vị.
Thời gian thực hiện: từ ngày 07/7/2023 đến hết 15/8/2023.
Việc phân công cán bộ phụ trách và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên
sẽ được đưa vào đánh giá trong tiêu chí thi đua lĩnh vực công nghệ thông tin và
chuyển đổi số năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo, đề nghị thủ trưởng
các đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, đơn vị có khó khăn, vướng mắc vui lòng
liên hệ Sở GDĐT để được hỗ trợ. (Đầu mối phối hợp: ông Đặng Minh Thông,
chuyên viên Văn phòng Sở, email: dmthong.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại:
0908897480)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VNPT TP HCM, TTGP Miền Nam -
Tổng CTy GPDN Viettel,
Công ty CP MISA (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP (Thông).
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

Recomendados

KH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdf por
KH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdfKH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdf
KH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdfcMinhVn
26 visualizações7 slides
KH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdf por
KH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdfKH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdf
KH THUC HIEN CNTT, CDS 2324.pdfTruongDucThanh
6 visualizações7 slides
17_KH_chuyen_doi_so_2021-2025-20210928020137187_Signed.pdf por
17_KH_chuyen_doi_so_2021-2025-20210928020137187_Signed.pdf17_KH_chuyen_doi_so_2021-2025-20210928020137187_Signed.pdf
17_KH_chuyen_doi_so_2021-2025-20210928020137187_Signed.pdfssuser60ac931
5 visualizações6 slides
63756-nam-2030Nghi quyet ve chuyen doi so cua UFM.pdf por
63756-nam-2030Nghi quyet ve chuyen doi so cua UFM.pdf63756-nam-2030Nghi quyet ve chuyen doi so cua UFM.pdf
63756-nam-2030Nghi quyet ve chuyen doi so cua UFM.pdfcPhanThanh2
7 visualizações6 slides
Luận Văn Quản Lý Ngân Sách Theo Đầu Ra Ngành Giáo Dục.doc por
Luận Văn Quản Lý Ngân Sách Theo Đầu Ra Ngành Giáo Dục.docLuận Văn Quản Lý Ngân Sách Theo Đầu Ra Ngành Giáo Dục.doc
Luận Văn Quản Lý Ngân Sách Theo Đầu Ra Ngành Giáo Dục.docDịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.864
4 visualizações62 slides
THSG-KHCHIENLUOCDEN2025-TAMNHIN2030.pdf por
THSG-KHCHIENLUOCDEN2025-TAMNHIN2030.pdfTHSG-KHCHIENLUOCDEN2025-TAMNHIN2030.pdf
THSG-KHCHIENLUOCDEN2025-TAMNHIN2030.pdfQucHHunhnh
319 visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf

KH khao sat lop 3-2021-HVCh por
KH khao sat lop 3-2021-HVChKH khao sat lop 3-2021-HVCh
KH khao sat lop 3-2021-HVChchinhhuynhvan
18 visualizações3 slides
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn por
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnQuy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnTien Hoang
299 visualizações19 slides
CV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docx por
CV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docxCV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docx
CV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docxHoaNguyen249797
2 visualizações1 slide
Bao cao vn ict index 2013 280813 por
Bao cao vn ict index 2013 280813Bao cao vn ict index 2013 280813
Bao cao vn ict index 2013 280813Nam Anh Nguyễn Kim
1.6K visualizações60 slides
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015 por
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015onthitot24h
384 visualizações20 slides
Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ... por
Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ...Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ...
Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ...Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài 0934.573.149 / Luanvantot.com
30 visualizações26 slides

Similar a SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf(20)

KH khao sat lop 3-2021-HVCh por chinhhuynhvan
KH khao sat lop 3-2021-HVChKH khao sat lop 3-2021-HVCh
KH khao sat lop 3-2021-HVCh
chinhhuynhvan18 visualizações
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn por Tien Hoang
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnQuy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Tien Hoang 299 visualizações
CV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docx por HoaNguyen249797
CV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docxCV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docx
CV_ Tap huan VNPT Elenning (1).docx
HoaNguyen2497972 visualizações
Bao cao vn ict index 2013 280813 por Nam Anh Nguyễn Kim
Bao cao vn ict index 2013 280813Bao cao vn ict index 2013 280813
Bao cao vn ict index 2013 280813
Nam Anh Nguyễn Kim1.6K visualizações
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015 por onthitot24h
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
onthitot24h384 visualizações
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh bo xay dung por Chuong Nguyen
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh  bo xay dung3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh  bo xay dung
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh bo xay dung
Chuong Nguyen381 visualizações
BC T8-9-2021-HVCh por chinhhuynhvan
BC T8-9-2021-HVChBC T8-9-2021-HVCh
BC T8-9-2021-HVCh
chinhhuynhvan34 visualizações
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx por ThoNguynVn4
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptxThực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx
ThoNguynVn45 visualizações
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat por Tam Luong
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien matVai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat
Tam Luong19 visualizações
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx por DucLeTrong
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx
DucLeTrong85 visualizações
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023 por Tam Luong
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023
Tam Luong4 visualizações

Mais de MaiKhang3

4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf por
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdfMaiKhang3
16 visualizações11 slides
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf por
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfMaiKhang3
13 visualizações2 slides
Tâp thể LĐTT.pdf por
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfMaiKhang3
2 visualizações5 slides
3260qd_signed.pdf por
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdfMaiKhang3
2 visualizações3 slides
moi Thư mời Stem.pdf por
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
5 visualizações1 slide
VBĐi 1712.pdf por
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
8 visualizações2 slides

Mais de MaiKhang3(20)

4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf por MaiKhang3
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
MaiKhang316 visualizações
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf por MaiKhang3
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
MaiKhang313 visualizações
Tâp thể LĐTT.pdf por MaiKhang3
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdf
MaiKhang32 visualizações
3260qd_signed.pdf por MaiKhang3
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf
MaiKhang32 visualizações
moi Thư mời Stem.pdf por MaiKhang3
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdf
MaiKhang35 visualizações
VBĐi 1712.pdf por MaiKhang3
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdf
MaiKhang38 visualizações
2473-GDĐT.PDF por MaiKhang3
2473-GDĐT.PDF2473-GDĐT.PDF
2473-GDĐT.PDF
MaiKhang33 visualizações
2001qdbgddt.pdf por MaiKhang3
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf
MaiKhang32 visualizações
VBĐi 1700.signed.pdf por MaiKhang3
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
MaiKhang37 visualizações
VBĐi 1689.signed.pdf por MaiKhang3
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
MaiKhang35 visualizações
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf por MaiKhang3
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
MaiKhang37 visualizações
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf por MaiKhang3
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
MaiKhang315 visualizações
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf por MaiKhang3
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
MaiKhang3224 visualizações
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf por MaiKhang3
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
MaiKhang313 visualizações
1 (1).pdf por MaiKhang3
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
MaiKhang314 visualizações
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf por MaiKhang3
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
MaiKhang36 visualizações
1.pdf por MaiKhang3
1.pdf1.pdf
1.pdf
MaiKhang36 visualizações
1.pdf por MaiKhang3
1.pdf1.pdf
1.pdf
MaiKhang314 visualizações
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx por MaiKhang3
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
MaiKhang320 visualizações
Thu 26 por MaiKhang3
Thu 26Thu 26
Thu 26
MaiKhang312 visualizações

Último

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
8 visualizações4 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
16 visualizações90 slides
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
17 visualizações381 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
14 visualizações83 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
13 visualizações91 slides
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx por
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 visualizações103 slides

Último(20)

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection34 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection30 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk158 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 visualizações

SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf

  • 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /SGDĐT-VP Về triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động ngành GDĐT Thành phố CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thành phố; - Các trường trung học phổ thông; - Các trung tâm giáo dục thường xuyên; - Các đơn vị trực thuộc Sở. Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 875/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2023; Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030; Căn cứ Kế hoạch số 723/KH-SGDĐT ngày 22/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023; Nhằm thực hiện mục tiêu “100% công chức, viên chức, người lao động ngành GDĐT Thành phố được cấp chữ ký số, đáp ứng sẵn sàng các yêu cầu trong giao dịch điện tử trên các hệ thống thông tin quản lý, điều hành do ngành GDĐT triển khai trong bối cảnh toàn ngành GDĐT Thành phố đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số”. 3617 10 7
  • 2. 2 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: - Chủ động liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (đính kèm phụ lục phân công cấp chữ ký số theo địa bàn) để tổ chức thực hiện cấp miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động đơn vị quản lý. - Phân công các bộ phụ trách theo dõi tình hình cấp chữ ký số tại đơn vị, đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động trực thuộc được cấp chữ ký số. - Ban hành quy định, hướng dẫn về trách nhiệm bảo quản token, lưu nhớ và bảo mật mật khẩu chữ ký số đối với công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Thời gian thực hiện: từ ngày 07/7/2023 đến hết 15/8/2023. Việc phân công cán bộ phụ trách và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên sẽ được đưa vào đánh giá trong tiêu chí thi đua lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đơn vị có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Sở GDĐT để được hỗ trợ. (Đầu mối phối hợp: ông Đặng Minh Thông, chuyên viên Văn phòng Sở, email: dmthong.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại: 0908897480)./. Nơi nhận: - Như trên; - VNPT TP HCM, TTGP Miền Nam - Tổng CTy GPDN Viettel, Công ty CP MISA (để phối hợp); - Lưu: VT, VP (Thông). GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Hiếu