پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx

M
‫سئو‬ ‫آموزش‬
(
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
)
‫هست؟‬ ‫چی‬ Seo ‫یا‬ ‫سئو‬
‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یعنی‬ ‫سئو‬
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬
!
‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫چی؟‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫حاال‬
‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫هارو‬ ‫سایت‬
‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫باالی‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬
‫کنین‬
‫سئو‬
‫مهم‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫که‬ ‫هست‬ ‫مارکتیگ‬ ‫دیجیتال‬
‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬
‫برسید‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بشین‬ ‫دیده‬
‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫سایت‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫گوگل‬
‫ثبت‬ ‫مخاطبان‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫شکل‬ ‫شما‬ ‫برندینگ‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬
‫گیرد‬‫می‬
‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جای‬ ‫با‬
‫و‬ ‫کلیک‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫باال‬
‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫ایمپرشن‬
‫خوبی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬
‫رسید‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫از‬
.
‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫سئو‬ ‫استراتژی‬
‫است‬ ‫ماندگار‬
.
‫سئو‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫شما‬
‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬
‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫فروش‬
.
‫به‬ ‫سئو‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫با‬
‫به‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬
‫پربازدید‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬
‫می‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬
‫رسید‬
.
‫چیه؟‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬
‫سازی‬ ‫برند‬
‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫نتایج‬
‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬
‫گوگل‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬
‫داخلی‬ ‫سئو‬
‫تکنیکال‬ ‫سئو‬
‫خارجی‬ ‫سئو‬
‫محلی‬ ‫سئو‬
01 ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫موارد‬ ‫ی‬ ‫همه‬
‫و‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ،‫محتوا‬ ‫مثل‬
‫لینک‬ ‫و‬ ‫دیسکریپشن‬
‫داخلی‬
...
‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬
02 ‫از‬ ‫خارج‬ ‫موارد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬
،‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مثل‬ ‫سایت‬
،‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ،‫تبلیغات‬
‫و‬ ‫لینک‬ ‫بک‬
...
‫می‬ ‫پرداخته‬
‫شود‬
03 ،‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫مثل‬ ‫مواردی‬
‫و‬ ‫مپ‬ ‫سایت‬،‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬
...
‫می‬ ‫انجام‬ ‫فنی‬ ‫سئو‬ ‫در‬
‫گیرد‬
04 ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫گرفتن‬ ‫رتبه‬ ‫به‬
‫کمک‬ ‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬
‫کند‬ ‫می‬
.
‫در‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ ‫مثل‬
‫آن‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫مپ‬ ‫گوگل‬
‫سئو‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
‫برین‬ ‫رنک‬ ‫الگوریتم‬
‫رقص‬ ‫الگوریتم‬
‫گوگل‬ ‫پاندا‬ ‫الگوریتم‬
‫پنگوئن‬ ‫الگوریتم‬ ‫سندباکس‬ ‫الگوریتم‬ ‫کبوتر‬ ‫الگوریتم‬
‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬
‫کاله‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫مقابله‬
‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫سیاه‬
‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ناگهانی‬ ‫های‬ ‫جهش‬
‫هدف‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬
‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫سنجش‬
‫کاربران‬
‫های‬ ‫عبارت‬ ‫مفهوم‬ ‫شناسایی‬
‫و‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬
‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫نمایش‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫بنید‬ ‫رتبه‬
‫کاربران‬ ‫رفتار‬
‫تازه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬
‫کسب‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫رتبه‬
‫شدند‬ ‫ایندکس‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫عبارت‬ ‫بررسی‬
‫کاربران‬ ‫شده‬
‫و‬ ‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫بررسی‬
‫از‬ ‫ها‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬
‫متن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫متن‬
‫تکراری‬
‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ابزار‬
• ‫سرچ‬ ‫گوگل‬
‫کنسول‬
• ‫گوگل‬
‫آنالیتیکس‬
• ‫تگ‬ ‫گوگل‬
‫منیجر‬
• ‫پلنر‬ ‫کیورد‬
• ‫اسکریمینگ‬
‫فراگ‬
• ‫تولز‬ ‫کیورد‬
• Ahref
• moz
‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫فاکتور‬
● ‫یونیک‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬
● ‫مرتبط‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬
● ‫کاربری‬ ‫تجربه‬
● ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬
● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬
● ‫ها‬ ‫متاتگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫فرندلی‬ ‫موبایل‬
● ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫به‬ ‫توجه‬
● ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
● ‫بودن‬ ‫کاربرپسند‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫محتوا‬
● ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫کیفیت‬
● ‫شکسته‬ ‫های‬ ‫لینک‬
● ‫دامنه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬
‫سئو‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫روش‬
•
‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
:
‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫و‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫کامال‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
‫نتیجه‬ ‫اما‬ ‫طوالنی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫بخش‬
.
•
‫خاکستری‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
:
‫مابین‬ ‫روش‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫سیاه‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
.
‫این‬
‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫تاثیر‬ ‫روش‬
‫هم‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫نیست‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬
.
•
‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
:
‫کامال‬ ‫روشی‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فریبنده‬ ‫و‬ ‫غیراخالقی‬
‫های‬ ‫جریمه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ،‫گوگل‬ ‫تشخیص‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مواجه‬ ‫زیادی‬
.
‫مثل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬
‫و‬ ‫الیک‬ ‫مثل‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ،‫توییتر‬
‫و‬ ‫کامنت‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬
...
‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬
‫اشتراک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫ارتبطا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬
‫می‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫گذاری‬
‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمانند‬
‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫گوگل‬ ‫و‬
‫گیرد‬
.
‫می‬ ‫شکل‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬ ‫برندینگ‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫است‬ ‫موثر‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫گیرد‬
.
‫سئو‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬
‫بودین‬ ‫من‬ ‫همراه‬ ‫که‬ ‫ممنون‬

‫راد‬ ‫مهدیه‬
1401 ‫محتوا‬ ‫باشگاه‬
|
‫فصل‬
‫نهم‬
1 de 10

Recomendados

مزایای بهینه سازی سایت por
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 visualizações5 slides
کمی درباره سئو و آموزش سئو por
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 visualizações5 slides
کتاب آموزش سئو por
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 visualizações55 slides
Seo por
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 visualizações12 slides
سئوی داخلی و فنی در سال 2021 por
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021Vahid Rostamibani
8 visualizações67 slides
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ por
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
8 visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx

seo por
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 visualizações35 slides
طراحی سایت por
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 visualizações5 slides
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... por
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
567 visualizações93 slides
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال por
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سالVahid Rostamibani
14 visualizações20 slides
افزایش ورودی گوگل por
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلclickaval1
62 visualizações6 slides
why Seo is important? por
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 visualizações13 slides

Similar a پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx(20)

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... por davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 visualizações
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال por Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
Vahid Rostamibani14 visualizações
افزایش ورودی گوگل por clickaval1
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگل
clickaval162 visualizações
why Seo is important? por Shervin Kargary
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
Shervin Kargary82 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژ por clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 visualizações
Behine sazi por hekmat saeideh
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh26 visualizações
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO por زهره علیشاهی
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
زهره علیشاهی41 visualizações
seo site por esfahandoor95
seo siteseo site
seo site
esfahandoor957 visualizações
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی por Hanieh Ghofrani
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani138 visualizações
Seo alguritm-google [www.irpdf.com] por Hanieh Ghofrani
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Hanieh Ghofrani73 visualizações
Seo por Aram Jafari
SeoSeo
Seo
Aram Jafari34 visualizações
سئو داخلی.pdf por maedehnosoohian
سئو داخلی.pdfسئو داخلی.pdf
سئو داخلی.pdf
maedehnosoohian8 visualizações
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 visualizações
Off page seo1 por Hanieh Ghofrani
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 visualizações
خرید بازدید سایت por clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 visualizações
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 visualizações
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 visualizações

پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx

  • 1. ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ( ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ )
  • 2. ‫هست؟‬ ‫چی‬ Seo ‫یا‬ ‫سئو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یعنی‬ ‫سئو‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ! ‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫چی؟‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫حاال‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫هارو‬ ‫سایت‬ ‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫باالی‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬ ‫کنین‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫مارکتیگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬ ‫برسید‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بشین‬ ‫دیده‬
  • 3. ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سایت‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫گوگل‬ ‫ثبت‬ ‫مخاطبان‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫شکل‬ ‫شما‬ ‫برندینگ‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫ایمپرشن‬ ‫خوبی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫رسید‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫از‬ . ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫سئو‬ ‫استراتژی‬ ‫است‬ ‫ماندگار‬ . ‫سئو‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫فروش‬ . ‫به‬ ‫سئو‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬ ‫پربازدید‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫رسید‬ . ‫چیه؟‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫نتایج‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬
  • 4. ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫تکنیکال‬ ‫سئو‬ ‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫محلی‬ ‫سئو‬ 01 ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫موارد‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ،‫محتوا‬ ‫مثل‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫دیسکریپشن‬ ‫داخلی‬ ... ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ 02 ‫از‬ ‫خارج‬ ‫موارد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ،‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مثل‬ ‫سایت‬ ،‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ،‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ... ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫شود‬ 03 ،‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫مثل‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫مپ‬ ‫سایت‬،‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬ ... ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فنی‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ 04 ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫گرفتن‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ ‫مثل‬ ‫آن‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫مپ‬ ‫گوگل‬ ‫سئو‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
  • 5. ‫برین‬ ‫رنک‬ ‫الگوریتم‬ ‫رقص‬ ‫الگوریتم‬ ‫گوگل‬ ‫پاندا‬ ‫الگوریتم‬ ‫پنگوئن‬ ‫الگوریتم‬ ‫سندباکس‬ ‫الگوریتم‬ ‫کبوتر‬ ‫الگوریتم‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫کاله‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫سیاه‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ناگهانی‬ ‫های‬ ‫جهش‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫سنجش‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫عبارت‬ ‫مفهوم‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫نمایش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫بنید‬ ‫رتبه‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫تازه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫رتبه‬ ‫شدند‬ ‫ایندکس‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫عبارت‬ ‫بررسی‬ ‫کاربران‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫تکراری‬
  • 6. ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ • ‫سرچ‬ ‫گوگل‬ ‫کنسول‬ • ‫گوگل‬ ‫آنالیتیکس‬ • ‫تگ‬ ‫گوگل‬ ‫منیجر‬ • ‫پلنر‬ ‫کیورد‬ • ‫اسکریمینگ‬ ‫فراگ‬ • ‫تولز‬ ‫کیورد‬ • Ahref • moz
  • 7. ‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫فاکتور‬ ● ‫یونیک‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ● ‫مرتبط‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ● ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ● ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬ ● ‫ها‬ ‫متاتگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫فرندلی‬ ‫موبایل‬ ● ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ● ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ● ‫بودن‬ ‫کاربرپسند‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ● ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫کیفیت‬ ● ‫شکسته‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ● ‫دامنه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬
  • 8. ‫سئو‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫روش‬ • ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ : ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫کامال‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫نتیجه‬ ‫اما‬ ‫طوالنی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫بخش‬ . • ‫خاکستری‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ : ‫مابین‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫سیاه‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ . ‫این‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫تاثیر‬ ‫روش‬ ‫هم‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیست‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬ . • ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ : ‫کامال‬ ‫روشی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فریبنده‬ ‫و‬ ‫غیراخالقی‬ ‫های‬ ‫جریمه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ،‫گوگل‬ ‫تشخیص‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مواجه‬ ‫زیادی‬ .
  • 9. ‫مثل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬ ‫و‬ ‫الیک‬ ‫مثل‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ،‫توییتر‬ ‫و‬ ‫کامنت‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ... ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اشتراک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫ارتبطا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫گذاری‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمانند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ . ‫می‬ ‫شکل‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬ ‫برندینگ‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ . ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬
  • 10. ‫بودین‬ ‫من‬ ‫همراه‬ ‫که‬ ‫ممنون‬  ‫راد‬ ‫مهدیه‬ 1401 ‫محتوا‬ ‫باشگاه‬ | ‫فصل‬ ‫نهم‬