O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

آموزش آرایه تشخیص در شعر

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
‫آ‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ش‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ص‬
‫چ‬
‫ی‬
‫س‬
‫ت‬
‫؟‬
‫هت‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ش‬
‫د‬
‫ه‬
‫ت‬
‫و‬
‫س‬
‫ط‬
‫م‬
‫د‬
‫ر‬
‫س‬...
2
‫آ‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ش‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ص‬
‫چ‬
‫ی‬
‫س‬
‫ت‬
‫؟‬
‫هت‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ش‬
‫د‬
‫ه‬
‫ت‬
‫و‬
‫س‬
‫ط‬
‫م‬
‫د‬
‫ر‬
‫س‬...
3
‫آ‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ش‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ص‬
‫چ‬
‫ی‬
‫س‬
‫ت‬
‫؟‬
‫هت‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ش‬
‫د‬
‫ه‬
‫ت‬
‫و‬
‫س‬
‫ط‬
‫م‬
‫د‬
‫ر‬
‫س‬...
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

آموزش آرایه تشخیص در شعر

Baixar para ler offline

یکی از دغدغه های علاقه مندان به شعر و دانش آموزان روش شناسایی آرایه تشخیص در شعر و یا نثر می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کردیم به شیوه ای کاملا ساده و روان آرایه تشخیص را برای شما شرح دهیم.
همچین برای مطاله این مقاله در سایت اصلی می توایند به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://madresenevisandegi.com/2950/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%80-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

یکی از دغدغه های علاقه مندان به شعر و دانش آموزان روش شناسایی آرایه تشخیص در شعر و یا نثر می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کردیم به شیوه ای کاملا ساده و روان آرایه تشخیص را برای شما شرح دهیم.
همچین برای مطاله این مقاله در سایت اصلی می توایند به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://madresenevisandegi.com/2950/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%80-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

آموزش آرایه تشخیص در شعر

 1. 1. 1 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫چیست‬ ‫تشخیص‬ ،‫جمله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫خصوصیات‬ ‫انسانی‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جاندار‬ ، ‫جان‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ ‫تشخیص‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫گردد‬ . ← ‫آنچه‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫مقاله‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫پرداختیم‬ : • ‫تشخیص‬ ‫آرایه‬ ‫دیگر‬ ‫اسامی‬ • ‫مثال‬ ‫چند‬ ‫شرح‬ • ‫منادا‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫رابطه‬ • ‫استعاره‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫رابطه‬ • ‫استعاری‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬
 2. 2. 2 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ • ‫تشخیص‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫اشتباهات‬ • ‫ادبیات‬ ‫در‬ ‫تشخیص‬ ‫آرایه‬ ‫اهمیت‬ • ‫دیگر‬ ‫مثال‬ ‫چند‬ • ‫تمرین‬ • ‫تمرین‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ← ‫اسامی‬ ‫دیگر‬ ‫آرایه‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫آرایه‬ ‫های‬ ‫معنوی‬ ‫تشخیص‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫لغت‬ ‫به‬ ‫معنی‬ ‫شخصیت‬ ‫دادن‬ ‫است‬ . ‫در‬ ‫ادبیات‬ ‫تشخیص‬ ‫با‬ ‫اسامی‬ ‫دیگری‬ ‫هم‬ ‫نامیده‬ ‫می‬ ،‫شود‬ ‫مانند‬ : • ‫بخشی‬ ‫جان‬ • ‫بخشی‬ ‫شخصیت‬ • ‫انگاری‬ ‫جاندار‬ • ‫نمایی‬ ‫آدم‬ ‫یا‬ ‫نمایی‬ ‫انسان‬ ‫پس‬ ‫اگر‬ ‫در‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫اسامی‬ ‫باال‬ ‫برخورد‬ ‫کردید؛‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫منظورهمان‬ ‫آرایه‬ ‫تشخیص‬ ‫است‬ . ‫به‬ ‫چند‬ ‫مثال‬ ‫ساده‬ ‫دقت‬ ‫کنید‬ : ‫کوه‬ ‫دوید‬ ‫ابر‬ ‫گریه‬ ‫کرد‬ ‫صندلی‬ ‫خمیازه‬ ‫کشید‬ ● ‫در‬ ‫اینجا‬ ،‫دویدن‬ ‫گریه‬ ،‫کردن‬ ‫خمیازه‬ ‫کشیدن‬ ‫همه‬ ‫جزو‬ ‫رفتارهای‬ ‫انسانی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫مانند‬ « ‫کوه‬ – ‫ابر‬ - ‫صندلی‬ » ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫اند‬ .
 3. 3. 3 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫درختی‬ ‫که‬ ‫لبخند‬ ‫می‬ ‫زند‬ ● ‫لبخند‬ ‫زدن‬ ‫رفتاری‬ ‫انسانی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫یعنی‬ ‫درخت‬ ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫پس‬ ‫در‬ ‫اینجا‬ ‫هم‬ ‫تشخیص‬ ‫دار‬ ‫یم‬ . ‫مثالی‬ ‫زیبا‬ ‫از‬ ‫ساغر‬ ‫اصفهانی‬ : ‫هرسو‬ ‫رگ‬ ‫باران‬ ‫گشود‬ ‫رعد‬ ‫ز‬ ‫هر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫غرش‬ ‫فتاد‬ ● ،‫باران‬ ‫انسان‬ ‫یا‬ ‫جانداری‬ ‫پنداشته‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫رگ‬ ‫دارد؛‬ ‫یعنی‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اجزای‬ ‫بدن‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫باران‬ ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ← ‫رابطه‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫منادا‬ ‫هرگاه‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫نشانه‬ ‫یا‬ ‫حرف‬ ‫ندا‬ « ‫ای‬ » ‫یک‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫بعنوان‬ ‫منادا‬ ‫بیاید‬ ‫آرایه‬ ‫تشخیص‬ ‫درست‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫به‬ ‫مثال‬ ‫های‬ ‫زیر‬ ‫توجه‬ ‫کنید‬ : ‫ای‬ ‫دوربین‬ – ‫ای‬ ‫صندلی‬ – ‫ای‬ ‫درخت‬ ● ‫در‬ ‫همه‬ ‫موارد‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫حرف‬ ‫ندا‬ »‫«ای‬ ‫یک‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫آمده‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫خطاب‬ ‫قرار‬ ،‫دادن‬ ‫جان‬ ‫بخشیدیم‬ ‫و‬ ‫شخصیت‬ ‫دادیم‬ . ‫ای‬ ‫دیو‬ ‫سپید‬ ‫پای‬ ‫در‬ ‫بند‬ ‫ای‬ ‫گنبد‬ ،‫گیتی‬ ‫ای‬ ‫دماوند‬ ● ‫کوه‬ ‫دماوند‬ ‫یک‬ ‫موجود‬ ‫بی‬ ‫جان‬ ،‫است‬ ‫مانند‬ ‫یک‬ ‫انسان‬ ‫مورد‬ ‫خطاب‬ ‫قرار‬ ‫واقع‬ ‫شده‬ .
 4. 4. 4 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ای‬ ‫مرغک‬ ‫خورد‬ ‫آشیان‬ ‫پرواز‬ ‫کن‬ ‫و‬ ‫پریدن‬ ‫آموز‬ ● ‫به‬ ‫پرنده‬ ‫که‬ ‫موجودی‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫است‬ ‫شخصیتی‬ ‫انسانی‬ ‫بخشیده‬ ،‫ای‬ ‫چون‬ ‫مورد‬ ‫خطاب‬ ‫قرار‬ ‫گرفته‬ . ← ‫رابطه‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫استعاره‬ ‫بعضی‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫یک‬ ‫آرایه‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫نمی‬ ‫دانند‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫دسته‬ ↵ ‫استعاره‬ ‫مکنیه‬ ‫قرار‬ ‫می‬ ‫دهند‬ . ‫آن‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫تشخیص‬ ‫مانند‬ ،‫استعاره‬ ‫زیر‬ ‫ساخت‬ ‫تشبیهی‬ .‫دارد‬ ‫یعنی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ،‫اشیا‬ ‫موجودا‬ ‫ت‬ ‫زنده‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫مفاهیم‬ ‫ذهنی‬ ‫مثل‬ ،‫«عشق‬ ،‫غم‬ ،‫اندوه‬ ،‫جنگ‬ ‫پیروزی‬ ، »‫دلتنگی‬ ‫حکم‬ ‫مشبه‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫مشبه‬ ‫به‬ ‫حذف‬ ‫شده‬ ،‫است‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫اند‬ . ‫مثل‬ ‫شعر‬ ‫ساغر‬ ‫اصفهانی‬ : ‫باران‬ ‫مانند‬ ‫انسان‬ ‫است‬ ● ‫باران‬ : ‫مشبه‬ ● ‫انسان‬ : ‫مشبه‬ ‫به‬ ● ‫رگ‬ ‫که‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫است‬ ‫با‬ ‫باران‬ ‫همراه‬ ‫شده‬ ‫بنابراین‬ ‫می‬ ‫توان‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫استعاره‬ ‫مکنیه‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫دانست‬ . ‫نکته‬ : ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫چیست‬ ‫استعاره‬ ‫در‬ ‫قسمت‬ ‫انواع‬ ‫استعاره‬ ‫حه‬ّ‫ر‬‫«مص‬ ‫و‬ ‫مکنیه‬ » ‫اشاره‬ ‫کردیم‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫تشخیصی‬ ‫استعاره‬ ‫مکنیه‬ ‫است؛‬ ‫اما‬ ‫هر‬ ‫استعاره‬ ‫مکنیه‬ ‫ای‬ ‫تشخیص‬ ‫نیست‬ .
 5. 5. 5 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫مثال‬ ‫های‬ ‫دیگر‬ : ‫ابر‬ ‫می‬ ‫گرید‬ ● ‫ابر‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫گریه‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ● ‫ابر‬ : ‫مشبه‬ ‫به‬ ● ‫انس‬ ‫ان‬ : ‫مشبه‬ ‫حذف‬ ‫شده‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫گل‬ ‫بخندید‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫راست‬ ‫نرنجیم‬ ‫ولی‬ ‫هیچ‬ ‫عاشق‬ ‫سخن‬ ‫سخت‬ ‫به‬ ‫معشوق‬ ‫نگفت‬ ● ‫خندیدن‬ ‫و‬ ‫سخن‬ ‫گفتن‬ ‫رفتاری‬ ‫انسانی‬ ،‫است‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫گل‬ ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ . ● ‫گل‬ : ‫مشبه‬ ‫به‬ ● ‫انسان‬ : ‫مشبه‬ ‫حذف‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ‫مرگ‬ ‫آی‬ ‫من‬ ‫نزد‬ ‫گو‬ ‫است‬ ‫مرد‬ ‫اگر‬ ‫تنگ‬ ‫تنگ‬ ‫بگیرم‬ ‫آغوشش‬ ‫در‬ ‫تا‬ ● ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توان‬ ‫در‬ ‫آغوشش‬ ‫کشید‬ . ● ‫مرگ‬ : ‫مشبه‬ ‫به‬ ● ‫انسان‬ : ‫مشبه‬ ‫حذف‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ← ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫اضافه‬ ‫استعاری‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫استعاری‬ ‫تشخیص‬ ‫هستند‬ . ‫اضافه‬ ‫استعاری‬ ‫خودش‬ ‫یک‬ ‫ترکیب‬ ‫اضافی‬ ،‫است‬ ‫یعنی‬ ‫از‬ ‫مضاف‬ ‫و‬ ‫مضاف‬ ‫الیه‬ ‫تشکیل‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫استعاره‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ .
 6. 6. 6 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫دست‬ ‫روزگار‬ ● ‫ر‬ ‫وزگار‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫دارای‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫انسان‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫آورده‬ ‫نشده‬ ‫اما‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫همراه‬ ‫روزگار‬ ‫آمده‬ ‫که‬ ‫یک‬ ‫ترکیب‬ ‫اضافه‬ ‫است‬ . ‫پای‬ ‫ا‬ ‫وهام‬ ● ‫اوهام‬ ‫که‬ ‫یک‬ ‫پدیده‬ ‫ذهنی‬ ‫است‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫پا‬ ‫دارد‬ ‫این‬ ‫یک‬ ‫ترکیب‬ ‫اضافه‬ ‫است‬ . ‫قهقه‬ ‫فشنگ‬ ● ‫فشنگ‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫قهقه‬ ‫سر‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ، ‫یعنی‬ ‫یک‬ ‫رفتار‬ ‫انسانی‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫شیء‬ ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫یک‬ ‫ترکیب‬ ‫اضافه‬ ‫است‬ . ‫نکته‬ : ‫شما‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫استعاری‬ ‫اضافه‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫اگر‬ ‫نمی‬ ‫مضاف‬ ‫و‬ ‫مضاف‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫زیر‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫الیه‬ ‫ش‬ ‫که‬ ‫وید‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫تشخیص‬ . ‫دست‬ ‫هوا‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫مثال‬ ‫ما‬ ‫یک‬ ‫ترکیب‬ ‫اضافی‬ ‫استعاری‬ ‫داریم‬ ‫اما‬ ‫فرض‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫شما‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫نمی‬ .‫دانید‬ ‫هر‬ ‫وقت‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫گونه‬ ‫موارد‬ ‫روبرو‬ ‫شدید‬ ‫باید‬ ‫از‬ ‫خودتان‬ ‫سوال‬ ‫کنید‬ ‫هوا‬ ‫که‬ ‫انسان‬ ،‫نیست‬ ‫پس‬ ‫دست‬ .‫ندارد‬ ‫ولی‬ ‫یک‬ ‫عنصر‬ ‫انسانی‬ ‫یعنی‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫اینجا‬ ‫متوجه‬ ‫می‬ ‫شوید‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫عبارت‬ ‫تشخیص‬ ‫است‬ ‫حتی‬ ‫اگر‬ ‫نتوانستید‬ ‫اضافه‬ ‫استعاری‬ ‫بودن‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫بشناسید‬ . ← ‫اشتباهات‬ ‫رایج‬ ‫در‬ ‫پیدا‬ ‫کردن‬ ‫تشخیص‬
 7. 7. 7 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ۱ – ‫از‬ ‫آنجا‬ ‫که‬ ‫تشخیص‬ ‫یعنی‬ ‫نسبت‬ ‫دادن‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬ ‫انسانی‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ،‫انسان‬ ‫چون‬ ‫برای‬ ،‫خدا‬ ‫نمی‬ ‫توان‬ ‫دسته‬ ‫بندی‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫غیر‬ ‫انسانی‬ ،‫داشت‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫موارد‬ ‫ما‬ ‫تشخیص‬ ‫ندار‬ .‫یم‬ ‫حتی‬ ‫اگر‬ ‫خصوصیات‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫انسانی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫باشد‬ . • ‫خدا‬ ‫بیناست‬ ‫به‬ ‫احوال‬ ‫بندگان‬ . ‫نداریم‬ ‫تشخیص‬ • ‫شیطان‬ ‫او‬ ‫را‬ ‫فریفت‬ . ‫نداریم‬ ‫تشخیص‬ • ‫فرشتگان‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫درود‬ ‫فرستادند‬ . ‫نداریم‬ ‫تشخیص‬ ‫همه‬ ‫این‬ ،‫رفتارها‬ ‫رفتارهایی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫خالق‬ ‫هستی‬ ‫و‬ ‫شیاطین‬ ‫و‬ ‫فرشتگان‬ ‫با‬ ‫وجود‬ ‫اینکه‬ ‫انسان‬ ‫نیستند‬ ‫انتظار‬ ‫داریم‬ ‫و‬ ‫چیز‬ ‫غیر‬ ‫عادی‬ ‫نیست‬ ‫که‬ ‫شامل‬ ‫تشخیص‬ ‫شود‬ . ۲ – ‫دقت‬ ،‫کنید‬ ‫برای‬ ‫پیدا‬ ‫کردن‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫طرف‬ ‫دیگر‬ ‫بام‬ ،‫نیفتید‬ ‫یعنی‬ ‫هر‬ ‫رفتاری‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫نسبت‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫انسانی‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ،‫نگیرید‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫حیوانات‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫پدیده‬ ‫های‬ ‫طبیعی‬ ‫هم‬ ‫کنشها‬ ‫و‬ ‫رفتارهای‬ ‫خاص‬ ‫خودشان‬ ‫را‬ ‫دارند‬ . ‫غزال‬ ‫زیبا‬ ‫در‬ ‫دام‬ ‫افتاد‬ ● ‫غزال‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫دام‬ ‫بیفتد‬ ‫پس‬ ‫تشخیص‬ ‫نداریم‬ . ‫زیر‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫اما‬ : ‫غزال‬ ‫تیز‬ ‫پا‬ ‫با‬ ‫نگاهش‬ :‫گفت‬ ‫خون‬ ‫مرا‬ ‫مریز‬ ● ‫اینجا‬ ‫تشخیص‬ ‫داریم‬ ‫چون‬ ‫حرف‬ ‫زدن‬ ‫یک‬ ‫خصوصیت‬ ‫انسانی‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫غزال‬ ‫ندارد‬ . ‫سنبل‬ ‫زیبا‬ ‫رویید‬ ● ‫سنبل‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫بروید‬ ‫پس‬ ‫تشخیص‬ ‫نداریم‬ . ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ولی‬ :
 8. 8. 8 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫سنبل‬ ‫زیبا‬ ‫مهربانیش‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫سوسن‬ ‫دریغ‬ ‫نکرد‬ ● ‫اینجا‬ ‫تشخیص‬ ‫داریم‬ ‫چون‬ ‫مهربانی‬ ‫از‬ ‫خصوصیات‬ ‫انسانی‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫سنبل‬ ‫آنرا‬ ‫ندارد‬ . ۳ – ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫معشوق‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫باید‬ ‫نبود‬ ‫مشخص‬ ‫شعر‬ ‫مخاطب‬ ‫وقت‬ ‫هر‬ ‫م‬ ‫نداریم‬ ‫تشخیص‬ ‫ما‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫انسانی‬ ‫معشوق‬ ‫یا‬ ‫عرفانی‬ ‫عشوق‬ . ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫به‬ : ‫ای‬ ‫بهشت‬ ،‫من‬ ‫بهار‬ ،‫من‬ ‫گل‬ ‫رعنای‬ ‫من‬ ● ‫ای‬ ‫نشان‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫که‬ ‫شاعر‬ ‫با‬ ‫یک‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫همان‬ ‫معشوقه‬ ‫است‬ ‫حرف‬ ‫می‬ ‫زند‬ . ● ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫بعد‬ ‫کلمه‬ ‫های‬ « ‫بهشت‬ – ‫بهار‬ – ‫گل‬ »‫رعنا‬ ‫که‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ،‫هستند‬ ‫دقت‬ ‫کنید‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫نشان‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫که‬ ‫منظور‬ ‫انسان‬ ‫است‬ . ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫رفتاری‬ ‫انسانی‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ‫انسان‬ ‫داده‬ ‫ایم‬ ‫اما‬ ‫چون‬ ‫مخاطب‬ ‫مشخص‬ ‫نیست‬ ‫پس‬ ‫منظور‬ ‫معشوق‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫همان‬ ‫انسان‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫پس‬ ‫اینجا‬ ‫ما‬ ‫تشخیص‬ ‫نداری‬ ‫م‬ . ← ‫اهمیت‬ ‫آرایه‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬ ‫ادبیات‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫جهت‬ ‫برای‬ ‫شاعران‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ‫اهمیت‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫بردن‬ ‫آن‬ ‫اشعار‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫هایشان‬ ‫زیباتر‬ ‫و‬ ‫خیال‬ ‫انگیزتر‬ ‫می‬ ‫گردد‬ . ‫جان‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫شخصیت‬ ‫بخشی‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫صور‬ ‫خیال‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫شاعران‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ‫برای‬ ‫روح‬ ‫بخشیدن‬ ‫به‬ ‫نوشته‬ ‫هایش‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫بهره‬ ‫می‬ .‫گیرند‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫نیروی‬ ‫تخیل‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫پویای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫اشیا‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫بی‬ ‫جان‬ ،‫طبیعت‬ ‫تصرف‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫حرکت‬ ‫و‬ ‫جنبش‬ ‫بخشیدن‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫شور‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫شعر‬ ‫و‬ ‫نثر‬ ‫خود‬ ‫می‬ ‫آورند‬ . ← ‫چند‬ ‫مثال‬ ‫زیبا‬ ‫برای‬ ‫آرایه‬ ‫تشخیص‬ ‫بخوانیم‬
 9. 9. 9 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫ایوان‬ ‫می‬ ‫روم‬ ‫و‬ ‫انگشتان‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫پوست‬ ‫کشیده‬ ‫شب‬ ‫می‬ ‫کشم‬ ↵ ‫فرخزاد‬ ‫فروغ‬ ،‫مشرق‬ ‫چپق‬ ‫طالیی‬ ‫خود‬ ‫را‬ ،‫برداشت‬ ‫به‬ ‫لب‬ ‫گذاشت‬ ‫روشن‬ ‫کرد‬ ↵ ‫ثالث‬ ‫اخوان‬ ‫مهدی‬ ‫گاه‬ ‫تنهایی‬ ‫صورتش‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫پس‬ ‫پنجره‬ ‫می‬ ‫چسبانید‬ ،‫شوق‬ ‫می‬ ‫آمد‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫گردن‬ ‫حس‬ ‫می‬ ‫انداخت‬ ،‫فکر‬ ‫بازی‬ ‫می‬ ‫کرد‬ … ↵ ‫سپهری‬ ‫سهراب‬ ‫در‬ ‫آفاق‬ ‫گشاده‬ ‫است‬ ‫ولیکن‬ ‫بسته‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫سر‬ ‫زلف‬ ‫تو‬ ‫در‬ ‫پای‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫زنجیر‬ ↵ ‫سعدی‬ ‫خواهم‬ ‫شدن‬ ‫به‬ ‫میکده‬ ‫گریان‬ ‫و‬ ‫دادخواه‬ ‫کز‬ ‫دست‬ ‫غم‬ ‫خالص‬ ‫من‬ ‫آنجا‬ ‫مگر‬ ‫شود‬ ↵ ‫حافظ‬ ← ‫تمرینات‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫آرایه‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫های‬ ‫زیر‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫پیدا‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫سپس‬ ‫با‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ‫تطبیق‬ ‫دهید‬ :
 10. 10. 10 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ۱ - ‫من‬ ‫خفته‬ ‫بودم‬ ‫به‬ ‫ناز‬ ‫در‬ ‫کتم‬ ‫عدم‬ ‫حسن‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫خویش‬ ‫بیدارم‬ ‫کرد‬ ۲ - ‫مردم‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬ ‫چشم‬ ‫نواز‬ ‫گل‬ ‫حکایت‬ ‫ها‬ ‫دارد‬ . ۳ - ‫حسنت‬ ‫به‬ ‫ازل‬ ‫نظر‬ ‫چو‬ ‫در‬ ‫کارم‬ ‫کرد‬ ‫بنمود‬ ‫جمال‬ ‫و‬ ‫عاشق‬ ‫زارم‬ ‫کرد‬ ۴ - ‫اگر‬ ‫غم‬ ‫لشکر‬ ،‫انگیزد‬ ‫که‬ ‫خون‬ ‫عاشقان‬ ‫ریزد‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ساقی‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫تازیم‬ ‫و‬ ‫بنیادش‬ ‫براندازیم‬ ۵ - ‫ناله‬ ‫مظلوم‬ ‫در‬ ‫ظالم‬ ‫سرایت‬ ‫میکند‬ ‫زین‬ ‫سبب‬ ‫در‬ ‫خانه‬ ‫زنجیر‬ ‫دایم‬ ‫شیون‬ ‫است‬ ← ‫پاسخ‬ ‫تمرینات‬ ۱ - ‫زیبایی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫حسن‬ ‫معشوق‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫دیگری‬ ‫را‬ ‫بیدار‬ .‫کند‬ ‫ا‬ ‫نسان‬ ‫انگاری‬ ۲ - ‫مردمک‬ ‫چشم‬ ‫مانند‬ ‫یک‬ ‫انسان‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫حکایت‬ ‫و‬ ‫قصه‬ ‫بگوی‬ ‫د‬ . ‫انسان‬ ‫انگاری‬ ۳ - ‫حسن‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫معشوق‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تسبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫می‬ ،‫تواند‬ ‫به‬ ‫عاشق‬ ‫نگاه‬ ‫کند‬ . ‫انسان‬ ‫انگاری‬
 11. 11. 11 ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫هت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ۴ - ‫غم‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫لشکر‬ ‫کشی‬ ‫کن‬ ‫د‬ . ‫انسان‬ ‫انگاری‬ ۵ - ‫زنجیر‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫تشبیه‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫شیون‬ ‫کند‬ . ‫انسان‬ ‫انگاری‬ ‫در‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫ا‬ ‫ینکه‬ ‫آرایه‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫متوجه‬ ‫شوید‬ ‫الزم‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫مقاالت‬ ↵ ‫استعاره‬ ‫چیست‬ ‫و‬ ↵ ‫چیست‬ ‫تشبیه‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫نمایید‬ . ‫مفید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫زیر‬ ‫مطالب‬ ‫هست‬ ‫ممکن‬ ،‫بود‬ ‫مفید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫باشد‬ : • ↵ ‫چیست‬ ‫مجاز‬ • ↵ ‫چی‬ ‫کنایه‬ ‫ست‬

×