Anúncio

kabir ke dohe1.pptx

23 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de MVHerwadkarschool(20)

Último(20)

Anúncio

kabir ke dohe1.pptx

  1. Mü¤ÉÉ -8uÉÏ ÌuÉwÉrÉ- ÌWÇûSÏ mÉÏ.mÉÏ.OûÏ mÉëxiÉÑÌiÉMüUhÉ-sÉiÉÉ .MÑüiÉïMüÉåÌOû
  2. MüoÉÏUMåü SÉåWåû MüÌuÉ mÉËUcÉrÉ YoÉÏUSÉxÉ eÉÏ pÉÌ£ürÉÑaÉ Måü MüÌuÉ jÉå ClWåÇû “uÉÉhÉÏ Måü ÌQûYOåûOûU” MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû ClÉMüÐ UcÉlÉÉLÆ- oÉÏeÉMü qÉåÇ xÉÇaÉëÌWûiÉ WæÇû | CxÉMåü iÉÏlÉ pÉÉaÉ WæÇû xÉÉZÉÏ,xÉoÉS,UqÉælÉÏ SÉåWûÉåÇ Måü ²ÉUÉ MüÌuÉ lÉå xÉqÉÉeÉ xÉÑkÉÉUMü MüÉ MüÉqÉ pÉÏ ÌMürÉÉ Wæû AÇkÉÌuɵÉÉxÉÉåÇ MüÉå SÕU MüUlÉå MüÉ
  3.  LåxÉÏ oÉÉlÉÏ oÉÉåÍsÉL qÉlÉ MüÉ AÉmÉÉ ZÉÉåL AÉæUlÉ MüÉå xÉÏiÉsÉ MüUæ ,AÉmÉWÒðû xÉÏiÉsÉ WûÉårÉ|| MüÌuÉ mÉëxiÉÑiÉ SÉåWåû Måü ²ÉUÉ qÉÉlÉuÉ MüÉå qÉÏPåû uÉcÉlÉÉåÇ MüÉ qÉWûiuÉ oÉiÉÉiÉå WÒûL MüWûiÉå WæÇû ÌMü WûqÉåÇ LåxÉÏ oÉÉåsÉÏ oÉÉåsÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÎeÉxÉxÉå SÕxÉUÉåÇ Måü qÉlÉ MüÉ ¢üÉåkÉ zÉÉÇiÉ WûÉå eÉÉL| urÉuÉWûÉU qÉåÇ ÍqÉPûÉxÉ sÉÉlÉå xÉå SÕxÉUå pÉÏ xÉÑZÉ xÉå
  4. xÉÉðcÉ oÉUÉoÉU iÉmÉ lÉWûÏÇ,fÉÔOûÈ oÉUÉoÉU mÉÉmÉ eÉÉMåü ÌWûUSrÉ xÉÉðcÉ Wæû, iÉÉMåü ÌWûUSæ AÉmÉ|| MüÌuÉ xÉcÉ MüÉ qÉWûiuÉ oÉiÉÉiÉå WÒûL MüWûiÉå Wæû ÌMü xÉcÉ LMü iÉmÉxrÉÉ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû |CxÉMüÉ mÉÉsÉlÉ EqÉë pÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| fÉÔPû mÉÉmÉ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû| ÎeÉxÉMåü qÉlÉ qÉåÇ xÉcÉ UWûiÉÉ Wæû ExÉMåü qÉlÉ qÉåÇ DµÉU MüÉ uÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÉjÉÉïiÉ eÉWûÉð AÉcÉUhÉ zÉÑ® AÉæU xÉcÉ WûÉå uÉWûÏ WûqÉ
  5. • SÒZÉ qÉåÇ xÉÑÍqÉUlÉ xÉoÉ MüËU,xÉÑZÉ qÉåÇ MüUæ lÉ MüÉårÉ eÉÉå xÉÑZÉ qÉåÇ xÉÑÍqÉUlÉ MüUæ ,SÒZÉ MüÉWåû WûÉårÉ|| qÉÉlÉuÉ Måü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xÉÑZÉ AÉæU SÒ:ZÉ xÉqÉÉlÉ ÃmÉ qÉåÇ AÉiÉå WæÇû| qÉÉlÉuÉ WûqÉåzÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xqÉUhÉ SÒ:ZÉ Måü xÉqÉrÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU xÉÑZÉ qÉåÇ ElWåÇû pÉÔsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MüÌuÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü xÉÑZÉ qÉåÇ
  6. • oÉQûÉ pÉrÉÉ iÉÉå YrÉÉ pÉrÉÉ, eÉæxÉå mÉåQû ZÉeÉÔU| mÉÇjÉÏ MüÉå NûÉrÉÉ lÉWûÏÇ, ÄTüsÉ sÉÉaÉå AÌiÉ SÕU|| qÉÉlÉuÉ Måü mÉÉxÉ cÉÉWåû ÎeÉiÉlÉÉ kÉlÉ ,xÉÇmÉÌ¨É YrÉÉåÇ lÉ WûÉå AaÉU ElÉMåü mÉÉxÉ SÕxÉUÉåÇ MüÉå qÉSS MüUlÉå MüÉ pÉÉuÉ lÉ WûÉå iÉÉå ExÉ xÉÇmÉÌ¨É xÉå xÉqÉÉeÉ MüÉå MüÉåD sÉÉpÉ lÉWûÏÇ Wæû| CxÉ oÉÉiÉ MüÉå xmÉwiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ZÉeÉÔU Måü mÉåQû MüÉ ESÉWûUhÉ SåiÉå WÒûL MüWûiÉå WæÇû ÌMü ZÉeÉÔU MüÉ mÉåQû sÉÇoÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû,ExÉ mÉU ÄTüsÉ SÕU WûÉåiÉå WæÇû| mÉåQû xÉå lÉÉ ÌMüxÉÏ mÉÇjÉÏ MüÉå NûÉrÉÉ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû lÉÉ WûÏ éå ÌMüxÉÏ MüÐ pÉÔZÉ ÍqÉOû xÉMüiÉÏ Wæû| qÉÉlÉuÉ MüÉå mÉUÉåmÉMüÉUÏ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL
Anúncio