Set 1

S

set soalan matematik upsr

NAMA :…………………............................ TAHUN :……………………….
MODUL G-CAKNA MATEMATIK
SET 1
015/1
Matematik UPSR
Kertas 1
1 Jam
MATEMATIK
Kertas 1
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi
maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan
mengikut skala.
4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah
dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.
1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 367 852
4
0
A Ratus ribu
B Puluh ribu
C Ribu
D Ratus
2
4
3
÷
3
1
A
4
1
B
3
1
C 1
4
1
D 2
4
1
3 Antara berikut , yang manakah bukan nombor perdana ?
A 1
B 11
C 13
D 23
4 7.02 13.467
Cari beza nilai bagi dua digit yang bergaris pada kad di atas .
A 6.93
B 63.0
C 6.993
D 6.3
5 Tukarkan pukul 11:35 p.m. kepada sistem 24 jam
A jam 0035
B jam 2235
C jam 1135
D jam 2335
6 Ada berapa 1 dalam 2
3 9
A. 2
3
B. 3
9
C. 2
27
D. 21
7 20 ℅ daripada sejumlah wang ialah RM650 .Berapakah jumlah wang itu ?
A RM130
B RM1050
C RM2500
D RM3250
8 Antara berikut , yang manakah paling berat ?
A 4 g
B 40 g
C 0.4 kg
D 0.004 kg
9 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad .
RM46 340.16 RM46 034.60
P Q
RM46 034.16 RM46 340.60
R S
Rajah 1
Nombor kad manakah yang menunjukkan ‘ empat puluh enam ribu tiga puluh empat
ringgit enam puluh sen ’ ?
A P
B Q
C R
D S
10 Antara berikut, yang manakah TIDAK BENAR ?
A 6 tahun = 72 bulan
B 28 hari = 4 minggu
C 3 hari 9 jam = 81 jam
D 2 minggu 5 hari = 20 hari
11 Rajah 2 di bawah menunjukkan satu rangkai kata
MALAYSIAKU AMAN MAKMUR
Rajah 2
Hitung peratusan bagi huruf A daripada semua huruf itu
A 30 ℅
B 40 ℅
C 50 ℅
D 60 ℅
12 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor
2.74 3.19 N 4.99
Rajah 3
Nilai N ialah
A 4.28
B 4.32
C 4.54
D 4.66
13 Syarikat Ilmi Enterprise menjual sebuah mesin basuh dengan harga RM1 200.
syarikat itu mendapat keuntungan bagi sebuah mesin sebanyak RM450 .Hitung
harga kos sebuah mesin basuh itu
A RM 650
B RM 750
C RM 800
D RM 1 650
14 Rajah 4 menunjukkan empat keping kad nombor.
135 893 340 169 461 162 501 205
Rajah 4
Cari hasil tambah semua nombor ganjil
A 841 374
B 977 267
C 476 062
D 937 224
15 2 daripada 560 biji kek cawan telah dijual .Kek cawan yang selebihnya diagihkan
7
kepada 8 orang murid secara sama rata .Berapakah bilangan kek cawan yang diperoleh
setiap murid ?
A 400
B 160
C 20
D 50
16 Berikut menunjukkan satu pola nombor.
641 268 , 641 270 , 641 272 , ………….
Apakah nombor keenam bagi pola nombor itu ?
A 641 274
B 641 276
C 641 278
D 641 280
17 Afiq membeli 2 l 750 ml air sirap bandung.Dia mengisikan air bandung itu sama
banyak ke dalam 10 biji gelas .Berapakah isipadu dalam ml , air bandung yang ada
dalam 6 biji gelas ?
A 1025
B 1065
C 1250
D 1650
18 Sebuah bentuk 3-D mempunyai 5 permukaan rata dan ciri-ciri yang lainnya adalah
seperti di bawah.
8 sisi
5 bucu
4 satah berbentuk segitiga
A Kubus
B Kuboid
C Piramid
D Prisma segitiga
19 Rajah 5 menunjukkan harga seutas jam tangan sebelum diskaun.
RM150.00
Rajah 5
Haikal mempunyai RM500.Dia ingin membeli seutas jam tangan itu dengan diskaun
sebanyak 10℅. Berapakah baki wangnya ?
A RM 135
B RM 340
C RM 350
D RM 365
20 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam 3 buah bekas .
Bekas Bilangan manik
W 307 100
X 118 280 biji kurang daripada bekas W
Y 681 080
Berapakah jumlah bilangan manik dalam ketiga-tiga buah bekas itu ?
A 1.277 juta
B 1.177 juta
C 1.377 juta
D 1.717 juta
2
1
Bilangan kerusi biru dan kerusi putih di dalam sebuah dewan masing –masing ada
200 dan 150 buah.
5
2
daripada kerusi biru dan 50 buah kerusi putih telah
dikeluarkan. Semua kerusi yang tinggal telah dipenuhi penonton. Berapakah
bilangan penonton yang hadir di dalam dewan tersebut?
A 130
B 180
C 200
D 220
2
2
Rajah 6 menunjukkan harga bagi tiga jenis barangan.
Rajah 6
Lidya mempunyai wang sebanyak RM40. Berapakah peratus wang yang telah
digunakan oleh Lidya untuk membeli semua barang di atas ?
A 10 %
B 25 %
C 50 %
D 75 %
2
3
Omar menyimpan sejumlah RM8 000 di sebuah bank yang menawarkan faedah
mudah sebanyak 6 % setahun. Hitung jumlah wang Omar jika dia menyimpan
selama 2 tahun.
A RM480
B RM960
C RM8 480
2
4
Sebuah balang boleh mengisi hingga penuh 24 000 biji manik. Berapakah anggaran
bilangan manik di dalam 2 buah balang ?
A 12 000
B 20 000
RM14.50 RM3 RM12.50
C 40 000
D 50 000
2
5
Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan ahli bagi empat pasukan permainan di
Sekolah Kebangsaan Seri Setia.
Pasukan Permainan Bilangan Ahli
Bola Sepak 60
Bola Tampar
3
2
daripada pasukan bola sepak
Badminton 5 kurang daripada pasukan bola sepak
Bola Baling 25 lebih daripada pasukan bola sepak
Jadual 2
Berapakah pecahan ahli pasukan bola sepak daripada seluruh ahli bagi empat
pasukan permainan tersebut?
A
3
1
B
4
1
C
7
2
D
8
3
2
6
Rajah 7 menunjukkan satu garis nombor.
Rajah 7
Hitung hasil tolak antara 12 dan T.
A 1.65
B 3.25
C 4.25
D 8.75
2
7
Hasil darab 854 dan 6 adalah di antara
A 450 hingga 500
B 500 hingga 550
C 4 500 hingga 5 000
8.25 8.5 T 9 9.25
D 5 000 hingga 5 500
2
8
Jadual 3 menunjukkan wang yang disimpan oleh 4 orang murid dalam sehari.
Nama Wang simpanan
Suzila RM2.15
Arsyad RM2.05
Humairah RM2.10
Syamil RM1.95
Jadual 3
Wang simpanan siapakah yang melebihi RM30 selepas 2 minggu ?
A Suzila
B Suzila dan Humairah
C Arsyad
D Syamil dan Arsyad
2
9
Jadual 4 di bawah menunjukkan penyata wang simpanan Puan Roziani di sebuah
bank yang tidak lengkap.
Tahun Baki awal tahun Kadar faedah Nilai faedah Baki hujung tahun
1 RM 10 000.00 4% RM400.00 RM10 400.00
2 RM10 400.00 4% RM10 816.00
3 RM10 816.00 4% RM432.64 RM11 248.64
Jadual 4
Berdasarkan penyata wang simpanan Puan Roziani di atas, nyatakan nilai faedah
kompaun yang diterima pada tahun kedua.
A RM400
B RM416
C RM432
D RM800
30 Diberi bahawa
x
1
= 25%, nilai bagi x adalah
A 3
B 4
C 25
D 100
3
1
Terdapat 896 500 helai baju. Jika 516 000 helai baju adalah kuning, 128 500 adalah
merah dan yang selebihnya berwarna hijau, berapakah helai baju yang berwarna
hijau?
A 252 000
B 380 000
C 458 000
D 768 000
3
2
Pendapatan bulanan En Kasim ialah RM3 200. Dia menggunakan 25% daripadanya
untuk membayar ansuran kereta. Manakala 40% daripada baki wang tersebut
disimpan. Berapakah jumlah simpanannya ?
A 800
B 960
C 1 280
D 2 400
33 Dayana menggunakan masa 6
3
2
jam sehari untuk menjahit baju-baju tempahan.
6
5
jam diperlukan untuk menjahit sehelai baju. Hitungkan bilangan baju yang dapat
dijahit oleh Dayana dalam masa sehari.
A 8
B 6
C 4
D 2
3
4
Jadual 5 menunjukkan harga tiga jenis buah-buahan.
Buah-buahan Harga
Buah Naga RM2.60
Tembikai 3 kali harga sebiji buah naga
Jambu batu
2
1
daripada harga sebiji buah naga
Jadual 5
Fawas membeli 5 biji jambu batu dan 2 biji tembikai. Berapakah jumlah harga yang
perlu Fawas bayar?
A RM9.10
B RM15.60
C RM22.10
D RM32.10
3
5
Dalam satu ujian Matematik terdapat 50 soalan. Darwish mendapat 74 % markah
dalam ujian tersebut. Berapakah soalan yang dijawab dengan salah oleh Darwish?
A 13
B 26
C 37
D 74
3
6
Azik membeli sepasang kasut berharga RM150 termasuk cukai perkhidmatan
sebanyak 6%. Hitung harga asal kasut itu.
A RM 94
B RM 114
C RM 141
D RM 149
3
7
Rajah 8 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segiempat tepat yang telah
dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.
Rajah 8
Pak Salleh bercadang untuk menggunakan 30% daripada kawasan tanah itu untuk
menanam nanas dan petak selebihnya untuk menanam jagung. Berapakah petak yang
akan digunakan untuk menanam jagung?
A 4
B 6
C 12
D 14
38 Cikgu Watie membeli 5 kotak pen. Setiap kotak ada 12 batang pen. Dia memberi
3
2
daripada jumlah pen itu sama banyak kepada 10 orang muridnya. Hitung bilangan
pen yang diterima oleh setiap murid.
A 60
B 40
C 16
D 4
3
9
Syarikat Perwira melaburkan RM60 000 ke dalam Amanah Saham. Pelaburan itu
mendapat dividen 12% setahun. Berapakah jumlah wang pelaburannya selepas
2 tahun?
A RM75 264
B RM67 200
C RM8 064
D RM7 200
4
0
Rajah 9 menunjukkan sebuah bekas yang mengandungi guli.
150 biji guli
Rajah 9
20% daripada guli di dalam botol itu dikeluarkan. Berapakah banyak guli yang
tertinggal di dalam botol?
A 30 B 60
C 90 D 120
SKIMA JAWAPAN
KERTAS 1 ( SET 1 )
1. B 21. D
2. D 22. D
3. A 23. D
4. C 24. B
5. D 25. D
6. A 26. B
7. D 27. D
8. C 28. A
9. B 29. B
10
.
D 30. B
11
.
A 31. A
12
.
C 32. B
13
.
B 33. A
14
.
B 34. C
15
.
D 35. A
16
.
C 36. D
17
.
D 37. C
18
.
C 38. D
19
.
D 39. A
20
.
B 40. D
Set 1

Recomendados

02 modul matematik por
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematikSyuk Mohd
3.8K visualizações100 slides
Set 2 por
Set 2Set 2
Set 2Syuk Mohd
147 visualizações11 slides
Ujian Matematik UPSR por
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSRMikaTuition
514 visualizações7 slides
UPSR 2017 - Matematik - Perak por
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
631 visualizações31 slides
Unit01 por
Unit01Unit01
Unit01mygaze
191 visualizações10 slides
Kertas ramalan upsr 1 por
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1Syahmi Zakaria
2.8K visualizações80 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4 por
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4أمير اخمال حاج بحرين
1.7K visualizações7 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor por
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadNorhazlina Izam
6.8K visualizações7 slides
Matematik 1-terengganu por
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuBala Ponnusamy
306 visualizações19 slides
Soalan mt k1 por
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides

Mais procurados(20)

UPSR 2017 Matematik - Johor por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por Norhazlina Izam
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Matematik 1-terengganu por Bala Ponnusamy
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy306 visualizações
Soalan mt k1 por Syahmi Zakaria
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por Syahmi Zakaria
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
Syahmi Zakaria133 visualizações
Matematik tahun 4 kertas 1 por Fatimah Azzahra
Matematik tahun 4 kertas 1Matematik tahun 4 kertas 1
Matematik tahun 4 kertas 1
Fatimah Azzahra543 visualizações
Kertas MATHS 1/2 teknik menjawab por AZUAD ozil
Kertas MATHS 1/2 teknik menjawabKertas MATHS 1/2 teknik menjawab
Kertas MATHS 1/2 teknik menjawab
AZUAD ozil5.5K visualizações
Math k1 april 2013 por rimauku
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
Rumus penting por Nora Elena
Rumus pentingRumus penting
Rumus penting
Nora Elena20.5K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Ujian matematik tahun 4 k1 por marshiza
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1
marshiza40.5K visualizações
Cemerlang matematik siri 2 por Wan Azman Ahmad
Cemerlang matematik siri 2Cemerlang matematik siri 2
Cemerlang matematik siri 2
Wan Azman Ahmad6K visualizações
Ujian matematik tahun2 kertas1 por marshiza
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
marshiza128.6K visualizações
Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1) por norizan simbok
Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1)Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1)
Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1)
norizan simbok1.3K visualizações
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016 por azmi majid
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016Matematik tingkatan 3 modul 1 2016
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016
azmi majid1.1K visualizações
Matematik tingkatan 1 mid term por Roszaimah Soriadi
Matematik tingkatan 1 mid termMatematik tingkatan 1 mid term
Matematik tingkatan 1 mid term
Roszaimah Soriadi3.2K visualizações
Selaras 1 matematik tahun 2 2015 por Adila Aniza
Selaras 1 matematik tahun 2 2015Selaras 1 matematik tahun 2 2015
Selaras 1 matematik tahun 2 2015
Adila Aniza37.5K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações

Similar a Set 1

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1sarah marissa
224 visualizações14 slides
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Mohd Asrul Yahya
208 visualizações16 slides
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
8K visualizações14 slides
LATIHAN BERFOKUS.pdf por
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfMinistry of Education Malaysia
104 visualizações16 slides
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
1.6K visualizações20 slides

Similar a Set 1(20)

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por sarah marissa
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa224 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 8K visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Modul 1 por Nurul Khairiah
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Wahidah Abd Rahman
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Hanan Umaira
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Hanan Umaira169 visualizações
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por parydave
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
parydave1.9K visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por Rosliza Yacob
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob77 visualizações
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan por share with me
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
share with me563 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Maths 1 por Malar Malini
Maths 1Maths 1
Maths 1
Malar Malini493 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING157 visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1 por habibah yusoff
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações

Set 1

 • 1. NAMA :…………………............................ TAHUN :………………………. MODUL G-CAKNA MATEMATIK SET 1 015/1 Matematik UPSR Kertas 1 1 Jam MATEMATIK Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak. 1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 367 852 4 0
 • 2. A Ratus ribu B Puluh ribu C Ribu D Ratus 2 4 3 ÷ 3 1 A 4 1 B 3 1 C 1 4 1 D 2 4 1 3 Antara berikut , yang manakah bukan nombor perdana ? A 1 B 11 C 13 D 23 4 7.02 13.467 Cari beza nilai bagi dua digit yang bergaris pada kad di atas . A 6.93
 • 3. B 63.0 C 6.993 D 6.3 5 Tukarkan pukul 11:35 p.m. kepada sistem 24 jam A jam 0035 B jam 2235 C jam 1135 D jam 2335 6 Ada berapa 1 dalam 2 3 9 A. 2 3 B. 3 9 C. 2 27 D. 21
 • 4. 7 20 ℅ daripada sejumlah wang ialah RM650 .Berapakah jumlah wang itu ? A RM130 B RM1050 C RM2500 D RM3250 8 Antara berikut , yang manakah paling berat ? A 4 g B 40 g C 0.4 kg D 0.004 kg 9 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad . RM46 340.16 RM46 034.60 P Q RM46 034.16 RM46 340.60 R S Rajah 1 Nombor kad manakah yang menunjukkan ‘ empat puluh enam ribu tiga puluh empat ringgit enam puluh sen ’ ?
 • 5. A P B Q C R D S 10 Antara berikut, yang manakah TIDAK BENAR ? A 6 tahun = 72 bulan B 28 hari = 4 minggu C 3 hari 9 jam = 81 jam D 2 minggu 5 hari = 20 hari 11 Rajah 2 di bawah menunjukkan satu rangkai kata MALAYSIAKU AMAN MAKMUR Rajah 2 Hitung peratusan bagi huruf A daripada semua huruf itu A 30 ℅ B 40 ℅ C 50 ℅ D 60 ℅ 12 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor
 • 6. 2.74 3.19 N 4.99 Rajah 3 Nilai N ialah A 4.28 B 4.32 C 4.54 D 4.66 13 Syarikat Ilmi Enterprise menjual sebuah mesin basuh dengan harga RM1 200. syarikat itu mendapat keuntungan bagi sebuah mesin sebanyak RM450 .Hitung harga kos sebuah mesin basuh itu A RM 650 B RM 750 C RM 800 D RM 1 650 14 Rajah 4 menunjukkan empat keping kad nombor. 135 893 340 169 461 162 501 205
 • 7. Rajah 4 Cari hasil tambah semua nombor ganjil A 841 374 B 977 267 C 476 062 D 937 224 15 2 daripada 560 biji kek cawan telah dijual .Kek cawan yang selebihnya diagihkan 7 kepada 8 orang murid secara sama rata .Berapakah bilangan kek cawan yang diperoleh setiap murid ? A 400 B 160 C 20 D 50 16 Berikut menunjukkan satu pola nombor. 641 268 , 641 270 , 641 272 , …………. Apakah nombor keenam bagi pola nombor itu ? A 641 274 B 641 276 C 641 278 D 641 280 17 Afiq membeli 2 l 750 ml air sirap bandung.Dia mengisikan air bandung itu sama
 • 8. banyak ke dalam 10 biji gelas .Berapakah isipadu dalam ml , air bandung yang ada dalam 6 biji gelas ? A 1025 B 1065 C 1250 D 1650 18 Sebuah bentuk 3-D mempunyai 5 permukaan rata dan ciri-ciri yang lainnya adalah seperti di bawah. 8 sisi 5 bucu 4 satah berbentuk segitiga A Kubus B Kuboid C Piramid
 • 9. D Prisma segitiga 19 Rajah 5 menunjukkan harga seutas jam tangan sebelum diskaun. RM150.00 Rajah 5 Haikal mempunyai RM500.Dia ingin membeli seutas jam tangan itu dengan diskaun sebanyak 10℅. Berapakah baki wangnya ? A RM 135 B RM 340 C RM 350 D RM 365 20 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam 3 buah bekas . Bekas Bilangan manik W 307 100 X 118 280 biji kurang daripada bekas W Y 681 080 Berapakah jumlah bilangan manik dalam ketiga-tiga buah bekas itu ? A 1.277 juta B 1.177 juta
 • 10. C 1.377 juta D 1.717 juta 2 1 Bilangan kerusi biru dan kerusi putih di dalam sebuah dewan masing –masing ada 200 dan 150 buah. 5 2 daripada kerusi biru dan 50 buah kerusi putih telah dikeluarkan. Semua kerusi yang tinggal telah dipenuhi penonton. Berapakah bilangan penonton yang hadir di dalam dewan tersebut? A 130 B 180 C 200 D 220 2 2 Rajah 6 menunjukkan harga bagi tiga jenis barangan. Rajah 6 Lidya mempunyai wang sebanyak RM40. Berapakah peratus wang yang telah digunakan oleh Lidya untuk membeli semua barang di atas ? A 10 % B 25 % C 50 % D 75 % 2 3 Omar menyimpan sejumlah RM8 000 di sebuah bank yang menawarkan faedah mudah sebanyak 6 % setahun. Hitung jumlah wang Omar jika dia menyimpan selama 2 tahun. A RM480 B RM960 C RM8 480 2 4 Sebuah balang boleh mengisi hingga penuh 24 000 biji manik. Berapakah anggaran bilangan manik di dalam 2 buah balang ? A 12 000 B 20 000 RM14.50 RM3 RM12.50
 • 11. C 40 000 D 50 000 2 5 Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan ahli bagi empat pasukan permainan di Sekolah Kebangsaan Seri Setia. Pasukan Permainan Bilangan Ahli Bola Sepak 60 Bola Tampar 3 2 daripada pasukan bola sepak Badminton 5 kurang daripada pasukan bola sepak Bola Baling 25 lebih daripada pasukan bola sepak Jadual 2 Berapakah pecahan ahli pasukan bola sepak daripada seluruh ahli bagi empat pasukan permainan tersebut? A 3 1 B 4 1 C 7 2 D 8 3 2 6 Rajah 7 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 7 Hitung hasil tolak antara 12 dan T. A 1.65 B 3.25 C 4.25 D 8.75 2 7 Hasil darab 854 dan 6 adalah di antara A 450 hingga 500 B 500 hingga 550 C 4 500 hingga 5 000 8.25 8.5 T 9 9.25
 • 12. D 5 000 hingga 5 500 2 8 Jadual 3 menunjukkan wang yang disimpan oleh 4 orang murid dalam sehari. Nama Wang simpanan Suzila RM2.15 Arsyad RM2.05 Humairah RM2.10 Syamil RM1.95 Jadual 3 Wang simpanan siapakah yang melebihi RM30 selepas 2 minggu ? A Suzila B Suzila dan Humairah C Arsyad D Syamil dan Arsyad 2 9 Jadual 4 di bawah menunjukkan penyata wang simpanan Puan Roziani di sebuah bank yang tidak lengkap. Tahun Baki awal tahun Kadar faedah Nilai faedah Baki hujung tahun 1 RM 10 000.00 4% RM400.00 RM10 400.00 2 RM10 400.00 4% RM10 816.00 3 RM10 816.00 4% RM432.64 RM11 248.64 Jadual 4 Berdasarkan penyata wang simpanan Puan Roziani di atas, nyatakan nilai faedah kompaun yang diterima pada tahun kedua. A RM400 B RM416 C RM432 D RM800 30 Diberi bahawa x 1 = 25%, nilai bagi x adalah A 3 B 4 C 25 D 100 3 1 Terdapat 896 500 helai baju. Jika 516 000 helai baju adalah kuning, 128 500 adalah merah dan yang selebihnya berwarna hijau, berapakah helai baju yang berwarna hijau?
 • 13. A 252 000 B 380 000 C 458 000 D 768 000 3 2 Pendapatan bulanan En Kasim ialah RM3 200. Dia menggunakan 25% daripadanya untuk membayar ansuran kereta. Manakala 40% daripada baki wang tersebut disimpan. Berapakah jumlah simpanannya ? A 800 B 960 C 1 280 D 2 400 33 Dayana menggunakan masa 6 3 2 jam sehari untuk menjahit baju-baju tempahan. 6 5 jam diperlukan untuk menjahit sehelai baju. Hitungkan bilangan baju yang dapat dijahit oleh Dayana dalam masa sehari. A 8 B 6 C 4 D 2 3 4 Jadual 5 menunjukkan harga tiga jenis buah-buahan. Buah-buahan Harga Buah Naga RM2.60 Tembikai 3 kali harga sebiji buah naga Jambu batu 2 1 daripada harga sebiji buah naga Jadual 5 Fawas membeli 5 biji jambu batu dan 2 biji tembikai. Berapakah jumlah harga yang perlu Fawas bayar? A RM9.10 B RM15.60 C RM22.10 D RM32.10 3 5 Dalam satu ujian Matematik terdapat 50 soalan. Darwish mendapat 74 % markah dalam ujian tersebut. Berapakah soalan yang dijawab dengan salah oleh Darwish? A 13 B 26 C 37 D 74
 • 14. 3 6 Azik membeli sepasang kasut berharga RM150 termasuk cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung harga asal kasut itu. A RM 94 B RM 114 C RM 141 D RM 149 3 7 Rajah 8 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segiempat tepat yang telah dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 8 Pak Salleh bercadang untuk menggunakan 30% daripada kawasan tanah itu untuk menanam nanas dan petak selebihnya untuk menanam jagung. Berapakah petak yang akan digunakan untuk menanam jagung? A 4 B 6 C 12 D 14 38 Cikgu Watie membeli 5 kotak pen. Setiap kotak ada 12 batang pen. Dia memberi 3 2 daripada jumlah pen itu sama banyak kepada 10 orang muridnya. Hitung bilangan pen yang diterima oleh setiap murid. A 60 B 40 C 16 D 4 3 9 Syarikat Perwira melaburkan RM60 000 ke dalam Amanah Saham. Pelaburan itu mendapat dividen 12% setahun. Berapakah jumlah wang pelaburannya selepas 2 tahun? A RM75 264 B RM67 200 C RM8 064 D RM7 200 4 0 Rajah 9 menunjukkan sebuah bekas yang mengandungi guli. 150 biji guli
 • 15. Rajah 9 20% daripada guli di dalam botol itu dikeluarkan. Berapakah banyak guli yang tertinggal di dalam botol? A 30 B 60 C 90 D 120 SKIMA JAWAPAN KERTAS 1 ( SET 1 ) 1. B 21. D 2. D 22. D 3. A 23. D 4. C 24. B 5. D 25. D 6. A 26. B 7. D 27. D 8. C 28. A 9. B 29. B 10 . D 30. B 11 . A 31. A 12 . C 32. B 13 . B 33. A 14 . B 34. C 15 . D 35. A 16 . C 36. D 17 . D 37. C 18 . C 38. D 19 . D 39. A 20 . B 40. D