Anúncio

Ambelt Folder VSO LINK klas V2

Medewerker at Stichting Orthopedagogisch Centrum De Ambelt em Stichting Orthopedagogisch Centrum De Ambelt
30 de Nov de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Ambelt Folder VSO LINK klas V2

  1. Informatiefolder voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) Hengeveld College, Zwolle Bij ons heeft iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief De Ambelt Hengeveld College S. Postma afdelingsleider Havo onderbouw Ambelt dr. Hengelveldweg 6 8025 AK Zwolle T. 038 – 454 20 74 de Ambelt, januari 2016 Plaatsingsvoorwaarden Wil een jongere aanspraak kunnen maken op een plek in een Link-klas, dan moet hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoen;  een behandelplek hebben binnen Karakter óf  tussen de 12 en 20 jaar zijn  in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs  werken op havo/TL niveau Plaatsing binnen een reguliere TL- of havo klas is gezien de problematiek van de leerlingen niet mogelijk. Aanmelding Bij de aanmelding hebben wij deze informatie nodig:  de reden van aanmelding  informatie van de oude school  informatie over wat wel of niet werkt voor deze leerling  voor de Karakter-leerlingen: schoolboeken waarmee de leerling gewerkt heeft Vragen? U kunt ons bereiken op 038 - 453 20 74 De leerling, thuis en school Regelmatig is de relatie leerling, ouders en school verstoord. Aan ons de taak om dit vertrouwen te herstellen. Dit doen wij door regelmatig en actief contact te hebben met de ouders. Er worden afspraken gemaakt om de voortgang te bespreken. Tijdens de kennismaking zijn de leerling en de ouders van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief verstuurd waarin bijzonderheden uit de Linkklassen beschreven worden. De leerling en de medeleerling Om het groepsgevoel te stimuleren worden er activiteiten georganiseerd in de Link-klas(sen). Dit kan een spel zijn of een gezamenlijk uitstapje. Iedere schooldag wordt gestart aan de groepstafel, daar wordt ook gegeten en gedronken. Leerlingen hoeven niet mee te doen, het mag. Tijdens deze momenten wordt er over van alles gepraat. Meestal ligt er een puzzel op tafel zodat je de ander niet hoeft aan te kijken of niet actief aan het groepsgesprek hoeft deel te nemen, je mag ook puzzelen… De jongeren ondersteunen elkaar tijdens zo’n gesprek en tijdens het maken van hun schoolwerk. In de Link-klas wordt veel gepraat over wat jij nodig hebt en wel of niet prettig vindt. Zo proberen we toe te werken naar een beter zelfinzicht, het formuleren van een hulpvraag en het besef dat je mag zijn wie je bent! “Ik kom hier tot rust… eindelijk.” Bram De Link-klas
  2. De Link-klas van de Ambelt Een Link-klas is een klas binnen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). We bieden onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 20 jaar in een periode dat ze behandeling ontvangen of nadat er problemen met de schoolgang zijn ontstaan. Binnen één kalenderjaar stromen de leerlingen door naar een passende plek. Wij proberen het aantal leerlingen niet hoger te laten worden dan twaalf per klas. Hierdoor kan er veel tijd en aandacht besteed worden aan de individuele leerling en kan er een klimaat gecreëerd worden waar een ieder zich veilig en gewaardeerd voelt. Ambitie Het Link-klasteam beseft heel goed dat de problemen niet binnen een paar weken op te lossen zijn. Onze ambitie is de leerlingen te helpen en ondersteunen bij de eerste stappen naar herstel. Wij proberen zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de behoefte van de leerling aan ondersteuning. Waar dat kan proberen wij die ondersteuning te bieden. Het team streeft ernaar om binnen een kalenderjaar de leerling te laten doorstromen naar een andere setting, binnen of buiten de Ambelt. “Ik vind het hier leuk, mag ik ook de middagen komen?” Angie De leerling en zichzelf Het doel is dat de leerling zich veilig en prettig voelt in de Link-klas. Wij willen dat hij/zij weer plezier krijgt in school, zelfvertrouwen krijgt en plezier beleeft aan het contact met medeleerlingen en leerkrachten. We kijken naar de talenten van iedere individuele leerling en gebruiken die om het zelfvertrouwen te vergroten en het contact met anderen (weer) op te bouwen. Dit is het fundament waarop verder gebouwd kan worden. Soms duurt het lang voordat dit fundament weer zichtbaar is maar vergeet niet dat het vaak een proces van jarenlange afbrokkeling is geweest bij de leerling. De leerling en zorg We houden de lijntjes tussen de leerling, thuis, de hulpverlening en de school zo kort mogelijk. Voor de Karakter-leerlingen is er regelmatig contact met de mentor van Karakter. De Ambelt heeft ook een samenwerking met at.groep Zorg. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van de hulp onder schooltijd geboden wordt en dat er regelmatig contact is tussen de leerkracht en de behandelaar. Is er een andere hulpverlenende instantie, dan wordt contact gezocht door de leerkracht. De leerling en school De leerlingen hebben een problematisch schoolverleden. Meestal gaat het om:  langdurig schoolverzuim  pest verleden  slechte schoolresultaten  stress  angst Het resultaat is weerstand tegen school. Onze opdracht is om de leerling weer vertrouwen te geven in school en alles wat daarmee samen hangt. Waar staat de „Link‟ voor? In de Link-klas zijn wij de link tussen:  de leerling en zichzelf  de leerling en thuis  de leerling en medeleerling(en)  de leerling en school  de leerling en de hulpverlenende instanties De Link-klas is voor Er zijn drie groepen binnen de Link-klas;  Jongeren die bij Karakter in behandeling zijn kunnen in de Link-klas onderwijs volgen. De Ambelt heeft een samenwerkingsverband met de kinder- en jeugdpsychiatrische instelling Karakter in Zwolle. Omdat deze leerlingen therapieën binnen Karakter volgen, zijn zij niet de hele dag in de Link-klas maar dagdelen. Meestal wordt in de ochtend onderwijs gevolgd.  Jongeren die vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs. Zij moeten re-integreren in het onderwijs. Meestal gaat het hier om de zogenoemde ‘thuiszitters’.  De derde groep vormen de leerlingen die binnen de Ambelt niet de zorg en aandacht kunnen krijgen die zij nodig hebben. Zij worden intern doorverwezen. De overeenkomst tussen deze jongeren is dat zij angstig zijn, veel zorg en positieve aandacht nodig hebben en kwetsbaar zijn door hun problematiek en/of verleden. De gedragsproblematiek uit zich in internaliserend (teruggetrokken) gedrag, het in zichzelf gekeerd zijn.
Anúncio