L
›- __ , u¡

e»  j x

'Ti
1 iu¡ 'r' ' 
› › _/ '. :› ' _ 

n '93 «xY/ Ífaírz” ; ríaírlríxgW @Jlêàxggggapt_
, _4...
r
1
É
r h 4,-
X : à 4 x. à
D* 'r
i “ » ”

_ga
. ou
_uu . 
:día j'
: - ” f'. 
.
¡i-
, a

. Áãw

1:, J_

»à »-

i 
s w
.I : :àwl

? atuar vam círtulnmrpmfuír* @x32 lõíhâlmléJíSçw, 

  

, x _ P¡ N
 u

 pr

, ›-, , '¡'? 
 I

'ra

1 L_ 3
' ...
@WW @fññjnnfàmñ ra @unha mega @Tlm rf-'w

 anna
. r 

, _: . 

 | Ênfà @rá *FEÊ* rm F¡¡¡. ¡<Ê; F"*mm jwfígíhráã @KQIIIJQ
* : a r

 . "Crkxf › w'
¡-

a

: :rzaax - 'Í'; >*"': t É . a .   
d'Igçjpñssí¡ Lm; $›'*a ; c›*redjitfq Í
. 'v . g....
@D ÚmÉ®©§§ÍÍW@"/ @@F*7Fâ?7ãñ fia-re»

Aüceümüa Ií)= ':2tgn@~<~.7a°  '

Ó 1 I› 1" p' 'lr : '
Arma @ea e” uma? . . v . 
, ...
@a @ram “me rálràürrñrann** m mpg', 
;ñ . f . a

. _ ? r
O @Q

mânmmràcã mam ? à

  

›

"à 1 w É ' r? ) Yu_
rpm_ nã. ...
--: -<~
_. x
_o
l»
r. 
y 'V r
l . 
'w
«

_aê
. 

 

'FH/ r 7 Êrçrv. 

h ¡r«"'wÚ* FL* 2'? " '7'“, ','“<°”'7* “_”'7:

7
É...
w 
r É . . : vn . V, , V 'ff É ef '
; ' - : -~= *' *A -r 'J
_. _' __'I. --'.  . _Iççy

«sá
. ' »e   ”Yê.  : *J”'...
S o u" pequemíjv*íêfgâ7f*avl'ho m as el e é
 “à

*Erleísó (faz. c). m: e*| 'h'ozr p: e|'os seus
. q . l S# l

Â
, sxr

f*
* : a r

 . "Crkxf › w'
¡-

a

iífra-*X - 'Í'; >*"': t É . a .   
d'Igçjpñssí¡ Lm; $›'*a ; c›*redjitfq Í
. 'v . g....
zí_

A
_¡ w
/ 

r x. 
@D ümljczessíwefl @erra : :ã-"rxãaacr

. . k à . . I
,235 : r
Í | Í 'ZÉ
í ' à_ 
4-' '
/ / I
q , ...
É¡

à 

 r d a s CJÍJFCLUÍEÍFÊÊÊÍTITCÍ asp, A

 

presa r : d ra s

ÊJ-: :PIKÍQVeaâõrrefâ¡ / Abpreêrar d0eS“~erSrp1¡ n«h*...
“W erérerílñíte. , em] accrecdlüücó)
r«"'ruL? *=“~ 7 r 'XM @ñãer © ñmrfaraeeffvae"

»-
›

. q t wa
 : Êmq mala» u pve? ?
...
u ' _' r ' x - '
n _v'
. _ n A __ . . ~_ « r l, 
__ › M_ _ . .. ,l
' , .r __ _- › - ' A
'a _. ›:; _^: ~;--: --. ,-~~r...
,l

_ L U . r! ,ç ' ', v” . I  _
Temíhra certeza »Irrmraropryrrrqru e/ apesar , d._a= 's¡, ,§; ¡
 tu trens) , passa/ Ç...
»ea
. r . 

*titaínjlefaríaru : :plate ~  : mira m” f”

-di. 

Êíqpngt¡ . w m Fñjr§»: ~rí_í'= :í : r°7J7r¡"s¡r; r'rLr...
ñ OL. aguia como este = f? sperm**

Deus fiel. 
Aí- ¡ q. ? dito sims

 
 

(

 
   
 

n
- x
4

. u . n
31K 9 : a '...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Os sonhos de Deus

510 visualizações

Publicada em

Os sonhos de Deus

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Os sonhos de Deus

 1. 1. L ›- __ , u¡ e» j x 'Ti 1 iu¡ 'r' ' › › _/ '. :› ' _ n '93 «xY/ Ífaírz” ; ríaírlríxgW @Jlêàxggggap t_ , _4 *E a.
 2. 2. r 1 É r h 4,- X : à 4 x. à D* 'r i “ » ” _ga . ou _uu . :día j' : - ” f'. . ¡i- , a . Áãw 1:, J_ »à »- i s w
 3. 3. .I : :àwl ? atuar vam círtulnmrpmfuír* @x32 lõíhâlmléJíSçw, , x _ P¡ N u pr , ›-, , '¡'? I 'ra 1 L_ 3 ' “Pa, wi_ _l * 'xy r
 4. 4. @WW @fññjnnfàmñ ra @unha mega @Tlm rf-'w anna . r , _: . | Ênfà @rá *FEÊ* rm F¡¡¡. ¡<Ê; F"*mm jwfígíhráã @KQIIIJQ
 5. 5. * : a r . "Crkxf › w' ¡- a : :rzaax - 'Í'; >*"': t É . a . d'Igçjpñssí¡ Lm; $›'*a ; c›*redjitfq Í . 'v . g. ' . e. i¡ to ãâgrzfnpp, aq u e; p m _p óÍsrs 1', ptxüákezlêégmê: ny** c' «ea / 'a r va_ a' : a . .t_. n a v , 5.o¡ V1' "C4 . -i w: 4' ¡At-M-
 6. 6. @D ÚmÉ®©§§ÍÍW@"/ @@F*7Fâ?7ãñ fia-re» Aüceümüa Ií)= ':2tgn@~<~.7a° ' Ó 1 I› 1" p' 'lr : ' Arma @ea e” uma? . . v . , , _ -. ml-fprñuj. _ . 7 7 Í ' / y x 1 r zl, x/ y/ “ ~ 74
 7. 7. @a @ram “me rálràürrñrann** m mpg', ;ñ . f . a . _ ? r O @Q mânmmràcã mam ? à › "à 1 w É ' r? ) Yu_ rpm_ nã. v 7 V , ,s-¡ggáÕ-r~_^-g_gvr, ¡fño- ü "' "n . .. -SQL . .-22 -: '.v›*JÍ-É~“~ ; Wy4ê9~§Ã-”. LL1
 8. 8. --: -<~ _. x _o l» r. y 'V r l . 'w « _aê . 'FH/ r 7 Êrçrv. h ¡r«"'wÚ* FL* 2'? " '7'“, ','“<°”'7* “_”'7: 7 É* N¡ ra, 'z: .ntTr L ' ' um ur É * l ' ~ s . !w ' ' »Nr ¡ . 11x . :-. _._. : _
 9. 9. w r É . . : vn . V, , V 'ff É ef ' ; ' - : -~= *' *A -r 'J _. _' __'I. --'. . _Iççy «sá . ' »e ”Yê. : *J”'í V"T ? errar Í e, “femea vram CÍUIFITÍIIPJFIÍIÍÉÍÍWÇÊ) S@; U'S1#QJ| iâ'ímg)Sâ exrnnw rã 1 ~ 'A % * : :EiI? éírxvra11íí faz/ err o q ure 17h e arpzrarzztÇfà a- '- / r
 10. 10. S o u" pequemíjv*íêfgâ7f*avl'ho m as el e é “à *Erleísó (faz. c). m: e*| 'h'ozr p: e|'os seus . q . l S# l  , sxr f*
 11. 11. * : a r . "Crkxf › w' ¡- a iífra-*X - 'Í'; >*"': t É . a . d'Igçjpñssí¡ Lm; $›'*a ; c›*redjitfq Í . 'v . g. ' . e. i¡ to fâiürzñi, q u es. : q m _p óÍsrs 1', qtxüákezlêegmê: se** c' «ea / 'r r va_ s' : a . .t_. n a v , 5.o¡ V1' "C4 . -i w: 4' ¡At-M-
 12. 12. zí_ A _¡ w / r x. @D ümljczessíwefl @erra : :ã-"rxãaacr . . k à . . I ,235 : r Í | Í 'ZÉ í ' à_ 4-' ' / / I q , _ . ~. $. à / q. t r / “' t 741g f L' 4 ›1_ / //, f x __ _ | À Y 5 I a ¡ I 'r V A : É r _ce r” , Má 2*'
 13. 13. É¡ à r d a s CJÍJFCLUÍEÍFÊÊÊÍTITCÍ asp, A presa r : d ra s ÊJ-: :PIKÍQVeaâõrrefâ¡ / Abpreêrar d0eS“~erSrp1¡ n«h*0r$- - . .F . m( _- _a r l: _'- x¡ , . V x __ Ç Is' I (5 › *z - - *Í d» à_ ›É . th. ~ x4' A . à 5 “K1 -vy-_Jzunràru '. - . - ' __ _, Í / i , t __ - _ __ ' 1 . n. ' ' b* ~: .'. ,r ' . at# 3, / w- " ' , A x' ft' f'.
 14. 14. “W erérerílñíte. , em] accrecdlüücó) r«"'ruL? *=“~ 7 r 'XM @ñãer © ñmrfaraeeffvae" »- › . q t wa : Êmq mala» u pve? ? , Í , .11 É , É
 15. 15. u ' _' r ' x - ' n _v' . _ n A __ . . ~_ « r l, __ › M_ _ . .. ,l ' , .r __ _- › - ' A 'a _. ›:; _^: ~;--: --. ,-~~r; ".. ' , ' _ h › . ' , . * É -. __ ' _› - . _ . _ v; w 'r _. - _ ~_'-~, - . . . . -. . a. . r às. . S vrtgrpqxêa sonhos. ..g, ,y_. . a. ~ , v / vh". _l . !ÉJÍQ-Í-
 16. 16. ,l _ L U . r! ,ç ' ', v” . I _ Temíhra certeza »Irrmraropryrrrqru e/ apesar , d._a= 's¡, ,§; ¡ tu trens) , passa/ ÇJQ", rf @íârl-"x . h. . V ¡ ' ' ' / r' / / A' *l el( . › Í_ Jôk. 1.4: f' j, l f/ / E ' Í °| :ul Í Il¡ . .~"z'. '¡y '› l' I I› ( l', t v A¡ -v a . J . b; ' ' ~ ç 4 ' . 'l n ¡' j '. _Lin_ y* _r 'Y , 'J _ J ' _I . _ V, -. f' "'~g . :ç E I u _ que raprerrsar dbís espifn htos que» tu tens ¡pjsad o OS"§OÂn'hYO'-S* de De uLs nrã o mnonrre ram e m tua v'i”'d*ar r""'. v | l
 17. 17. »ea . r . *titaínjlefaríaru : :plate ~ : mira m” f” -di. Êíqpngt¡ . w m Fñjr§»: ~rí_í'= :í : r°7J7r¡"s¡r; r'rLr§ 1] jpg) 247g) érrÍñpãi x3, 'ra-We , s f , . . I' . .. _. . . *ri '. _.< u 1" . ' r” , ,- . . s* _ M. - _ &- . Y l Í rfj*¡w__*¡; ›
 18. 18. ñ OL. aguia como este = f? sperm** Deus fiel. Aí- ¡ q. ? dito sims ( n - x 4 . u . n 31K 9 : a ' P . ','v qua', .'_¡ no . t. - “

×