Nele você pode confiar

256 visualizações

Publicada em

Nele você pode confiar

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nele você pode confiar

 1. 1. l ©@mhñ @um s* í¡ _. 4P F _im@ Ami 2 É HQ é íãñlülíhü rca @MS @ñ @ [LH] íñüx©iñüüêié 4 - i JJ: @§: @1§ @rñ§~í: @
 2. 2. »g E Ncàücà @Â §; t“¡@rmü@ @Mica sx 'l 1 @mfñàr x A @mma [pmíkap «Éàçg mmfñãm li¡
 3. 3. i 22, JCÊÊEUÉ *ã WW? i'ñ@@@@@mñ@v "* Axüe @de '” 'E x. --~. .x. . &Mkt;
 4. 4. @@Lm[h1@@ñ @mm [rêjmcàcà Amñá) . Ema é fñühív) cd]@ @Cauã Pai. c? _Iñíçcgeg é J]@. g§_ua§ ÇFÚSÍÉGJ) O I __, 'ig - Q . Ê. l , AH "A . . “ Ó. -' í J_"À à¡ . ' l
 5. 5. ENdea V gente pode confiar gentç pode, l l . iMWM-¡rl l? .*-+i7.'. 'LVH"" - -›-~ . Jp 'I "FEM »IÀ x** 1'. ” pode confàr* r
 6. 6. (Mamma Jlââàüüã Nkàücà à] WÊÊÍÊFÀÀÍÍ ~ W [@@@]: @ @muríññrêjü/ A @a @img [pwccüêap @@@]@ @©: m3fñ@m “ i
 7. 7. rgrfs-'rf ' d 4._ _ç U * cmraw % ¡ V í A , . . A _ o ' *V069 539W9°d©í SÊFÍÊ" *A *í ' o , . *NW/ 'ÉÇ ¡ , í' . n . ? " o x
 8. 8. @éw UMJJUDCÉÍCC) ñrãatf (à @Ímà ÊÊ; ÉJ': EFÕEÊ à 5.» Í ' V ' *''-“'*"É'. 'Â 7 - -. . (V r N i. «aawfkà . r _rá_ -à, -; A?: 'ng-. .. ______ ; x^ _. - ÉL. -.? «_. ;› L" _› __Á _ 1- _ __, .. z-q » = - 7:- _T_: -_t“--( *â*- -n-1--* i7* _Â- . - à. .1-
 9. 9. ¡aj-râ* 4."9r%§%§( 4 , »~›4~= >& . __~›. s y_ ~ _u. 'AA-¡_ p- Ma" . » - r» r z 'J ' . | - . 1 p¡ _ *i *k Eüêjwê cqjugcàmff/ @êaâ @ê @Fã ÚHAJÉÊQIF Pré] ÉEEFCÊCÉJÕÊÉJÍFÚ írgüaççjímedcàgñâüñv ? Élrfaíâg
 10. 10. Eücà é @jíâügm É] ; Àãkàmêlñâ @aum cd]@ Lmâcüê) @bmñciâ (dk) @éw
 11. 11. V _--_ ' í . énnwíàm @Aüüimêlífê ¡s9üâñíã@: f@*íé*mmíàzg #Tsííaêêêmàiímíâ . o.
 12. 12. ÊÚCà é @gm : Êta: . ,êlé_ua@ V §@@ê.1@á@ nv. . . * l 1 . . '_ . X ' s . e . 4
 13. 13. Eücà é @mm faz g Ê-Ufà- é: @EÃÉUÉE à @àz ' í Em mmgíñ. [í)@[? ͧ© @ka ítñ n, . . v u. - s. í'. .JL « * -. ... WP *Tu-n. _
 14. 14. ,, .-. I c¡ @üàjmâq . -an. 1 a/ l r ' A, .. ._ _. .. _______
 15. 15. v? ? Jg*- m' mdétr @e WÊÊCÕEFÊÉ] H9J@mtr@p mñgüavñcçóíráñâ (à 7 Éuaímaa gmmmgâmm @ma
 16. 16. ÊÚ@ §©m@[mü@ @gsítcwà @Lrcàgãeamücà Em ücocíJ mmmmcàmüav) (à Duna. ? à] [hfñgãücõmñâ , “ ' ¡Jhw ~ . › o ¡ ~ , .n. x x A, *à' 'a' É › . r A (O. _ní- ' ' 'tw v¡ *HC . r/ '34 3"- , x a, «__J- J . .. ~ H7'. í : f-PÕ' z . '(fR .
 17. 17. . à. ; Ele é que fez oghgmem vivgr ç _depois de M çgvÇa com leãg serüpresg *m 2 a** É x. a r " f“": ;.f r › *w-_La 1 _. _: . r ___Í -r-'Qírj "F11 : = “'- -1-'. "Í _. '
 18. 18. (Qx : q v *EHQ @anca fcàz ÊEFÊS &n@ m@1m§ í .44 @çggçñg cdlcàcàtrnümavgm «EDV Í &âààçníregmiíñü »- - ~“*x “f í¡ ' , v ~. x à i ' % = y-v s»
 19. 19. É? " '¡ n Ú w Í* “u l' at? ” n, u ; ' 's' n? . _. , _ rg _ . p". *É* ' 1, m' h N ' Í ÊÚ@ é @mà @Íñâãà fêz @hccmàm @Mamma à] @hmm [FDÊÍCCD @Fã @Ccbãàâíwíàü a? “EC-m
 20. 20. ,q - E11_ A à 7_ u' r_ Lr; . . __ u', _E * _xx *Eüegéqumgm ücàm ' _ 'f' @@@m3üv@H@ m3áí= sa, ; na' . 'b' ' m "A. rpm-FN ' - 7' V' ti &lr; P"" mw: : o ' à* I, .í ©vigâgên°wuíñã$ cê . ~ 1. amanita -. ll Lu' 'V' I 'jr l l_ q - . -¡ . _ . . _ - _J_ . _ A¡ r. __. _ _ . ~ a _'~. p - I . "hr " “. ' _- 9 ¡"l: "=-m'_ . in. 7"_ ' ' - -. u w¡ . * . * _ - a W' ' -. _ "J ' -' r'- '-. L ' r ' . ~ . ›- _ í-g . . 1'¡ l. 1,1' l 'I| l m¡ q, r~ nnl( 5! . l ll 5 l l ~ e. I' 'x51 r l 1 I f¡ l -- -. . l '- - - x"- ' 'u l ' ' '
 21. 21. @me é @mem @ñzegpeírâ mñmhâ [morra] E e Sã @He CEÉQJÊ_S@'E_F' Eng. @ame @ítemgoo-
 22. 22. _ &Eíe wmeüüáee Neüe à] ítezgfg; "É " J 1*. VL ~ . ñ¡ _i'- _ e (íânm, a]
 23. 23. n¡ d E' e _ -e. - '. ?E Tr.
 24. 24. HDMI¡ .1 › " F-: NHPPJÀ o v . l 5 y o'5l! k=›na1u¡ u_ . * “V4 ã-*II-. y. mpm'«“'~^«ê mIIñlnümghjviiüñlllh. ;:y: s , AJ É: ._' r: wa *í “Lx : l t, *V* à x É_ ¡gn x7¡ . .. Q J m": _; ' À' _ B. x, , W w- s »me ~ § Pon, 'N ›. . s. k J. »›. _ 1 x , ^ *g1 a_ . k *v 4'Â “'4- . . *x3 * , .«° ¡: ,~“I_ N *r 'l ¡Í' m** w* m;
 25. 25. ai¡ u -. . l -_ VÁ _ . ._r"-_¡. ._. ' : -' . ' ' u . ›-_ o . › . , _ *tuna l¡0,0r, . à, , .. . , a , g 4 . c , y r' , v ' . _ g _ c . o. (e . ,. ' _ ; ;w o si, ;m . _)¡_~, .,__ j_ o . .u . . I _ - _ . ' - 7*. u: : ' . > a N - @He 'É~'. 'UéJ-›ÊS@Ê@. @ «eo *M ~ › o- *r- ? .;t. :=, '-~' ' - ¡ I 'e p_ É ; Wiki - QÍÊCÊ] í-TaÊÊüÊü4Tf@_ ' v 5 ' U 'I ' ' . v c_ &F4; ! FIT . 5'¡ q¡ 0,33%. ” ¡Íu'_'. l_' ; "~~o . ' Í JI', ¡ Í à 0- ¡¡. _ @He é ©? ?”Ê<ífâífñ'í'@@ @mà . à o ~ v m» v . à: JP . l' : ,7-'7¡. '*. §' Azi' _ . @He. ésríhncàüíííââübgàgne . é ' . _ u_ vo. ” f. à¡ r "° «Ç . . . / 3'* _. ' '1 n M r a. , : J 'a . s' . , g 4. o r ' . - -Icft e' , ó IL i ' a t 'a o '_V "Añãülk ¡C¡ "pé n i I x x q_ . ¡ e. . l *.93 '- . qu¡ lftpâsgãhl l . à. gmâüõáã › l x . Éfâgsqiu abããüe ; çfçã
 26. 26. @He @moon @ mmwmcdlo ñmüeñíro) @D mwmcdlo) ñmüeñrro) @He @mou Í©CC>ÍÉJ§ @e cüíwñcààe @De pecou] E ít@ci]@ss [§D@@@Cd]@§ @He petrccüoom
 27. 27. . . , : 1 . . lv_ : gv: ___, jxçv¡ a ' M -gaggãgíggçsfur ' ' "› 't L Êüê ü@m@un @ üñ ' * E wñwgr ê] wñ«íJ§gH§c§mL9E*U@ é bõââüêêñÉfêl Eücà é @ücàmmgg*íãüé é @ÉJUUÍÊCCD é íãñcàü E0699 (à @ccívãüôgp mñmhà1,bê3mcííêjñüaâ 'A í V H L Í FEUC? é A
 28. 28. :AJ Níàüíà ê] mà &QÇQIÇCCDWÍFÊÉQF Jkàâüilâ @Ema é © mem mcàüíhmr @MÊKDDD [Mcàüca 5:3 @um [ED©CÉ]@ @CDWÊÊÉJF
 29. 29. _Ali V q. . l N( Q n Jgñãégçñíaaiñm [rêmdcà ALTÉDÊQJ) bÊílgváéprüñlüímto) @Gg @Gàüilâ Pêjñ «J n tríizâmmêa é Jcàsàwg @EFÊÊÍÊKJJ . - E N@Ú@ ã] @ME @wake @@mfñ@[r”“

×