Proxectar, investigar, comunicar

M
Imaxe : Building Bridges
 Proxecto Europeo
    Grundtvig
 IES Campo de San
  Alberte - Noia
“O presuposto debe equilibrarse, o tesouro debe ser reaprovisionado,
a débeda pública debe ser disminuida, a arrogancia dos altos funcionarios
  públicos debe ser moderada e controlada, a axuda a outros países
             debe eliminarse (…)
 A xente debe aprender novamente a traballar, en lugar de vivir á costa
               do estado”

          Cita de Marco Tulio Cicerón, ano 55 a.C.
“O autócrata desexa ter seguidores dóciles. [...]
A democracia (…) fomentará un tipo de educación orientada
          a construir ciudadáns
   responsables, reflexivos e con espíritu crítico”

           William Heard Kilpatrick,
       Philosophy of education ,Nova York, 1951
             Xubilado en 1938
… Encher a cabeza do alumn@ de contidos,
            conceptuais na súa maioría
            e repetibles mecanicamente
        tal e como se lles presentan aos alumnos?
         … que é tanto coma decir: Copia mil veces:
     … Ou darlle ferramentas para a vida,
           ferramentas para
pensar, buscar, criticar, investigar, concluir, expresarse?
Para cuantificar,
         clasificar por resultados numéricos
               baseándonos
         en aspectos facilmente observables?


  Deshumanizamos a educación?           Deixamos fóra do sistema as
         variables dificilmente obxectivables:
  sentimentos, capacidades, potencialidades,
relacións, imaxinación, creatividade,…. intelixencia?
O profesor ten que tomar decisións que afectarán entre outros aspectos
      ( sociais, políticos, organizativos, curriculares …) á


       METODOLOXÍA DE TRABALLO
     ao tipo de ensino que perseguimos

            Que valores?
           Que actitudes?
      Que formas de análise e pensamento?
        Que clase de experiencias?
         Que tipo de interaccións?
Imos na búsqueda deste ideal?

  “@s rapac@s están - ou deberían estar - activamente
involucrados no proceso de intentar comprender mellor o
  mundo no que viven, de estar dotados de maiores
          competencias,
       en definitiva, de aprender”
Pensamento sistémico = Análese e sintese + interacción
         Conceptualización
       Tratamento da información
          Investigación
         Pensamento crítico
          Metacognición
Si é así, debemos facer aos rapaces:
Proxectar, investigar, comunicar
A actividade económica é o conxunto de actividades que o ser humano
 realiza para satisfacer as súas necesidades, tanto básicas coma non
 básicas .Con estas actividades obtemos bens e servizos. As empresas
  obteñen bens e servizos para que o ser humano satisfaga as súas
                necesidades.

          Que é a actividade económica?
          Que 2 tipos de necesidades hai?
         Que obtemos con estas actividades?
           Que obteñen as empresas?
               Para que ?
                  http://www.escolar.com/geogra/05actecon.htm
A ramoneda sortiza é o compo de ramonedas que o
 tropo trona para roceter as súas peteas, tanto vestas
  coma non vestas. Con estas ramonedas gapamos
  trans e trons. As metisas gapan trans e trons para
       que o tropo rocete as súas potas.


Que é a ramoneda sortiza?
Que 2 tipos de peteas hai?
 Que gapamos con estas
    ramonedas?
 Que gapan as metisas?
    Para que ?          http://pt.jazz.openfun.org/wiki/Lista_de_frutas
Imaxe: http://blogdecienciassocialesyhumanas.blogspot.com/2010/05/el-aprendizaje-significativo.html
@ alumn@ investiga, describe, explica, … critica o mundo que lle rodea:

• Vólcase cara o mundo, converténdose nunha
 motivación no proceso de aprendizaxe           .
                                         Cara o exterior

• Busca infomación, datos, que lle faga analizar a realidade
 coma algo obxectivo.                             Cara a obxectivación
• O alumno fai suas as aprendizaxes sociais de forma activa, exprésaas e
 reconstrúeas
• O alumno é, ten que convertirse en parte activa do proceso de produción e
 ordenación da realidade. É fundamental o compoñente creativo, reflexivo e
 crítico.                                   Cara a interiorización
 • Os produtos finais son básicos; o neno ten que expresarse e comunicarse a
  través de “produtos” propios que reelaboren o seu coñecemento previo.• Interacción dinámica onde educadores, alumnos e sociedade
 teñen unha función específica. O traballo con dinámica de
 grupos é, polo tanto, unha ferramenta básica, así como a           Cara a socialización
 búsqueda e tratamento de información.
Curriculums

       demasiado amplos           pechados

               teóricos


        mal adaptados
                       estes non os entenden
       á mente dos alumn@s
                         ( nin no sentido
                       estritamente disciplinar
                     nin na súa dimensión funcional)
mal estruturados
 e distribuidos           cunha coordinación
                interdepartamental inexistente

          Sinxelamente, a maioría das veces
       @s profesor@s seguimos a liña que nos marcan
                nin siquera
              estes curriculums,
         senon directamente os libros de texto.
A organización escolar?
                    Os horarios?
           A organización horizontal: Departamentos ?
 A organización vertical? Os cursos ( xa non os ciclos ), leiras pechadas e sen conexión.
   A administración? Non facilita a flexibilidade horaria , grupal e departamental.


                   Os profesores?
                     Para que?
 Estou ben así, xa teño dabondo cos contidos que teño, cos alumnos que me tocaron, ….
       Así estou moi tranquilo? Si cambio tremen os meus cimentos.
         Teño medo a … fallar, facelo mal, por onde empezo,….
Cando saibas o que son competencias, eso de traballo por proxectos, …. dismo … e ,logo…
             Vai ti por diante que eu xa irei despois.


                   Os alumnos?
      Non hai nivel? Esto é moi complicado, podemos volver ás fichas?
          O meu fillo non está a traballar o libro de texto

 Quen empeza? Os rapaces chéganme e non saben ….
Proxectar, investigar, comunicar
Paso 1
                  O tema do proxecto
         Paso 4      Sobre que imos traballar?
                  Sobre que imos investigar?
         A avaliación:
         Feedback


Paso 3              Paso 2
As actividades que imos
desenvolver            O produto final
Como imos traballar?
Como imos investigar?
Paso 1:
O tema do proxecto:
Sobre que imos traballar? Sobre que imos investigar?


•Definir contidos e obxectivos básicos:

  Definir a área que vai servir de “fío condutor”. Exemplos:
    Contido “científico”: CCSS, CCNN

  Especificar os contidos de cada área.

•Concretar o grao de implicación dos alumnos neste 1º paso
 ( ao mellor a idea xa partiu deles )
Paso 2:
Produto final

Reportaxe, panel, documento, imaxe, vídeo, presentación, exposición…

Proxección fóra da clase.
Paso 3:
As actividades que imos desenvolver
Como imos traballar? Como imos investigar?

               Actividades
  Análise de contidos, búsqueda de información, reflexión,
  de colaboración (traballo en equipo ), de relación co
  mundo exterior,de traballo de diferentes competencias …
              Temporalización
  Cronograma das actividades en varios niveis
  ( tantos como áreas que participan).
  Ter en conta que o número de horas semanais de
  cada área non é o mesmo.

           Os recursos e materiais
      O libro de texto deixa de ser a única fonte.
 O alumno sempre debe saber que ten que facer, como e para que:
             o produto final.
Cronograma.ÁREA    SESIÓN  SESIÓN  SESIÓN  SESIÓN  SESIÓN  SESIÓN  SESIÓN  SESIÓN
        1    2    3    4    5    6    7    8

 CC.SS.
L.Galega
L.Castelá
CC.NN.
Paso 4: avaliación.

 Que fixemos ben?
 Que fixemos mal?
Que podemos mellorar?
Proxectar, investigar, comunicar
Proxectar, investigar, comunicar
APRENDER A APRENDER

INTERDISCIPLINARIEDADE                    MOTIVACIÓN
  E GLOBALIZACIÓN


                               PLANIFICACIÓN                                SELECCIÓN

                                 Contidos
               PRINCIPIOS            Recursos
  MODIFICACIÓN DE
  ESQUEMAS COÑEC.     METODOLÓXICOS
                                AUDIOVISUAIS
                          PRENSA          L. TEXTO
                                 E TIC
  GRADACIÓN E                       APRENDIZAXE
 UNIVERSALIZACIÓN                      SIGNIFICATIVO
         FUNCIONALIDADE      ACTIVIDADE
•El deshielo del Ártico                  •O efecto invernadoiro
     (actividades)
                               •El deshielo deja el Ártico
 •Noruega apresa el segundo                  con su menor superficie
 barco español en 2 días (                      histórica
    actividades )
                                  • Actividades
• La maravillosa experiencia de
  José Arcadio Buendía   (
     actividades )

•La descripción ( actividades)
                 • El deshielo del Ártico
                    ( actividades )
Proxectar, investigar, comunicar
As xentes: Alumn@s adultos ( entre 20 e 80 anos)

Os lugares: pontes e lugares de Noia

           Exposición O tempo pasa

     Traballo con fotografía dixital ( cámaras e scaner )
     Búsqueda de información:
        •Biblioteca e Internet
        •Observación: a vila
     Actividades de expresión escrita:
        •textos expositivos
        •textos biográficos
      Conferencias
A PONTE GRANDE ( 1960 )
A PONTE GRANDE ( 2.006 )
O encascado é un proceso polo que hai anos se
tinguían as redes de algodón con casca de pino,
proceso que se fixo ata que foron substituidos por
apareloos de nilón, alá polos primeiros anos 60.
   O obxectivo era conservar os aparellos e
preservalos do salitre.
   O proceso, levado a cabo principalmente polas
mulleres, era o seguinte:

 1. Nunha caldeiras de cobre, férvíase auga doce e
   limpa ( entre 20 e 30 caldeiras de cinc ou
   madeira, chamadas sellas )
 2. Unha vez chega a punto de ebullición,
   engádíase   casca  de  pino triturada (
   aproximadamente un saco por cada caldeira ) e
   deixábase ferver durante 5 – 6 horas.
 3. Nunha maceira de madeira botábase a auga
   temperada e as pezas ( redes, que eran de
   algodón ), deixándoas a remollo durante uns 15
   minutos, só para enchoparse e coller a cor da
   casca..
 4. Retíranse os aparellos da auga e escórrense na
   mesma maceira poñéndolle enriba uns sacos
   para arrefriar ata o outro día.
 5. Nunhas estacadas ( “ tendedeiros “) póñiannse
   a secar as redes.
 6. Unha vez se armaban os aparellos e xa se
   traballaba con eles, cada 3 días no mar faciase
   unha “ tendedura”, é decir, sollábanse ó sol,
   secábanse para que non se estropearan.
 7. O proceso de ancascado repetíase cada 20 días
   aproximadamente ata que as redes xa non
   daban máis de si.
 DATA: 1º TERCO S XX.
   LUGAR: mercado da Angustia ( praza do
   convento de San Francisco)
   Lugares e edificios que aparecen:
    o Parte da igrexa de San Francisco
    o Casa de Barcia
    o Casa das antigas oficinas do Ferrolano,
      vella compañia de transporte de
      pasaxeiros mercadorias hacia Padrón e
      Vigo.
    o Fonte, que segue a estar no mesmo sitio.
    o O resto das casas están agora edificadas
      de novo
    o Estrada de Santiago: en terra, despois con
      adoquins ata San Bernardo e, finalmente,      Mercado da Angustia, primeiro tercio S XX
      asfaltada. Houbo un proceso de              ( lugar do actual BBVA )
      modernización debido o aumento de
      tráfico rodado,polo cal o mercado
      cambiou de localización ( para o Curro )
    o Este mercado enlazaba co meracdo da
      Porta da Vila, seguindo polo actual BBVA
   Mercado:
    o Productos: ceboliño( que se vendia e
      vende frente á horta do Marqués ) e
      cebolas de San Cosme, froitas, allos e
      noces do Obre, verdura e hortalizas, millo,
      aves ( galñas e galos ). Productos
      procedentes das aldeas da redonda.
    o Expoñían os producto nos mesmos cestos
      de bimbios, anda que se observa algún
      pendello tapado co tela.
A maioría da xente que aparece son mulleres das
aldeas próximas a Noia ( Santa Cristina, Lousame,
San Breixo, San Cosme, Obre,…). Vestimenta de
época: pano á cabeza, pano - mantón do pescozo que
se cruzaba e ataba pola espalda, blusa , enagua, falda
                             Vista da mesma casa do fondo - 2007
e mandil, zocos ( de coiro ) e zocas ( de pau )
Proxectar, investigar, comunicar
Proxectar, investigar, comunicar
O día 15 de Agosto do ano 1966, xógase un encontro de futbol
entre os seguintes conxuntos: por unha banda, o Bar Kukía C F,
e pola outra o Bar Tamara S D.

Antes do encontro os siareiros dos dous equipos percorreron o
pobo coas máis variadas carruaxes, coches, motos e bicicletas.

O encontro escomenzou as 7 horas do serán coas bancadas
ateigadas de xente; foi dirixido por Paco Díaz na súa laboura da
arbitraxe.Como madriña, Chola do Bar Alborés, facendo o saque
de honra.

O encontro acabou co resultado de 2 a 1 a prol do Bar Kukía C F,
facéndose dono do trofeo.Estadio municipal de San Alberto en
Noia a 15 do 08 do 1966.

Por esquecemento; o bo do conto non só foi o partido , máis ben
o que pasou despois. Tomáronse nove botellas de cava, tres en
cada bar. Tiñamos as compañeiras moi, pero que moi
enrabexadas, pois non saíron aquela noite. Me cajo .....
ICT                               Party
             Working in class
   Trip to Portugal           Trip to Ribeira Sacra
Proxectar, investigar, comunicar
Proxectar, investigar, comunicar
Detrás de cada imaxe, agóchanse palabras, lugares, xentes,
     lembranzas , momentos, amigos, seráns, música,...
   Detrás de cada imaxe sempre se agocha algo que contar.
        Móstranos a túa historia. ¿Queres ?

Cada imaxe ten a súa propia historia, ou pódenos levar a outras, reais
 ou imaxinarias, pero que se irían co vendaval do tempo se non as
  atraparamos cos nosos aparellos: a lingua ( a nosa ), os nosos
maiores, a nosa creatividade, as ganas de contar e dicir, e como non,
            as novas tecnoloxías.
     Botamos o rizón a bordo. Comenza a nosa viaxe..
• Aproximación xeral, nun par de liñas, ao que podemos observas
 1ª LECTURA DA IMAXE
             na imaxe

LOCALIZACIÓN TEMPORAL  • Ano, época do ano, época histórica ,…


LOCALIZACIÓN ESPACIAL  • Vila, parroquia, aldea, lugar, rúas,…


ASPECTOS URBANÍSTICOS  • Cambios e permanencias: arquitectura, vías de
             comunicación, ….

 ASPECTOS PERSOAIS   • A historia do(s) protagonista(s)


ASPECTOS ETNOGRÁFICOS  • Vestido, vivenda, traballo, alimentación, costumes e
             tradicións, …

 ASPECTOS HISTÓRICOS  • A emigración, a época da fame, a guerra civil, ….


ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  • Palabras “clave”. toponimia, utensilios, ….


   ENTREVISTA     • Realización dunha entrevista ( a poder ser gravada ) aos
             protagobistas das imaxes.

   A HISTORIA.    • 1º esbozo da idea da histroia que vou contar
• Aspectos da imaxe que me levan a contar a historia.
        • Historia real ou imaxinaria, pero atraínte.
        • Decicir a intención: narrar uns feitos, explicar ou aclarar o que aconteceu,
         describir, ….
PLANIFICACIÓN  • Papel do narrador: narrador protagonista ou externo,, cronista obxectivo, …
        • Título
        • Guión: organiza as ideas
        • Escribe o contido básico da historia        • Revisa toda a información e bosquexos previos.
 REDACCIÓN   • Uso de conectores adecuados: temporalidade e orde cronolóxica,
         causalidade, …        •  Enténdese?
        •  Os feitos están ordeados?
 REVISIÓN   •  Está ben utilizada a persoa vrbal do narrador?
        •  Recoñeces ti meso ós protagonistas da historia?
        •  Revisa a forma: parágrafos, gramática, ortografía, vocabnulario, ….
BLOGUE  EXPOSICIÓN
imaxehistoria.wordpress.com
Proxectar, investigar, comunicar
INTRODUCCIÓN     TAREFA      PROCESO     AVALIACIÓN    RECURSOS     CONCLUSIÓN.
          Expoñemos de
           xeito claro as                    Enlaces a
            tarefas                      webs ou
          concretas que                    documentos    Moi breve e
          deben realizar                    propios nos    clara
    Beve     e o reparto de                    que busquen
                      Dividir o
 introducción,   roles no grupo                    información.
                    traballo en
  na que lles    de traballo.   fases claras
 plantexamos o                       Explicitar
                   con obxectivos
  tema dun                      claramente os
                     concretos:
 xeito atractivo,                     criterios de
                   guións, análise
 incluindo si ñe                      valiación
                    de recursos,
 o caso, vídeo,                             Non deberían
            Textos    confección de
   imaxes,                                 ser
           Glosarios      fichas, ….                   Proporlle unha
   poesía, …                              demasiados
                                              conclusión
           Multimedia                     para acotarlle
                                               individual
                                     claramente o
           Exposicións                              sobre o tema
                                     “campo de
            orais.                        xogo “
Blogue do profesor  Blogue de clase
Blogue do profesor
Blogues dos alumnos
Proxectar, investigar, comunicar
viaxeaitaca.com
Traballo interdisciplinar.
       Coordinación interdepartamental:
            • Lingua Galega
            •Lingua castelá
              •CC.SS.
           Traballo en equipo
         Traballo por competencias
          Traballo por proxectos
Reflexión teórico-práctica do proceso de ensino-aprendizaxe
   Compartir ideas, secuencias e materiais de traballo
O mundo dos av@s, O mundo de hoxe. Reflexións

       Exposición
       Vídeo – resume
       Clase av@s – net@s


 Actividades de expresión oral e escrita:
 • A entrevista
 • A descrición
 • Textos narrativos
 • A reportaxe
 Búsqueda de información: os av@s
          ….
Proxectar, investigar, comunicar
ÁREA        CONTIDOS         ACTIVIDADES COMÚN     Presentación proxecto   “Un día na vida de…”
                      Vídeo – presentación
                     Exposición: Unha Pobra de
                          obxectos
                      Xornada av@s – net@s
                          Blogue
CC.SS. – PRIN    Historia Oral    Elaborar fichas de traballo
        Observación do entorno:    sobre os temas a
          aprender a mirar      investigar cos avós
 L.GALEGA      Texto narrativo    Contos dun día: relatos
                       autobiográgicos
                        Hipertexto
 L. CASTELÁ     Texto descritivo    Unha Pobra de obxectos:
                      descricións á inversa (
                     avós – netos / netos avós )
ÁREA         CONTIDOS              ACTIVIDADES COMÚN        O consumo humano          “Un día na vida de…”
                             Vídeo – presentación
                           Onte e hoxe … (residuos, dieta,
                             mobilidade, enerxía)
                            Xornada av@s – net@s
                                Blogue

CC.SS. – PRIN       Historia Oral      Elaborar fichas de traballo sobre os
        Observación do entorno: aprender    temas a investigar cos avós
               a mirar         Analizar, Explicar, Comparar,
             Sostibilidade            Conceptualizar
           A dimensión temporal           Liña do tempo

 L.GALEGA          O cómic         Elaboración dunha Reportaxe
            Os niveis de lingua
          Tratamento de información
             periodística


 L. CASTELÁ       Xéneros textuais      Recollida de información na prensa
           Como producir textos      Coloquio: como se le a prensa
            A dieta informativa
ÁREA      CONTIDOS           ACTIVIDADESCOMÚN  Conclusións xerais sobre as
    relacións interxeracionais e  Produccións finais do
    as transformacións sociais.  proxecto
    Conclusións.          Traballo oral he escrito de
    …. e preguntas: podemos    presentación de
    cambiar?, como?, …..      conclusións en resposta a
    O pasado como explicación   preguntas concretas
    do presente. Proxeccións    Vídeo – presentación que
    de futuro.           resuma as conclusións.
    Xéneros expositivos.      Xonarda: encontro avós –
    A exposición oral       netos. Debate final.
    Producir textos: a
    progresión temática;
    redacción de conclusións.
Proxectar, investigar, comunicar
CRONOGRAMA AUGA

           FEB Previa      SESIÓN 1        SESIÓN 2        SESIÓN 3        SESIÓN 4        SESIÓN 5         SESIÓN 6        SESIÓN 7         SESIÓN 8

    CC.SS   A auga no      - Texto:        - Texto colectivo.   - Remuiño de ideas:  - Peq. grupo:      - Cáculo de consumo   - Preparación ficha   - Encontro cos av@s.  - Reflexións finais.
    PRIN   mundo:        - Lectura, análise e  -Imaxes         pequeño grupo     preguntas sobre o    da auga ( traballo    de traballo para    - Pequeño grupo     - Ideas clave.
         problemas e     comentario oral.                - Temas a tratar na  texto. Tempo      individual)       aclase cos av@s.    - Conclusións
         desafíos.       Palabras clave.                entrevista cos av@s  limitado.        - Cálculo colectivo.
                                           - Apoio:Cómic De    - Posta en común.    - Cálculo no tempo
                                           quen é a auga?     - Elaborar un peq.   dos av@s ( para casa
                                           - Posta en común.   texto indiv. de     )
                                                      conclusións.
   L. GAL.             Abordaxe de      Análise das noticias.  A linguaxe do cómic.  Características da   Características da    A reportaxe:      A reportaxe:      A reportaxe: revisión.
                   noticias cos      Información vs.     A: recursos da BD.   reportaxe 1:      reportaxe 2: recursos  planificación.     composición.      A: folla de control;
                   contidos.       opinión. A       P: continuar o cómic  estrutura.       lingüísticos. Fórmulas  Recolleita de datos   Uso de recursos para  ficha de avaliación.
                   Comprensión das    modalización.      inicial        A: trazos parciais.   para captar a      da entrevista. Niveis  organizar, captar,   P: reportaxe en
                   cuestións clave.    A: recursos de                 P: cadro en GDocs    atención.        e rexistros.      citar e expresar    GDocs
                   APOIO: as 6W      modalización                              A: trazos parciais.   A: variedades; a    opinión.
                   PRODUCIÓN:       P: actividade                             P: cadro en GDocs    organización      A: Pautas e listados.
                   cadro en GDocs     (interactiva) de                                        temática.        P: borrador en GDocs
                               localización                                          P: ficha en GDocs
   L. CAST.  Aspectos formais   Aspectos formais    Guión da entrevista;  Supervisión e     Trasvase do texto    Redacción da       Redacción da      Redacción da      Redacción da
         da entrevista.    da entrevista.     planificar o texto   corrección do guión  oral ao texto escrito  entrevista        entrevista       entrevista       entrevista
         Pídese cita para a  Pídese cita para a   (preguntas, intención  da entrevista     Presentar o modelo
         entrevista      entrevista       da entrevista...)               Pensar titular
Proxectar, investigar, comunicar
Proxectar, investigar, comunicar
Proxectar, investigar, comunicar
Proxectar, investigar, comunicar
Imaxe : Building Bridges
 Proxecto Europeo
    Grundtvig
 IES Campo de San
  Alberte - Noia
1 de 62

Recomendados

Proxectar Investigar Comunicar por
Proxectar Investigar ComunicarProxectar Investigar Comunicar
Proxectar Investigar ComunicarMANEIRO
212 visualizações96 slides
O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3 por
O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3
O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3Eloísa Teijeira Bautista
165 visualizações25 slides
Leccion 9 El Cielo 2 Q Jac por
Leccion 9 El Cielo 2 Q JacLeccion 9 El Cielo 2 Q Jac
Leccion 9 El Cielo 2 Q JacSamy
1.8K visualizações36 slides
Texto por
TextoTexto
TextoJelizloor
593 visualizações5 slides
Talller N 7 por
Talller N 7Talller N 7
Talller N 7Daniel Mayorga
374 visualizações3 slides
GlobalizacióN Y Solidaridad por
GlobalizacióN Y SolidaridadGlobalizacióN Y Solidaridad
GlobalizacióN Y Solidaridadvilmaxd17
698 visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

software libre por
software libresoftware libre
software libregabylety
286 visualizações9 slides
Rubén i Marta por
Rubén i MartaRubén i Marta
Rubén i MartaAzu Vázquez
243 visualizações7 slides
Aizan Sartzen Mailing por
Aizan Sartzen MailingAizan Sartzen Mailing
Aizan Sartzen Mailingcecilia vasquez
229 visualizações3 slides
Evaluación Investigación Derecho por
Evaluación Investigación DerechoEvaluación Investigación Derecho
Evaluación Investigación DerechoTorres Salinas
1.2K visualizações33 slides
Imagen y Posicionamiento El Llanquihue Puerto Montt por
Imagen y Posicionamiento El Llanquihue  Puerto MonttImagen y Posicionamiento El Llanquihue  Puerto Montt
Imagen y Posicionamiento El Llanquihue Puerto Monttmatildebaeza
627 visualizações57 slides
cientifica por
cientificacientifica
cientificaTorres Salinas
814 visualizações11 slides

Destaque(20)

software libre por gabylety
software libresoftware libre
software libre
gabylety286 visualizações
Rubén i Marta por Azu Vázquez
Rubén i MartaRubén i Marta
Rubén i Marta
Azu Vázquez243 visualizações
Aizan Sartzen Mailing por cecilia vasquez
Aizan Sartzen MailingAizan Sartzen Mailing
Aizan Sartzen Mailing
cecilia vasquez229 visualizações
Evaluación Investigación Derecho por Torres Salinas
Evaluación Investigación DerechoEvaluación Investigación Derecho
Evaluación Investigación Derecho
Torres Salinas1.2K visualizações
Imagen y Posicionamiento El Llanquihue Puerto Montt por matildebaeza
Imagen y Posicionamiento El Llanquihue  Puerto MonttImagen y Posicionamiento El Llanquihue  Puerto Montt
Imagen y Posicionamiento El Llanquihue Puerto Montt
matildebaeza627 visualizações
cientifica por Torres Salinas
cientificacientifica
cientifica
Torres Salinas814 visualizações
desarrollo mec por vanessalopez
desarrollo mecdesarrollo mec
desarrollo mec
vanessalopez337 visualizações
Seminari EI TIC Col.legi Lestonnac, Azucena Vázquez por Azu Vázquez
Seminari EI TIC Col.legi Lestonnac, Azucena VázquezSeminari EI TIC Col.legi Lestonnac, Azucena Vázquez
Seminari EI TIC Col.legi Lestonnac, Azucena Vázquez
Azu Vázquez872 visualizações
Endocarditis por sofialupo
EndocarditisEndocarditis
Endocarditis
sofialupo615 visualizações
1.a pliego por carlosvicunav
1.a pliego1.a pliego
1.a pliego
carlosvicunav1.2K visualizações
1BAT Tema 1. la literatura en la edad media por veliko
1BAT Tema 1. la literatura en la edad media1BAT Tema 1. la literatura en la edad media
1BAT Tema 1. la literatura en la edad media
veliko441 visualizações
Material didáctico uso de la geografía. por Hisgan
Material didáctico uso de la geografía.Material didáctico uso de la geografía.
Material didáctico uso de la geografía.
Hisgan694 visualizações
Nuestro cuento coeducativo ep 2009 por sergio romero
Nuestro cuento coeducativo ep 2009Nuestro cuento coeducativo ep 2009
Nuestro cuento coeducativo ep 2009
sergio romero460 visualizações

Similar a Proxectar, investigar, comunicar

A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014 por
A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014
A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014castrexo33
551 visualizações55 slides
Argalhando competencias por
Argalhando competenciasArgalhando competencias
Argalhando competenciasSusana Arins
273 visualizações25 slides
SocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código aberto por
SocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código abertoSocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código aberto
SocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código abertoCarlos López Ardao
1K visualizações66 slides
O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3 por
O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3
O enfoque de_competencias_basicas-_o_basico-3Eloísa Teijeira Bautista
32 visualizações25 slides
Oie por
OieOie
Oiexoserivas
271 visualizações18 slides
Oie por
OieOie
Oiexoserivas
276 visualizações18 slides

Similar a Proxectar, investigar, comunicar (20)

A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014 por castrexo33
A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014
A educación en_tempos_revoltos_podemos_ponte_2014
castrexo33551 visualizações
Argalhando competencias por Susana Arins
Argalhando competenciasArgalhando competencias
Argalhando competencias
Susana Arins273 visualizações
SocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código aberto por Carlos López Ardao
SocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código abertoSocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código aberto
SocialWire: Un entorno social de aprendizaxe de código aberto
Carlos López Ardao1K visualizações
Oie por xoserivas
OieOie
Oie
xoserivas271 visualizações
Oie por xoserivas
OieOie
Oie
xoserivas276 visualizações
Traballo por Proxectos. Guía simple por MANEIRO
Traballo por Proxectos. Guía simpleTraballo por Proxectos. Guía simple
Traballo por Proxectos. Guía simple
MANEIRO262 visualizações
Dúbidas por ANAGONZALEZVIDAL
DúbidasDúbidas
Dúbidas
ANAGONZALEZVIDAL700 visualizações
Cbcfrvigo 090305132749-phpapp01 por María Valbuena
Cbcfrvigo 090305132749-phpapp01Cbcfrvigo 090305132749-phpapp01
Cbcfrvigo 090305132749-phpapp01
María Valbuena335 visualizações
Competencias basicas por mercemartinez
Competencias basicasCompetencias basicas
Competencias basicas
mercemartinez290 visualizações
A integración das TIC na area de lingua e literatura por Román Landín
A integración das TIC na area de lingua e literaturaA integración das TIC na area de lingua e literatura
A integración das TIC na area de lingua e literatura
Román Landín770 visualizações
OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS por Carmen165
OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAISOBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS
OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS
Carmen165436 visualizações
Traballo por proxectos, de Azucena Arias Correa por ceiparua
Traballo por proxectos, de Azucena Arias CorreaTraballo por proxectos, de Azucena Arias Correa
Traballo por proxectos, de Azucena Arias Correa
ceiparua816 visualizações
A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura por Román Landín
A integración das TIC na Área de Lingua e LiteraturaA integración das TIC na Área de Lingua e Literatura
A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura
Román Landín1.5K visualizações
IntegracióN Das Tic Na Aula De Primaria por tic.primaria
IntegracióN Das Tic Na Aula De PrimariaIntegracióN Das Tic Na Aula De Primaria
IntegracióN Das Tic Na Aula De Primaria
tic.primaria618 visualizações
Inspira ti cs por Javier García
Inspira ti csInspira ti cs
Inspira ti cs
Javier García122 visualizações

Mais de MANEIRO

Sector terciario por
Sector terciarioSector terciario
Sector terciarioMANEIRO
531 visualizações8 slides
Sector secundario por
Sector secundarioSector secundario
Sector secundarioMANEIRO
438 visualizações10 slides
Sector primario por
Sector primarioSector primario
Sector primarioMANEIRO
447 visualizações19 slides
Pedra sobre pedra por
Pedra sobre pedra Pedra sobre pedra
Pedra sobre pedra MANEIRO
10.5K visualizações43 slides
Actividade económica por
Actividade económicaActividade económica
Actividade económicaMANEIRO
8.4K visualizações23 slides
Revolucion rusa por
Revolucion rusaRevolucion rusa
Revolucion rusaMANEIRO
1.1K visualizações27 slides

Mais de MANEIRO(20)

Sector terciario por MANEIRO
Sector terciarioSector terciario
Sector terciario
MANEIRO531 visualizações
Sector secundario por MANEIRO
Sector secundarioSector secundario
Sector secundario
MANEIRO438 visualizações
Sector primario por MANEIRO
Sector primarioSector primario
Sector primario
MANEIRO447 visualizações
Pedra sobre pedra por MANEIRO
Pedra sobre pedra Pedra sobre pedra
Pedra sobre pedra
MANEIRO10.5K visualizações
Actividade económica por MANEIRO
Actividade económicaActividade económica
Actividade económica
MANEIRO8.4K visualizações
Revolucion rusa por MANEIRO
Revolucion rusaRevolucion rusa
Revolucion rusa
MANEIRO1.1K visualizações
A 2ª revolucion industrial por MANEIRO
A 2ª revolucion industrialA 2ª revolucion industrial
A 2ª revolucion industrial
MANEIRO954 visualizações
Arte cristia na idade media pintura por MANEIRO
Arte cristia na idade media pinturaArte cristia na idade media pintura
Arte cristia na idade media pintura
MANEIRO4.5K visualizações
Arte cristia na idade media escultura por MANEIRO
Arte cristia na idade media esculturaArte cristia na idade media escultura
Arte cristia na idade media escultura
MANEIRO3K visualizações
Arte cristiá na Idade Media. Arquitectura por MANEIRO
Arte cristiá na Idade Media. ArquitecturaArte cristiá na Idade Media. Arquitectura
Arte cristiá na Idade Media. Arquitectura
MANEIRO4.9K visualizações
L iberalismo e revolucions liberais por MANEIRO
L iberalismo e revolucions liberaisL iberalismo e revolucions liberais
L iberalismo e revolucions liberais
MANEIRO577 visualizações
Restauracion por MANEIRO
RestauracionRestauracion
Restauracion
MANEIRO902 visualizações
Nacionalismo s xix por MANEIRO
Nacionalismo s xixNacionalismo s xix
Nacionalismo s xix
MANEIRO747 visualizações
A Revolución Francesa por MANEIRO
A Revolución Francesa A Revolución Francesa
A Revolución Francesa
MANEIRO1.2K visualizações
Ferramentas paleoliticas por MANEIRO
Ferramentas paleoliticasFerramentas paleoliticas
Ferramentas paleoliticas
MANEIRO6.2K visualizações
Evolucion humana por MANEIRO
Evolucion humanaEvolucion humana
Evolucion humana
MANEIRO6.5K visualizações
Relevo de Galicia por MANEIRO
Relevo de GaliciaRelevo de Galicia
Relevo de Galicia
MANEIRO12.4K visualizações
Relevo España por MANEIRO
Relevo EspañaRelevo España
Relevo España
MANEIRO6.7K visualizações
Grandes unidades do relevo continental por MANEIRO
Grandes unidades do relevo continentalGrandes unidades do relevo continental
Grandes unidades do relevo continental
MANEIRO3.5K visualizações
Relevo Europa por MANEIRO
Relevo EuropaRelevo Europa
Relevo Europa
MANEIRO4.5K visualizações

Proxectar, investigar, comunicar

 • 1. Imaxe : Building Bridges Proxecto Europeo Grundtvig IES Campo de San Alberte - Noia
 • 2. “O presuposto debe equilibrarse, o tesouro debe ser reaprovisionado, a débeda pública debe ser disminuida, a arrogancia dos altos funcionarios públicos debe ser moderada e controlada, a axuda a outros países debe eliminarse (…) A xente debe aprender novamente a traballar, en lugar de vivir á costa do estado” Cita de Marco Tulio Cicerón, ano 55 a.C.
 • 3. “O autócrata desexa ter seguidores dóciles. [...] A democracia (…) fomentará un tipo de educación orientada a construir ciudadáns responsables, reflexivos e con espíritu crítico” William Heard Kilpatrick, Philosophy of education ,Nova York, 1951 Xubilado en 1938
 • 4. … Encher a cabeza do alumn@ de contidos, conceptuais na súa maioría e repetibles mecanicamente tal e como se lles presentan aos alumnos? … que é tanto coma decir: Copia mil veces: … Ou darlle ferramentas para a vida, ferramentas para pensar, buscar, criticar, investigar, concluir, expresarse?
 • 5. Para cuantificar, clasificar por resultados numéricos baseándonos en aspectos facilmente observables? Deshumanizamos a educación? Deixamos fóra do sistema as variables dificilmente obxectivables: sentimentos, capacidades, potencialidades, relacións, imaxinación, creatividade,…. intelixencia?
 • 6. O profesor ten que tomar decisións que afectarán entre outros aspectos ( sociais, políticos, organizativos, curriculares …) á METODOLOXÍA DE TRABALLO ao tipo de ensino que perseguimos Que valores? Que actitudes? Que formas de análise e pensamento? Que clase de experiencias? Que tipo de interaccións?
 • 7. Imos na búsqueda deste ideal? “@s rapac@s están - ou deberían estar - activamente involucrados no proceso de intentar comprender mellor o mundo no que viven, de estar dotados de maiores competencias, en definitiva, de aprender” Pensamento sistémico = Análese e sintese + interacción Conceptualización Tratamento da información Investigación Pensamento crítico Metacognición
 • 8. Si é así, debemos facer aos rapaces:
 • 10. A actividade económica é o conxunto de actividades que o ser humano realiza para satisfacer as súas necesidades, tanto básicas coma non básicas .Con estas actividades obtemos bens e servizos. As empresas obteñen bens e servizos para que o ser humano satisfaga as súas necesidades. Que é a actividade económica? Que 2 tipos de necesidades hai? Que obtemos con estas actividades? Que obteñen as empresas? Para que ? http://www.escolar.com/geogra/05actecon.htm
 • 11. A ramoneda sortiza é o compo de ramonedas que o tropo trona para roceter as súas peteas, tanto vestas coma non vestas. Con estas ramonedas gapamos trans e trons. As metisas gapan trans e trons para que o tropo rocete as súas potas. Que é a ramoneda sortiza? Que 2 tipos de peteas hai? Que gapamos con estas ramonedas? Que gapan as metisas? Para que ? http://pt.jazz.openfun.org/wiki/Lista_de_frutas
 • 13. @ alumn@ investiga, describe, explica, … critica o mundo que lle rodea: • Vólcase cara o mundo, converténdose nunha motivación no proceso de aprendizaxe . Cara o exterior • Busca infomación, datos, que lle faga analizar a realidade coma algo obxectivo. Cara a obxectivación • O alumno fai suas as aprendizaxes sociais de forma activa, exprésaas e reconstrúeas • O alumno é, ten que convertirse en parte activa do proceso de produción e ordenación da realidade. É fundamental o compoñente creativo, reflexivo e crítico. Cara a interiorización • Os produtos finais son básicos; o neno ten que expresarse e comunicarse a través de “produtos” propios que reelaboren o seu coñecemento previo. • Interacción dinámica onde educadores, alumnos e sociedade teñen unha función específica. O traballo con dinámica de grupos é, polo tanto, unha ferramenta básica, así como a Cara a socialización búsqueda e tratamento de información.
 • 14. Curriculums demasiado amplos pechados teóricos mal adaptados estes non os entenden á mente dos alumn@s ( nin no sentido estritamente disciplinar nin na súa dimensión funcional) mal estruturados e distribuidos cunha coordinación interdepartamental inexistente Sinxelamente, a maioría das veces @s profesor@s seguimos a liña que nos marcan nin siquera estes curriculums, senon directamente os libros de texto.
 • 15. A organización escolar? Os horarios? A organización horizontal: Departamentos ? A organización vertical? Os cursos ( xa non os ciclos ), leiras pechadas e sen conexión. A administración? Non facilita a flexibilidade horaria , grupal e departamental. Os profesores? Para que? Estou ben así, xa teño dabondo cos contidos que teño, cos alumnos que me tocaron, …. Así estou moi tranquilo? Si cambio tremen os meus cimentos. Teño medo a … fallar, facelo mal, por onde empezo,…. Cando saibas o que son competencias, eso de traballo por proxectos, …. dismo … e ,logo… Vai ti por diante que eu xa irei despois. Os alumnos? Non hai nivel? Esto é moi complicado, podemos volver ás fichas? O meu fillo non está a traballar o libro de texto Quen empeza? Os rapaces chéganme e non saben ….
 • 17. Paso 1 O tema do proxecto Paso 4 Sobre que imos traballar? Sobre que imos investigar? A avaliación: Feedback Paso 3 Paso 2 As actividades que imos desenvolver O produto final Como imos traballar? Como imos investigar?
 • 18. Paso 1: O tema do proxecto: Sobre que imos traballar? Sobre que imos investigar? •Definir contidos e obxectivos básicos: Definir a área que vai servir de “fío condutor”. Exemplos: Contido “científico”: CCSS, CCNN Especificar os contidos de cada área. •Concretar o grao de implicación dos alumnos neste 1º paso ( ao mellor a idea xa partiu deles )
 • 19. Paso 2: Produto final Reportaxe, panel, documento, imaxe, vídeo, presentación, exposición… Proxección fóra da clase.
 • 20. Paso 3: As actividades que imos desenvolver Como imos traballar? Como imos investigar? Actividades Análise de contidos, búsqueda de información, reflexión, de colaboración (traballo en equipo ), de relación co mundo exterior,de traballo de diferentes competencias … Temporalización Cronograma das actividades en varios niveis ( tantos como áreas que participan). Ter en conta que o número de horas semanais de cada área non é o mesmo. Os recursos e materiais O libro de texto deixa de ser a única fonte. O alumno sempre debe saber que ten que facer, como e para que: o produto final.
 • 21. Cronograma. ÁREA SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 CC.SS. L.Galega L.Castelá CC.NN.
 • 22. Paso 4: avaliación. Que fixemos ben? Que fixemos mal? Que podemos mellorar?
 • 25. APRENDER A APRENDER INTERDISCIPLINARIEDADE MOTIVACIÓN E GLOBALIZACIÓN PLANIFICACIÓN SELECCIÓN Contidos PRINCIPIOS Recursos MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS COÑEC. METODOLÓXICOS AUDIOVISUAIS PRENSA L. TEXTO E TIC GRADACIÓN E APRENDIZAXE UNIVERSALIZACIÓN SIGNIFICATIVO FUNCIONALIDADE ACTIVIDADE
 • 26. •El deshielo del Ártico •O efecto invernadoiro (actividades) •El deshielo deja el Ártico •Noruega apresa el segundo con su menor superficie barco español en 2 días ( histórica actividades ) • Actividades • La maravillosa experiencia de José Arcadio Buendía ( actividades ) •La descripción ( actividades) • El deshielo del Ártico ( actividades )
 • 28. As xentes: Alumn@s adultos ( entre 20 e 80 anos) Os lugares: pontes e lugares de Noia Exposición O tempo pasa Traballo con fotografía dixital ( cámaras e scaner ) Búsqueda de información: •Biblioteca e Internet •Observación: a vila Actividades de expresión escrita: •textos expositivos •textos biográficos Conferencias
 • 29. A PONTE GRANDE ( 1960 ) A PONTE GRANDE ( 2.006 )
 • 30. O encascado é un proceso polo que hai anos se tinguían as redes de algodón con casca de pino, proceso que se fixo ata que foron substituidos por apareloos de nilón, alá polos primeiros anos 60. O obxectivo era conservar os aparellos e preservalos do salitre. O proceso, levado a cabo principalmente polas mulleres, era o seguinte: 1. Nunha caldeiras de cobre, férvíase auga doce e limpa ( entre 20 e 30 caldeiras de cinc ou madeira, chamadas sellas ) 2. Unha vez chega a punto de ebullición, engádíase casca de pino triturada ( aproximadamente un saco por cada caldeira ) e deixábase ferver durante 5 – 6 horas. 3. Nunha maceira de madeira botábase a auga temperada e as pezas ( redes, que eran de algodón ), deixándoas a remollo durante uns 15 minutos, só para enchoparse e coller a cor da casca.. 4. Retíranse os aparellos da auga e escórrense na mesma maceira poñéndolle enriba uns sacos para arrefriar ata o outro día. 5. Nunhas estacadas ( “ tendedeiros “) póñiannse a secar as redes. 6. Unha vez se armaban os aparellos e xa se traballaba con eles, cada 3 días no mar faciase unha “ tendedura”, é decir, sollábanse ó sol, secábanse para que non se estropearan. 7. O proceso de ancascado repetíase cada 20 días aproximadamente ata que as redes xa non daban máis de si.
 • 31.  DATA: 1º TERCO S XX.  LUGAR: mercado da Angustia ( praza do convento de San Francisco)  Lugares e edificios que aparecen: o Parte da igrexa de San Francisco o Casa de Barcia o Casa das antigas oficinas do Ferrolano, vella compañia de transporte de pasaxeiros mercadorias hacia Padrón e Vigo. o Fonte, que segue a estar no mesmo sitio. o O resto das casas están agora edificadas de novo o Estrada de Santiago: en terra, despois con adoquins ata San Bernardo e, finalmente, Mercado da Angustia, primeiro tercio S XX asfaltada. Houbo un proceso de ( lugar do actual BBVA ) modernización debido o aumento de tráfico rodado,polo cal o mercado cambiou de localización ( para o Curro ) o Este mercado enlazaba co meracdo da Porta da Vila, seguindo polo actual BBVA  Mercado: o Productos: ceboliño( que se vendia e vende frente á horta do Marqués ) e cebolas de San Cosme, froitas, allos e noces do Obre, verdura e hortalizas, millo, aves ( galñas e galos ). Productos procedentes das aldeas da redonda. o Expoñían os producto nos mesmos cestos de bimbios, anda que se observa algún pendello tapado co tela. A maioría da xente que aparece son mulleres das aldeas próximas a Noia ( Santa Cristina, Lousame, San Breixo, San Cosme, Obre,…). Vestimenta de época: pano á cabeza, pano - mantón do pescozo que se cruzaba e ataba pola espalda, blusa , enagua, falda Vista da mesma casa do fondo - 2007 e mandil, zocos ( de coiro ) e zocas ( de pau )
 • 34. O día 15 de Agosto do ano 1966, xógase un encontro de futbol entre os seguintes conxuntos: por unha banda, o Bar Kukía C F, e pola outra o Bar Tamara S D. Antes do encontro os siareiros dos dous equipos percorreron o pobo coas máis variadas carruaxes, coches, motos e bicicletas. O encontro escomenzou as 7 horas do serán coas bancadas ateigadas de xente; foi dirixido por Paco Díaz na súa laboura da arbitraxe.Como madriña, Chola do Bar Alborés, facendo o saque de honra. O encontro acabou co resultado de 2 a 1 a prol do Bar Kukía C F, facéndose dono do trofeo.Estadio municipal de San Alberto en Noia a 15 do 08 do 1966. Por esquecemento; o bo do conto non só foi o partido , máis ben o que pasou despois. Tomáronse nove botellas de cava, tres en cada bar. Tiñamos as compañeiras moi, pero que moi enrabexadas, pois non saíron aquela noite. Me cajo .....
 • 35. ICT Party Working in class Trip to Portugal Trip to Ribeira Sacra
 • 38. Detrás de cada imaxe, agóchanse palabras, lugares, xentes, lembranzas , momentos, amigos, seráns, música,... Detrás de cada imaxe sempre se agocha algo que contar. Móstranos a túa historia. ¿Queres ? Cada imaxe ten a súa propia historia, ou pódenos levar a outras, reais ou imaxinarias, pero que se irían co vendaval do tempo se non as atraparamos cos nosos aparellos: a lingua ( a nosa ), os nosos maiores, a nosa creatividade, as ganas de contar e dicir, e como non, as novas tecnoloxías. Botamos o rizón a bordo. Comenza a nosa viaxe..
 • 39. • Aproximación xeral, nun par de liñas, ao que podemos observas 1ª LECTURA DA IMAXE na imaxe LOCALIZACIÓN TEMPORAL • Ano, época do ano, época histórica ,… LOCALIZACIÓN ESPACIAL • Vila, parroquia, aldea, lugar, rúas,… ASPECTOS URBANÍSTICOS • Cambios e permanencias: arquitectura, vías de comunicación, …. ASPECTOS PERSOAIS • A historia do(s) protagonista(s) ASPECTOS ETNOGRÁFICOS • Vestido, vivenda, traballo, alimentación, costumes e tradicións, … ASPECTOS HISTÓRICOS • A emigración, a época da fame, a guerra civil, …. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS • Palabras “clave”. toponimia, utensilios, …. ENTREVISTA • Realización dunha entrevista ( a poder ser gravada ) aos protagobistas das imaxes. A HISTORIA. • 1º esbozo da idea da histroia que vou contar
 • 40. • Aspectos da imaxe que me levan a contar a historia. • Historia real ou imaxinaria, pero atraínte. • Decicir a intención: narrar uns feitos, explicar ou aclarar o que aconteceu, describir, …. PLANIFICACIÓN • Papel do narrador: narrador protagonista ou externo,, cronista obxectivo, … • Título • Guión: organiza as ideas • Escribe o contido básico da historia • Revisa toda a información e bosquexos previos. REDACCIÓN • Uso de conectores adecuados: temporalidade e orde cronolóxica, causalidade, … • Enténdese? • Os feitos están ordeados? REVISIÓN • Está ben utilizada a persoa vrbal do narrador? • Recoñeces ti meso ós protagonistas da historia? • Revisa a forma: parágrafos, gramática, ortografía, vocabnulario, ….
 • 41. BLOGUE EXPOSICIÓN
 • 44. INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO AVALIACIÓN RECURSOS CONCLUSIÓN. Expoñemos de xeito claro as Enlaces a tarefas webs ou concretas que documentos Moi breve e deben realizar propios nos clara Beve e o reparto de que busquen Dividir o introducción, roles no grupo información. traballo en na que lles de traballo. fases claras plantexamos o Explicitar con obxectivos tema dun claramente os concretos: xeito atractivo, criterios de guións, análise incluindo si ñe valiación de recursos, o caso, vídeo, Non deberían Textos confección de imaxes, ser Glosarios fichas, …. Proporlle unha poesía, … demasiados conclusión Multimedia para acotarlle individual claramente o Exposicións sobre o tema “campo de orais. xogo “
 • 45. Blogue do profesor Blogue de clase
 • 50. Traballo interdisciplinar. Coordinación interdepartamental: • Lingua Galega •Lingua castelá •CC.SS. Traballo en equipo Traballo por competencias Traballo por proxectos Reflexión teórico-práctica do proceso de ensino-aprendizaxe Compartir ideas, secuencias e materiais de traballo
 • 51. O mundo dos av@s, O mundo de hoxe. Reflexións Exposición Vídeo – resume Clase av@s – net@s Actividades de expresión oral e escrita: • A entrevista • A descrición • Textos narrativos • A reportaxe Búsqueda de información: os av@s ….
 • 53. ÁREA CONTIDOS ACTIVIDADES COMÚN Presentación proxecto “Un día na vida de…” Vídeo – presentación Exposición: Unha Pobra de obxectos Xornada av@s – net@s Blogue CC.SS. – PRIN Historia Oral Elaborar fichas de traballo Observación do entorno: sobre os temas a aprender a mirar investigar cos avós L.GALEGA Texto narrativo Contos dun día: relatos autobiográgicos Hipertexto L. CASTELÁ Texto descritivo Unha Pobra de obxectos: descricións á inversa ( avós – netos / netos avós )
 • 54. ÁREA CONTIDOS ACTIVIDADES COMÚN O consumo humano “Un día na vida de…” Vídeo – presentación Onte e hoxe … (residuos, dieta, mobilidade, enerxía) Xornada av@s – net@s Blogue CC.SS. – PRIN Historia Oral Elaborar fichas de traballo sobre os Observación do entorno: aprender temas a investigar cos avós a mirar Analizar, Explicar, Comparar, Sostibilidade Conceptualizar A dimensión temporal Liña do tempo L.GALEGA O cómic Elaboración dunha Reportaxe Os niveis de lingua Tratamento de información periodística L. CASTELÁ Xéneros textuais Recollida de información na prensa Como producir textos Coloquio: como se le a prensa A dieta informativa
 • 55. ÁREA CONTIDOS ACTIVIDADES COMÚN Conclusións xerais sobre as relacións interxeracionais e Produccións finais do as transformacións sociais. proxecto Conclusións. Traballo oral he escrito de …. e preguntas: podemos presentación de cambiar?, como?, ….. conclusións en resposta a O pasado como explicación preguntas concretas do presente. Proxeccións Vídeo – presentación que de futuro. resuma as conclusións. Xéneros expositivos. Xonarda: encontro avós – A exposición oral netos. Debate final. Producir textos: a progresión temática; redacción de conclusións.
 • 57. CRONOGRAMA AUGA FEB Previa SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 SESIÓN 7 SESIÓN 8 CC.SS A auga no - Texto: - Texto colectivo. - Remuiño de ideas: - Peq. grupo: - Cáculo de consumo - Preparación ficha - Encontro cos av@s. - Reflexións finais. PRIN mundo: - Lectura, análise e -Imaxes pequeño grupo preguntas sobre o da auga ( traballo de traballo para - Pequeño grupo - Ideas clave. problemas e comentario oral. - Temas a tratar na texto. Tempo individual) aclase cos av@s. - Conclusións desafíos. Palabras clave. entrevista cos av@s limitado. - Cálculo colectivo. - Apoio:Cómic De - Posta en común. - Cálculo no tempo quen é a auga? - Elaborar un peq. dos av@s ( para casa - Posta en común. texto indiv. de ) conclusións. L. GAL. Abordaxe de Análise das noticias. A linguaxe do cómic. Características da Características da A reportaxe: A reportaxe: A reportaxe: revisión. noticias cos Información vs. A: recursos da BD. reportaxe 1: reportaxe 2: recursos planificación. composición. A: folla de control; contidos. opinión. A P: continuar o cómic estrutura. lingüísticos. Fórmulas Recolleita de datos Uso de recursos para ficha de avaliación. Comprensión das modalización. inicial A: trazos parciais. para captar a da entrevista. Niveis organizar, captar, P: reportaxe en cuestións clave. A: recursos de P: cadro en GDocs atención. e rexistros. citar e expresar GDocs APOIO: as 6W modalización A: trazos parciais. A: variedades; a opinión. PRODUCIÓN: P: actividade P: cadro en GDocs organización A: Pautas e listados. cadro en GDocs (interactiva) de temática. P: borrador en GDocs localización P: ficha en GDocs L. CAST. Aspectos formais Aspectos formais Guión da entrevista; Supervisión e Trasvase do texto Redacción da Redacción da Redacción da Redacción da da entrevista. da entrevista. planificar o texto corrección do guión oral ao texto escrito entrevista entrevista entrevista entrevista Pídese cita para a Pídese cita para a (preguntas, intención da entrevista Presentar o modelo entrevista entrevista da entrevista...) Pensar titular
 • 62. Imaxe : Building Bridges Proxecto Europeo Grundtvig IES Campo de San Alberte - Noia