Arte cristia na idade media escultura

3.153 visualizações

Publicada em

A arte cristiá na Idade Media. A escultura románica e gótica

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

Arte cristia na idade media escultura

  1. 1. viaxeaitaca.comXosé Fdez. Maneiro
  2. 2. Adaptada á arquitectura • Humanízase • Naturalista e expresivaMaterial Material• Pedra • Pedra• Madeira • MadeiraLocalización Localización• Portadas ou fachadas • Portadas ou fachadas• Chapiteis das columnas • Adosadas as columnas, collendo volumeTemas Temas• Relixiosos: os Evanxeos en pedra • Relixiosos • Funerarios viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro
  3. 3. Función educativa As esculturas góticas ...( Pensa que a inmensa maioria da poboación non sabía ler ) ... vanse liberando do marco arquitectónico e humanízanse. Adaptada á arquitectura, con figuras É unha escultura máis naturalista e expresiva,esquemáticas, ríxidas, simétricas, frontais, inexpresivas ... perde frontalidade e rixidez. O exemplo mías claro témolo no sorriso do profeta Daniel no Pórtico da Gloria da catedral de Santiago. A dúbida de Santo Tomé Mosteiro de Silos O sorriso de Daniel As tres virxes prudentes de Magdeburgo
  4. 4. ... seguen a facerse co mesmo material do Románico: ... o material é a pedra pedra e madeira. ( A madeira será para as escultura exentas, que tamén as hai: A Virxe vo Neno e Xesús Crucificado ) Gárgola ChapitelModillónVirxe co Neno Crucifixo viaxeaitaca.com
  5. 5. ... localízanse nas portadas ou fachadas dos templos, e nas columnas, ... a súa localización sexan as pero vanse liberando e tendo máis volume portadas ou fachadas dos templos, e os capiteis das columnas. ( “sáense” dos elementos arquitextónicos e collen aire ) Anunciación Tímpano Santa Mª a NovaBasílica de de Noia Vezelay Apóstolo Santiago Chapiteis Apóstolos Modillóns San Martiño de Frómista Pórtico da Gloria Catedral de Santiago
  6. 6. ... os temas sexan relixiosos: sóese decir que a escultura dos ... os temas seguen a ser relixiosos, templos románicos son os “Evanxeos en pedra” ainda que collen importancia os xa que representan personaxes temas funerarios ( escultura en sepulcros ) ( Xesucristo, apóstolos, a Virxe ... ) e esceas da Biblia. Pantocrator Anxo do sorriso Catedral de Reims Sepulcro de Xohan de Estivadas Noia Escea do Evanxeo viaxeaitaca.com
  7. 7. Imaxes:Wikipediaporticodelagloria.comXosé Fdez. Maneiro viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro

×