Продуктов Каталог Vision

Lyubov Velikanova
Lyubov VelikanovaРуководитель программы – VIPG em VIPG

Правилното хранене е основата на здравето. Биологично активните добавки (БАД) към храната помагат да направят дневното меню пълноценно и оптимално. БАД са натурални комплекси от минерали, витамини, фибри, екстракти от лекарствени растения, полиненаситени мастни киселини, аминокиселини и др. Те компенсират пропуски в храненето, подобряват усвояването на полезните вещества, активизират вътрешните резерви на организма и понижават риска от множество заболявания. Според учените и лекарите правилният и редовен прием на БАД позволява на човека не само дълго да остане млад, здрав и енергичен, но и значително подобрява качеството на живота му.

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
2 VISION 3Продуктов каталог
за младост
АНТИОКСИДАНТИ
Тази година ние разработихме за потребителите
си нов, съвременен и стилен дизайн на опаковките
на продуктите ни. В процеса на смяна на стария
дизайнсновевъзможнодаполучитенякоипродукти
в предишната им опаковка. Компанията гарантира,
че както през цялата си двадесетгодишна дейност,
така и сега абсолютно всички продукти на VISION
отговарят на високите стандарти за качество.
4 VISION 5Продуктов каталог
Комплекси за
СПОРТИСТИ
за всеки ден
ВИТАМИНИ
6 VISION 7Продуктов каталог
VISION – Компания на утрешния
ден
VISIONсестремидасъчетаеподходите
към здравето и успеха, с което да
подобри качеството на живота на
отделния човек и на обществото като
цяло.
VISION обединява хора с различни
интереси около една идея – идеята
за здраве и благополучен живот.
Ние предлагаме широк асортимент
от висококачествени, ефикасни и
безопаснипродуктизазапазванена
красотата, здравето и дълголетието.
14 Classic Hit
Direct Hit32
70 Джуниор Хит 92 Козметика
Умна Храна82
Bio-In76
“Умна”
персонализирана
ПРОБИОТИЧНА
ПРОГРАМА
Верен начин
ЗА УКРЕПВАНЕ
НА ЗДРАВЕТО
Високоефективно
антивъзрастово средство,
СЪЗДАДЕНО ОТ
ПРИРОДАТА
Съдържание
ЕЖЕДНЕВНА
ЗАЩИТА
на клетките
Верен начин
ЗА УКРЕПВАНЕ
НА ЗДРАВЕТО
Полезни продукти за
УМСТВЕНОТО И
ФИЗИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ на детето
Аксесоари112
ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ
на съвременните хора
Уреди 114
ПРЕЦИЗНО
ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ
здравословното си състояние
8 VISION 9Продуктов каталог
VISION и Лаборатория DEM4 си сътрудничат тясно и непрекъснато търсят нови стратегии за ця-
лостно повишаване качеството на услугите и продукти­те. Ние ежедневно обмисляме нови реше-
ния, усвояваме най-съвремен­ните технологии и прилагаме нови методи в работата си за подобрява-
не качеството на произвежданите продукти.
Гордеем се с факта, че нашите продукти, проверени във времето, се съз­дават от естествени
съставки с най-добро качество с помощта на технологии от последно поколение. Компонен-
тите с най-добрите биологично активни свойства за нашите продукти се доставят от най-екологично
чис­тите райони на света. Във всичките ни производствени обекти, независимо къде са базирани:
Най-високо качество – от суровината до крайния продукт.
Най-съвременни производствени технологии в съответствие с най-строгите
международни стандарти.
Пълен контрол на всички етапи на производството – от изследванията до
финалната доставка.
Принципи и философия, които ни правят лидери на пазара вече 20 години.
Съставките от
екологично чисти
региони в света се
изготвят, използвайки
най-новите
високотехнолигични
процеси в
съвременното
производство.
Уникално. Безопасно. Ефективно
РусияФранция Дания Италия Германия
10 VISION 11Продуктов каталог
Днес VISION предлага над 80 продукта
за деца, мъже, жени и спортисти за здраве, красота и младост.
Ефективност доказана от 140 000 отзива на доволни клиенти.
Как се раждат продуктите на VISION?
Нашата лаборатория
DEM4 съвместно
с големи световни
универси­тети и
научни центрове
разработва продук­
тови формули за
красота и здраве,
създава продукти
за грижа за тялото и
дълголетие.
След клинични изследвания на разработките
– проверка на ефективността, контрол
на качеството и безопасността – започва
производството. Продуктите се създават от
съвременни лаборатории в Европа и Русия
ексклузивно за VISION.
Непрекъснато сертифициране - независими
експерти оценяват качеството на всеки про-
дукт с оглед на неговото съответствие на меж-
дународните стандарти.Ориентираните към потребителя продукти могат да бъ-
дат закупени по най-удобния за вас начин.
visionshop.me
12 VISION 13Продуктов каталог
В процеса на физиче-
ското развитие на де-
цата приеманите от тях
хранителни вещества
играят изключително
важна роля не само за
укрепването и поддър-
жането на здравето, но
и за осигуряване на
правилното им разви-
тие - както физическо,
така и умствено. Тези
безопасни и качестве-
ни продукти са пред-
назначени за развива-
не на интелектуалните
способности на детето,
подобряване на мо-
зъчната дейност, под-
държане на имунната
му система в добро
състояние, за защита
от сезонни инфекции.
АНТИВЪЗ­
РАСТОВА
програма
УКРЕПВАНЕ
на организма
НЕРВНА
система
ЕНЕРГИЯ,
жизнена сила
ХРАНО­
СМИЛАНЕ,
метаболизъм
Развитие на
ДЕЦАТА
КРАСОТА,
кожа
МЪЖКО
здраве
ПРОЧИС­Т­
ВАНЕ
на организма
Грижа за
ЖЕНАТА
СТАВИ,
КОСТНА
СИСТЕМА
Идеална защита от
свободните радика-
ли с цел да се забавят
процесите на стареене
и да се предотвратят
различните негатив-
ни въздействия върху
здравето. Мощните
антиоксиданти акти-
вират всички нива на
защитната система на
организма, подмладя-
ват цялото тяло и кожа,
помагат да останете
физически активни,
да изглеждате и да се
чувствате по-млади.
Основните хранител-
ни вещества укрепват
имунната система
и подхранват всяка
клетка на организма
с цел продължаване
на нейния живот. По-
добряване на общото
състояние, укрепване
на имунната система и
профилактика на мно-
го заболявания, пови-
шаване на жизнените
сили и зареждане с
добро настроение.
Нервната система
оказва силно общо
въздействие върху
нашата физическа и
умствена дейност. Тези
продукти намаляват
риска от депресия,
стимулират произво-
дителността на труда
и подобряват социал-
ната адаптация. Пре-
дотвратяват меланхо-
лията, безпокойството,
потиснатостта и апати-
ята, подобряват съня.
За разлика от синте-
тичните препарати
тези добавки нямат
никакви странични
ефекти.
Осигуряват на орга-
низма ви всички не-
обходими елементи
като аминокиселини,
витамини и минерали
и спомагат да се чувст-
вате енергични и сил-
ни от рано сутрин до
късно вечер. Повиша-
ват съпротивителните
сили на организма
срещу неблагоприят-
ните фактори на външ-
ната среда, помагат в
борбата с хроничната
умора.
Помощ от природа-
та, която подобрява
храносмилането, ус-
корява обмяната на
веществата и подпома-
га намаляването на те-
глото без да излага на
опасност здравето ви.
Здравата храносмила-
телна система помага
не само да се предо-
твратят заболяванията,
но играе и важна роля,
като определя психи-
ческото и физическо-
то ви благополучие,
поддържа баланса на
микрофлората, а също
така допринася за
изхвърляне на проду-
ктите от биохимичните
реакции.
Великолепна грижа за
вашата кожа, коса и
нокти. Съдействат за
забавяне на стареене-
то, премахване на въз-
палението на кожата и
подобряване на цвета
на лицето. Тези биоло-
гично активни добавки
и козметични средства
са предназначени за
борба с причините и
последиците от въз-
растовите промени и
за поддържане на пре-
възходен външен вид.
Мъжете имат свои уни-
кални потребности в
областта на хранене-
то, които варират през
живота им. Целевите
хранителни добавки
са извънредно полез-
ни за удовлетворяване
на тези потребности и
заедно с избора на по-
ложителен начин на
живот спомагат за до-
брото здравословно
състояние.
Прочистват организма
на клетъчно ниво, от-
страняват токсините
и продуктите от обмя-
ната на веществата, а
също така повишават
клетъчната активност.
Спомагат за поддър-
жане на черния дроб
в добро състояние
и възстановяване на
функциите му и съще-
временно за старти-
ране на функцията на
самопрочистване на
организма при възста-
новяване след боледу-
ване, хранителни отра-
вяния или злоупотреба
с алкохол.
Жизнено важни за ук-
репванеизапазванена
вашата сърдечно-съ-
дова система. Спома-
гат за намаляване на
риска от сърдечно-съ-
дови заболявания.
Ефикасно оптимизират
работата на вашето
сърце и ви поддържат
в добра форма както
никога досега. Оказват
също комплексно въз-
действие върху веноз-
ната система и подпо-
магат отстраняването
на всички причини и
прояви на венозна не-
достатъчност.
Жените се нуждаят от
специални хранителни
вещества, за да под-
държат здравето си в
оптимално състояние.
Получете всички не-
обходими вещества от
специално разрабо-
тената продуктова ли-
ния, която осигурява
максимална подкрепа
на жените! Не позво-
лявайте на здраво-
словните проблеми
да ви попречат да се
наслаждавате на живо-
та. Поемете контрола в
свои ръце.
Незаменими средства
за пукащи и болящи
стави, както и за стави,
които са ограничени
в движението. Предо-
твратяват уврежда-
нето им и стимулират
естествената регене-
рация на хрущялната
тъкан. Осигуряват про-
филактика на остеопо-
розата, подобряват
структурата на костна-
та тъкан, увеличават
минералната плътност,
предотвратяват липса-
та на калций в костите
и спомагат за по-бър-
зото им заздравяване
след фрактура.
ЗДРАВО
СЪРЦЕ,
кръво­
обращение
Джуниор Нео+
Джуниор Би
Стронг
Джуниор Би Смарт
Джуниор Би Хелти
ЛивЛон’+
Антиокс+
Гранатин Q10
D4X Get Young
Мега
Синбиотици
Immune care
Ди ай Рисет
Лайфпак Сеньор
Биск
ПентАктив
Пакс+ форте
Мистик
Хипер
Пасилат
Bio-drink MIND
Брейн-о-флекс
D4X Get Smart
Chocolight Think
Хромвитал+
Сейф-ту-си форте
D4X Get Active
Bio-drink LIFE
Activico
Cobiotico
Digestico
Синбиотици
Nutrition care
Свелтформ+
Шевитон
Бюти
Гел Милениум Нео
VISION Skincare
Chocolight Charm
Артум
Урсул
Сталон Нео
Ламин Вижън
Детокс+
Нутримакс+
Куперс Нео
Ди ай Гард нано
D4X Get Detox
Bio-drink PURE
КардиоДрайв
ВеноСтронг
Chocolight Love
Синбиотици
Woman care
Медисоя+
Артемида Нео
Енджой ЕнТи
ОстеоСанум
Гел Енджой ЕнТи
14 VISION 15Продуктов каталог
Клетките в тялото се обновя-
ват постоянно благодарение
на компонентите, приемани
с храната, водата и възду-
ха. Всеки ден между 50 и 70
милиарда клетки умират и
се за­менят с нови в органи-
зма. Поемайки достатъчно
количество ползени и хра-
нителни вещества, ние пра-
вим клетките си по-силни и
по-здрави. Доброто хранене
се изразява в употребата на
храни и добавки, кои­то оси-
гуряват на клетките оздрави-
телна енергия.
Продуктите от линията
Класик Хит са насочени
да подпомогнат отстра-
няването на проблеми
в редица основни сис-
теми в организма, които
се решават на клетъчно
ниво. Тези продукти спома-
гат прочистването и защита-
та на всяка клетка от човеш-
кия организъм, като по този
начин го предпазват от мно­
жество здравословни про-
блеми. Ефективните съставки
в продуктовата линия Класик
Хит помагат да се прочисти,
възстанови и предпази тя-
лото, същевременно осигу-
рявайки цялостна защита на
всяка клетка.
Classic Hit
16 VISION 17Продуктов каталог
Антиокс+ е мощен антиоксидантен комплекс c уникален
състав, създаден да помогне да се противодейства на свобод-
ните радикали на клетъчно ниво.
Свободните радикали са остатъчни продукти от метаболи-
зма на живата клетка и затова са много неустойчиви и бързо
встъпват в реакция с други вещества. Те атакуват най-близ-
ката устойчива молекула и предизвикват верижна реакция,
в резултат на което се увреждат клетъчните мембрани, ДНК
и другите структури на клетката, което води до нейното раз-
рушаване. Защитавайки всяка клетка в тялото, Антиокс+ съ-
действа да се стартира антиоксидантния механизъм на
клетката и да се избегне нейното увреждане и прежде-
временно стареене.
Тази биологично активна хранителна добавка подпома-
га предпазването от негативни фактори в околната сре-
да като замърсяването на въздуха, радиацията, UV-лъ-
чите, както и от пагубното въздействие на цигарения
дим. Спомага за справянето със стреса и умората. Действа
благоприятно на сърдечно-съдовата система, заздравява сте-
ните на кръвоносните съдове и капилярите.
Помага в борбата със
свободните радикали,
които са способни да
разрушат клетките на
тялото ни и причинят не
само преждевременно
стареене, но и опасни
заболявания.
Защита на клетките от
свободните радикали и
от увреждане на ДНК
Предпазване
на клетките от
преждевременните
процеси на стареене
Намаляване на
неблагоприятното
въздействие на УВ-
лъчите и радиацията
Регенериране на
клетките
Справяне със стреса и
умората
Състав:
екстракт от гроздови люспи и семки,
витамин С, гинко билоба, цинк, витамин Е,
бета-каротин, селен. VISIONClassic Hit
Антиокс+
Antiox+
18 VISION 19Продуктов каталог
Този многокомпонентен комплекс осигурява на органи-
зма такива необходими вещества като аминокиселини,
витамини и минерали и стимулира енергийните процеси
на клетъчно ниво. Помага на човек да се чувства пълен с
енергия през целия ден и да се повишат съпротивителните
сили на организма към неблагоприятните въздействия на
околната среда.
Хромвитал+ допринася да
се премахне умората, да се
подобрят физическите,
творческите и умствените
способности, помага за въз-
становяване след натоварване
и прекарани заболявания.
Тази биологично активна хра-
нителна добавка с растителен
произход зарежда органи-
зма с енергия, която изпъл-
ва всяка клетка, помага да
се преодолее всяка раз-
дразнителност, апатия,
недостиг на сила. Не
предизвиква зависи-
мост за разлика от син-
тетичните препарати с
аналогично действие.
Зареждане на всяка
клетка с енергия
Подобряване
на умствената
и физическата
работоспособност
Подобряване на
когнитивните функции
Оздравително
въздействие върху
организма
Нормализиране на
нивото на кръвната
захар
Състав:
сибирски женшен (елевтерокок ), гуарана,
ядки готу кола, спирулина, хромови дрож-
ди, витамин С.
За пълноценното
функциониране на
организма клетките
трябва да изработват
колкото се може повече
енергия. Необходима е
енергия за обмяната на
веществата, клетъчното
дишане и движение.
Хромвитал+ е идеален
източник на енергия.
Хромвитал+
Chromevital+
20 VISION 21Продуктов каталог
Детокс+ съдейства да се активират системите за про-
чистване на организма на клетъчно ниво, което спомага
за извеждането на токсините и за подобряването на клетъч-
ната активност.
Активният компонент е Котешки нокът (Uncaria tomentosa),
който подобрява прочистващата функция на черния дроб и
червата, като ускорява извеждането на токсичните вещества
и също така ефективно прочиства тялото след лечение със
синтетични медицински
препарати.
Детокс+ деликатно про­
чиства организма. Спомага
извеждането на вредните ве-
щества без страничния ефект
на слабителните препарати и
без да предизвиква проблеми
с храносмилането.
Продуктът оптимизира и
функциите на имунната систе-
ма, като засилва защитата на
организма от въздействието
на неблагоприятните фактори
в околната среда.
Помага за прочистване
на организма на
клетъчно ниво
Има имуномодулиращо
действие
Оказва детоксикиращо
действие
Стимулира
прочистващите функции
на тялото
Способства
извеждането на
отпадните продукти от
метаболизма
Състав:
котешки нокът (Uncaria tomentosa).
Важността на детоксикацията
се състои в избавянето от
натрупаните в организма
токсини, които не могат да
се изхвърлят с помощта на
обикновените процедури за
прочистване.
VISIONClassic Hit
Детокс+
Detox+
22 VISION 23Продуктов каталог
Мега е ефективен продукт, подпомагащ стабилизира-
нето на клетъчния метаболизъм. Този продукт е източник
на полиненаситени мастни киселини (ПНМК), жизнено важни
за функционирането на всяка клетка в организма. ПНМК са
необходими компоненти за клетъчните мембрани и за дру-
гите структури на клетката. Те нормализират процесите на
клетъчния метаболизъм, което осигурява пълноценната жиз-
нена дейност на клетката и удължава живота.
Комплексът е незаменим за нормалната работа и за взаимо-
действието на всички органи и
системи. ПНМК Омега-3 под-
помагат поддържането на
нормални нива на холесте-
рола, осигуряват здравето
на сърцето и кръвоносните
съдове, повишавайки елас-
тичността и здравината им.
Мастните киселини Омега-9
имат противовъзпалител-
но действие. ПНМК Омега-6
подобряват предаването на
нервните импулси от главния
мозък към периферията, под-
държат клетките на главния
мозък, подпомагат нормално-
то функциониране на нервна-
та система.
Удължаване живота на
клетката
Подобряване на
клетъчната структура,
запазване целостта на
клетъчните мембрани
Поддържане на доброто
здраве на сърцето и
кръвоносните съдове
Намаляване на
възпалителните и
алергичните процеси в
тялото
Благотворно влияние
върху имунитета
Състав:
Омега-3 (рибено масло (ЕРА/DHA 18/12),
масло от пупалка, витамин Е.
Омега-3
ненаситените
мастни киселини
притежават много
полезни свойства:
предпазват организма
от преждевременно
стареене, поддържат
здрави нервната и
сърдечносъдовата
система, регулират
нивото на холестерол
в организма. И това
в никакъв случай не
е целият списък на
полезните свойства
на Омега-3.
VISIONClassic Hit
Мега
Mega
24 VISION 25Продуктов каталог
Нутримакс+ допринася за намаляването на
риска от заболявания на пикочно-половата
система и за нормалната работа на бъбреци-
те. Действайки на клетъчно ниво, той спомага за
по-ефективното справяне с проблемите в пикоч-
но-половата система.
Балансираният комплекс от растителни съставки
помага за намаляване на възпалителните про-
цеси в пикочно-половата система. Съдейства
да се намали риска от възникване на инфекциозни
заболявания. Възпрепятства образуването на
песъчинки и камъни в бъбреците. Допринася за
нормализирането на диурезата, има лек пикочого-
нен ефект.
За разлика от синтетичните препарати, растителните
билкови съставки на Нутримакс+ действат меко - те
не нарушават баланса на жизнено важните електро-
лити, не отмиват калия от организма.
Темата за
състоянието
на пикочно-
половата
система
интересува всеки
човек. Погрижете
се още сега тази
система да е
здрава.
Състав:
вирджински орех (хамамелис), мечо грозде, ки-
тайска ангелика, калций, магнезий, желязо, вита-
мини РР, Н, D3, В1, В2, В5, В6, В9, В12. VISIONClassic Hit
Поддържайте здрава
пикочно-полова система:
•	 Пийте вода винаги, когато сте
жадни, или до 2 л на ден.
•	 Избягвайте прекомерната употреба
на сол, тъй като излишъкът от сол в
организма задържа водата.
•	 Постарайте се да намалите
консумацията на кафе (не повече от
3 чашки на ден).
•	 Редовно правете физически
упражнения – не по-малко от 30
минути на ден.
Нутримакс+
Nutrimax+
Оздравително въздействие върху
пикочно-половата система
Поддържане функциите на
пикочно-половата система
Има леко пикочогонно действие
26 VISION 27Продуктов каталог
Пакс+ форте е мощен антистресов комплекс, който
помага да се предпази всяка клетка в организма от
вредното въздействие на емоционалното и физическо
претоварване. Съдържа магнезий и витамин В6, които под-
помагат премахването на безпокойството, намаляват пре-
калената възбудимост и повишават съпротивителните сили
срещу стреса.
За разлика от повечето синтетични препарати, комплексът
Пакс+ форте не предизвиква сънливост и не потиска, а
напротив - подпомага концентрацията, както и възстановява
дефицита на витамини и минерали, толкова необходими при
стрес.
Съчетанието на всички основни витамини от група B осигу-
рява пълноценно усвояване на растителните компоненти и
макроелементи и по най-ефективен начин въздейства върху
нервната и сърдечно-съдовата система.
Избавете се незабавно от стреса!
Ежедневно трупаният стрес може
да причини необратима вреда на
вашето здраве – от преждевременно
стареене и сърдечно-съдови
проблеми до продължителна
нетрудоспособност.
Повишаване на
съпротивителните сили
срещу стреса
Леко релаксиращо
действие върху
централната нервна
система
Премахване на
безпокойството,
намаляване на
прекалената
възбудимост и
тревожност
Състав:
маточина, лавандула, валериана, маг-
незий, калций, витамини РР, В1, В2, В5, В6,
В9, В12, Н. VISIONClassic Hit
Стресът може да повлияе на здравословното
състояние, мисленето, поведението и
функционирането на целия организъм. Типични
признаци на стреса са нарушенията на съня, потенето,
загубата на апетит и понижаване на концентрацията.
Пакс+ форте
Pax+ forte
28 VISION 29Продуктов каталог
Лайфпак Сеньор е уникално съчетание от всички необ-
ходими витамини, микро- и макроелементи и проби-
отични култури. Помага да се оптимизира витаминно-ми-
нералния баланс и да се подобри усвояването на полезните
вещества. Съдейства за поддържането на естествената ми-
крофлора на червата, което на свой ред подпомага укрепва-
нето на имунитета и подобрява здравето.
Този важен комплекс подхранва всяка клетка, удължавайки
продължителността на живота. За разлика от много други
комплекси с витамини и минерали, Лайфпак Сеньор съдържа
бифидобактерии, които поддържат оптимален баланс на ми-
крофлората, нормализират отделителната система, подобря-
ват работата на храносмилателната система и подпомагат сп-
равянето с такива явления като запек, диария и метеоризъм.
Оптималният баланс на комплекса въздейства благотворно
върху всички системи в тялото, повишавайки жизнения тонус
и зареждайки организма с енергия, а човека — с отлично са-
мочувствие.
Витамините са изключително важни за
ежедневната дейност, а с Лайфпак Сеньор няма да
ви е нужно да пиете по 8–10 таблетки всеки ден.
Осигуряване на
необходимите
витамини и минерали
и подпомагане
усвояването им
Поддържане баланса
на микрофлората в
чревния тракт
Укрепване имунната
система
Избягване на
авитаминозата
Подобряване на
храносмилането
и усвояването на
хранителните вещества
Състав:
бета-каротин, витамини С, Е, РР, В1, В2, В5,
В6, В9, В12, Н, цинков оксид, меден сулфат,
манганов карбонат, хром оротат, натри-
ев селенит, магнезиев карбонат, калциев
фосфат, бифидобактерии.
Лайфпак Сеньор
Lifepac Senior
30 VISION 31Продуктов каталог
Спомага да се нормализира обмяната на веществата на
клетъчно ниво, помага по безопасен за здравето начин
да се намали теглото. Балансираната формула помага да
се ускори метаболизма, като изгаря интензивно натрупаните
мазнини и ги превръща в енергия.
Свелтформ+ допринася да се забави трансформиране-
то на въглехидратите в мазнини и да се отстранят из-
лишните натрупвания. Тази безопасна хранителна добавка,
съчетана с диета, способства да
се неутрализират механизмите за
възникване на наднормено тегло.
Свелтформ+ съдейства да се нор-
мализира нивото на кръвната за-
хар, помага на клетките по-ефек-
тивно да усвояват глюкозата и да
я използват за производство на
енергия, помага за регулиране
на апетита и намаляване на же-
ланието за храна, коригирайки по
този начин теглото.
Желаете да се преборите с
излишното тегло без вреда
за здравето?
Добавете тези стопяващи
мазнините вещества в менюто
си – и вие моментално
ще ускорите процеса на
отслабване.
Намаляване на теглото
Нормализиране
обмяната на веществата
Увеличаване ефекта от
диетата
Намаляване на апетита
Намаляване нивото
на кръвна захар и
холестерол
Състав:
камбоджанска гарциния, зелен чай, кафя-
ви морски водорасли, витамин С, хромови
дрожди.
За постигането
на максимален
комплексен ефект
препоръчваме
едновременно приемане
на добавките Хромвитал+
и Свелтформ+.
Свелтформ+
Sveltform+
32 VISION 33Продуктов каталог
Благодарение на многобройните изследвания,
провеждани в цял свят през последните 40 години,
ние разработихме суперпродукт за поддържане на
здравето на вашето сърце.
Той съдържа максимално количество пречистени
естествени съставки. За съз­даването на този супер
продукт, укрепващ здравето по фантастичен начин,
ниеизползвахмекомпонен­тивтяхнатанай-усвоима
форма без съдържание на консерванти, глутен или
ГМО. Това е един изключи­телно мощен продукт с
максимална биодостъпност и ефективност.
Правилната работа на сърдечно-съдовата сис-
темаежизненоважназаоптималнотофункцио-
ниране на абсолютно всички системи и органи
в човешкото тяло.
Сърце, изпълнено със здраве
Нормализира артериалното
налягане
Разрежда кръвта и подобрява
циркулацията
Намалява възпалението на
стените на кръвоносните съдове
Подобрява липидния профил на
кръвта
Оптимизира работата на
сърдечния мускул
Регулира
сърдечния ритъм
Има ярко изразено
антиоксидантно действие
Намалява съдържанието на
кръвната захар
Има общо успокоително
въздействие върху централната
нервна система
Ускорява обмяната на
веществата
Прочиства тялото и предпазва
черния дроб
Подобрява
храносмилането
Укрепва
имунната система
Разработен в сътрудничество с
професор Мартин Мидеке –
ЕДИН ОТ ИЗТЪКНАТИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ЕВРОПА В ОБЛАСТТА НА КАРДИОЛОГИЯТА
Ново 2016
Съвременната
медицина е
доста ефикасна в
диагностицирането
и лечението на
сърдечно-съдовите
заболявания. Но
все пак повечето
хора предпочитат
да предотвратят
заболяването преди
да станат пациенти.
КардиоДрайв е най-
съвременен начин
за поддържане на
здравето на сърцето и
кръвоносните съдове
Мартин Мидеке
професор в лечебното
отделение по терапии
в Университета Лудвиг
Максимилиан в Мюнхен,
Германия
“
“
34 VISION 35Продуктов каталог
Двете различни форми на двете кап-
сули (течна и твърда) осигуряват това,
което не беше по възможностите само
на едната – ненадмината подкрепа на
здравето на сърцето.
Прозрачната твърда обвивка на капсу-
лата е произведена от растителни ве-
щества, които не съдържат животински
желатин (подходящи са за вегетариан-
ци) и е съставена от хидрокси пропил
метил целулоза (HPMC, хипромелоза).
КапсулатаотHPMCсъдържамалковла-
га (в сравнение с желатина), не встъпва
в реакция с активните компоненти и е
с висока устойчивост към външните
въздействия на околната среда (темпе-
ратура, влажност и т.н.).
Създадена с най-съвременната технология Licaps®,
която прави сериоз­на крачка при влагането на теч-
ни екстракти в твърди капсули. Двукомпонентната
капсула, състояща се от обвивка и капаче е затво-
рена херметически и формира еднокомпонентна
въз­духо- и водонепроницаема капсула. 100% хер-
метична. Засилена ефективност, биодостъпност и
бързо действие. Няма специални добавки като оме-
котители или парабени. Капсулите Licaps® са с 32%
по-висока биодостъпност на течностите, влагани в
тях в сравнение с течностите в меките таблетки.
Капсула с твърдо
съдържание
Течна капсула
Състав:
масло от крил, масло от ленено семе, коензим Q10, ви­тамини
A, D3, E.
Състав:
екстракт от гроздови семки, екстракт от цвек-
ло, екс­тракт от зелен чай, екстракт от чесън,
екстракт от женшен, екстракт от листа и цвят
глог, екстракт от кора на Арджуна, екстракт от
листа на салвия, екстракт от черен пипер.
ДЕЙСТВИЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ
МЕДИКАМЕНТИ ЗА СЪРЦЕ
Е НАСОЧЕНО В ПОСОКА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ,
ДОКАТО КАРДИОДРАЙВ СЪДЕЙСТВА
ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ВЪЗНИКВАНЕТО
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
Водо- и мастноразтворимите
компонен­ти са групирани в две
различни капсули.
Твърдите компоненти представляват
концентрирани форми на
високоактивни вещества.
Въздействат както на водопоглъщащата,
така и на мастнопоглъщащата част на
клетката.
Всички компоненти усилват взаимно
действието си, създавайки синергичен
ефект.
В компонентите се съдържа широк
спектър от мастни Омега киселини
от животински и растителен произход.
Два водещи европейски
производителя.
Две проверени с времето медицини
– традиционната и аюрведичната – са
обединени в продукта.
Съдържа масло от морски крил, богато
на Омега-3 ненаситени мастни киселини,
които лесно се усвояват от организма.
Съдържа и природния антиоксидант
астаксантин. Съотношението между
Омега-6 и Омега-3 в
КардиоДрайв е 5:1.
Сърце, изпълнено със здраве
36 VISION 37Продуктов каталог
За жените
Прекрасно балансираните комплекси, създадени от
растителни суровини с най-високо качество, могат да
решат много от проблемите на женския организъм.
Дори най-разнообразното и балансирано хранене не може да наба-
ви на­пълно всички микроелементи, от които се нуждае човек. Освен
това по-го­лямата част от тях просто не се изработва от организма
или се изработва в недостатъчно количество. Най-добрият изход в
тази ситуация е в менюто да се въвеждат допълнително различни
биологично активни комплекси, които да попълват дефицита от не-
обходими микроелементи.
Недостигът на жизнено важни елементи може да се отрази практи-
чески на всички системи в човешкия организъм, затова и женската
репродуктивна система не е изключение.
38 VISION 39Продуктов каталог
Бюти способства обновяването на кожната
структура и предпазването на клетките
и от неблагоприятното въздействие на
свободните радикали и вътрешния стрес,
като така забавя процесите на стареене
на кожата, подобрява тена на лицето,
неутрализира възпалителните кожни
процеси.
Тази биологично активна хранителна добав-
ка действа в дълбоките кожни слоеве,
придавайки й еластичност и стимулирай-
ки изработването на колаген и еластин.
Метионинът е незаменима аминокиселина,
участваща в образуването на колаген, необ-
ходим на кожата и съединителната тъкан.
Подпомага намаляването на нивото на
хистамините, участващи в развитието
на възпалителните и алергичните реак-
ции. Маслото от пореч съдържа незамени-
мите гама-линоленова и линолова мастни
киселини. Благодарение на тях, както и на
съдържащите се каротиноиди и витамин E,
се подобрява защитната функция на кожата,
нейната еластичност и се подпомага регене-
рацията на кожните клетки. Освен това мас-
лото от пореч е полезно за поддържане на
хормоналните функции на женския органи-
зъм, за психичното и емоционалното здраве.
Подхранване на кожните клетки, подобряване
тена на лицето
Усилване на еластичността на кожата,
стимулиране на синтеза на колаген и еластин
Регенерация на кожните клетки
Предпазване от свободните радикали
Предпазване от преждевременни възрастови
промени
VISIONDirect Hit – За жените
Състав:
керамиди, масло от пореч (лекарствена краста-
вичка), масло от пшеничен зародиш, масло от че-
рен дроб на треска, жълт пчелен восък, соев леци-
тин, метионин, бета-каротин, екстракт от гроздови
люспи и семки, витамин Е, витамин Н.
Дали сте развълнувани,
щастливи или сте под
стрес – лицето ви ще
разкрие това. Може да
изберете безопасен
начин да се грижите
за кожата си, за да
осигурите естествено
сияен и здрав вид.
Бюти
Beauty
40 VISION 41Продуктов каталог
Медисоя+ спомага за облекчаване на мъчител-
ните симптоми на менопаузата –
горещи вълни, потене, сухота и промени в настроението.
Продуктът предотвратява извличането на калций от кос-
тите и допринася за профилактика на остеопорозата. Рас-
тителни съставки, витамини и минерали – именно това
е нужно на женския организъм в пременопаузалния
и постменопаузалния период. Витамин D спомага за
запазване на здравината на костите и зъбите чрез
повишено усвояване на калций и фосфор от тън-
ките черва.
Калцият, фосфорът и витамин D са изключител-
но необходими на жените по време на менопа-
узата и в периода след това, когато тялото не
произвежда достатъчно количество естро-
ген, а това нарушава метаболизма на кост-
ната тъкан и увеличава вероятността от
поява на остеопороза. Фосфорът също
участва в метаболизма
на костната тъкан и
поддържа водния
и електролитен
баланс. Витамин
D укрепва зъб-
ната и костната
тъкан, спома-
гайки за ус-
вояването на
калция и фос-
фора от тън-
ките черва.
Медисоя+ е
незаменимо средство
за жени, подпомагащо
преодоляването на
негативните прояви по
време на менопаузата.
Тази биологично
активна хранителна
добавка съдържа
ефективни и безопасни
фитоестрогени с
хормоноподобен ефект.
БЕЗОПАСНО СРЕДСТВО
ПРИ МЕНОПАУЗАТА,
КОЕТО МОЖЕ
НАИСТИНА ДА
ПРЕДОТВРАТИ ИЛИ
ДА ОБЛЕКЧИ ПОЧТИ
ВСИЧКИ СИМПТОМИ
ВМЕСТО САМО
ВРЕМЕННО ДА ГИ
ПРЕМАХНЕ!
VISIONDirect Hit – За жените
Състав:
калций, екстракт от соя, фосфор, изофлавони,
витамин D2, витамин D3.
Спомага за намаляване на нега-
тивните симптоми на менопауза-
та. Способства защита на костите
от риска от възникване на осте-
опороза. Подобрява състояние-
то на костно-мускулната система.
Съдържа растителни заменители
на женските полови хормони.
Оказва благоприятно влияние
върху либидото
Медисоя+
Medisoya+
42 VISION 43Продуктов каталог
Поддържа хормоналното ниво в норма. По-
мага за предотвратяване и облекчаване
на симптомите на ПМС. Спомага за нор-
мализиране на менструалния цикъл
и намаляване на менструалните
болки. Понижава риска от забо-
ляване на пикочно-полова-
та система. Допринася за
предотвратяване на ане-
мията и възстановява
нивото на желязо
в кръвта. Под-
държа репро-
дуктивните
функции.
Артеми-
да Нео е
разработена
за облекчаване
на симптомите на
ПМС, възстановява-
не нивото на желязо в
кръвта и предотвратява-
не на анемията. Регулярни-
ят прием може да помогне за
продължаване на репродуктив-
ната възраст и запазване на мла-
достта.
Витексът се използва за комплексно лече-
ние на ПМС, както и в случаите на обилна
менструация и нарушаване на менструалния
цикъл. Той облекчава неприятните симптоми на
ПМС и допринася за преодоляване на раздраз-
нителността, безсънието и честите смени на на-
строението при менопаузата. Китайската ангелика
се слави със свойството си да спомага за редовния
менструален цикъл, както и да намалява болките по
време на ПМС и менструацията. Витамин Е осигурява
антиоксидантна защита на вашия организъм, подпомага
синтезанаполовитехормони,необходимизаподдържане
на репродуктивната функция. Той осигурява извеждането
на съсирената кръв по време на менструация и участва в ре-
гулиране на менструалния цикъл.
Състав:
китайска ангелика, мечо грозде, витекс (Аврамово дърво), червена дете-
лина, витамин A, витамин E, витамин B6, желязо.
НОРМА­
ЛИЗИРА И
РЕГУЛИРА
БАЛАНСА НА
ХОРМОНИТЕ
ВЪВ ВАШИЯ
ОРГАНИЗЪМ.
Помага да се норма-
лизира менструалният
цикъл, да се облекчат
менструалните болки и
да се предотвратят възпа-
лителните заболявания на
пикочно-половата система.
ВСИЧКИ НАШИ СИСТЕМИ
РАБОТЯТ СЪГЛАСУВАНО И
КОНТРОЛИРАТ НИВОТО
НА ХОРМОНИТЕ В
ОРГАНИЗМА. ДОРИ НАЙ-
НЕЗНАЧИТЕЛНИТЕ
НАРУШЕНИЯ ВЪВ
ФУНКЦИОНИРАНЕТО
НА ЕДНА ОТ ТЯХ
МОГАТ ДА ДОВЕДАТ
ДО СЕРИОЗНИ
КОМПЛЕКСНИ
ЗДРАВОСЛОВНИ
ПРОБЛЕМИ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕ
С АРТЕМИДА
НЕО!
42 VISION Product catalogue
Артемида Нео
Artemida Neo
44 VISION 45Продуктов каталог
За мъже
Проактивната позиция спрямо собственото здраве
ще ви спести грижи и разходи и ще ви донесе
много по-голям ефект, отколкото неправилните
решения и вредните навици.
Видни експерти в областта на храненето са съгласни, че в еже-
дневното меню на мъжа често не достигат важни вещества,
витамини и минерали, които могат да се приемат във вид на
биологично активни добавки, подобрявайки по този начин
здравословното състояние. Добре балансираното съчетание на
витамини, минерали, антиоксиданти, аминокиселини, растител-
ни екстракти и други полезни компоненти удовлетворява спе-
циалните нужди на мъжкия организъм.
Ежедневна подкрепа
за всеки мъж!
46 VISION 47Продуктов каталог VISIONDirect Hit – За мъже
Спомага да се поддържа половата
функция на мъжете, да се засили
циркулацията на кръвта в органи-
те в малкия таз и да се активизира
синтеза на мъжки хормони. Действа
постепенно – целта й се изразява не в
постигането на моментален ефект, а в
дългосрочното, постепенно нормализи-
ране на половия живот на мъжа.
Комплексът е прекрасен източник
на растителни афродизиаци, енер-
готоници, на най-необходимите ви-
тамини и микроелементи (витамини
E, B1, PP и цинк). Растителните афродизи-
аци постепенно подобряват и засилват
еректилната функция. Растителните
компоненти в Сталон Нео помагат да се
пребори умората и да се компенсира
недостига на сила, водещ до намалена
потентност и загуба на ерекция. Расти-
телните съставки имат и немалка роля
за нормализирането на ендокринния
профил и за увеличаването на притока
на кръв към малкия таз. Коренът от жен-
шен съдържа необходими вещества,
които не се произвеждат в човешкото
тяло и могат да бъдат набавени само от-
вън.
Повишаване на
потентността
Увеличаване
на либидото и
стимулиране на
половата активност
Служи за енерготоник
Попълване на
възрастовия
хормонален дефицит
Състав:
корен женшен, корен джинджифил, гинко било-
ба, ядки Кола, витамин РР, витамин Е, цинк, ви-
тамин В1.
Значително допринася да се повиши фи-
зическата и умствената работоспособ-
ност, издръжливостта и съпротивата сре-
щу стреса.
Елевтерококът (Eleutherococcus senticosus)
е природен енерготоник, подпомагащ
намаляването на раздразнителността,
тревогата, възстановява и увеличава фи-
зическата и умствената работоспособ-
ност. Стимулира работата на централна-
та нервна система, подобрява общото
състояние на организма. Листата от мате
(Ilex paraguariensis) имат продължителен
общотонизиращ ефект. Бавното им, но
равномерно действие помага на мъ-
жете да запазят бодростта си и съще-
временно подпомагат подобряването на
съня. Л-карнитинът стимулира синтеза
на естествен тестостерон и помага да
се нормализира хормоналния баланс.
Спомага за подобряването на половата
функция, повишаване броя и активността
на сперматозоидите.
Състав:
eлевтерокок (сибирски женшен), парагвайски чай
мате, цветен прашец, витамин C, L-карнитин.
Укрепващ ефект
Премахване на умората и увеличаване на
работоспособността
Помага при продължителни
емоционални, умствени и физически
натоварвания
Влияенасинтезанаестествениятестостерон
Поддържане на репродуктивната функция
Поддържане на мъжкия хормонален
баланс
Увеличава
либидото
Мощен източник на енергия за мъжетеЛамин
Lamin
Сталон Нео
Stalon Neo
48 VISION 49Продуктов каталог VISIONDirect Hit – За мъже
Артум съдържа необходимите ком-
поненти за подпомагане поддър-
жането на здравето на простатата,
помага да се подобри нейната
функция и кръвообращение,
участва в профилактиката на прос-
татита.
Съдействазарегулиранеработатана
ендокринната система, подобрява
функциятанапростатаиукрепва
мъжката репродуктивна систе-
ма. Помага за намаляване на възпа­
лителните процеси при инфекции
на пикочните пътища и за предпаз-
ване от дисфункция на простатата.
Съдейства за нормализиране­то на
хормоналния баланс и поддър­
жането на мъжката полова функция.
Има активизиращ ефект в периода
на възстановяване след заболяване.
Цинкът, влизащ в състава на компле-
кса, има благоприятно въздействие
върхумъжкатаполовасистема.Тойе
жизнено важен за поддържането на
репродуктивната функция, тъй като
участва в производството на поло-
ви хормони. Освен това е важен за
имунната система. Продуктът има и
антиоксидантно действие.
Състав:
коприва, плод от сереноа репенс (Сао
Палмето), тиквено семе, цинк, витамин E,
бета-каротин.
Нормализиране
работата на
простатата
Нормализиране
на мъжкия
хормонален
баланс
Поддържане на
мъжката сексуална
функция
Намалява риска от
инфекциозни заболявания
на пикочно-половата
система
Намалява риска от инфекциозни за-
болявания на урогениталния тракт и
предотвратява превръщането им в
хроничен проблем. Това предотвратя-
ва образуването на камъни в бъбреците,
стимулира имунната система и намалява
риска от венерически заболявания.
Способства унищожаването на па-
тогенната микрофлора, намалява
възпалителните процеси, помага на
имунната система да се справи с инфек-
цията.
Състав:
дяволски нокът, мечо грозде на прах,
пурпурна ехинацея, меден глюконат, ко-
лоидно сребро, злато на прах.
Минимизиране на риска от
пикочно-полови заболявания
Осъществяване на профилак-
тика на развитието на патоген-
ната микрофлора
Борбата с възпалителните
процеси и укрепване на иму-
нитета на тялото
Намаляване образуването на
камъни в бъбреците и пикоч-
ния мехур
ПОДДЪРЖА ЗДРАВЕТО
НА ПРОСТАТА, РЕГУ-
ЛИРА УРИНИРАНЕТО И
ОБЕМА НА УРИНАТА
Артум
Artum
Урсул
Ursul
50 VISION 51Продуктов каталог
ЛивЛон’+ подпомага подмладяването на целия организъм, вклю-
чително и кожата, и запазването на физическата активност, поз-
волява да изглеждате и да се чувствате по-млади. Балансираната
формула съдържа 10 основни и изключително мощни антиокси-
данти, влияещи благоприятно на всички органи и тъкани в чо-
вешкото тяло.
Ефективните антиоксиданти в добавката допринасят за забавяне
процеса на стареене, поддържат еластичността на кожата, защи-
тавайки клетките ѝ от свободните радикали.
Екстрактът от зелен чай, астаксантинът и ликопенът предпазват
от оксидативния стрес, от излишъка на свободни радикали и от
отрицателните ефекти на UV лъчите и лъченията на битовите уре-
ди. Акай бери и амарантът се борят с процесите на стареене, па-
зят клетките и нормализират нивото на холестерола.
Забавяне
процесите на
стареене
Естествено
подмладяване на
цялото тяло
Предпазване
на кожата от
агресивните UV
лъчи
Неутрализиране
на свободните
радикали
Регулиране на
обмяната на
веществата и
работата на
сърдечно-съдовата
система
Състав:
екстракт от акай бери, екстракт от листа зелен чай, екстракт от амарант, ресвератрол,
кверцетин, убихинон, астаксантин, ликопин, кофеин, антоциани, селен, хлорофилин.
АНТИОКСИДАНТИТЕ
ИМАТ ГОЛЯМО
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВАШЕТО
ЗДРАВЕ, ЗАЩОТО
МОГАТ ДА ВЛИЯЯТ
ВЪРХУ ПРОЦЕСА
НА СТАРЕЕНЕТО,
КАТО СЕ БОРЯТ
СЪС СВОБОДНИТЕ
РАДИКАЛИ.
А ВИЕ ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАБАВИТЕ
ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ?
10 мощни антиоксиданти с
високоефективно действие – това е
правилното решение.
VISIONDirect Hit
ЛивЛон’+
LiveLon'+
52 VISION 53Продуктов каталог
Работата, постоянното бързане и финансовите проблеми са сред основ-
ните фактори за стреса, с които се сблъскваме всеки ден. Стресът, умо-
рата и чувството за тревога също провокират различни заболявания.
Здравата и стабилна нервна система помага на тялото да се противо-
постави на вирусите и инфекциите.
Антистрес
Съдържа уникално съчетание от билки за успокояване и ви-
тамини, необходими за нормализиране дейността на цен-
тралната нервна система.
Комплексътсепрепоръчвазапредпазванеотразлични
функционални разстройства на нервната система. Има
седативен ефект и помага за предпазване от нервни сривове
без да оказва потискащо нервната система въздействие и не
предизвиква сънливост.
Състав:
пасифлора (страстоцвет), глог, валериана, витамини В1, В6, В12.
Ревиен помага за регулиране на жизнената дейност в
условията на хроничен стрес, подобряване умствените
способности и зареждане с необходимата енергия. Оп-
тимизира процесите на нервната система, което позволява
пълноценна работа и почивка, премахва апатията и раздраз-
нението.
Подпомага ефективно борбата с умората. Благодарение на
идеалния баланс на компонентите, възстановява силите, ста-
билизира емоциите, подобрява душевното самочувствие.
Повишаважизнениятонусидействаободряващо.Пред-
пазва от нервно и физическо изтощение. Премахва нервното
напрежение и повишава работоспособността.
Състав:
хмел (шишарки), корен от женшен, цвят от черно кандилниче, цинк, селен,
желязо.
Премахване на стреса,
тревожността и
дискомфорта
Нормализиране на
сърдечния ритъм,
подобряване
на коронарното
кръвообращение
Облекчаване на болките в
сърцето, предизвикани от
нервно пренапрежение
Засилване на
устойчивостта срещу стрес
Стимулиране на
умствената енергия
и подобряване на
настроението
Повишаване на жизнения
тонус, действа ободряващо
Премахване на нервното
напрежение и повишаване
на работоспособността
Предпазване от
емоционално и физическо
изтощение
Преборване на
меланхолията,
раздразнението и
тревожността
Пасилат е създаден за борба
със стреса – помага да се
възстановят функциите
на нервната система и
нормализира сърдечния
ритъм.
VISIONDirect Hit – Антистрес
Пасилат / Passilat
Ревиен / Revien
54 VISION 55Продуктов каталог
МИСТИК - ЕФИКАСЕН
ПРОДУКТ за здрав сън.
Помага да се повиши работоспособността и социалната
адаптация, да се облекчат симптомите и последствията от
депресивни състояния като меланхолия, тревожност, потис-
натост и апатия.
Хипер оказва общо благотворно влияние върху физиче-
ската и умствената дейност.
Състав:
жълт кантарион, черно кандилниче, глог, магнезий, витамини C, B1, B6, B12.
Хипер намалява риска от изпадане в депресия,
стимулира работоспособността и способства
социалната адаптация.
Премахване на психичното
напрежение, не
предизвиква сънливост
Премахване на
меланхолията,
тревожността, апатията
Засилване на умствената и
физическата активност
Повишаване на социалната
адаптация
Предотвратяване на
нервни сривове
Синтез на серотонин –
хормона на щастието
ЗАБРАВЕТЕ ЗА БЕЗСЪННИТЕ
НОЩИ И НАПРЕГНАТИТЕ ДНИ!
Подарете на тялото си естествена
подкрепа в усилията за подобряване
на съня, понижаване нивото на стрес
и избавяне от депресията.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ
ДОБАВКИ ПОМАГА ДА СЕ
КОНТРОЛИРАТ И ОБЛЕКЧАТ
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СТРЕСА.
Спомага за удължаване фазата на дълбокия сън, на-
маляване на чувствителността към светлина и шум,
избавяне от нощните кошмари. За разлика от синтетич-
ните сънотворни лекарства, този комплекс не предизвиква
пристрастяване, симптоми на сутрешна слабост и сънливост
през деня. Може да се използва продължително време.
Мистик спомага здравия сън на всяка възраст, осигурява
бързо заспиване и свежо събуждане.
Състав:
калифорнийски мак, цвят от липа, стрит на прах цвят от лайка, витамини В1, В6, В12.
Облекчаване на
заспиването, има
успокояващо действие
Удължаване на фазата на
дълбокия сън
Справяне с безсънието и
чувството за тревога
Намаляване на
чувствителността към
светлина и шум
Не предизвиква сънливост
през деня
Хипер / Hiper
Мистик / Mistik
56 VISION 57Продуктов каталог
Сейф-ту-си форте е биологично активна хранител-
на добавка, съдържаща най-важните витамини за
зрителните органи и микроелементи, които ги за-
щитават от неблагоприятни условия. Укрепва зре-
нието при интензивни натоварвания и стресови
обстоятелства.
Сейф-ту-си форте спомага да се подобри яркост-
та на възприятието, да се намали синдрома на
зрителната умора и понижи риска от развитие на
различни очни патологии. Активните компонен-
ти (цинк, манган, селен, както и витамините E, C и
тези от група B) поддържат работата на ретината
на окото. Благодарение на присъствието на фла-
воноиди в плодовете на черната боровинка, влияе
благотворно на състоянието на съдовата система
на зрителните органи. Минералите мед, цинк и
манган са антиоксиданти, които предпазват лига-
вицата на окото (конюнктивата) от битовата ради-
ация и от пренапрежение, и помагат да се запази
зрението.
НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА
НА ВАШЕТО ЗРЕНИЕ
Подобряване на зрението
Предотвратяване отслабването и атрофията
на очните мускули
Повишаване на остротата на зрението
Намаляване на риска от възрастови изменения
на зрението
Състав:
витамин C, витамин E, витамин B1, витамин B2, витамин B3 (PP), ви­тамин B6, фолиева киселина (B9), витамин B12,
цинк, мед, манган, селен, екстракт от невен, лутеин, зеаксантин, L-глутатион, плод от черна боровинка.
ПРЕМАХВА
УМОРАТА НА
ОЧИТЕ, ЗАПАЗВА
ОСТРОТАТА НА
ЗРЕНИЕТО
VISIONDirect Hit
58 VISION 59Продуктов каталог
Човешкият организъм е уязвим и
реагира зле на всички промени.
Промя­ната в режима на хранене,
климата или времето могат да се
отразят па­губно на здравето. По-
някога, особено при боледуване,
дегенеративните процеси могат да
се окажат по-силни от регенера-
тивните.
В такива моменти тялото има силна
нужда от подкрепа, за да се възста-
нови и подмлади.
Ефективната формула на възстано-
вяващия комплекс от VISION въз-
действа цялостно на организма,
повишавайки жизнената способ-
ност и изграждай­ки естествена
защита. Той спомага оперативно
да се възстанови енергията след
интензивно натоварване, да се по-
виши издръжливостта, стимулира
защитните механизми в тялото и
нормализира имунната функция.
Възстановяване
Осигуряват най-
добрите източници на
хранителни вещества
за укрепване
на имунитета и
поддържане на
здравето.
60 VISION 61Продуктов каталог
КУПЕРС НЕО Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ
ЗА ЗАЩИТАТА, ПРОЧИСТВАНЕТО И
РЕГЕНЕРИРАНЕТО НА ЧЕРНОДРОБНИТЕ
КЛЕТКИ. СПОСОБСТВА ДА СЕ ПОДОБРИ
ФУНКЦИЯТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ДА СЕ НАМАЛИ
НАТОВАРВАНЕТО ВЪРХУ НЕГО, СТИМУЛИРА
ИЗРАБОТВАНЕТО И ОТТИЧАНЕТО НА ЖЛЪЧНА
ТЕЧНОСТ И НАМАЛЯВАНЕТО НА ВИСКОЗИТЕТА Й
И ПРЕДОТВРАТЯВА ОБРАЗУВАНЕТО НА КАМЪНИ.
Биск подпомага укрепването на
имунитета и повишава съпро-
тивителните сили на организма
срещу инфекции. Той е шампион
по борба с простудните инфекции.
Спомага ефикасната защита на ор-
ганизма по време на студовете,
успешно да се справи с първите
симптоми на простудата и да се
нормализира работата на дихател-
ните пътища. Облекчава състоя-
нието по време на болест, пома-
га за по-бързото справяне с нея
и за избягване на усложненията.
Тази биологично активна хранител-
на добавка е допълнителен източ-
ник на йод и желязо, повишаващи
физическата активност и помага-
щи за преодоляване на умората.
Прополисът и пчелното млечице
обезвреждат патогенните микро-
организми и укрепват имунитета.
Състав:
китайски лимонник, екстракт от прополис,
пчелно млечице, желязо, йод.
Помага да се запази здравето
на черния дроб и да се възста-
новят работните му качества.
Способства поддържането на де-
токсикиращата му функция, като
активно извежда токсините.
Куперс Нео съдържа необхо-
димите за храносмилателната
система масла и е прекрасен
източник на хидрокси-канеле-
ни киселини и флавонолигна-
ни.
Силимаринът е активен компо-
нент, съдържащ се в белия трън –
предпазва и възстановява клетки-
те на черния дроб, намалява риска
от заболяването му и стимулира
работата на жлъчката. Резенето
активизира секрецията на хра-
носмилателните жлези и помага
да се нормализира чревната
перисталтика. Подобрява хра-
носмилането и така намалява
натоварването на черния дроб.
Състав:
бял трън, резене, артишок.
VISIONDirect Hit – Възстановяване
Повишаване на съпротивителните
сили на организма срещу
простуди и инфекции
Стимулиране на имунната система
Нормализиране работата на
дихателните органи
Повишаване на
работоспособността и
поддържане на тонуса
ПОВИШАВА
УСТОЙЧИВОСТТА
НА ТЯЛОТО КЪМ
ИНФЕКЦИИ
Възстановяване работата на
черния дроб
Ускоряване регенерацията на
чернодробните клетки
Усилване на
детоксикационната и
антиоксидантна активност на
черния дроб
Стимулиране изработването и
отока на жлъчната течност
Намаляване на
вискозитета на
жлъчната течност
и предотвратяване
образуването на
камъни
Биск / Beesk
Куперс Нео
/ Cupers Neo
62 VISION 63Продуктов каталог
Подпомага прочистването на организма от солите на теж-
китеметали,продуктитенаразпад,токсичнитевещества,пести-
цидите и алергените. Спомага за намаляване отрицателното въз-
действие на такива фактори в околната среда като радиацията и
излагането на електромагнитни лъчения от мобилни телефони
и битова техника. Тази биологично активна хранителна добавка
спомага ефективно да се ускорят антиоксидантните процеси
ворганизма.Помаганатялотодасеборисвъзпалителнитепро-
цеси и да извежда вредните вещества. Ди ай Гард нано съдържа
уникални природни компоненти. Опунцията е растение, извест-
но със своите детоксикиращи възможности.Съдържащите се в
нея вещества спомагат за бързото неутрализиране на токсините,
премахват синдрома на махмурлука, повишават устойчивост-
та към стрес и като цяло действат оздравително на организма.
Хлорелата поддържа работата на храносмилателната система и
стимулира растежа на полезни лактобактерии.
Ди ай Рисет съдейства да се укрепи
имунната система на всички нива. Подпомага
формирането на нови имунни клетки,
подхранва ги с необходимите вещества,
спомага за техния растеж и активност.
Възстановяване на клетките
на черния дроб и усилване на
детоксикиращите му функции
Предпазване от излъчванията
на битовите уреди, от
възпалителни процеси и
алергии
Поддържане работата на
храносмилателната система
Състав:
опунция на прах, хлорела на прах, витамин C,
витамин В6, витамин B1, фолиева киселина,
DL-метионин, алфа-липоева киселина, маг­
незий.
VISIONDirect Hit – Възстановяване
ИЗВЕЖДА
ТОКСИНИТЕ,
ОСТАТЪЧНИТЕ
ПРОДУКТИ ОТ
МЕТАБОЛИЗМА
И ТЕЖКИТЕ
МЕТАЛИ ОТ
ОРГАНИЗМА
Този продукт повишава активността на макрофа-
гите – клетките на първото стъпало на имунната
система, в резултат на което те «улавят» и «смилат»
повече патогенни бактерии и вируси. Не изтощава
имунитета, а подхранва и позволява на имунната
система да работи на пълна мощност.
Ди ай Рисет съдържа бета-глюкан, който спома-
га за активизирането на имунните клетки,
засилвайки съпротивата на организма сре-
щу различни външни и вътрешни фактори, в
това число възпалителни процеси.
Суперхраната спирулина е богата на желязо, кал-
ций, магнезий, цинк и витамини от група B. Тя ук-
репва имунитета и подобрява работата на
черния дроб. Инулинът е натурален пребиотик,
стимулиращ размножаването на «добрите» бакте-
рии в чревния тракт и осигуряващ усвояването от
организма на витамините и микроелементите.
Състав:
инулин, спирулина на прах, бета-глюкан 1.3/1.6, витамин Е, селен.
Укрепване на имунната система
Активизиране на имунните клетки
Унищожаване на патогенната микрофлора
Нормализиране и укрепване на микрофлората
на чревния тракт
Подобряване на храносмилането
ДиайГарднано
/DiGuardnano
Ди ай Рисет / DiReset
64 VISION 65Продуктов каталог
Спомага ефективното предпазване и снаб-
дяване на космения фоликул с кислород,
намаляването на косопада, стимулира
растежа на косата и увеличава плът-
ността и обема.
Блокира влиянието на свободните ра-
дикали и защитава от въздействието
на негативните фактори в околната
среда, в това число от агресивните ком-
поненти в шампоаните и боите за коса.
БАД също така помага да се предпазите от
преждевременно побеляване и образува-
не на пърхот, както и да се решат успешно
проблемите не само на сухата, рядка, цъф-
тяща и безжизнена коса, но и на слабите,
чупливи и разслояващи се нокти.
Синтезът на коензим Q10 намалява с възрастта, което провокира
отслабване на сърцето, загуба на еластичност и блясък на кожата,
поява на бръчки.
Целта на биологично активната хранителна добавка е да подпо-
могне клетъчните органели (митохондрии), които са отговорни
за отделянето на енергия в клетките. Продуктът подпомага заба-
вянето на процесите на стареене, поддържа работата на сърдеч-
но-съдовата система, помага да се запази здравословния вид и
спира появата на бръчките.
Гранатин Q10 също така допринася за поддържането на обмяната
на веществата в норма и активно участва в предотвратяването на
ендокринните разстройства.
Състав:
екстракт от гроздови люспи и семки, нар
на прах, витамин С, вита- мин Е, коензим
Q10, калций, проантоцианидини.
Укрепване на структурата на
косата и нокътното легло
Подобряване състоянието при
суха, рядка, цъфтяща и увредена
коса
Активизиране растежа на косата,
повече обем и гъстота
Подхранване на косата и ноктите
отвътре
Подобряване циркулацията на
кръвта в кожата на главата
Предотвратяване на косопада и
преждевременното побеляване
СИЛАТА И ЕНЕРГИЯТА
НА КОЕНЗИМ Q10 В
СЪЧЕТАНИЕ С МОЩ-
НИЯ АНТИОКСИДАНТ
– НАР. ТОВА Е НЕПО-
БЕДИМ ТАНДЕМ, СПО-
СОБСТВАЩ ОБНОВЯВА-
НЕТО НА КЛЕТКИТЕ.
Забавяне на процесите на стареене
Подпомагане обновяването на клетките
Борба с негативното въздействие на свободните
радикали
Профилактика на сърдечно-съдови заболявания
УСИЛЕНА ЗАЩИТА И СТРОИТЕЛЕН
МАТЕРИАЛ ЗА КОСАТА И НОКТИТЕ
Състав:
L-цистин, DL-метионин, цинк, витамин В5, витамин В6,
биотин, витамин В12.
Шевитон / Cheviton Гранатин Q10 / Granatin Q10
66 VISION 67Продуктов каталог
Подобрява структурата на нервни-
те клетки и предаването на нервния
импулс между клетките. Подпомага
подобряването циркулация-
та на кръвта в кръвоносните
съдове на главния мозък и
в резултат на това увелича-
ва преноса на кислород и
хранителни вещества до клетките му.
Тази биологично активна хранителна добавка помага
да се активизира умствената дейност и да се про-
ясни съзнанието. Увеличавайки броя на ефективни-
те връзки между мозъчните клетки и активизирайки
«спящите»клетки,тязасилвавъзприятието,внимание-
то, паметта.
Поддържане здравето на ставите и гръбначния
стълб, предпазване при тежки натоварвания
Предпазване на съединителната тъкан от
увреждане
Стимулиране възстановяването на увредената
хрущялна тъкан на ставите и гръбнака
Възстановяване гъвкавостта на ставите
Ускоряване на образуването на синовиална
течност и колаген
Стимулиране на умствената дейност
Подобряване на паметта и концентрацията
Забавяне стареенето на мозъка
Подобряване на циркулацията на кръвта и
съдовете на главния мозък
Увеличаване ефективността на
функциониране на клетките на главния
мозък
Състав:
соев лецитин, рибено масло (EPA/DHA 20/50 Омега-3 мастни кисе-
лини), гинко билоба, млечице от мъжки есетрови риби, витамин E,
бета-каротин.
Състав:
глюкозамин, хондроитинм МСМ (метилсулфонилметан), екстракт от бамбук.
Помага да се предотвратят увреждания на ставите и
ставните повърхности, спомага за естествената реге-
нерация на хрущялната тъкан. Енджой ЕнТи има двой-
но действие: облекчава възстановяването на нормалното
състояние на ставите и укрепва костната тъкан. За разлика
от множество други комплекси за стави, тази биологично
активна хранителна добавка освен глюкозамин и хондро-
итин, съдържа и МСМ (метилсулфонилметан), който усилва
тяхното действие. МСМ ускорява обновяването и хранене-
то на клетките, спомага за намаляване на възпалителните
процеси в ставите и мускулите и облекчаване на болките,
осигурява антиоксидантна защита. Екстрактът от бамбук
подпомага активната минерализация на костната тъкан и
предотвратява изтъняването ѝ. Глюкозаминът и хондроити-
нът подпомагат бързото възстановяване на хрущялната по-
върхност, предотвратяват преждевременното разрушаване
и ускоряват метаболизма на хрущялната тъкан.
Брейн-о-флекс / Brain-o-flexЕнджой ЕнТи / Enjoy NT
ЗА СТАВИ ПРИ РАЗ-
ЛИЧНИ ВИДОВЕ
ФУНКЦИОНАЛНИ
НАРУШЕНИЯ: РИ-
ГИДНОСТ, НАРУШЕ-
НИЯ НА ПОДВИЖ-
НОСТТА, УСЕЩАНЕ
НА БОЛКА
ИДЕАЛНО БАЛАНСИ-
РАНА «УМНА» ФОРМУ-
ЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ
АКТИВНОСТТА НА РА-
БОТАТА НА ГЛАВНИЯ
МОЗЪК
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision
Продуктов Каталог Vision

Recomendados

Vertera - продукти на Вертера в България por
Vertera - продукти на Вертера в България Vertera - продукти на Вертера в България
Vertera - продукти на Вертера в България Витамин B12
2.7K visualizações27 slides
пгее здравословно хранене, движение и добро физическо състояние! por
пгее здравословно хранене, движение и добро физическо състояние!пгее здравословно хранене, движение и добро физическо състояние!
пгее здравословно хранене, движение и добро физическо състояние!ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" град Кърджали
21.3K visualizações21 slides
Как да продаваме Уелнес продуктите por
Как да продаваме Уелнес продуктитеКак да продаваме Уелнес продуктите
Как да продаваме Уелнес продуктитеIvelina SCBS
873 visualizações23 slides
Bg coll health 02 2017 por
Bg coll health 02 2017Bg coll health 02 2017
Bg coll health 02 2017Валентин Христов
152 visualizações60 slides
Vertera por
VerteraVertera
VerteraАлоха
203 visualizações10 slides
LR Health Collection for Bulgaria 01|2016 por
 LR Health Collection for Bulgaria 01|2016 LR Health Collection for Bulgaria 01|2016
LR Health Collection for Bulgaria 01|2016Zissis Ahladas
799 visualizações60 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Продуктов Каталог Vision

HEALTH COLLECTION 01/2016 por
HEALTH COLLECTION 01/2016HEALTH COLLECTION 01/2016
HEALTH COLLECTION 01/2016Iliyana Apostolova
163 visualizações60 slides
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdrave por
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdraveGm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdrave
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdraveKalinka Krumova
380 visualizações36 slides
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdrave por
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdraveGm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdrave
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdraveДора Иванова Станкова
506 visualizações36 slides
Dynamic helath-2013 por
Dynamic helath-2013Dynamic helath-2013
Dynamic helath-2013Kalinka Krumova
410 visualizações10 slides
здравословно хранене por
здравословно храненездравословно хранене
здравословно храненеMaria Petrova
27.6K visualizações18 slides
Collection 01/2020 por
Collection 01/2020Collection 01/2020
Collection 01/2020Валентин Христов
74 visualizações164 slides

Similar a Продуктов Каталог Vision (20)

HEALTH COLLECTION 01/2016 por Iliyana Apostolova
HEALTH COLLECTION 01/2016HEALTH COLLECTION 01/2016
HEALTH COLLECTION 01/2016
Iliyana Apostolova163 visualizações
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdrave por Kalinka Krumova
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdraveGm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdrave
Gm samo nai-dobroto_za_vasheto_zdrave
Kalinka Krumova380 visualizações
Dynamic helath-2013 por Kalinka Krumova
Dynamic helath-2013Dynamic helath-2013
Dynamic helath-2013
Kalinka Krumova410 visualizações
здравословно хранене por Maria Petrova
здравословно храненездравословно хранене
здравословно хранене
Maria Petrova27.6K visualizações
Бизнес възможност с Уелнес por Ivelina SCBS
Бизнес възможност с УелнесБизнес възможност с Уелнес
Бизнес възможност с Уелнес
Ivelina SCBS813 visualizações
Equilibra por Kalinka Krumova
EquilibraEquilibra
Equilibra
Kalinka Krumova991 visualizações
Продуктова книга на LR por Nataliya Cvetanova
Продуктова книга на LRПродуктова книга на LR
Продуктова книга на LR
Nataliya Cvetanova1.3K visualizações
Coll health 2016 por Iliyana Apostolova
Coll health 2016Coll health 2016
Coll health 2016
Iliyana Apostolova282 visualizações
Green master само най-доброто за вашето здраве , por Kalinka Krumova
Green master само най-доброто за вашето здраве ,Green master само най-доброто за вашето здраве ,
Green master само най-доброто за вашето здраве ,
Kalinka Krumova667 visualizações
D4 X smart food por Iliya Pavlov
D4 X smart foodD4 X smart food
D4 X smart food
Iliya Pavlov218 visualizações
Gel EnjoyNT por Ognyan Penkov
Gel EnjoyNTGel EnjoyNT
Gel EnjoyNT
Ognyan Penkov322 visualizações
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova53.5K visualizações
Това е Орифлейм - бележки por Ivelina SCBS
Това е Орифлейм - бележкиТова е Орифлейм - бележки
Това е Орифлейм - бележки
Ivelina SCBS854 visualizações
Академия Wellness por Ivelina SCBS
Академия WellnessАкадемия Wellness
Академия Wellness
Ivelina SCBS2K visualizações
Katalog Siberian Health por Maya Koycheva
Katalog Siberian Health Katalog Siberian Health
Katalog Siberian Health
Maya Koycheva420 visualizações
храната начин на живот por Tanya Topalova
храната  начин на животхраната  начин на живот
храната начин на живот
Tanya Topalova4.1K visualizações

Продуктов Каталог Vision

 • 2. 2 VISION 3Продуктов каталог за младост АНТИОКСИДАНТИ Тази година ние разработихме за потребителите си нов, съвременен и стилен дизайн на опаковките на продуктите ни. В процеса на смяна на стария дизайнсновевъзможнодаполучитенякоипродукти в предишната им опаковка. Компанията гарантира, че както през цялата си двадесетгодишна дейност, така и сега абсолютно всички продукти на VISION отговарят на високите стандарти за качество.
 • 3. 4 VISION 5Продуктов каталог Комплекси за СПОРТИСТИ за всеки ден ВИТАМИНИ
 • 4. 6 VISION 7Продуктов каталог VISION – Компания на утрешния ден VISIONсестремидасъчетаеподходите към здравето и успеха, с което да подобри качеството на живота на отделния човек и на обществото като цяло. VISION обединява хора с различни интереси около една идея – идеята за здраве и благополучен живот. Ние предлагаме широк асортимент от висококачествени, ефикасни и безопаснипродуктизазапазванена красотата, здравето и дълголетието. 14 Classic Hit Direct Hit32 70 Джуниор Хит 92 Козметика Умна Храна82 Bio-In76 “Умна” персонализирана ПРОБИОТИЧНА ПРОГРАМА Верен начин ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Високоефективно антивъзрастово средство, СЪЗДАДЕНО ОТ ПРИРОДАТА Съдържание ЕЖЕДНЕВНА ЗАЩИТА на клетките Верен начин ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Полезни продукти за УМСТВЕНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ на детето Аксесоари112 ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ на съвременните хора Уреди 114 ПРЕЦИЗНО ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ здравословното си състояние
 • 5. 8 VISION 9Продуктов каталог VISION и Лаборатория DEM4 си сътрудничат тясно и непрекъснато търсят нови стратегии за ця- лостно повишаване качеството на услугите и продукти­те. Ние ежедневно обмисляме нови реше- ния, усвояваме най-съвремен­ните технологии и прилагаме нови методи в работата си за подобрява- не качеството на произвежданите продукти. Гордеем се с факта, че нашите продукти, проверени във времето, се съз­дават от естествени съставки с най-добро качество с помощта на технологии от последно поколение. Компонен- тите с най-добрите биологично активни свойства за нашите продукти се доставят от най-екологично чис­тите райони на света. Във всичките ни производствени обекти, независимо къде са базирани: Най-високо качество – от суровината до крайния продукт. Най-съвременни производствени технологии в съответствие с най-строгите международни стандарти. Пълен контрол на всички етапи на производството – от изследванията до финалната доставка. Принципи и философия, които ни правят лидери на пазара вече 20 години. Съставките от екологично чисти региони в света се изготвят, използвайки най-новите високотехнолигични процеси в съвременното производство. Уникално. Безопасно. Ефективно РусияФранция Дания Италия Германия
 • 6. 10 VISION 11Продуктов каталог Днес VISION предлага над 80 продукта за деца, мъже, жени и спортисти за здраве, красота и младост. Ефективност доказана от 140 000 отзива на доволни клиенти. Как се раждат продуктите на VISION? Нашата лаборатория DEM4 съвместно с големи световни универси­тети и научни центрове разработва продук­ тови формули за красота и здраве, създава продукти за грижа за тялото и дълголетие. След клинични изследвания на разработките – проверка на ефективността, контрол на качеството и безопасността – започва производството. Продуктите се създават от съвременни лаборатории в Европа и Русия ексклузивно за VISION. Непрекъснато сертифициране - независими експерти оценяват качеството на всеки про- дукт с оглед на неговото съответствие на меж- дународните стандарти.Ориентираните към потребителя продукти могат да бъ- дат закупени по най-удобния за вас начин. visionshop.me
 • 7. 12 VISION 13Продуктов каталог В процеса на физиче- ското развитие на де- цата приеманите от тях хранителни вещества играят изключително важна роля не само за укрепването и поддър- жането на здравето, но и за осигуряване на правилното им разви- тие - както физическо, така и умствено. Тези безопасни и качестве- ни продукти са пред- назначени за развива- не на интелектуалните способности на детето, подобряване на мо- зъчната дейност, под- държане на имунната му система в добро състояние, за защита от сезонни инфекции. АНТИВЪЗ­ РАСТОВА програма УКРЕПВАНЕ на организма НЕРВНА система ЕНЕРГИЯ, жизнена сила ХРАНО­ СМИЛАНЕ, метаболизъм Развитие на ДЕЦАТА КРАСОТА, кожа МЪЖКО здраве ПРОЧИС­Т­ ВАНЕ на организма Грижа за ЖЕНАТА СТАВИ, КОСТНА СИСТЕМА Идеална защита от свободните радика- ли с цел да се забавят процесите на стареене и да се предотвратят различните негатив- ни въздействия върху здравето. Мощните антиоксиданти акти- вират всички нива на защитната система на организма, подмладя- ват цялото тяло и кожа, помагат да останете физически активни, да изглеждате и да се чувствате по-млади. Основните хранител- ни вещества укрепват имунната система и подхранват всяка клетка на организма с цел продължаване на нейния живот. По- добряване на общото състояние, укрепване на имунната система и профилактика на мно- го заболявания, пови- шаване на жизнените сили и зареждане с добро настроение. Нервната система оказва силно общо въздействие върху нашата физическа и умствена дейност. Тези продукти намаляват риска от депресия, стимулират произво- дителността на труда и подобряват социал- ната адаптация. Пре- дотвратяват меланхо- лията, безпокойството, потиснатостта и апати- ята, подобряват съня. За разлика от синте- тичните препарати тези добавки нямат никакви странични ефекти. Осигуряват на орга- низма ви всички не- обходими елементи като аминокиселини, витамини и минерали и спомагат да се чувст- вате енергични и сил- ни от рано сутрин до късно вечер. Повиша- ват съпротивителните сили на организма срещу неблагоприят- ните фактори на външ- ната среда, помагат в борбата с хроничната умора. Помощ от природа- та, която подобрява храносмилането, ус- корява обмяната на веществата и подпома- га намаляването на те- глото без да излага на опасност здравето ви. Здравата храносмила- телна система помага не само да се предо- твратят заболяванията, но играе и важна роля, като определя психи- ческото и физическо- то ви благополучие, поддържа баланса на микрофлората, а също така допринася за изхвърляне на проду- ктите от биохимичните реакции. Великолепна грижа за вашата кожа, коса и нокти. Съдействат за забавяне на стареене- то, премахване на въз- палението на кожата и подобряване на цвета на лицето. Тези биоло- гично активни добавки и козметични средства са предназначени за борба с причините и последиците от въз- растовите промени и за поддържане на пре- възходен външен вид. Мъжете имат свои уни- кални потребности в областта на хранене- то, които варират през живота им. Целевите хранителни добавки са извънредно полез- ни за удовлетворяване на тези потребности и заедно с избора на по- ложителен начин на живот спомагат за до- брото здравословно състояние. Прочистват организма на клетъчно ниво, от- страняват токсините и продуктите от обмя- ната на веществата, а също така повишават клетъчната активност. Спомагат за поддър- жане на черния дроб в добро състояние и възстановяване на функциите му и съще- временно за старти- ране на функцията на самопрочистване на организма при възста- новяване след боледу- ване, хранителни отра- вяния или злоупотреба с алкохол. Жизнено важни за ук- репванеизапазванена вашата сърдечно-съ- дова система. Спома- гат за намаляване на риска от сърдечно-съ- дови заболявания. Ефикасно оптимизират работата на вашето сърце и ви поддържат в добра форма както никога досега. Оказват също комплексно въз- действие върху веноз- ната система и подпо- магат отстраняването на всички причини и прояви на венозна не- достатъчност. Жените се нуждаят от специални хранителни вещества, за да под- държат здравето си в оптимално състояние. Получете всички не- обходими вещества от специално разрабо- тената продуктова ли- ния, която осигурява максимална подкрепа на жените! Не позво- лявайте на здраво- словните проблеми да ви попречат да се наслаждавате на живо- та. Поемете контрола в свои ръце. Незаменими средства за пукащи и болящи стави, както и за стави, които са ограничени в движението. Предо- твратяват уврежда- нето им и стимулират естествената регене- рация на хрущялната тъкан. Осигуряват про- филактика на остеопо- розата, подобряват структурата на костна- та тъкан, увеличават минералната плътност, предотвратяват липса- та на калций в костите и спомагат за по-бър- зото им заздравяване след фрактура. ЗДРАВО СЪРЦЕ, кръво­ обращение Джуниор Нео+ Джуниор Би Стронг Джуниор Би Смарт Джуниор Би Хелти ЛивЛон’+ Антиокс+ Гранатин Q10 D4X Get Young Мега Синбиотици Immune care Ди ай Рисет Лайфпак Сеньор Биск ПентАктив Пакс+ форте Мистик Хипер Пасилат Bio-drink MIND Брейн-о-флекс D4X Get Smart Chocolight Think Хромвитал+ Сейф-ту-си форте D4X Get Active Bio-drink LIFE Activico Cobiotico Digestico Синбиотици Nutrition care Свелтформ+ Шевитон Бюти Гел Милениум Нео VISION Skincare Chocolight Charm Артум Урсул Сталон Нео Ламин Вижън Детокс+ Нутримакс+ Куперс Нео Ди ай Гард нано D4X Get Detox Bio-drink PURE КардиоДрайв ВеноСтронг Chocolight Love Синбиотици Woman care Медисоя+ Артемида Нео Енджой ЕнТи ОстеоСанум Гел Енджой ЕнТи
 • 8. 14 VISION 15Продуктов каталог Клетките в тялото се обновя- ват постоянно благодарение на компонентите, приемани с храната, водата и възду- ха. Всеки ден между 50 и 70 милиарда клетки умират и се за­менят с нови в органи- зма. Поемайки достатъчно количество ползени и хра- нителни вещества, ние пра- вим клетките си по-силни и по-здрави. Доброто хранене се изразява в употребата на храни и добавки, кои­то оси- гуряват на клетките оздрави- телна енергия. Продуктите от линията Класик Хит са насочени да подпомогнат отстра- няването на проблеми в редица основни сис- теми в организма, които се решават на клетъчно ниво. Тези продукти спома- гат прочистването и защита- та на всяка клетка от човеш- кия организъм, като по този начин го предпазват от мно­ жество здравословни про- блеми. Ефективните съставки в продуктовата линия Класик Хит помагат да се прочисти, възстанови и предпази тя- лото, същевременно осигу- рявайки цялостна защита на всяка клетка. Classic Hit
 • 9. 16 VISION 17Продуктов каталог Антиокс+ е мощен антиоксидантен комплекс c уникален състав, създаден да помогне да се противодейства на свобод- ните радикали на клетъчно ниво. Свободните радикали са остатъчни продукти от метаболи- зма на живата клетка и затова са много неустойчиви и бързо встъпват в реакция с други вещества. Те атакуват най-близ- ката устойчива молекула и предизвикват верижна реакция, в резултат на което се увреждат клетъчните мембрани, ДНК и другите структури на клетката, което води до нейното раз- рушаване. Защитавайки всяка клетка в тялото, Антиокс+ съ- действа да се стартира антиоксидантния механизъм на клетката и да се избегне нейното увреждане и прежде- временно стареене. Тази биологично активна хранителна добавка подпома- га предпазването от негативни фактори в околната сре- да като замърсяването на въздуха, радиацията, UV-лъ- чите, както и от пагубното въздействие на цигарения дим. Спомага за справянето със стреса и умората. Действа благоприятно на сърдечно-съдовата система, заздравява сте- ните на кръвоносните съдове и капилярите. Помага в борбата със свободните радикали, които са способни да разрушат клетките на тялото ни и причинят не само преждевременно стареене, но и опасни заболявания. Защита на клетките от свободните радикали и от увреждане на ДНК Предпазване на клетките от преждевременните процеси на стареене Намаляване на неблагоприятното въздействие на УВ- лъчите и радиацията Регенериране на клетките Справяне със стреса и умората Състав: екстракт от гроздови люспи и семки, витамин С, гинко билоба, цинк, витамин Е, бета-каротин, селен. VISIONClassic Hit Антиокс+ Antiox+
 • 10. 18 VISION 19Продуктов каталог Този многокомпонентен комплекс осигурява на органи- зма такива необходими вещества като аминокиселини, витамини и минерали и стимулира енергийните процеси на клетъчно ниво. Помага на човек да се чувства пълен с енергия през целия ден и да се повишат съпротивителните сили на организма към неблагоприятните въздействия на околната среда. Хромвитал+ допринася да се премахне умората, да се подобрят физическите, творческите и умствените способности, помага за въз- становяване след натоварване и прекарани заболявания. Тази биологично активна хра- нителна добавка с растителен произход зарежда органи- зма с енергия, която изпъл- ва всяка клетка, помага да се преодолее всяка раз- дразнителност, апатия, недостиг на сила. Не предизвиква зависи- мост за разлика от син- тетичните препарати с аналогично действие. Зареждане на всяка клетка с енергия Подобряване на умствената и физическата работоспособност Подобряване на когнитивните функции Оздравително въздействие върху организма Нормализиране на нивото на кръвната захар Състав: сибирски женшен (елевтерокок ), гуарана, ядки готу кола, спирулина, хромови дрож- ди, витамин С. За пълноценното функциониране на организма клетките трябва да изработват колкото се може повече енергия. Необходима е енергия за обмяната на веществата, клетъчното дишане и движение. Хромвитал+ е идеален източник на енергия. Хромвитал+ Chromevital+
 • 11. 20 VISION 21Продуктов каталог Детокс+ съдейства да се активират системите за про- чистване на организма на клетъчно ниво, което спомага за извеждането на токсините и за подобряването на клетъч- ната активност. Активният компонент е Котешки нокът (Uncaria tomentosa), който подобрява прочистващата функция на черния дроб и червата, като ускорява извеждането на токсичните вещества и също така ефективно прочиства тялото след лечение със синтетични медицински препарати. Детокс+ деликатно про­ чиства организма. Спомага извеждането на вредните ве- щества без страничния ефект на слабителните препарати и без да предизвиква проблеми с храносмилането. Продуктът оптимизира и функциите на имунната систе- ма, като засилва защитата на организма от въздействието на неблагоприятните фактори в околната среда. Помага за прочистване на организма на клетъчно ниво Има имуномодулиращо действие Оказва детоксикиращо действие Стимулира прочистващите функции на тялото Способства извеждането на отпадните продукти от метаболизма Състав: котешки нокът (Uncaria tomentosa). Важността на детоксикацията се състои в избавянето от натрупаните в организма токсини, които не могат да се изхвърлят с помощта на обикновените процедури за прочистване. VISIONClassic Hit Детокс+ Detox+
 • 12. 22 VISION 23Продуктов каталог Мега е ефективен продукт, подпомагащ стабилизира- нето на клетъчния метаболизъм. Този продукт е източник на полиненаситени мастни киселини (ПНМК), жизнено важни за функционирането на всяка клетка в организма. ПНМК са необходими компоненти за клетъчните мембрани и за дру- гите структури на клетката. Те нормализират процесите на клетъчния метаболизъм, което осигурява пълноценната жиз- нена дейност на клетката и удължава живота. Комплексът е незаменим за нормалната работа и за взаимо- действието на всички органи и системи. ПНМК Омега-3 под- помагат поддържането на нормални нива на холесте- рола, осигуряват здравето на сърцето и кръвоносните съдове, повишавайки елас- тичността и здравината им. Мастните киселини Омега-9 имат противовъзпалител- но действие. ПНМК Омега-6 подобряват предаването на нервните импулси от главния мозък към периферията, под- държат клетките на главния мозък, подпомагат нормално- то функциониране на нервна- та система. Удължаване живота на клетката Подобряване на клетъчната структура, запазване целостта на клетъчните мембрани Поддържане на доброто здраве на сърцето и кръвоносните съдове Намаляване на възпалителните и алергичните процеси в тялото Благотворно влияние върху имунитета Състав: Омега-3 (рибено масло (ЕРА/DHA 18/12), масло от пупалка, витамин Е. Омега-3 ненаситените мастни киселини притежават много полезни свойства: предпазват организма от преждевременно стареене, поддържат здрави нервната и сърдечносъдовата система, регулират нивото на холестерол в организма. И това в никакъв случай не е целият списък на полезните свойства на Омега-3. VISIONClassic Hit Мега Mega
 • 13. 24 VISION 25Продуктов каталог Нутримакс+ допринася за намаляването на риска от заболявания на пикочно-половата система и за нормалната работа на бъбреци- те. Действайки на клетъчно ниво, той спомага за по-ефективното справяне с проблемите в пикоч- но-половата система. Балансираният комплекс от растителни съставки помага за намаляване на възпалителните про- цеси в пикочно-половата система. Съдейства да се намали риска от възникване на инфекциозни заболявания. Възпрепятства образуването на песъчинки и камъни в бъбреците. Допринася за нормализирането на диурезата, има лек пикочого- нен ефект. За разлика от синтетичните препарати, растителните билкови съставки на Нутримакс+ действат меко - те не нарушават баланса на жизнено важните електро- лити, не отмиват калия от организма. Темата за състоянието на пикочно- половата система интересува всеки човек. Погрижете се още сега тази система да е здрава. Състав: вирджински орех (хамамелис), мечо грозде, ки- тайска ангелика, калций, магнезий, желязо, вита- мини РР, Н, D3, В1, В2, В5, В6, В9, В12. VISIONClassic Hit Поддържайте здрава пикочно-полова система: • Пийте вода винаги, когато сте жадни, или до 2 л на ден. • Избягвайте прекомерната употреба на сол, тъй като излишъкът от сол в организма задържа водата. • Постарайте се да намалите консумацията на кафе (не повече от 3 чашки на ден). • Редовно правете физически упражнения – не по-малко от 30 минути на ден. Нутримакс+ Nutrimax+ Оздравително въздействие върху пикочно-половата система Поддържане функциите на пикочно-половата система Има леко пикочогонно действие
 • 14. 26 VISION 27Продуктов каталог Пакс+ форте е мощен антистресов комплекс, който помага да се предпази всяка клетка в организма от вредното въздействие на емоционалното и физическо претоварване. Съдържа магнезий и витамин В6, които под- помагат премахването на безпокойството, намаляват пре- калената възбудимост и повишават съпротивителните сили срещу стреса. За разлика от повечето синтетични препарати, комплексът Пакс+ форте не предизвиква сънливост и не потиска, а напротив - подпомага концентрацията, както и възстановява дефицита на витамини и минерали, толкова необходими при стрес. Съчетанието на всички основни витамини от група B осигу- рява пълноценно усвояване на растителните компоненти и макроелементи и по най-ефективен начин въздейства върху нервната и сърдечно-съдовата система. Избавете се незабавно от стреса! Ежедневно трупаният стрес може да причини необратима вреда на вашето здраве – от преждевременно стареене и сърдечно-съдови проблеми до продължителна нетрудоспособност. Повишаване на съпротивителните сили срещу стреса Леко релаксиращо действие върху централната нервна система Премахване на безпокойството, намаляване на прекалената възбудимост и тревожност Състав: маточина, лавандула, валериана, маг- незий, калций, витамини РР, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Н. VISIONClassic Hit Стресът може да повлияе на здравословното състояние, мисленето, поведението и функционирането на целия организъм. Типични признаци на стреса са нарушенията на съня, потенето, загубата на апетит и понижаване на концентрацията. Пакс+ форте Pax+ forte
 • 15. 28 VISION 29Продуктов каталог Лайфпак Сеньор е уникално съчетание от всички необ- ходими витамини, микро- и макроелементи и проби- отични култури. Помага да се оптимизира витаминно-ми- нералния баланс и да се подобри усвояването на полезните вещества. Съдейства за поддържането на естествената ми- крофлора на червата, което на свой ред подпомага укрепва- нето на имунитета и подобрява здравето. Този важен комплекс подхранва всяка клетка, удължавайки продължителността на живота. За разлика от много други комплекси с витамини и минерали, Лайфпак Сеньор съдържа бифидобактерии, които поддържат оптимален баланс на ми- крофлората, нормализират отделителната система, подобря- ват работата на храносмилателната система и подпомагат сп- равянето с такива явления като запек, диария и метеоризъм. Оптималният баланс на комплекса въздейства благотворно върху всички системи в тялото, повишавайки жизнения тонус и зареждайки организма с енергия, а човека — с отлично са- мочувствие. Витамините са изключително важни за ежедневната дейност, а с Лайфпак Сеньор няма да ви е нужно да пиете по 8–10 таблетки всеки ден. Осигуряване на необходимите витамини и минерали и подпомагане усвояването им Поддържане баланса на микрофлората в чревния тракт Укрепване имунната система Избягване на авитаминозата Подобряване на храносмилането и усвояването на хранителните вещества Състав: бета-каротин, витамини С, Е, РР, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Н, цинков оксид, меден сулфат, манганов карбонат, хром оротат, натри- ев селенит, магнезиев карбонат, калциев фосфат, бифидобактерии. Лайфпак Сеньор Lifepac Senior
 • 16. 30 VISION 31Продуктов каталог Спомага да се нормализира обмяната на веществата на клетъчно ниво, помага по безопасен за здравето начин да се намали теглото. Балансираната формула помага да се ускори метаболизма, като изгаря интензивно натрупаните мазнини и ги превръща в енергия. Свелтформ+ допринася да се забави трансформиране- то на въглехидратите в мазнини и да се отстранят из- лишните натрупвания. Тази безопасна хранителна добавка, съчетана с диета, способства да се неутрализират механизмите за възникване на наднормено тегло. Свелтформ+ съдейства да се нор- мализира нивото на кръвната за- хар, помага на клетките по-ефек- тивно да усвояват глюкозата и да я използват за производство на енергия, помага за регулиране на апетита и намаляване на же- ланието за храна, коригирайки по този начин теглото. Желаете да се преборите с излишното тегло без вреда за здравето? Добавете тези стопяващи мазнините вещества в менюто си – и вие моментално ще ускорите процеса на отслабване. Намаляване на теглото Нормализиране обмяната на веществата Увеличаване ефекта от диетата Намаляване на апетита Намаляване нивото на кръвна захар и холестерол Състав: камбоджанска гарциния, зелен чай, кафя- ви морски водорасли, витамин С, хромови дрожди. За постигането на максимален комплексен ефект препоръчваме едновременно приемане на добавките Хромвитал+ и Свелтформ+. Свелтформ+ Sveltform+
 • 17. 32 VISION 33Продуктов каталог Благодарение на многобройните изследвания, провеждани в цял свят през последните 40 години, ние разработихме суперпродукт за поддържане на здравето на вашето сърце. Той съдържа максимално количество пречистени естествени съставки. За съз­даването на този супер продукт, укрепващ здравето по фантастичен начин, ниеизползвахмекомпонен­тивтяхнатанай-усвоима форма без съдържание на консерванти, глутен или ГМО. Това е един изключи­телно мощен продукт с максимална биодостъпност и ефективност. Правилната работа на сърдечно-съдовата сис- темаежизненоважназаоптималнотофункцио- ниране на абсолютно всички системи и органи в човешкото тяло. Сърце, изпълнено със здраве Нормализира артериалното налягане Разрежда кръвта и подобрява циркулацията Намалява възпалението на стените на кръвоносните съдове Подобрява липидния профил на кръвта Оптимизира работата на сърдечния мускул Регулира сърдечния ритъм Има ярко изразено антиоксидантно действие Намалява съдържанието на кръвната захар Има общо успокоително въздействие върху централната нервна система Ускорява обмяната на веществата Прочиства тялото и предпазва черния дроб Подобрява храносмилането Укрепва имунната система Разработен в сътрудничество с професор Мартин Мидеке – ЕДИН ОТ ИЗТЪКНАТИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ЕВРОПА В ОБЛАСТТА НА КАРДИОЛОГИЯТА Ново 2016 Съвременната медицина е доста ефикасна в диагностицирането и лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Но все пак повечето хора предпочитат да предотвратят заболяването преди да станат пациенти. КардиоДрайв е най- съвременен начин за поддържане на здравето на сърцето и кръвоносните съдове Мартин Мидеке професор в лечебното отделение по терапии в Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен, Германия “ “
 • 18. 34 VISION 35Продуктов каталог Двете различни форми на двете кап- сули (течна и твърда) осигуряват това, което не беше по възможностите само на едната – ненадмината подкрепа на здравето на сърцето. Прозрачната твърда обвивка на капсу- лата е произведена от растителни ве- щества, които не съдържат животински желатин (подходящи са за вегетариан- ци) и е съставена от хидрокси пропил метил целулоза (HPMC, хипромелоза). КапсулатаотHPMCсъдържамалковла- га (в сравнение с желатина), не встъпва в реакция с активните компоненти и е с висока устойчивост към външните въздействия на околната среда (темпе- ратура, влажност и т.н.). Създадена с най-съвременната технология Licaps®, която прави сериоз­на крачка при влагането на теч- ни екстракти в твърди капсули. Двукомпонентната капсула, състояща се от обвивка и капаче е затво- рена херметически и формира еднокомпонентна въз­духо- и водонепроницаема капсула. 100% хер- метична. Засилена ефективност, биодостъпност и бързо действие. Няма специални добавки като оме- котители или парабени. Капсулите Licaps® са с 32% по-висока биодостъпност на течностите, влагани в тях в сравнение с течностите в меките таблетки. Капсула с твърдо съдържание Течна капсула Състав: масло от крил, масло от ленено семе, коензим Q10, ви­тамини A, D3, E. Състав: екстракт от гроздови семки, екстракт от цвек- ло, екс­тракт от зелен чай, екстракт от чесън, екстракт от женшен, екстракт от листа и цвят глог, екстракт от кора на Арджуна, екстракт от листа на салвия, екстракт от черен пипер. ДЕЙСТВИЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ МЕДИКАМЕНТИ ЗА СЪРЦЕ Е НАСОЧЕНО В ПОСОКА ОТСТРАНЯВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ, ДОКАТО КАРДИОДРАЙВ СЪДЕЙСТВА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА Водо- и мастноразтворимите компонен­ти са групирани в две различни капсули. Твърдите компоненти представляват концентрирани форми на високоактивни вещества. Въздействат както на водопоглъщащата, така и на мастнопоглъщащата част на клетката. Всички компоненти усилват взаимно действието си, създавайки синергичен ефект. В компонентите се съдържа широк спектър от мастни Омега киселини от животински и растителен произход. Два водещи европейски производителя. Две проверени с времето медицини – традиционната и аюрведичната – са обединени в продукта. Съдържа масло от морски крил, богато на Омега-3 ненаситени мастни киселини, които лесно се усвояват от организма. Съдържа и природния антиоксидант астаксантин. Съотношението между Омега-6 и Омега-3 в КардиоДрайв е 5:1. Сърце, изпълнено със здраве
 • 19. 36 VISION 37Продуктов каталог За жените Прекрасно балансираните комплекси, създадени от растителни суровини с най-високо качество, могат да решат много от проблемите на женския организъм. Дори най-разнообразното и балансирано хранене не може да наба- ви на­пълно всички микроелементи, от които се нуждае човек. Освен това по-го­лямата част от тях просто не се изработва от организма или се изработва в недостатъчно количество. Най-добрият изход в тази ситуация е в менюто да се въвеждат допълнително различни биологично активни комплекси, които да попълват дефицита от не- обходими микроелементи. Недостигът на жизнено важни елементи може да се отрази практи- чески на всички системи в човешкия организъм, затова и женската репродуктивна система не е изключение.
 • 20. 38 VISION 39Продуктов каталог Бюти способства обновяването на кожната структура и предпазването на клетките и от неблагоприятното въздействие на свободните радикали и вътрешния стрес, като така забавя процесите на стареене на кожата, подобрява тена на лицето, неутрализира възпалителните кожни процеси. Тази биологично активна хранителна добав- ка действа в дълбоките кожни слоеве, придавайки й еластичност и стимулирай- ки изработването на колаген и еластин. Метионинът е незаменима аминокиселина, участваща в образуването на колаген, необ- ходим на кожата и съединителната тъкан. Подпомага намаляването на нивото на хистамините, участващи в развитието на възпалителните и алергичните реак- ции. Маслото от пореч съдържа незамени- мите гама-линоленова и линолова мастни киселини. Благодарение на тях, както и на съдържащите се каротиноиди и витамин E, се подобрява защитната функция на кожата, нейната еластичност и се подпомага регене- рацията на кожните клетки. Освен това мас- лото от пореч е полезно за поддържане на хормоналните функции на женския органи- зъм, за психичното и емоционалното здраве. Подхранване на кожните клетки, подобряване тена на лицето Усилване на еластичността на кожата, стимулиране на синтеза на колаген и еластин Регенерация на кожните клетки Предпазване от свободните радикали Предпазване от преждевременни възрастови промени VISIONDirect Hit – За жените Състав: керамиди, масло от пореч (лекарствена краста- вичка), масло от пшеничен зародиш, масло от че- рен дроб на треска, жълт пчелен восък, соев леци- тин, метионин, бета-каротин, екстракт от гроздови люспи и семки, витамин Е, витамин Н. Дали сте развълнувани, щастливи или сте под стрес – лицето ви ще разкрие това. Може да изберете безопасен начин да се грижите за кожата си, за да осигурите естествено сияен и здрав вид. Бюти Beauty
 • 21. 40 VISION 41Продуктов каталог Медисоя+ спомага за облекчаване на мъчител- ните симптоми на менопаузата – горещи вълни, потене, сухота и промени в настроението. Продуктът предотвратява извличането на калций от кос- тите и допринася за профилактика на остеопорозата. Рас- тителни съставки, витамини и минерали – именно това е нужно на женския организъм в пременопаузалния и постменопаузалния период. Витамин D спомага за запазване на здравината на костите и зъбите чрез повишено усвояване на калций и фосфор от тън- ките черва. Калцият, фосфорът и витамин D са изключител- но необходими на жените по време на менопа- узата и в периода след това, когато тялото не произвежда достатъчно количество естро- ген, а това нарушава метаболизма на кост- ната тъкан и увеличава вероятността от поява на остеопороза. Фосфорът също участва в метаболизма на костната тъкан и поддържа водния и електролитен баланс. Витамин D укрепва зъб- ната и костната тъкан, спома- гайки за ус- вояването на калция и фос- фора от тън- ките черва. Медисоя+ е незаменимо средство за жени, подпомагащо преодоляването на негативните прояви по време на менопаузата. Тази биологично активна хранителна добавка съдържа ефективни и безопасни фитоестрогени с хормоноподобен ефект. БЕЗОПАСНО СРЕДСТВО ПРИ МЕНОПАУЗАТА, КОЕТО МОЖЕ НАИСТИНА ДА ПРЕДОТВРАТИ ИЛИ ДА ОБЛЕКЧИ ПОЧТИ ВСИЧКИ СИМПТОМИ ВМЕСТО САМО ВРЕМЕННО ДА ГИ ПРЕМАХНЕ! VISIONDirect Hit – За жените Състав: калций, екстракт от соя, фосфор, изофлавони, витамин D2, витамин D3. Спомага за намаляване на нега- тивните симптоми на менопауза- та. Способства защита на костите от риска от възникване на осте- опороза. Подобрява състояние- то на костно-мускулната система. Съдържа растителни заменители на женските полови хормони. Оказва благоприятно влияние върху либидото Медисоя+ Medisoya+
 • 22. 42 VISION 43Продуктов каталог Поддържа хормоналното ниво в норма. По- мага за предотвратяване и облекчаване на симптомите на ПМС. Спомага за нор- мализиране на менструалния цикъл и намаляване на менструалните болки. Понижава риска от забо- ляване на пикочно-полова- та система. Допринася за предотвратяване на ане- мията и възстановява нивото на желязо в кръвта. Под- държа репро- дуктивните функции. Артеми- да Нео е разработена за облекчаване на симптомите на ПМС, възстановява- не нивото на желязо в кръвта и предотвратява- не на анемията. Регулярни- ят прием може да помогне за продължаване на репродуктив- ната възраст и запазване на мла- достта. Витексът се използва за комплексно лече- ние на ПМС, както и в случаите на обилна менструация и нарушаване на менструалния цикъл. Той облекчава неприятните симптоми на ПМС и допринася за преодоляване на раздраз- нителността, безсънието и честите смени на на- строението при менопаузата. Китайската ангелика се слави със свойството си да спомага за редовния менструален цикъл, както и да намалява болките по време на ПМС и менструацията. Витамин Е осигурява антиоксидантна защита на вашия организъм, подпомага синтезанаполовитехормони,необходимизаподдържане на репродуктивната функция. Той осигурява извеждането на съсирената кръв по време на менструация и участва в ре- гулиране на менструалния цикъл. Състав: китайска ангелика, мечо грозде, витекс (Аврамово дърво), червена дете- лина, витамин A, витамин E, витамин B6, желязо. НОРМА­ ЛИЗИРА И РЕГУЛИРА БАЛАНСА НА ХОРМОНИТЕ ВЪВ ВАШИЯ ОРГАНИЗЪМ. Помага да се норма- лизира менструалният цикъл, да се облекчат менструалните болки и да се предотвратят възпа- лителните заболявания на пикочно-половата система. ВСИЧКИ НАШИ СИСТЕМИ РАБОТЯТ СЪГЛАСУВАНО И КОНТРОЛИРАТ НИВОТО НА ХОРМОНИТЕ В ОРГАНИЗМА. ДОРИ НАЙ- НЕЗНАЧИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕДНА ОТ ТЯХ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО СЕРИОЗНИ КОМПЛЕКСНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ. ЗАЩИТЕТЕ СЕ С АРТЕМИДА НЕО! 42 VISION Product catalogue Артемида Нео Artemida Neo
 • 23. 44 VISION 45Продуктов каталог За мъже Проактивната позиция спрямо собственото здраве ще ви спести грижи и разходи и ще ви донесе много по-голям ефект, отколкото неправилните решения и вредните навици. Видни експерти в областта на храненето са съгласни, че в еже- дневното меню на мъжа често не достигат важни вещества, витамини и минерали, които могат да се приемат във вид на биологично активни добавки, подобрявайки по този начин здравословното състояние. Добре балансираното съчетание на витамини, минерали, антиоксиданти, аминокиселини, растител- ни екстракти и други полезни компоненти удовлетворява спе- циалните нужди на мъжкия организъм. Ежедневна подкрепа за всеки мъж!
 • 24. 46 VISION 47Продуктов каталог VISIONDirect Hit – За мъже Спомага да се поддържа половата функция на мъжете, да се засили циркулацията на кръвта в органи- те в малкия таз и да се активизира синтеза на мъжки хормони. Действа постепенно – целта й се изразява не в постигането на моментален ефект, а в дългосрочното, постепенно нормализи- ране на половия живот на мъжа. Комплексът е прекрасен източник на растителни афродизиаци, енер- готоници, на най-необходимите ви- тамини и микроелементи (витамини E, B1, PP и цинк). Растителните афродизи- аци постепенно подобряват и засилват еректилната функция. Растителните компоненти в Сталон Нео помагат да се пребори умората и да се компенсира недостига на сила, водещ до намалена потентност и загуба на ерекция. Расти- телните съставки имат и немалка роля за нормализирането на ендокринния профил и за увеличаването на притока на кръв към малкия таз. Коренът от жен- шен съдържа необходими вещества, които не се произвеждат в човешкото тяло и могат да бъдат набавени само от- вън. Повишаване на потентността Увеличаване на либидото и стимулиране на половата активност Служи за енерготоник Попълване на възрастовия хормонален дефицит Състав: корен женшен, корен джинджифил, гинко било- ба, ядки Кола, витамин РР, витамин Е, цинк, ви- тамин В1. Значително допринася да се повиши фи- зическата и умствената работоспособ- ност, издръжливостта и съпротивата сре- щу стреса. Елевтерококът (Eleutherococcus senticosus) е природен енерготоник, подпомагащ намаляването на раздразнителността, тревогата, възстановява и увеличава фи- зическата и умствената работоспособ- ност. Стимулира работата на централна- та нервна система, подобрява общото състояние на организма. Листата от мате (Ilex paraguariensis) имат продължителен общотонизиращ ефект. Бавното им, но равномерно действие помага на мъ- жете да запазят бодростта си и съще- временно подпомагат подобряването на съня. Л-карнитинът стимулира синтеза на естествен тестостерон и помага да се нормализира хормоналния баланс. Спомага за подобряването на половата функция, повишаване броя и активността на сперматозоидите. Състав: eлевтерокок (сибирски женшен), парагвайски чай мате, цветен прашец, витамин C, L-карнитин. Укрепващ ефект Премахване на умората и увеличаване на работоспособността Помага при продължителни емоционални, умствени и физически натоварвания Влияенасинтезанаестествениятестостерон Поддържане на репродуктивната функция Поддържане на мъжкия хормонален баланс Увеличава либидото Мощен източник на енергия за мъжетеЛамин Lamin Сталон Нео Stalon Neo
 • 25. 48 VISION 49Продуктов каталог VISIONDirect Hit – За мъже Артум съдържа необходимите ком- поненти за подпомагане поддър- жането на здравето на простатата, помага да се подобри нейната функция и кръвообращение, участва в профилактиката на прос- татита. Съдействазарегулиранеработатана ендокринната система, подобрява функциятанапростатаиукрепва мъжката репродуктивна систе- ма. Помага за намаляване на възпа­ лителните процеси при инфекции на пикочните пътища и за предпаз- ване от дисфункция на простатата. Съдейства за нормализиране­то на хормоналния баланс и поддър­ жането на мъжката полова функция. Има активизиращ ефект в периода на възстановяване след заболяване. Цинкът, влизащ в състава на компле- кса, има благоприятно въздействие върхумъжкатаполовасистема.Тойе жизнено важен за поддържането на репродуктивната функция, тъй като участва в производството на поло- ви хормони. Освен това е важен за имунната система. Продуктът има и антиоксидантно действие. Състав: коприва, плод от сереноа репенс (Сао Палмето), тиквено семе, цинк, витамин E, бета-каротин. Нормализиране работата на простатата Нормализиране на мъжкия хормонален баланс Поддържане на мъжката сексуална функция Намалява риска от инфекциозни заболявания на пикочно-половата система Намалява риска от инфекциозни за- болявания на урогениталния тракт и предотвратява превръщането им в хроничен проблем. Това предотвратя- ва образуването на камъни в бъбреците, стимулира имунната система и намалява риска от венерически заболявания. Способства унищожаването на па- тогенната микрофлора, намалява възпалителните процеси, помага на имунната система да се справи с инфек- цията. Състав: дяволски нокът, мечо грозде на прах, пурпурна ехинацея, меден глюконат, ко- лоидно сребро, злато на прах. Минимизиране на риска от пикочно-полови заболявания Осъществяване на профилак- тика на развитието на патоген- ната микрофлора Борбата с възпалителните процеси и укрепване на иму- нитета на тялото Намаляване образуването на камъни в бъбреците и пикоч- ния мехур ПОДДЪРЖА ЗДРАВЕТО НА ПРОСТАТА, РЕГУ- ЛИРА УРИНИРАНЕТО И ОБЕМА НА УРИНАТА Артум Artum Урсул Ursul
 • 26. 50 VISION 51Продуктов каталог ЛивЛон’+ подпомага подмладяването на целия организъм, вклю- чително и кожата, и запазването на физическата активност, поз- волява да изглеждате и да се чувствате по-млади. Балансираната формула съдържа 10 основни и изключително мощни антиокси- данти, влияещи благоприятно на всички органи и тъкани в чо- вешкото тяло. Ефективните антиоксиданти в добавката допринасят за забавяне процеса на стареене, поддържат еластичността на кожата, защи- тавайки клетките ѝ от свободните радикали. Екстрактът от зелен чай, астаксантинът и ликопенът предпазват от оксидативния стрес, от излишъка на свободни радикали и от отрицателните ефекти на UV лъчите и лъченията на битовите уре- ди. Акай бери и амарантът се борят с процесите на стареене, па- зят клетките и нормализират нивото на холестерола. Забавяне процесите на стареене Естествено подмладяване на цялото тяло Предпазване на кожата от агресивните UV лъчи Неутрализиране на свободните радикали Регулиране на обмяната на веществата и работата на сърдечно-съдовата система Състав: екстракт от акай бери, екстракт от листа зелен чай, екстракт от амарант, ресвератрол, кверцетин, убихинон, астаксантин, ликопин, кофеин, антоциани, селен, хлорофилин. АНТИОКСИДАНТИТЕ ИМАТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ЗАЩОТО МОГАТ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕТО, КАТО СЕ БОРЯТ СЪС СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ. А ВИЕ ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАБАВИТЕ ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ? 10 мощни антиоксиданти с високоефективно действие – това е правилното решение. VISIONDirect Hit ЛивЛон’+ LiveLon'+
 • 27. 52 VISION 53Продуктов каталог Работата, постоянното бързане и финансовите проблеми са сред основ- ните фактори за стреса, с които се сблъскваме всеки ден. Стресът, умо- рата и чувството за тревога също провокират различни заболявания. Здравата и стабилна нервна система помага на тялото да се противо- постави на вирусите и инфекциите. Антистрес Съдържа уникално съчетание от билки за успокояване и ви- тамини, необходими за нормализиране дейността на цен- тралната нервна система. Комплексътсепрепоръчвазапредпазванеотразлични функционални разстройства на нервната система. Има седативен ефект и помага за предпазване от нервни сривове без да оказва потискащо нервната система въздействие и не предизвиква сънливост. Състав: пасифлора (страстоцвет), глог, валериана, витамини В1, В6, В12. Ревиен помага за регулиране на жизнената дейност в условията на хроничен стрес, подобряване умствените способности и зареждане с необходимата енергия. Оп- тимизира процесите на нервната система, което позволява пълноценна работа и почивка, премахва апатията и раздраз- нението. Подпомага ефективно борбата с умората. Благодарение на идеалния баланс на компонентите, възстановява силите, ста- билизира емоциите, подобрява душевното самочувствие. Повишаважизнениятонусидействаободряващо.Пред- пазва от нервно и физическо изтощение. Премахва нервното напрежение и повишава работоспособността. Състав: хмел (шишарки), корен от женшен, цвят от черно кандилниче, цинк, селен, желязо. Премахване на стреса, тревожността и дискомфорта Нормализиране на сърдечния ритъм, подобряване на коронарното кръвообращение Облекчаване на болките в сърцето, предизвикани от нервно пренапрежение Засилване на устойчивостта срещу стрес Стимулиране на умствената енергия и подобряване на настроението Повишаване на жизнения тонус, действа ободряващо Премахване на нервното напрежение и повишаване на работоспособността Предпазване от емоционално и физическо изтощение Преборване на меланхолията, раздразнението и тревожността Пасилат е създаден за борба със стреса – помага да се възстановят функциите на нервната система и нормализира сърдечния ритъм. VISIONDirect Hit – Антистрес Пасилат / Passilat Ревиен / Revien
 • 28. 54 VISION 55Продуктов каталог МИСТИК - ЕФИКАСЕН ПРОДУКТ за здрав сън. Помага да се повиши работоспособността и социалната адаптация, да се облекчат симптомите и последствията от депресивни състояния като меланхолия, тревожност, потис- натост и апатия. Хипер оказва общо благотворно влияние върху физиче- ската и умствената дейност. Състав: жълт кантарион, черно кандилниче, глог, магнезий, витамини C, B1, B6, B12. Хипер намалява риска от изпадане в депресия, стимулира работоспособността и способства социалната адаптация. Премахване на психичното напрежение, не предизвиква сънливост Премахване на меланхолията, тревожността, апатията Засилване на умствената и физическата активност Повишаване на социалната адаптация Предотвратяване на нервни сривове Синтез на серотонин – хормона на щастието ЗАБРАВЕТЕ ЗА БЕЗСЪННИТЕ НОЩИ И НАПРЕГНАТИТЕ ДНИ! Подарете на тялото си естествена подкрепа в усилията за подобряване на съня, понижаване нивото на стрес и избавяне от депресията. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ДОБАВКИ ПОМАГА ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ И ОБЛЕКЧАТ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СТРЕСА. Спомага за удължаване фазата на дълбокия сън, на- маляване на чувствителността към светлина и шум, избавяне от нощните кошмари. За разлика от синтетич- ните сънотворни лекарства, този комплекс не предизвиква пристрастяване, симптоми на сутрешна слабост и сънливост през деня. Може да се използва продължително време. Мистик спомага здравия сън на всяка възраст, осигурява бързо заспиване и свежо събуждане. Състав: калифорнийски мак, цвят от липа, стрит на прах цвят от лайка, витамини В1, В6, В12. Облекчаване на заспиването, има успокояващо действие Удължаване на фазата на дълбокия сън Справяне с безсънието и чувството за тревога Намаляване на чувствителността към светлина и шум Не предизвиква сънливост през деня Хипер / Hiper Мистик / Mistik
 • 29. 56 VISION 57Продуктов каталог Сейф-ту-си форте е биологично активна хранител- на добавка, съдържаща най-важните витамини за зрителните органи и микроелементи, които ги за- щитават от неблагоприятни условия. Укрепва зре- нието при интензивни натоварвания и стресови обстоятелства. Сейф-ту-си форте спомага да се подобри яркост- та на възприятието, да се намали синдрома на зрителната умора и понижи риска от развитие на различни очни патологии. Активните компонен- ти (цинк, манган, селен, както и витамините E, C и тези от група B) поддържат работата на ретината на окото. Благодарение на присъствието на фла- воноиди в плодовете на черната боровинка, влияе благотворно на състоянието на съдовата система на зрителните органи. Минералите мед, цинк и манган са антиоксиданти, които предпазват лига- вицата на окото (конюнктивата) от битовата ради- ация и от пренапрежение, и помагат да се запази зрението. НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА НА ВАШЕТО ЗРЕНИЕ Подобряване на зрението Предотвратяване отслабването и атрофията на очните мускули Повишаване на остротата на зрението Намаляване на риска от възрастови изменения на зрението Състав: витамин C, витамин E, витамин B1, витамин B2, витамин B3 (PP), ви­тамин B6, фолиева киселина (B9), витамин B12, цинк, мед, манган, селен, екстракт от невен, лутеин, зеаксантин, L-глутатион, плод от черна боровинка. ПРЕМАХВА УМОРАТА НА ОЧИТЕ, ЗАПАЗВА ОСТРОТАТА НА ЗРЕНИЕТО VISIONDirect Hit
 • 30. 58 VISION 59Продуктов каталог Човешкият организъм е уязвим и реагира зле на всички промени. Промя­ната в режима на хранене, климата или времето могат да се отразят па­губно на здравето. По- някога, особено при боледуване, дегенеративните процеси могат да се окажат по-силни от регенера- тивните. В такива моменти тялото има силна нужда от подкрепа, за да се възста- нови и подмлади. Ефективната формула на възстано- вяващия комплекс от VISION въз- действа цялостно на организма, повишавайки жизнената способ- ност и изграждай­ки естествена защита. Той спомага оперативно да се възстанови енергията след интензивно натоварване, да се по- виши издръжливостта, стимулира защитните механизми в тялото и нормализира имунната функция. Възстановяване Осигуряват най- добрите източници на хранителни вещества за укрепване на имунитета и поддържане на здравето.
 • 31. 60 VISION 61Продуктов каталог КУПЕРС НЕО Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ ЗА ЗАЩИТАТА, ПРОЧИСТВАНЕТО И РЕГЕНЕРИРАНЕТО НА ЧЕРНОДРОБНИТЕ КЛЕТКИ. СПОСОБСТВА ДА СЕ ПОДОБРИ ФУНКЦИЯТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ДА СЕ НАМАЛИ НАТОВАРВАНЕТО ВЪРХУ НЕГО, СТИМУЛИРА ИЗРАБОТВАНЕТО И ОТТИЧАНЕТО НА ЖЛЪЧНА ТЕЧНОСТ И НАМАЛЯВАНЕТО НА ВИСКОЗИТЕТА Й И ПРЕДОТВРАТЯВА ОБРАЗУВАНЕТО НА КАМЪНИ. Биск подпомага укрепването на имунитета и повишава съпро- тивителните сили на организма срещу инфекции. Той е шампион по борба с простудните инфекции. Спомага ефикасната защита на ор- ганизма по време на студовете, успешно да се справи с първите симптоми на простудата и да се нормализира работата на дихател- ните пътища. Облекчава състоя- нието по време на болест, пома- га за по-бързото справяне с нея и за избягване на усложненията. Тази биологично активна хранител- на добавка е допълнителен източ- ник на йод и желязо, повишаващи физическата активност и помага- щи за преодоляване на умората. Прополисът и пчелното млечице обезвреждат патогенните микро- организми и укрепват имунитета. Състав: китайски лимонник, екстракт от прополис, пчелно млечице, желязо, йод. Помага да се запази здравето на черния дроб и да се възста- новят работните му качества. Способства поддържането на де- токсикиращата му функция, като активно извежда токсините. Куперс Нео съдържа необхо- димите за храносмилателната система масла и е прекрасен източник на хидрокси-канеле- ни киселини и флавонолигна- ни. Силимаринът е активен компо- нент, съдържащ се в белия трън – предпазва и възстановява клетки- те на черния дроб, намалява риска от заболяването му и стимулира работата на жлъчката. Резенето активизира секрецията на хра- носмилателните жлези и помага да се нормализира чревната перисталтика. Подобрява хра- носмилането и така намалява натоварването на черния дроб. Състав: бял трън, резене, артишок. VISIONDirect Hit – Възстановяване Повишаване на съпротивителните сили на организма срещу простуди и инфекции Стимулиране на имунната система Нормализиране работата на дихателните органи Повишаване на работоспособността и поддържане на тонуса ПОВИШАВА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО КЪМ ИНФЕКЦИИ Възстановяване работата на черния дроб Ускоряване регенерацията на чернодробните клетки Усилване на детоксикационната и антиоксидантна активност на черния дроб Стимулиране изработването и отока на жлъчната течност Намаляване на вискозитета на жлъчната течност и предотвратяване образуването на камъни Биск / Beesk Куперс Нео / Cupers Neo
 • 32. 62 VISION 63Продуктов каталог Подпомага прочистването на организма от солите на теж- китеметали,продуктитенаразпад,токсичнитевещества,пести- цидите и алергените. Спомага за намаляване отрицателното въз- действие на такива фактори в околната среда като радиацията и излагането на електромагнитни лъчения от мобилни телефони и битова техника. Тази биологично активна хранителна добавка спомага ефективно да се ускорят антиоксидантните процеси ворганизма.Помаганатялотодасеборисвъзпалителнитепро- цеси и да извежда вредните вещества. Ди ай Гард нано съдържа уникални природни компоненти. Опунцията е растение, извест- но със своите детоксикиращи възможности.Съдържащите се в нея вещества спомагат за бързото неутрализиране на токсините, премахват синдрома на махмурлука, повишават устойчивост- та към стрес и като цяло действат оздравително на организма. Хлорелата поддържа работата на храносмилателната система и стимулира растежа на полезни лактобактерии. Ди ай Рисет съдейства да се укрепи имунната система на всички нива. Подпомага формирането на нови имунни клетки, подхранва ги с необходимите вещества, спомага за техния растеж и активност. Възстановяване на клетките на черния дроб и усилване на детоксикиращите му функции Предпазване от излъчванията на битовите уреди, от възпалителни процеси и алергии Поддържане работата на храносмилателната система Състав: опунция на прах, хлорела на прах, витамин C, витамин В6, витамин B1, фолиева киселина, DL-метионин, алфа-липоева киселина, маг­ незий. VISIONDirect Hit – Възстановяване ИЗВЕЖДА ТОКСИНИТЕ, ОСТАТЪЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ МЕТАБОЛИЗМА И ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ ОТ ОРГАНИЗМА Този продукт повишава активността на макрофа- гите – клетките на първото стъпало на имунната система, в резултат на което те «улавят» и «смилат» повече патогенни бактерии и вируси. Не изтощава имунитета, а подхранва и позволява на имунната система да работи на пълна мощност. Ди ай Рисет съдържа бета-глюкан, който спома- га за активизирането на имунните клетки, засилвайки съпротивата на организма сре- щу различни външни и вътрешни фактори, в това число възпалителни процеси. Суперхраната спирулина е богата на желязо, кал- ций, магнезий, цинк и витамини от група B. Тя ук- репва имунитета и подобрява работата на черния дроб. Инулинът е натурален пребиотик, стимулиращ размножаването на «добрите» бакте- рии в чревния тракт и осигуряващ усвояването от организма на витамините и микроелементите. Състав: инулин, спирулина на прах, бета-глюкан 1.3/1.6, витамин Е, селен. Укрепване на имунната система Активизиране на имунните клетки Унищожаване на патогенната микрофлора Нормализиране и укрепване на микрофлората на чревния тракт Подобряване на храносмилането ДиайГарднано /DiGuardnano Ди ай Рисет / DiReset
 • 33. 64 VISION 65Продуктов каталог Спомага ефективното предпазване и снаб- дяване на космения фоликул с кислород, намаляването на косопада, стимулира растежа на косата и увеличава плът- ността и обема. Блокира влиянието на свободните ра- дикали и защитава от въздействието на негативните фактори в околната среда, в това число от агресивните ком- поненти в шампоаните и боите за коса. БАД също така помага да се предпазите от преждевременно побеляване и образува- не на пърхот, както и да се решат успешно проблемите не само на сухата, рядка, цъф- тяща и безжизнена коса, но и на слабите, чупливи и разслояващи се нокти. Синтезът на коензим Q10 намалява с възрастта, което провокира отслабване на сърцето, загуба на еластичност и блясък на кожата, поява на бръчки. Целта на биологично активната хранителна добавка е да подпо- могне клетъчните органели (митохондрии), които са отговорни за отделянето на енергия в клетките. Продуктът подпомага заба- вянето на процесите на стареене, поддържа работата на сърдеч- но-съдовата система, помага да се запази здравословния вид и спира появата на бръчките. Гранатин Q10 също така допринася за поддържането на обмяната на веществата в норма и активно участва в предотвратяването на ендокринните разстройства. Състав: екстракт от гроздови люспи и семки, нар на прах, витамин С, вита- мин Е, коензим Q10, калций, проантоцианидини. Укрепване на структурата на косата и нокътното легло Подобряване състоянието при суха, рядка, цъфтяща и увредена коса Активизиране растежа на косата, повече обем и гъстота Подхранване на косата и ноктите отвътре Подобряване циркулацията на кръвта в кожата на главата Предотвратяване на косопада и преждевременното побеляване СИЛАТА И ЕНЕРГИЯТА НА КОЕНЗИМ Q10 В СЪЧЕТАНИЕ С МОЩ- НИЯ АНТИОКСИДАНТ – НАР. ТОВА Е НЕПО- БЕДИМ ТАНДЕМ, СПО- СОБСТВАЩ ОБНОВЯВА- НЕТО НА КЛЕТКИТЕ. Забавяне на процесите на стареене Подпомагане обновяването на клетките Борба с негативното въздействие на свободните радикали Профилактика на сърдечно-съдови заболявания УСИЛЕНА ЗАЩИТА И СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА КОСАТА И НОКТИТЕ Състав: L-цистин, DL-метионин, цинк, витамин В5, витамин В6, биотин, витамин В12. Шевитон / Cheviton Гранатин Q10 / Granatin Q10
 • 34. 66 VISION 67Продуктов каталог Подобрява структурата на нервни- те клетки и предаването на нервния импулс между клетките. Подпомага подобряването циркулация- та на кръвта в кръвоносните съдове на главния мозък и в резултат на това увелича- ва преноса на кислород и хранителни вещества до клетките му. Тази биологично активна хранителна добавка помага да се активизира умствената дейност и да се про- ясни съзнанието. Увеличавайки броя на ефективни- те връзки между мозъчните клетки и активизирайки «спящите»клетки,тязасилвавъзприятието,внимание- то, паметта. Поддържане здравето на ставите и гръбначния стълб, предпазване при тежки натоварвания Предпазване на съединителната тъкан от увреждане Стимулиране възстановяването на увредената хрущялна тъкан на ставите и гръбнака Възстановяване гъвкавостта на ставите Ускоряване на образуването на синовиална течност и колаген Стимулиране на умствената дейност Подобряване на паметта и концентрацията Забавяне стареенето на мозъка Подобряване на циркулацията на кръвта и съдовете на главния мозък Увеличаване ефективността на функциониране на клетките на главния мозък Състав: соев лецитин, рибено масло (EPA/DHA 20/50 Омега-3 мастни кисе- лини), гинко билоба, млечице от мъжки есетрови риби, витамин E, бета-каротин. Състав: глюкозамин, хондроитинм МСМ (метилсулфонилметан), екстракт от бамбук. Помага да се предотвратят увреждания на ставите и ставните повърхности, спомага за естествената реге- нерация на хрущялната тъкан. Енджой ЕнТи има двой- но действие: облекчава възстановяването на нормалното състояние на ставите и укрепва костната тъкан. За разлика от множество други комплекси за стави, тази биологично активна хранителна добавка освен глюкозамин и хондро- итин, съдържа и МСМ (метилсулфонилметан), който усилва тяхното действие. МСМ ускорява обновяването и хранене- то на клетките, спомага за намаляване на възпалителните процеси в ставите и мускулите и облекчаване на болките, осигурява антиоксидантна защита. Екстрактът от бамбук подпомага активната минерализация на костната тъкан и предотвратява изтъняването ѝ. Глюкозаминът и хондроити- нът подпомагат бързото възстановяване на хрущялната по- върхност, предотвратяват преждевременното разрушаване и ускоряват метаболизма на хрущялната тъкан. Брейн-о-флекс / Brain-o-flexЕнджой ЕнТи / Enjoy NT ЗА СТАВИ ПРИ РАЗ- ЛИЧНИ ВИДОВЕ ФУНКЦИОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ: РИ- ГИДНОСТ, НАРУШЕ- НИЯ НА ПОДВИЖ- НОСТТА, УСЕЩАНЕ НА БОЛКА ИДЕАЛНО БАЛАНСИ- РАНА «УМНА» ФОРМУ- ЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОСТТА НА РА- БОТАТА НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК