Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc tại công ty kiểm toán M&H.doc

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc tại công ty kiểm toán M&H. Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo v ề mức độ phù h ợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã đư ợc thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các KTV đủ năng lực và độc lập.

Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGH Ệ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP
HOÀN THI ỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG
KIỂM TOÁN TRONG KI ỂM TOÁN BCTC TẠI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H
Ngành : KẾ TOÁN
Chuyên ngành : KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
Giảng viên hướng dẫn : T.S Phạm Ngọc Toàn
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hiền
MSSV: 1054030196 Lớp: 10DKKT04
TP. Hồ Chí Minh, năm
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
i
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên c ứu của tôi.Nh ững kết quả và các s ố
liệu trong báo cáo th ực tập được thực hiện tại công ty THHH Ki ểm toán M&H,
không sao chép t ừ bất kỳ nguồn nào khác.Tôi hoàn toàn ch ịu trách nhiệm trước nhà
trường về sự cam đoan này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014
Tác giả
Nguyễn Thị Hiền
ii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt bốn năm ngồi trên ghế giảng đường Đại học Công Ngh ệ TP. Hồ
Chí Minh em đã được học tập, rèn luyên và trưởng thành hơn rất nhiều.Từng cuốn
sách, từng trang vở en xin giữ mãi để làm hành trang vào đời.Với sự tận tâm của các
thầy cô và s ự cố gắng lỗ lực của bản thân em đã có th ể học tập tốt. Và khi viết bài
luận văn này em thực sự rất muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo giảng
viên trường Đại học Công ngh ệ TP. Hồ Chí Minh đặc biệt là các th ầy cô giảng dạy
khoa Kế toán- Tài Chính- Ngân Hàng đã cho em có m ột môi trường học tập lý t
ưởng để em có th ể phát triển bản thân một cách toàn di ện.
Để hoàn thành t ốt bài báo cáo này em không th ể không nh ờ đến sự trợ giúp
của thầy Phạm Ngọc Toàn.Thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em từng bước
một.Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến BGĐ công ty TNHH Kiểm toán M&H và toàn
thể các anh chị trong phòng ki ểm toán đã t ận tình chỉ bảo giúp em có th ể tiếp cận
với quy trình thực tế tại doanh nghiệp.
Cuối lời em xin chúc quý th ầy cô, các anh ch ị sức khỏe, hạnh phúc, thành
đạt!
Chúc trường Đại học Công Ngh ệ TP. Hồ Chí Minh luôn là cái nôi đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
iii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Hiền
MSSV : 1054030196
Khóa : 2010-2014
1. Thời gian thực tập :
……………………......................................................................................................
………………………………………………………………………………………...
2. Bộ phận thực tập :
…………………......………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Kết quả thực tập theo đề tài:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Nhận xét chung :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ngày…….tháng…..năm 2014
Đơn vị thực tập
(ký tên và đóng dấu )
iv
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
NHẬN XÉT C ỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Sinh viên: Nguyễn Thị Hiền
Lớp: 10DKKT04
MSSV: 1054030196
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
TPHCM, Ngày …. Tháng ….. năm 2014
Ký tên
v
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG
PHÁP THU TH ẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KI ỂM TOÁN BCTC . 1
1.1. Tổng quan về kiểm toán BCTC..........................................................................................1
1.1.1. Khái niệm về kiểm toán và BCTC..............................................................................1
1.1.2. Phân loại kiểm toán:........................................................................................................1
1.1.3. Mục tiêu..............................................................................................................................2
1.1.4. Vai trò .................................................................................................................................2
1.2. Khái quát v ề bằng chứng kiểm toán.................................................................................3
1.2.1. Khái niệm...........................................................................................................................3
1.2.2. Vai trò .................................................................................................................................3
1.2.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán............................................................................3
1.2.3.1. Yêu cầu về tính thích hợp...............................................................................4
1.2.3.2. Yêu cầu về tính đầy đủ....................................................................................4
1.2.4. Phân loại bằng chứng kiểm toán .................................................................................6
1.2.5. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán BCTC.........................7
1.2.5.1. Giải trình của Ban Giám đốc.........................................................................7
1.2.5.2. Tư liệu của chuyên gia ....................................................................................8
1.2.5.3. Bằng chứng của các bên liên quan...............................................................8
1.2.5.4. Tư liệu của KTV nội bộ..................................................................................9
1.2.5.5. Tư liệu của KTV khác.....................................................................................9
1.3. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán............................................................... 10
1.3.1. Kiểm tra........................................................................................................................... 10
1.3.2. Quan sát........................................................................................................................... 11
1.3.3. Xác nhận.......................................................................................................................... 12
1.3.4. Điều tra ............................................................................................................................ 14
1.3.5. Tính toán ......................................................................................................................... 14
1.3.6. Phân tích.......................................................................................................................... 15
vi
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
1.4. Vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn của
kiểm toán BCTC............................................................................................................................. 16
CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG
KIỂM TOÁN BCTC T ẠI CÔNG TY TNHH KI ỂM TOÁN M&H............................. 20
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Ki ểm toán M&H........................................................ 20
2.1.1. Thông tin chung ............................................................................................................ 20
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................................... 20
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động và dịch vụ cung cấp ............................................................... 21
2.1.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty................................................................................... 22
2.1.5. Tình hình nhân sự......................................................................................................... 23
2.1.6. Kết quả kinh doanh và phương hướng phát triển................................................ 24
2.2. Giới thiệu phòng ki ểm toán ............................................................................................. 25
2.3. Thực trang kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán
BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H .......................................................................... 27
2.3.1. Khái quát v ề quy trình kiểm toán BCTC tại M&H............................................ 27
2.3.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán..................................................................... 28
2.3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán................................................................... 30
2.3.1.3. Giai đoạn kết thúc ki ểm toán .................................................................... 31
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ khái quát quy trình ki ểm toán................................................................... 33
2.3.2. Vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC
tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H .................................................................................. 34
2.3.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán............................................................. 35
 Kỹ thuật thu thập bằng chứng liên quan đến khoản mục tiền....................... 45
 Kỹ thuật thu thập bằng chứng liên quan đến khoản mục TSCĐ.................. 52
 Kỹ thuật thu thập bằng chứng liên quan đến khoản mục doanh thu ........... 54
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VA M ỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PH ẦN HOÀN THI ỆN
KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CU ỘC KIỂM TOÁN
BCTC................................................................................................................................................. 69
3.1. Nhận xét.................................................................................................................................. 69
3.1.1. Nhận xét về chương trình kiểm toán tại công ty: ................................................ 69
 Ưu điểm:......................................................................................................................... 69
vii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình theo dõi th ực tế áp dụng các
kỹ thuậ thu thập bằng chứng tại công ty TRNHH Ki ểm toán M&H ............................. 73
3.3. Một số đề xuất, kiến nghị góp ph ần hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng74
KẾT LUẬN...................................................................................................................................... 78
viii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC CÁC CH Ữ VIẾT TẮT
BCTC : Báo cáo tài chính
KTV : Kiểm toán viên
BGĐ : Ban giám đốc
DN : Doanh nghiệp
KSNB : Kiểm soát nội bộ
TSCĐ : Tài sản cố định
KTK : Hàng tồn kho
NVL : Nguyên vật liệu
CĐKT : Cân đối kế toán
CĐPS : Cân đối phát sinh
TGNH : Tiền gửi ngân hàng
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
CSH : Chủ sở hữu
KQHĐKD: Kết quả hoạt động kinh doanh
TSNH : Tài sản ngắn hạn
NPT : Nợ phải trả
VKD : Vốn kinh doanh
ix
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC CÁC B ẢNG
Bảng 1.1: Quan hệ giữa rủi ro và số lượng bằng chứng
Bảng 1.2: Các loại thông tin thường cần phải xác nhận
Bảng 2.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH Ki ểm toán M&H
Bảng 2.2: Phân tích cơ cấu tài sản
Bảng 2.3: Phân tích cơ cấu nguồn vốn
Bảng 2.4: Phân tích vốn kinh doanh bình quân
Bảng 2.5: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
Bảng 2.6: Phân tích sơ bộ doanh thu
Bảng 2.7: Phân tích cơ cấu doanh thu
Bảng 2.8: Phân tích tỉ trọng doanh thu
Bảng 2.9: Phân tích biến động doanh thu theo tháng
Bảng 2.10: Phân tích doanh thu xây dựng thủy lợi theo tháng
Bảng 2.11: Phân tích doanh thu HĐGK đất SXNN Láng Biển
Bảng 2.12: Phân tích doanh thu bơm nước theo tháng
Bảng 2.13: Trích giấy tờ làm việc của KTV- Chọn mẫu kiểm tra doanh thu bơm
nước
Bảng 2.14: Đối chiếu doanh thu giữa kê khai và ho ạch toán
Bảng 2.15: Bản giải trình của Ban Giám đốc
x
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC CÁC BI ỂU
Biểu 2.1: Một số câu hỏi tìm hiểu về hệ thống KSNB
Biểu 2.2: Tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB
Biểu 2.3: Trích giấy tờ làm việc của KTV- Tiền
Biểu 2.4: Trích giấy tờ làm việc của KTV
Biểu 2.5: Tìm hiểu hệ thống KSNB đối với TSCĐ
Biểu 2.6: Tìm hiểu hệ thống KSNB đối với khoản mục doanh thu
xi
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức phòng ki ểm toán
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ khái quát quy trình kiểm toán
Sơ đồ 2.4: Khái quát các k ỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán
BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H Sơ đồ 2.5: Quá trình lấy xác nhận
Sơ đồ 2.6: Quy trình bán hàng và ghi nhận doanh thu tại công ty ABC
xii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển đa dạng của các ngành ngh ề kinh doanh, các loại hình doanh
nghiệp cùng v ới sự xâm nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài đã tạo điều
kiện cho những doanh nghiệp kiểm toán hình thành và phát tri ển và trở thành bộ
phận không th ể thiếu trong nền kinh tế.
Bên cạnh việc quy định tất cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
phải được kiểm toán BCTC hàng năm của Bộ Tài chính, các doanh nghệp trong nước
cũng cần đến dịch vụ kiểm toán như một sự đảm bảo về tính trung thực và hợp lý c
ủa các số liệu kế toán phục vụ công tác qu ản trị của ban lãnh đạo, làm cơ sở cho
quyết định của những nhà đầu tư,…
Tuy vậy hiện nay do tâm lý còn e dè nh ững thông tin c ủa doanh nghiệp bị rỏ
rỉ, mức phí kiểm toán tương đối cao,…khiến cho một bộ phận không nh ỏ doanh
nghiệp chưa nhận thấy được tầm quan trọng của kiểm toán hoặc chỉ thực hiện kiểm
toán như một thủ tục bắt buộc đã gây ra m ột số hiệu ứng không t ốt đối với ngành.
Trong tất cả những loại hình kiểm toán thì kiểm toán BCTC là hình thức phổ
biến và có tác động tới nhiều đối tượng nhất vì những thông tin trong BCTC thường
được công b ố rộng rãi, không ch ỉ cung cấp cho nội bộ doanh nghiệp mà còn ra
ngoài đơn vị.
Để cuộc kiểm toán đạt hiệu quả cao, KTV cần lập một kế hoạch kiểm toán cụ
thể và rõ ràng với những phương pháp thu thập bằng chứng thích hợp.Nhận thức
được tầm quan trọng của vấn đề, người viết đã tìm hiểu về kỹ thuật thu thập bằng
chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H về cách
thức áp dụng các phương pháp để thu được các bằng chứng có giá tr ị cao, những
bằng chứng thông thường cần thu thập đối với từng khoản mục.
Trong khuôn kh ổ bài viết này người viết xin tổng hợp và trình bày lại các vấn
đề đã tìm hiểu được trong quá trình học tập, nghiên cứu với đề tài: “Hoàn thi ện
kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong ki ểm toán BCTC tại công ty
TNHH Kiểm toán M&H ”.
Bố cục đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm ba phần chính sau:
Chương 1:Cơ sở lý lu ận về bằng chứng kiểm toán và phương pháp thu thập
bằng chứng kiểm toán trong ki ểm toán BCTC .
1
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Chương 2:Vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán BCTC t ại
công ty TNHH Ki ểm toán M&H.
Chương 3:Nhận xét và m ột số đề xuất góp ph ần hoàn thi ện kỹ thuật thu thập
bằng chứng trong các cu ộc kiểm toán.
Nội dung chi tiết bài luận văn em xin được trình bày dưới đây.
2
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ
PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KI ỂM
TOÁN BCTC
1.1. Tổng quan về kiểm toán BCTC
1.1.1. Khái ni ệm về kiểm toán và BCTC
Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin
được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo v ề mức độ phù h ợp giữa những thông tin
đó với các chuẩn mực đã đư ợc thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi
các KTV đủ năng lực và độc lập.
BCTC là một hệ thống số liệu và phân tích cho biết tình hình tài sản và nguồn
vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của một DN. BCTC cung cấp nhữn thông tin
kinh tế- tài chính cần thiết cho việc kiểm tra, quản lý tài s ản, đánh giá hoạt động của
mỗi đơn vị.
1.1.2. Phân lo ại kiểm toán:
 Căn cứ vào mục đích kiểm toán, kiểm toán được chia làm ba loại:
- Kiểm toán BCTC: Là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính
đúng đắn, trung thực của BCTC.
- Kiểm toán hoạt động: Là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh
tế, hiệu lực và hiêu qu ả trong quản lý và s ử dụng ngân sách, ti ền và tài s ản
Nhà nước.
- Kiểm toán tuân th ủ: Là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá và xác nhận
việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực
hiện .
 Căn cứ vào hình thức tổ chức, kiểm toán gồm có:
- Kiểm toán nhà nước: là công vi ệc kiểm toán được thực hiện bởi các KTV làm
việc trong cơ quan kiểm toán nhà nước, kiểm toán theo luật định và kiểm toán
tính tuân thủ, chủ yếu phục vụ việc kiểm tra và giám sát c ủa nhà nước trong
quản lý, s ử dụng ngân sách, ti ền và tài s ản của Nhà nước.
Điều 13, 14 Luật Kiểm toán Nhà nước quy định: “ Kiểm toán nhà nước là cơ quan
chuyên môn v ề lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt
động độc lập và chỉ tuân theo pháp lu ật “. “Kiểm toán nhà nước có
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 1
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
chức năng kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân th ủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ
quan, tổ chức quản lý, s ử dụng ngân sách, ti ền và tài s ản Nhà nước”.
- Kiểm toán độc lập: là công vi ệc kiểm toán được thực hiện bởi các KTV
chuyên nghiệp, độc lập làm việc trong các DN kiểm toán. Kiểm toán độc lập
là loại hình dịch vụ nên chỉ được thực hiện khi khách hàng có yêu c ầu.
Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12: “Kiểm toán độc
lập là việc KTV hành nghề, DNKiểm toán, chi nhánh DNKiểm toán nước ngoài
tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý ki ến độc lập của mình về BCTC và công việc
kiểm toán khác theo h ợp đồng kiểm toán”.
- Kiểm toán nội bộ: là công vi ệc kiểm toán do các KTV c ủa đơn vị tiến hành.
Kiểm toán nội bộ chủ yếu để đánh giá về việc thực hiện pháp luật và quy chế
nội bộ; kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống KSNB và việc thực thi công tác kế
toán, tài chính của đơn vị.
BCKT nội bộ chủ yếu phục vụ cho lãnh đạo DN trong công tác qu ản lý, không có
giá trị pháp lý.
1.1.3. Mục tiêu
Tùy theo t ừng yêu cầu kiểm toán cụ thể để đặt ra những mục tiêu nhất định. Nhìn
chung mỗi cuộc kiểm toán đều hướng tới hai mục tiêu sau:
- Xác nhận sự trung thực, hợp lý c ủa các số liệu sổ sách kế toán
- Làm cơ sở giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ nh ững tồn tại, sai sót để
khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.
1.1.4. Vai trò
BCTC không ch ỉ cung cấp thông tin trong n ội bộ DN phục vụ công tác qu ản
trị của nhà quản lý mà còn là c ơ sở để ra quyết định kinh tế của những nhà đầu tư,
đồng thời phục vụ cho công tác qu ản lý c ủa cơ quan nhà nước như cơ quan thuế, cơ
quan bảo hiểm. Vì vậy những thông tin được trình bày trong BCTC cần phản ánh
trung thực, khác quan tình hình tài chính của đơn vị và kiểm toán BCTC như một sự
nhận xét của bên thứ ba về những thông tin này.
Bên cạnh đó, hoạt động kế toán tài chính bao gồm rất nhiều mối quan hệ kinh tế
đa dạng và rất nhiều nghiệp vụ phát sinh liên t ục.Để hướng những nghiệp vụ này phù
h ợp với những chuẩn mực và quy định hiện hành đồng thời hạn chế xảy ra sai
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 2
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
sót thì cần phải thường xuyên rà soát, ki ểm tra để hướng những nghiệp vụ này vào
quỹ đạo mong muốn.
1.2. Khái quát v ề bằng chứng kiểm toán
1.2.1. Khái ni ệm
Để đưa ra những ý ki ến của mình về BCTC KTV cần phải đánh giá hệ thống
KSNB và thu thập những tài liệu, chứng từ, sổ kế toán, BCTC và nh ững tài liệu khác
liên quan đến tình hình tài chính của khách hàng để làm bằng chứng cho ý kiến mà
mình đưa ra.
Theo chuẩn mực kiểm toán số 500: “Bằng chứng kiểm toán là t ất cả những tài
liệu, thông tin do ki ểm toán viên thu th ập được liên quan đến cuộc kiểm toán và d
ựa trên các thông tin này ki ểm toán viên hình thành nê n ý ki ến của mình”.
1.2.2. Vai trò
Vì bằng chứng kiểm toán là cơ sở cho những nhận xét và k ết luận của KTV nên
việc thu thập bằng chứng kiểm toán có ý ngh ĩa vô cùng quan tr ọng. Nó quy ết định
thời gian và chất lượng cuộc kiểm toán. Tùy vào xét đoán chuyên môn mà KTV sẽ
thu thập những bằng chứng cụ thể phục vụ cho việc ra quyết định của mình. Mỗi bằng
chứng có giá tr ị khác nhau và được áp dụng trong các phần hành kiểm toán cụ thể.
Vai trò quan tr ọng của bằng chứng kiểm toán được quy định tại Chuẩn mực
Kiểm toán Việt Nam số 500: “Kiểm toán viên va Công ty Ki ểm toán phải thu thập
đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý ki ến của mình về
Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán”.
1.2.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán
BCKT phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định cụ thể những bằng chứng thu
thập được cần phải thích hợp và đầy đủ.Vì đối tượng của kiểm toán BCTC bao gồm
tất cả những thông tin tài chính liên quan t ới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh
trong một niên độ tài chính.Nên với một đối tượng kiểm toán rộng như vậy, KTV
không th ể kiểm tra, rà soát t ất cả các nghiệp vụ đã phát sinh.Vì vậy vấn đề đặt ra là
phải xác định số lượng bằng chứng thích hợp để có th ể đánh giá toàn diện đối tượng
được kiểm toán.
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 3
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
1.2.3.1. Yêu cầu về tính thích hợp
Giá trị của các bằng chứng thu thập được liên quan đến mức độ tin cậy của các
bằng chứng và sự phù h ợp của các bằng chứng đó với cơ sở dẫn liệu mà KTV muốn
xác minh.
Những yếu tố ảnh hưởng tới tính hiệu lực của kiểm toán gồm :
- Tính liên quan: bằng chứng kiểm toán phải liên quan tới mục tiêu kiểm toán
và là cơ sở để đưa ra kết luận kiểm toán.
- Loại hình hay dạng của bằng chứng: những bằng chứng vật chất mà KTV thu
thập được về vấn đề kiểm toán được xem là có giá tr ị cao hơn những bằng
chứng bằng lời nói.
- Kệ thống KSNB: Do hệ thống KSNB được thiết kế nhằm ngăn chặn và phát
hiện những sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nên
những bằng chứng thu được trong điều kiện hệ thống KSNB hoạt động hữu
hiệu luôn có giá tr ị hơn bằng chứng thu thập được từ hệ thống KSNB kém
hiệu quả.
- Nguồn gốc thu thập bằng chứng kiểm toán: bằng chứng thu thập được càng
độc lập với đơn vị được kiểm toán thì có giá tr ị càng cao. Ví dụ bằng chứng
thu được từ các bên th ứ ba như bảng sao kê của ngân hàng, xác nh ận số dư
nợ phải thu, phải trả sẽ có giá tr ị cao hơn những tài liệu do đơn vị cung cấp.
- Phương pháp chọn mẫu và quy mô m ẫu: quy mô m ẫu càng lớn thì bằng
chứng thu được có tính thuyết phục càng cao.
- Sự kết hợp giữa các bằng chứng kiểm toán: sự kết hợp giữa các thông tin cùng
xác minh cho m ột vấn đề sẽ có giá tr ị hơn một thông tin đơn lẻ. Điều này đã
được nêu ra trong đoạn 17 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500: “Bằng
chứng kiểm toán có s ức thuyết phục cao hơn khi có được thông tin t ừ nhiều
nguồn và nhiều loại khác nhau cùng xác nh ận”
1.2.3.2. Yêu cầu về tính đầy đủ
Yêu cầu này đề cập đến số lượng bằng chứng kiểm toán cần thiết, chủ yếu là
cỡ mẫu và thời gian thực hiện các thủ tụ kiểm toán. Ví dụ, KTV đã nh ận được thư
xác nhận của một số khách hàng xác nh ận số dư nợ phải thu là thực sự tồn tại tuy
nhiên đây vẫn chưa là bằng chứng thuyết phục. Để đưa ra kết luận KTV cần phải
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 4
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
xác định cỡ mẫu trong từng trường hợp cụ thể.Sự đầy đủ của bằng chứng kiểm toán
phụ thuộc vào xét đoán chuyên môn của KTV.
Xác định tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán đòi h ỏi sự xét đoán chuyên môn
của KTV vì đây chỉ là một khái niệm tương đối bởi không có m ột con số cụ thể về số
lượng bằng chứng cần thu thập mà tùy thu ộc vào từng cuộc kiểm toán, từng đơn vị
được kiểm toán. Điều này cũng đư ợc quy định trong chuẩn mực kiểm toán số
500: “Trong quá trình hình thành ý của mình, Kiểm toán viên không nh ất thiết phải
kiểm tra tất cả các thông tin có s ẵn. Kiểm toán viên được phép đưa ra kết luận về số
dư tài khoản, các nghiệp vụ kinh tế hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở kiểm
tra chọn mẫu theo phương pháp thống kê hoặc theo xét đoán cá nhân.” Tuy nhiên
KTV không th ể xác định hoàn toàn theo c ảm tính mà phải dựa trên các y ếu tố sau:
- Tính trọng yếu: bộ phận càng trọng yếu, có giá tr ị lớn càng đòi h ỏi thu thập
nhiều bằng chứng hơn.
- Mức rủi ro tiềm tàng và r ủi ro kiểm soát: những đối tượng được xác định có
mức rủi ro kiểm toán cao cũng cần phải thu thập nhiều bằng chứng kiểm toán
hơn.
Bảng 1.1: Quan hệ giữa rủi ro và s ố lượng bằn chứng
Trường Rủi ro kiểm Rủ ro tiềm Rủi ro Rủi ro
hợp toán tàng kiểm soát phát hi ện
Số lượng
bằng chứng
1
2
3
4
5
Cao
Thấp
Thấp
Trung bình
Cao
Thấp
Thấp
Cao
Trung bình
Thấp
Thấp
Thấp
Cao
Trung bình
Trung bình
Cao
Trung bình
Thấp
Trung bình
Trung bình
Thấp
Trung bình
Cao
Trung bình
Trung bình
- Tính kinh tế: KTV luôn ph ải đối mặt với vấn đề thời gian và ngu
vậy, KTV cần cân nhắc tới hiệu lực của bằng chứng với thời gian
bỏ ra để thu thập bằng chứng đó sao cho việc thu thập bằng chứng
gian hợp lý và v ới mức chi phí có thể chấp nhận được.
ồn lực. Vì
và chi phí
trong thời
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 5
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
Do mức rủi ro tiềm tàng luôn t ồn tại ở tất cả các cuộc kiểm toán vì vậy KTV chỉ
thu thập bằng chứng kiểm toán thuyết phục trong một mức độ cho phép chứ không
nhằm đảm bảo ở mức độ tuyệt đối. Bằng chứng càng có độ thuyết phục cao thì số
lượng bằng chứng cần thu thập càng nhỏ.
1.2.4. Phân lo ại bằng chứng kiểm toán
 Phân loại theo loại hình:
- Các bằng chứng vật chất: là các b ằng chứng KTV thu thập được trong quá
trình kiểm tra hoặc kiểm kê TSCĐ hữu hình như: HTK, TSCĐ, NVL, tiền
mặt,…được thể hiện trên các biên b ản chứng kiến kiểm kê. Các b ằng chứng
loại này thường có tính thuyết phục cao nhất vì KTV có thể trực tiếp xác nhận
những thông tin này.
- Các bằng chứng tài liệu: là các b ằng chứng do đơn vị cung cấp dựa theo yêu
cầu của KTV bao gồm:
 Những ghi chép kế toán, giấy tờ sổ sách của đơn vị: CĐKT, CĐPS, sổ cái,
sổ chi tiết, hơp đồng, hóa đơn,…

 Giấy xác nhận của bên thứ ba: xác nhận công n ợ phải thu, phải trả, xác
nhận số dư tài khoản TGNH, thông báo b ảo hiểm.

 Giấy tờ làm việc của KTV: thể hiện những thủ tục kiểm toán, những tính
toán đánh giá lại giá trị tài sản dựa trên số liệu được cung cấp như giá trị
khấu hao, mức trích lập dự phòng

 Bên cạnh đó, trong một số trường hợp bằng chứng kiểm toán có th ể là
những ý ki ến của chuyên gia, tư liệu của KTV nội bộ, hồ sơ của KTV tiền
nhiệm, thư giải trình của BGĐ.
- Các bằng chứng thu được qua phỏng vấn, điều tra các cá nhân có liên quan
bao gồm các ghi chép c ủa KTV, các băng ghi âm,…
 Phân loại theo nguồn gốc:
- Bằng chứng do KTV tự khai thác và phát hi ện qua kiểm kê tài s ản thực tế,
tính toán, quan sát,…
- Bằng chứng do doanh nghiệp phát hành và luân chuy ển đến các bộ phận nội
bộ hoặc bên ngoài doanh nghi ệp như: thư giải trình, sổ sách chứng từ: ủy
nhiệm chi, phiếu xuất, phiếu nhập, hóa đơn bán hàng,…
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 6
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
- Bằng chứng do đối tượng bên thứ ba cung cấp: thư xác nhận, sổ phụ ngân
hàng,..
Thông thường những bằng chứng do KTV thu thập được từ bên thứ ba cũng như
những bằng chứng do KTV thu thập được sẽ có giá tr ị cao hơn vì vậy KTV sẽ ưu
tiên thu thập những bằng chứng này. Trong quá trình thu thập bằng chứng KTV nên
kết hợp nhiều loại bằng chứng để đem lại hiệu quả cao nhất.
1.2.5. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán BCTC
Trong một số trường hợp đặc biệt, KTV không th ể thu thập được các bằng
chứng thông thường, khi đó bằng chứng kiểm toán đặc biệt là bằng chứng duy nhất.
1.2.5.1. Giải trình của Ban Giám đốc
Theo chuẩn mực kiểm toán số 580 “Giải trình của Ban Giám đốc” quy định:
“Kiểm toán viên ph ải thu thập bằng chứng về việc Giám đốc đơn vị được kiểm toán
thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung
thực, hợp lý, phù h ợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp
nhận) và đã phê duy ệt báo cáo tài chính”. Theo đó KTV có thể xem thư giải trình của
BGĐ như là một bằng chứng kiểm toán tuy nhiên, giải trình của BGĐ không thể thay
thế các bằng chứng kiểm toán mà KTV thu th ập được. Trong trường hợp giải trình
của BGĐ mâu thuẫn với các bằng chứng khác, KTV phải xác minh lại mức độ tin cậy
của cả bằng chứng kiểm toán và thư giải trình. Hạn chế của loại bằng chứng này độ
tin cậy không cao do được cung cấp từ nội bộ DN. Vì vậy, khi trong thư giải trình có
những vấn đề có th ể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, KTV phải:
- Thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thông tin ở trong hoặc ở ngoài đơn vị
để xác minh những giải trình của BGĐ
- Đánh giá sự hợp lý và nh ất quán giữa bản giải trình với các bằng chứng khác
đã thu thập được.
- Xác minh mức độ hiểu biết của người lập giải trình đối với các vấn đề được
giải trình.
Các giải trình bằng văn bản được đánh giá là có độ tin cậy hơn các giải trình bằng
lời nói và thường được thể hiện ở các hình thức sau:
- Bản giải trình của giám đốc
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 7
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
- Thư của KTV liệt kê những hiểu biết của mình về các giải trình của giám đốc
và được giám đốc xác nhận.
- Biên bản họp hội đồng quản trị hoặc BCTC đã được giám đốc ký duy ệt
Bản giải trình phải được gửi trực tiếp cho KTV và bao gồm: các nội dung được
giải trình, ngày tháng, họ tên, chữ ký c ủa người lập hoặc xác nhận vào bản giải
trình.
1.2.5.2. Tư liệu của chuyên gia
Theo chuẩn mực kiểm toán số 620 “ Sử dụng tư liệu của chuyên gia” định
nghĩa : “ Chuyên gia: là m ột cá nhân ho ặc một tổ chức có năng lực, kiến thức và
kinh nghiệm chuyên môn cao trong m ột lĩnh vực riêng biệt ngoài lĩnh vực kế toán và
kiểm toán”.
Nếu khách hàng có nh ững ngành nghề kinh doanh đặc thù ho ặc những lĩnh vực
cần có s ự hiểu biết chuyên môn như: đánh giá lại công trình xây dựng cơ bản dở
dang, đất đai, máy móc thiết bị, tác phẩm nghệ thuật,… KTV nhận thấy không đủ
hiểu biết về ngành nghề kinh doanh đó thì cần phải xem xét tới việc mời chuyên gia
sau khi cân nhắc các yếu tố như:
- Tính trọng yếu của khoản mục cần được xem xét trong BCTC
- Rủi ro có sai sót do tính ch ất cà mức độ phức tạp của khoản mục đó
- Số lượng và chất lượng của các bằng chứng kiểm toán khác có th ể thu thập
được.
Chuyên gia có thể là cá nhân, t ổ chức do: đơn vị được kiểm toán mời tham gia;
công ty ki ểm toán mời tham gia; chuyên gia cũng có thể là nhân viên c ủa đơn vị
được kiểm toán, nhân viên c ủa công ty ki ểm toán hay là cá nhân, t ổ chức bên ngoài
DN được kiểm toán và DN ki ểm toán. Khi mời chuyên gia cần chú ý t ới năng lực
của chuyên gia đó thông qua nghiệp vụ, văn bằng, kinh nghiệm, danh tiếng trong
nghề,…Đồng thời cũng cần chú ý t ới sự độc lập của chuyên gia. Rủi ro sẽ là rất cao
nếu chuyên gia là nhân viên ho ặc có quan h ệ về kinh tế hoặc tình cảm với đơn vị
được kiểm toán.
Do mức độ phức tạp, rủi ro cũng như chi phí mà KTV chỉ nên thu thập ý ki ến của
chuyên gia khi thực sự cần thiết và không có b ằng chứng thay thế.
1.2.5.3. Bằng chứng của các bên liên quan
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 8
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
Theo chuẩn mực kiểm toán số 550 “ Các bên liên quan” định nghĩa: “ Các bên
được coi là liên quan n ếu một bên có kh ả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng
kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động”.
Việc thực hiện thủ tục này là để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp
cho việc xác định và thuyết minh của BGĐ đơn vị về các bên liên quan và v ề những
giao dịch với bên liên quan có ảnh hưởng trọng yếu tới BCTC.
KTV và công ty ki ểm toán phải xác định tất cả danh sách của các bên liên quan
thông qua danh sách BGĐ cung cấp và soát xét l ại giấy tờ làm việc năm trước để xác
minh, kiểm tra các thủ tục mà đơn vị sử dụng để xác định các bên liên quan. Đồng
thời KTV cần quan tâm đến các giao dịch bất thường, đây là cơ sở để KTV chỉ ra sự
tồn tại của các bên liên quan chưa được xác định trước đó.
1.2.5.4. Tư liệu của KTV nội bộ
Theo chuẩn mực kiểm toán số 610 “ Sử dụng công vi ệc của kiểm toán viên n ội
bộ” quy định: “ Kiểm toán nội bộ: Là hoạt động do đơn vị được kiểm toán thực hiện
hoặc do tổ chức bên ngoài cung c ấp, với chức năng chủ yếu là kiểm tra, đánh giá,
giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ”. Bằng chứng
này giúp cho KTV xác định được lịch trình, định hướng công vi ệc và phạm vi của
các thủ tục kiểm toán.
Dù ho ạt động kiểm toán nội bộ có hi ệu quả đến đâu thì rủi ro chịu sự tác động
của những cấp quản lý v ẫn rất lớn, những bằng chứng đưa ra không hoàn toàn độc
lập. Vì vậy KTV cần xem xét tới việc sử dụng tư liệu do KTV nội bộ cung cấp. Bên
cạnh đó năng lực chuyên môn c ủa KTV nội bộ cũng là v ấn đề mà KTV độc lập cần
lưu ý.
1.2.5.5. Tư liệu của KTV khác
Theo chuẩn mực kiểm toán số 600 “ Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác”:
“ Kiểm toán viên k hác: Là ki ểm toán viên ch ịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài
chính và ký báo cáo ki ểm toán của đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị kinh tế khác được
gộp trong báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên. Kiểm toán viên khác là ki ểm toán
viên thuộc công ty ki ểm toán khác ho ặc là kiểm toán viên thu ộc chi nhánh hoặc văn
phòng c ủa công ty ki ểm toán”.
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 9
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
Tư liệu của KTV khác có th ể là các thủ tục mà các KTV đó thực hiện, hồ sơ hoặc
các bằng chứng liên quan.
Các KTV trong quá trình kiểm toán có th ể hỗ trợ nhau hoàn thành m ục tiêu
chung, các KTV phối hợp với KTV chính nếu KTV chính sử dụng tư liệu của mình.
KTV chỉ cân nhắc việc sử dụng tư liệu của KTV khác khi kiểm toán BCTC của đơn
vị cấp dưới hoặc của đơn vị khác. Không g ọi là KTV khác trong trường hợp hai hoặc
nhiều KTV cùng được phân công ki ểm toán một đơn vị; khái niệm KTV khác cũng
không áp dụng trong mối quan hệ giữa KTV năm nay và KTV tiền nhiệm.Khi sử
dụng tư liệu của KTV khác, KTV cần xem xét tới năng lực chuyên môn c ủa KTV đó
cũng như phải xác định mức độ ảnh hưởng của những tư liệu đó đối với công vi ệc
kiểm toán của mình.
1.3. Các k ỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
“Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán bằng các phương pháp sau: kiểm
tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích”(Đoạn 20 chuẩn mực
kiểm toán Việt Nam số 500). Mỗi phương pháp thu thập bằng chứng sẽ cung cấp
những bằng chứng khác nhau với độ tin cậy và ưu điểm, nhược điểm riêng. Vì vậy,
trong từng trường hợp cụ thể, KTV phải linh hoạt trong việc kết hợp các phương
pháp này để mang lại hiệu quả cao nhất. Việc thực hiện các phương pháp này m ột
phần tùy thu ộc vào thời gian thu thập được bằng chứng kiểm toán.
1.3.1. Kiểm tra
Kiểm tra: là việc soát xét nh ứng từ, sổ kế toán, BCTC và các tài li ệu có liên
quan giữa sổ sách và th ực tế, giữa quy định và thực hiện. Việc kiêm tra thường bao
gồm kiểm tra vật chất và kiểm tra tài liệu.
iệc kiểm tra vật thường bao gồm các tài li ệu kiểm kê tài s ản về HTK, TSCĐ hữu
hình, NVL, tiền mặt,…Những bằng chứng thu được từ phương pháp này có độ tin
cậy rất cao nhưng thường tồn tại những hạn chế nhất định như:
 Trong quá trình kiểm kê TSCĐ có thể tài sản này hiện hữu nhưng KTV không
th ể đảm bảo nó thu ộc quyền sở hữu của DN vì có thể tài sản này do
DN đi thuê hoặc đã c ầm cố, thế chấp.
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 10
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
 Hoặc trong quá trình kiểm kê HTK. KTV chỉ có th ể xác định tính hiện hữu
của tài sản này tuy nhiên không th ể biết được nó có được đánh giá đúng giả
trị không.
Vì những hạn chế nêu trên nên trong quá trình ki ểm toán KTV phải kết hợp
những bằng chứng khác để chứng minh quyền sở hữu và giá tr ị của tài sản đó.
Đối với kiểm tra tài liệu, KTV sẽ kiểm tra theo hai hướng: từ chứng từ gốc đối
chiếu với việc ghi chép vào s ổ sách và t ừ sổ sách kiểm tra ngược lại chứng từ. Việc
kiểm tra theo hai hướng này sẽ đảm bảo những mục tiêu khác nhau. Vì vậy tùy thuộc
vào từng mục tiêu mà ki ểm toán sẽ chọn thực hiện theo hướng nào hoặc là cả hai. Cụ
thể, việc kiểm tra từ chứng từ gốc đối chiếu với sổ sách sẽ đảm bảo tất cả những
nghiệp vụ phát sinh đều được ghi nhận trong khi việc kiểm tra từ sổ sách ngược lại
chứng từ gốc đảm bảo tất cả các nghiệp vụ được ghi chép đều thực sự
phát sinh.
Kỹ thuật kiểm tra tài liệu tương đối thuận tiện do tài liệu thường là có s ẵn nên chi
phí để thu thập bằng chứng cũng thấp hơn các kỹ thuật khác. Tuy nhiên độ tin cậy
của bằng chứng thường phụ thuộc vào nội dung và nguồn gốc của nó, m ột bằng
chứng càng độc lập với đơn vị được kiểm toán càng có giá tr ị. Trong trường hợp
này, các tài li ệu đều do đơn vị cung cấp nên cung cấp nên có giá tr ị không cao vì có
thể những tài liệu này đã b ị sửa chữa, giả mạo. KTV cần có s ự kiểm tra, xác minh
bằng những phương pháp kỹ thuật khác.
1.3.2. Quan sát
Quan sát là v iệc theo dõi m ột hiện tượng, một chu trình hoặc một thủ tục do
người khác thực hiện. Dùng để đánh giá thực trang hoạt động của một công vi ệc,
một quy trình.Ví dụ: KTV theo dõi s ự vận hành của hệ thong máy móc ; quan sát thủ
tục nhập kho hàng hóa hay các th ủ tục kiểm soát do một vài cá nhân th ực hiện để
đánh giá thực tế hoạt động của đơn vị.
Kỹ thuật kiểm toán này r ất cần thiếttrong việc giúp KTV đánh giá độ tin cậy vào
những tài liệu do đơn vị cung cấp hệ, đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB và giúp KTV
định hướng cuộc kiểm toán đi vào trọng tâm tuy nhiên nh ững bằng chứng này
thường có giá tr ị tại thời điểm quan sát, KTV không th ể xác định được quy trình có
được thực hiện như vậy vào thời điểm khác hay không.
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 11
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
1.3.3. Xác nh ận
Xác nhận là sự trả lời cho một yêu cầu cung cấp thông tin nh ằm xác minh lại
những thông tin đã có trong các tài li ệu kế toán. Thông tin xác nh ận thường do bên
thứ ba cung cấp.
Khi khoản phải thu được xác định là trọng yếu trong BCTC và có kh ả năng
khách hàng s ẽ phúc đáp thư yêu cầu xác nhận thì KTV phải lập thư xác nhận và đề
nghị khách hàng xác nh ận và phản hồi trực tiếp cho KTV.
Sự xác nhận trực tiếp sẽ cung cấp bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy về sự hiện
hữu của các khoản phải thu và tính chính xác của các số dư được cung cấp. Tuy
nhiên, sự xác nhận này thông thường chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng về khả năng
thu hồi các khoản phải thu hoặc các khoản phải thu khác chưa được hoạch toán.
Theo VSA 505, KTV có th ể áp dụng thủ tục thủ tục này theo một trong hai cách
sau đây:
- Thư xác nhận mở (dạng khẳng định) : đề nghị người được yêu cầu trả lời, ký
nhận trong mọi trường hợp hoặc phúc đáp lại cho KTV là đồng ý ho ặc không
đồng ý v ới thông tin c ần xác nhận bằng cách yêu c ầu điền vào thông tin. M
ột sự phản hồi các yêu c ầu xác nhận mở thường cung cấp bằng chứng kiểm
toán đáng tin cậy. Tuy nhiên có r ủi ro là người được đề nghị xác nhận có th ể
không ki ểm tra thông tin là chính xác mà đã xác nh ận. Tuy nhiên KTV có th
ể giảm rủi ro này xuống bằng cách sử dụng thư xác nhận mở nhưng yêu cầu
điền thông tin đúng vào chỗ cần phúc đáp.
- Thư xác nhận đóng (dạng phủ định) : chỉ đòi h ỏi sự phản hồi khi không đồng
ý v ới thông tin c ần xác nhận. Khi đồng ý v ới thông tin xác nh ận thì không
nhất thiết phải phản hồi. Tuy nhiên, nếu không có s ự phản hồi từ yêu cầu thư
xác nhận đóng thì KTV sẽ không có b ằng chứng rõ ràng r ằng bên thứ ba đã
nhận được yêu cầu xác nhận và xác minh r ằng thông tin đã thu th ập được là
đúng. Do đó, việc sử dụng thư xác nhận đóng thường cung cấp bằng chứng ít
tin cậy hơn so với việc sử dụng thư xác nhận dạng mở. Trong trường hợp này
KTV cần xem xét thực hiện các thử nghiệm cơ bản bổ sung. Tuy có độ tin cậy
thấp hơn thư xác nhận dạng mở, nhưng có thể sử dụng thư xác nhận dạng đóng
trong trường hợp mức đánh giá về rủi ro tiềm tàng và r ủi ro kiểm soát
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 12
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
là thấp, đơn vị có s ố lượng lớn các số dư nhỏ và KTV không có lý do gì để
cho rằng người phản hồi sẽ không quan tâm đến các yêu c ầu này.
Để tăng sự thuyết phục cho các bằng chứng của mình, KTV có thể sử dụng thư
xác nhận dạng đóng, dạng mở hoặc cả hai. Tuy nhiên do chi phí cũng như th ời gian
thu thập bằng chứng và khả năng xảy ra trường hợp đơn vị và bên th ứ ba có s ự dàn
xếp nên kỹ thuật này thường chỉ áp dụng với một số đối tượng như: nợ phải thu, phải
trả, TGNH,..
Bảng 1.2: Các lo ại thông tin thường cần phải xác nh ận
Thông tin Nơi xác nhận
Tài s ản
Tiền gửi ngân hàng Ngân hàng
Khoản phải thu Khách nợ
Phiếu nợ phải thu Người lập phiếu
Hàng tồn kho gửi trong Công ty lưu kho Công ty lưu kho
Giá trị bằng tiền của bảo hiểm nhân thọ Công ty b ảo hiểm
Công n ợ
Khoản phải trả Chủ nợ
Phiếu nợ phải trả Người cho vay
Khách hàng tr ả tiền trước Khách hàng
Cầm cố phải trả Người nhận cầm cố
Trái phiếu phải trả Người giữ trái phiếu
Vốn chủ sở hữu
Người giữ sổ đăng kí và đại lý
chuyển nhượng
Cổ phần đang lưu hành Cổ đông
Cá c loại thông tin khác
Loại bảo hiểm Công ty b ảo hiểm
Nợ ngoài ý mu ốn Luật sư của Công ty, ngân hàng
Hợp đồng trái khoán Người giữ trái khoán
Vật kỹ quỹ cho chủ nợ Chủ nợ
(Nguồn: Bảng 6-2, Arens và Loebbecke, NXB Th ống kê, 1995, trang 133)
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 13
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
1.3.4. Điều tra
Điều tra là việc tìm kiếm thông tin t ừ những người có hi ểu biết ở bên trong hoặc
bên ngoài đơn vị nhằm thu thập các thông tin phù h ợp từ những người am hiểu về
lĩnh vực cần xác minh . “Điều tra được thực hiện bằng việc chính thức gửi văn bản,
phỏng vấn hoặc trao đổi kết quả điều tra, sẽ cung cấp cho KTV những thông tin chưa
có, hoặc những thông tin b ổ sung để củng cố những bằng chứng đã có ” (theo VSA
500).Trong đó kỹ thuật phỏng vấn thường được sử dụng nhiều nhất.
Đối với việc phỏng vấn khách hàng v ề những thủ tục kiểm soát hoặc các công
việc để thực hiện các thủ tục kiểm soát, để đạt được hiệu quả trong cuộc phỏng vấn
KTV phải lên kế hoạch cụ thể trong đó có việc sắp xếp thời gian và nội dung phỏng
vấn. KTV có th ể đưa ra những câu hỏi dạng đóng (để xác nhận “Có”, “Không”),
hoặc dạng mở (khi cần thu thập nhiều thông tin hơn cho các câu hỏi “ai”, “như thế
nào”, “tại sao”.Đồng thời cũng phải chú ý t ới đối tượng được phỏng vấn về mức độ
nắm bắt thông tin và s ự hiểu biết về quy trình nghiệp vụ liên quan. Thủ tục này có
thể được thực hiện theo một trong các cách th ức: KTV có th ể yêu cầu một cuộc
phỏng vấn tực tiếp hoặc sẽ chuẩn bị sẵn các câu h ỏi cần thiết trên một hệ thống các
bảng biểu và đề nghị người được phỏng vấn trả lời trực tiếp vào bảng biểu đó.Kết quả
của cuộc phỏng vấn phải được ghi chép và lưu lại trên giấy tờ làm việc.
Bằng chứng thu được từ kỹ thuật này giúp KTV có cái nhìn toàn di ện và sâu s ắc
hơn về những vấn đề chưa biết hoặc củng cố cho những luận cứ của mình. Tuy nhiên,
độ tin cậy từ những bằng chứng này thường không cao vì đối tượng được phỏng vấn
chủ yếu là người trong đơn vị
1.3.5. Tính toán
Tính toán là việc kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các số liệu trên chứng
từ, sổ sách, BCTC và nh ững tài liệu liên quan khác ho ặc KTV cũng có thể thực hiện
những tính toán độc lập để xác minh tính đúng đắn của nó. Ví dụ: KTV kiểm tra lại
việc tính toán trên hóa đơn, kiểm tra lại việc cộng tổng trên sổ cái,…hoặc tính toán
lại mức khấu hao TSCĐ, mức trích lập dự phòng ph ải thu khó đòi,…
Những bằng chứng thu được theo phương pháp này thường cung cấp bằng chứng
có độ tin cậy cao xét về mặt số học tuy nhiên lại có nhược điểm là khá ph ức
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 14
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
tạp và tốn nhiều thời gian đặc biệt khi áp dụng ở những doanh nghiệp có quy mô lớn.
1.3.6. Phân tích
Phân tích là sự xem xét các s ố liệu, thông tin c ủa đơn vị thông qua vi ệc so sánh
và nghiên c ứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính v ới nhau và giữa các thông
tin tài chính với thông tin phi tài chính.
Phân tích gồm ba nội dung: Kiểm tra tính hợp lý, phân tích xu hướng, phân tích tỷ
suất.
- Kiểm tra tính hợp lý g ồm những so sánh cơ bản như: so sánh số liệu thực tế
với kế hoạch và dự toán. Thông qua k ết quả so sánh, KTV có thể phát hiện
những bất thường từ những chênh lệch lớn. Ngoài ra, KTV còn so sánh gi ữa
các chỉ tiêu của đơn vị với các chỉ tiêu trung bình ngành, so sánh số liệu ước
tính của KTV với số liệu do KTV cung cấp.
- Phân tích xu hướng (phân tích ngang): thể hiện mức độ biến động trong một
khoảng thời gian nhất định của cùng m ột chỉ tiêu. Loại phân tích này thường
được KTV sử dụng để xác định số dư của kỳ này so với kỳ trước hay giữa các
tháng trong k ỳ để phát hiện những biến động bất thường. Phân tích xu hướng
được thực hiện theo hai loại:
 Phân tích xu hướng giản đơn: là xác định con số ước tính dựa trên số dư tài
khoản kỳ trước.

 Phân tích hồi quy: là sử dụng phương pháp toán học trong phân tích tài chính
để biể hiện và đánh giá các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế.
- Phân tích tỷ suất (phân tích dọc): là cách th ức kiểm tra tính hợp lý trong vi ệc
kết hợp giữa các khoản mục. Chủ yếu dùng để xem xét tỉ trọng của từng khoản
mục đối với tổng thể. KTV thường tiến hành thủ tục phân tích thôgn qua các
nhóm t ỷ suất:
 Nhóm t ỷ suất về khả năng thanh toán

 Nhóm t ỷ suất hoạt động

 Nhóm t ỷ suất đòn b ẩy

 Nhóm t ỷ suất lợi nhuận

 Nhóm t ỷ suất giá thị trường
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 15
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
Phân tích tỷ suất dựa trên mối quan hệ giữa các báo cáo và gi ữa các khoản mục
nên thường có giá tr ị cao nhất trong khi phân tích xu hướng thiên về xem xét mối
quan hệ với thông tin cũ nên có giá tr ị thấp nhất.
Khi phân tích KTV cần chú ý t ới các vấn đề sau:
- Chọn loại hình phân tích phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao trong khi vẫn tiết
kiệm được thời gian kiểm toán.
- So sánh các s ố dư tương ứng của kỳ này so với kỳ trước để phát hiện những
biến động bất thường
- Xem xét mối quan hệ giữa các khoản mục với nhau và với tổng thể đồng thời
so sánh sự biến động qua các năm.
- So sánh số liệu thực tế với kế hoạch
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin Tài chính và các thông tin phi tài
chính.
Thủ tục phân tích tương đối đơn giản, có hi ệu quả cao vì tốn ít thời gian, chi phí
kiểm toán thấp mà vẫn có th ể cung cấp bằng chứng về sự đồng bộ, chuẩn xác tuy
nhiên cần thận trọng khi sử dụng thủ tục này trong trường hợp hệ thống KSNB được
cho là không hi ệu quả.
1.4. Vận dụng các k ỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn
của kiểm toán BCTC
Bằng chứng kiểm toán được xem là cơ sở để KTV xác minh và bày t ỏ ý ki ến
của mình về thực trạng hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Để tăng hiệu quả trong
công tác thu th ập bằng chứng KTV cần có phương pháp cụ thể trong từng giai đoạn
của cuộc kiểm toán.
Đối tượng của kiểm toán là các BCTC: b ảng CĐKT, báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các đối tượng này có m ối quan hệ chặt chẽ
với nhau vì vậy KTV cần tiến hành các tr ắc nghiệm, sử dụng liên hoàn các phương
pháp kiểm toán để xác minh các thông tin được đơn vị cung cấp.Hai loại thử nghiệm
được sử dụng trong kiểm toán BCTC là th ử nghiệm kiểm soát và th ử nghiệm cơ
bản.Thử nghiệm cơ bản được thực hiện nhằm đánh giá hệ thống KSNB, thử nghiệm
này chỉ được thực hiện khi hệ thống KSNB thực sự tồn tại và được đánh giá là ho ạt
động có hi ệu quả.Trong khi đó, thử nghiệm cơ bản được coi là thử
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 16
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
nghiệm then chốt trong mọi cuộc kiểm toán.Thử nghiệm này cung cấp sự xác nhận
thông tin được biểu hiện bằng tiền phản ánh trên các đối tượng kiểm toán.Hai loại thử
nghiệm trên có m ối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong môi trường hệ thống KSNB
hoạt động hiệu quả, thử nghiệm kiểm soát được thực hiện sẽ đem lại giá trị cao, khi
đó KTV có thể giảm thiểu số lượng các thử nghiệm cơ bản. Ngược lại, khi hệ thống
KSNB hoạt động kém hiệu quả, KTV phải tăng cường các thử nghiệm cơ bản để đảm
bảo độ tin cậy cho kết luận kiểm toán.
Việc áp dụng các phương pháp kiểm toán hình thành nên các tr ắc nghiệm kiểm
toán. Tùy thu ộc vào yêu c ầu cụ thể các phép k ết hợp giữa các phương pháp kiểm
toán cơ bản cũng khác nhau từ đó hình thành nên ba loại trắc nghiệm : trắc nghiệm
công vi ệc, trắc nghiệm số dư, trắc nghiệm phân tích. Trắc nghiệm công vi ệc hướng
tới xác định tính đúng đắn trong tổ chức hệ thống kế toán: mức độ đạt yêu cầu về thủ
tục và độ tin cậy của các thông tin con s ố kế toán. Trắc nghiệm số dư là việc kết hợp
đối chiếu logic, phân tích đối chiếu trực tiếp với kiểm kê và ki ểm tra thực tế để xác
định độ tin cậy của các số dư cuối kỳ. Trắc nghiệm phân tích xem xét mối quan hệ
kinh tế và xu hướng biến động của các chỉ tiêu kinh tế bằng việc sử dụng ba loại hình
phân tích chủ yếu: phân tích hợp lý, phân tích xu hướng và phân tích tỷ suất.Trong ba
giai đoạn của cuộc kiểm toán, KTV vận dụng linh hoạt các phương pháp kiểm toán.
 Ở giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: xác định những vấn đề cơ bản và trọng tâm
của cuộc kiểm toán. Để hướng cuộc kiểm toán đúng vào trọng tâm, bằng
chứng thu thập trong giai đoạn này cần có thông tin mang tính khái quát cao,

đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB, phân tích sơ bộ tình hình hoạt động kinh
doanh để đánh giá mức trọng yếu và rủi ro. Trong giai đoạn này KTV thường
sử dụng kỹ thuật quan sát, phỏng vấn, điều tra nhằm tìm hiểu lĩnh vực, hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quan sát giúp KTV có cái nhìn s ơ bộ
về đơn vị kiểm toán. Kỹ thuật thu thập tài liệu sử dụng hiệu quả trong việc thu
thập các thông tin v ề nghĩa vụ pháp lý c ủa khách hàng như: giấy phép thành l
ập, điều lệ công ty, BCTC,… Thủ tục phân tích được sử dụng nhằm thu thập
hiểu biết về nội dung BCTC, những biến động quan trọng trong tình hình tài
chính của DN bao gồm cả phân tích ngang và phân tích
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 17
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
dọc. Trong giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế chương trình kiểm toán đòi h ỏi
những phán xét ngh ề nghiệp của KTV. Kỹ thuật điều tra được vận dụng trong
việc phỏng vấn để tìm hiểu quan điểm lãnh đạo của nhà quản trị, trách nhiệm,
công vi ệc của từng bộ phận, phòng ban. Đồng thời kỹ thuật điều tra cũng
được sử dụng trong việc giúp KTV tìm hiểu thông tin c ủa công ty ki ểm toán
tiền nhiệm đối với những lưu ý, nh ững ý ki ến loại trừ hoặc không ch ấp nhận
và lý do không ti ếp tục kiểm toán.
 Giai đoạn thực hiện kiểm toán: đây là giai đoạn đòi h ỏi KTV phải vận dụng
nhiều kỹ thuật kiểm toán nhất. Đối với thử nghiệm kiểm soát, nếu theo đánh
giá sơ bộ ban đầu KTV nhận định là hệ thống KSNB hoạt động hiệu quả thì
KTV sẽ tiến hành thu thập bằng chứng về việc thiết kế và vận hành của hệ
thống KSNB. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng nhằm xác minh sự vận hành
hiệu quả của hệ thống KSNB bao gồm: quan sát, phỏng vấn, kiểm tra. Tiếp
đến là việc áp dụng các thủ tục phân tích, kỹ thuật được sử dụng chủ yếu là kỹ
thuật phân tích: phân tích tỷ suất, phân tích xu hướng nhằm đưa ra cái nhìn
khái quát v ề từng khoản mục. KTV chủ yếu thu thập bằng chứng từ thủ tục
phân tích để thấy tính hợp lý và tìm hiểu nguyên nhân chênh l ệch. Cuối cùng
là việc thực hiện các thử nghiệm chi tiết. việc thực hiện các thủ tục này dựa
trên kết quả của trắc nghiệm công vi ệc và các th ủ tục phân tích ở trên. Các th
ử nghiệm chi tiết thường liên quan tới một khoảm mục cụ thể.

Các kỹ thuật áp dụng trong thủ tục chi tiế được sử dụng khá linh hoạt. Tùy
theo đặc điểm, mức trọng yếu và rủi ro của khoản mục và KTV lựa chọn kỹ
thuật thu thập tài liệu thích hợp. Ví dụ trong phần hành kiểm toán các khoản
phải thu thông thường KTV gửi thư xác nhận tới khách hàng; trong ph ần
hành kiểm toán tiền KTV kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt; phần hành
kiểm toán TSCĐ, KTV chọn mẫu kiểm tra hồ sơ mua sắm tài sản, biên bản
kiểm kê tài s ản, bảng khấu hao, kỹ thuật kiểm tra tài liệu, xác minh giao dịch
được sử dụng phổ bién trong kiểm toán các kho ản doanh thu, chi phí,…

 Giai đoạn kết thúc ki ểm toán: KTV chính tổng hợp và soát xét lại giấy tờ làm
việc của các thành viên trong nhóm ki ểm toán để có cái nhìn xác đáng hơn về
tình hình tài chính của doanh nghiệp.
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 18
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
Trước khi phát hành báo cáo kiểm toán KTV cần phải xem xét tới những sự
kiện kinh tế có ảnh hưởng thuận lợi hoặc bất lợi sau ngày kết thúc niên độ
nhưng trước thời điểm kiểm toán và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự kiện
này đến BCTC của đơn vị. Để thu thập bằng chứng về vấn đề này KTV cần áp
dụng các kỹ thật phỏng vấn ban lãnh đạo và kiểm tra tài liệu.
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 19
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG
KIỂM TOÁN BCTC T ẠI CÔNG TY TNHH KI ỂM TOÁN M&H 2.1. Tổng
quan về công ty TNHH Ki ểm toán M&H
2.1.1. Thông tin chung
Tên công ty: Công ty TNHH Ki ểm Toán M&H
Tên quốc tế: M&H Auditing Co., LTD
Tên viết tắt: M&H Auditing
Điện thoại: 08. 37853705
Fax: 08.37853706
Ngày thành l ập: 08/12/2000
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ
Giấy Chứng nhận kinh doanh số: 4102003073
Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 . TP. Hồ Chí Minh
Văn Phòng làm vi ệc: 39N Hoàng Quốc Việt, Phường Phú M ỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí
Minh.
Website: www.mhauditing.com
Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Giám Đốc: Ông Tr ần Ngọc Mai
Logo công ty:
M & H
Lawyer & CPA
Hình thức sở hữa vốn: Tư Nhân
Hình thức hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
Loại hình doanh nghiệp: TNHH hai thành viên tr ở lên.
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát tri ển
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế.nền kinh tế từ những năm đầu của thế kỷ 20 đã
chứng kiến rất nhiều biến động. Các doanh nghiệp có nhi ều cơ hội phát triển trong
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 20
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
đó đáng kể đến là sự phát triển mạnh mẽ của nghề kế toán nói chung và ki ểm toán
nói riêng.
Nắm bắt đựơc xu thế đó rất nhiều công ty ki ểm toán được thành lập và đi vào
hoạt động trong đó có công ty TNHH Kiểm toán M&H.
Ngày 09/12/2011 công ty TNHH Ki ểm toán M&H thành l ập chi nhánh tại Đà Nẵng.
Ngày 18/09/2012 công ty điều chỉnh vốn điều lệ từ một tỷ lên ba tỷ đồng và sau đó là
năm tỷ đồng ngày 23/12/2013.
Ngày 25/09/2012 công ty m ở văn phòng đại diện tại 39N Hoàng Quốc Việt, Phường
Phú M ỹ, Quận 7, TP.HCM.
Công ty TNHH Ki ểm toán M&H là m ột tổ chức kiểm toán, tư vấn chuyên
nghiệp cung cấp các dịch vụ chất lượng về: Kiểm toán, dịch vụ kế toán, thuế, tư vấn
luật, thành lập doanh nghiệp, ….Hiện nay công tyđang trong giai đoạn tái cơ cấu lại
bộ máy tổ chức để phù h ợp hơn với thời kỳ hội nhập và phát tr iển.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển dù đã tr ải qua rất nhiều khó khăn
và biến động. tuy nhiên với chính sách quản lý ch ặt chẽ nhưng linh hoạt của BGĐ,
sự tận tâm trong công vi ệc của đội ngũ nhân viên công ty TNHH Ki ểm toán M&H
đã vươn lên và trở thành một địa chỉ tin cậy với tất cả các doanh nghiệp cả trong
nước và nước ngoài.
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động và d ịch vụ cung cấp
Công ty TNHH Ki ểm toán M&H cung cấp 4 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu đó là:
dịch vụkiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn luật và thẩm định giá. Trong đó
kiểm toán và dịch vụ kiểm toán là lĩnh vực kinh doanh chính, chiếm tỉ trọng khá lớn
trong doanh thu toàn công ty và hoạt động dựa theo nguyên tắc:
+ Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, quốc tế
+ Phù h ợp với thực tiễn kinh doanh và Luật Pháp Việt Nam
+ Độc lập khách quan, chuyên nghi ệp, giữ bí mật thông tin cho khách hàng.
+ Luôn coi tr ọng đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, chất lượng phục vụ và uy tín đối
với khách hàng .
 Dịch vụ kiểm toán bao gồm:
+ Kiểm toán BCTC hằng năm cho mọi loại hình doanh nghiệp như công ty liên doanh,
công ty 100% v ốn nước ngoài, công ty trách nhi ệm hữu hạn, công ty c ổ phần
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 21
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
quy mô nh ỏ…
+ Kiểm toán nội bộ
+ Thực hiện các chức năng kiểm toán doanh nghiệp có kh ả năng sát nhập, thanh lý.
 Dịch vụ kế toán:
Công ty TNHH M&H thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống
kế toán, trong công ty công vi ệc kế toán và kiểm toán được thực hiện một cách độc
lập, tách rời, đảm bảo quy tắc nghề nghiệp.Dịch vụ kế toán được thực hiện một cách
thường xuyên và liên t ục nhằm giúp các doanh nghi ệp phát hiện và kịp thời điều
chỉnh sai sót, phòng ng ừa các vi phạm, gian lận trong nội bộ doanh nghiệp, góp ph
ần quản lý t ốt vấn đề sử dụng vốn và quản lý chi phí. Dịch vụ kế toán tại công ty bao
g ồm:
+ Đăng ký chế độ kế toán
+Tư vấn đến các vấn đề liên quan đến việc áp dụng các chế độ tài chính, kế toán theo
quy định Việt Nam.
+ Cung cấp dịch vụ kế toán cho các công ty có quy mô nh ỏ như làm sổ kế toán, các
BCTC, quản lý s ổ sách kế toán.
+ Tổ chức và thiết lập hệ thống kế toán cho các doanh nghi ệp
+ Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán.
+ Cung câp các tài li ệu về các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
và các chu ẩn mực quốc tế có liên quan.
+ Tư vấn luật thuế và hỗ trợ kê khai
thuế. Đặc điểm kinh doanh:
+ Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, quốc tế
+ Phù h ợp với thực tiễn kinh doanh và Luật pháp Việt Nam
+ Độc lập khách quan, chuyên nghi ệp, giữ bí mật thông tin cho khách hàng.
+ Luôn coi tr ọng đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, chất lượng phục vụ và uy tín đối
với khách hàng .
2.1.4. Sơ đồ bộ máy t ổ chức công ty
Công ty TNHH Ki ểm toán M&H được theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số4102003073 cấp ngày 08 tháng 12 năm 2000. Sau môt thơi gian hoạt động
bộ máy tổ chức của công ty đã hoàn thi ện và đi vào ổn định.
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 22
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
Người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung là giám đốc có nhi ệm vụ chính là quyết
định các chính sách phát triển dài hạn cho công ty, ký h ợp đồng và các báo cáo kiểm
toán. Phó giám đốc phụ trách việcđiều phối hoạt động, phân chia công việc đồng thời
giám sát ti ến độ công vi ệc chung của từng bộ phận.
Các trưởng phòng ki ểm toán trực tiếp tham gia vào công vi ệc kiểm toán, phân
công nhi ệm vụ cho các KTV và trợ lý ki ểm toán, soát xét và giám sát công vi ệc
chung trong nhóm. Trợ lý ki ểm toán làm vi ệc theo sự phân công c ủa KTV, hỗ trợ
KTV thực hiện các phần hành kiểm toán, chuẩn bị file kiểm toán và th ực hiện lưu trữ
dữ liệu sau mỗi cuộc kiểm toán.
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy t ổ chức:
2.1.5. Tình hình nhân sự
Công ty TNHH M&H thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm hai chi
nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Khi mới thành lập công ty ch ỉ có 5 -
10 nhân viên, qua quá trình phát tri ển đến nay tổng số nhân viên trong công ty đã
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 23
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
trên 20 nhân viên v ới trình độ chuyên môn cao, được tổ chức phân công m ột cách
chặt chẽ. Đặt biệt đội ngũ nhân viên thường xuyên được cập nhật kiến thức thông qua
cảc buổi huấn luyện và các khóa h ọc nghiệp vụ nên luôn n ắm bắt được những quy
định mới đáp ứng yêu cầu công vi ệc đặt ra.
Các bộ phận trong công ty ph ối hợp nhịp nhàng dưới sự điều hành và ki ểm soát
chặt chẽ của BGĐ. Các nhân viên trong công ty luôn tuân th ủ nội quy công ty và
nguyên tắc nghề nghiệp, làm việc với tinh thần và trách nhi ệm cao.
Bên cạnh những KTV giàu kinh nghiệm, có nhi ều năm hoạt động trong lĩnh vực
kiểm toán, M&H còn có m ột đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình cống hiến
và luôn c ố gắng học hỏi trau dồi kinh nghiệm chuyên môn. Đây là một ưu điểm lớn
trong cơ cấu nhân sự tại công ty.
2.1.6. Kết quả kinh doanh và phương hướng phát tri ển
Bảng 2.1: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY T NHH KIỂM
TOÁN M&H
CHỈ TIÊU
1. Doanh thu bán
hàng và cung c ấp
dịch vụ
2. Các khoản giảm
trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần
bán hàng và
cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn
hàng bán
5. Lợi nhuận gộp
bán hàng và
cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt
động tài chính
Mã
Số
1
2
10
11
20
21
Năm 2013
7,347,145,653
-
7,347,145,653
3,251,650,000
4,095,495,653
1,790,238
Năm 2012
6,425,383,500
-
6,425,383,500
3,072,007,325
3,353,376,175
1,470,218
Chênh lệch
Tỷ lệ
Số Tiền
(%)
921,762,153 14
921,762,153 14
179,642,675 6
742,119,478 22
320,020 22
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 24
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
7. Chi phí tài chính
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý
doanh nghiệp
10. Lợi nhuận từ
hoạt động kinh
doanh
22
24
25
30
2,034,000
67,875,000
743,154,389
3,284,222,502
3,015,000
58,409,000
547,814,636
2,745,607,757
-981,000
9,466,000
195,339,753
538,614,745
-33
16
36
20
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận (lỗ)
từ hoạt động khác
15. Tổng lợi nhuận
(lỗ) thuần trước
thuế
16. Thuế thu nhập
doanh nghiệp
17. Thu nhập (chi
phí) thuế thu
nhập hoãn lại
18. Lợi nhuận (lỗ)
thuần sau thuế
TNDN
31
32
40
50
51
52
398,501,507
25,778,900
372,722,607
3,656,945,109
914,236,277
-
2,742,708,832
540,072,000
17,896,000
522,176,000
3,267,783,757
816,945,939
-
2,450,837,818
-
141,570,493
7,882,900
`-149,453,393
389,161,352
97,290,338
291,871,014
-26
44
-29
12
12
12
Mặc dù trong b ối cảnh kinh tế khó khăn và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các
doanh nghiệp cùng ngành nhưng với chiến lược kinh doanh tận tâm, tận sức công ty
TNHH Kiểm toán M&H luôn t ạo được niềm tin nơi khách hàng vì vậy doanh thu của
công ty năm sau luôn cao hơn năm trước.
2.2. Giới thiệu phòng ki ểm toán
Phòng ki ểm toán chịu sự quản lý tr ực tiếp của phó giám đốc, đứng đầu là trưởng
phòng ki ểm toán có trách nhi ệm phân công và giám sát công vi ệc của các thành
viên trong nhó m. Việc phân công ph ụ thuộc vào hiểu biết chuyên môn và kinh
nghiệm cũng như phụ thuộc vào yêu c ầu của khách hàng.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 25
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy t ổ chức phòng ki ểm toán
 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận :
 Kiểm toán Báo cáo tài chính :
- Nghiên cứu hệ thống kế toán và h ệ thống kiểm soát nội bộ;
- Tham gia chứng kiến công vi ệc kiểm kê tiền mặt, TSCĐ, HTK của đơn vị tại thời
điểm lập BCTC.
- Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công n ợ phải thu, phải trả, các
khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp.
- Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên BCTC.
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và l ập Báo cáo ki ểm toán dự thảo.
- Xem xét và cân nh ắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ.
- Thảo luận với khách hàng v ề nội dung Báo cáo ki ểm toán và phát hành chính
thức.
 Kiểm toán hoạt động :
- Kiểm toán theo 4 tiêu chí: tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực và hiệu năng
quản lý, sưu tầm các định mức tiêu chuẩn cụ thể hóa các tiêu chí và v ận dụng một
cách tổng hợp các tiêu chí đã nêu .
- Xem xét và đánh giá, đo lường kết quả hoạt động từ nhiều góc nhìn: đánh giá
SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 26
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN
tính khả thi của một dự án hoặc đánh giá tính hiệu quả của một bộ phận chức năng.
 Kiểm toán nội bộ:
- Tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tư vấn thiết lập và phát tri ển bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Thực hiện hay kết hợp với kiểm toán viên n ội bộ của doanh nghiệp để thực hiện
các chức năng về kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định, đánh giá và phát triển các chính sách và
thủ tục kiểm soát cũng như môi trường thông tin. Các d ịch vụ gia tăng khác bao
gồm:
+ Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh.
+ Quản lý h ợp đồng.
+ Soát xét h ệ thống quản trị doanh nghiệp.
+ Kiểm tra tính tuân thủ.
 Kiểm toán xây d ựng cơ bản :
Tư vấn cho doanh nghiệp những vướng mắc cần giải quyết (cơ chế, chính sách,
các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư,...) Xử lý các kho ản chi phí
không tính vào giá trị công trình.
Phương án xử lý c ủa chủ đầu tư đối với giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng.
Phương án xử lý đối với giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị khác hoặc thanh lý (n ếu
có)
Kiểm toán các kho ản mục theo yêu cầu: gồm kiểm toán các kho ản mục như tiền
và các kho ản tương đương tiền, lương và các khoản trích theo lương, doanh thu và
chi phí tài chính, hàng tồn kho, nợ phải thu, nợ phải trả…tuỳ theo tình hình, mục đích
và yêu cầu kiểm toán của doanh nghiệp mà công vi ệc cũng khác nhau.
2.3. Thực trang kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình
kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H

Recomendados

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng buffet market 39 (intercontine... por
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng buffet market 39 (intercontine...Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng buffet market 39 (intercontine...
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng buffet market 39 (intercontine...💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
6 visualizações38 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc tại công ty kiểm toán M&H.doc

Similar a Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc tại công ty kiểm toán M&H.doc(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍(20)

Último

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
28 visualizações102 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
28 visualizações254 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
11 visualizações90 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
18 visualizações92 slides
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações204 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
10 visualizações431 slides

Último(20)

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection19 visualizações
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 visualizações
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection25 visualizações
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection15 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 visualizações
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 visualizações

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc tại công ty kiểm toán M&H.doc

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGH Ệ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THI ỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KI ỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H Ngành : KẾ TOÁN Chuyên ngành : KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : T.S Phạm Ngọc Toàn Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hiền MSSV: 1054030196 Lớp: 10DKKT04 TP. Hồ Chí Minh, năm
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 i
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên c ứu của tôi.Nh ững kết quả và các s ố liệu trong báo cáo th ực tập được thực hiện tại công ty THHH Ki ểm toán M&H, không sao chép t ừ bất kỳ nguồn nào khác.Tôi hoàn toàn ch ịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Hiền ii
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm ngồi trên ghế giảng đường Đại học Công Ngh ệ TP. Hồ Chí Minh em đã được học tập, rèn luyên và trưởng thành hơn rất nhiều.Từng cuốn sách, từng trang vở en xin giữ mãi để làm hành trang vào đời.Với sự tận tâm của các thầy cô và s ự cố gắng lỗ lực của bản thân em đã có th ể học tập tốt. Và khi viết bài luận văn này em thực sự rất muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo giảng viên trường Đại học Công ngh ệ TP. Hồ Chí Minh đặc biệt là các th ầy cô giảng dạy khoa Kế toán- Tài Chính- Ngân Hàng đã cho em có m ột môi trường học tập lý t ưởng để em có th ể phát triển bản thân một cách toàn di ện. Để hoàn thành t ốt bài báo cáo này em không th ể không nh ờ đến sự trợ giúp của thầy Phạm Ngọc Toàn.Thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em từng bước một.Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến BGĐ công ty TNHH Kiểm toán M&H và toàn thể các anh chị trong phòng ki ểm toán đã t ận tình chỉ bảo giúp em có th ể tiếp cận với quy trình thực tế tại doanh nghiệp. Cuối lời em xin chúc quý th ầy cô, các anh ch ị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt! Chúc trường Đại học Công Ngh ệ TP. Hồ Chí Minh luôn là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. iii
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Hiền MSSV : 1054030196 Khóa : 2010-2014 1. Thời gian thực tập : ……………………...................................................................................................... ………………………………………………………………………………………... 2. Bộ phận thực tập : …………………......……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày…….tháng…..năm 2014 Đơn vị thực tập (ký tên và đóng dấu ) iv
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT C ỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên: Nguyễn Thị Hiền Lớp: 10DKKT04 MSSV: 1054030196 .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. TPHCM, Ngày …. Tháng ….. năm 2014 Ký tên v
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................................1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU TH ẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KI ỂM TOÁN BCTC . 1 1.1. Tổng quan về kiểm toán BCTC..........................................................................................1 1.1.1. Khái niệm về kiểm toán và BCTC..............................................................................1 1.1.2. Phân loại kiểm toán:........................................................................................................1 1.1.3. Mục tiêu..............................................................................................................................2 1.1.4. Vai trò .................................................................................................................................2 1.2. Khái quát v ề bằng chứng kiểm toán.................................................................................3 1.2.1. Khái niệm...........................................................................................................................3 1.2.2. Vai trò .................................................................................................................................3 1.2.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán............................................................................3 1.2.3.1. Yêu cầu về tính thích hợp...............................................................................4 1.2.3.2. Yêu cầu về tính đầy đủ....................................................................................4 1.2.4. Phân loại bằng chứng kiểm toán .................................................................................6 1.2.5. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán BCTC.........................7 1.2.5.1. Giải trình của Ban Giám đốc.........................................................................7 1.2.5.2. Tư liệu của chuyên gia ....................................................................................8 1.2.5.3. Bằng chứng của các bên liên quan...............................................................8 1.2.5.4. Tư liệu của KTV nội bộ..................................................................................9 1.2.5.5. Tư liệu của KTV khác.....................................................................................9 1.3. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán............................................................... 10 1.3.1. Kiểm tra........................................................................................................................... 10 1.3.2. Quan sát........................................................................................................................... 11 1.3.3. Xác nhận.......................................................................................................................... 12 1.3.4. Điều tra ............................................................................................................................ 14 1.3.5. Tính toán ......................................................................................................................... 14 1.3.6. Phân tích.......................................................................................................................... 15 vi
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.4. Vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn của kiểm toán BCTC............................................................................................................................. 16 CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC T ẠI CÔNG TY TNHH KI ỂM TOÁN M&H............................. 20 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Ki ểm toán M&H........................................................ 20 2.1.1. Thông tin chung ............................................................................................................ 20 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................................... 20 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động và dịch vụ cung cấp ............................................................... 21 2.1.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty................................................................................... 22 2.1.5. Tình hình nhân sự......................................................................................................... 23 2.1.6. Kết quả kinh doanh và phương hướng phát triển................................................ 24 2.2. Giới thiệu phòng ki ểm toán ............................................................................................. 25 2.3. Thực trang kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H .......................................................................... 27 2.3.1. Khái quát v ề quy trình kiểm toán BCTC tại M&H............................................ 27 2.3.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán..................................................................... 28 2.3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán................................................................... 30 2.3.1.3. Giai đoạn kết thúc ki ểm toán .................................................................... 31 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ khái quát quy trình ki ểm toán................................................................... 33 2.3.2. Vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H .................................................................................. 34 2.3.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán............................................................. 35  Kỹ thuật thu thập bằng chứng liên quan đến khoản mục tiền....................... 45  Kỹ thuật thu thập bằng chứng liên quan đến khoản mục TSCĐ.................. 52  Kỹ thuật thu thập bằng chứng liên quan đến khoản mục doanh thu ........... 54 CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VA M ỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PH ẦN HOÀN THI ỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CU ỘC KIỂM TOÁN BCTC................................................................................................................................................. 69 3.1. Nhận xét.................................................................................................................................. 69 3.1.1. Nhận xét về chương trình kiểm toán tại công ty: ................................................ 69  Ưu điểm:......................................................................................................................... 69 vii
 • 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình theo dõi th ực tế áp dụng các kỹ thuậ thu thập bằng chứng tại công ty TRNHH Ki ểm toán M&H ............................. 73 3.3. Một số đề xuất, kiến nghị góp ph ần hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng74 KẾT LUẬN...................................................................................................................................... 78 viii
 • 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC CH Ữ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính KTV : Kiểm toán viên BGĐ : Ban giám đốc DN : Doanh nghiệp KSNB : Kiểm soát nội bộ TSCĐ : Tài sản cố định KTK : Hàng tồn kho NVL : Nguyên vật liệu CĐKT : Cân đối kế toán CĐPS : Cân đối phát sinh TGNH : Tiền gửi ngân hàng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CSH : Chủ sở hữu KQHĐKD: Kết quả hoạt động kinh doanh TSNH : Tài sản ngắn hạn NPT : Nợ phải trả VKD : Vốn kinh doanh ix
 • 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC B ẢNG Bảng 1.1: Quan hệ giữa rủi ro và số lượng bằng chứng Bảng 1.2: Các loại thông tin thường cần phải xác nhận Bảng 2.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH Ki ểm toán M&H Bảng 2.2: Phân tích cơ cấu tài sản Bảng 2.3: Phân tích cơ cấu nguồn vốn Bảng 2.4: Phân tích vốn kinh doanh bình quân Bảng 2.5: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Bảng 2.6: Phân tích sơ bộ doanh thu Bảng 2.7: Phân tích cơ cấu doanh thu Bảng 2.8: Phân tích tỉ trọng doanh thu Bảng 2.9: Phân tích biến động doanh thu theo tháng Bảng 2.10: Phân tích doanh thu xây dựng thủy lợi theo tháng Bảng 2.11: Phân tích doanh thu HĐGK đất SXNN Láng Biển Bảng 2.12: Phân tích doanh thu bơm nước theo tháng Bảng 2.13: Trích giấy tờ làm việc của KTV- Chọn mẫu kiểm tra doanh thu bơm nước Bảng 2.14: Đối chiếu doanh thu giữa kê khai và ho ạch toán Bảng 2.15: Bản giải trình của Ban Giám đốc x
 • 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC BI ỂU Biểu 2.1: Một số câu hỏi tìm hiểu về hệ thống KSNB Biểu 2.2: Tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB Biểu 2.3: Trích giấy tờ làm việc của KTV- Tiền Biểu 2.4: Trích giấy tờ làm việc của KTV Biểu 2.5: Tìm hiểu hệ thống KSNB đối với TSCĐ Biểu 2.6: Tìm hiểu hệ thống KSNB đối với khoản mục doanh thu xi
 • 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức phòng ki ểm toán Sơ đồ 2.3: Sơ đồ khái quát quy trình kiểm toán Sơ đồ 2.4: Khái quát các k ỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H Sơ đồ 2.5: Quá trình lấy xác nhận Sơ đồ 2.6: Quy trình bán hàng và ghi nhận doanh thu tại công ty ABC xii
 • 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI MỞ ĐẦU Với sự phát triển đa dạng của các ngành ngh ề kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp cùng v ới sự xâm nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài đã tạo điều kiện cho những doanh nghiệp kiểm toán hình thành và phát tri ển và trở thành bộ phận không th ể thiếu trong nền kinh tế. Bên cạnh việc quy định tất cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam phải được kiểm toán BCTC hàng năm của Bộ Tài chính, các doanh nghệp trong nước cũng cần đến dịch vụ kiểm toán như một sự đảm bảo về tính trung thực và hợp lý c ủa các số liệu kế toán phục vụ công tác qu ản trị của ban lãnh đạo, làm cơ sở cho quyết định của những nhà đầu tư,… Tuy vậy hiện nay do tâm lý còn e dè nh ững thông tin c ủa doanh nghiệp bị rỏ rỉ, mức phí kiểm toán tương đối cao,…khiến cho một bộ phận không nh ỏ doanh nghiệp chưa nhận thấy được tầm quan trọng của kiểm toán hoặc chỉ thực hiện kiểm toán như một thủ tục bắt buộc đã gây ra m ột số hiệu ứng không t ốt đối với ngành. Trong tất cả những loại hình kiểm toán thì kiểm toán BCTC là hình thức phổ biến và có tác động tới nhiều đối tượng nhất vì những thông tin trong BCTC thường được công b ố rộng rãi, không ch ỉ cung cấp cho nội bộ doanh nghiệp mà còn ra ngoài đơn vị. Để cuộc kiểm toán đạt hiệu quả cao, KTV cần lập một kế hoạch kiểm toán cụ thể và rõ ràng với những phương pháp thu thập bằng chứng thích hợp.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, người viết đã tìm hiểu về kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H về cách thức áp dụng các phương pháp để thu được các bằng chứng có giá tr ị cao, những bằng chứng thông thường cần thu thập đối với từng khoản mục. Trong khuôn kh ổ bài viết này người viết xin tổng hợp và trình bày lại các vấn đề đã tìm hiểu được trong quá trình học tập, nghiên cứu với đề tài: “Hoàn thi ện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong ki ểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán M&H ”. Bố cục đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm ba phần chính sau: Chương 1:Cơ sở lý lu ận về bằng chứng kiểm toán và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong ki ểm toán BCTC . 1
 • 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chương 2:Vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán BCTC t ại công ty TNHH Ki ểm toán M&H. Chương 3:Nhận xét và m ột số đề xuất góp ph ần hoàn thi ện kỹ thuật thu thập bằng chứng trong các cu ộc kiểm toán. Nội dung chi tiết bài luận văn em xin được trình bày dưới đây. 2
 • 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KI ỂM TOÁN BCTC 1.1. Tổng quan về kiểm toán BCTC 1.1.1. Khái ni ệm về kiểm toán và BCTC Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo v ề mức độ phù h ợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã đư ợc thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các KTV đủ năng lực và độc lập. BCTC là một hệ thống số liệu và phân tích cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của một DN. BCTC cung cấp nhữn thông tin kinh tế- tài chính cần thiết cho việc kiểm tra, quản lý tài s ản, đánh giá hoạt động của mỗi đơn vị. 1.1.2. Phân lo ại kiểm toán:  Căn cứ vào mục đích kiểm toán, kiểm toán được chia làm ba loại: - Kiểm toán BCTC: Là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của BCTC. - Kiểm toán hoạt động: Là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiêu qu ả trong quản lý và s ử dụng ngân sách, ti ền và tài s ản Nhà nước. - Kiểm toán tuân th ủ: Là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện .  Căn cứ vào hình thức tổ chức, kiểm toán gồm có: - Kiểm toán nhà nước: là công vi ệc kiểm toán được thực hiện bởi các KTV làm việc trong cơ quan kiểm toán nhà nước, kiểm toán theo luật định và kiểm toán tính tuân thủ, chủ yếu phục vụ việc kiểm tra và giám sát c ủa nhà nước trong quản lý, s ử dụng ngân sách, ti ền và tài s ản của Nhà nước. Điều 13, 14 Luật Kiểm toán Nhà nước quy định: “ Kiểm toán nhà nước là cơ quan chuyên môn v ề lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp lu ật “. “Kiểm toán nhà nước có SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 1
 • 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN chức năng kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân th ủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, s ử dụng ngân sách, ti ền và tài s ản Nhà nước”. - Kiểm toán độc lập: là công vi ệc kiểm toán được thực hiện bởi các KTV chuyên nghiệp, độc lập làm việc trong các DN kiểm toán. Kiểm toán độc lập là loại hình dịch vụ nên chỉ được thực hiện khi khách hàng có yêu c ầu. Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12: “Kiểm toán độc lập là việc KTV hành nghề, DNKiểm toán, chi nhánh DNKiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý ki ến độc lập của mình về BCTC và công việc kiểm toán khác theo h ợp đồng kiểm toán”. - Kiểm toán nội bộ: là công vi ệc kiểm toán do các KTV c ủa đơn vị tiến hành. Kiểm toán nội bộ chủ yếu để đánh giá về việc thực hiện pháp luật và quy chế nội bộ; kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống KSNB và việc thực thi công tác kế toán, tài chính của đơn vị. BCKT nội bộ chủ yếu phục vụ cho lãnh đạo DN trong công tác qu ản lý, không có giá trị pháp lý. 1.1.3. Mục tiêu Tùy theo t ừng yêu cầu kiểm toán cụ thể để đặt ra những mục tiêu nhất định. Nhìn chung mỗi cuộc kiểm toán đều hướng tới hai mục tiêu sau: - Xác nhận sự trung thực, hợp lý c ủa các số liệu sổ sách kế toán - Làm cơ sở giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ nh ững tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. 1.1.4. Vai trò BCTC không ch ỉ cung cấp thông tin trong n ội bộ DN phục vụ công tác qu ản trị của nhà quản lý mà còn là c ơ sở để ra quyết định kinh tế của những nhà đầu tư, đồng thời phục vụ cho công tác qu ản lý c ủa cơ quan nhà nước như cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm. Vì vậy những thông tin được trình bày trong BCTC cần phản ánh trung thực, khác quan tình hình tài chính của đơn vị và kiểm toán BCTC như một sự nhận xét của bên thứ ba về những thông tin này. Bên cạnh đó, hoạt động kế toán tài chính bao gồm rất nhiều mối quan hệ kinh tế đa dạng và rất nhiều nghiệp vụ phát sinh liên t ục.Để hướng những nghiệp vụ này phù h ợp với những chuẩn mực và quy định hiện hành đồng thời hạn chế xảy ra sai SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 2
 • 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN sót thì cần phải thường xuyên rà soát, ki ểm tra để hướng những nghiệp vụ này vào quỹ đạo mong muốn. 1.2. Khái quát v ề bằng chứng kiểm toán 1.2.1. Khái ni ệm Để đưa ra những ý ki ến của mình về BCTC KTV cần phải đánh giá hệ thống KSNB và thu thập những tài liệu, chứng từ, sổ kế toán, BCTC và nh ững tài liệu khác liên quan đến tình hình tài chính của khách hàng để làm bằng chứng cho ý kiến mà mình đưa ra. Theo chuẩn mực kiểm toán số 500: “Bằng chứng kiểm toán là t ất cả những tài liệu, thông tin do ki ểm toán viên thu th ập được liên quan đến cuộc kiểm toán và d ựa trên các thông tin này ki ểm toán viên hình thành nê n ý ki ến của mình”. 1.2.2. Vai trò Vì bằng chứng kiểm toán là cơ sở cho những nhận xét và k ết luận của KTV nên việc thu thập bằng chứng kiểm toán có ý ngh ĩa vô cùng quan tr ọng. Nó quy ết định thời gian và chất lượng cuộc kiểm toán. Tùy vào xét đoán chuyên môn mà KTV sẽ thu thập những bằng chứng cụ thể phục vụ cho việc ra quyết định của mình. Mỗi bằng chứng có giá tr ị khác nhau và được áp dụng trong các phần hành kiểm toán cụ thể. Vai trò quan tr ọng của bằng chứng kiểm toán được quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500: “Kiểm toán viên va Công ty Ki ểm toán phải thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý ki ến của mình về Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán”. 1.2.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán BCKT phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định cụ thể những bằng chứng thu thập được cần phải thích hợp và đầy đủ.Vì đối tượng của kiểm toán BCTC bao gồm tất cả những thông tin tài chính liên quan t ới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong một niên độ tài chính.Nên với một đối tượng kiểm toán rộng như vậy, KTV không th ể kiểm tra, rà soát t ất cả các nghiệp vụ đã phát sinh.Vì vậy vấn đề đặt ra là phải xác định số lượng bằng chứng thích hợp để có th ể đánh giá toàn diện đối tượng được kiểm toán. SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 3
 • 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN 1.2.3.1. Yêu cầu về tính thích hợp Giá trị của các bằng chứng thu thập được liên quan đến mức độ tin cậy của các bằng chứng và sự phù h ợp của các bằng chứng đó với cơ sở dẫn liệu mà KTV muốn xác minh. Những yếu tố ảnh hưởng tới tính hiệu lực của kiểm toán gồm : - Tính liên quan: bằng chứng kiểm toán phải liên quan tới mục tiêu kiểm toán và là cơ sở để đưa ra kết luận kiểm toán. - Loại hình hay dạng của bằng chứng: những bằng chứng vật chất mà KTV thu thập được về vấn đề kiểm toán được xem là có giá tr ị cao hơn những bằng chứng bằng lời nói. - Kệ thống KSNB: Do hệ thống KSNB được thiết kế nhằm ngăn chặn và phát hiện những sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nên những bằng chứng thu được trong điều kiện hệ thống KSNB hoạt động hữu hiệu luôn có giá tr ị hơn bằng chứng thu thập được từ hệ thống KSNB kém hiệu quả. - Nguồn gốc thu thập bằng chứng kiểm toán: bằng chứng thu thập được càng độc lập với đơn vị được kiểm toán thì có giá tr ị càng cao. Ví dụ bằng chứng thu được từ các bên th ứ ba như bảng sao kê của ngân hàng, xác nh ận số dư nợ phải thu, phải trả sẽ có giá tr ị cao hơn những tài liệu do đơn vị cung cấp. - Phương pháp chọn mẫu và quy mô m ẫu: quy mô m ẫu càng lớn thì bằng chứng thu được có tính thuyết phục càng cao. - Sự kết hợp giữa các bằng chứng kiểm toán: sự kết hợp giữa các thông tin cùng xác minh cho m ột vấn đề sẽ có giá tr ị hơn một thông tin đơn lẻ. Điều này đã được nêu ra trong đoạn 17 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500: “Bằng chứng kiểm toán có s ức thuyết phục cao hơn khi có được thông tin t ừ nhiều nguồn và nhiều loại khác nhau cùng xác nh ận” 1.2.3.2. Yêu cầu về tính đầy đủ Yêu cầu này đề cập đến số lượng bằng chứng kiểm toán cần thiết, chủ yếu là cỡ mẫu và thời gian thực hiện các thủ tụ kiểm toán. Ví dụ, KTV đã nh ận được thư xác nhận của một số khách hàng xác nh ận số dư nợ phải thu là thực sự tồn tại tuy nhiên đây vẫn chưa là bằng chứng thuyết phục. Để đưa ra kết luận KTV cần phải SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 4
 • 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN xác định cỡ mẫu trong từng trường hợp cụ thể.Sự đầy đủ của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào xét đoán chuyên môn của KTV. Xác định tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán đòi h ỏi sự xét đoán chuyên môn của KTV vì đây chỉ là một khái niệm tương đối bởi không có m ột con số cụ thể về số lượng bằng chứng cần thu thập mà tùy thu ộc vào từng cuộc kiểm toán, từng đơn vị được kiểm toán. Điều này cũng đư ợc quy định trong chuẩn mực kiểm toán số 500: “Trong quá trình hình thành ý của mình, Kiểm toán viên không nh ất thiết phải kiểm tra tất cả các thông tin có s ẵn. Kiểm toán viên được phép đưa ra kết luận về số dư tài khoản, các nghiệp vụ kinh tế hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở kiểm tra chọn mẫu theo phương pháp thống kê hoặc theo xét đoán cá nhân.” Tuy nhiên KTV không th ể xác định hoàn toàn theo c ảm tính mà phải dựa trên các y ếu tố sau: - Tính trọng yếu: bộ phận càng trọng yếu, có giá tr ị lớn càng đòi h ỏi thu thập nhiều bằng chứng hơn. - Mức rủi ro tiềm tàng và r ủi ro kiểm soát: những đối tượng được xác định có mức rủi ro kiểm toán cao cũng cần phải thu thập nhiều bằng chứng kiểm toán hơn. Bảng 1.1: Quan hệ giữa rủi ro và s ố lượng bằn chứng Trường Rủi ro kiểm Rủ ro tiềm Rủi ro Rủi ro hợp toán tàng kiểm soát phát hi ện Số lượng bằng chứng 1 2 3 4 5 Cao Thấp Thấp Trung bình Cao Thấp Thấp Cao Trung bình Thấp Thấp Thấp Cao Trung bình Trung bình Cao Trung bình Thấp Trung bình Trung bình Thấp Trung bình Cao Trung bình Trung bình - Tính kinh tế: KTV luôn ph ải đối mặt với vấn đề thời gian và ngu vậy, KTV cần cân nhắc tới hiệu lực của bằng chứng với thời gian bỏ ra để thu thập bằng chứng đó sao cho việc thu thập bằng chứng gian hợp lý và v ới mức chi phí có thể chấp nhận được. ồn lực. Vì và chi phí trong thời SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 5
 • 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN Do mức rủi ro tiềm tàng luôn t ồn tại ở tất cả các cuộc kiểm toán vì vậy KTV chỉ thu thập bằng chứng kiểm toán thuyết phục trong một mức độ cho phép chứ không nhằm đảm bảo ở mức độ tuyệt đối. Bằng chứng càng có độ thuyết phục cao thì số lượng bằng chứng cần thu thập càng nhỏ. 1.2.4. Phân lo ại bằng chứng kiểm toán  Phân loại theo loại hình: - Các bằng chứng vật chất: là các b ằng chứng KTV thu thập được trong quá trình kiểm tra hoặc kiểm kê TSCĐ hữu hình như: HTK, TSCĐ, NVL, tiền mặt,…được thể hiện trên các biên b ản chứng kiến kiểm kê. Các b ằng chứng loại này thường có tính thuyết phục cao nhất vì KTV có thể trực tiếp xác nhận những thông tin này. - Các bằng chứng tài liệu: là các b ằng chứng do đơn vị cung cấp dựa theo yêu cầu của KTV bao gồm:  Những ghi chép kế toán, giấy tờ sổ sách của đơn vị: CĐKT, CĐPS, sổ cái, sổ chi tiết, hơp đồng, hóa đơn,…   Giấy xác nhận của bên thứ ba: xác nhận công n ợ phải thu, phải trả, xác nhận số dư tài khoản TGNH, thông báo b ảo hiểm.   Giấy tờ làm việc của KTV: thể hiện những thủ tục kiểm toán, những tính toán đánh giá lại giá trị tài sản dựa trên số liệu được cung cấp như giá trị khấu hao, mức trích lập dự phòng   Bên cạnh đó, trong một số trường hợp bằng chứng kiểm toán có th ể là những ý ki ến của chuyên gia, tư liệu của KTV nội bộ, hồ sơ của KTV tiền nhiệm, thư giải trình của BGĐ. - Các bằng chứng thu được qua phỏng vấn, điều tra các cá nhân có liên quan bao gồm các ghi chép c ủa KTV, các băng ghi âm,…  Phân loại theo nguồn gốc: - Bằng chứng do KTV tự khai thác và phát hi ện qua kiểm kê tài s ản thực tế, tính toán, quan sát,… - Bằng chứng do doanh nghiệp phát hành và luân chuy ển đến các bộ phận nội bộ hoặc bên ngoài doanh nghi ệp như: thư giải trình, sổ sách chứng từ: ủy nhiệm chi, phiếu xuất, phiếu nhập, hóa đơn bán hàng,… SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 6
 • 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN - Bằng chứng do đối tượng bên thứ ba cung cấp: thư xác nhận, sổ phụ ngân hàng,.. Thông thường những bằng chứng do KTV thu thập được từ bên thứ ba cũng như những bằng chứng do KTV thu thập được sẽ có giá tr ị cao hơn vì vậy KTV sẽ ưu tiên thu thập những bằng chứng này. Trong quá trình thu thập bằng chứng KTV nên kết hợp nhiều loại bằng chứng để đem lại hiệu quả cao nhất. 1.2.5. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán BCTC Trong một số trường hợp đặc biệt, KTV không th ể thu thập được các bằng chứng thông thường, khi đó bằng chứng kiểm toán đặc biệt là bằng chứng duy nhất. 1.2.5.1. Giải trình của Ban Giám đốc Theo chuẩn mực kiểm toán số 580 “Giải trình của Ban Giám đốc” quy định: “Kiểm toán viên ph ải thu thập bằng chứng về việc Giám đốc đơn vị được kiểm toán thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý, phù h ợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) và đã phê duy ệt báo cáo tài chính”. Theo đó KTV có thể xem thư giải trình của BGĐ như là một bằng chứng kiểm toán tuy nhiên, giải trình của BGĐ không thể thay thế các bằng chứng kiểm toán mà KTV thu th ập được. Trong trường hợp giải trình của BGĐ mâu thuẫn với các bằng chứng khác, KTV phải xác minh lại mức độ tin cậy của cả bằng chứng kiểm toán và thư giải trình. Hạn chế của loại bằng chứng này độ tin cậy không cao do được cung cấp từ nội bộ DN. Vì vậy, khi trong thư giải trình có những vấn đề có th ể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, KTV phải: - Thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thông tin ở trong hoặc ở ngoài đơn vị để xác minh những giải trình của BGĐ - Đánh giá sự hợp lý và nh ất quán giữa bản giải trình với các bằng chứng khác đã thu thập được. - Xác minh mức độ hiểu biết của người lập giải trình đối với các vấn đề được giải trình. Các giải trình bằng văn bản được đánh giá là có độ tin cậy hơn các giải trình bằng lời nói và thường được thể hiện ở các hình thức sau: - Bản giải trình của giám đốc SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 7
 • 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN - Thư của KTV liệt kê những hiểu biết của mình về các giải trình của giám đốc và được giám đốc xác nhận. - Biên bản họp hội đồng quản trị hoặc BCTC đã được giám đốc ký duy ệt Bản giải trình phải được gửi trực tiếp cho KTV và bao gồm: các nội dung được giải trình, ngày tháng, họ tên, chữ ký c ủa người lập hoặc xác nhận vào bản giải trình. 1.2.5.2. Tư liệu của chuyên gia Theo chuẩn mực kiểm toán số 620 “ Sử dụng tư liệu của chuyên gia” định nghĩa : “ Chuyên gia: là m ột cá nhân ho ặc một tổ chức có năng lực, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn cao trong m ột lĩnh vực riêng biệt ngoài lĩnh vực kế toán và kiểm toán”. Nếu khách hàng có nh ững ngành nghề kinh doanh đặc thù ho ặc những lĩnh vực cần có s ự hiểu biết chuyên môn như: đánh giá lại công trình xây dựng cơ bản dở dang, đất đai, máy móc thiết bị, tác phẩm nghệ thuật,… KTV nhận thấy không đủ hiểu biết về ngành nghề kinh doanh đó thì cần phải xem xét tới việc mời chuyên gia sau khi cân nhắc các yếu tố như: - Tính trọng yếu của khoản mục cần được xem xét trong BCTC - Rủi ro có sai sót do tính ch ất cà mức độ phức tạp của khoản mục đó - Số lượng và chất lượng của các bằng chứng kiểm toán khác có th ể thu thập được. Chuyên gia có thể là cá nhân, t ổ chức do: đơn vị được kiểm toán mời tham gia; công ty ki ểm toán mời tham gia; chuyên gia cũng có thể là nhân viên c ủa đơn vị được kiểm toán, nhân viên c ủa công ty ki ểm toán hay là cá nhân, t ổ chức bên ngoài DN được kiểm toán và DN ki ểm toán. Khi mời chuyên gia cần chú ý t ới năng lực của chuyên gia đó thông qua nghiệp vụ, văn bằng, kinh nghiệm, danh tiếng trong nghề,…Đồng thời cũng cần chú ý t ới sự độc lập của chuyên gia. Rủi ro sẽ là rất cao nếu chuyên gia là nhân viên ho ặc có quan h ệ về kinh tế hoặc tình cảm với đơn vị được kiểm toán. Do mức độ phức tạp, rủi ro cũng như chi phí mà KTV chỉ nên thu thập ý ki ến của chuyên gia khi thực sự cần thiết và không có b ằng chứng thay thế. 1.2.5.3. Bằng chứng của các bên liên quan SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 8
 • 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN Theo chuẩn mực kiểm toán số 550 “ Các bên liên quan” định nghĩa: “ Các bên được coi là liên quan n ếu một bên có kh ả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động”. Việc thực hiện thủ tục này là để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho việc xác định và thuyết minh của BGĐ đơn vị về các bên liên quan và v ề những giao dịch với bên liên quan có ảnh hưởng trọng yếu tới BCTC. KTV và công ty ki ểm toán phải xác định tất cả danh sách của các bên liên quan thông qua danh sách BGĐ cung cấp và soát xét l ại giấy tờ làm việc năm trước để xác minh, kiểm tra các thủ tục mà đơn vị sử dụng để xác định các bên liên quan. Đồng thời KTV cần quan tâm đến các giao dịch bất thường, đây là cơ sở để KTV chỉ ra sự tồn tại của các bên liên quan chưa được xác định trước đó. 1.2.5.4. Tư liệu của KTV nội bộ Theo chuẩn mực kiểm toán số 610 “ Sử dụng công vi ệc của kiểm toán viên n ội bộ” quy định: “ Kiểm toán nội bộ: Là hoạt động do đơn vị được kiểm toán thực hiện hoặc do tổ chức bên ngoài cung c ấp, với chức năng chủ yếu là kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ”. Bằng chứng này giúp cho KTV xác định được lịch trình, định hướng công vi ệc và phạm vi của các thủ tục kiểm toán. Dù ho ạt động kiểm toán nội bộ có hi ệu quả đến đâu thì rủi ro chịu sự tác động của những cấp quản lý v ẫn rất lớn, những bằng chứng đưa ra không hoàn toàn độc lập. Vì vậy KTV cần xem xét tới việc sử dụng tư liệu do KTV nội bộ cung cấp. Bên cạnh đó năng lực chuyên môn c ủa KTV nội bộ cũng là v ấn đề mà KTV độc lập cần lưu ý. 1.2.5.5. Tư liệu của KTV khác Theo chuẩn mực kiểm toán số 600 “ Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác”: “ Kiểm toán viên k hác: Là ki ểm toán viên ch ịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và ký báo cáo ki ểm toán của đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị kinh tế khác được gộp trong báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên. Kiểm toán viên khác là ki ểm toán viên thuộc công ty ki ểm toán khác ho ặc là kiểm toán viên thu ộc chi nhánh hoặc văn phòng c ủa công ty ki ểm toán”. SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 9
 • 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN Tư liệu của KTV khác có th ể là các thủ tục mà các KTV đó thực hiện, hồ sơ hoặc các bằng chứng liên quan. Các KTV trong quá trình kiểm toán có th ể hỗ trợ nhau hoàn thành m ục tiêu chung, các KTV phối hợp với KTV chính nếu KTV chính sử dụng tư liệu của mình. KTV chỉ cân nhắc việc sử dụng tư liệu của KTV khác khi kiểm toán BCTC của đơn vị cấp dưới hoặc của đơn vị khác. Không g ọi là KTV khác trong trường hợp hai hoặc nhiều KTV cùng được phân công ki ểm toán một đơn vị; khái niệm KTV khác cũng không áp dụng trong mối quan hệ giữa KTV năm nay và KTV tiền nhiệm.Khi sử dụng tư liệu của KTV khác, KTV cần xem xét tới năng lực chuyên môn c ủa KTV đó cũng như phải xác định mức độ ảnh hưởng của những tư liệu đó đối với công vi ệc kiểm toán của mình. 1.3. Các k ỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán “Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán bằng các phương pháp sau: kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích”(Đoạn 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500). Mỗi phương pháp thu thập bằng chứng sẽ cung cấp những bằng chứng khác nhau với độ tin cậy và ưu điểm, nhược điểm riêng. Vì vậy, trong từng trường hợp cụ thể, KTV phải linh hoạt trong việc kết hợp các phương pháp này để mang lại hiệu quả cao nhất. Việc thực hiện các phương pháp này m ột phần tùy thu ộc vào thời gian thu thập được bằng chứng kiểm toán. 1.3.1. Kiểm tra Kiểm tra: là việc soát xét nh ứng từ, sổ kế toán, BCTC và các tài li ệu có liên quan giữa sổ sách và th ực tế, giữa quy định và thực hiện. Việc kiêm tra thường bao gồm kiểm tra vật chất và kiểm tra tài liệu. iệc kiểm tra vật thường bao gồm các tài li ệu kiểm kê tài s ản về HTK, TSCĐ hữu hình, NVL, tiền mặt,…Những bằng chứng thu được từ phương pháp này có độ tin cậy rất cao nhưng thường tồn tại những hạn chế nhất định như:  Trong quá trình kiểm kê TSCĐ có thể tài sản này hiện hữu nhưng KTV không th ể đảm bảo nó thu ộc quyền sở hữu của DN vì có thể tài sản này do DN đi thuê hoặc đã c ầm cố, thế chấp. SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 10
 • 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN  Hoặc trong quá trình kiểm kê HTK. KTV chỉ có th ể xác định tính hiện hữu của tài sản này tuy nhiên không th ể biết được nó có được đánh giá đúng giả trị không. Vì những hạn chế nêu trên nên trong quá trình ki ểm toán KTV phải kết hợp những bằng chứng khác để chứng minh quyền sở hữu và giá tr ị của tài sản đó. Đối với kiểm tra tài liệu, KTV sẽ kiểm tra theo hai hướng: từ chứng từ gốc đối chiếu với việc ghi chép vào s ổ sách và t ừ sổ sách kiểm tra ngược lại chứng từ. Việc kiểm tra theo hai hướng này sẽ đảm bảo những mục tiêu khác nhau. Vì vậy tùy thuộc vào từng mục tiêu mà ki ểm toán sẽ chọn thực hiện theo hướng nào hoặc là cả hai. Cụ thể, việc kiểm tra từ chứng từ gốc đối chiếu với sổ sách sẽ đảm bảo tất cả những nghiệp vụ phát sinh đều được ghi nhận trong khi việc kiểm tra từ sổ sách ngược lại chứng từ gốc đảm bảo tất cả các nghiệp vụ được ghi chép đều thực sự phát sinh. Kỹ thuật kiểm tra tài liệu tương đối thuận tiện do tài liệu thường là có s ẵn nên chi phí để thu thập bằng chứng cũng thấp hơn các kỹ thuật khác. Tuy nhiên độ tin cậy của bằng chứng thường phụ thuộc vào nội dung và nguồn gốc của nó, m ột bằng chứng càng độc lập với đơn vị được kiểm toán càng có giá tr ị. Trong trường hợp này, các tài li ệu đều do đơn vị cung cấp nên cung cấp nên có giá tr ị không cao vì có thể những tài liệu này đã b ị sửa chữa, giả mạo. KTV cần có s ự kiểm tra, xác minh bằng những phương pháp kỹ thuật khác. 1.3.2. Quan sát Quan sát là v iệc theo dõi m ột hiện tượng, một chu trình hoặc một thủ tục do người khác thực hiện. Dùng để đánh giá thực trang hoạt động của một công vi ệc, một quy trình.Ví dụ: KTV theo dõi s ự vận hành của hệ thong máy móc ; quan sát thủ tục nhập kho hàng hóa hay các th ủ tục kiểm soát do một vài cá nhân th ực hiện để đánh giá thực tế hoạt động của đơn vị. Kỹ thuật kiểm toán này r ất cần thiếttrong việc giúp KTV đánh giá độ tin cậy vào những tài liệu do đơn vị cung cấp hệ, đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB và giúp KTV định hướng cuộc kiểm toán đi vào trọng tâm tuy nhiên nh ững bằng chứng này thường có giá tr ị tại thời điểm quan sát, KTV không th ể xác định được quy trình có được thực hiện như vậy vào thời điểm khác hay không. SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 11
 • 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN 1.3.3. Xác nh ận Xác nhận là sự trả lời cho một yêu cầu cung cấp thông tin nh ằm xác minh lại những thông tin đã có trong các tài li ệu kế toán. Thông tin xác nh ận thường do bên thứ ba cung cấp. Khi khoản phải thu được xác định là trọng yếu trong BCTC và có kh ả năng khách hàng s ẽ phúc đáp thư yêu cầu xác nhận thì KTV phải lập thư xác nhận và đề nghị khách hàng xác nh ận và phản hồi trực tiếp cho KTV. Sự xác nhận trực tiếp sẽ cung cấp bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy về sự hiện hữu của các khoản phải thu và tính chính xác của các số dư được cung cấp. Tuy nhiên, sự xác nhận này thông thường chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng về khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc các khoản phải thu khác chưa được hoạch toán. Theo VSA 505, KTV có th ể áp dụng thủ tục thủ tục này theo một trong hai cách sau đây: - Thư xác nhận mở (dạng khẳng định) : đề nghị người được yêu cầu trả lời, ký nhận trong mọi trường hợp hoặc phúc đáp lại cho KTV là đồng ý ho ặc không đồng ý v ới thông tin c ần xác nhận bằng cách yêu c ầu điền vào thông tin. M ột sự phản hồi các yêu c ầu xác nhận mở thường cung cấp bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy. Tuy nhiên có r ủi ro là người được đề nghị xác nhận có th ể không ki ểm tra thông tin là chính xác mà đã xác nh ận. Tuy nhiên KTV có th ể giảm rủi ro này xuống bằng cách sử dụng thư xác nhận mở nhưng yêu cầu điền thông tin đúng vào chỗ cần phúc đáp. - Thư xác nhận đóng (dạng phủ định) : chỉ đòi h ỏi sự phản hồi khi không đồng ý v ới thông tin c ần xác nhận. Khi đồng ý v ới thông tin xác nh ận thì không nhất thiết phải phản hồi. Tuy nhiên, nếu không có s ự phản hồi từ yêu cầu thư xác nhận đóng thì KTV sẽ không có b ằng chứng rõ ràng r ằng bên thứ ba đã nhận được yêu cầu xác nhận và xác minh r ằng thông tin đã thu th ập được là đúng. Do đó, việc sử dụng thư xác nhận đóng thường cung cấp bằng chứng ít tin cậy hơn so với việc sử dụng thư xác nhận dạng mở. Trong trường hợp này KTV cần xem xét thực hiện các thử nghiệm cơ bản bổ sung. Tuy có độ tin cậy thấp hơn thư xác nhận dạng mở, nhưng có thể sử dụng thư xác nhận dạng đóng trong trường hợp mức đánh giá về rủi ro tiềm tàng và r ủi ro kiểm soát SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 12
 • 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN là thấp, đơn vị có s ố lượng lớn các số dư nhỏ và KTV không có lý do gì để cho rằng người phản hồi sẽ không quan tâm đến các yêu c ầu này. Để tăng sự thuyết phục cho các bằng chứng của mình, KTV có thể sử dụng thư xác nhận dạng đóng, dạng mở hoặc cả hai. Tuy nhiên do chi phí cũng như th ời gian thu thập bằng chứng và khả năng xảy ra trường hợp đơn vị và bên th ứ ba có s ự dàn xếp nên kỹ thuật này thường chỉ áp dụng với một số đối tượng như: nợ phải thu, phải trả, TGNH,.. Bảng 1.2: Các lo ại thông tin thường cần phải xác nh ận Thông tin Nơi xác nhận Tài s ản Tiền gửi ngân hàng Ngân hàng Khoản phải thu Khách nợ Phiếu nợ phải thu Người lập phiếu Hàng tồn kho gửi trong Công ty lưu kho Công ty lưu kho Giá trị bằng tiền của bảo hiểm nhân thọ Công ty b ảo hiểm Công n ợ Khoản phải trả Chủ nợ Phiếu nợ phải trả Người cho vay Khách hàng tr ả tiền trước Khách hàng Cầm cố phải trả Người nhận cầm cố Trái phiếu phải trả Người giữ trái phiếu Vốn chủ sở hữu Người giữ sổ đăng kí và đại lý chuyển nhượng Cổ phần đang lưu hành Cổ đông Cá c loại thông tin khác Loại bảo hiểm Công ty b ảo hiểm Nợ ngoài ý mu ốn Luật sư của Công ty, ngân hàng Hợp đồng trái khoán Người giữ trái khoán Vật kỹ quỹ cho chủ nợ Chủ nợ (Nguồn: Bảng 6-2, Arens và Loebbecke, NXB Th ống kê, 1995, trang 133) SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 13
 • 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN 1.3.4. Điều tra Điều tra là việc tìm kiếm thông tin t ừ những người có hi ểu biết ở bên trong hoặc bên ngoài đơn vị nhằm thu thập các thông tin phù h ợp từ những người am hiểu về lĩnh vực cần xác minh . “Điều tra được thực hiện bằng việc chính thức gửi văn bản, phỏng vấn hoặc trao đổi kết quả điều tra, sẽ cung cấp cho KTV những thông tin chưa có, hoặc những thông tin b ổ sung để củng cố những bằng chứng đã có ” (theo VSA 500).Trong đó kỹ thuật phỏng vấn thường được sử dụng nhiều nhất. Đối với việc phỏng vấn khách hàng v ề những thủ tục kiểm soát hoặc các công việc để thực hiện các thủ tục kiểm soát, để đạt được hiệu quả trong cuộc phỏng vấn KTV phải lên kế hoạch cụ thể trong đó có việc sắp xếp thời gian và nội dung phỏng vấn. KTV có th ể đưa ra những câu hỏi dạng đóng (để xác nhận “Có”, “Không”), hoặc dạng mở (khi cần thu thập nhiều thông tin hơn cho các câu hỏi “ai”, “như thế nào”, “tại sao”.Đồng thời cũng phải chú ý t ới đối tượng được phỏng vấn về mức độ nắm bắt thông tin và s ự hiểu biết về quy trình nghiệp vụ liên quan. Thủ tục này có thể được thực hiện theo một trong các cách th ức: KTV có th ể yêu cầu một cuộc phỏng vấn tực tiếp hoặc sẽ chuẩn bị sẵn các câu h ỏi cần thiết trên một hệ thống các bảng biểu và đề nghị người được phỏng vấn trả lời trực tiếp vào bảng biểu đó.Kết quả của cuộc phỏng vấn phải được ghi chép và lưu lại trên giấy tờ làm việc. Bằng chứng thu được từ kỹ thuật này giúp KTV có cái nhìn toàn di ện và sâu s ắc hơn về những vấn đề chưa biết hoặc củng cố cho những luận cứ của mình. Tuy nhiên, độ tin cậy từ những bằng chứng này thường không cao vì đối tượng được phỏng vấn chủ yếu là người trong đơn vị 1.3.5. Tính toán Tính toán là việc kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các số liệu trên chứng từ, sổ sách, BCTC và nh ững tài liệu liên quan khác ho ặc KTV cũng có thể thực hiện những tính toán độc lập để xác minh tính đúng đắn của nó. Ví dụ: KTV kiểm tra lại việc tính toán trên hóa đơn, kiểm tra lại việc cộng tổng trên sổ cái,…hoặc tính toán lại mức khấu hao TSCĐ, mức trích lập dự phòng ph ải thu khó đòi,… Những bằng chứng thu được theo phương pháp này thường cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao xét về mặt số học tuy nhiên lại có nhược điểm là khá ph ức SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 14
 • 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN tạp và tốn nhiều thời gian đặc biệt khi áp dụng ở những doanh nghiệp có quy mô lớn. 1.3.6. Phân tích Phân tích là sự xem xét các s ố liệu, thông tin c ủa đơn vị thông qua vi ệc so sánh và nghiên c ứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính v ới nhau và giữa các thông tin tài chính với thông tin phi tài chính. Phân tích gồm ba nội dung: Kiểm tra tính hợp lý, phân tích xu hướng, phân tích tỷ suất. - Kiểm tra tính hợp lý g ồm những so sánh cơ bản như: so sánh số liệu thực tế với kế hoạch và dự toán. Thông qua k ết quả so sánh, KTV có thể phát hiện những bất thường từ những chênh lệch lớn. Ngoài ra, KTV còn so sánh gi ữa các chỉ tiêu của đơn vị với các chỉ tiêu trung bình ngành, so sánh số liệu ước tính của KTV với số liệu do KTV cung cấp. - Phân tích xu hướng (phân tích ngang): thể hiện mức độ biến động trong một khoảng thời gian nhất định của cùng m ột chỉ tiêu. Loại phân tích này thường được KTV sử dụng để xác định số dư của kỳ này so với kỳ trước hay giữa các tháng trong k ỳ để phát hiện những biến động bất thường. Phân tích xu hướng được thực hiện theo hai loại:  Phân tích xu hướng giản đơn: là xác định con số ước tính dựa trên số dư tài khoản kỳ trước.   Phân tích hồi quy: là sử dụng phương pháp toán học trong phân tích tài chính để biể hiện và đánh giá các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế. - Phân tích tỷ suất (phân tích dọc): là cách th ức kiểm tra tính hợp lý trong vi ệc kết hợp giữa các khoản mục. Chủ yếu dùng để xem xét tỉ trọng của từng khoản mục đối với tổng thể. KTV thường tiến hành thủ tục phân tích thôgn qua các nhóm t ỷ suất:  Nhóm t ỷ suất về khả năng thanh toán   Nhóm t ỷ suất hoạt động   Nhóm t ỷ suất đòn b ẩy   Nhóm t ỷ suất lợi nhuận   Nhóm t ỷ suất giá thị trường SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 15
 • 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN Phân tích tỷ suất dựa trên mối quan hệ giữa các báo cáo và gi ữa các khoản mục nên thường có giá tr ị cao nhất trong khi phân tích xu hướng thiên về xem xét mối quan hệ với thông tin cũ nên có giá tr ị thấp nhất. Khi phân tích KTV cần chú ý t ới các vấn đề sau: - Chọn loại hình phân tích phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao trong khi vẫn tiết kiệm được thời gian kiểm toán. - So sánh các s ố dư tương ứng của kỳ này so với kỳ trước để phát hiện những biến động bất thường - Xem xét mối quan hệ giữa các khoản mục với nhau và với tổng thể đồng thời so sánh sự biến động qua các năm. - So sánh số liệu thực tế với kế hoạch - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin Tài chính và các thông tin phi tài chính. Thủ tục phân tích tương đối đơn giản, có hi ệu quả cao vì tốn ít thời gian, chi phí kiểm toán thấp mà vẫn có th ể cung cấp bằng chứng về sự đồng bộ, chuẩn xác tuy nhiên cần thận trọng khi sử dụng thủ tục này trong trường hợp hệ thống KSNB được cho là không hi ệu quả. 1.4. Vận dụng các k ỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn của kiểm toán BCTC Bằng chứng kiểm toán được xem là cơ sở để KTV xác minh và bày t ỏ ý ki ến của mình về thực trạng hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Để tăng hiệu quả trong công tác thu th ập bằng chứng KTV cần có phương pháp cụ thể trong từng giai đoạn của cuộc kiểm toán. Đối tượng của kiểm toán là các BCTC: b ảng CĐKT, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các đối tượng này có m ối quan hệ chặt chẽ với nhau vì vậy KTV cần tiến hành các tr ắc nghiệm, sử dụng liên hoàn các phương pháp kiểm toán để xác minh các thông tin được đơn vị cung cấp.Hai loại thử nghiệm được sử dụng trong kiểm toán BCTC là th ử nghiệm kiểm soát và th ử nghiệm cơ bản.Thử nghiệm cơ bản được thực hiện nhằm đánh giá hệ thống KSNB, thử nghiệm này chỉ được thực hiện khi hệ thống KSNB thực sự tồn tại và được đánh giá là ho ạt động có hi ệu quả.Trong khi đó, thử nghiệm cơ bản được coi là thử SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 16
 • 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN nghiệm then chốt trong mọi cuộc kiểm toán.Thử nghiệm này cung cấp sự xác nhận thông tin được biểu hiện bằng tiền phản ánh trên các đối tượng kiểm toán.Hai loại thử nghiệm trên có m ối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong môi trường hệ thống KSNB hoạt động hiệu quả, thử nghiệm kiểm soát được thực hiện sẽ đem lại giá trị cao, khi đó KTV có thể giảm thiểu số lượng các thử nghiệm cơ bản. Ngược lại, khi hệ thống KSNB hoạt động kém hiệu quả, KTV phải tăng cường các thử nghiệm cơ bản để đảm bảo độ tin cậy cho kết luận kiểm toán. Việc áp dụng các phương pháp kiểm toán hình thành nên các tr ắc nghiệm kiểm toán. Tùy thu ộc vào yêu c ầu cụ thể các phép k ết hợp giữa các phương pháp kiểm toán cơ bản cũng khác nhau từ đó hình thành nên ba loại trắc nghiệm : trắc nghiệm công vi ệc, trắc nghiệm số dư, trắc nghiệm phân tích. Trắc nghiệm công vi ệc hướng tới xác định tính đúng đắn trong tổ chức hệ thống kế toán: mức độ đạt yêu cầu về thủ tục và độ tin cậy của các thông tin con s ố kế toán. Trắc nghiệm số dư là việc kết hợp đối chiếu logic, phân tích đối chiếu trực tiếp với kiểm kê và ki ểm tra thực tế để xác định độ tin cậy của các số dư cuối kỳ. Trắc nghiệm phân tích xem xét mối quan hệ kinh tế và xu hướng biến động của các chỉ tiêu kinh tế bằng việc sử dụng ba loại hình phân tích chủ yếu: phân tích hợp lý, phân tích xu hướng và phân tích tỷ suất.Trong ba giai đoạn của cuộc kiểm toán, KTV vận dụng linh hoạt các phương pháp kiểm toán.  Ở giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: xác định những vấn đề cơ bản và trọng tâm của cuộc kiểm toán. Để hướng cuộc kiểm toán đúng vào trọng tâm, bằng chứng thu thập trong giai đoạn này cần có thông tin mang tính khái quát cao,  đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB, phân tích sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh để đánh giá mức trọng yếu và rủi ro. Trong giai đoạn này KTV thường sử dụng kỹ thuật quan sát, phỏng vấn, điều tra nhằm tìm hiểu lĩnh vực, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quan sát giúp KTV có cái nhìn s ơ bộ về đơn vị kiểm toán. Kỹ thuật thu thập tài liệu sử dụng hiệu quả trong việc thu thập các thông tin v ề nghĩa vụ pháp lý c ủa khách hàng như: giấy phép thành l ập, điều lệ công ty, BCTC,… Thủ tục phân tích được sử dụng nhằm thu thập hiểu biết về nội dung BCTC, những biến động quan trọng trong tình hình tài chính của DN bao gồm cả phân tích ngang và phân tích SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 17
 • 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN dọc. Trong giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế chương trình kiểm toán đòi h ỏi những phán xét ngh ề nghiệp của KTV. Kỹ thuật điều tra được vận dụng trong việc phỏng vấn để tìm hiểu quan điểm lãnh đạo của nhà quản trị, trách nhiệm, công vi ệc của từng bộ phận, phòng ban. Đồng thời kỹ thuật điều tra cũng được sử dụng trong việc giúp KTV tìm hiểu thông tin c ủa công ty ki ểm toán tiền nhiệm đối với những lưu ý, nh ững ý ki ến loại trừ hoặc không ch ấp nhận và lý do không ti ếp tục kiểm toán.  Giai đoạn thực hiện kiểm toán: đây là giai đoạn đòi h ỏi KTV phải vận dụng nhiều kỹ thuật kiểm toán nhất. Đối với thử nghiệm kiểm soát, nếu theo đánh giá sơ bộ ban đầu KTV nhận định là hệ thống KSNB hoạt động hiệu quả thì KTV sẽ tiến hành thu thập bằng chứng về việc thiết kế và vận hành của hệ thống KSNB. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng nhằm xác minh sự vận hành hiệu quả của hệ thống KSNB bao gồm: quan sát, phỏng vấn, kiểm tra. Tiếp đến là việc áp dụng các thủ tục phân tích, kỹ thuật được sử dụng chủ yếu là kỹ thuật phân tích: phân tích tỷ suất, phân tích xu hướng nhằm đưa ra cái nhìn khái quát v ề từng khoản mục. KTV chủ yếu thu thập bằng chứng từ thủ tục phân tích để thấy tính hợp lý và tìm hiểu nguyên nhân chênh l ệch. Cuối cùng là việc thực hiện các thử nghiệm chi tiết. việc thực hiện các thủ tục này dựa trên kết quả của trắc nghiệm công vi ệc và các th ủ tục phân tích ở trên. Các th ử nghiệm chi tiết thường liên quan tới một khoảm mục cụ thể.  Các kỹ thuật áp dụng trong thủ tục chi tiế được sử dụng khá linh hoạt. Tùy theo đặc điểm, mức trọng yếu và rủi ro của khoản mục và KTV lựa chọn kỹ thuật thu thập tài liệu thích hợp. Ví dụ trong phần hành kiểm toán các khoản phải thu thông thường KTV gửi thư xác nhận tới khách hàng; trong ph ần hành kiểm toán tiền KTV kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt; phần hành kiểm toán TSCĐ, KTV chọn mẫu kiểm tra hồ sơ mua sắm tài sản, biên bản kiểm kê tài s ản, bảng khấu hao, kỹ thuật kiểm tra tài liệu, xác minh giao dịch được sử dụng phổ bién trong kiểm toán các kho ản doanh thu, chi phí,…   Giai đoạn kết thúc ki ểm toán: KTV chính tổng hợp và soát xét lại giấy tờ làm việc của các thành viên trong nhóm ki ểm toán để có cái nhìn xác đáng hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 18
 • 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN Trước khi phát hành báo cáo kiểm toán KTV cần phải xem xét tới những sự kiện kinh tế có ảnh hưởng thuận lợi hoặc bất lợi sau ngày kết thúc niên độ nhưng trước thời điểm kiểm toán và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự kiện này đến BCTC của đơn vị. Để thu thập bằng chứng về vấn đề này KTV cần áp dụng các kỹ thật phỏng vấn ban lãnh đạo và kiểm tra tài liệu. SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 19
 • 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC T ẠI CÔNG TY TNHH KI ỂM TOÁN M&H 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Ki ểm toán M&H 2.1.1. Thông tin chung Tên công ty: Công ty TNHH Ki ểm Toán M&H Tên quốc tế: M&H Auditing Co., LTD Tên viết tắt: M&H Auditing Điện thoại: 08. 37853705 Fax: 08.37853706 Ngày thành l ập: 08/12/2000 Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ Giấy Chứng nhận kinh doanh số: 4102003073 Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 . TP. Hồ Chí Minh Văn Phòng làm vi ệc: 39N Hoàng Quốc Việt, Phường Phú M ỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Website: www.mhauditing.com Email: mhauditing@hcm.vnn.vn Giám Đốc: Ông Tr ần Ngọc Mai Logo công ty: M & H Lawyer & CPA Hình thức sở hữa vốn: Tư Nhân Hình thức hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn Loại hình doanh nghiệp: TNHH hai thành viên tr ở lên. 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát tri ển Trong bối cảnh hội nhập quốc tế.nền kinh tế từ những năm đầu của thế kỷ 20 đã chứng kiến rất nhiều biến động. Các doanh nghiệp có nhi ều cơ hội phát triển trong SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 20
 • 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN đó đáng kể đến là sự phát triển mạnh mẽ của nghề kế toán nói chung và ki ểm toán nói riêng. Nắm bắt đựơc xu thế đó rất nhiều công ty ki ểm toán được thành lập và đi vào hoạt động trong đó có công ty TNHH Kiểm toán M&H. Ngày 09/12/2011 công ty TNHH Ki ểm toán M&H thành l ập chi nhánh tại Đà Nẵng. Ngày 18/09/2012 công ty điều chỉnh vốn điều lệ từ một tỷ lên ba tỷ đồng và sau đó là năm tỷ đồng ngày 23/12/2013. Ngày 25/09/2012 công ty m ở văn phòng đại diện tại 39N Hoàng Quốc Việt, Phường Phú M ỹ, Quận 7, TP.HCM. Công ty TNHH Ki ểm toán M&H là m ột tổ chức kiểm toán, tư vấn chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ chất lượng về: Kiểm toán, dịch vụ kế toán, thuế, tư vấn luật, thành lập doanh nghiệp, ….Hiện nay công tyđang trong giai đoạn tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức để phù h ợp hơn với thời kỳ hội nhập và phát tr iển. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển dù đã tr ải qua rất nhiều khó khăn và biến động. tuy nhiên với chính sách quản lý ch ặt chẽ nhưng linh hoạt của BGĐ, sự tận tâm trong công vi ệc của đội ngũ nhân viên công ty TNHH Ki ểm toán M&H đã vươn lên và trở thành một địa chỉ tin cậy với tất cả các doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài. 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động và d ịch vụ cung cấp Công ty TNHH Ki ểm toán M&H cung cấp 4 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu đó là: dịch vụkiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn luật và thẩm định giá. Trong đó kiểm toán và dịch vụ kiểm toán là lĩnh vực kinh doanh chính, chiếm tỉ trọng khá lớn trong doanh thu toàn công ty và hoạt động dựa theo nguyên tắc: + Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, quốc tế + Phù h ợp với thực tiễn kinh doanh và Luật Pháp Việt Nam + Độc lập khách quan, chuyên nghi ệp, giữ bí mật thông tin cho khách hàng. + Luôn coi tr ọng đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, chất lượng phục vụ và uy tín đối với khách hàng .  Dịch vụ kiểm toán bao gồm: + Kiểm toán BCTC hằng năm cho mọi loại hình doanh nghiệp như công ty liên doanh, công ty 100% v ốn nước ngoài, công ty trách nhi ệm hữu hạn, công ty c ổ phần SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 21
 • 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN quy mô nh ỏ… + Kiểm toán nội bộ + Thực hiện các chức năng kiểm toán doanh nghiệp có kh ả năng sát nhập, thanh lý.  Dịch vụ kế toán: Công ty TNHH M&H thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kế toán, trong công ty công vi ệc kế toán và kiểm toán được thực hiện một cách độc lập, tách rời, đảm bảo quy tắc nghề nghiệp.Dịch vụ kế toán được thực hiện một cách thường xuyên và liên t ục nhằm giúp các doanh nghi ệp phát hiện và kịp thời điều chỉnh sai sót, phòng ng ừa các vi phạm, gian lận trong nội bộ doanh nghiệp, góp ph ần quản lý t ốt vấn đề sử dụng vốn và quản lý chi phí. Dịch vụ kế toán tại công ty bao g ồm: + Đăng ký chế độ kế toán +Tư vấn đến các vấn đề liên quan đến việc áp dụng các chế độ tài chính, kế toán theo quy định Việt Nam. + Cung cấp dịch vụ kế toán cho các công ty có quy mô nh ỏ như làm sổ kế toán, các BCTC, quản lý s ổ sách kế toán. + Tổ chức và thiết lập hệ thống kế toán cho các doanh nghi ệp + Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán. + Cung câp các tài li ệu về các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chu ẩn mực quốc tế có liên quan. + Tư vấn luật thuế và hỗ trợ kê khai thuế. Đặc điểm kinh doanh: + Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, quốc tế + Phù h ợp với thực tiễn kinh doanh và Luật pháp Việt Nam + Độc lập khách quan, chuyên nghi ệp, giữ bí mật thông tin cho khách hàng. + Luôn coi tr ọng đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, chất lượng phục vụ và uy tín đối với khách hàng . 2.1.4. Sơ đồ bộ máy t ổ chức công ty Công ty TNHH Ki ểm toán M&H được theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số4102003073 cấp ngày 08 tháng 12 năm 2000. Sau môt thơi gian hoạt động bộ máy tổ chức của công ty đã hoàn thi ện và đi vào ổn định. SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 22
 • 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN Người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung là giám đốc có nhi ệm vụ chính là quyết định các chính sách phát triển dài hạn cho công ty, ký h ợp đồng và các báo cáo kiểm toán. Phó giám đốc phụ trách việcđiều phối hoạt động, phân chia công việc đồng thời giám sát ti ến độ công vi ệc chung của từng bộ phận. Các trưởng phòng ki ểm toán trực tiếp tham gia vào công vi ệc kiểm toán, phân công nhi ệm vụ cho các KTV và trợ lý ki ểm toán, soát xét và giám sát công vi ệc chung trong nhóm. Trợ lý ki ểm toán làm vi ệc theo sự phân công c ủa KTV, hỗ trợ KTV thực hiện các phần hành kiểm toán, chuẩn bị file kiểm toán và th ực hiện lưu trữ dữ liệu sau mỗi cuộc kiểm toán. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy t ổ chức: 2.1.5. Tình hình nhân sự Công ty TNHH M&H thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm hai chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Khi mới thành lập công ty ch ỉ có 5 - 10 nhân viên, qua quá trình phát tri ển đến nay tổng số nhân viên trong công ty đã SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 23
 • 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN trên 20 nhân viên v ới trình độ chuyên môn cao, được tổ chức phân công m ột cách chặt chẽ. Đặt biệt đội ngũ nhân viên thường xuyên được cập nhật kiến thức thông qua cảc buổi huấn luyện và các khóa h ọc nghiệp vụ nên luôn n ắm bắt được những quy định mới đáp ứng yêu cầu công vi ệc đặt ra. Các bộ phận trong công ty ph ối hợp nhịp nhàng dưới sự điều hành và ki ểm soát chặt chẽ của BGĐ. Các nhân viên trong công ty luôn tuân th ủ nội quy công ty và nguyên tắc nghề nghiệp, làm việc với tinh thần và trách nhi ệm cao. Bên cạnh những KTV giàu kinh nghiệm, có nhi ều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, M&H còn có m ột đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình cống hiến và luôn c ố gắng học hỏi trau dồi kinh nghiệm chuyên môn. Đây là một ưu điểm lớn trong cơ cấu nhân sự tại công ty. 2.1.6. Kết quả kinh doanh và phương hướng phát tri ển Bảng 2.1: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY T NHH KIỂM TOÁN M&H CHỈ TIÊU 1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 6. Doanh thu hoạt động tài chính Mã Số 1 2 10 11 20 21 Năm 2013 7,347,145,653 - 7,347,145,653 3,251,650,000 4,095,495,653 1,790,238 Năm 2012 6,425,383,500 - 6,425,383,500 3,072,007,325 3,353,376,175 1,470,218 Chênh lệch Tỷ lệ Số Tiền (%) 921,762,153 14 921,762,153 14 179,642,675 6 742,119,478 22 320,020 22 SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 24
 • 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN 7. Chi phí tài chính 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 22 24 25 30 2,034,000 67,875,000 743,154,389 3,284,222,502 3,015,000 58,409,000 547,814,636 2,745,607,757 -981,000 9,466,000 195,339,753 538,614,745 -33 16 36 20 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động khác 15. Tổng lợi nhuận (lỗ) thuần trước thuế 16. Thuế thu nhập doanh nghiệp 17. Thu nhập (chi phí) thuế thu nhập hoãn lại 18. Lợi nhuận (lỗ) thuần sau thuế TNDN 31 32 40 50 51 52 398,501,507 25,778,900 372,722,607 3,656,945,109 914,236,277 - 2,742,708,832 540,072,000 17,896,000 522,176,000 3,267,783,757 816,945,939 - 2,450,837,818 - 141,570,493 7,882,900 `-149,453,393 389,161,352 97,290,338 291,871,014 -26 44 -29 12 12 12 Mặc dù trong b ối cảnh kinh tế khó khăn và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành nhưng với chiến lược kinh doanh tận tâm, tận sức công ty TNHH Kiểm toán M&H luôn t ạo được niềm tin nơi khách hàng vì vậy doanh thu của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước. 2.2. Giới thiệu phòng ki ểm toán Phòng ki ểm toán chịu sự quản lý tr ực tiếp của phó giám đốc, đứng đầu là trưởng phòng ki ểm toán có trách nhi ệm phân công và giám sát công vi ệc của các thành viên trong nhó m. Việc phân công ph ụ thuộc vào hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm cũng như phụ thuộc vào yêu c ầu của khách hàng.
 • 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 25
 • 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy t ổ chức phòng ki ểm toán  Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận :  Kiểm toán Báo cáo tài chính : - Nghiên cứu hệ thống kế toán và h ệ thống kiểm soát nội bộ; - Tham gia chứng kiến công vi ệc kiểm kê tiền mặt, TSCĐ, HTK của đơn vị tại thời điểm lập BCTC. - Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công n ợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp. - Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên BCTC. - Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và l ập Báo cáo ki ểm toán dự thảo. - Xem xét và cân nh ắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ. - Thảo luận với khách hàng v ề nội dung Báo cáo ki ểm toán và phát hành chính thức.  Kiểm toán hoạt động : - Kiểm toán theo 4 tiêu chí: tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực và hiệu năng quản lý, sưu tầm các định mức tiêu chuẩn cụ thể hóa các tiêu chí và v ận dụng một cách tổng hợp các tiêu chí đã nêu . - Xem xét và đánh giá, đo lường kết quả hoạt động từ nhiều góc nhìn: đánh giá SVTH: NGUYỄN THỊ HIỀN 26
 • 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. PHẠM NGỌC TOÀN tính khả thi của một dự án hoặc đánh giá tính hiệu quả của một bộ phận chức năng.  Kiểm toán nội bộ: - Tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. - Tư vấn thiết lập và phát tri ển bộ phận kiểm toán nội bộ. - Thực hiện hay kết hợp với kiểm toán viên n ội bộ của doanh nghiệp để thực hiện các chức năng về kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp. - Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định, đánh giá và phát triển các chính sách và thủ tục kiểm soát cũng như môi trường thông tin. Các d ịch vụ gia tăng khác bao gồm: + Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh. + Quản lý h ợp đồng. + Soát xét h ệ thống quản trị doanh nghiệp. + Kiểm tra tính tuân thủ.  Kiểm toán xây d ựng cơ bản : Tư vấn cho doanh nghiệp những vướng mắc cần giải quyết (cơ chế, chính sách, các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư,...) Xử lý các kho ản chi phí không tính vào giá trị công trình. Phương án xử lý c ủa chủ đầu tư đối với giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng. Phương án xử lý đối với giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị khác hoặc thanh lý (n ếu có) Kiểm toán các kho ản mục theo yêu cầu: gồm kiểm toán các kho ản mục như tiền và các kho ản tương đương tiền, lương và các khoản trích theo lương, doanh thu và chi phí tài chính, hàng tồn kho, nợ phải thu, nợ phải trả…tuỳ theo tình hình, mục đích và yêu cầu kiểm toán của doanh nghiệp mà công vi ệc cũng khác nhau. 2.3. Thực trang kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ki ểm toán M&H