Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Victoria Việt Nam.docx

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Victoria Việt Nam. Quản trị nguồn nhân lực ngày nay gắn liền với mọi tổ chức và bất kể cơ quan tổ chức đó có Bộ phận quản trị nguồn nhân lực hay không. Quản trị nguồn nhân lực là khó khăn phức tạp hơn quản trị các yếu tố khác của quá trình sản xuất vì mỗi con người là một thế giới riêng biệt họ khác nhau về tất cả mọi mặt như : năng lực làm việc, hoàn cảnh gia đình, tình cảm,… luôn vận động thay đổi.

Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG
TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI VICTORIA
VIỆT NAM
Khoa: CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Giảng viên hướng dẫn : Hà Thị Thùy Trang.
Sinh viên thực hiện : Đỗ Hoàng Thuận
MSSV: 15200020 Lớp: C15QDN11
TP. Hồ Chí Minh
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG
TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI VICTORIA
VIỆT NAM
Khoa: CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Giảng viên hướng dẫn : Hà Thị Thùy Trang.
Sinh viên thực hiện : Đỗ Hoàng Thuận
MSSV: 15200020 Lớp: C15QDN11
TP. Hồ Chí Minh
i
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CẢM ƠN
Được sự quan tâm của trường đẳng Đại Học Công Nghệ TP.HCM và tập thể
thầy cô khoa quản trị kinh doanh tận tình chỉ dạy và truyền đạt những quý báu trong
thời gian theo học tại trường, đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho em có cơ hội tiếp
xúc với thực tế, trong đợt thực tập tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam đặc
biệt là cô Hà Thị Thùy Trang là người hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo thực
tập tốt nghiệp này.
Chân thành cảm ơn Giám đốc Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Namvà toàn
thể các anh chị em trong công ty đã cho em một môi trường làm việc thân thiện nhưng
không kém phần năng động. Em được đi sâu vào thực tế, học hỏi thêm nhiều kinh
nghiệm bổ ích, tạo cho chúng em cơ hội vận dụng và so sánh những kiến thức đã được
học trong trường đối với môi trường thực tế. Việc tiếp nhận những kiến thức thực tế sẽ
giúp em học hỏi được nhiều kinh nghiệm và rút ra bài học tạo nền tảng vững chắc cho
sau này khi em bước vào cuộc sống.
Cảm ơn các thầy cô tận tình giảng dạy và hướng dẫn em hoàn thành bài Báo
Cáo này.
Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức kĩ năng của em còn hạn chế nên
không tránh được những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của
công ty và thầy cô để bài Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn.
Cuối cùng em xin chúc các thầy cô sức khỏe, thành công trong việc giảng dạy.
Chúc tập thể Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam phát huy hơn nữa thế mạnh và
ngày một phát triển.
TP HCM ,2017
Sinh Viên Thực Hiện
ĐỖ HOÀNG THUẬN
ii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
NHẬN XÉT THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên : .....................................................................................
MSSV : ...........................................................................................................
Khoá : ............................................................................................................
1. Thời gian thực tập
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........
2. Bộ phận thực tập
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Kết quả thực tập theo đề tài
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. Nhận xét chung
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ngày …..tháng ….năm 201…
Đơn vị thực tập
(ký tên và đóng dấu)
iii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên : … ……………………………………………
MSSV : ………………………………………………
Khoá : ………………………………………………
1. Thời gian kiến tập
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Nhận xét chung
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
TP HCM, ngày ...tháng ...năm 2017
(ký và ghi rõ họ tên)
iv
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ..........................................................................................................................1
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM..2
1.1.Quá trình hình thành và phát triển...................................................................................2
1.1.1 Lịch sử hình thành..........................................................................................................2
1.1.2. Qúa trình phát triển .......................................................................................................3
1.2.Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự.......................3
1.2.1.Chức năng........................................................................................................................3
1.2.2.Nhiệm vụ .........................................................................................................................3
1.3.Cơ cấu tổ chức công ty .....................................................................................................4
1.4. Tổng quan về hoạt động nhân sự..............................................................................6
1.5.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm
2014-2016........................................................................................................................9
Tóm tắt chương 1: .........................................................................................................10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM ............................13
2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự.......................................................................................13
2.1.1.Xác định nhu cầu..........................................................................................................13
2.1.2.Tìm kiếm ứng viên.......................................................................................................13
2.1.3.Đánh giá lựa chọn.........................................................................................................14
2.1.4.Phỏng vấn ứng viên......................................................................................................15
2.1.5.Quyết định tuyển dụng.................................................................................................15
2.1.6.Hướng dẫn hội nhập.....................................................................................................16
2.2. Phương pháp tuyển dụng...............................................................................................17
2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự .............................................................................17
2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự...............................................................................18
2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua...................................19
2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty.....................................21
2.3.1. Những ưu điểm............................................................................................................21
2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại trong công tác tuyển dụng nhân sự ............22
TÓM TẮT CHƯƠNG 2........................................................................................................24
v
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN
DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT
NAM........................................................................................................................................25
3.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng .................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Đổi mới quy trình tuyển dụng....................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN............................................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... Error! Bookmark not defined.
vi
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC SƠ ĐỒ- BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam.............................4
Bảng 1.2 : Kết quả kinh doanh của công ty..........................................................................9
Bảng 2.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây .........................................................6
Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam
..................................................................................................................................................13
Bảng 2.2: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng ........17
Bảng 2.3: Kết quả tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam
(2014- 2016) ..........................................................................................................................19
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự................ Error! Bookmark not defined.
vii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Danh Mục Bảng Viết Tắt
-TNHH SXTM : Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại.
- PP tính thuế GTGT: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
- LĐ : Lao động.
- ĐH, CĐ : Đại học , cao đẳng.
- THCN : Thực hành công nghiệp.
1
LỜI MỞ ĐẦU
Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thì nguồn
nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó phải
biết phát huy nguồn lực của mình mới có thể đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển lâu
dài. Một trong những nguồn lực quan trọng và cần thiết nhất của một doanh nghiệp đó
là nguồn lực nhân sự - nguồn lực con người. Tất cả mọi hoạt động của một doanh
nghiệp đều qua tay của con người, của những nhà quản trị, của các công nhân. Do vậy,
nếu phát huy tốt nguồn lực này thì sẽ là một lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trên
thương trường.
Quản trị nguồn nhân lực ngày nay gắn liền với mọi tổ chức và bất kể cơ quan tổ
chức đó có Bộ phận quản trị nguồn nhân lực hay không. Quản trị nguồn nhân lực là
khó khăn phức tạp hơn quản trị các yếu tố khác của quá trình sản xuất vì mỗi con
người là một thế giới riêng biệt họ khác nhau về tất cả mọi mặt như : năng lực làm
việc, hoàn cảnh gia đình, tình cảm,… luôn vận động thay đổi.
Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết
khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì
vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất
lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự - “đầu vào” để có
một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức,... phải được đặt lên hàng
đầu.
Là một sinh viên khoa Cao đẳng thực hành chuyên ngành quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ, trước thực trạng trên, em mạnh dạn chọn đề tài: “Một số kiến nghị nhằm
hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt
Nam”
Kết cấu đề tài gồm có 03 chương:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam
Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM
Victoria Việt Nam
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
TNHH SXTM Victoria Việt Nam.
2
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA
VIỆT NAM
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.1.1 Lịch sử hình thành
Giám đốc Lê Thị Ngọc Mác Mã số thuế 0313340639, công ty có địa chỉ tại 153/18
Nam Cao, ấp Cầu Xây - Phường Tân Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh, Đăng ký &
quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 9, Bán buôn chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm
lông mi giả lông mi nhân tạo. Tên công ty đầy đủ là Công Ty TNHH Sản Xuất
Thương Mại Victoria Viet Nam
 Tên tiếng anh: VICTORIA VIET NAM CO.,LTD
 Mã số thuế: 0313340639
 Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 Ngày hoạt động: 09/07/2015
 Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Mác
 Địa chỉ: 153/18 Nam Cao, ấp Cầu Xây - Phường Tân Phú - Quận 9 - TP Hồ
Chí Minh
 Website: http://www.eyelashmanufacture.top/
 PP tính thuế GTGT: Khấu trừ
 Cấp Chương loại khoản: 3-754-190-194
 Đăng ký & quản lý: Chi cục Thuế Quận 9
Hình ảnh logo:
Hình 1. 1: Logo công ty.
3
1.1.2. Qúa trình phát triển
Giai đoạn mới thành lập Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam với vốn điều
lệ 1,9 tỷ đồng được thành lập ngày 09/07/2015, tính tới thời điểm hiện nay vốn điều lệ
của công ty đã tăng lên 5 tỷ đồng so với ban đầu thành lập, các sản phẩm của công ty
trước khi xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài được đăng ký chất lượng hàng
hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã để đáp ứng nhu
cầu thị trường. Hiện nay công ty đã kết hợp với một số doanh nghiệp nước ngoài khác
như Hàn Quốc, Ba Lan,..nhằm mở rộng quy mô hoạt động của mình. Dự tính trong
tương lai gần sẽ trang bị thêm máy móc thiết bị hiện đại nhắm đem lại hiệu quả hơn
nữa trong hoạt động kinh doanh của mình .
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự
1.2.1. Chức năng
Công ty hoạt động theo đúng chức năng đã đăng ký trong giấy phép đăng ký
kinh doanh. Công ty chuyên sản xuất van nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài
Được đào tạo rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp đi lên cùng với những
kinh nghiệm thu thập được trong quá trình phát triển nên khi thành lập công ty đã xác
định định hướng kinh doanh của mình là đem lại những sản phẩm tốt nhất chất lượng
nhất cho người tiêu dùng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, đồng thời góp phần
giải quyết công ăn việc làm, đóng góp nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước, ổn định và
nâng cao đời sống cán bộ công, nhân viên.
1.2.2.Nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký
trong giấy phép đăng ký kinh doanh và mục đích thành lập công ty.
Công ty hoàn toàn độc lập, tự chủ về tài chính, tự chủ về kế hoạch kinh doanh.
Công ty hoạt động theo nguyên tắc “một người chỉ huy”, Giám đốc công ty là
người quyết định tất cả mọi vấn đề liên quan đến mọi mặt hoạt động của công ty. Tuỳ
theo từng thời điểm Giám đốc công ty ban hành việc phân cấp quản lý đối với các đơn
vị trực thuộc của công ty.
4
1.3.Cơ cấu tổ chức công ty
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam
Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự.
Sơ đồ 1. 1: Cơ cấu tổ chức công ty.
Chức năng từng bộ phận
Giám đốc:
 Là đại diện pháp nhân, là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của
công ty, phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và pháp luật về việc thực
hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong Công ty. Đồng thời, Tổng Giám đốc là
người đưa ra các quyết định cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công
ty, nhận báo cáo trực tiếp từ hai phó Giám đốc về tình hình đối nội và đối ngoại của
Công ty.
Phó Giám đốc (hành chính kinh doanh) :
- Là người nhận chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc về các phương hướng kinh
doanh và thực hiện thông qua việc truyền đạt và quản lý các bộ phận cấp dưới: Phòng
kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng marketing và phòng kỹ thuật. Đôi khi, phó Giám
đốc kinh doanh phải nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu thực tế từ thị trường, tham
mưu cho Tổng Giám đốc trong việc lên kế hoạch thực hiện các chiến lược kinh doanh
mới.
P. Hành
chính-
Nhân Sự
P. Tài
Chính-
Kế Toán
P. Xuất
Nhập
Khẩu
P. Quản
Lý Chất
Lượng
P. Sản
Xuất
Giám đốc
P. Giám đốc P. Giám đốc
-Tiền lương.
-Nhân sự.
-Quản trị HC
-Lập ngân
sách.
-Kiểm toán.
-Tiền lương.
-Nhân sự.
-Quản trị HC
-An toàn.
-Quản lý
trang thiết bị.
-Sản xuất.
-Định mức.
5
- Thực hiện các công việc đối ngoại của Công ty, thì phó Giám đốc phụ trách
tài chính là người quản lý các công việc đối nội: Trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống tài
chính của Công ty thông qua phòng tổ chức hành chính, tài chính-kế toán, quản lý tổ
chức bộ máy nhân sự của Công ty thông qua phòng tổ chức-hành chính.
Phó Giám Đốc Sản Xuất:
Triển khai xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm
… khi tiếp nhận công việc quản đốc xưởng sản xuất.
- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi,
hàng hóa thuộc xưởng sản xuất do mình phụ trách.Quản lý điều hành phân xưởng sản
lông mi giả của Công ty, lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo đúng quy
trình công nghệ, đơn đặt hàng, và kế hoạch sản xuất được giao.
- Cân đối năng lực sản xuất của xưởng sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp
nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất. Lập kế hoạch
sản xuất căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu. Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức
phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng
tối ưu máy móc và nhân công. Đôn đốc và kiểm tra và kiểm soát các tổ của xưởng sản
xuất thực hiện sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến
độ theo yêu cầu. Phổ biến và hướng dẫn các chính sách và quy định của công ty tới các
công nhân của xưởng.
- Thiết lập và duy trì môi trường làm việc vệ sinh và an toàn lao động và phòng chống
cháy nổ tại xưởng. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp của công nhân trong
xưởng.
- Phối hợp với phòng quản lý chức năng tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề của công
nhân và khuyến khích công nhân làm việc tốt. Lựa chọn và đào tạo các nhân viên giám
sát và nhân viên hành chính của xưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.
6
1.4. Tổng quan về hoạt động nhân sự
Bảng 1.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây
(Đơn vị tính: người)
Chỉ tiêu 6 Tháng Đầu
Năm 2016
6 Tháng Cuối
Năm 2016
6 Tháng Đầu
Năm 2017
So Sánh Cuối
16/Đầu 16
So Sánh Đầu
17/Cuối 16
Số Lao
Động
Tỷ
Trọng
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọng
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọng
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Tính
chất
LAO ĐỘNG
GIÁN TIẾP
37 36.3 42 32.5 65 33.5 5 13.5 23 54.8
LAO ĐỘNG
TRỰC TIẾP
65 63.7 87 67.5 129 66.5 22 33.8 42 48.3
Giới
tính
NAM 72 70.6 94 72.8 144 74.2 22 30.5 50 53.2
NỮ 30 29.4 35 27.2 50 25.8 5 16.7 15 42.8
Độ
tuổi
DƯỚI 30 50 49 65 50.4 91 47 15 30 26 40
TỪ 30-45 37 36.3 43 33.4 65 33.5 6 16.2 22 51.2
TRÊN 45 15 14.7 21 16.2 38 19.5 6 40 17 81
Trình
độ
ĐẠI HỌC 30 29.4 40 31 57 29.4 10 23.3 17 42.5
CAO ĐẲNG 20 19.6 25 19.4 36 18.6 5 25 11 44
TRUNG
HOC
17 16.7 21 16.3 40 20.6 4 23.5 19 90.5
PHỔ
THÔNG
35 34.3 43 33.3 61 31.4 8 22.8 18 41.8
TỔNG LAO
ĐỘNG
102 100 129 100 194 100 27 26.5 65 50.4
(Nguồn: phòng hành chánh- nhân sự)
Nhận xét: Trong những năm gần đây tình hình lao động của công ty có nhiều biến
động, tổng số lao động tăng lên qua từng năm. Điều đó phản ánh quy mô hoạt động
kinh doanh của công ty cũng có chiều hướng phát triển. Số lượng lao động tăng lên để
đáp ứng với sự phát triển của thị trường và tình hình tăng trưởng của công ty. Cụ thể
qua Bảng 1.1như sau:
 Tổng lao động: 6 tháng đầu năm 2016 tổng số lao động của công ty là 102 người,
6 tháng cuối năm tổng số lao động là 129 người tăng 27 người tương ứng với 26.5%;
đến 6 tháng đầu 2017 tăng 65 người so với 6 tháng cuối năm 2016 tương ứng với
50.4%
7
Như vậy qua chỉ tiêu tổng số lao động ta thấy qua 2 năm vừa qua công ty đã thực
hiện được mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho
194 lao động, bên cạnh ta có thể thấy được rằng nguồn lao động của công ty chủ yếu
là lao động trực tiếp đáp ứng được phần lớn cho mục đích kinh doanh của một công ty
giao nhận vận tải. Cụ thể như sau:
 Lao động nam: Qua bảng số liệu ta thấy tỷ trọng lao động nam nhiều hơn tỷ trọng
lao động nữ, điều này là hợp lý bởi nó phụ thuộc vào tính chất công việc. Lĩnh vực
kinh doanh của công ty phần lớn là các công việc phù hợp với nam giới như tài xế,
giao nhận,...Các công việc này đòi hỏi số lượng lớn lao động là nam.
Cụ thể: 6 tháng cuối năm 2016 số lao động nam là 72 người, chiếm tỷ trọng
70.6%, đến năm 2017 là 94 người tăng 22 người so với 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ
tăng 30.5%. Đến năm 2017, số lao động nam là 144 người tăng 50 người so với 6
tháng cuối năm 2016, với tỷ lệ tăng 53.2%, tỷ trọng của lao động nam lúc này là
74.4%, tăng 3.5%.
Như vậy số lao động nam của công ty ngày càng tăng lên và tỷ trọng cũng dần tăng
lên điều đó chứng tỏ công ty đã chú trọng vào việc tuyển dụng lao động phù hợp với
tính chất công việc.
 Lao động nữ:
Trong hơn 2 năm qua số lao động nữ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số lao động,
chỉ bằng gần nửa số lao động nam. Cụ thể: 6 tháng cuối năm 2016 có 30 người chiếm
29.4% trong tổng số lao động. Đến năm 2017 tăng lên 35 người tương đương với tỷ lệ
tăng 36.4%. Năm 2017 số lao động nữ tăng lên 15 người so với 6 tháng cuối năm
2016, tỷ lệ tăng 42.8%, tỷ trọng giảm 1.4% so với 2017 tức là chiếm 25.8%. Như vậy
số lao động nữ tuy tăng lên qua các năm nhưng tỷ trọng lại có xu hướng giảm, điều
này phù hợp với đặc trưng ngành nghề của công ty.
Cơ cấu lao động theo độ tuổi:
 Số lao động dưới 30 tuổi: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số lao động, cụ thể 6
tháng đầu năm 2016 là 50 người chiếm 49%, sang năm 2017 tăng thêm 65 người, tỷ
trọng tăng 50.4%, tỷ lệ tăng 30%. 6 tháng cuối năm 2016 tổng số lao động này là 91
người so với 2017, tỷ lệ tăng 40%, tỷ trọng là 47%
 Số lao động trong độ tuổi từ 30 – 45 tuổi: Cũng có sự biến động qua các năm
nhưng mức biến động rất nhỏ. 6 tháng cuối năm 2016 tổng số lao động này là 37
8
người, chiếm 36.3%, 6 tháng cuối năm 2016 là 43 người, tỷ trọng chiếm 33.4%, đến
năm 2017 là 65 người chiếm 33.5% tăng 0,1% về tỷ trọng
 Số lao động trên 45 tuổi: Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các nhóm tuổi: 6 tháng
cuối năm 2016 tổng số có 15 người chiếm 14.7% trong tổng số, đến năm 2017 là 21
người chiếm 16.2%, giảm 1.5%, năm 2017 là 38 người chiếm 19.5%, giảm 1.5% so
với 6 tháng cuối năm 2016.
Qua bảng ta thấy đội ngũ lao động của công ty đang được trẻ hóa dần qua các năm.
Số lượng lao động dưới 30 tuổi luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm tuổi. Bên
cạnh những người đã có kinh nghiệm lâu năm thì đội ngũ nhân viên trẻ tuổi luôn tiềm
ẩn một sức sáng tạo rất lớn, năng động, linh hoạt, dễ thích nghi với điều kiện công việc.
Công ty đã chú trọng trong việc khai thác và sử dụng những ưu điểm này. Đây là lực
lượng hùng hậu trong quá trình duy trì và tạo dựng sự lớn mạnh cho công ty.
Trình độ lao động:
Ta thấy rằng chất lượng lao động của công ty tương đối cao, qua mỗi năm chất lượng
lao động lại được nâng lên, điều này phù hợp với sự phát triển của công ty trong điều
kiện cạnh tranh hiện nay. Cụ thể:
 Số lao động có trình độ đại học và trên đại học: 6 tháng cuối năm 2016 là 30 người
chiếm tỷ trọng 29.4% trong tổng số lao động, năm 2017 tăng 10 người, tỷ trọng tăng
23.3%. Đến năm 2017 số lao động này là 57 người tỷ trọng chiếm 29.4%. Như vậy số
lao động có trình độ đại học và trên đại học ngày càng được nâng cao và chiếm tỷ
trọng ngày càng lớn. Điều này chứng tỏ công ty ngày càng chú trọng vào việc nâng cao
năng lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, và chú trọng vào việc tuyển dụng thêm
nhiều nhân viên mới có trình độ để hiện đại hoá lực lượng lao động của mình.
 Số lao động có trình độ cao đẳng: chiếm một tỷ trọng tương đối lớn và cũng ngày
một tăng lên. Năm 2015 là 20 người chiếm 19.6%, năm 2017 là 25 người tăng thêm 5
người và tỷ trọng cũng tăng lên 25%. Đến năm cuối 2017 thì con số này là 36 người tỷ
trọng chiếm tới 18.6%.
 Số lao động trình độ trung học chuyên nghiệp và bằng nghề: chiếm một tỷ lệ cũng
tương đương với trình độ cao đẳng, và cũng tăng dần lên qua các năm. 6 tháng cuối
năm 2016 số lao động này là 17 người, chiếm 16.7%, năm 2017 là 21 người tỷ trọng
đã chiếm 16.3%, đến năm cuối 2017 là 40 người và chiếm 20.6%.
 Lao động phổ thông: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm lao động. 6 tháng
cuối năm 2016 có 35 người chiếm 34.3% sang đến năm 2017 tăng 8 người, tỷ trọng
tăng 22.8%, đến năm cuối 2017 số lao động này lên đến 61 người chỉ chiếm 31.4%. số
9
lựợng lao động này một phần là tài xế học việc, phụ xế còn một phần là tài xế có tay
nghề đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại.
1.5.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn từ
năm 2016-2017
Bảng 1.2 : Kết quả kinh doanh của công ty
Đơn vị tính: tỷ đồng / %
STT KHOẢN
MỤC
6
tháng
đầu
năm
2016
6
tháng
cuối
năm
2016
6
tháng
đầu
năm
2017
6 tháng đầu năm
2016 /6 tháng
cuối năm 2016
6 tháng cuối năm
2016 /6 tháng
đầu năm 2017
Tương
đối
Tuyệt
đối
Tương
đối
Tuyệt
đối
1 Doanh thu
4,850 5,722 6,554 18,0% 0,872 14,5% 0,832
2 Chi phí
1,852 2,052 2,139 10,8% 0,2 4,2% 0,87
3 Lợi nhuận
trước thuế 2,998 3,670 4,415 22,4% 0,672 20,3% 0,745
4 Tổng thuế
phải nộp 2,398 2,936 3,532 22,4% 0,538 20,3% 0,596
5 Lợi nhuận
sau thuế 4,850 5,722 6,554 18,0% 0,872 14,5% 0,832
(Nguồn : Phòng kế toán)
 Doanh thu:
Doanh thu 6 tháng cuối năm 2016 tăng hơn 6 tháng đầu năm 2016 là: 18.0%tương
đương 0,872 tỷ đồng.
Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 tăng hơn 6 tháng cuối năm 2016 là: 15% tương
đương 0,832 tỷ đồng. Doanh thu tăng là dấu hiệu đáng mừng, nghĩa là Công ty đang
hoạt động tốt.
Mức tăng trưởng được đánh giá là khá tốt trong khi nên kinh tế trong nước nói
riêng và thế giới nói chung đang trong thời kỳ khó khăn. Làm được điều này trước tiên
phải kể đến sự lãnh đạo và phương hướng kinh doanh sang suốt từ ban lãnh đạo, uy tín
kinh doanh tốt với bạn hàng cũng như thị trường nhập khẩu nên đầu ra đầu vào của
hàng hóa thông suốt và thuận lợi. Trong ba năm qua công ty không ngừng mở rộng thị
trường xuất khẩu của mình, mặc dù mặt hàng van của công ty vẫn chưa được ưa
chuộng tại thị trường nội địa.
10
 Chi phí:
- 6 tháng đầu năm 2016 tổng chi phí là 1,852 tỷ đồng đến 6 tháng cuối năm 2016 tổng
chi phí tăng lên 2,052 tỷ đồng tương ứng tăng 10,8%. Nguyên nhân là do năm 2016
lượng hàng hóa xuất khẩu tăng lên kéo theo đó lượng lao động cũng tăng lên hàng
năm. Khiến cho phi phí phải trả người lao động tăng.
- 6 tháng đầu năm 2017 tổng chi phí là 2,139 tỷ đồng tăng 4.2%so với 6 tháng
cuối năm 2016. Tốc độ tăng chi phí thấp hơn 2016 4,2% do lượng hàng hóa xuất khẩu
giảm, giảm hơn cả năm 2016, nhưng chi phí lại gần như tương đương vì bên cạnh các
chi phí cũ còn phát sinh thêm một số chi phí mới vì sự biến động kinh tế ở giai đoạn
này như: chi phí gửi hàng tăng lên giảm xuống, chi phí nhân công sản xuất vẫn bình
thường mà lượng hàng sản xuất thấp hơn vì lượng đặt hàng giảm,….
 Lợi Nhuận:
- 6 tháng đầu năm 2016 lợi nhuận của công ty là 2,398 tỷ đồng đến 6 tháng cuối
năm lợi nhuận tăng lên 2,936 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,4%. Doanh thu tăng kéo theo
lợi nhuận tăng , thị trường về mặt hàng lông mi giả trong nước và xuất khẩu trong hơn
2 năm qua tương đối ổn định và phần lớn là do chính sách và phương hướng kinh
doanh của công ty tốt, nên hàng hóa được nhập vào và bán ra nhiều, thuận lợi.
- 6 tháng đầu năm 2017 lợi nhuận của công ty tăng lên 3,532 tỷ đồng so với 6
tháng cuối năm, tương ứng tăng 20,3%. Với chính sách kinh doanh và phương hướng
phát triển đúng đắn công ty đã hoạt động kinh doanh thuận lợi.
1.6. Giới thiệu về vị trí thực tập tại công ty TNHH SX&TM Victoria Việt Nam.
- Vị trí thực tập tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Victoria Việt
Nam lả nhân viên phòng nhân sự của công ty tổ chức phối hợp với bộ phận thực hiện
các công tác về nhân sự của công ty.
- Tìm hiểu hỗ trợ cùng với tập thể phòng nhân sự xây dựng đội ngũ với đặc
điểm, quy mô sản xuất của công ty. Hỗ trợ cải tiến công tác quản lý, tổ chức nhằm đáp
ứng kịp thời yêu cầu về nhân sự của công ty.
- Theo dõi nhân sự của bộ phận nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả. Thực tập
phân công, điều động nhân sự phù hợp với chuyên môn của mỗi người.
- Lưu trữ hồ sơ nhân viên.
11
- Học cách chấm công, làm lương, bảo hiểm, các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
- Các công việc khác của phòng.
12
Tóm tắt chương 1:
Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam Thành được thành lập 2 năm, công
ty đã tạo được nhiều thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực mà công ty đang kinh
doanh, công ty được thành lập với tâm huyết muốn mang đến sự tín nhiệm cao nhất và
hài lòng nhất về chất lượng phục vụ cho khách hàng tốt nhất. Tâm huyết đó luôn là
kim chỉ nam hoạt động của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tập thể cán bộ
công nhân viên của công ty đã có nhiều năm trong nghề, được đào tạo bài bản trong và
ngoài nước. Bên cạnh đó, với đội ngũ bán hàng năng động và nhiệt huyết luôn sẵn
lòng phục vụ khách hàng chu đáo, tận tâm, luôn mang đến cảm giác thân thiện đối với
khách hàng trong kinh doanh.
Thông qua những nhận định và phân tích trên trong chương 1 khái quát được
cái nhìn tổng thể của công ty, về các hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức,
cũng như cơ cấu nguồn nhân lực của công ty. Qua đó thấy được Ban Giám đốc công ty
là người trực tiếp quản lý bằng cách ra quyết định xuống các phòng ban và quản lý tại
mỗi phòng ban lại truyền đạt nội dung xuống các nhân viên cấp dưới. Trên thực tế,
dưới sự chỉ đạo thống nhất từ ban lãnh đạo công ty, mỗi bộ phận đều có chức năng,
nhiệm vụ riêng của mình và thực hiện được đầy đủ các mục tiêu của công ty đề ra,
không có bộ phận nào chỉ huy hay thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận khác tránh
được sự chồng chéo trong khâu tổ chức và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
Tình hình kinh doanh của công ty trong thời gian qua tiến triển khả quan, doanh
thu của công ty cũng như tình hình lợi nhuận tăng đều qua hàng năm, điều này cho
thấy ban lãnh đạo công ty đang định hướng các chính sách hoạt động của công ty đúng
đắn, tuy nhiên cũng cần phát huy nhiều hơn nữa để giữ tốc độ tăng trưởng của mình.
13
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA
VIỆT NAM
2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự:
Nguồn: phòng nhân sự
Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt
Nam.
2.1.1.Xác định nhu cầu:
 Trưởng các phòng ban đưa ra yêu cầu vị trí cần tuyển dụng và điền vào phiếu
yêu cầu tuyển dụng
 Nhân viên tuyển dụng xem xét lại yêu cầu tuyển dụng và đối chiếu với kế
hoạch nhân sự hằng năm. Các yêu cầu tuyển dụng nhân sự phải có sự phê duyệt của
Ban Giám Đốc.
 Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng đề xuất nguồn hỗ
trợ tuyển dụng với quản lý nhân sự.
2.1.2.Tìm kiếm ứng viên:
Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng đã được thông qua ban giám đốc công ty
duyệt, phòng hành chánh - nhân sự ra thông báo tuyển dụng. Nội dung chính của thông
báo phải đảm bảo 2 nội dung: Vị trí tuyển dụng và yêu cầu năng lực đối với vị trí
tuyển dụng.
Công ty thường sử dụng các loại phương thức đăng tuyển chủ yếu là đăng tuyển
trên mạng và trên báo, tờ rơi. Thường thì thông tin tuyển dụng sẽ được cập nhật lên
website công ty, hoặc thông tin đăng tuyển sẽ được gửi đến các văn phòng giới thiệu
việc làm của các báo, trung tâm xúc tiến việc làm, các phương tiện thông tin đại
chúng. Nội dung đăng tuyển thường bao gồm: Tên công ty, vị trí của công việc cần
tuyển dụng, yêu cầu trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới tính, sức khoẻ, kinh nghiệm,
ngoại ngữ, các hồ sơ cần thiết, thời hạn nộp hồ sơ, địa chỉ liên hệ.
TÌM
KÍẾM
ỨNG
VIÊN
ĐÁNH
GIÁ
LỰA
CHỌN
PHỎNG
VẤN
ỨNG
VIÊN
QUYẾT
ĐỊNH
TUYỂN
DỤNG
HƯỚNG
DẪN
HỘI
NHẬP
XÁC
ĐỊNH
NHU
CẦU
14
Có 2 hình thức tìm kiếm ứng viên mà công ty đang thực hiện:

 Đối với vị trí tuyển dụng là tài xế cont-tải du lịch- các vị trí không cần trình độ
Cán bộ tuyển dụng sẽ cung cấp thông tin cần tuyển dụng cho các trung tâm giới thiệu
việc làm miễn phí như: thái bình dương, mễ du, tư vấn phát triển nhân lực, bảo minh,
cung ứng lao động bình minh,web: 24h.com.vn,…

 Đối với những vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ cao thì cán bộ tuyển dụng sẽ
tiến hành search hồ sơ ứng viên trên trang www.kiemviec.com => Khi công ty có đăng
ký gói dịch vụ.
Thông qua phương thức này thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm
các ứng viên phù hợp cho vị trí đang cần tuyển dụng.
Đối với hình thức tìm kiếm này thì sau khi cán bộ tuyển dụng đã chọn lựa và qua
quá trình sàn lọc các ứng viên có đủ điều kiện xong thì sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho
ứng viên và hẹn ứng viên mang hồ sơ đến công ty và tiến hành phỏng vấn (nếu thuận
lợi.
2.1.3.Đánh giá lựa chọn
Sau khi đăng tin tuyển dụng thì bộ phận tiếp tân sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ ứng
viên. Sau đó Ban Giám Đốc sẽ tiến hành tiến hành và xử lý hồ sơ của các ứng viên
sau khi đã thu thập được, và tiến hành so sánh với các yêu cầu của các bộ phận, nếu
chưa đủ đề nghị bổ sung hoặc loại bỏ. Theo quy định của công ty thì hồ sơ xin việc
gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, các văn bằng chứng chỉ đào tạo, giấy khai sinh, giấy
15
chứng nhận sức khỏe và bảng thông tin ứng viên kèm theo khi ứng viên nộp hồ sơ dự
tuyển. Kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng hành chánh - nhân sự sẽ tiến
hành kiểm tra lựa chọn các ứng viên thông qua hồ sơ. Sau đó phòng hành chánh - nhân
sự sẽ lên kế hoạch cụ thể về thời gian và địa điểm phỏng vấn thông báo đến cho từng
ứng viên đạt yêu cầu.
2.1.4.Phỏng vấn ứng viên
Phòng hành chánh – nhân sự kết hợp với bộ phận yêu cầu tuyển dụng lên kế
hoạch phỏng vấn. Thông thường trong trường hợp công ty cần tuyển dụng lao động
trực tiếp nếu cần áp dụng phương pháp phỏng vấn thì chỉ dừng lại ở phương pháp
phỏng vấn sơ bộ và được thực hiện một cách đơn giản, gọn nhẹ. Việc phỏng vấn chỉ
do trưởng bộ phận cần tuyển dụng tiến hành.
Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, sau khi phỏng vấn sơ bộ còn phải phỏng
vấn sâu, bởi tính chất của các công việc này không những đòi hỏi người lao động có
những yêu cầu khác như tư cách cá nhân, khả năng giao tiếp…
Thành phấn phỏng vấn của công ty bao gồm:
 Trưởng bộ phận yêu cầu tuyển dụng.
 Ban giám đốc công ty (nếu cần).
 Trưởng phòng hành chánh - nhân sự
Cán bộ phỏng vấn cũng có thể linh hoạt sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng
ứng viên cụ thể nhằm kiểm tra kỹ hơn các ứng viên. Trong quá trình phỏng vấn hội
đồng phỏng vấn của công ty luôn chú ý sao cho các ứng viên cảm thấy tự tin và được
coi trọng và chú ý điều chỉnh cuộc nói chuyện đi đúng hướng. Công ty cũng tạo điệu
kiện để các ứng viên có cơ hội đặt câu hỏi cho hội đồng phỏng vấn. Thông qua quá
trình phỏng vấn hội đồng phỏng vấn sẽ đánh giá được tổng quát về ứng viên như: tính
tình, quan niệm sống, sự năng động, trình độ, mục đích khi hợp tác với công ty
Những người phỏng vấn trao đổi ý kiến đánh giá và thông tin trong cuộc họp,
và đưa ra ý kiến đánh giá thống nhất. Kết thúc quá trình này cán bộ phòng tổ chức cán
bộ sẽ trình các kết quả đánh giá về ứng cử viên lên Giám Đốc.
Sau khi phỏng xong thì các ứng viên viết một bài cảm nghĩ về buổi phỏng vấn,
sau đó gửi bài cảm nhận đó cho Ban Giám Đốc.
2.1.5.Quyết định tuyển dụng
Dựa vào kết quả đánh giá ứng cử viên mà phòng hành chánh – nhân sự đã trình
lên, Giám Đốc sẽ đưa ra quyết định nhận hay không nhận ứng cử viên vào làm việc tạo
16
công ty. Sau khi các ứng viên đạt yêu cầu đã được Ban Giám Đốc phê duyệt, thì cán
bộ tuyển dụng sẽ tiến hành:
 Thông báo cho những ứng viên đạt yêu cầu và thời gian đển tiến hành nhận việc.
 Bên cạnh đó gửi mail cảm ơn đến cho những ứng viên không đạt yêu cầu bày tỏ sự
thiện chí đến sự quan tâm của ứng viên với công ty.
2.1.6.Hướng dẫn hội nhập

 Trước khi nhân viên mới đến
 Thông báo cho những người có liên quan
 Thông báo Giám đốc nhân sự về nhân sự mới
 Báo cáo quản lý bộ phận có liên quan về thời gian đi làm của nhân viên mới.
 Thông báo về thời gian nhận việc của nhân viên mới và các thông tin có liên quan
cho phòng hành chính, tiếp tân, bảo vệ và các phòng ban có liên quan trước ít nhất 3
ngày để chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên nhân viên mới đến làm việc.
 Thu xếp nơi làm việc của nhân viên mới.
 Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới (giới thiệu công ty, nội quy lao động,
an toàn lao động…). Đặt biệt, chú trọng đến các vấn đề về bảo mật thông tin:
lương, bí mật công nghệ, chiến lược kinh doanh…

 Ngày đầu tiên nhân viên mới đi làm
Ứng viên được thông báo trúng tuyển chứ chưa được thực sự được tuyển, ứng cử
viên còn phải qua một giai đoạn thử thách nữa đó là thử việc. Phòng hành chánh –
nhân sự soạn thảo và trình Tổng Giám Đốc công ty kí quyết định thử việc cho người
lao động mới trúng tuyển. Thời gian thử việc tùy vào vị trí công việc mà người lao
động đảm nhiệm.
 Thời gian thử việc được công ty quy định chung là: 2 tháng
Trong một số trường hợp được Tổng Giám Đốc phê duyệt thời gian thử việc có thể
được rút ngắn hoặc không thực hiện. Quyết định thử việc được làm thành 2 bản: một
bản lưu hồ sơ cán bộ, một bản lưu hồ sơ ISO.
17
Bảng 2.2:Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng
(Đơn vị tính: người)
(Nguồn: Phòng hành chánh-nhân sự)
Nhận xét: Qua Bảng 2.2 ta thấy trong những năm gần đây nguồn tuyển dụng của
công ty chủ yếu là nguồn bên ngoài còn thuyên chuyển trong nội bộ chiếm tỷ trọng
nhỏ hơn trong tổng số lao động được tuyển: 6 tháng đầu năm 2016 trong số 21 người
được tuyển mới có 3 người từ nguồn nội bộ. 6 tháng cuối năm 2016 số người tuyển từ
nguồn nội bộ là 6 người tăng 3 người so với 6 tháng đầu năm 2016 tương đương tăng
100%. 6 tháng đầu năm 2017 lại giảm 2 người so với 6 tháng cuối năm 2016, tỷ lệ
giảm 66.7%. Như vậy, trong thời gian qua công ty luôn khuyến khích mọi người có đủ
điều kiện tham gia tuyển dụng, luôn tạo điều kiện cho người lao động được thể hiện
hết khả năng của mình.
2.2. Phương pháp tuyển dụng
2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự
 Đối với tất cả các công việc cần tuyển dụng thêm nhân viên, quá trình tuyển chọn
dựa vào danh mục nhiệm vụ và công việc của nhân viên; biên bản giao nhiệm vụ; tiêu
chuẩn chức danh công việc để xây dựng nên các tiêu thức tuyển chọn .
 Nhóm các tiêu thức tuyển chọn bao gồm:
 Nhóm tiêu thức liên quan đến đặc điểm cá nhân
 Nhóm các tiêu thức thuộc về năng lực chuyên môn
 Năng lực quản lý, quản trị nhân sự (dành cho lao động quản lý)
 Kinh nghiệm và quá trình làm việc
Nguồn tuyển
dụng
6
Tháng
Đầu
Năm
2016
6
Tháng
Cuối
Năm
2016
6
Tháng
Đầu
Năm
2017
So Sánh Cuối
16/Đầu 16
So Sánh Đầu
17/Cuối 16
Chênh
Lệch
Tỷ
Trọng
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Trọng
(%)
1. Bên trong 3 6 4 3 100 4 66.7
2. Bên ngoài 18 21 61 3 16.7 40 190
TỔNG SỐ 21 27 65 6 28.5 38 140
18
Tuy nhiên, các nhóm tiêu thức tuyển chọn mới chỉ được đánh giá theo 3 mức độ:
trung bình, khá, tốt .
2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
Tại công ty quá trình tuyển chọn nhân viên được tiến hành tương đối bài bản.
Việc sử dụng các công cụ tuyển chọn thích hợp đã giúp cho các nhà quản lý lựa chọn
được nhũng ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu công việc. Các công cụ tuyển chon
được sử dụng để tuyển chọn là :
 Đơn xin việc: trong hồ sơ xin việc
 Kiểm tra năng lực: kiểm tra về trình độ ứng viên thông qua các bài kiểm tra ngắn.
Công cụ này chủ yếu được áp dụng trong việc tuyển dụng những nhân ở bộ phận gián
tiếp. Những bài kiểm tra thường kiểm tra về trình độ nhận thức và chuyên môn.
 Phỏng vấn tuyển chọn nhân viên: trong quá trình phỏng vấn, các cán bộ tuyển
dụng thường áp dụng nhiều phương pháp tổng hợp để đánh giá ứng viên theo bốn
nhóm tiêu thức tuyển chọn ở trên. Các nhóm câu hỏi phỏng vấn tuyển chọn thường
được sử dụng là : Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân?
 Bạn biết gì về Công ty?
 Bạn đã hiểu gì về công việc mà bạn sẽ làm tại công ty? Hãy miêu tả khái quát
các nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện?
 Trước đây bạn đã từng làm việc tại những Công ty nào? Thời gian làm việc tại
đó? Lý do khiến bạn thôi việc để đến với Công ty chúng tôi? Các nhiệm vụ hay công
việc chính mà bạn đã làm tại cơ quan cũ? Mức lương cũ của bạn?
 Mong muốn của bạn khi vào Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam như thế
nào ?
 Thời gian làm việc của bạn?
 Mức lương khởi điểm bạn mong muốn là bao nhiêu?
Quá trình phỏng vấn cũng giúp các cán bộ tuyển dụng nhận biết được các đặc
điểm chính của ứng viên và là cách thẩm tra lại các thông tin mà họ đã cung cấp ở
những bước tuyển dụng trước. Trong bước này, cán bộ tuyển dụng tiến hành kiểm tra
trực tiếp một số kỹ năng của ứng viên như: trình độ ngoại ngữ (đối với một số vị trí),
trình độ tin học và một số kỹ năng.
19
2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
Bảng 2.3: Kết quả tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SXTM Victoria Việt
Nam(2016- 2017)
(Đơn vị tính: người)
(Nguồn: Phòng HC-NS)
CÁC CHỈ
TIÊU
6 Tháng Đầu
Năm 2016
6 Tháng Cuối
Năm 2016
6 Tháng Đầu
Năm 2017
So Sánh
Cuối 16/ Đầu
16
So Sánh Đầu
17/Cuối 16
Số
lượng
Tỷ
Trọng
(%)
Số
lượng
Tỷ
Trọng
(%)
Số
lượng
Tỷ
Trọng
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Tồng số
LĐTD
21 27 65 6 38
1.THEO
TÍNH CHẤT
LĐ
- LĐ trực
tiếp
17 81 22 81.4 42 64.6 5 29.4 20 90
- LĐ gián
tiếp
4 19 5 18.6 23 35.4 1 25 18 360
2. THEO ĐỘ
TUỔI
- Dưới 30
tuổi
10 47.7 15 55.6 26 40 5 50 11 73.3
- Từ 30-45
tuổi
8 38 6 22.2 22 33.8 -2 -25 16 266
- Trên 45
tuổi
3 14.3 6 22.2 17 26.2 3 100 11 183
3. THEO
GIỚI TÍNH
- Nam 17 81 22 81.4 50 77 5 29.4 28 127
- Nữ 4 19 5 18.6 15 23 1 25 10 200
4. THEO
TRÌNH ĐỘ
- ĐH và trên
ĐH
8 30 10 37 17 26.2 2 25 7 70
- Cao Đẳng 6 28.6 5 18.5 11 16.9 -1
-
16.6
6 120
-THCN &
bằng nghể
5 23.8 4 14.8 19 29.2 -1 -20 15 375
- LĐ phổ
thông
2 9.5 8 29.6 18 27.7 6 300 10 125
20
 Nhận xét: Qua Bảng 2.3 ta thấy rằng: ta thấy rằng qua 2 năm gần đây công tác
tuyển dụng của công ty đa phần là nguồn nhân lực trực tiếp cụ thể, nguồn lao động trẻ
năng động. Cụ thể:

 6 tháng đầu năm 2016/ 6 tháng cuối năm 2016
 Theo tính chất lao động: 6 tháng đầu năm 2016 số lượng lao động trực tiếp tuyển
dụng vào các vị trí là 17 người chiếm tỷ trọng 81%, lao động gián tiếp chiếm tỷ trọng
19% tổng số lao động tuyển dụng. 6 tháng cuối năm 2016 số lao động trực tiếp tăng
lên 5 người chiếm tỉ lệ 29.4% so với 6 tháng đầu năm 2016 bên cạnh đó lao động gián
tiếp tăng không đáng kể.
 Theo độ tuổi: 6 tháng đầu năm 2016 số lượng lao động dưới 30 tuổi là 10 người
chiếm tỷ trọng 47.7%, 6 tháng cuối năm 2016 là 15 người tăng 5 người chiếm tỷ lệ
50% so với số lượng lao động tăng trong năm; tiếp theo đó là nguồn lao động dày dặn
kinh nghiệm có giảm nhưng không đáng kể giảm 2 người so với 6 tháng cuối năm
2016 chiếm 25%; bên cạnh đó thì nguồn lực trên 45 tuổi tăng 3 người chiếm tỷ trọng
22.2% còn tỷ lệ thì tăng gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2016 (100%)
 Theo giới tính: do đặc tính ngành nghề là giao nhận vận tải nên nguồn lực công ty
đa phần là lao động nam. 6 tháng đầu năm 2016 số lượng lao động nam tuyển vào
trong năm là 17 người đến 6 tháng cuối năm 2016 tăng lên 5 người chiếm tỷ lệ 29.4%,
bên cạnh đó la động nữ cũng tăng nhưng không đáng kể 1 người chiếm tỷ lệ tăng
25%.
 Theo trình độ: lực lượng lao động đại học và trên đại học chiếm đa số. 6 tháng
cuối năm 2016 tăng 2 người chiếm tỉ lệ tăng 25% so với 6 tháng đầu năm 2016 nguồn
lao động này chủ yếu là khối văn phòng. Tiếp theo đó là số lượng lao động trung học
và phổ thông chủ yếu là phụ xế và tài xế. 6 tháng cuối năm 2016 lao động trung học
giảm 1 người chiếm tỷ lệ 20%, còn lao động phổ thông tăng lên gấp 3 người so với 6
tháng đầu năm 2016 (tăng 6 người).

 6 tháng cuối năm 2016/6 tháng đầu năm 2017: 6 tháng đầu năm 2017 số lượng
lao động công ty tăng mạnh do mở rộng quy mô sản xuất.
 Theo tính chất lao động: lao động trực tiếp trong năm là 42 người chiếm tỷ trọng
64.6%, tăng 20 người; lao động gián tiếp là 23 người, chiếm 33.4% tăng 18 người.
 Theo độ tuổi: dưới 30 tuổi là 26 người chiếm tỷ trọng 40%, tăng 11 người so với 6
tháng cuối năm 2016; lao động 30-45 là 22 người chiếm 33.8%, tăng 16 người; lao
động trên 45 người là 17 người chiếm tỷ trọng 26.2%, tăng lên 11 người
21
 Theo giới tính: nam chiếm số lượng nhiều hơn nữ 50 người chiếm 77%, nữ 15
người chiếm 23%, tăng lên 10 người.
 Theo trình độ: trình động lao động ngày càng được cải thiện, trong đó lao động có
tay nghề tăng nhiều nhất, tăng 15 người so với 6 tháng cuối năm 2016, lao động tiếp
thao là lao động phổ thông đa phần là những phụ xế và bảo vệ, bên cạnh đó lao động
có trình độ ở cấp quản lý và văn phòng cũng tăng cao, lao động ở bậc đại học và trên
đại học tăng 7 người, trình động cao đẳng tăng 6 người so với năm trước.
Nhìn chung ta thấy nguồn lao động có tay nghề của công ty ngày càng được cải
thiện, nói lên rằng về công tác tuyển dụng công ty ngày càng được cải thiện và nâng
cao, giúp cho công ty tìm được những nhân tài phục vụ cho công tác phát triển bền
vững.
2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty:
2.3.1. Những ưu điểm:
 Công tác thu hút tuyển chọn tại công ty được quản lý một cách chặt chẽ, rõ ràng
và chi tiết về trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận trong phỏng vấn cũng
như nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động trong công ty.
 Về quy trình tuyển dụng: Mặc dù chưa được hoàn thiện nhưng quy trình tuyển
dụng của công ty khá bài bản và khoa học. Điều này giúp cho công ty chọn lọc được
các nhân viên có trình độ cao, phù hợp với yêu cầu công việc. Nhờ quá trình tuyển
dụng tốt mà trong thời gian qua công ty luôn đảm bảo đầy đủ số lượng nhân viên đáp
ứng yêu cầu công việc.
 Về xác định nhu cầu tuyển dụng: công ty căn cứ vào bản mô tả công việc, xác
định những công việc thừa người, thiếu người thông qua trưởng các bộ phận để xác
định về số lượng, tiêu chuẩn cần tuyển. Do vậy mà công ty luôn có những quyết định
nhanh chóng, kịp thời với nhu cầu thực tế, đảm bảo cho mọi hoạt động được thông
suốt.
 Nguồn tuyển dụng: Nguồn tuyển dụng của công ty cũng khá đa dạng, ngoài
nguồn bên trong công ty cũng đã quan tâm đến một số nguồn bên ngoài, đặc biệt có sự
ưu tiên cho những người thân của nhân viên trong công ty. Điều này có nhiều ưu điểm
là nhân viên mới dễ hòa nhập vào môi trường mới, cách làm việc và kinh nghiệm làm
việc cũng có thể dễ dàng học hỏi được từ người thân của họ. Mặt khác, với sự đảm bảo
của nhân viên cũ, thì công ty cũng có thêm niềm tin vào nhân viên mới. Nguồn tuyển
22
dụng đa dạng cũng giúp cho công ty thu hút và lựa chọn được nhiều ứng cử viên, từ đó
công ty có nhiều cơ hội để tuyển dụng nhân sự từ trong số ứng cử viên đó.
 Việc ưu tiên tuyển dụng nội bộ cũng có nhiều ưu điểm: Người lao động trong
công ty sẽ càng thêm gắn bó với công ty, vì công ty luôn tạo cơ hội cho họ thăng tiến,
thể hiện bản thân mình. Việc tuyển dụng cũng giảm bớt được chi phí cho công tác
tuyển dụng, lao động từ nguồn nội bộ đã qua đào tạo, họ có tay nghề, có kinh nghiệm,
có sự hiểu biết về công ty, nên họ sẽ nhanh chóng thích nghi với công việc mới, dễ hòa
nhập vào môi trường mới.
 Phỏng vấn: Để có được những nhân viên đầy đủ năng lực, đạo đức, phẩm chất
phù hợp với đặc điểm của công việc, công ty đã lựa chọn phương pháp phỏng vấn trực
tiếp. Để quá trình này diễn ra một cách khoa học công ty đã lập ra hội đồng phỏng
vấn bao gồm những người có thẩm quyền như tổng giám đốc, trưởng bộ phận yêu cầu
cần tuyển dụng, trưởng bộ phận tổ chức nhân sự. Những người này có kinh nghiệm
trong công tác tuyển dụng nên có thể đánh giá ứng viên một cách chính xác nhất.
 Hệ thống quy chế, sổ sách được sử dụng trong tuyển dụng: Theo đúng bộ luật lao
động của Nhà nước cũng như những quy định của chính phủ về lao động, việc làm.
Điều này cũng giúp cho việc theo dõi, đánh giá ứng cử viên đầy đủ hơn, chính xác hơn
và tránh được những lầm lẫn không đáng có. Đồng thời hệ thống này giúp cho việc
theo dõi, đánh giá ứng cử viên đầy đủ và đúng đắn hơn.
 Để có thể đạt được những kết quả như trên là do các cấp lãnh đạo trong công ty đã
có sự quan tâm thích đáng đến tiến trình tuyển dụng lao động. Cơ cấu tổ chức quản lý
bộ máy ngày càng hoàn thiện, góp phần vào việc đưa ra những quy định đúng đắn về
quy chế tuyển dụng, đào tạo, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận
trong công ty, cũng như quyền hạn và trách nhiệm của người lao động. Công ty đã tạo
dựng cho mình một hình ảnh và uy tín tốt đối với khách hàng, đối với các cơ quan Nhà
nước. Vì thế mà công ty đã có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm và thu hút lao
động.
2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại trong công tác tuyển dụng nhân sự:

 Nhược điểm
Bên cạnh những việc đã làm được công tác tuyển dụng nhân sự của công ty vẫn
còn một số những hạn chế:
 Chính sách ưu tiên tuyển con em trong ngành có nhiều ưu điểm, nhưng cũng đem
lại cho công ty trong một số trường hợp gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển lao động
23
có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đúng ngành, đúng nghề. Công ty cũng chưa quan
tâm đến nguồn lao động từ các cơ sở đào tạo.
- Quy trình tuyển dụng : Việc kiểm tra sức khỏe của các ứng cử viên đã trúng tuyển
còn chưa được quan tâm đúng mức. Công ty chỉ mới căn cứ vào giấy khám sức khỏe
của ứng cử viên trong hồ sơ, mà những thông tin này có khi không phản ánh đúng tình
trạng sức khỏe hiện tại của ứng cử viên. Việc đánh giá ứng viên chưa được Cán bộ
phỏng vấn linh hoạt sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng ứng viên cụ thể nhằm kiểm
tra kỹ hơn các ứng viên.
24
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Qua chương 2 ta thấy đội ngũ lao động của công ty đang được trẻ hóa dần qua các
năm. Số lượng lao động dưới 30 tuổi luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm
tuổi. Bên cạnh những người đã có kinh nghiệm lâu năm thì đội ngũ nhân viên trẻ tuổi
luôn tiềm ẩn một sức sáng tạo rất lớn, năng động, linh hoạt, dễ thích nghi với điều kiện
công việc. Công ty đã chú trọng trong việc khai thác và sử dụng những ưu điểm này.
Đây là lực lượng hùng hậu trong quá trình duy trì và tạo dựng sự lớn mạnh cho công
ty.
Trong quy trình tuyển dụng quy định rõ các bước tiến hành tuyển dụng và bố trí
các bộ phận tuyển dụng phù hợp cho từng vị trí công việc. Công ty triển khai công tác
tuyển dụng một cách công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đưa ra các chỉ tiêu và
yêu cầu công việc rõ ràng cho từng vị trí.
Bên cạnh đó, công ty còn phân bổ chức vụ trong quá trình tuyển dụng, những
công việc có vị trí quan trọng sẽ bố trí người có chức vụ cao hơn để có quyết định
tuyển chọn cuối cùng. Bảng mô tả công việc trình bày rõ vị trí công việc, mô tả công
việc và các tiêu chuẩn trong công việc.
25
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SXTM
VICTORIA VIỆT NAM.

Recomendados

Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất. por
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất.Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất.
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất.Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net / 0909.232.620
15 visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Victoria Việt Nam.docx

Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Tại Công Ty Xây Dựng.docx por
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Tại Công Ty Xây Dựng.docxBáo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Tại Công Ty Xây Dựng.docx
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Tại Công Ty Xây Dựng.docxZalo/Tele: 0973.287.149 Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói
14 visualizações21 slides
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty bảo minh Sóc Trăng.docx por
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty bảo minh Sóc Trăng.docxHoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty bảo minh Sóc Trăng.docx
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty bảo minh Sóc Trăng.docx💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
6 visualizações30 slides
Phân Tích Hoạt Động Telesale Của Công Ty Quảng Cáo Online.docx por
Phân Tích Hoạt Động Telesale Của Công Ty Quảng Cáo Online.docxPhân Tích Hoạt Động Telesale Của Công Ty Quảng Cáo Online.docx
Phân Tích Hoạt Động Telesale Của Công Ty Quảng Cáo Online.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
161 visualizações29 slides

Similar a Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Victoria Việt Nam.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤(20)

Último

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
15 visualizações381 slides
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
28 visualizações102 slides
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
14 visualizações12 slides
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
6 visualizações4 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
11 visualizações90 slides
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações204 slides

Último(20)

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection15 visualizações
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection19 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Victoria Việt Nam.docx

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI VICTORIA VIỆT NAM Khoa: CAO ĐẲNG THỰC HÀNH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Giảng viên hướng dẫn : Hà Thị Thùy Trang. Sinh viên thực hiện : Đỗ Hoàng Thuận MSSV: 15200020 Lớp: C15QDN11 TP. Hồ Chí Minh
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI VICTORIA VIỆT NAM Khoa: CAO ĐẲNG THỰC HÀNH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Giảng viên hướng dẫn : Hà Thị Thùy Trang. Sinh viên thực hiện : Đỗ Hoàng Thuận MSSV: 15200020 Lớp: C15QDN11 TP. Hồ Chí Minh
 • 3. i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CẢM ƠN Được sự quan tâm của trường đẳng Đại Học Công Nghệ TP.HCM và tập thể thầy cô khoa quản trị kinh doanh tận tình chỉ dạy và truyền đạt những quý báu trong thời gian theo học tại trường, đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho em có cơ hội tiếp xúc với thực tế, trong đợt thực tập tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam đặc biệt là cô Hà Thị Thùy Trang là người hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Chân thành cảm ơn Giám đốc Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Namvà toàn thể các anh chị em trong công ty đã cho em một môi trường làm việc thân thiện nhưng không kém phần năng động. Em được đi sâu vào thực tế, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích, tạo cho chúng em cơ hội vận dụng và so sánh những kiến thức đã được học trong trường đối với môi trường thực tế. Việc tiếp nhận những kiến thức thực tế sẽ giúp em học hỏi được nhiều kinh nghiệm và rút ra bài học tạo nền tảng vững chắc cho sau này khi em bước vào cuộc sống. Cảm ơn các thầy cô tận tình giảng dạy và hướng dẫn em hoàn thành bài Báo Cáo này. Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức kĩ năng của em còn hạn chế nên không tránh được những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của công ty và thầy cô để bài Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn. Cuối cùng em xin chúc các thầy cô sức khỏe, thành công trong việc giảng dạy. Chúc tập thể Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam phát huy hơn nữa thế mạnh và ngày một phát triển. TP HCM ,2017 Sinh Viên Thực Hiện ĐỖ HOÀNG THUẬN
 • 4. ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ..................................................................................... MSSV : ........................................................................................................... Khoá : ............................................................................................................ 1. Thời gian thực tập ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………........... 2. Bộ phận thực tập ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày …..tháng ….năm 201… Đơn vị thực tập (ký tên và đóng dấu)
 • 5. iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : … …………………………………………… MSSV : ……………………………………………… Khoá : ……………………………………………… 1. Thời gian kiến tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... TP HCM, ngày ...tháng ...năm 2017 (ký và ghi rõ họ tên)
 • 6. iv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ..........................................................................................................................1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM..2 1.1.Quá trình hình thành và phát triển...................................................................................2 1.1.1 Lịch sử hình thành..........................................................................................................2 1.1.2. Qúa trình phát triển .......................................................................................................3 1.2.Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự.......................3 1.2.1.Chức năng........................................................................................................................3 1.2.2.Nhiệm vụ .........................................................................................................................3 1.3.Cơ cấu tổ chức công ty .....................................................................................................4 1.4. Tổng quan về hoạt động nhân sự..............................................................................6 1.5.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2014-2016........................................................................................................................9 Tóm tắt chương 1: .........................................................................................................10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM ............................13 2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự.......................................................................................13 2.1.1.Xác định nhu cầu..........................................................................................................13 2.1.2.Tìm kiếm ứng viên.......................................................................................................13 2.1.3.Đánh giá lựa chọn.........................................................................................................14 2.1.4.Phỏng vấn ứng viên......................................................................................................15 2.1.5.Quyết định tuyển dụng.................................................................................................15 2.1.6.Hướng dẫn hội nhập.....................................................................................................16 2.2. Phương pháp tuyển dụng...............................................................................................17 2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự .............................................................................17 2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự...............................................................................18 2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua...................................19 2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty.....................................21 2.3.1. Những ưu điểm............................................................................................................21 2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại trong công tác tuyển dụng nhân sự ............22 TÓM TẮT CHƯƠNG 2........................................................................................................24
 • 7. v Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM........................................................................................................................................25 3.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng .................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Đổi mới quy trình tuyển dụng....................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN............................................................................. Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... Error! Bookmark not defined.
 • 8. vi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC SƠ ĐỒ- BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam.............................4 Bảng 1.2 : Kết quả kinh doanh của công ty..........................................................................9 Bảng 2.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây .........................................................6 Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam ..................................................................................................................................................13 Bảng 2.2: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng ........17 Bảng 2.3: Kết quả tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam (2014- 2016) ..........................................................................................................................19 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự................ Error! Bookmark not defined.
 • 9. vii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Danh Mục Bảng Viết Tắt -TNHH SXTM : Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại. - PP tính thuế GTGT: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. - LĐ : Lao động. - ĐH, CĐ : Đại học , cao đẳng. - THCN : Thực hành công nghiệp.
 • 10. 1 LỜI MỞ ĐẦU Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thì nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó phải biết phát huy nguồn lực của mình mới có thể đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển lâu dài. Một trong những nguồn lực quan trọng và cần thiết nhất của một doanh nghiệp đó là nguồn lực nhân sự - nguồn lực con người. Tất cả mọi hoạt động của một doanh nghiệp đều qua tay của con người, của những nhà quản trị, của các công nhân. Do vậy, nếu phát huy tốt nguồn lực này thì sẽ là một lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trên thương trường. Quản trị nguồn nhân lực ngày nay gắn liền với mọi tổ chức và bất kể cơ quan tổ chức đó có Bộ phận quản trị nguồn nhân lực hay không. Quản trị nguồn nhân lực là khó khăn phức tạp hơn quản trị các yếu tố khác của quá trình sản xuất vì mỗi con người là một thế giới riêng biệt họ khác nhau về tất cả mọi mặt như : năng lực làm việc, hoàn cảnh gia đình, tình cảm,… luôn vận động thay đổi. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự - “đầu vào” để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức,... phải được đặt lên hàng đầu. Là một sinh viên khoa Cao đẳng thực hành chuyên ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, trước thực trạng trên, em mạnh dạn chọn đề tài: “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam” Kết cấu đề tài gồm có 03 chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam.
 • 11. 2 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.1.1 Lịch sử hình thành Giám đốc Lê Thị Ngọc Mác Mã số thuế 0313340639, công ty có địa chỉ tại 153/18 Nam Cao, ấp Cầu Xây - Phường Tân Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh, Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 9, Bán buôn chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm lông mi giả lông mi nhân tạo. Tên công ty đầy đủ là Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Victoria Viet Nam  Tên tiếng anh: VICTORIA VIET NAM CO.,LTD  Mã số thuế: 0313340639  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Ngày hoạt động: 09/07/2015  Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Mác  Địa chỉ: 153/18 Nam Cao, ấp Cầu Xây - Phường Tân Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh  Website: http://www.eyelashmanufacture.top/  PP tính thuế GTGT: Khấu trừ  Cấp Chương loại khoản: 3-754-190-194  Đăng ký & quản lý: Chi cục Thuế Quận 9 Hình ảnh logo: Hình 1. 1: Logo công ty.
 • 12. 3 1.1.2. Qúa trình phát triển Giai đoạn mới thành lập Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng được thành lập ngày 09/07/2015, tính tới thời điểm hiện nay vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 5 tỷ đồng so với ban đầu thành lập, các sản phẩm của công ty trước khi xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài được đăng ký chất lượng hàng hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay công ty đã kết hợp với một số doanh nghiệp nước ngoài khác như Hàn Quốc, Ba Lan,..nhằm mở rộng quy mô hoạt động của mình. Dự tính trong tương lai gần sẽ trang bị thêm máy móc thiết bị hiện đại nhắm đem lại hiệu quả hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của mình . 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự 1.2.1. Chức năng Công ty hoạt động theo đúng chức năng đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Công ty chuyên sản xuất van nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài Được đào tạo rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp đi lên cùng với những kinh nghiệm thu thập được trong quá trình phát triển nên khi thành lập công ty đã xác định định hướng kinh doanh của mình là đem lại những sản phẩm tốt nhất chất lượng nhất cho người tiêu dùng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, đồng thời góp phần giải quyết công ăn việc làm, đóng góp nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ công, nhân viên. 1.2.2.Nhiệm vụ Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh và mục đích thành lập công ty. Công ty hoàn toàn độc lập, tự chủ về tài chính, tự chủ về kế hoạch kinh doanh. Công ty hoạt động theo nguyên tắc “một người chỉ huy”, Giám đốc công ty là người quyết định tất cả mọi vấn đề liên quan đến mọi mặt hoạt động của công ty. Tuỳ theo từng thời điểm Giám đốc công ty ban hành việc phân cấp quản lý đối với các đơn vị trực thuộc của công ty.
 • 13. 4 1.3.Cơ cấu tổ chức công ty Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự. Sơ đồ 1. 1: Cơ cấu tổ chức công ty. Chức năng từng bộ phận Giám đốc:  Là đại diện pháp nhân, là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong Công ty. Đồng thời, Tổng Giám đốc là người đưa ra các quyết định cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, nhận báo cáo trực tiếp từ hai phó Giám đốc về tình hình đối nội và đối ngoại của Công ty. Phó Giám đốc (hành chính kinh doanh) : - Là người nhận chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc về các phương hướng kinh doanh và thực hiện thông qua việc truyền đạt và quản lý các bộ phận cấp dưới: Phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng marketing và phòng kỹ thuật. Đôi khi, phó Giám đốc kinh doanh phải nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu thực tế từ thị trường, tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc lên kế hoạch thực hiện các chiến lược kinh doanh mới. P. Hành chính- Nhân Sự P. Tài Chính- Kế Toán P. Xuất Nhập Khẩu P. Quản Lý Chất Lượng P. Sản Xuất Giám đốc P. Giám đốc P. Giám đốc -Tiền lương. -Nhân sự. -Quản trị HC -Lập ngân sách. -Kiểm toán. -Tiền lương. -Nhân sự. -Quản trị HC -An toàn. -Quản lý trang thiết bị. -Sản xuất. -Định mức.
 • 14. 5 - Thực hiện các công việc đối ngoại của Công ty, thì phó Giám đốc phụ trách tài chính là người quản lý các công việc đối nội: Trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống tài chính của Công ty thông qua phòng tổ chức hành chính, tài chính-kế toán, quản lý tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty thông qua phòng tổ chức-hành chính. Phó Giám Đốc Sản Xuất: Triển khai xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm … khi tiếp nhận công việc quản đốc xưởng sản xuất. - Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc xưởng sản xuất do mình phụ trách.Quản lý điều hành phân xưởng sản lông mi giả của Công ty, lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo đúng quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, và kế hoạch sản xuất được giao. - Cân đối năng lực sản xuất của xưởng sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu. Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công. Đôn đốc và kiểm tra và kiểm soát các tổ của xưởng sản xuất thực hiện sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Phổ biến và hướng dẫn các chính sách và quy định của công ty tới các công nhân của xưởng. - Thiết lập và duy trì môi trường làm việc vệ sinh và an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại xưởng. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp của công nhân trong xưởng. - Phối hợp với phòng quản lý chức năng tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân và khuyến khích công nhân làm việc tốt. Lựa chọn và đào tạo các nhân viên giám sát và nhân viên hành chính của xưởng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.
 • 15. 6 1.4. Tổng quan về hoạt động nhân sự Bảng 1.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây (Đơn vị tính: người) Chỉ tiêu 6 Tháng Đầu Năm 2016 6 Tháng Cuối Năm 2016 6 Tháng Đầu Năm 2017 So Sánh Cuối 16/Đầu 16 So Sánh Đầu 17/Cuối 16 Số Lao Động Tỷ Trọng (%) Số Lao Động Tỷ Trọng (%) Số Lao Động Tỷ Trọng (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) Tính chất LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP 37 36.3 42 32.5 65 33.5 5 13.5 23 54.8 LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 65 63.7 87 67.5 129 66.5 22 33.8 42 48.3 Giới tính NAM 72 70.6 94 72.8 144 74.2 22 30.5 50 53.2 NỮ 30 29.4 35 27.2 50 25.8 5 16.7 15 42.8 Độ tuổi DƯỚI 30 50 49 65 50.4 91 47 15 30 26 40 TỪ 30-45 37 36.3 43 33.4 65 33.5 6 16.2 22 51.2 TRÊN 45 15 14.7 21 16.2 38 19.5 6 40 17 81 Trình độ ĐẠI HỌC 30 29.4 40 31 57 29.4 10 23.3 17 42.5 CAO ĐẲNG 20 19.6 25 19.4 36 18.6 5 25 11 44 TRUNG HOC 17 16.7 21 16.3 40 20.6 4 23.5 19 90.5 PHỔ THÔNG 35 34.3 43 33.3 61 31.4 8 22.8 18 41.8 TỔNG LAO ĐỘNG 102 100 129 100 194 100 27 26.5 65 50.4 (Nguồn: phòng hành chánh- nhân sự) Nhận xét: Trong những năm gần đây tình hình lao động của công ty có nhiều biến động, tổng số lao động tăng lên qua từng năm. Điều đó phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh của công ty cũng có chiều hướng phát triển. Số lượng lao động tăng lên để đáp ứng với sự phát triển của thị trường và tình hình tăng trưởng của công ty. Cụ thể qua Bảng 1.1như sau:  Tổng lao động: 6 tháng đầu năm 2016 tổng số lao động của công ty là 102 người, 6 tháng cuối năm tổng số lao động là 129 người tăng 27 người tương ứng với 26.5%; đến 6 tháng đầu 2017 tăng 65 người so với 6 tháng cuối năm 2016 tương ứng với 50.4%
 • 16. 7 Như vậy qua chỉ tiêu tổng số lao động ta thấy qua 2 năm vừa qua công ty đã thực hiện được mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho 194 lao động, bên cạnh ta có thể thấy được rằng nguồn lao động của công ty chủ yếu là lao động trực tiếp đáp ứng được phần lớn cho mục đích kinh doanh của một công ty giao nhận vận tải. Cụ thể như sau:  Lao động nam: Qua bảng số liệu ta thấy tỷ trọng lao động nam nhiều hơn tỷ trọng lao động nữ, điều này là hợp lý bởi nó phụ thuộc vào tính chất công việc. Lĩnh vực kinh doanh của công ty phần lớn là các công việc phù hợp với nam giới như tài xế, giao nhận,...Các công việc này đòi hỏi số lượng lớn lao động là nam. Cụ thể: 6 tháng cuối năm 2016 số lao động nam là 72 người, chiếm tỷ trọng 70.6%, đến năm 2017 là 94 người tăng 22 người so với 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ tăng 30.5%. Đến năm 2017, số lao động nam là 144 người tăng 50 người so với 6 tháng cuối năm 2016, với tỷ lệ tăng 53.2%, tỷ trọng của lao động nam lúc này là 74.4%, tăng 3.5%. Như vậy số lao động nam của công ty ngày càng tăng lên và tỷ trọng cũng dần tăng lên điều đó chứng tỏ công ty đã chú trọng vào việc tuyển dụng lao động phù hợp với tính chất công việc.  Lao động nữ: Trong hơn 2 năm qua số lao động nữ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số lao động, chỉ bằng gần nửa số lao động nam. Cụ thể: 6 tháng cuối năm 2016 có 30 người chiếm 29.4% trong tổng số lao động. Đến năm 2017 tăng lên 35 người tương đương với tỷ lệ tăng 36.4%. Năm 2017 số lao động nữ tăng lên 15 người so với 6 tháng cuối năm 2016, tỷ lệ tăng 42.8%, tỷ trọng giảm 1.4% so với 2017 tức là chiếm 25.8%. Như vậy số lao động nữ tuy tăng lên qua các năm nhưng tỷ trọng lại có xu hướng giảm, điều này phù hợp với đặc trưng ngành nghề của công ty. Cơ cấu lao động theo độ tuổi:  Số lao động dưới 30 tuổi: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số lao động, cụ thể 6 tháng đầu năm 2016 là 50 người chiếm 49%, sang năm 2017 tăng thêm 65 người, tỷ trọng tăng 50.4%, tỷ lệ tăng 30%. 6 tháng cuối năm 2016 tổng số lao động này là 91 người so với 2017, tỷ lệ tăng 40%, tỷ trọng là 47%  Số lao động trong độ tuổi từ 30 – 45 tuổi: Cũng có sự biến động qua các năm nhưng mức biến động rất nhỏ. 6 tháng cuối năm 2016 tổng số lao động này là 37
 • 17. 8 người, chiếm 36.3%, 6 tháng cuối năm 2016 là 43 người, tỷ trọng chiếm 33.4%, đến năm 2017 là 65 người chiếm 33.5% tăng 0,1% về tỷ trọng  Số lao động trên 45 tuổi: Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các nhóm tuổi: 6 tháng cuối năm 2016 tổng số có 15 người chiếm 14.7% trong tổng số, đến năm 2017 là 21 người chiếm 16.2%, giảm 1.5%, năm 2017 là 38 người chiếm 19.5%, giảm 1.5% so với 6 tháng cuối năm 2016. Qua bảng ta thấy đội ngũ lao động của công ty đang được trẻ hóa dần qua các năm. Số lượng lao động dưới 30 tuổi luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm tuổi. Bên cạnh những người đã có kinh nghiệm lâu năm thì đội ngũ nhân viên trẻ tuổi luôn tiềm ẩn một sức sáng tạo rất lớn, năng động, linh hoạt, dễ thích nghi với điều kiện công việc. Công ty đã chú trọng trong việc khai thác và sử dụng những ưu điểm này. Đây là lực lượng hùng hậu trong quá trình duy trì và tạo dựng sự lớn mạnh cho công ty. Trình độ lao động: Ta thấy rằng chất lượng lao động của công ty tương đối cao, qua mỗi năm chất lượng lao động lại được nâng lên, điều này phù hợp với sự phát triển của công ty trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Cụ thể:  Số lao động có trình độ đại học và trên đại học: 6 tháng cuối năm 2016 là 30 người chiếm tỷ trọng 29.4% trong tổng số lao động, năm 2017 tăng 10 người, tỷ trọng tăng 23.3%. Đến năm 2017 số lao động này là 57 người tỷ trọng chiếm 29.4%. Như vậy số lao động có trình độ đại học và trên đại học ngày càng được nâng cao và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Điều này chứng tỏ công ty ngày càng chú trọng vào việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, và chú trọng vào việc tuyển dụng thêm nhiều nhân viên mới có trình độ để hiện đại hoá lực lượng lao động của mình.  Số lao động có trình độ cao đẳng: chiếm một tỷ trọng tương đối lớn và cũng ngày một tăng lên. Năm 2015 là 20 người chiếm 19.6%, năm 2017 là 25 người tăng thêm 5 người và tỷ trọng cũng tăng lên 25%. Đến năm cuối 2017 thì con số này là 36 người tỷ trọng chiếm tới 18.6%.  Số lao động trình độ trung học chuyên nghiệp và bằng nghề: chiếm một tỷ lệ cũng tương đương với trình độ cao đẳng, và cũng tăng dần lên qua các năm. 6 tháng cuối năm 2016 số lao động này là 17 người, chiếm 16.7%, năm 2017 là 21 người tỷ trọng đã chiếm 16.3%, đến năm cuối 2017 là 40 người và chiếm 20.6%.  Lao động phổ thông: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm lao động. 6 tháng cuối năm 2016 có 35 người chiếm 34.3% sang đến năm 2017 tăng 8 người, tỷ trọng tăng 22.8%, đến năm cuối 2017 số lao động này lên đến 61 người chỉ chiếm 31.4%. số
 • 18. 9 lựợng lao động này một phần là tài xế học việc, phụ xế còn một phần là tài xế có tay nghề đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại. 1.5.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2016-2017 Bảng 1.2 : Kết quả kinh doanh của công ty Đơn vị tính: tỷ đồng / % STT KHOẢN MỤC 6 tháng đầu năm 2016 6 tháng cuối năm 2016 6 tháng đầu năm 2017 6 tháng đầu năm 2016 /6 tháng cuối năm 2016 6 tháng cuối năm 2016 /6 tháng đầu năm 2017 Tương đối Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối 1 Doanh thu 4,850 5,722 6,554 18,0% 0,872 14,5% 0,832 2 Chi phí 1,852 2,052 2,139 10,8% 0,2 4,2% 0,87 3 Lợi nhuận trước thuế 2,998 3,670 4,415 22,4% 0,672 20,3% 0,745 4 Tổng thuế phải nộp 2,398 2,936 3,532 22,4% 0,538 20,3% 0,596 5 Lợi nhuận sau thuế 4,850 5,722 6,554 18,0% 0,872 14,5% 0,832 (Nguồn : Phòng kế toán)  Doanh thu: Doanh thu 6 tháng cuối năm 2016 tăng hơn 6 tháng đầu năm 2016 là: 18.0%tương đương 0,872 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 tăng hơn 6 tháng cuối năm 2016 là: 15% tương đương 0,832 tỷ đồng. Doanh thu tăng là dấu hiệu đáng mừng, nghĩa là Công ty đang hoạt động tốt. Mức tăng trưởng được đánh giá là khá tốt trong khi nên kinh tế trong nước nói riêng và thế giới nói chung đang trong thời kỳ khó khăn. Làm được điều này trước tiên phải kể đến sự lãnh đạo và phương hướng kinh doanh sang suốt từ ban lãnh đạo, uy tín kinh doanh tốt với bạn hàng cũng như thị trường nhập khẩu nên đầu ra đầu vào của hàng hóa thông suốt và thuận lợi. Trong ba năm qua công ty không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu của mình, mặc dù mặt hàng van của công ty vẫn chưa được ưa chuộng tại thị trường nội địa.
 • 19. 10  Chi phí: - 6 tháng đầu năm 2016 tổng chi phí là 1,852 tỷ đồng đến 6 tháng cuối năm 2016 tổng chi phí tăng lên 2,052 tỷ đồng tương ứng tăng 10,8%. Nguyên nhân là do năm 2016 lượng hàng hóa xuất khẩu tăng lên kéo theo đó lượng lao động cũng tăng lên hàng năm. Khiến cho phi phí phải trả người lao động tăng. - 6 tháng đầu năm 2017 tổng chi phí là 2,139 tỷ đồng tăng 4.2%so với 6 tháng cuối năm 2016. Tốc độ tăng chi phí thấp hơn 2016 4,2% do lượng hàng hóa xuất khẩu giảm, giảm hơn cả năm 2016, nhưng chi phí lại gần như tương đương vì bên cạnh các chi phí cũ còn phát sinh thêm một số chi phí mới vì sự biến động kinh tế ở giai đoạn này như: chi phí gửi hàng tăng lên giảm xuống, chi phí nhân công sản xuất vẫn bình thường mà lượng hàng sản xuất thấp hơn vì lượng đặt hàng giảm,….  Lợi Nhuận: - 6 tháng đầu năm 2016 lợi nhuận của công ty là 2,398 tỷ đồng đến 6 tháng cuối năm lợi nhuận tăng lên 2,936 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,4%. Doanh thu tăng kéo theo lợi nhuận tăng , thị trường về mặt hàng lông mi giả trong nước và xuất khẩu trong hơn 2 năm qua tương đối ổn định và phần lớn là do chính sách và phương hướng kinh doanh của công ty tốt, nên hàng hóa được nhập vào và bán ra nhiều, thuận lợi. - 6 tháng đầu năm 2017 lợi nhuận của công ty tăng lên 3,532 tỷ đồng so với 6 tháng cuối năm, tương ứng tăng 20,3%. Với chính sách kinh doanh và phương hướng phát triển đúng đắn công ty đã hoạt động kinh doanh thuận lợi. 1.6. Giới thiệu về vị trí thực tập tại công ty TNHH SX&TM Victoria Việt Nam. - Vị trí thực tập tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Victoria Việt Nam lả nhân viên phòng nhân sự của công ty tổ chức phối hợp với bộ phận thực hiện các công tác về nhân sự của công ty. - Tìm hiểu hỗ trợ cùng với tập thể phòng nhân sự xây dựng đội ngũ với đặc điểm, quy mô sản xuất của công ty. Hỗ trợ cải tiến công tác quản lý, tổ chức nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về nhân sự của công ty. - Theo dõi nhân sự của bộ phận nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả. Thực tập phân công, điều động nhân sự phù hợp với chuyên môn của mỗi người. - Lưu trữ hồ sơ nhân viên.
 • 20. 11 - Học cách chấm công, làm lương, bảo hiểm, các chế độ phúc lợi cho nhân viên. - Các công việc khác của phòng.
 • 21. 12 Tóm tắt chương 1: Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam Thành được thành lập 2 năm, công ty đã tạo được nhiều thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh, công ty được thành lập với tâm huyết muốn mang đến sự tín nhiệm cao nhất và hài lòng nhất về chất lượng phục vụ cho khách hàng tốt nhất. Tâm huyết đó luôn là kim chỉ nam hoạt động của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tập thể cán bộ công nhân viên của công ty đã có nhiều năm trong nghề, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với đội ngũ bán hàng năng động và nhiệt huyết luôn sẵn lòng phục vụ khách hàng chu đáo, tận tâm, luôn mang đến cảm giác thân thiện đối với khách hàng trong kinh doanh. Thông qua những nhận định và phân tích trên trong chương 1 khái quát được cái nhìn tổng thể của công ty, về các hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức, cũng như cơ cấu nguồn nhân lực của công ty. Qua đó thấy được Ban Giám đốc công ty là người trực tiếp quản lý bằng cách ra quyết định xuống các phòng ban và quản lý tại mỗi phòng ban lại truyền đạt nội dung xuống các nhân viên cấp dưới. Trên thực tế, dưới sự chỉ đạo thống nhất từ ban lãnh đạo công ty, mỗi bộ phận đều có chức năng, nhiệm vụ riêng của mình và thực hiện được đầy đủ các mục tiêu của công ty đề ra, không có bộ phận nào chỉ huy hay thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận khác tránh được sự chồng chéo trong khâu tổ chức và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Tình hình kinh doanh của công ty trong thời gian qua tiến triển khả quan, doanh thu của công ty cũng như tình hình lợi nhuận tăng đều qua hàng năm, điều này cho thấy ban lãnh đạo công ty đang định hướng các chính sách hoạt động của công ty đúng đắn, tuy nhiên cũng cần phát huy nhiều hơn nữa để giữ tốc độ tăng trưởng của mình.
 • 22. 13 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM 2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự: Nguồn: phòng nhân sự Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam. 2.1.1.Xác định nhu cầu:  Trưởng các phòng ban đưa ra yêu cầu vị trí cần tuyển dụng và điền vào phiếu yêu cầu tuyển dụng  Nhân viên tuyển dụng xem xét lại yêu cầu tuyển dụng và đối chiếu với kế hoạch nhân sự hằng năm. Các yêu cầu tuyển dụng nhân sự phải có sự phê duyệt của Ban Giám Đốc.  Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng đề xuất nguồn hỗ trợ tuyển dụng với quản lý nhân sự. 2.1.2.Tìm kiếm ứng viên: Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng đã được thông qua ban giám đốc công ty duyệt, phòng hành chánh - nhân sự ra thông báo tuyển dụng. Nội dung chính của thông báo phải đảm bảo 2 nội dung: Vị trí tuyển dụng và yêu cầu năng lực đối với vị trí tuyển dụng. Công ty thường sử dụng các loại phương thức đăng tuyển chủ yếu là đăng tuyển trên mạng và trên báo, tờ rơi. Thường thì thông tin tuyển dụng sẽ được cập nhật lên website công ty, hoặc thông tin đăng tuyển sẽ được gửi đến các văn phòng giới thiệu việc làm của các báo, trung tâm xúc tiến việc làm, các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung đăng tuyển thường bao gồm: Tên công ty, vị trí của công việc cần tuyển dụng, yêu cầu trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới tính, sức khoẻ, kinh nghiệm, ngoại ngữ, các hồ sơ cần thiết, thời hạn nộp hồ sơ, địa chỉ liên hệ. TÌM KÍẾM ỨNG VIÊN ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG HƯỚNG DẪN HỘI NHẬP XÁC ĐỊNH NHU CẦU
 • 23. 14 Có 2 hình thức tìm kiếm ứng viên mà công ty đang thực hiện:   Đối với vị trí tuyển dụng là tài xế cont-tải du lịch- các vị trí không cần trình độ Cán bộ tuyển dụng sẽ cung cấp thông tin cần tuyển dụng cho các trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí như: thái bình dương, mễ du, tư vấn phát triển nhân lực, bảo minh, cung ứng lao động bình minh,web: 24h.com.vn,…   Đối với những vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ cao thì cán bộ tuyển dụng sẽ tiến hành search hồ sơ ứng viên trên trang www.kiemviec.com => Khi công ty có đăng ký gói dịch vụ. Thông qua phương thức này thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí đang cần tuyển dụng. Đối với hình thức tìm kiếm này thì sau khi cán bộ tuyển dụng đã chọn lựa và qua quá trình sàn lọc các ứng viên có đủ điều kiện xong thì sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho ứng viên và hẹn ứng viên mang hồ sơ đến công ty và tiến hành phỏng vấn (nếu thuận lợi. 2.1.3.Đánh giá lựa chọn Sau khi đăng tin tuyển dụng thì bộ phận tiếp tân sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ ứng viên. Sau đó Ban Giám Đốc sẽ tiến hành tiến hành và xử lý hồ sơ của các ứng viên sau khi đã thu thập được, và tiến hành so sánh với các yêu cầu của các bộ phận, nếu chưa đủ đề nghị bổ sung hoặc loại bỏ. Theo quy định của công ty thì hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, các văn bằng chứng chỉ đào tạo, giấy khai sinh, giấy
 • 24. 15 chứng nhận sức khỏe và bảng thông tin ứng viên kèm theo khi ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển. Kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng hành chánh - nhân sự sẽ tiến hành kiểm tra lựa chọn các ứng viên thông qua hồ sơ. Sau đó phòng hành chánh - nhân sự sẽ lên kế hoạch cụ thể về thời gian và địa điểm phỏng vấn thông báo đến cho từng ứng viên đạt yêu cầu. 2.1.4.Phỏng vấn ứng viên Phòng hành chánh – nhân sự kết hợp với bộ phận yêu cầu tuyển dụng lên kế hoạch phỏng vấn. Thông thường trong trường hợp công ty cần tuyển dụng lao động trực tiếp nếu cần áp dụng phương pháp phỏng vấn thì chỉ dừng lại ở phương pháp phỏng vấn sơ bộ và được thực hiện một cách đơn giản, gọn nhẹ. Việc phỏng vấn chỉ do trưởng bộ phận cần tuyển dụng tiến hành. Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, sau khi phỏng vấn sơ bộ còn phải phỏng vấn sâu, bởi tính chất của các công việc này không những đòi hỏi người lao động có những yêu cầu khác như tư cách cá nhân, khả năng giao tiếp… Thành phấn phỏng vấn của công ty bao gồm:  Trưởng bộ phận yêu cầu tuyển dụng.  Ban giám đốc công ty (nếu cần).  Trưởng phòng hành chánh - nhân sự Cán bộ phỏng vấn cũng có thể linh hoạt sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng ứng viên cụ thể nhằm kiểm tra kỹ hơn các ứng viên. Trong quá trình phỏng vấn hội đồng phỏng vấn của công ty luôn chú ý sao cho các ứng viên cảm thấy tự tin và được coi trọng và chú ý điều chỉnh cuộc nói chuyện đi đúng hướng. Công ty cũng tạo điệu kiện để các ứng viên có cơ hội đặt câu hỏi cho hội đồng phỏng vấn. Thông qua quá trình phỏng vấn hội đồng phỏng vấn sẽ đánh giá được tổng quát về ứng viên như: tính tình, quan niệm sống, sự năng động, trình độ, mục đích khi hợp tác với công ty Những người phỏng vấn trao đổi ý kiến đánh giá và thông tin trong cuộc họp, và đưa ra ý kiến đánh giá thống nhất. Kết thúc quá trình này cán bộ phòng tổ chức cán bộ sẽ trình các kết quả đánh giá về ứng cử viên lên Giám Đốc. Sau khi phỏng xong thì các ứng viên viết một bài cảm nghĩ về buổi phỏng vấn, sau đó gửi bài cảm nhận đó cho Ban Giám Đốc. 2.1.5.Quyết định tuyển dụng Dựa vào kết quả đánh giá ứng cử viên mà phòng hành chánh – nhân sự đã trình lên, Giám Đốc sẽ đưa ra quyết định nhận hay không nhận ứng cử viên vào làm việc tạo
 • 25. 16 công ty. Sau khi các ứng viên đạt yêu cầu đã được Ban Giám Đốc phê duyệt, thì cán bộ tuyển dụng sẽ tiến hành:  Thông báo cho những ứng viên đạt yêu cầu và thời gian đển tiến hành nhận việc.  Bên cạnh đó gửi mail cảm ơn đến cho những ứng viên không đạt yêu cầu bày tỏ sự thiện chí đến sự quan tâm của ứng viên với công ty. 2.1.6.Hướng dẫn hội nhập   Trước khi nhân viên mới đến  Thông báo cho những người có liên quan  Thông báo Giám đốc nhân sự về nhân sự mới  Báo cáo quản lý bộ phận có liên quan về thời gian đi làm của nhân viên mới.  Thông báo về thời gian nhận việc của nhân viên mới và các thông tin có liên quan cho phòng hành chính, tiếp tân, bảo vệ và các phòng ban có liên quan trước ít nhất 3 ngày để chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên nhân viên mới đến làm việc.  Thu xếp nơi làm việc của nhân viên mới.  Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới (giới thiệu công ty, nội quy lao động, an toàn lao động…). Đặt biệt, chú trọng đến các vấn đề về bảo mật thông tin: lương, bí mật công nghệ, chiến lược kinh doanh…   Ngày đầu tiên nhân viên mới đi làm Ứng viên được thông báo trúng tuyển chứ chưa được thực sự được tuyển, ứng cử viên còn phải qua một giai đoạn thử thách nữa đó là thử việc. Phòng hành chánh – nhân sự soạn thảo và trình Tổng Giám Đốc công ty kí quyết định thử việc cho người lao động mới trúng tuyển. Thời gian thử việc tùy vào vị trí công việc mà người lao động đảm nhiệm.  Thời gian thử việc được công ty quy định chung là: 2 tháng Trong một số trường hợp được Tổng Giám Đốc phê duyệt thời gian thử việc có thể được rút ngắn hoặc không thực hiện. Quyết định thử việc được làm thành 2 bản: một bản lưu hồ sơ cán bộ, một bản lưu hồ sơ ISO.
 • 26. 17 Bảng 2.2:Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng (Đơn vị tính: người) (Nguồn: Phòng hành chánh-nhân sự) Nhận xét: Qua Bảng 2.2 ta thấy trong những năm gần đây nguồn tuyển dụng của công ty chủ yếu là nguồn bên ngoài còn thuyên chuyển trong nội bộ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng số lao động được tuyển: 6 tháng đầu năm 2016 trong số 21 người được tuyển mới có 3 người từ nguồn nội bộ. 6 tháng cuối năm 2016 số người tuyển từ nguồn nội bộ là 6 người tăng 3 người so với 6 tháng đầu năm 2016 tương đương tăng 100%. 6 tháng đầu năm 2017 lại giảm 2 người so với 6 tháng cuối năm 2016, tỷ lệ giảm 66.7%. Như vậy, trong thời gian qua công ty luôn khuyến khích mọi người có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng, luôn tạo điều kiện cho người lao động được thể hiện hết khả năng của mình. 2.2. Phương pháp tuyển dụng 2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự  Đối với tất cả các công việc cần tuyển dụng thêm nhân viên, quá trình tuyển chọn dựa vào danh mục nhiệm vụ và công việc của nhân viên; biên bản giao nhiệm vụ; tiêu chuẩn chức danh công việc để xây dựng nên các tiêu thức tuyển chọn .  Nhóm các tiêu thức tuyển chọn bao gồm:  Nhóm tiêu thức liên quan đến đặc điểm cá nhân  Nhóm các tiêu thức thuộc về năng lực chuyên môn  Năng lực quản lý, quản trị nhân sự (dành cho lao động quản lý)  Kinh nghiệm và quá trình làm việc Nguồn tuyển dụng 6 Tháng Đầu Năm 2016 6 Tháng Cuối Năm 2016 6 Tháng Đầu Năm 2017 So Sánh Cuối 16/Đầu 16 So Sánh Đầu 17/Cuối 16 Chênh Lệch Tỷ Trọng (%) Chênh Lệch Tỷ Trọng (%) 1. Bên trong 3 6 4 3 100 4 66.7 2. Bên ngoài 18 21 61 3 16.7 40 190 TỔNG SỐ 21 27 65 6 28.5 38 140
 • 27. 18 Tuy nhiên, các nhóm tiêu thức tuyển chọn mới chỉ được đánh giá theo 3 mức độ: trung bình, khá, tốt . 2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự Tại công ty quá trình tuyển chọn nhân viên được tiến hành tương đối bài bản. Việc sử dụng các công cụ tuyển chọn thích hợp đã giúp cho các nhà quản lý lựa chọn được nhũng ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu công việc. Các công cụ tuyển chon được sử dụng để tuyển chọn là :  Đơn xin việc: trong hồ sơ xin việc  Kiểm tra năng lực: kiểm tra về trình độ ứng viên thông qua các bài kiểm tra ngắn. Công cụ này chủ yếu được áp dụng trong việc tuyển dụng những nhân ở bộ phận gián tiếp. Những bài kiểm tra thường kiểm tra về trình độ nhận thức và chuyên môn.  Phỏng vấn tuyển chọn nhân viên: trong quá trình phỏng vấn, các cán bộ tuyển dụng thường áp dụng nhiều phương pháp tổng hợp để đánh giá ứng viên theo bốn nhóm tiêu thức tuyển chọn ở trên. Các nhóm câu hỏi phỏng vấn tuyển chọn thường được sử dụng là : Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân?  Bạn biết gì về Công ty?  Bạn đã hiểu gì về công việc mà bạn sẽ làm tại công ty? Hãy miêu tả khái quát các nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện?  Trước đây bạn đã từng làm việc tại những Công ty nào? Thời gian làm việc tại đó? Lý do khiến bạn thôi việc để đến với Công ty chúng tôi? Các nhiệm vụ hay công việc chính mà bạn đã làm tại cơ quan cũ? Mức lương cũ của bạn?  Mong muốn của bạn khi vào Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam như thế nào ?  Thời gian làm việc của bạn?  Mức lương khởi điểm bạn mong muốn là bao nhiêu? Quá trình phỏng vấn cũng giúp các cán bộ tuyển dụng nhận biết được các đặc điểm chính của ứng viên và là cách thẩm tra lại các thông tin mà họ đã cung cấp ở những bước tuyển dụng trước. Trong bước này, cán bộ tuyển dụng tiến hành kiểm tra trực tiếp một số kỹ năng của ứng viên như: trình độ ngoại ngữ (đối với một số vị trí), trình độ tin học và một số kỹ năng.
 • 28. 19 2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua Bảng 2.3: Kết quả tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SXTM Victoria Việt Nam(2016- 2017) (Đơn vị tính: người) (Nguồn: Phòng HC-NS) CÁC CHỈ TIÊU 6 Tháng Đầu Năm 2016 6 Tháng Cuối Năm 2016 6 Tháng Đầu Năm 2017 So Sánh Cuối 16/ Đầu 16 So Sánh Đầu 17/Cuối 16 Số lượng Tỷ Trọng (%) Số lượng Tỷ Trọng (%) Số lượng Tỷ Trọng (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) Tồng số LĐTD 21 27 65 6 38 1.THEO TÍNH CHẤT LĐ - LĐ trực tiếp 17 81 22 81.4 42 64.6 5 29.4 20 90 - LĐ gián tiếp 4 19 5 18.6 23 35.4 1 25 18 360 2. THEO ĐỘ TUỔI - Dưới 30 tuổi 10 47.7 15 55.6 26 40 5 50 11 73.3 - Từ 30-45 tuổi 8 38 6 22.2 22 33.8 -2 -25 16 266 - Trên 45 tuổi 3 14.3 6 22.2 17 26.2 3 100 11 183 3. THEO GIỚI TÍNH - Nam 17 81 22 81.4 50 77 5 29.4 28 127 - Nữ 4 19 5 18.6 15 23 1 25 10 200 4. THEO TRÌNH ĐỘ - ĐH và trên ĐH 8 30 10 37 17 26.2 2 25 7 70 - Cao Đẳng 6 28.6 5 18.5 11 16.9 -1 - 16.6 6 120 -THCN & bằng nghể 5 23.8 4 14.8 19 29.2 -1 -20 15 375 - LĐ phổ thông 2 9.5 8 29.6 18 27.7 6 300 10 125
 • 29. 20  Nhận xét: Qua Bảng 2.3 ta thấy rằng: ta thấy rằng qua 2 năm gần đây công tác tuyển dụng của công ty đa phần là nguồn nhân lực trực tiếp cụ thể, nguồn lao động trẻ năng động. Cụ thể:   6 tháng đầu năm 2016/ 6 tháng cuối năm 2016  Theo tính chất lao động: 6 tháng đầu năm 2016 số lượng lao động trực tiếp tuyển dụng vào các vị trí là 17 người chiếm tỷ trọng 81%, lao động gián tiếp chiếm tỷ trọng 19% tổng số lao động tuyển dụng. 6 tháng cuối năm 2016 số lao động trực tiếp tăng lên 5 người chiếm tỉ lệ 29.4% so với 6 tháng đầu năm 2016 bên cạnh đó lao động gián tiếp tăng không đáng kể.  Theo độ tuổi: 6 tháng đầu năm 2016 số lượng lao động dưới 30 tuổi là 10 người chiếm tỷ trọng 47.7%, 6 tháng cuối năm 2016 là 15 người tăng 5 người chiếm tỷ lệ 50% so với số lượng lao động tăng trong năm; tiếp theo đó là nguồn lao động dày dặn kinh nghiệm có giảm nhưng không đáng kể giảm 2 người so với 6 tháng cuối năm 2016 chiếm 25%; bên cạnh đó thì nguồn lực trên 45 tuổi tăng 3 người chiếm tỷ trọng 22.2% còn tỷ lệ thì tăng gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2016 (100%)  Theo giới tính: do đặc tính ngành nghề là giao nhận vận tải nên nguồn lực công ty đa phần là lao động nam. 6 tháng đầu năm 2016 số lượng lao động nam tuyển vào trong năm là 17 người đến 6 tháng cuối năm 2016 tăng lên 5 người chiếm tỷ lệ 29.4%, bên cạnh đó la động nữ cũng tăng nhưng không đáng kể 1 người chiếm tỷ lệ tăng 25%.  Theo trình độ: lực lượng lao động đại học và trên đại học chiếm đa số. 6 tháng cuối năm 2016 tăng 2 người chiếm tỉ lệ tăng 25% so với 6 tháng đầu năm 2016 nguồn lao động này chủ yếu là khối văn phòng. Tiếp theo đó là số lượng lao động trung học và phổ thông chủ yếu là phụ xế và tài xế. 6 tháng cuối năm 2016 lao động trung học giảm 1 người chiếm tỷ lệ 20%, còn lao động phổ thông tăng lên gấp 3 người so với 6 tháng đầu năm 2016 (tăng 6 người).   6 tháng cuối năm 2016/6 tháng đầu năm 2017: 6 tháng đầu năm 2017 số lượng lao động công ty tăng mạnh do mở rộng quy mô sản xuất.  Theo tính chất lao động: lao động trực tiếp trong năm là 42 người chiếm tỷ trọng 64.6%, tăng 20 người; lao động gián tiếp là 23 người, chiếm 33.4% tăng 18 người.  Theo độ tuổi: dưới 30 tuổi là 26 người chiếm tỷ trọng 40%, tăng 11 người so với 6 tháng cuối năm 2016; lao động 30-45 là 22 người chiếm 33.8%, tăng 16 người; lao động trên 45 người là 17 người chiếm tỷ trọng 26.2%, tăng lên 11 người
 • 30. 21  Theo giới tính: nam chiếm số lượng nhiều hơn nữ 50 người chiếm 77%, nữ 15 người chiếm 23%, tăng lên 10 người.  Theo trình độ: trình động lao động ngày càng được cải thiện, trong đó lao động có tay nghề tăng nhiều nhất, tăng 15 người so với 6 tháng cuối năm 2016, lao động tiếp thao là lao động phổ thông đa phần là những phụ xế và bảo vệ, bên cạnh đó lao động có trình độ ở cấp quản lý và văn phòng cũng tăng cao, lao động ở bậc đại học và trên đại học tăng 7 người, trình động cao đẳng tăng 6 người so với năm trước. Nhìn chung ta thấy nguồn lao động có tay nghề của công ty ngày càng được cải thiện, nói lên rằng về công tác tuyển dụng công ty ngày càng được cải thiện và nâng cao, giúp cho công ty tìm được những nhân tài phục vụ cho công tác phát triển bền vững. 2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty: 2.3.1. Những ưu điểm:  Công tác thu hút tuyển chọn tại công ty được quản lý một cách chặt chẽ, rõ ràng và chi tiết về trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận trong phỏng vấn cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động trong công ty.  Về quy trình tuyển dụng: Mặc dù chưa được hoàn thiện nhưng quy trình tuyển dụng của công ty khá bài bản và khoa học. Điều này giúp cho công ty chọn lọc được các nhân viên có trình độ cao, phù hợp với yêu cầu công việc. Nhờ quá trình tuyển dụng tốt mà trong thời gian qua công ty luôn đảm bảo đầy đủ số lượng nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc.  Về xác định nhu cầu tuyển dụng: công ty căn cứ vào bản mô tả công việc, xác định những công việc thừa người, thiếu người thông qua trưởng các bộ phận để xác định về số lượng, tiêu chuẩn cần tuyển. Do vậy mà công ty luôn có những quyết định nhanh chóng, kịp thời với nhu cầu thực tế, đảm bảo cho mọi hoạt động được thông suốt.  Nguồn tuyển dụng: Nguồn tuyển dụng của công ty cũng khá đa dạng, ngoài nguồn bên trong công ty cũng đã quan tâm đến một số nguồn bên ngoài, đặc biệt có sự ưu tiên cho những người thân của nhân viên trong công ty. Điều này có nhiều ưu điểm là nhân viên mới dễ hòa nhập vào môi trường mới, cách làm việc và kinh nghiệm làm việc cũng có thể dễ dàng học hỏi được từ người thân của họ. Mặt khác, với sự đảm bảo của nhân viên cũ, thì công ty cũng có thêm niềm tin vào nhân viên mới. Nguồn tuyển
 • 31. 22 dụng đa dạng cũng giúp cho công ty thu hút và lựa chọn được nhiều ứng cử viên, từ đó công ty có nhiều cơ hội để tuyển dụng nhân sự từ trong số ứng cử viên đó.  Việc ưu tiên tuyển dụng nội bộ cũng có nhiều ưu điểm: Người lao động trong công ty sẽ càng thêm gắn bó với công ty, vì công ty luôn tạo cơ hội cho họ thăng tiến, thể hiện bản thân mình. Việc tuyển dụng cũng giảm bớt được chi phí cho công tác tuyển dụng, lao động từ nguồn nội bộ đã qua đào tạo, họ có tay nghề, có kinh nghiệm, có sự hiểu biết về công ty, nên họ sẽ nhanh chóng thích nghi với công việc mới, dễ hòa nhập vào môi trường mới.  Phỏng vấn: Để có được những nhân viên đầy đủ năng lực, đạo đức, phẩm chất phù hợp với đặc điểm của công việc, công ty đã lựa chọn phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Để quá trình này diễn ra một cách khoa học công ty đã lập ra hội đồng phỏng vấn bao gồm những người có thẩm quyền như tổng giám đốc, trưởng bộ phận yêu cầu cần tuyển dụng, trưởng bộ phận tổ chức nhân sự. Những người này có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng nên có thể đánh giá ứng viên một cách chính xác nhất.  Hệ thống quy chế, sổ sách được sử dụng trong tuyển dụng: Theo đúng bộ luật lao động của Nhà nước cũng như những quy định của chính phủ về lao động, việc làm. Điều này cũng giúp cho việc theo dõi, đánh giá ứng cử viên đầy đủ hơn, chính xác hơn và tránh được những lầm lẫn không đáng có. Đồng thời hệ thống này giúp cho việc theo dõi, đánh giá ứng cử viên đầy đủ và đúng đắn hơn.  Để có thể đạt được những kết quả như trên là do các cấp lãnh đạo trong công ty đã có sự quan tâm thích đáng đến tiến trình tuyển dụng lao động. Cơ cấu tổ chức quản lý bộ máy ngày càng hoàn thiện, góp phần vào việc đưa ra những quy định đúng đắn về quy chế tuyển dụng, đào tạo, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận trong công ty, cũng như quyền hạn và trách nhiệm của người lao động. Công ty đã tạo dựng cho mình một hình ảnh và uy tín tốt đối với khách hàng, đối với các cơ quan Nhà nước. Vì thế mà công ty đã có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm và thu hút lao động. 2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại trong công tác tuyển dụng nhân sự:   Nhược điểm Bên cạnh những việc đã làm được công tác tuyển dụng nhân sự của công ty vẫn còn một số những hạn chế:  Chính sách ưu tiên tuyển con em trong ngành có nhiều ưu điểm, nhưng cũng đem lại cho công ty trong một số trường hợp gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển lao động
 • 32. 23 có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đúng ngành, đúng nghề. Công ty cũng chưa quan tâm đến nguồn lao động từ các cơ sở đào tạo. - Quy trình tuyển dụng : Việc kiểm tra sức khỏe của các ứng cử viên đã trúng tuyển còn chưa được quan tâm đúng mức. Công ty chỉ mới căn cứ vào giấy khám sức khỏe của ứng cử viên trong hồ sơ, mà những thông tin này có khi không phản ánh đúng tình trạng sức khỏe hiện tại của ứng cử viên. Việc đánh giá ứng viên chưa được Cán bộ phỏng vấn linh hoạt sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng ứng viên cụ thể nhằm kiểm tra kỹ hơn các ứng viên.
 • 33. 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Qua chương 2 ta thấy đội ngũ lao động của công ty đang được trẻ hóa dần qua các năm. Số lượng lao động dưới 30 tuổi luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm tuổi. Bên cạnh những người đã có kinh nghiệm lâu năm thì đội ngũ nhân viên trẻ tuổi luôn tiềm ẩn một sức sáng tạo rất lớn, năng động, linh hoạt, dễ thích nghi với điều kiện công việc. Công ty đã chú trọng trong việc khai thác và sử dụng những ưu điểm này. Đây là lực lượng hùng hậu trong quá trình duy trì và tạo dựng sự lớn mạnh cho công ty. Trong quy trình tuyển dụng quy định rõ các bước tiến hành tuyển dụng và bố trí các bộ phận tuyển dụng phù hợp cho từng vị trí công việc. Công ty triển khai công tác tuyển dụng một cách công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đưa ra các chỉ tiêu và yêu cầu công việc rõ ràng cho từng vị trí. Bên cạnh đó, công ty còn phân bổ chức vụ trong quá trình tuyển dụng, những công việc có vị trí quan trọng sẽ bố trí người có chức vụ cao hơn để có quyết định tuyển chọn cuối cùng. Bảng mô tả công việc trình bày rõ vị trí công việc, mô tả công việc và các tiêu chuẩn trong công việc.
 • 34. 25 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SXTM VICTORIA VIỆT NAM.