Anúncio
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Anúncio
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Anúncio
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Anúncio
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Anúncio
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc
Próximos SlideShares
Hoàn Thiện Quy Trình Tiến Hành Thanh Tra Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Cấp Nướ...Hoàn Thiện Quy Trình Tiến Hành Thanh Tra Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Cấp Nướ...
Carregando em ... 3
1 de 23
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại công ty cấp nước gia lai.doc

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII) KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRÀ THỊ HOÀNG LÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THANH TRA LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII) KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRÀ THỊ HOÀNG LÊ Mã sinh viên: 1453404041179 Lớp: Đ14NL3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THANH TRA LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI Giảng viên hướng dẫn: ThS. TRẦN MINH ĐẠT Tp. Hồ Chí Minh
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ iii PHẦN MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu2 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG 4 1.1. KHÁI NIỆM 4 1.1.1. Thanh tra 4 1.1.2. Thanh tra lao động 4 1.1.3. Quy trình thanh tra lao động 4 1.2. NỘI DUNG THANH TRA LAO ĐỘNG 5 1.3. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC THANH TRA LAO ĐỘNG5 1.3.1. Mục đích5 1.3.2. Nguyên tắc thanh tra lao động5 1.4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 6 1.5. HÌNH THỨC THANH TRA LAO ĐỘNG 7 1.6. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA LAO ĐỘNG 7 1.6.1. Phía đoàn thanh tra 7 1.6.2. Phía doanh nghiệp 9 1.7. CƠ SỞ PHÁP LÝ TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA LAO ĐỘNG 9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THANH TRA LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI Error! Bookmark not defined.
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Giới thiệu chung Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Ngành nghề kinh doanh Error! Bookmark not defined. 2.2. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THANH TRA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Chuẩn bị thanh tra tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Tiến hành Thanh tra lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Kết thúc cuộc thanh traError! Bookmark not defined. 2.3. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THANH TRA LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Ưu điểm quy trình thanh tra lao động Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Hạn chế trong quy trình thanh tra Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TRA LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI 51 3.1 QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA PHÒNG THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH GIA LAI TRONG NĂM 2018 53 3.2. GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TRA LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI 54 3.2.1. Giải pháp 1: Thanh tra theo đúng quy trình, trình tự thủ tục 54 3.2.2. Giải pháp 2: Căn cứ vào hạn chế thứ ba trang 49 tác giả đề xuất giải pháp “Nâng cao số lượng và chất lượng cán bộ thanh tra” 55 3.2.3. Giải pháp 3 : Hoàn thiện hệ thống câu hỏi kiểm tra, xác minh của quy trình thanh tra lao động (1) 57 3.2.4. Giải pháp 4: Tư vấn tại chỗ cho công ty (2) 63
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.2.5. Giải pháp 5: Tổng kết hoạt động của đoàn thanh tra (3) 64 3.2.6. Giải pháp 6: Doanh nghiệp rà soát lại các hồ sơ liên quan65 3.2.7. Giải pháp 7: Tuân thủ các kiến nghị của đoàn thanh tra 65 PHẦN KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined.
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 i DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT TB&XH Thương binh và Xã hội UB Ủy Ban QĐTT Quyết định thanh tra ĐCTT Đề cương thanh tra TĐTT Trưởng đoàn thanh tra TVĐTT Thành viên đoàn thanh tra LĐVL Lao động việc làm BHXH Bảo hiểm xã hội TNHH Trách nhiệm hữu hạn HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban Kiểm soát UBND Ủy ban nhân dân LĐTBXH Lao động Thương binh xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế PCCC Phòng cháy chữa cháy ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động LĐ – TB&XH Lao động – Thương binh và Xã hội TTLT Thông tư liên tịch BLĐTBXH-BYT Bộ Lao động thương binh xã hội-Bộ Y tế TTCP Thông tư chính phủ NĐ-CP Nghị định-Chính phủ
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai, năm 2017.................................................................................................................. 15 Bảng 2.2 Bảng thành viên Ban Kiểm soát của công ty cổ phần cấp nước Gia Lai, năm 2017...................................................................................................................15 Bảng 2.3 Bảng thành viên Ban Giám đốc và Cán bộ Quản lý .................................16 Bảng 2.4 Danh sách người lao được cấp giấy chứng nhận khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động ........................................................................................................31 Bảng 2.5 Danh sách đội phòng cháy chữa cháy.......................................................33 Bảng 2.6 Bảng thống kê phương tiện phòng cháy và chữa cháy .............................33 Bảng 2.7 Bảng so sánh thời gian thanh tra theo quy định với thời gian thực hiện thực tế........................................................................................................................46 Bảng 3.1 Kế hoạch đào tạo trình độ tin học ngoại ngữ cho cán bộ năm 2017.........56 Bảng 3.2 Bảng hệ thống câu hỏi phỏng vấn xác minh .............................................58
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1 Quy trình thanh tra lao động........................................................................7 Hình 2.1 Logo của Công ty ......................................................................................11 Hình 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai...................14 Hình 2.3 Quy trình thanh tra lao động của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai................18 Hình 3.1 Quy trình thanh tra lao động đề xuất.........................................................52 Biểu 2.1 Biểu đồ số người lao động được ký các loại hợp đồng lao động năm 2017 ...................................................................................................................................27 Biểu 2.2 Biểu đồ thể hiện số lao động tuyển dụng năm 2017 tại công ty cổ phần cấp nước Gia Lai..............................................................................................................28
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iv PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay số lượng doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt. Một số doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận mà quên mất rằng cần thực hiện đúng pháp luật về sản xuất kinh doanh, các hoạt động an toàn, phúc lợi…Thanh tra lao động nhằm mục đích ngăn ngừa những vi phạm pháp luật về lao động, công tác thanh tra còn đóng vai trò như là một biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu các hành vi vi phạm pháp luật. Thanh tra cùng với các phương thức kiểm tra, giám sát luôn là hiện thân của kỷ cương pháp luật. Trên địa bàn Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 3000 doanh nghiệp đang hoạt động và loại hình doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hiện nay cũng đang có dấu hiệu vi phạm về việc thực hiện các quy định về lao động. Với kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, để đảm bảo tình hình lao động trên địa bàn Tỉnh, cùng với chức năng và nhiệm vụ của Phòng Thanh tra lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Gia Lai đã tiến hành thanh tra lao động tại các doanh nghiệp. Khi tiến hành thanh tra lao động cần phải tuân thủ quy trình như thế nào? Thực hiện từng bước như thế nào? Với kiến thức đã học và nghiên cứu, cùng với quá trình thực tập tìm hiểu thực tế tại phòng Thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai. Tác giả quyết định nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai “ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Qua việc nghiên cứu quy trình tiến hành thanh tra lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai, với mong muốn nắm rõ hơn trình tự và các bước tổ chức, thực hiện một cuộc thanh tra lao động, hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra tại một doanh nghiệp thực tế so với những quy định của pháp luật.
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 Từ đó kiến nghị những biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình tiến hành thanh tra lao động tại Công ty Cổ phần cấp nước Gia Lai. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hoá lý luận về thanh tra lao động và cơ sở pháp lý liên quan đến quy trình thanh tra lao động. Đánh giá quy trình tiến hành thanh tra lao động tại Công ty Cổ phần cấp nước Gia Lai. Từ đó phân tích ưu, nhược điểm của quy trình thanh tra này, đưa ra một số kiến nghị và giải pháp cụ thể để hoàn thiện quy trình thanh tra. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Quy trình tiến hành thanh tra lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai - Phạm vi thời gian: 23/01/2018 – 01/06/2018 - Phạm vi nội dung: nghiên cứu quy trình tiến hành thanh tra lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai, qua đó nhận diện được các ưu điểm và hạn chế, sau đó đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện quy trình thanh tra lao động tại công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê: tổng hợp số liệu liên quan đến quy trình thanh tra. Phương pháp phân tích: phân tích báo cáo mà đơn vị được thanh tra gửi cho đoàn thanh tra và đưa ra các giải pháp. Phương pháp so sánh: sử dụng so sánh để đối chiếu giữa các năm, các kỳ hoạt động của công ty.
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 Phương pháp thu thập thông tin: các tài liệu, báo cáo của phòng tổ chức hành chính, website công ty; các hồ sơ lưu tại phòng thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thanh tra tại công ty để phân tích thực trạng của công ty
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 . PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG 1.1. KHÁI NIỆM 1.1.1. Thanh tra Theo Luật thanh tra số: 56/2010/QH12, thanh tra có các khái niệm như sau: Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó. 1.1.2. Thanh tra lao động Thanh tra lao động là hoạt động xem xét, đánh giá và xử lý việc thực hiện pháp luật lao động của tổ chức, cá nhân do cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực lao động thực hiện theo trình tự mà pháp luật quy định nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể lao động và tổ chức cá nhân khác. 1.1.3. Quy trình thanh tra lao động Quy trình thanh tra lao động là các bước tiến hành một cuộc thanh tra lao động theo một trình tự quy định.
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 1.2. NỘI DUNG THANH TRA LAO ĐỘNG Nội dung thanh tra lao động là thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động, bao gồm: - Thực hiện hợp đồng lao động. - Tuyển dụng và đào tạo lao động. - Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi. - Tiền lương và trả công cho người lao động. - Lao động đặc thù. - Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. - An toàn vệ sinh lao động. - Kỷ luật lao động. - Bình đẳng giới. 1.3. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC THANH TRA LAO ĐỘNG 1.3.1. Mục đích Luật Thanh tra 2010, văn bản pháp lí cao nhất trong hoạt động thanh tra không nêu khái niệm thanh tra là gì, mà tại Điều 2 luật này nêu mục đích của hoạt động thanh tra: “Mục đích của hoạt động thanh tra lao động nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan tổ chức, các nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân”. 1.3.2. Nguyên tắc thanh tra lao động Nguyên tắc hoạt động thanh tra được quy định tại Điều 7 Luật Thanh tra. Điều 3 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra quy định: Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do Thanh tra viên,
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành độc lập. Điều 4 Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Nguyên tắc hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành độc lập. Những nguyên tắc đó bao gồm: Tuân theo pháp luật; Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; Hợp tác với người sử dụng lao động và người lao động; Phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác thanh tra lao động. 1.4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM Điều 238 Bộ luật Lao động quy định: “1. Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động. 2. Việc thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó thực hiện với sự phối hợp của thanh tra chuyên ngành về lao động”. Điều này ghi nhận về tính chất và loại thanh tra trong hệ thống thanh tra nhà nước; giới hạn phạm vi lĩnh vực hoạt động của thanh tra lao động.
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Chương XVI Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thanh tra lao động, theo đó, Điều 237 quy định thanh tra nhà nước về lao động có nhiệm vụ chủ yếu: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động; Điều tra TNLĐ và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật; Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về lao động. 1.5. HÌNH THỨC THANH TRA LAO ĐỘNG Theo quy định tại Điều 37 Luật thanh tra năm 2010, có 3 hình thức thanh tra: Thanh tra thực hiện theo chương trình, kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã phê duyệt. Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng hoặc Thủ trưởng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao. 1.6. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA LAO ĐỘNG 1.6.1. Phía đoàn thanh tra Theo Luật thanh tra năm 2010, quy trình thanh tra gồm 3 bước: Chuẩn bị thanh tra, Tiến hành thanh tra, Kết thúc thanh tra như hình dưới đây
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 Sơ đồ Qui trình thanh tra lao động
 18. 7 Nguồn: Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010 BƯỚC 1 (6 bước) CHUẨN BỊ THANH TRA BƯỚC 2 (10 bước) TIẾN HÀNH THANH TRA BƯỚC 3 (9 bước) KẾT THÚC THANH TRA Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra Ra quyết định thanh tra Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra Phổ biến kế hoạch thiến hành thanh tra Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra làm báo cáo Thông báo về việc công bố QĐTT Công bố quyết định thanh tra Thu thập thông tin, tài liệu liên quan Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra Sửa đổi, bổ sung, kế hoạch tiến hành thanh tra Thay đổi TĐTT, TVĐTT; bổ sung TVĐTT Gia hạn thời gian thanh tra Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Nhật ký đoàn thanh tra Kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra Xây dựng báo cáo kế quả thanh tra Đánh giá chứng cứ ở đoàn thanh tra Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra Xem xét kết quả thanh tra Thực hiện ý kiến chỉ đạo của người ra quyết định Ký ban hành và công bố kết luận thanh tra Tổng kết hoạt động của đoàn thanh tra Giao trả hồ sơ, tài liệu Lập, bàn giao hồ sơ
 19. 8 Hình 1.1 Quy trình thanh tra lao động
 20. 9 1.6.2. Phía doanh nghiệp Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu mà đoàn thanh tra yêu cầu để phục vụ cho công tác thanh tra lao động: Danh sách lao động; các loại báo cáo định kỳ; hợp đồng lao động; quy chế trả lương, quy chế thưởng, định mức lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, báo cáo tài chính; bảng chấm công; sổ kiểm kê tài sản cố định; sổ kiểm kê công cụ, vật dụng; thông báo nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội; nội quy lao động; kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, danh sách hoặc sổ theo dõi trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, hồ sơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động; kết quả khám sức khỏe định kỳ hàng năm và hồ sơ theo dõi khám sức khỏe của người lao động. 1.7. CƠ SỞ PHÁP LÝ TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA LAO ĐỘNG Bộ luật Lao động năm 2012 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 Dựa trên Luật chung, thống nhất toàn quốc là Luật thanh tra 2010, trước đó là Luật Thanh tra năm 2004 và Pháp Lệnh Thanh tra 1990. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Nghị định số 86/2011/ NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.
 21. 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông tư số 12/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động. Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 22. 11 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Chương 1 đã thể hiện các nội dung: Các khái niệm về thanh tra lao động; nội dung thanh tra lao động; mục đích và nguyên tắc thanh tra lao động; hình thức thanh tra lao động; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra; quy trình thanh tra lao động và cơ sở pháp lý tiến hành một cuộc thanh tra lao động. Những nội dung trên sẽ là cơ sở để phân tích Chương 2: Thực trạng quy trình tiến hành thanh tra lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai.
 23. 12
Anúncio