Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc

Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường. Một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của công ty là tỷ lệ sản phẩm lỗi. Bằng những kiến thức đã học, tôi hy vọng có thể đóng góp một phần nào đó cho việc hạn chế phế phẩm, muốn vậy đề tài phải đạt các mục tiêu:

Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KINH TẾ
***********
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
TNHH HÒA ĐƯỜNG
Sinh viên thực hiện : LÊ THỊ THÙY TRANG
Lớp :
MSSV :
Khoá :
Ngành :
D17QT01
1723401010255
D17
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN MINH ĐĂNG
Bình Dương, tháng
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đề tài: “Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa
Đường” là một đề tài độc lập. Những kiến thức và nội dung trong bài báo cáo này là
kiến thức tự nghiên cứu từ tài liệu tham khảo và số liệu kết quả trong bài báo cáo là
chân thật được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Minh Đăng.
Các số liệu, kết luận nghiên cứu được trình bày trên báo cáo là hoàn toàn hợp lệ
được sự đồng ý cho phép của đơn vị nghiên cứu là Công ty TNHH Hòa Đường, đảm
bảo tính trung thực xuất phát từ những nghiên cứu và đề xuất của bản thân em.
Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung báo cáo trước hội đồng Khoa Kinh tế
Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2020
Sinh viên
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH
Hòa Đường”, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các giảng viên Khoa Kinh tế - Trường
Đại học Thủ Dầu Một đã truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ bản về các môn học
Quản trị Chất lượng, Quản trị Sản xuất và các phương pháp thu thập, thống kê, phân
tích, đánh giá số liệu. Để hôm nay, tôi có thể vận dụng được tất cả kiến thức đó nhằm
đưa ra được ý kiến, đánh giá và giải pháp cho đề tài này.
Bên cạnh đó, tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Vinh (giám
đốc), chị Lê Thị Thanh Hiền (trưởng phòng kinh doanh; cán bộ hướng dẫn thực tập),
anh Làu Gìn Hon (quản lý sản xuất) cùng tất cả các anh chị phòng kinh doanh, kế toán
và bộ phận sản xuất đã tạo điều kiện cho tôi được học hỏi kinh nghiệm, thu thập thông
tin và các số liệu liên quan để có thể đánh giá chính xác tình hình sản xuất kinh doanh
của công ty. Và tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị công nhân viên tại Công
ty TNHH Hòa Đường đã hỗ trợ phân tích các nguyên nhân và giải pháp giúp đề tài đề
xuất các giải pháp mang tính khả thi và có tính ứng dụng cao nhằm nâng cao hoạt
động kinh doanh cho công ty.
Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn là thầy Nguyễn
Minh Đăng đã hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện báo cáo này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BCTN - 05
KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (KLTN)
1. Học viên thực hiện đề tài: LÊ THỊ THÙY TRANG…………………………Ngày sinh: 06/08/1999………………………………
MSSV: 1723401010255 ……… ……… Lớp: D17QT01……… Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh……………………
Điện thoại: 0353226100……………………… Email:ltthuytrang6899@gmail.com ………………………
2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số ………/QĐ-ĐHTDM ngày ….. tháng …. năm 20…
3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): NGUYỄN MINH ĐĂNG………………………………………………
4. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường……………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của CBHD
(Ký tên)
1
17/08/2020 - Lựa chọn đề tài thực hiện và đặt tên đề tài.
23/08/2020
2
24/08/2020 - Định hướng nội dung báo cáo.
30/08/2020 Lập kế hoạch thu thập số liệu.
3
31/08/2020 - Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài.
06/09/2020 Viết chương mở đầu.
Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:
Được tiếp tục:
Không tiếp tục:
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của CBHD
(Ký tên)
4
07/09/2020 -
Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài.
13/09/2020
14/09/2020 - Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài.
5 20/09/2020 Tổng hợp thông tin thu thâp được như về nguyên vật liệu, máy
móc, thiết bị, mặt bằng.
6
21/09/2020 - Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài.
27/09/2020
Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:
Được tiếp tục:
Không tiếp tục:
7
28/09/2020 - Thu thâp số liệu còn lại.
04/10/2020 Tổng hợp tất cả dữ liệu đã thu thập được.
8
05/10/2020 - Sàn lọc dữ liệu.
11/10/2020
9
12/10/2020 - Viết Chương 1: Cơ sở lý thuyết
18/10/2020
10
18/10/2020 - Viết Chương 2: Thông tin tổng quan về công ty.
25/10/2020
11
26/10/2020 - Phân tích tỷ lệ sản phẩm lỗi
01/11/2020 Viết Chương 3: Phân tích quy trình sản xuất của công ty.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của CBHD
(Ký tên)
12
02/11/2020 - Đề xuất giải pháp và đưa ra kiến nghị.
08/11/2020 Hoàn thành cho bài được hoàn thiện.
Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 01 bản để nộp cùng với
Ý kiến của cán bộ hướng dẫn
Báo cáo tốt nghiệp khi kết thúc thời gian thực hiện BCTN.
Bình Dương, ngày …… tháng …… năm ……
(Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiệ n
(Ký và ghi rõ họ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN – 10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
MỘT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH: QTKD
BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM PROJECT TỐT NGHIỆP
Thời gian: ....................................................................................................................
Địa điểm: .....................................................................................................................
Thành viên Hội đồng: ..................................................................................................
1.........................................................................
2.........................................................................
3 ........................................................................
Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường ...................
.....................................................................................................................................
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thùy Trang.............................Lớp D17QT01 ....................
Mã số sinh viên: 1723401010255 .................................................................................
NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:
I. Nội dung
- Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình ................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận thực tiễn, qui trình thiết kế dự án, Sản phẩm,
hướng phát triển thực tiễn .............................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Trả lời câu hỏi hội đồng..............................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
II. Điểm kết luận của Hội đồng: .................................................................................
Bình Dương, ngày......tháng .....năm 20…
Chủ tịch Ủy viên – thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN - 09
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH QTKD
Bình Dương, ngày thángnăm 201…
PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP
(Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Project Tốt nghiệp)
1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..………………………….
2. Ho ̣và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………………………………Mã số SV:1723401010255……………
3. Lớp: D17QT01 ……………Khóa học: D17……….. ………Ngành Quản trị kinh doanh………………….
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa
Đường……………..……...…………………………………………………………………………………………………………
5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng: (Theo thang điểm 10, lẽđến 0,1
điểm)
Điểm Tốt Khá
Trung
Kém
Điểm
Tiêu chí bình
tối đa 100% 75% 0%
50%
Còn
Trình bày
Còn một không
Trình bày nhiều sai
1. Hình thức số sai sót đúng
đúng sót về
trình bày đúng 1.0 về format,
format format/l
qui định format/lỗi mắc nhiều
qui định ỗi chính
chính tả. lỗi chính
tả.
tả.
Khó theo Trình bày
2. Kỹ năng thuyết Lôi cuốn,
Rõ ràng dõi không rõ
nhưng nhưng ràng, người
trình rõ ràng 1.5 thuyết
chưa lôi vẫn có nghe
mạch lạc phục
cuốn thể hiểu không thể
được hiểu được
Cơ sở lý
Cơ sở lý
Cơ sở lý tương Cơ sở lý
luận phù
luận phù đối luận luận không
3.1 Cơ hợp khá
hợp với phù hợp phù hợp
sở lý 1.0 với nội
nội dung với nội với nội
luận dung
nghiên dung dung
nghiên
cứu nghiên nghiên cứu
3. Nội cứu
cứu
dung:
3.2
Phương Phương Phương
Phương
pháp pháp pháp
Phương pháp
nghiên nghiên nghiên
pháp nghiên cứu
cứu phù cứu khá cứu
tiếp 1.0 không phù
hợp và phù hợp tương
cận hợp và liên
liên quan và liên đối phù
thực quan đến
đến thực quan đến hợp và
tiễn thực tế
tế thực tế liên quan
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
đến thực
tế
Qui
Qui trình,
trình, kế
Qui trình,
hoạch trể
3.3 Qui Qui trình, kế hoạch kế hoạch
tiến độ,
trình kế hoạch trể tiến độ, trể tiến độ,
2.0 có cải
thiết kế đúng tiến có cải chưa cải
thiện
dự án độ thiện hợp thiện hợp
tương
lý lý
đối hợp
lý
3.4 Sản Khá phù
Tương
Không phù
2.0 Phù hợp đối phù
phẩm hợp hợp
hợp
3.5
Đưa ra Đưa ra
Đưa ra
Đưa ra giải
Hướng giải pháp
giải pháp giải pháp pháp
phát tương
0.5 phù hợp khá phù không phù
triển đối phù
với thực hợp với hợp với
thực hợp với
tiễn thực tiễn thực tiễn
tiễn thực tiễn
Trả lời
Trả lời
Trả lời
đúng
đầy đủ, một số Không trả
4. Trả lời câu hỏi đúng đa
1.0 rõ ràng, câu hỏi, lời được đa
hội đồng số, còn sai
và thỏa còn sai số câu hỏi
sót nhỏ
đáng sót quan
trọng
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .............................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.....
Cán bộ chấm
(Kývà ghi rõhọ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
A/KLTN - 09
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH QTKD
Bình Dương, ngày thángnăm 20…
PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP
(Dùng cho Giảng viên Phản biện)
1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………………………….………..………………………
2. Ho ̣và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang…………………………. Mã số SV: 1723401010255…………..
3. Lớp: D17QT01…………. Khóa học: D17……….. ………………Ngành Quản trị kinh doanh……………
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa
Đường……………..……...………………………………………………………………………..………………………………..
5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽđến 0,1
điểm)
Tiêu chí Điểm tối Tốt Khá Trung Kém Điểm
đa 100% 75% bình 0%
50%
Tích cực tìm
Tìm kiếm
kiếm và chủ Chọn ý Không
Nêu ý và đưa ra
động đưa ra tưởng trong quan tâm
tưởng: 0.5 được ý
ý tưởng số được đề lựa chọn ý
tưởng khá
mang tính nghị tưởng
Thái độ tốt
mới
tham gia
Lập
Hoàn toàn
Khá hợp
Chưa hợp
Không
kế lý, điều hợp lý và
hợp lý, lý, có điều
hoạch 0.5 chỉnh chút không
không cần chỉnh theo
thực ít theo góp điều chỉnh
điều chỉnh góp ý
hiện ý theo góp ý
Chuẩn bị
Chuẩn bị
được một
Chuẩn bị tốt được đa số
số điều
mọi điều điều kiện
Giai kiện cho Không
kiện cho cho việc
đoạn việc thực chuẩn bị
0.5 việc thực thực hiện,
chuẩn hiện nhưng được điều
hiện project, có thể
bị cần bổ kiện nào
có thể khởi khởi động
Quá trình sung thêm
động ngay và bổ sung
thực hiện mới có thể
sau
project khởi động
Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện
Giai
hoàn toàn khá đúng tương đối không
đúng phương đúng đúng
đoạn
2.0 phương pháp, sai phương phương
thực
pháp. Triển sót nhỏ và pháp, sai pháp, sai
hiện
khai đúng kế có sửa sót quan sót không
hoạch chữa trọng và có sửa chữa.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
sửa chữa. Triển khai
Triển khai chậm trễ,
tương đối
đúng kế
hoạch
Thang điểm cụ thể:
- Mức độ tham gia gặp GVHD:
Mức vắng mỗi buổi: – 10%
độ đạt
được trễ mỗi lần: -5%
mục 1.0
tiêu - Mức độ hoàn thành công việc được giao:
thành
phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20%
hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100%
Ý
Ý tưởng
tưởng
Ý tưởng
Ý tưởng khác có tính
Ý mới, có tính không
1.5 biệt, có tính thực thực
tưởng thực tiễn thực
tiễn cao tiễn, dễ
cao tiễn
Sản phẩm thực
hiện
Phươn Có thể
Cần
g án thực
2.0 Tối ưu Khả thi phải
thực hiện
xem xét
hiện được
Nội Tiến trình thực Thuyết Có thể Chưa
dung
1.0
hiện, Thuyết minh sản thấy rõ nhìn
báo minh sản phẩm, phẩm rõ sản thấy kết
cáo Bài học rút ra ràng phẩm quả
Báo cáo
Còn
Không
nhiều
kết quả Trình Còn một số đúng
sai sót
bày Trình bày đúng sai sót về format,
1.0 về
báo format qui định format/lỗi nhiều
format/l
cáo chính tả. lỗi
ỗi chính chính tả.
tả.
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
..................................................................................................................................................................................................................................
.....
Cán bộ chấm
(Kývà ghi rõhọ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN - 09
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH QTKD
Bình Dương, ngày thángnăm 201…
PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP
(Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn)
1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..…………………………….
2. Ho ̣và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………………………. Mã số SV: 1723401010255…………………
3. Lớp: D17QT01…. Khóa học: D17 …………………………Ngành Quản trị kinh doanh……………………
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa
Đường……………..……...………………………………………………………………………….………………………………
5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽđến 0,1
điểm)
Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung Kém Điểm
tối đa 100% 75% bình 0%
50%
Tích cực
tìm kiếm Tìm kiếm Chọn ý
Không
Nêu ý và chủ và đưa ra tưởng
quan tâm
tưởng: 0.5 động đưa được ý trong số
lựa chọn
ra ý tưởng tưởng khá được đề
ý tưởng
mang tính tốt nghị
Thái độ mới
tham gia Không
Lập kế Hoàn toàn Khá hợp lý, Chưa hợp
hợp lý và
không
hoạch hợp lý, điều chỉnh lý, có điều
0.5 điều
thực không cần chút ít theo chỉnh theo
chỉnh
hiện điều chỉnh góp ý góp ý
theo góp
ý
Chuẩn bị
Chuẩn bị Chuẩn bị
được một
số điều
tốt mọi được đa số
kiện cho Không
điều kiện điều kiện
Giai việc thực chuẩn bị
cho việc cho việc
đoạn 0.5 hiện được
Quá trình thực hiện thực hiện,
chuẩn bị nhưng cần điều kiện
thực hiện project, có có thể khởi
bổ sung nào
project thể khởi động và bổ
thêm mới
động ngay sung sau
có thể khởi
động
Giai Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực
đoạn 2.0 hoàn toàn khá đúng tương đối hiện
thực đúng phương đúng không
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
hiện phương pháp, sai sót phương đúng
pháp. Triển nhỏ và có pháp, sai phương
khai đúng sửa chữa sót quan pháp, sai
kế hoạch trọng và sót
có sửa không
chữa. sửa
Triển khai chữa.
tương đối Triển
đúng kế khai
hoạch chậm trễ,
Thang điểm cụ thể:
- Mức độ tham gia gặp GVHD:
Mức độ
vắng mỗi buổi: – 10%
đạt được trễ mỗi lần: -5%
mục tiêu 1.0
thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao:
phần
hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20%
hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100%
Ý tưởng
Ý tưởng Ý
Ý tưởng có tính tưởng
khác biệt,
Ý tưởng 1.5 mới, có tính thực tiễn, không
có tính thực
Sản phẩm
thực tiễn cao dễ thực thực
tiễn cao hiện tiễn
Phương Có thể Cần
án thực 2.0 Tối ưu Khả thi thực hiện phải
hiện được xem xét
Tiến trình
Nội
thực hiện,
Thuyết minh Có thể
Chưa
Thuyết nhìn
dung 1.0 sản phẩm rõ thấy rõ sản
minh sản thấy kết
báo cáo phẩm, Bài ràng phẩm quả
Báo cáo kết
học rút ra
Không
quả
đúng
Trình
Trình bày Còn một số Còn nhiều
đúng sai sót về sai sót về format,
bày báo 1.0 nhiều
format qui format/lỗi format/lỗi
cáo lỗi
định chính tả. chính tả.
chính
tả.
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
..................................................................................................................................................................................................................................
...
Cán bộ chấm
(Kývà ghi rõhọ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
08- BCTN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH QTKD Bình Dương, ngày tháng năm 2020
PHIẾU NHẬN XÉT
(Chủ tịch hội đồng)
I. Thông tin chung
1. Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………MSSV: 1723401010255………Lớp: D17QT01……
2. Tên đề tài:Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa
Đường…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đăng……………………………………………………………………………
II. Nội dung nhận xét
1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Khả năng ứng dựng của đề tài
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cán bộ chấm
Ký tên (ghi rõ họ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
08- BCTN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH: QTKD Bình Dương, ngày tháng năm 20...
PHIẾU NHẬN XÉT
(Chủ tịch hội đồng)
I. Thông tin chung
1. Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………MSSV: 1723401010255………Lớp: D17QT01……
2. Tên đề tài:Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa
Đường……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đăng……………………………………………………………………………
II. Nội dung nhận xét
1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Khả năng ứng dựng của đề tài
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cán bộ chấm
Ký tên (ghi rõ họ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
07 - BCTN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH: QTKD
PHIẾU NHẬN XÉT
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)
I. Thông tin chung
1. Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………MSSV: 1723401010255………Lớp: D17QT01……
2. Tên đề tài:Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa
Đường……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đăng……………………………………………………………………………
II. Nội dung nhận xét
1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Khả năng ứng dựng của đề tài
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Đánh giá về thái độ và ý thức làm việc của sinh viên
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giảng viên hướng dẫn
Ký tên (ghi rõ họ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
RUBRIC ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (bao gồm 3 phần đánh
giá của: giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện và hội đồng bảo vệ
Project)
Thang điểm: 10
Tỷ trọng:Giảng viên hướng dẫn: 30%
Giảng viên phản biện: 30%
Hội đồng: 40 %
DÀNH CHO GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung bình Kém
tối đa 100% 75% 50% 0%
Tích cực tìm
Nêu ý kiếm và chủ Tìm kiếm và Chọn ý tưởng Không quan
tưởng: 0.5 động đưa ra ý đưa ra được ý trong số được đề tâm lựa chọn
Thái độ tưởng mang tính tưởng khá tốt nghị ý tưởng
tham mới
gia
Lập kế Hoàn toàn hợp Khá hợp lý, Chưa hợp lý, có
Không hợp lý
và không
hoạch 0.5 lý, không cần điều chỉnh chút điều chỉnh theo
điều chỉnh
thực hiện điều chỉnh ít theo góp ý góp ý
theo góp ý
Chuẩn bị tốt Chuẩn bị được Chuẩn bị được
mọi điều kiện đa số điều kiện một số điều kiện
Không chuẩn
Giai đoạn cho việc thực cho việc thực cho việc thực
0.5 bị được điều
chuẩn bị hiện project, có hiện, có thể hiện nhưng cần
kiện nào
thể khởi động khởi động và bổ sung thêm mới
ngay bổ sung sau có thể khởi động
Thực hiện tương Thực hiện
Quá
Thực hiện hoàn Thực hiện khá đối đúng phương không đúng
Giai đoạn
toàn đúng đúng phương pháp, sai sót quan phương pháp,
trình 2.0 phương pháp. pháp, sai sót trọng và có sửa sai sót không
thực thực hiện Triển khai đúng nhỏ và có sửa chữa. Triển khai sửa chữa.
hiện kế hoạch chữa tương đối đúng Triển khai
project kế hoạch chậm trễ,
Thang điểm cụ thể:
Mức độ - Mức độ tham gia gặp GVHD:
đạt được vắng mỗi buổi: – 10%
mục tiêu 1.0 trễ mỗi lần: -5%
thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao:
phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20%
hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100%
Ý tưởng khác biệt, Ý tưởng mới, Ý tưởng có tính Ý tưởng
Ý tưởng 1.5 có tính thực tiễn có tính thực thực tiễn, dễ thực không thực
Sản cao tiễn cao hiện tiễn
phẩm Phương
Có thể thực hiện Cần phải
án thực 2.0 Tối ưu Khả thi
được xem xét
hiện
Tiến trình thực
Thuyết minh
Nội dung hiện, Thuyết minh Có thể thấy rõ Chưa nhìn
1.0 sản phẩm rõ
báo cáo sản phẩm, Bài học sản phẩm thấy kết quả
Báo ràng
rút ra
cáo kết
Còn một số Không đúng
quả
Trình bày Trình bày đúng
Còn nhiều sai sót
1.0 sai sót về về format/lỗi format,
báo cáo format qui định format/lỗi nhiều lỗi
chính tả.
chính tả. chính tả.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DÀNH CHO GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung bình Kém
tối đa 100% 75% 50% 0%
Tích cực tìm
Nêu ý
kiếm và chủ
Tìm kiếm và Chọn ý tưởng Không quan
động đưa ra
tưởng: 0.5 đưa ra được ý trong số được đề tâm lựa chọn
Thái ý tưởng
tưởng khá tốt nghị ý tưởng
độ mang tính
tham mới
gia Lập kế Hoàn toàn Khá hợp lý,
Chưa hợp lý, có
Không hợp lý
hoạch hợp lý, điều chỉnh và không điều
0.5 điều chỉnh theo
thực không cần chút ít theo chỉnh theo
góp ý
hiện điều chỉnh góp ý góp ý
Chuẩn bị tốt Chuẩn bị Chuẩn bị được
mọi điều được đa số một số điều kiện
Giai kiện cho việc điều kiện cho cho việc thực Không chuẩn
đoạn 0.5 thực hiện việc thực hiện nhưng cần bị được điều
chuẩn bị project, có hiện, có thể bổ sung thêm kiện nào
thể khởi khởi động và mới có thể khởi
động ngay bổ sung sau động
Thực hiện
Thực hiện tương Thực hiện
Quá Thực hiện đối đúng phương không đúng
Giai hoàn toàn
trình khá đúng pháp, sai sót phương pháp,
đoạn đúng phương
thực 2.0 phương pháp, quan trọng và có sai sót không
hiện thực pháp. Triển
sai sót nhỏ và sửa chữa. Triển sửa chữa.
hiện khai đúng kế
project có sửa chữa khai tương đối Triển khai
hoạch
đúng kế hoạch chậm trễ,
Thang điểm cụ thể:
Mức độ - Mức độ tham gia gặp GVHD:
đạt được vắng mỗi buổi: – 10%
mục tiêu 1.0 trễ mỗi lần: -5%
thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao:
phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20%
hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100%
Ý tưởng khác
Ý tưởng
Ý tưởng có tính Ý tưởng
mới, có
Ý tưởng 1.5 biệt, có tính thực tiễn, dễ thực không thực
tính thực
Sản thực tiễn cao hiện tiễn
tiễn cao
phẩm
Phương
Có thể thực hiện Cần phải
án thực 2.0 Tối ưu Khả thi
được xem xét
hiện
Nội
Tiến trình thực Thuyết
hiện, Thuyết minh sản Có thể thấy rõ sản Chưa nhìn
Báo dung 1.0
minh sản phẩm, phẩm rõ phẩm thấy kết quả
cáo kết báo cáo
Bài học rút ra ràng
quả
Trình
1.0
Trình bày đúng Còn một Còn nhiều sai sót Không đúng
bày báo format qui định số sai sót về format/lỗi format, nhiều
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
cáo về
format/lỗi
chính tả.
chính tả. lỗi chính tả.
DÀNH CHO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Tiêu chí
Điểm Tốt Khá Trung bình Kém
tối đa 100% 75% 50% 0%
Còn một số Còn nhiều sai
Trình bày
1. Hình thức Trình bày không đúng
sai sót về sót về
trình bày đúng 1.0 đúng format format, mắc
format/lỗi format/lỗi
qui định qui định nhiều lỗi
chính tả. chính tả.
chính tả.
Trình bày
2. Kỹ năng
Lôi cuốn,
Rõ ràng Khó theo dõi không rõ ràng,
thuyết trình rõ 1.5 nhưng chưa nhưng vẫn có người nghe
thuyết phục
ràng mạch lạc lôi cuốn thể hiểu được không thể hiểu
được
Cơ sở lý
Cơ sở lý luận
Cơ sở lý Cơ sở lý luận
3.1 Cơ luận phù tương đối không phù
phù hợp khá
sở lý 1.0 hợp với nội luận phù hợp hợp với nội
với nội dung
luận dung nghiên với nội dung dung nghiên
nghiên cứu
cứu nghiên cứu cứu
3.2
Phương pháp Phương pháp
Phươn Phương Phương pháp
nghiên cứu nghiên cứu
g pháp pháp nghiên nghiên cứu
tương đối phù không phù
tiếp 1.0 cứu phù hợp khá phù hợp
hợp và liên hợp và liên
cận và liên quan và liên quan
quan đến thực quan đến thực
thực đến thực tế đến thực tế
tế tế
3. Nội tiễn
dung:
3.3 Qui
Qui trình, kế Qui trình, kế
Qui trình, kế
Qui trình, kế hoạch trể hoạch trể tiến
trình hoạch trể tiến
2.0 hoạch đúng tiến độ, có độ, có cải
thiết kế độ, chưa cải
tiến độ cải thiện hợp thiện tương
dự án thiện hợp lý
lý đối hợp lý
3.4 Sản
2.0 Phù hợp Khá phù hợp
Tương đối Không phù
phẩm phù hợp hợp
3.5
Hướng Đưa ra giải Đưa ra giải Đưa ra giải Đưa ra giải
phát
0.5
pháp phù pháp khá phù pháp tương pháp không
triển hợp với thực hợp với thực đối phù hợp phù hợp với
thực tiễn tiễn với thực tiễn thực tiễn
tiễn
Trả lời đầy Trả lời đúng
Trả lời đúng
Không trả lời
4. Trả lời câu một số câu
1.0 đủ, rõ ràng, đa số, còn sai được đa số
hỏi hội đồng hỏi, còn sai
và thỏa đáng sót nhỏ câu hỏi
sót quan trọng
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1. Bối cảnh nghiên cứu .............................................................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 2
5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng.................................................................... 3
6. Bố cục của đề tài.................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................. 4
1.1. Khái niệm quy trình sản xuất.............................................................................. 4
1.2. Hệ thống sản xuất ............................................................................................... 4
1.3. Quản lý quy trình sản xuất trong doanh nghiệp.................................................. 5
1.4. Khái niệm về năng lực sản xuất.......................................................................... 6
1.5. Các yếu tố hình thành năng lực sản xuất ............................................................ 6
1.6. Các yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất ..................................................... 7
1.6.1. Nhu cầu ........................................................................................................ 7
1.6.2. Máy móc....................................................................................................... 7
1.6.3. Nguyên vật liệu ............................................................................................ 8
1.6.4. Yếu tố con người.......................................................................................... 8
1.6.5. Sắp xếp mặt bằng ......................................................................................... 9
1.6.6. Chất lượng.................................................................................................... 9
1.6.6.1. Biểu đồ Pareto ......................................................................................10
1.6.6.2. Biểu đồ kiểm soát.................................................................................11
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG............................14
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường........................................................14
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp............................................................14
2.2.1. Chức năng của doanh nghiệp ......................................................................14
2.2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp........................................................................15
2.3. Các khách hàng, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của công ty..................................15
2.4. Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường ................................................18
2.4.1. Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Hòa Đường.......................................18
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.4.2. Quy trình làm việc tại Công ty TNHH Hòa Đường....................................20
2.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Đường trong những
năm gần đây. .............................................................................................................21
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON TẠI
CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG...............................................................................23
3.1. Sơ đồ quy trình sản xuất ....................................................................................23
3.2. Giải thích quy trình............................................................................................24
3.3. Phân tích quy trình sản xuất...............................................................................25
3.3.1. Nguyên vật liệu ...........................................................................................25
3.3.2. Mặt bằng......................................................................................................27
3.3.3. Máy móc, thiết bị ........................................................................................28
3.3.4. Yếu tố con người.........................................................................................33
3.3.4.1. Phương thức tổ chức.............................................................................33
3.3.4.2. Tình hình nhân sự.................................................................................34
3.3.4.3. Phân tích tác nghiệp .............................................................................35
3.3.5. Chất lượng sản phẩm ......................................................................................37
3.3.5.1. Số lượng phế phẩm trên toàn bộ quy trình sản xuất.............................37
3.3.5.2. Các dạng lỗi..........................................................................................40
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP..........................................................................43
4.1. Đề xuất giải pháp ...............................................................................................43
4.2. Một số kiến nghị ................................................................................................44
PHẦN KẾT LUẬN ......................................................................................................48
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................49
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.6.6.1.1. Ví dụ biểu đồ Pareto...................................................................................................11
Hình 1.6.6.2.1. Ví dụ biểu đồ kiểm soát chất lượng.....................................................................13
Hình 2.3.1. Một số sản phẩm thùng carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp ................................................17
Hình 2.3.2. Vách ngăn giấy.....................................................................................................................17
Hình 2.3.3. Giấy cuộn 2 lớp....................................................................................................................17
Hình 2.3.4. Thanh nẹp giấy.....................................................................................................................17
Hình 2.3.5. Pallet giấy ...............................................................................................................................18
Hình 2.4.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường...................................18
Hình 2.4.2.1. Quy trình làm việc tại Công ty TNHH Hòa Đường .........................................20
Hình 2.4.2.1. Quy trình làm việc tại Công ty TNHH Hòa Đường .........................................21
Hình 3.1.1. Quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường............................................23
Hình 3.3.2.1. Sơ đồ bố trí mặt bằng xưởng......................................................................................27
Hình 3.3.3.1. Máy in 3 màu.....................................................................................................................28
Hình 3.3.3.2. Máy in 1 màu và máy in 2 màu.................................................................................29
Hình 3.3.3.3. Máy in phun.......................................................................................................................30
Hình 3.3.3.4. Máy dán keo.......................................................................................................................30
Hình 3.3.3.5. Máy đóng ghim ................................................................................................................31
Hình 3.3.3.6. Máy cột dây........................................................................................................................31
Hình 3.3.3.7. Máy bụp...............................................................................................................................32
Hình 3.3.3.8. Máy xả..................................................................................................................................32
Hình 3.3.3.9. Máy bế..................................................................................................................................33
Hình 3.3.4.3.1.Biểu đồ thời gian gia công............................................................................................... 36
Hình 3.3.5.1.1. Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ phế phẩm................................................................................ 39
Hình 3.3.5.2.1. Biểu đồ Pareto.................................................................................................................... 42
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.6.6.2.1. Chọn loại biểu đồ theo cỡ mẫu..............................................................................12
Bảng 1.6.6.2.2. Chọn loại biểu đồ theo loại dữ liệu .....................................................................13
Bảng 2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường .............................................................14
Bảng 2.3.1. Một số khách hàng lớn của Công ty TNHH Hòa Đường..................................16
Bảng 3.3.1.1. Cơ cấu của các kiểu XEO............................................................................................15
Bảng 3.3.1.2. Các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty TNHH Hòa Đường........26
Bảng 3.3.4.2.1. Cơ cấu nhân sự của công ty TNHH Hòa Đường năm 2018 -2019........34
Bảng 3.3.4.3.1. Thời gian gia công tại các công đoạn của sản phẩm thùng carton
312*312*210 (ĐVT: phút)......................................................................................................................36
Bảng 3.3.5.1.1. Số lượng phế phẩm từ 31/08/2020 đến 29/09/2020.....................................38
Bảng 3.3.5.1.2. Số phế phẩm cụ thể từng khâu...................................................................................... 40
Bảng 3.3.5.2.1. Số phế phẩm phân theo từng loại lỗi trong công đoạn in..........................41
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Bối cảnh nghiên cứu
Trong bối cảnh nền kinh tế và chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp các nền
kinh tế lớn tăng trưởng không đồng đều, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng thể
hiện rõ nét và lan rộng, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung diễn biến căng
thẳng trong năm 2019. Sự căng thẳng đã có những tác động nhất định đến kinh tế Việt
Nam theo chiều hướng tích cực và cũng không ít những tiêu cực.
Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), giấy bao bì năm 2019 đạt sản
lượng 4,175 triệu tấn, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giấy
bao bì lớp mặt (testliner, white top liner) và lớp sóng (medium) chủ yếu để sản xuất
thùng hộp các tông, đạt sản lượng 3,41 triệu tấn, tăng trưởng 16,0%; giấy bao bì tráng
chủ yếu làm hộp gấp (boxboard), đạt sản lượng 0,765 triệu tấn, tăng trưởng 9,0% so
với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu, năm 2019 ước tính đạt sản lượng 0,801 triệu tấn và
tăng trưởng 25%, xuất khẩu chủ yếu là giấy lớp mặt và giấy lớp sóng. Thị trường xuất
khẩu chính của Việt Nam chủ đạo là trong khu vực, như Trung Quốc chiếm tỷ trọng
khoảng 67%, các quốc gia Châu Á khác 26%, Châu Phi 2,8%, Bắc Mỹ 2,5%, Châu
Âu 1,7%. Nhập khẩu, năm 2019 ước tính đạt 1,225 triệu tấn, giảm nhẹ 0,8% so với
cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu giấy lớp mặt và lớp sóng đạt sản lượng 0,495
triệu tấn, giảm 12,9%; giấy bao bì tráng đạt sản lượng 0,730 triệu tấn, tăng trưởng
9,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Còn trong giai đoạn dịch Covid-19 như hiện nay, VPPA cũng cho biết việc nhu
cầu giấy và sản phẩm giấy tăng mạnh sau khi dịch bệnh kết thúc vừa là cơ hội cũng là
thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Bởi sau khi dịch bệnh kết thúc, các ngành
sản xuất tăng hoạt động trở lại sẽ làm tăng mạnh nhu cầu giấy Trong khi nguồn
nguyên liệu nhập khẩu chưa tăng, do các nước Hàn Quốc, Trung Quốc hiện chưa tập
trung xuất khẩu, sẽ khiến việc thiếu hụt nguyên liệu xảy ra và giá giấy tăng. Mặc dù
có khó khăn, nhưng VPPA cũng đánh giá, so với các lĩnh vực ngành hàng khác, thì
ngành giấy vẫn có nhiều điểm sáng hơn. Bởi doanh nghiệp trong ngành đã chủ động
tìm và đa dạng hóa nguồn cung ứng vật tư, thiết bị (mền xeo, bạt sấy, phụ tùng…) để
đảm bảo không bị gián đoạn sản xuất, tránh bị lệ thuộc, bị động trong tương lai. Nhiều
doanh nghiệp lớn vẫn còn tồn kho nguyên liệu sản xuất (hoặc có hệ thống thu gom
trong nước tốt) đến quý II/2020 để duy trì sản xuất. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng
1
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
đánh giá chính xác nhu cầu xuất khẩu giấy bao bì và hàng hóa (chủ yếu là nông, hải
sản) đến các thị trường lớn như Trung Quốc, ASEAN để có thể đảm bảo an toàn trong
thanh khoản và không bị tồn kho. Ngay thị trường trong nước, nhu cầu tiêu thụ sản
phẩm giấy (bao gói, thùng giấy…) của hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu là rất lớn,
là thị trường tiêu thụ ổn định.
Qua nhận định trên của VPPA, ta thấy các công ty đối thủ trong ngành đang có sự
“mềm dẻo” hơn trong sản xuất để kịp thời ứng phó với dịch bệnh và hậu dịch bệnh.
Do dịch bệnh nên công tác mở rộng quy mô sản xuất là điều không thể nên đối với
những doanh nghiệp vừa như Công ty TNHH Hòa Đường thì việc cải tiến công nghệ,
quy trình sản xuất là đều thiết yếu nhất trong thời điểm hiện tại.
Là sinh viên đã thực tập và tìm hiểu thực tiễn quá trình sản xuất tại Công ty
TNHH Hòa Đường. Từ đó làm báo cáo trình bày về trình tự, quá trình, công nghệ
cũng như tất cả các thao tác kỹ thuật trong ngành sản xuất thùng carton từ khâu đầu
vào đến khâu đầu ra nhằm tìm ra những hạn chế mà quy trình sản xuất của công ty
đang gặp phải, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục, một phần nào đó giúp công ty ngày
càng phát triển.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền
vững của công ty là tỷ lệ sản phẩm lỗi. Bằng những kiến thức đã học, tôi hy vọng có
thể đóng góp một phần nào đó cho việc hạn chế phế phẩm, muốn vậy đề tài phải đạt
các mục tiêu:
− Tìm hiểu quy trình sản xuất thùng carton tại Công ty TNHH Hòa Đường.
− Phân tích tác nghiệp, phân tích quy trình về tình hình sản xuất.
− Thống kê các dạng lỗi và xác định lỗi có tính nghiêm trọng của quá trình sản
xuất.
− Đề ra biện pháp khắc phục lỗi trên.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi của Công ty TNHH Hòa Đường, cụ thể là
nghiên cứu cở sở số liệu và tình hình thực tiễn tại công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với nghiên cứu định
tính.
2
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng
Giúp công ty có cái nhìn cụ thể hơn về những vấn đề đang tồn tại cũng như
nguyên nhân của những vấn đề trên, từ đó có thể áp dụng một trong những biện pháp
đã được đề cử nhằm tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản
phẩm, tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh trong điều kiện máy móc và lao động không
đổi.
6. Bố cục của đề tài
Bố cục đề tài gồm 4 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận.
Chương 2: Giới thiệu về Công ty TNHH Hòa Đường.
Chương 3: Phân tích quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường.
Chương 4: Đề xuất giải pháp.
3
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Khái niệm quy trình sản xuất
Sản xuất (tiếng Anh: production) hay sản xuất của cải vật chất là hoạt động chủ
yếu trong các hoạt động kinh tế của con người. Sản xuất là quá trình làm ra sản phẩm
đề sử dụng, hay đề trao đổi trong thương mại.
Quá trình sản xuất nói chung là quá trình con người tác động vào tài nguyên thiên
nhiên biến chúng thành các sản phẩm có ích cho xã hội.
1.2. Hệ thống sản xuất
Có thể hiểu hệ thống sản xuất của doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận sản xuất
và phục vụ sản xuất, sự phân bố về không gian và mối liên hệ sản xuất giữa chúng với
nhau.
Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận sản xuất và phục vụ
sản xuất, tỷ trọng mỗi bộ phận, mỗi liên kết sản xuất với nhau và sự bố trí cụ thể các
bộ phận trong một không gian nhất định. Hệ thống sản xuất là cơ sở vật chất kỹ thuật,
là cơ sở để tổ chức quá trình sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp.
Một hệ thống sản xuất phù hợp phải thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau:
Thứ nhất, đảm bảo tính chuyên môn hóa cao vì chuyên môn hóa là cơ sở để nâng
cao loại hình sản xuất, hiện đại hóa sản xuất, tổ chức sản xuất dây chuyền, đây chính
là điều kiện để tăng năng xuất, chất lượng và hiệu quả.
Thứ hai, đảm bảo tính linh hoạt cần thiết của sản xuất. Môi trường kinh doanh
càng biến động, càng đòi hỏi phải xây dựng cơ cấu sản xuất đảm bảo tính linh hoạt
cao, cho phép doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của thị trường.
Đây là điều kiện không thể thiếu, phù hợp với nền kinh tế thị trường mở cửa, từng
bước hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Cần chý ý rằng tính linh hoạt và
chuyên môn hóa là hai phạm trù mâu thuẫn, hiệu quả của chuyên môn hóa có thể bị
mất hoàn toàn do không linh hoạt trong môi trường thay đổi. Việc giải quyết mẫu
thuẫn giữa chuyên môn hóa và tính linh hoạt như thế nào còn tùy thuộc vào chức
năng, nhiệm vụ, quy mô của từng doanh nghiệp.
Thứ ba, đảm bảo tính cân đối, nhịp nhàng đều đặn cần thiết ngay từ khâu thiết kế.
Đó là sự cân đối giữa nhiệm vụ sản xuất với các nguồn lực đầu vào, sự cân đối giữa
hai bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, giữa sản xuất chính, sản xuất phụ và sản
4
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
xuất phụ trợ, giữa các bộ phận cấu thành của sản xuất chính với nhau, của sản xuất
phụ với nhau và của sản xuất phụ trợ với nhau.
Thứ tư, phải tạo điều kiện gắn trực tiếp hoạt động quản trị với hoạt động sản xuất.
Yêu cầu này đòi hỏi phải tính toán bố trí các bộ phận sản xuất phù hợp với công nghệ
chế tạo và trong một giới hạn không gian cần thiết. Ở mỗi bộ phận phải thiết kế sao
cho các hoạt động quản trị diễn ra thuận lợi nhất, đảm bảo sự quan sát, kiểm tra trực
tiếp và thường xuyên hoạt động của dây chuyền sản xuất.
1.3. Quản lý quy trình sản xuất trong doanh nghiệp
Phụ thuộc vào quy mô, đặc thù ngành nghề sản xuất, mỗi doanh nghiệp sẽ có một
mô hình tổ chức và quản lý sản xuất riêng biệt. Dựa theo tiêu chí về chức năng, cơ cấu
tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sẽ có một số bộ phận chính sau:
Bộ phận quản lý: thường là giám đốc sản xuất, trưởng phòng – phó phòng sản
xuất. Đây là bộ phận đầu não của sản xuất, giữ chức năng quan trọng. Tham mưu cho
Ban lãnh đạo công ty trong việc hoạch định tổ chức sản xuất, bố trí nguồn lực để đảm
bảo kế hoạch mục tiêu; Khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống dây chuyền công
nghệ của công ty.
Bộ phận sản xuất chính: Là bộ phận trực tiếp chế tạo sản phẩm chính. Tại bộ
phận này nguyên vật liệu sau khi chế biến sẽ trở thành sản phẩm chính của doanh
nghiệp.
Bộ phận sản xuất phụ trợ: Hoạt động của bộ phận này có tác dụng trực tiếp cho
sản xuất chính, đảm bảo cho sản xuất chính có thể tiến hành liên tục và đều đặn.
Bộ phận sản xuất phụ: là bộ phận tận dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất
chính để tạo ra những loại sản phẩm phụ.
Bộ phận phục vụ sản xuất: Là bộ phận được tổ chức ra nhằm đảm bảo việc cung
ứng, bảo quản, cấp phát, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm và dụng
cụ lao động
Mục tiêu của quản lý sản xuất:
− Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số
lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định..
− Tạo ra lợi thế và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
− Tạo ra tính linh hoạt cao trong việc đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về
sản phẩm.
5
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
− Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách
hàng.
1.4. Khái niệm về năng lực sản xuất
Năng lực sản xuất của một trung tâm sản xuất Năng lực sản xuất của một trung
tâm sản xuất (nhà máy, phân xưởng, dây chuyền sản xuất hay một công đoạn sản
xuất) là khả năng sản xuất sản phẩm em em và cung cấp dịch vụ cao nhất trong một
thời gian nhất định (tháng, quý, năm,...) trong điều kiện sử dụng hợp lý các nguồn lực
có sẵn. Sử dụng hợp lý các nguồn lực ở đây là việc dừa vào tình hình sản xuất hiện tại
của công ty mà tiến hành sử dụng tài sản cố định, kỹ thuật công nghệ tiên tiến và lao
động sẵn có một cách có hiệu quả trong quá trình sản xuất.
Từ khái niệm trên có thể rút ra một số đặc điểm quan trọng sau đây:
− Năng lực sản xuất là một đại lượng mang tính tiên tiến, thể hiện năng lực cực
đại của nhà xưởng.
− Năng lực sản xuất là một đại lượng động thay đổi theo thời gian và điều kiện
sản xuất. Nếu một trong những yếu tố quy mô sản xuất, máy móc thiết bị, quy
trình quản lý,… bị thay đổi sẽ làm cho năng lực sản xuất thay đổi.
− Năng lực sản xuất mang tính chất hiện thực vì nó được xác định dựa trên
những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.
1.5. Các yếu tố hình thành năng lực sản xuất
Để hình thành được năng lực sản xuất thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo được 3
yếu tố:
Thứ nhất, lao động sản xuất yếu tố này được đánh giá dựa trên số lượng và chất
lượng. Về số lượng đòi hỏi phải có số lượng công nhân viên vừa đủ với một cơ cấu
hợp lý, tỷ lệ lao động gián tiếp vừa phải và dành phần nhiều cho lao động trực tiếp.
Còn về chất lượng thể hiện qua trình độ chuyên môn trí thức, kinh nghiệm của người
lao động về ngành nghề của công ty.
Thứ hai, vật chất của sản xuất: Cơ sở vật chất của sản xuất được thể hiện qua 2 tài
sản chủ yếu phản ánh năng lực sản xuất hiện tại là công cụ lao động và đối tượng lao
động.
Thứ ba, tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sự cân đối và đồng bộ của các yếu tố sản
xuất, phản ánh trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp.
6
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Tóm lại nếu một trong những các yếu tố trên không tốt, không đồng bộ sẽ gây ra
sự mất cân bằng trong toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được tối ưu hoá nếu như có sự phối hợp chặt chẽ,
đồng bộ các yếu tố thuộc về sản xuất với nhau.
1.6. Các yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất
1.6.1. Nhu cầu
Trong một tổ chức sản xuất dự báo thường được sử dụng để dự đoán doanh thu,
chi phí, lợi nhuận thu được, giá cả, thay đổi công nghệ và đặc biệt là nhu cầu của
khách hàng. Hầu hết các công ty không bao giờ chờ đợi cho đến khi nhận đơn hàng
rồi mới bắt đầu hoạch định sản xuất, thu mua nguyên vật liệu. Khách thường ít khi
chịu chờ các nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu của mình mà sẽ tìm nhà sản xuất khác. Vì
vậy, để tăng thế cạnh tranh nhà sản xuất phải đảm bảo nhu cầu của khách hàng nhanh
chóng, để thực hiện được điều này nhà sản xuất phải dự báo nhu cầu tốt. Bởi nhu cầu
khách hàng và năng lực sản xuất luôn luôn phải được giữ cân bằng. Vì nếu năng lực
sản xuất của công ty không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng sẽ làm hạn chế tốc độ
phát triển và mất khách hàng. Ngược lại, nếu năng lực sản xuất vượt quá nhu cầu
khách hàng sẽ dẫn đến dư thừa, làm lãng phí nguồn lực và cản trở đầu tư vào những
dự án sinh lời khác.
Nếu như cầu trong năm không thay đổi hoặc thay đổi không nhiều thì chúng ta có
thể xác định năng lực sản xuất bằng công thức:
Năng lực sản xuất hệ thống = Sản lượng yêu cầu / Hiệu suất hệ thống
Dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu nhu cầu của khách hàng có thể thu được từ bên
trong hay bên ngoài nguồn dữ liệu bên ngoài cung cấp các thông tin tin về về kinh tế,
chính trị, xã hội liên quan đến đến nhu cầu của khách hàng. Còn dữ liệu bên trong là
các yếu tố về máy móc, nguồn nhân lực, nguyên vật liệu,… (yếu tố gây nên sự đình
trệ trong sản xuất
1.6.2. Máy móc
Mún cho ra sản phẩm chất lượng không chỉ cần nguyên vật liệu tốt mà còn cần
máy móc, thiết bị hiện đại. Máy móc càng hiện đại thì càng đáp ứng được nhu cầu của
khách hàng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn đảm bảo làm tăng
năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Máy móc hiện đại giúp doanh nghiệp không chỉ
đảm bảo sản lượng mà còn đảm bảo cả chất lượng.
7
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
1.6.3. Nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cấu thành của sản phẩm. Do
vậy, chất lượng từ nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ chất
lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh
nghiệp. Có nguyên liệu liệu tốt sẽ làm ra sản phẩm chất lượng cao tạo nên uy tín trong
lòng khách hàng, từ đó khiến khách hàng quay lại mau sản phẩm lần sau. Ngược lại,
nguyên liệu không tốt sẽ làm ra sản phẩm không đạt chất lượng, mất uy tín của khách
hàng, khó tìm lại được khách hàng mới và có thể ảnh hưởng đến toán bộ sự phát triển
của doanh nghiệp.
1.6.4. Yếu tố con người
Yếu tố con người luôn lại yếu tố quan trọng nhất trong mọi tổ chức. Và trong một
nhà xưởng cũng vậy máy móc không thể nào thay thế hoàn toàn vai trò của con
người. Vì vậy phải luôn duy trì môi trường làm việc an toàn, công bằng và hỗ trợ lẫn
nhau. Công việc được thiết kế an toàn thỏa mãn các yêu cầu tâm sinh lý của nhân viên
các chính sách hợp lý và công bằng, nhân viên được trả lương tương xứng với công
việc mình làm. Tạo ra sự thống nhất giữa quản lý và nhân viên - cùng mục tiêu tin
tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc,luôn tôn trọng lẫn nhau. Những điều này
phải hướng đến kết quả là nhân viên thực hiện hiệu quả công việc với nỗ lực và sáng
tạo của mình. Đây là yếu tố quan trọng phải được cân nhắc khi xác định năng lực sản
xuất.
Để xác định năng lực sản xuất của yếu tố này, đề tài sử dụng phương pháp phân
tích tác nghiệp.
− Khái niệm: Phân tích tác nghiệp là tiến hành phân tích các công việc hàng ngày
của người lao động.
− Mục đích:

Dựa vào keestq ảu phân tích nhằm đưa ra kế hoạch không chỉ cải tiến công việc mà
còn cải tiến cả công tác quản lý.



Xác định mức tiêu hao thời gian cần thiết cho những hoạt động có ích và những hoạt
động tổn thất.



Xác định thời gian tiêu hao chuẩn cũng như việc phát hiện các hoạt động tổn thất để
cải tiến qui trình một cách thích hợp hơn.


− Các bước tiến hành:
8
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Bước 1: Xác định rõ vấn đề: Xác định rõ mục tiêu khảo
sát Lý do tại sao thực hiện phương pháp thử mẫu.
Xác định rõ chi tiết của các mục cần đo
Bước 2: Tiến hành khảo sát
Bước 3: Chọn một số công nhân để quan sát
Bước 4: Xác định trình tự và thời gian quan sát
Bước 5: Chuẩn bị hình thức mẫu ghi và xác định vị trí quan sát
Bước 6: Quan sát công nhân và xem họ đang làm gì trong thời điểm quan sát. Sau
đó điền khoản mục đó vào mẫu ghi quan sát.
Bước 7: Điền khoản mục quan sát vào, sau khi quan sát tất cả công nhân một lần,
tiến hành lập lại quan sát cho lần thứ 2, lần thứ 3…
Bước 8: Các cột kiểm tra phải được điền hết sau đó chuyển sang cột tiếp theo.
Bước 9: Lập lại cách tiến hành trên cho đến khi tất cả các cột kiểm tra được điền
hết.
Bước 10: Sau khi hoàn tất tính số lượng các cột kiểm tra đã cho đối với từng
khoản mục
Bước 11: Cộng tất cả đối với từng khoản mục và tính tỷ lệ đối với từng khoản
mục.
1.6.5. Sắp xếp mặt bằng
Ngày nay khi mà quy trình sản xuất sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn khác
nhau thì đòi hỏi phải có sự sắp xếp máy móc, thiết bị, khi bãi, một cách khoa học và
hợp lý nhất để đảm bảo các công đoạn gần nhau sẽ được bố trí vị trí gần để dễ dàng
vận chuyển bán thành phẩm tiết kiệm thời gian sản xuất, bên cạnh đó việc ít vận
chuyển bán thành phẩm còn làm cho chất lượng sản phẩm được đảm bảo.
1.6.6. Chất lượng
Muốn làm nên thương hiệu của mình cần phải có sản phẩm chất lượng. Nếu tạo
ra sản phẩm không đúng như mong muốn của khách hàng phải sửa chữa, làm lại hoặc
có thể huỷ bỏ, do vậy không những tốn rất nhiều chi phí mà còn tốn rất nhiều thời
gian mà thời gian này được lấy ra từ hoạt động bình thường đó cũng là nguyên nhân
làm giảm năng lực sản xuất.
Các công cụ kiểm soát chất lượng gồm: Phiếu kiểm tra, biển đồ Pareto, biểu đồ
cột, biểu đồ tương quan, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ nhân quả và lưu đồ. Trong đề tài
9
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
này sẽ sử dụng 3 công cụ quản lý chất lượng gồm: biểu đồ Pareto, biểu đồ kiểm soát
và biểu đồ nhân quả.
1.6.6.1. Biểu đồ Pareto

Giới thiệu:
Biểu đồ Pareto được xây dựng dựa trên học thuyết Pareto (tên của một nhà kinh
tế học người Ý). Tiến sĩ Juran (Mỹ) đã ứng dụng phương pháp này vào lĩnh vực quản
lý chất lượng để phân loại các vấn đề về chất lượng thành vấn đề trọng yếu và thứ
yếu. Ông chỉ ra rằng phần lớn các khuyết tật và chi phí chất lượng cho các khuyết tật
này xuất phát từ một số ít nguyên nhân trong số nhiều nguyên nhân.
Biểu đồ Pareto sử dụng các cột để minh họa những hiện tượng và nguyên nhân,
nhóm lại các dạng như là các khuyết tật, tái sản xuất, sửa chữa, khiếu nại, tai nạn và
hỏng hóc. Đường gấp khúc được thêm vào để chỉ ra tần suất tích luỹ. Biểu đồ Pareto
sắp xếp các dạng khuyết tật trên trục X theo tần số và số khuyết tật hoặc tổng sai lỗi
và tổng tích luỹ của chúng trên trục Y.

Lợi ích:
Biểu đồ Pareto được sử dụng rộng rãi để lựa chọn các vấn đề và các đối tượng
nghiên cứu và khảo sát tại giai đoạn lập kế hoạch của quá trình giải quyết vấn đề về
chất lượng và để xác nhận kết quả của hoạt động khắc phục khi các hành động này đã
được thực hiện. Từ biểu đồ Pareto, cho thấy:
− Hạng mục nào quan trọng nhất;
− Hiểu được mức độ quan trọng;
− Để nhận ra tỉ lệ một số hạng mục trong số các hạng mục;
− Mức cải tiến đạt được sau khi thực hiện hoạt động cải tiến;
− Dễ dàng thuyết phục về một vấn đề nào đó khi chỉ cần nhìn trên biểu đồ.

Các bước tiên hành:
Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu (Ví dụ các hạng mục khuyết tật), dữ liệu
cần thu thập, phương pháp và thời gian thu thập dữ liệu (Ví dụ dạng khuyết tật, vị trí,
quá trình, máy móc, con người và phương pháp).
Bước 2: Sắp xếp bảng dữ liệu theo các hạng mục.
Bước 3: Điền vào bảng tính dữ liệu và tính toán tổng số.
Bước 4: Lập bảng dữ liệu cho biểu đồ Pareto theo các hạng mục, tổng số từng
hạng mục, tổng số tích luỹ, phần trăm tổng thể và phần trăm tích luỹ.
10
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Bước 5: Sắp xếp các hạng mục khuyết tật theo số lượng giảm dần và điền vào
bảng dữ liệu.
Bước 6: Vẽ trục tung và trục hoành.
− Trục tung: Bên trái trục tung, đánh dấu vào trục, chia từ 0 đến tổng số các
khuyết tật; Bên phải trục tung, đánh dấu vào trục, chia từ 0% đến 100%.
− Trục hoành: Chia trục hoành thành các khoảng theo số các loại khuyết tật đã
được phân loại.
Bước 7: Xây dựng biểu đồ cột.
Bước 8: Vẽ đường cong tích luỹ. Đánh dấu các giá trị tích lũy (tổng tích lũy hay
phần trăm tích lũy) ở phía trên bên phải khoảng cách của mỗi một hạng mục, nối các
điểm bằng một đường cong.
Bước 9: Viết các chi tiết cần thiết trên biểu đồ.
− Các chi tiết liên quan tới biểu đồ: Tiêu đề, các con số quan trọng, đơn vị, tên
người vẽ biểu đồ.
− Các hạng mục liên quan tới dữ liệu: thời gian thu thập dữ liệu, chủ đề và địa
điểm nghiên cứu, tổng số dữ liệu.
Hình 1.6.6.1.1. Ví dụ biểu đồ
Pareto 1.6.6.2. Biểu đồ kiểm soát

Giới thiệu:
Biểu đồ kiểm soát là đồ thị đường gấp khúc biểu diễn giá trị trung bình của các
đặc tính, tỷ lệ khuyết tật hoặc số khuyết tật. Chúng được sử dụng để kiểm tra sự bất
thường của quá trình dựa trên những thay đổi của các đặc tính (đặc tính kiểm soát).
Biểu đồ kiểm soát bao gồm 2 loại đường kiểm soát: đường trung tâm và các đường
11
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
giới hạn kiểm soát, được sử dụng để xác định xem quá trình có bình thường hay
không. Trên các đường này vẽ các điểm thể hiện chất lượng hoặc điều kiện quá trình.
Nếu những điểm này nằm trong các đường giới hạn và không thể hiện xu hướng ra
ngoài đường giới hạn thì quá trình đó ổn định. Nếu các điểm này nằm ngoài giới hạn
kiểm soát hoặc thể hiện xu hướng ra ngoài nghĩa là đang có một nguyên nhân tiềm ẩn
dẫn đến sự bất thường trong quá trình.

Lợi ích:
− Kiểm soát sự biến động của quá trình (biến động ngẫu nhiên, biến động có thể
loại bỏ nguyên nhân);
− Xác nhận rằng quá trình ổn định và để duy trì tính ổn định của quá trình;
− Kiểm tra sự bất thường của quá trình.

Phân loại biểu đồ kiểm soát:
Tùy theo từng dạng dữ liệu có các loại biểu đồ kiểm soát khác nhau.
Dữ liệu liên tục: Các biến liên tục hay dữ liệu liên tục bao gồm các con số về độ
dài, khối lượng, cường độ, dung lượng, sản lượng, độ nguyên chất và những dữ liệu
này có thể đo được theo cách thông thường. Dữ liệu loại này có thể đo theo đơn vị
nhỏ đến mức nào bạn muốn. Đối với dữ liệu liên tục, việc chọn loại biểu đồ được thực
hiện theo bảng dưới đây:
Bảng 1.6.6.2.1. Chọn loại biểu đồ theo cỡ mẫu
Giá trị cỡ mẫu Loại biểu đồ nên sử dụng
Cỡ mẫu =1 Biểu đồ X - Rs
1< Cỡ mẫu <10 Biểu đồ - R
x
Cỡ mẫu >10 Biểu đồ - s
x
Dữ liệu đếm được: Dữ liệu có thể đếm được bao gồm các số liệu về số lượng sản
phẩm khuyết tật, số lượng khuyết tật, tỷ lệ sản phẩm khuyết tật, số lượng trung bình
của khuyết tật và các giá trị khác có thể đếm được. Tỷ lệ phần trăm chỉ ra tỷ lệ so với
tổng số là một biến liên tục nếu số liệu của nó là số biến thiên. Giá trị gọi là rời rạc
nếu số liệu của nó có thể đếm được. Đối với dữ liệu đếm được, việc chọn loại biểu đồ
được thực hiện theo bảng dưới đây:
Bảng 1.6.6.2.2. Chọn loại biểu đồ theo loại dữ liệu
12
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Loại dữ liệu Loại biểu đồ nên sử dụng
Số sản phẩm khuyết tật Biểu đồ np (Chỉ sử dụng khi cỡ
mẫu không đổi)
Tỷ lệ sản phẩm khuyết tật Biểu đồ p
Số khuyết tật Biểu đồ c (Chỉ sử dụng khi cỡ
mẫu không đổi)
Số khuyết tật trên một đơn vị Biểu đồ u
(m, m2
, 1 sản phẩm)

Các bước tiên hành:
Các bước xây dựng các biểu đồ tương tự như nhau, bao gồm:
Bước 1: Xác định loại biểu đồ, phương án thu thập dữ liệu và tiến hành thu thập
dữ liệu vào phiếu kiểm tra.
Bước 2: Tính toán các giá trị trung bình tương ứng với từng loại biểu đồ.
Bước 3: Tra các hệ số theo giá trị của cỡ mẫu (nếu cần).
Bước 4: Tính giá trị của các đường kiểm soát: (UCL, LCL, CL theo các công
thức).
Bước 5: Vẽ đồ thị gồm trục tung, trục hoành, các đường kiểm soát.
Bước 6: Vẽ các điểm tương ứng với mỗi lần lấy mẫu.
Bước 7: Điền các thông tin cần thiết.
Hình 1.6.6.2.1. Ví dụ biểu đồ kiểm soát chất lượng
13
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH HÒA
ĐƯỜNG 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường
Công ty TNHH Hòa Đường là một công ty chuyên về bìa carton. Công ty được
đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2012, đại diện pháp luật của công ty là bà Lợi Xuân
Tuyết. Công ty TNHH Hòa Đường là một trong những doanh nghiệp có được sự ưu
đãi từ Nhà nước. Cụ thể, công ty tọa lạc trên mảnh đất thuộc bộ quốc phòng tỉnh Bình
Dương.
Bảng 2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường
(Nguồn: Phòng kinh doanh)
Tên đầy đủ Công ty TNHH Hòa Đường
(Hoa Duong CO., LTD.)
Giấy chứng nhận Số 3702010188 (Ngày cấp phép 07/03/2012)
Ngày hoạt động 06/08/2012
Địa chỉ Thửa đất 730, tờ bản đồ số 07, đường ĐT 743, khu
kho bãi Phú Tài, Khu phố 9, phường Phú Lợi,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Loại hình Công ty bìa
Ngành nghề Thiết kế bao bì, hộp giấy, thùng carton, giấy tấm,
in ấn và gia công in ấn trên bao bì giấy.
Nhân viên chủ chốt Nguyễn Quang Vinh (Giám đốc)
Doanh thu 72 tỷ VND (2019)
Vốn điều lệ 8 tỷ VND
Số nhân viên 64 (2019)
Điện thoại 0650 3856579-80-81
Fax 0650 3856582
Email ctyhoaduong@gmail.com
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
2.2.1. Chức năng của doanh nghiệp
− Sản xuất, in ấn các sản phẩm về thùng carton và một số sản phẩm các liên quan
đến giấy carton như nẹp giấy, pallet giấy, vách ngăn giấy, giấy cuộn 2 lớp.
14
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
− Thiết kế sản phẩm theo mẫu mã của khách hàng, tư vấn cho khách hàng nhằm
sáng tạo ra mẫu mã sản phẩm.
2.2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp
− Công ty hoạt động vì mục đích lợi nhuận, vì vậy phải bào toàn và phát triển
vốn chủ sở hữu tại Công ty, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp
vào ngân sách của Nhà Nước và tích lũy đầu tư để phát triển.
− Đăng ký giấy phép kinh doanh và thức hiện đúng ngành nghề kinh doanh được
đăng ký trong giấy phép, chịu trách nhiệm đóng thuế, lệ phí (nếu có) theo quy
định của pháp luật.
− Công ty được thành lập dựa trên luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có
quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm về
toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty.
− Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động theo luật định.
− Thực hiện và chịu trách nhiệm về mức độ trung thực của các báo cáo, thống kê,
chế độ kế toán theo quy định của nhà nước.
− Đảm bảo điều kiện cho người lao động nhằm khuyến khích sản xuất, thu hút
nhân tài, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
− Nghiên cứu, tổng hợp và thực hiện một các nghiêm chỉnh các hợp đồng với
khách hàng.
2.3. Các khách hàng, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của công ty
Khách hàng chính của công ty là những công ty sản xuất có nhu cầu đóng gói sản
phẩm bằng thùng carton và những công ty bìa có nhu cầu cần gia công in ấn.
15
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Bảng 2.3.1. Một số khách hàng lớn của Công ty TNHH Hòa Đường
(Nguồn: Phòng kinh doanh)
Tên khách hàng Ngành Sản phẩm chính
RHEEM Sản xuất pin năng lượng Thùng carton 3 lớp và 5
mặt trời, máy nóng lạnh. lớp.
FORMOSA Sản xuất vải Thùng carton 5 lớp.
SEWOON Sản xuất dụng cụ y tế. Thùng carton 3 lớp, 5 lớp
và thùng offset.
ĐÔNG LÂM Sản xuất hải sản đông lạnh. Thùng carton 3 lớp, 5 lớp
cán màng PE chống thấm.
HEAVY Sản xuất búa, rìu xuất khẩu Thùng carton 3 lớp, 5 lớp.
TINGRAY Sản xuất các loại ốc vít. Thùng carton 3 lớp, 5 lớp
sóng BE.
Các sản phẩm, dịch vụ của công ty TNHH Hòa Đường gồm:
- Bao bì thùng carton.
- Giấy cuộn 2 lớp.
- In ấn và tạo mẫu thùng carton.
- In offset carton.
- In thùng carton 1 nắp.
- In thùng carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp.
- In thùng carton nắp âm dương.
- In thùng carton nắp chồm.
- In thùng carton nắp thường.
- Sản xuất thùng carton.
- Thiết kế in và tạo mẫu hộp bế.
- Thiết kế và in ấn thùng carton.
- Thiết kế và tạo mẫu pallet giấy.
- Thiết kế và tạo mẫu tấm lót.
- Thiết kế và tạo mẫu thanh nẹp giấy.
- Thiết kế và tạo mẫu vách ngăn giấy.
16
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Hình 2.3.1. Một số sản phẩm thùng carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp
Hình 2.3.2. Vách ngăn giấy Hình 2.3.3. Giấy cuộn 2 lớp
Hình 2.3.4. Thanh nẹp giấy
17
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Hình 2.3.5. Pallet giấy
Bằng phương pháp hiện đại, sử dụng máy móc hiện đại như máy in tự động 3
màu, máy cắt giấy, máy cắt khe, máy bế bao bì, máy đóng định tự động, máy dán hồ
tự động, máy buộc dây, máy cán màng,… sản phẩm đầu ra luôn đảm bảo láng mịn,
sắc nét và lâu phai màu.
2.4. Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường
2.4.1. Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Hòa Đường
Hình 2.4.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường
18
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
− Phòng kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Tạo
đơn trên hệ thông để các bộ phận khác theo dõi.
− Thu mua: Mua nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất theo đơn hàng của bộ phận
kinh doanh và tìm nhà cung ứng nguyên vật liêu. Quản lý số lượng nguyên vật
liệu đầu vào.
− Sản xuất:

Phòng bảng: Làm khung để in nội dung in theo nội dung bảng thiết kế của bộ phận
kinh doanh đưa xuống.



Bộ phận bế: Dập những sản phẩm thùng, hộp có chi tiết phức tạp.



Bộ phận in: Sử dụng khung in của phòng bảng để in ấn sản phẩm theo đơn hàng của
phòng kinh doanh.



Bộ phận dán keo, đóng ghim: Nối thùng carton và hộp sau khi in thành sản phẩm hoàn
chỉnh, dán tem theo yêu cầu của khách hàng.



Bộ phận đóng gói: Khi bộ phận dán kéo, đóng đinh hoàn tất thì bộ phận này có trách
nhiệm đóng gói theo số lượng công ty hoặc khách hàng quy định.


− Kho – vận chuyển: Khi bộ phận đóng gói hoàn thành nhiệm vụ, sản phâm sẽ
được vận chuyển vào kho thành phẩm. Khi có thông báo giao hàng từ phòng
kinh doanh thì vận chuyển có nhiệm vụ sắp xếp xe giao hàng cho khách hàng
đúng thời gian, địa điểm, chính xác sản phẩm, số lượng
19
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc

Recomendados

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh... por
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
2 visualizações57 slides
Pháp luật về thẩm định giá đối với tài sản gắn liền với đất.docx por
Pháp luật về thẩm định giá đối với tài sản gắn liền với đất.docxPháp luật về thẩm định giá đối với tài sản gắn liền với đất.docx
Pháp luật về thẩm định giá đối với tài sản gắn liền với đất.docx💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
4 visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc

Khóa Luận Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Cổ Phần Chỉ May.doc por
Khóa Luận Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Cổ Phần Chỉ May.docKhóa Luận Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Cổ Phần Chỉ May.doc
Khóa Luận Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Cổ Phần Chỉ May.docDV viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0973.287.149
102 visualizações130 slides

Similar a Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤(20)

Último

Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... por
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 visualizações231 slides
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
26 visualizações102 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 visualizações90 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
32 visualizações74 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações431 slides
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
8 visualizações271 slides

Último(20)

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection32 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection6 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection25 visualizações
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
Nguyen Thanh Tu Collection31 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 visualizações

Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG Sinh viên thực hiện : LÊ THỊ THÙY TRANG Lớp : MSSV : Khoá : Ngành : D17QT01 1723401010255 D17 QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN MINH ĐĂNG Bình Dương, tháng
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài: “Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường” là một đề tài độc lập. Những kiến thức và nội dung trong bài báo cáo này là kiến thức tự nghiên cứu từ tài liệu tham khảo và số liệu kết quả trong bài báo cáo là chân thật được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Minh Đăng. Các số liệu, kết luận nghiên cứu được trình bày trên báo cáo là hoàn toàn hợp lệ được sự đồng ý cho phép của đơn vị nghiên cứu là Công ty TNHH Hòa Đường, đảm bảo tính trung thực xuất phát từ những nghiên cứu và đề xuất của bản thân em. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung báo cáo trước hội đồng Khoa Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một. Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2020 Sinh viên
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường”, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các giảng viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một đã truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ bản về các môn học Quản trị Chất lượng, Quản trị Sản xuất và các phương pháp thu thập, thống kê, phân tích, đánh giá số liệu. Để hôm nay, tôi có thể vận dụng được tất cả kiến thức đó nhằm đưa ra được ý kiến, đánh giá và giải pháp cho đề tài này. Bên cạnh đó, tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Vinh (giám đốc), chị Lê Thị Thanh Hiền (trưởng phòng kinh doanh; cán bộ hướng dẫn thực tập), anh Làu Gìn Hon (quản lý sản xuất) cùng tất cả các anh chị phòng kinh doanh, kế toán và bộ phận sản xuất đã tạo điều kiện cho tôi được học hỏi kinh nghiệm, thu thập thông tin và các số liệu liên quan để có thể đánh giá chính xác tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Và tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị công nhân viên tại Công ty TNHH Hòa Đường đã hỗ trợ phân tích các nguyên nhân và giải pháp giúp đề tài đề xuất các giải pháp mang tính khả thi và có tính ứng dụng cao nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh cho công ty. Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn là thầy Nguyễn Minh Đăng đã hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện báo cáo này. Tôi xin chân thành cảm ơn!
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BCTN - 05 KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (KLTN) 1. Học viên thực hiện đề tài: LÊ THỊ THÙY TRANG…………………………Ngày sinh: 06/08/1999……………………………… MSSV: 1723401010255 ……… ……… Lớp: D17QT01……… Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh…………………… Điện thoại: 0353226100……………………… Email:ltthuytrang6899@gmail.com ……………………… 2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số ………/QĐ-ĐHTDM ngày ….. tháng …. năm 20… 3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): NGUYỄN MINH ĐĂNG……………………………………………… 4. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường………………………………………………………………. ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 1 17/08/2020 - Lựa chọn đề tài thực hiện và đặt tên đề tài. 23/08/2020 2 24/08/2020 - Định hướng nội dung báo cáo. 30/08/2020 Lập kế hoạch thu thập số liệu. 3 31/08/2020 - Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài. 06/09/2020 Viết chương mở đầu. Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục: Không tiếp tục:
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 4 07/09/2020 - Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài. 13/09/2020 14/09/2020 - Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài. 5 20/09/2020 Tổng hợp thông tin thu thâp được như về nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, mặt bằng. 6 21/09/2020 - Thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài. 27/09/2020 Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục: Không tiếp tục: 7 28/09/2020 - Thu thâp số liệu còn lại. 04/10/2020 Tổng hợp tất cả dữ liệu đã thu thập được. 8 05/10/2020 - Sàn lọc dữ liệu. 11/10/2020 9 12/10/2020 - Viết Chương 1: Cơ sở lý thuyết 18/10/2020 10 18/10/2020 - Viết Chương 2: Thông tin tổng quan về công ty. 25/10/2020 11 26/10/2020 - Phân tích tỷ lệ sản phẩm lỗi 01/11/2020 Viết Chương 3: Phân tích quy trình sản xuất của công ty.
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 12 02/11/2020 - Đề xuất giải pháp và đưa ra kiến nghị. 08/11/2020 Hoàn thành cho bài được hoàn thiện. Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 01 bản để nộp cùng với Ý kiến của cán bộ hướng dẫn Báo cáo tốt nghiệp khi kết thúc thời gian thực hiện BCTN. Bình Dương, ngày …… tháng …… năm …… (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiệ n (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN – 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MỘT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: QTKD BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM PROJECT TỐT NGHIỆP Thời gian: .................................................................................................................... Địa điểm: ..................................................................................................................... Thành viên Hội đồng: .................................................................................................. 1......................................................................... 2......................................................................... 3 ........................................................................ Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường ................... ..................................................................................................................................... Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thùy Trang.............................Lớp D17QT01 .................... Mã số sinh viên: 1723401010255 ................................................................................. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: I. Nội dung - Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình ................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... - Cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận thực tiễn, qui trình thiết kế dự án, Sản phẩm, hướng phát triển thực tiễn ............................................................................................. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... - Trả lời câu hỏi hội đồng.............................................................................................. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... II. Điểm kết luận của Hội đồng: ................................................................................. Bình Dương, ngày......tháng .....năm 20… Chủ tịch Ủy viên – thư ký (Ký, ghi rõ họ tên)
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH QTKD Bình Dương, ngày thángnăm 201… PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP (Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Project Tốt nghiệp) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..…………………………. 2. Ho ̣và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………………………………Mã số SV:1723401010255…………… 3. Lớp: D17QT01 ……………Khóa học: D17……….. ………Ngành Quản trị kinh doanh…………………. 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường……………..……...………………………………………………………………………………………………………… 5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng: (Theo thang điểm 10, lẽđến 0,1 điểm) Điểm Tốt Khá Trung Kém Điểm Tiêu chí bình tối đa 100% 75% 0% 50% Còn Trình bày Còn một không Trình bày nhiều sai 1. Hình thức số sai sót đúng đúng sót về trình bày đúng 1.0 về format, format format/l qui định format/lỗi mắc nhiều qui định ỗi chính chính tả. lỗi chính tả. tả. Khó theo Trình bày 2. Kỹ năng thuyết Lôi cuốn, Rõ ràng dõi không rõ nhưng nhưng ràng, người trình rõ ràng 1.5 thuyết chưa lôi vẫn có nghe mạch lạc phục cuốn thể hiểu không thể được hiểu được Cơ sở lý Cơ sở lý Cơ sở lý tương Cơ sở lý luận phù luận phù đối luận luận không 3.1 Cơ hợp khá hợp với phù hợp phù hợp sở lý 1.0 với nội nội dung với nội với nội luận dung nghiên dung dung nghiên cứu nghiên nghiên cứu 3. Nội cứu cứu dung: 3.2 Phương Phương Phương Phương pháp pháp pháp Phương pháp nghiên nghiên nghiên pháp nghiên cứu cứu phù cứu khá cứu tiếp 1.0 không phù hợp và phù hợp tương cận hợp và liên liên quan và liên đối phù thực quan đến đến thực quan đến hợp và tiễn thực tế tế thực tế liên quan
 • 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 đến thực tế Qui Qui trình, trình, kế Qui trình, hoạch trể 3.3 Qui Qui trình, kế hoạch kế hoạch tiến độ, trình kế hoạch trể tiến độ, trể tiến độ, 2.0 có cải thiết kế đúng tiến có cải chưa cải thiện dự án độ thiện hợp thiện hợp tương lý lý đối hợp lý 3.4 Sản Khá phù Tương Không phù 2.0 Phù hợp đối phù phẩm hợp hợp hợp 3.5 Đưa ra Đưa ra Đưa ra Đưa ra giải Hướng giải pháp giải pháp giải pháp pháp phát tương 0.5 phù hợp khá phù không phù triển đối phù với thực hợp với hợp với thực hợp với tiễn thực tiễn thực tiễn tiễn thực tiễn Trả lời Trả lời Trả lời đúng đầy đủ, một số Không trả 4. Trả lời câu hỏi đúng đa 1.0 rõ ràng, câu hỏi, lời được đa hội đồng số, còn sai và thỏa còn sai số câu hỏi sót nhỏ đáng sót quan trọng Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... ............................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. ..... Cán bộ chấm (Kývà ghi rõhọ tên)
 • 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 A/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH QTKD Bình Dương, ngày thángnăm 20… PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Phản biện) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………………………….………..……………………… 2. Ho ̣và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang…………………………. Mã số SV: 1723401010255………….. 3. Lớp: D17QT01…………. Khóa học: D17……….. ………………Ngành Quản trị kinh doanh…………… 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường……………..……...………………………………………………………………………..……………………………….. 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽđến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm tối Tốt Khá Trung Kém Điểm đa 100% 75% bình 0% 50% Tích cực tìm Tìm kiếm kiếm và chủ Chọn ý Không Nêu ý và đưa ra động đưa ra tưởng trong quan tâm tưởng: 0.5 được ý ý tưởng số được đề lựa chọn ý tưởng khá mang tính nghị tưởng Thái độ tốt mới tham gia Lập Hoàn toàn Khá hợp Chưa hợp Không kế lý, điều hợp lý và hợp lý, lý, có điều hoạch 0.5 chỉnh chút không không cần chỉnh theo thực ít theo góp điều chỉnh điều chỉnh góp ý hiện ý theo góp ý Chuẩn bị Chuẩn bị được một Chuẩn bị tốt được đa số số điều mọi điều điều kiện Giai kiện cho Không kiện cho cho việc đoạn việc thực chuẩn bị 0.5 việc thực thực hiện, chuẩn hiện nhưng được điều hiện project, có thể bị cần bổ kiện nào có thể khởi khởi động Quá trình sung thêm động ngay và bổ sung thực hiện mới có thể sau project khởi động Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Giai hoàn toàn khá đúng tương đối không đúng phương đúng đúng đoạn 2.0 phương pháp, sai phương phương thực pháp. Triển sót nhỏ và pháp, sai pháp, sai hiện khai đúng kế có sửa sót quan sót không hoạch chữa trọng và có sửa chữa.
 • 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 sửa chữa. Triển khai Triển khai chậm trễ, tương đối đúng kế hoạch Thang điểm cụ thể: - Mức độ tham gia gặp GVHD: Mức vắng mỗi buổi: – 10% độ đạt được trễ mỗi lần: -5% mục 1.0 tiêu - Mức độ hoàn thành công việc được giao: thành phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20% hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100% Ý Ý tưởng tưởng Ý tưởng Ý tưởng khác có tính Ý mới, có tính không 1.5 biệt, có tính thực thực tưởng thực tiễn thực tiễn cao tiễn, dễ cao tiễn Sản phẩm thực hiện Phươn Có thể Cần g án thực 2.0 Tối ưu Khả thi phải thực hiện xem xét hiện được Nội Tiến trình thực Thuyết Có thể Chưa dung 1.0 hiện, Thuyết minh sản thấy rõ nhìn báo minh sản phẩm, phẩm rõ sản thấy kết cáo Bài học rút ra ràng phẩm quả Báo cáo Còn Không nhiều kết quả Trình Còn một số đúng sai sót bày Trình bày đúng sai sót về format, 1.0 về báo format qui định format/lỗi nhiều format/l cáo chính tả. lỗi ỗi chính chính tả. tả. Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................
 • 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 .................................................................................................................................................................................................................................. ..... Cán bộ chấm (Kývà ghi rõhọ tên)
 • 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH QTKD Bình Dương, ngày thángnăm 201… PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..……………………………. 2. Ho ̣và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………………………. Mã số SV: 1723401010255………………… 3. Lớp: D17QT01…. Khóa học: D17 …………………………Ngành Quản trị kinh doanh…………………… 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường……………..……...………………………………………………………………………….……………………………… 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽđến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung Kém Điểm tối đa 100% 75% bình 0% 50% Tích cực tìm kiếm Tìm kiếm Chọn ý Không Nêu ý và chủ và đưa ra tưởng quan tâm tưởng: 0.5 động đưa được ý trong số lựa chọn ra ý tưởng tưởng khá được đề ý tưởng mang tính tốt nghị Thái độ mới tham gia Không Lập kế Hoàn toàn Khá hợp lý, Chưa hợp hợp lý và không hoạch hợp lý, điều chỉnh lý, có điều 0.5 điều thực không cần chút ít theo chỉnh theo chỉnh hiện điều chỉnh góp ý góp ý theo góp ý Chuẩn bị Chuẩn bị Chuẩn bị được một số điều tốt mọi được đa số kiện cho Không điều kiện điều kiện Giai việc thực chuẩn bị cho việc cho việc đoạn 0.5 hiện được Quá trình thực hiện thực hiện, chuẩn bị nhưng cần điều kiện thực hiện project, có có thể khởi bổ sung nào project thể khởi động và bổ thêm mới động ngay sung sau có thể khởi động Giai Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực đoạn 2.0 hoàn toàn khá đúng tương đối hiện thực đúng phương đúng không
 • 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 hiện phương pháp, sai sót phương đúng pháp. Triển nhỏ và có pháp, sai phương khai đúng sửa chữa sót quan pháp, sai kế hoạch trọng và sót có sửa không chữa. sửa Triển khai chữa. tương đối Triển đúng kế khai hoạch chậm trễ, Thang điểm cụ thể: - Mức độ tham gia gặp GVHD: Mức độ vắng mỗi buổi: – 10% đạt được trễ mỗi lần: -5% mục tiêu 1.0 thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao: phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20% hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100% Ý tưởng Ý tưởng Ý Ý tưởng có tính tưởng khác biệt, Ý tưởng 1.5 mới, có tính thực tiễn, không có tính thực Sản phẩm thực tiễn cao dễ thực thực tiễn cao hiện tiễn Phương Có thể Cần án thực 2.0 Tối ưu Khả thi thực hiện phải hiện được xem xét Tiến trình Nội thực hiện, Thuyết minh Có thể Chưa Thuyết nhìn dung 1.0 sản phẩm rõ thấy rõ sản minh sản thấy kết báo cáo phẩm, Bài ràng phẩm quả Báo cáo kết học rút ra Không quả đúng Trình Trình bày Còn một số Còn nhiều đúng sai sót về sai sót về format, bày báo 1.0 nhiều format qui format/lỗi format/lỗi cáo lỗi định chính tả. chính tả. chính tả. Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................
 • 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 .................................................................................................................................................................................................................................. ... Cán bộ chấm (Kývà ghi rõhọ tên)
 • 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 08- BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH QTKD Bình Dương, ngày tháng năm 2020 PHIẾU NHẬN XÉT (Chủ tịch hội đồng) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………MSSV: 1723401010255………Lớp: D17QT01…… 2. Tên đề tài:Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đăng…………………………………………………………………………… II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Khả năng ứng dựng của đề tài …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cán bộ chấm Ký tên (ghi rõ họ tên)
 • 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 08- BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: QTKD Bình Dương, ngày tháng năm 20... PHIẾU NHẬN XÉT (Chủ tịch hội đồng) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………MSSV: 1723401010255………Lớp: D17QT01…… 2. Tên đề tài:Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đăng…………………………………………………………………………… II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Khả năng ứng dựng của đề tài …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Cán bộ chấm Ký tên (ghi rõ họ tên)
 • 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 07 - BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: QTKD PHIẾU NHẬN XÉT (Dành cho giảng viên hướng dẫn) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thùy Trang………MSSV: 1723401010255………Lớp: D17QT01…… 2. Tên đề tài:Hoàn thiện quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đăng…………………………………………………………………………… II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Khả năng ứng dựng của đề tài ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Đánh giá về thái độ và ý thức làm việc của sinh viên ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn Ký tên (ghi rõ họ tên)
 • 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 RUBRIC ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (bao gồm 3 phần đánh giá của: giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện và hội đồng bảo vệ Project) Thang điểm: 10 Tỷ trọng:Giảng viên hướng dẫn: 30% Giảng viên phản biện: 30% Hội đồng: 40 % DÀNH CHO GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung bình Kém tối đa 100% 75% 50% 0% Tích cực tìm Nêu ý kiếm và chủ Tìm kiếm và Chọn ý tưởng Không quan tưởng: 0.5 động đưa ra ý đưa ra được ý trong số được đề tâm lựa chọn Thái độ tưởng mang tính tưởng khá tốt nghị ý tưởng tham mới gia Lập kế Hoàn toàn hợp Khá hợp lý, Chưa hợp lý, có Không hợp lý và không hoạch 0.5 lý, không cần điều chỉnh chút điều chỉnh theo điều chỉnh thực hiện điều chỉnh ít theo góp ý góp ý theo góp ý Chuẩn bị tốt Chuẩn bị được Chuẩn bị được mọi điều kiện đa số điều kiện một số điều kiện Không chuẩn Giai đoạn cho việc thực cho việc thực cho việc thực 0.5 bị được điều chuẩn bị hiện project, có hiện, có thể hiện nhưng cần kiện nào thể khởi động khởi động và bổ sung thêm mới ngay bổ sung sau có thể khởi động Thực hiện tương Thực hiện Quá Thực hiện hoàn Thực hiện khá đối đúng phương không đúng Giai đoạn toàn đúng đúng phương pháp, sai sót quan phương pháp, trình 2.0 phương pháp. pháp, sai sót trọng và có sửa sai sót không thực thực hiện Triển khai đúng nhỏ và có sửa chữa. Triển khai sửa chữa. hiện kế hoạch chữa tương đối đúng Triển khai project kế hoạch chậm trễ, Thang điểm cụ thể: Mức độ - Mức độ tham gia gặp GVHD: đạt được vắng mỗi buổi: – 10% mục tiêu 1.0 trễ mỗi lần: -5% thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao: phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20% hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100% Ý tưởng khác biệt, Ý tưởng mới, Ý tưởng có tính Ý tưởng Ý tưởng 1.5 có tính thực tiễn có tính thực thực tiễn, dễ thực không thực Sản cao tiễn cao hiện tiễn phẩm Phương Có thể thực hiện Cần phải án thực 2.0 Tối ưu Khả thi được xem xét hiện Tiến trình thực Thuyết minh Nội dung hiện, Thuyết minh Có thể thấy rõ Chưa nhìn 1.0 sản phẩm rõ báo cáo sản phẩm, Bài học sản phẩm thấy kết quả Báo ràng rút ra cáo kết Còn một số Không đúng quả Trình bày Trình bày đúng Còn nhiều sai sót 1.0 sai sót về về format/lỗi format, báo cáo format qui định format/lỗi nhiều lỗi chính tả. chính tả. chính tả.
 • 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DÀNH CHO GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung bình Kém tối đa 100% 75% 50% 0% Tích cực tìm Nêu ý kiếm và chủ Tìm kiếm và Chọn ý tưởng Không quan động đưa ra tưởng: 0.5 đưa ra được ý trong số được đề tâm lựa chọn Thái ý tưởng tưởng khá tốt nghị ý tưởng độ mang tính tham mới gia Lập kế Hoàn toàn Khá hợp lý, Chưa hợp lý, có Không hợp lý hoạch hợp lý, điều chỉnh và không điều 0.5 điều chỉnh theo thực không cần chút ít theo chỉnh theo góp ý hiện điều chỉnh góp ý góp ý Chuẩn bị tốt Chuẩn bị Chuẩn bị được mọi điều được đa số một số điều kiện Giai kiện cho việc điều kiện cho cho việc thực Không chuẩn đoạn 0.5 thực hiện việc thực hiện nhưng cần bị được điều chuẩn bị project, có hiện, có thể bổ sung thêm kiện nào thể khởi khởi động và mới có thể khởi động ngay bổ sung sau động Thực hiện Thực hiện tương Thực hiện Quá Thực hiện đối đúng phương không đúng Giai hoàn toàn trình khá đúng pháp, sai sót phương pháp, đoạn đúng phương thực 2.0 phương pháp, quan trọng và có sai sót không hiện thực pháp. Triển sai sót nhỏ và sửa chữa. Triển sửa chữa. hiện khai đúng kế project có sửa chữa khai tương đối Triển khai hoạch đúng kế hoạch chậm trễ, Thang điểm cụ thể: Mức độ - Mức độ tham gia gặp GVHD: đạt được vắng mỗi buổi: – 10% mục tiêu 1.0 trễ mỗi lần: -5% thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao: phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20% hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100% Ý tưởng khác Ý tưởng Ý tưởng có tính Ý tưởng mới, có Ý tưởng 1.5 biệt, có tính thực tiễn, dễ thực không thực tính thực Sản thực tiễn cao hiện tiễn tiễn cao phẩm Phương Có thể thực hiện Cần phải án thực 2.0 Tối ưu Khả thi được xem xét hiện Nội Tiến trình thực Thuyết hiện, Thuyết minh sản Có thể thấy rõ sản Chưa nhìn Báo dung 1.0 minh sản phẩm, phẩm rõ phẩm thấy kết quả cáo kết báo cáo Bài học rút ra ràng quả Trình 1.0 Trình bày đúng Còn một Còn nhiều sai sót Không đúng bày báo format qui định số sai sót về format/lỗi format, nhiều
 • 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 cáo về format/lỗi chính tả. chính tả. lỗi chính tả. DÀNH CHO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung bình Kém tối đa 100% 75% 50% 0% Còn một số Còn nhiều sai Trình bày 1. Hình thức Trình bày không đúng sai sót về sót về trình bày đúng 1.0 đúng format format, mắc format/lỗi format/lỗi qui định qui định nhiều lỗi chính tả. chính tả. chính tả. Trình bày 2. Kỹ năng Lôi cuốn, Rõ ràng Khó theo dõi không rõ ràng, thuyết trình rõ 1.5 nhưng chưa nhưng vẫn có người nghe thuyết phục ràng mạch lạc lôi cuốn thể hiểu được không thể hiểu được Cơ sở lý Cơ sở lý luận Cơ sở lý Cơ sở lý luận 3.1 Cơ luận phù tương đối không phù phù hợp khá sở lý 1.0 hợp với nội luận phù hợp hợp với nội với nội dung luận dung nghiên với nội dung dung nghiên nghiên cứu cứu nghiên cứu cứu 3.2 Phương pháp Phương pháp Phươn Phương Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu g pháp pháp nghiên nghiên cứu tương đối phù không phù tiếp 1.0 cứu phù hợp khá phù hợp hợp và liên hợp và liên cận và liên quan và liên quan quan đến thực quan đến thực thực đến thực tế đến thực tế tế tế 3. Nội tiễn dung: 3.3 Qui Qui trình, kế Qui trình, kế Qui trình, kế Qui trình, kế hoạch trể hoạch trể tiến trình hoạch trể tiến 2.0 hoạch đúng tiến độ, có độ, có cải thiết kế độ, chưa cải tiến độ cải thiện hợp thiện tương dự án thiện hợp lý lý đối hợp lý 3.4 Sản 2.0 Phù hợp Khá phù hợp Tương đối Không phù phẩm phù hợp hợp 3.5 Hướng Đưa ra giải Đưa ra giải Đưa ra giải Đưa ra giải phát 0.5 pháp phù pháp khá phù pháp tương pháp không triển hợp với thực hợp với thực đối phù hợp phù hợp với thực tiễn tiễn với thực tiễn thực tiễn tiễn Trả lời đầy Trả lời đúng Trả lời đúng Không trả lời 4. Trả lời câu một số câu 1.0 đủ, rõ ràng, đa số, còn sai được đa số hỏi hội đồng hỏi, còn sai và thỏa đáng sót nhỏ câu hỏi sót quan trọng
 • 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
 • 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 1. Bối cảnh nghiên cứu .............................................................................................. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 2 5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng.................................................................... 3 6. Bố cục của đề tài.................................................................................................... 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................. 4 1.1. Khái niệm quy trình sản xuất.............................................................................. 4 1.2. Hệ thống sản xuất ............................................................................................... 4 1.3. Quản lý quy trình sản xuất trong doanh nghiệp.................................................. 5 1.4. Khái niệm về năng lực sản xuất.......................................................................... 6 1.5. Các yếu tố hình thành năng lực sản xuất ............................................................ 6 1.6. Các yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất ..................................................... 7 1.6.1. Nhu cầu ........................................................................................................ 7 1.6.2. Máy móc....................................................................................................... 7 1.6.3. Nguyên vật liệu ............................................................................................ 8 1.6.4. Yếu tố con người.......................................................................................... 8 1.6.5. Sắp xếp mặt bằng ......................................................................................... 9 1.6.6. Chất lượng.................................................................................................... 9 1.6.6.1. Biểu đồ Pareto ......................................................................................10 1.6.6.2. Biểu đồ kiểm soát.................................................................................11 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG............................14 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường........................................................14 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp............................................................14 2.2.1. Chức năng của doanh nghiệp ......................................................................14 2.2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp........................................................................15 2.3. Các khách hàng, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của công ty..................................15 2.4. Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường ................................................18 2.4.1. Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Hòa Đường.......................................18
 • 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.4.2. Quy trình làm việc tại Công ty TNHH Hòa Đường....................................20 2.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Đường trong những năm gần đây. .............................................................................................................21 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON TẠI CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG...............................................................................23 3.1. Sơ đồ quy trình sản xuất ....................................................................................23 3.2. Giải thích quy trình............................................................................................24 3.3. Phân tích quy trình sản xuất...............................................................................25 3.3.1. Nguyên vật liệu ...........................................................................................25 3.3.2. Mặt bằng......................................................................................................27 3.3.3. Máy móc, thiết bị ........................................................................................28 3.3.4. Yếu tố con người.........................................................................................33 3.3.4.1. Phương thức tổ chức.............................................................................33 3.3.4.2. Tình hình nhân sự.................................................................................34 3.3.4.3. Phân tích tác nghiệp .............................................................................35 3.3.5. Chất lượng sản phẩm ......................................................................................37 3.3.5.1. Số lượng phế phẩm trên toàn bộ quy trình sản xuất.............................37 3.3.5.2. Các dạng lỗi..........................................................................................40 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP..........................................................................43 4.1. Đề xuất giải pháp ...............................................................................................43 4.2. Một số kiến nghị ................................................................................................44 PHẦN KẾT LUẬN ......................................................................................................48 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................49
 • 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH Hình 1.6.6.1.1. Ví dụ biểu đồ Pareto...................................................................................................11 Hình 1.6.6.2.1. Ví dụ biểu đồ kiểm soát chất lượng.....................................................................13 Hình 2.3.1. Một số sản phẩm thùng carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp ................................................17 Hình 2.3.2. Vách ngăn giấy.....................................................................................................................17 Hình 2.3.3. Giấy cuộn 2 lớp....................................................................................................................17 Hình 2.3.4. Thanh nẹp giấy.....................................................................................................................17 Hình 2.3.5. Pallet giấy ...............................................................................................................................18 Hình 2.4.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường...................................18 Hình 2.4.2.1. Quy trình làm việc tại Công ty TNHH Hòa Đường .........................................20 Hình 2.4.2.1. Quy trình làm việc tại Công ty TNHH Hòa Đường .........................................21 Hình 3.1.1. Quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường............................................23 Hình 3.3.2.1. Sơ đồ bố trí mặt bằng xưởng......................................................................................27 Hình 3.3.3.1. Máy in 3 màu.....................................................................................................................28 Hình 3.3.3.2. Máy in 1 màu và máy in 2 màu.................................................................................29 Hình 3.3.3.3. Máy in phun.......................................................................................................................30 Hình 3.3.3.4. Máy dán keo.......................................................................................................................30 Hình 3.3.3.5. Máy đóng ghim ................................................................................................................31 Hình 3.3.3.6. Máy cột dây........................................................................................................................31 Hình 3.3.3.7. Máy bụp...............................................................................................................................32 Hình 3.3.3.8. Máy xả..................................................................................................................................32 Hình 3.3.3.9. Máy bế..................................................................................................................................33 Hình 3.3.4.3.1.Biểu đồ thời gian gia công............................................................................................... 36 Hình 3.3.5.1.1. Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ phế phẩm................................................................................ 39 Hình 3.3.5.2.1. Biểu đồ Pareto.................................................................................................................... 42
 • 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.6.6.2.1. Chọn loại biểu đồ theo cỡ mẫu..............................................................................12 Bảng 1.6.6.2.2. Chọn loại biểu đồ theo loại dữ liệu .....................................................................13 Bảng 2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường .............................................................14 Bảng 2.3.1. Một số khách hàng lớn của Công ty TNHH Hòa Đường..................................16 Bảng 3.3.1.1. Cơ cấu của các kiểu XEO............................................................................................15 Bảng 3.3.1.2. Các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty TNHH Hòa Đường........26 Bảng 3.3.4.2.1. Cơ cấu nhân sự của công ty TNHH Hòa Đường năm 2018 -2019........34 Bảng 3.3.4.3.1. Thời gian gia công tại các công đoạn của sản phẩm thùng carton 312*312*210 (ĐVT: phút)......................................................................................................................36 Bảng 3.3.5.1.1. Số lượng phế phẩm từ 31/08/2020 đến 29/09/2020.....................................38 Bảng 3.3.5.1.2. Số phế phẩm cụ thể từng khâu...................................................................................... 40 Bảng 3.3.5.2.1. Số phế phẩm phân theo từng loại lỗi trong công đoạn in..........................41
 • 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Bối cảnh nghiên cứu Trong bối cảnh nền kinh tế và chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp các nền kinh tế lớn tăng trưởng không đồng đều, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng thể hiện rõ nét và lan rộng, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung diễn biến căng thẳng trong năm 2019. Sự căng thẳng đã có những tác động nhất định đến kinh tế Việt Nam theo chiều hướng tích cực và cũng không ít những tiêu cực. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), giấy bao bì năm 2019 đạt sản lượng 4,175 triệu tấn, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giấy bao bì lớp mặt (testliner, white top liner) và lớp sóng (medium) chủ yếu để sản xuất thùng hộp các tông, đạt sản lượng 3,41 triệu tấn, tăng trưởng 16,0%; giấy bao bì tráng chủ yếu làm hộp gấp (boxboard), đạt sản lượng 0,765 triệu tấn, tăng trưởng 9,0% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu, năm 2019 ước tính đạt sản lượng 0,801 triệu tấn và tăng trưởng 25%, xuất khẩu chủ yếu là giấy lớp mặt và giấy lớp sóng. Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam chủ đạo là trong khu vực, như Trung Quốc chiếm tỷ trọng khoảng 67%, các quốc gia Châu Á khác 26%, Châu Phi 2,8%, Bắc Mỹ 2,5%, Châu Âu 1,7%. Nhập khẩu, năm 2019 ước tính đạt 1,225 triệu tấn, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu giấy lớp mặt và lớp sóng đạt sản lượng 0,495 triệu tấn, giảm 12,9%; giấy bao bì tráng đạt sản lượng 0,730 triệu tấn, tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018. Còn trong giai đoạn dịch Covid-19 như hiện nay, VPPA cũng cho biết việc nhu cầu giấy và sản phẩm giấy tăng mạnh sau khi dịch bệnh kết thúc vừa là cơ hội cũng là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Bởi sau khi dịch bệnh kết thúc, các ngành sản xuất tăng hoạt động trở lại sẽ làm tăng mạnh nhu cầu giấy Trong khi nguồn nguyên liệu nhập khẩu chưa tăng, do các nước Hàn Quốc, Trung Quốc hiện chưa tập trung xuất khẩu, sẽ khiến việc thiếu hụt nguyên liệu xảy ra và giá giấy tăng. Mặc dù có khó khăn, nhưng VPPA cũng đánh giá, so với các lĩnh vực ngành hàng khác, thì ngành giấy vẫn có nhiều điểm sáng hơn. Bởi doanh nghiệp trong ngành đã chủ động tìm và đa dạng hóa nguồn cung ứng vật tư, thiết bị (mền xeo, bạt sấy, phụ tùng…) để đảm bảo không bị gián đoạn sản xuất, tránh bị lệ thuộc, bị động trong tương lai. Nhiều doanh nghiệp lớn vẫn còn tồn kho nguyên liệu sản xuất (hoặc có hệ thống thu gom trong nước tốt) đến quý II/2020 để duy trì sản xuất. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng 1
 • 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 đánh giá chính xác nhu cầu xuất khẩu giấy bao bì và hàng hóa (chủ yếu là nông, hải sản) đến các thị trường lớn như Trung Quốc, ASEAN để có thể đảm bảo an toàn trong thanh khoản và không bị tồn kho. Ngay thị trường trong nước, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giấy (bao gói, thùng giấy…) của hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu là rất lớn, là thị trường tiêu thụ ổn định. Qua nhận định trên của VPPA, ta thấy các công ty đối thủ trong ngành đang có sự “mềm dẻo” hơn trong sản xuất để kịp thời ứng phó với dịch bệnh và hậu dịch bệnh. Do dịch bệnh nên công tác mở rộng quy mô sản xuất là điều không thể nên đối với những doanh nghiệp vừa như Công ty TNHH Hòa Đường thì việc cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất là đều thiết yếu nhất trong thời điểm hiện tại. Là sinh viên đã thực tập và tìm hiểu thực tiễn quá trình sản xuất tại Công ty TNHH Hòa Đường. Từ đó làm báo cáo trình bày về trình tự, quá trình, công nghệ cũng như tất cả các thao tác kỹ thuật trong ngành sản xuất thùng carton từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra nhằm tìm ra những hạn chế mà quy trình sản xuất của công ty đang gặp phải, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục, một phần nào đó giúp công ty ngày càng phát triển. 2. Mục tiêu nghiên cứu Một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của công ty là tỷ lệ sản phẩm lỗi. Bằng những kiến thức đã học, tôi hy vọng có thể đóng góp một phần nào đó cho việc hạn chế phế phẩm, muốn vậy đề tài phải đạt các mục tiêu: − Tìm hiểu quy trình sản xuất thùng carton tại Công ty TNHH Hòa Đường. − Phân tích tác nghiệp, phân tích quy trình về tình hình sản xuất. − Thống kê các dạng lỗi và xác định lỗi có tính nghiêm trọng của quá trình sản xuất. − Đề ra biện pháp khắc phục lỗi trên. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi của Công ty TNHH Hòa Đường, cụ thể là nghiên cứu cở sở số liệu và tình hình thực tiễn tại công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với nghiên cứu định tính. 2
 • 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng Giúp công ty có cái nhìn cụ thể hơn về những vấn đề đang tồn tại cũng như nguyên nhân của những vấn đề trên, từ đó có thể áp dụng một trong những biện pháp đã được đề cử nhằm tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh trong điều kiện máy móc và lao động không đổi. 6. Bố cục của đề tài Bố cục đề tài gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Giới thiệu về Công ty TNHH Hòa Đường. Chương 3: Phân tích quy trình sản xuất của Công ty TNHH Hòa Đường. Chương 4: Đề xuất giải pháp. 3
 • 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. Khái niệm quy trình sản xuất Sản xuất (tiếng Anh: production) hay sản xuất của cải vật chất là hoạt động chủ yếu trong các hoạt động kinh tế của con người. Sản xuất là quá trình làm ra sản phẩm đề sử dụng, hay đề trao đổi trong thương mại. Quá trình sản xuất nói chung là quá trình con người tác động vào tài nguyên thiên nhiên biến chúng thành các sản phẩm có ích cho xã hội. 1.2. Hệ thống sản xuất Có thể hiểu hệ thống sản xuất của doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, sự phân bố về không gian và mối liên hệ sản xuất giữa chúng với nhau. Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, tỷ trọng mỗi bộ phận, mỗi liên kết sản xuất với nhau và sự bố trí cụ thể các bộ phận trong một không gian nhất định. Hệ thống sản xuất là cơ sở vật chất kỹ thuật, là cơ sở để tổ chức quá trình sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp. Một hệ thống sản xuất phù hợp phải thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau: Thứ nhất, đảm bảo tính chuyên môn hóa cao vì chuyên môn hóa là cơ sở để nâng cao loại hình sản xuất, hiện đại hóa sản xuất, tổ chức sản xuất dây chuyền, đây chính là điều kiện để tăng năng xuất, chất lượng và hiệu quả. Thứ hai, đảm bảo tính linh hoạt cần thiết của sản xuất. Môi trường kinh doanh càng biến động, càng đòi hỏi phải xây dựng cơ cấu sản xuất đảm bảo tính linh hoạt cao, cho phép doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Đây là điều kiện không thể thiếu, phù hợp với nền kinh tế thị trường mở cửa, từng bước hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Cần chý ý rằng tính linh hoạt và chuyên môn hóa là hai phạm trù mâu thuẫn, hiệu quả của chuyên môn hóa có thể bị mất hoàn toàn do không linh hoạt trong môi trường thay đổi. Việc giải quyết mẫu thuẫn giữa chuyên môn hóa và tính linh hoạt như thế nào còn tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, quy mô của từng doanh nghiệp. Thứ ba, đảm bảo tính cân đối, nhịp nhàng đều đặn cần thiết ngay từ khâu thiết kế. Đó là sự cân đối giữa nhiệm vụ sản xuất với các nguồn lực đầu vào, sự cân đối giữa hai bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, giữa sản xuất chính, sản xuất phụ và sản 4
 • 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 xuất phụ trợ, giữa các bộ phận cấu thành của sản xuất chính với nhau, của sản xuất phụ với nhau và của sản xuất phụ trợ với nhau. Thứ tư, phải tạo điều kiện gắn trực tiếp hoạt động quản trị với hoạt động sản xuất. Yêu cầu này đòi hỏi phải tính toán bố trí các bộ phận sản xuất phù hợp với công nghệ chế tạo và trong một giới hạn không gian cần thiết. Ở mỗi bộ phận phải thiết kế sao cho các hoạt động quản trị diễn ra thuận lợi nhất, đảm bảo sự quan sát, kiểm tra trực tiếp và thường xuyên hoạt động của dây chuyền sản xuất. 1.3. Quản lý quy trình sản xuất trong doanh nghiệp Phụ thuộc vào quy mô, đặc thù ngành nghề sản xuất, mỗi doanh nghiệp sẽ có một mô hình tổ chức và quản lý sản xuất riêng biệt. Dựa theo tiêu chí về chức năng, cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sẽ có một số bộ phận chính sau: Bộ phận quản lý: thường là giám đốc sản xuất, trưởng phòng – phó phòng sản xuất. Đây là bộ phận đầu não của sản xuất, giữ chức năng quan trọng. Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong việc hoạch định tổ chức sản xuất, bố trí nguồn lực để đảm bảo kế hoạch mục tiêu; Khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống dây chuyền công nghệ của công ty. Bộ phận sản xuất chính: Là bộ phận trực tiếp chế tạo sản phẩm chính. Tại bộ phận này nguyên vật liệu sau khi chế biến sẽ trở thành sản phẩm chính của doanh nghiệp. Bộ phận sản xuất phụ trợ: Hoạt động của bộ phận này có tác dụng trực tiếp cho sản xuất chính, đảm bảo cho sản xuất chính có thể tiến hành liên tục và đều đặn. Bộ phận sản xuất phụ: là bộ phận tận dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính để tạo ra những loại sản phẩm phụ. Bộ phận phục vụ sản xuất: Là bộ phận được tổ chức ra nhằm đảm bảo việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm và dụng cụ lao động Mục tiêu của quản lý sản xuất: − Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định.. − Tạo ra lợi thế và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. − Tạo ra tính linh hoạt cao trong việc đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm. 5
 • 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 − Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng. 1.4. Khái niệm về năng lực sản xuất Năng lực sản xuất của một trung tâm sản xuất Năng lực sản xuất của một trung tâm sản xuất (nhà máy, phân xưởng, dây chuyền sản xuất hay một công đoạn sản xuất) là khả năng sản xuất sản phẩm em em và cung cấp dịch vụ cao nhất trong một thời gian nhất định (tháng, quý, năm,...) trong điều kiện sử dụng hợp lý các nguồn lực có sẵn. Sử dụng hợp lý các nguồn lực ở đây là việc dừa vào tình hình sản xuất hiện tại của công ty mà tiến hành sử dụng tài sản cố định, kỹ thuật công nghệ tiên tiến và lao động sẵn có một cách có hiệu quả trong quá trình sản xuất. Từ khái niệm trên có thể rút ra một số đặc điểm quan trọng sau đây: − Năng lực sản xuất là một đại lượng mang tính tiên tiến, thể hiện năng lực cực đại của nhà xưởng. − Năng lực sản xuất là một đại lượng động thay đổi theo thời gian và điều kiện sản xuất. Nếu một trong những yếu tố quy mô sản xuất, máy móc thiết bị, quy trình quản lý,… bị thay đổi sẽ làm cho năng lực sản xuất thay đổi. − Năng lực sản xuất mang tính chất hiện thực vì nó được xác định dựa trên những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp. 1.5. Các yếu tố hình thành năng lực sản xuất Để hình thành được năng lực sản xuất thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo được 3 yếu tố: Thứ nhất, lao động sản xuất yếu tố này được đánh giá dựa trên số lượng và chất lượng. Về số lượng đòi hỏi phải có số lượng công nhân viên vừa đủ với một cơ cấu hợp lý, tỷ lệ lao động gián tiếp vừa phải và dành phần nhiều cho lao động trực tiếp. Còn về chất lượng thể hiện qua trình độ chuyên môn trí thức, kinh nghiệm của người lao động về ngành nghề của công ty. Thứ hai, vật chất của sản xuất: Cơ sở vật chất của sản xuất được thể hiện qua 2 tài sản chủ yếu phản ánh năng lực sản xuất hiện tại là công cụ lao động và đối tượng lao động. Thứ ba, tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sự cân đối và đồng bộ của các yếu tố sản xuất, phản ánh trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp. 6
 • 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tóm lại nếu một trong những các yếu tố trên không tốt, không đồng bộ sẽ gây ra sự mất cân bằng trong toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được tối ưu hoá nếu như có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các yếu tố thuộc về sản xuất với nhau. 1.6. Các yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất 1.6.1. Nhu cầu Trong một tổ chức sản xuất dự báo thường được sử dụng để dự đoán doanh thu, chi phí, lợi nhuận thu được, giá cả, thay đổi công nghệ và đặc biệt là nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các công ty không bao giờ chờ đợi cho đến khi nhận đơn hàng rồi mới bắt đầu hoạch định sản xuất, thu mua nguyên vật liệu. Khách thường ít khi chịu chờ các nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu của mình mà sẽ tìm nhà sản xuất khác. Vì vậy, để tăng thế cạnh tranh nhà sản xuất phải đảm bảo nhu cầu của khách hàng nhanh chóng, để thực hiện được điều này nhà sản xuất phải dự báo nhu cầu tốt. Bởi nhu cầu khách hàng và năng lực sản xuất luôn luôn phải được giữ cân bằng. Vì nếu năng lực sản xuất của công ty không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng sẽ làm hạn chế tốc độ phát triển và mất khách hàng. Ngược lại, nếu năng lực sản xuất vượt quá nhu cầu khách hàng sẽ dẫn đến dư thừa, làm lãng phí nguồn lực và cản trở đầu tư vào những dự án sinh lời khác. Nếu như cầu trong năm không thay đổi hoặc thay đổi không nhiều thì chúng ta có thể xác định năng lực sản xuất bằng công thức: Năng lực sản xuất hệ thống = Sản lượng yêu cầu / Hiệu suất hệ thống Dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu nhu cầu của khách hàng có thể thu được từ bên trong hay bên ngoài nguồn dữ liệu bên ngoài cung cấp các thông tin tin về về kinh tế, chính trị, xã hội liên quan đến đến nhu cầu của khách hàng. Còn dữ liệu bên trong là các yếu tố về máy móc, nguồn nhân lực, nguyên vật liệu,… (yếu tố gây nên sự đình trệ trong sản xuất 1.6.2. Máy móc Mún cho ra sản phẩm chất lượng không chỉ cần nguyên vật liệu tốt mà còn cần máy móc, thiết bị hiện đại. Máy móc càng hiện đại thì càng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn đảm bảo làm tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Máy móc hiện đại giúp doanh nghiệp không chỉ đảm bảo sản lượng mà còn đảm bảo cả chất lượng. 7
 • 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.6.3. Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cấu thành của sản phẩm. Do vậy, chất lượng từ nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Có nguyên liệu liệu tốt sẽ làm ra sản phẩm chất lượng cao tạo nên uy tín trong lòng khách hàng, từ đó khiến khách hàng quay lại mau sản phẩm lần sau. Ngược lại, nguyên liệu không tốt sẽ làm ra sản phẩm không đạt chất lượng, mất uy tín của khách hàng, khó tìm lại được khách hàng mới và có thể ảnh hưởng đến toán bộ sự phát triển của doanh nghiệp. 1.6.4. Yếu tố con người Yếu tố con người luôn lại yếu tố quan trọng nhất trong mọi tổ chức. Và trong một nhà xưởng cũng vậy máy móc không thể nào thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Vì vậy phải luôn duy trì môi trường làm việc an toàn, công bằng và hỗ trợ lẫn nhau. Công việc được thiết kế an toàn thỏa mãn các yêu cầu tâm sinh lý của nhân viên các chính sách hợp lý và công bằng, nhân viên được trả lương tương xứng với công việc mình làm. Tạo ra sự thống nhất giữa quản lý và nhân viên - cùng mục tiêu tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc,luôn tôn trọng lẫn nhau. Những điều này phải hướng đến kết quả là nhân viên thực hiện hiệu quả công việc với nỗ lực và sáng tạo của mình. Đây là yếu tố quan trọng phải được cân nhắc khi xác định năng lực sản xuất. Để xác định năng lực sản xuất của yếu tố này, đề tài sử dụng phương pháp phân tích tác nghiệp. − Khái niệm: Phân tích tác nghiệp là tiến hành phân tích các công việc hàng ngày của người lao động. − Mục đích:  Dựa vào keestq ảu phân tích nhằm đưa ra kế hoạch không chỉ cải tiến công việc mà còn cải tiến cả công tác quản lý.    Xác định mức tiêu hao thời gian cần thiết cho những hoạt động có ích và những hoạt động tổn thất.    Xác định thời gian tiêu hao chuẩn cũng như việc phát hiện các hoạt động tổn thất để cải tiến qui trình một cách thích hợp hơn.   − Các bước tiến hành: 8
 • 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bước 1: Xác định rõ vấn đề: Xác định rõ mục tiêu khảo sát Lý do tại sao thực hiện phương pháp thử mẫu. Xác định rõ chi tiết của các mục cần đo Bước 2: Tiến hành khảo sát Bước 3: Chọn một số công nhân để quan sát Bước 4: Xác định trình tự và thời gian quan sát Bước 5: Chuẩn bị hình thức mẫu ghi và xác định vị trí quan sát Bước 6: Quan sát công nhân và xem họ đang làm gì trong thời điểm quan sát. Sau đó điền khoản mục đó vào mẫu ghi quan sát. Bước 7: Điền khoản mục quan sát vào, sau khi quan sát tất cả công nhân một lần, tiến hành lập lại quan sát cho lần thứ 2, lần thứ 3… Bước 8: Các cột kiểm tra phải được điền hết sau đó chuyển sang cột tiếp theo. Bước 9: Lập lại cách tiến hành trên cho đến khi tất cả các cột kiểm tra được điền hết. Bước 10: Sau khi hoàn tất tính số lượng các cột kiểm tra đã cho đối với từng khoản mục Bước 11: Cộng tất cả đối với từng khoản mục và tính tỷ lệ đối với từng khoản mục. 1.6.5. Sắp xếp mặt bằng Ngày nay khi mà quy trình sản xuất sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau thì đòi hỏi phải có sự sắp xếp máy móc, thiết bị, khi bãi, một cách khoa học và hợp lý nhất để đảm bảo các công đoạn gần nhau sẽ được bố trí vị trí gần để dễ dàng vận chuyển bán thành phẩm tiết kiệm thời gian sản xuất, bên cạnh đó việc ít vận chuyển bán thành phẩm còn làm cho chất lượng sản phẩm được đảm bảo. 1.6.6. Chất lượng Muốn làm nên thương hiệu của mình cần phải có sản phẩm chất lượng. Nếu tạo ra sản phẩm không đúng như mong muốn của khách hàng phải sửa chữa, làm lại hoặc có thể huỷ bỏ, do vậy không những tốn rất nhiều chi phí mà còn tốn rất nhiều thời gian mà thời gian này được lấy ra từ hoạt động bình thường đó cũng là nguyên nhân làm giảm năng lực sản xuất. Các công cụ kiểm soát chất lượng gồm: Phiếu kiểm tra, biển đồ Pareto, biểu đồ cột, biểu đồ tương quan, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ nhân quả và lưu đồ. Trong đề tài 9
 • 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 này sẽ sử dụng 3 công cụ quản lý chất lượng gồm: biểu đồ Pareto, biểu đồ kiểm soát và biểu đồ nhân quả. 1.6.6.1. Biểu đồ Pareto  Giới thiệu: Biểu đồ Pareto được xây dựng dựa trên học thuyết Pareto (tên của một nhà kinh tế học người Ý). Tiến sĩ Juran (Mỹ) đã ứng dụng phương pháp này vào lĩnh vực quản lý chất lượng để phân loại các vấn đề về chất lượng thành vấn đề trọng yếu và thứ yếu. Ông chỉ ra rằng phần lớn các khuyết tật và chi phí chất lượng cho các khuyết tật này xuất phát từ một số ít nguyên nhân trong số nhiều nguyên nhân. Biểu đồ Pareto sử dụng các cột để minh họa những hiện tượng và nguyên nhân, nhóm lại các dạng như là các khuyết tật, tái sản xuất, sửa chữa, khiếu nại, tai nạn và hỏng hóc. Đường gấp khúc được thêm vào để chỉ ra tần suất tích luỹ. Biểu đồ Pareto sắp xếp các dạng khuyết tật trên trục X theo tần số và số khuyết tật hoặc tổng sai lỗi và tổng tích luỹ của chúng trên trục Y.  Lợi ích: Biểu đồ Pareto được sử dụng rộng rãi để lựa chọn các vấn đề và các đối tượng nghiên cứu và khảo sát tại giai đoạn lập kế hoạch của quá trình giải quyết vấn đề về chất lượng và để xác nhận kết quả của hoạt động khắc phục khi các hành động này đã được thực hiện. Từ biểu đồ Pareto, cho thấy: − Hạng mục nào quan trọng nhất; − Hiểu được mức độ quan trọng; − Để nhận ra tỉ lệ một số hạng mục trong số các hạng mục; − Mức cải tiến đạt được sau khi thực hiện hoạt động cải tiến; − Dễ dàng thuyết phục về một vấn đề nào đó khi chỉ cần nhìn trên biểu đồ.  Các bước tiên hành: Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu (Ví dụ các hạng mục khuyết tật), dữ liệu cần thu thập, phương pháp và thời gian thu thập dữ liệu (Ví dụ dạng khuyết tật, vị trí, quá trình, máy móc, con người và phương pháp). Bước 2: Sắp xếp bảng dữ liệu theo các hạng mục. Bước 3: Điền vào bảng tính dữ liệu và tính toán tổng số. Bước 4: Lập bảng dữ liệu cho biểu đồ Pareto theo các hạng mục, tổng số từng hạng mục, tổng số tích luỹ, phần trăm tổng thể và phần trăm tích luỹ. 10
 • 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bước 5: Sắp xếp các hạng mục khuyết tật theo số lượng giảm dần và điền vào bảng dữ liệu. Bước 6: Vẽ trục tung và trục hoành. − Trục tung: Bên trái trục tung, đánh dấu vào trục, chia từ 0 đến tổng số các khuyết tật; Bên phải trục tung, đánh dấu vào trục, chia từ 0% đến 100%. − Trục hoành: Chia trục hoành thành các khoảng theo số các loại khuyết tật đã được phân loại. Bước 7: Xây dựng biểu đồ cột. Bước 8: Vẽ đường cong tích luỹ. Đánh dấu các giá trị tích lũy (tổng tích lũy hay phần trăm tích lũy) ở phía trên bên phải khoảng cách của mỗi một hạng mục, nối các điểm bằng một đường cong. Bước 9: Viết các chi tiết cần thiết trên biểu đồ. − Các chi tiết liên quan tới biểu đồ: Tiêu đề, các con số quan trọng, đơn vị, tên người vẽ biểu đồ. − Các hạng mục liên quan tới dữ liệu: thời gian thu thập dữ liệu, chủ đề và địa điểm nghiên cứu, tổng số dữ liệu. Hình 1.6.6.1.1. Ví dụ biểu đồ Pareto 1.6.6.2. Biểu đồ kiểm soát  Giới thiệu: Biểu đồ kiểm soát là đồ thị đường gấp khúc biểu diễn giá trị trung bình của các đặc tính, tỷ lệ khuyết tật hoặc số khuyết tật. Chúng được sử dụng để kiểm tra sự bất thường của quá trình dựa trên những thay đổi của các đặc tính (đặc tính kiểm soát). Biểu đồ kiểm soát bao gồm 2 loại đường kiểm soát: đường trung tâm và các đường 11
 • 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 giới hạn kiểm soát, được sử dụng để xác định xem quá trình có bình thường hay không. Trên các đường này vẽ các điểm thể hiện chất lượng hoặc điều kiện quá trình. Nếu những điểm này nằm trong các đường giới hạn và không thể hiện xu hướng ra ngoài đường giới hạn thì quá trình đó ổn định. Nếu các điểm này nằm ngoài giới hạn kiểm soát hoặc thể hiện xu hướng ra ngoài nghĩa là đang có một nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến sự bất thường trong quá trình.  Lợi ích: − Kiểm soát sự biến động của quá trình (biến động ngẫu nhiên, biến động có thể loại bỏ nguyên nhân); − Xác nhận rằng quá trình ổn định và để duy trì tính ổn định của quá trình; − Kiểm tra sự bất thường của quá trình.  Phân loại biểu đồ kiểm soát: Tùy theo từng dạng dữ liệu có các loại biểu đồ kiểm soát khác nhau. Dữ liệu liên tục: Các biến liên tục hay dữ liệu liên tục bao gồm các con số về độ dài, khối lượng, cường độ, dung lượng, sản lượng, độ nguyên chất và những dữ liệu này có thể đo được theo cách thông thường. Dữ liệu loại này có thể đo theo đơn vị nhỏ đến mức nào bạn muốn. Đối với dữ liệu liên tục, việc chọn loại biểu đồ được thực hiện theo bảng dưới đây: Bảng 1.6.6.2.1. Chọn loại biểu đồ theo cỡ mẫu Giá trị cỡ mẫu Loại biểu đồ nên sử dụng Cỡ mẫu =1 Biểu đồ X - Rs 1< Cỡ mẫu <10 Biểu đồ - R x Cỡ mẫu >10 Biểu đồ - s x Dữ liệu đếm được: Dữ liệu có thể đếm được bao gồm các số liệu về số lượng sản phẩm khuyết tật, số lượng khuyết tật, tỷ lệ sản phẩm khuyết tật, số lượng trung bình của khuyết tật và các giá trị khác có thể đếm được. Tỷ lệ phần trăm chỉ ra tỷ lệ so với tổng số là một biến liên tục nếu số liệu của nó là số biến thiên. Giá trị gọi là rời rạc nếu số liệu của nó có thể đếm được. Đối với dữ liệu đếm được, việc chọn loại biểu đồ được thực hiện theo bảng dưới đây: Bảng 1.6.6.2.2. Chọn loại biểu đồ theo loại dữ liệu 12
 • 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Loại dữ liệu Loại biểu đồ nên sử dụng Số sản phẩm khuyết tật Biểu đồ np (Chỉ sử dụng khi cỡ mẫu không đổi) Tỷ lệ sản phẩm khuyết tật Biểu đồ p Số khuyết tật Biểu đồ c (Chỉ sử dụng khi cỡ mẫu không đổi) Số khuyết tật trên một đơn vị Biểu đồ u (m, m2 , 1 sản phẩm)  Các bước tiên hành: Các bước xây dựng các biểu đồ tương tự như nhau, bao gồm: Bước 1: Xác định loại biểu đồ, phương án thu thập dữ liệu và tiến hành thu thập dữ liệu vào phiếu kiểm tra. Bước 2: Tính toán các giá trị trung bình tương ứng với từng loại biểu đồ. Bước 3: Tra các hệ số theo giá trị của cỡ mẫu (nếu cần). Bước 4: Tính giá trị của các đường kiểm soát: (UCL, LCL, CL theo các công thức). Bước 5: Vẽ đồ thị gồm trục tung, trục hoành, các đường kiểm soát. Bước 6: Vẽ các điểm tương ứng với mỗi lần lấy mẫu. Bước 7: Điền các thông tin cần thiết. Hình 1.6.6.2.1. Ví dụ biểu đồ kiểm soát chất lượng 13
 • 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường Công ty TNHH Hòa Đường là một công ty chuyên về bìa carton. Công ty được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2012, đại diện pháp luật của công ty là bà Lợi Xuân Tuyết. Công ty TNHH Hòa Đường là một trong những doanh nghiệp có được sự ưu đãi từ Nhà nước. Cụ thể, công ty tọa lạc trên mảnh đất thuộc bộ quốc phòng tỉnh Bình Dương. Bảng 2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hòa Đường (Nguồn: Phòng kinh doanh) Tên đầy đủ Công ty TNHH Hòa Đường (Hoa Duong CO., LTD.) Giấy chứng nhận Số 3702010188 (Ngày cấp phép 07/03/2012) Ngày hoạt động 06/08/2012 Địa chỉ Thửa đất 730, tờ bản đồ số 07, đường ĐT 743, khu kho bãi Phú Tài, Khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Loại hình Công ty bìa Ngành nghề Thiết kế bao bì, hộp giấy, thùng carton, giấy tấm, in ấn và gia công in ấn trên bao bì giấy. Nhân viên chủ chốt Nguyễn Quang Vinh (Giám đốc) Doanh thu 72 tỷ VND (2019) Vốn điều lệ 8 tỷ VND Số nhân viên 64 (2019) Điện thoại 0650 3856579-80-81 Fax 0650 3856582 Email ctyhoaduong@gmail.com 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 2.2.1. Chức năng của doanh nghiệp − Sản xuất, in ấn các sản phẩm về thùng carton và một số sản phẩm các liên quan đến giấy carton như nẹp giấy, pallet giấy, vách ngăn giấy, giấy cuộn 2 lớp. 14
 • 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 − Thiết kế sản phẩm theo mẫu mã của khách hàng, tư vấn cho khách hàng nhằm sáng tạo ra mẫu mã sản phẩm. 2.2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp − Công ty hoạt động vì mục đích lợi nhuận, vì vậy phải bào toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại Công ty, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách của Nhà Nước và tích lũy đầu tư để phát triển. − Đăng ký giấy phép kinh doanh và thức hiện đúng ngành nghề kinh doanh được đăng ký trong giấy phép, chịu trách nhiệm đóng thuế, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật. − Công ty được thành lập dựa trên luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. − Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động theo luật định. − Thực hiện và chịu trách nhiệm về mức độ trung thực của các báo cáo, thống kê, chế độ kế toán theo quy định của nhà nước. − Đảm bảo điều kiện cho người lao động nhằm khuyến khích sản xuất, thu hút nhân tài, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. − Nghiên cứu, tổng hợp và thực hiện một các nghiêm chỉnh các hợp đồng với khách hàng. 2.3. Các khách hàng, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của công ty Khách hàng chính của công ty là những công ty sản xuất có nhu cầu đóng gói sản phẩm bằng thùng carton và những công ty bìa có nhu cầu cần gia công in ấn. 15
 • 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 2.3.1. Một số khách hàng lớn của Công ty TNHH Hòa Đường (Nguồn: Phòng kinh doanh) Tên khách hàng Ngành Sản phẩm chính RHEEM Sản xuất pin năng lượng Thùng carton 3 lớp và 5 mặt trời, máy nóng lạnh. lớp. FORMOSA Sản xuất vải Thùng carton 5 lớp. SEWOON Sản xuất dụng cụ y tế. Thùng carton 3 lớp, 5 lớp và thùng offset. ĐÔNG LÂM Sản xuất hải sản đông lạnh. Thùng carton 3 lớp, 5 lớp cán màng PE chống thấm. HEAVY Sản xuất búa, rìu xuất khẩu Thùng carton 3 lớp, 5 lớp. TINGRAY Sản xuất các loại ốc vít. Thùng carton 3 lớp, 5 lớp sóng BE. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty TNHH Hòa Đường gồm: - Bao bì thùng carton. - Giấy cuộn 2 lớp. - In ấn và tạo mẫu thùng carton. - In offset carton. - In thùng carton 1 nắp. - In thùng carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp. - In thùng carton nắp âm dương. - In thùng carton nắp chồm. - In thùng carton nắp thường. - Sản xuất thùng carton. - Thiết kế in và tạo mẫu hộp bế. - Thiết kế và in ấn thùng carton. - Thiết kế và tạo mẫu pallet giấy. - Thiết kế và tạo mẫu tấm lót. - Thiết kế và tạo mẫu thanh nẹp giấy. - Thiết kế và tạo mẫu vách ngăn giấy. 16
 • 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Hình 2.3.1. Một số sản phẩm thùng carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp Hình 2.3.2. Vách ngăn giấy Hình 2.3.3. Giấy cuộn 2 lớp Hình 2.3.4. Thanh nẹp giấy 17
 • 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Hình 2.3.5. Pallet giấy Bằng phương pháp hiện đại, sử dụng máy móc hiện đại như máy in tự động 3 màu, máy cắt giấy, máy cắt khe, máy bế bao bì, máy đóng định tự động, máy dán hồ tự động, máy buộc dây, máy cán màng,… sản phẩm đầu ra luôn đảm bảo láng mịn, sắc nét và lâu phai màu. 2.4. Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường 2.4.1. Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Hòa Đường Hình 2.4.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức tại Công ty TNHH Hòa Đường 18
 • 45. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 − Phòng kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Tạo đơn trên hệ thông để các bộ phận khác theo dõi. − Thu mua: Mua nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất theo đơn hàng của bộ phận kinh doanh và tìm nhà cung ứng nguyên vật liêu. Quản lý số lượng nguyên vật liệu đầu vào. − Sản xuất:  Phòng bảng: Làm khung để in nội dung in theo nội dung bảng thiết kế của bộ phận kinh doanh đưa xuống.    Bộ phận bế: Dập những sản phẩm thùng, hộp có chi tiết phức tạp.    Bộ phận in: Sử dụng khung in của phòng bảng để in ấn sản phẩm theo đơn hàng của phòng kinh doanh.    Bộ phận dán keo, đóng ghim: Nối thùng carton và hộp sau khi in thành sản phẩm hoàn chỉnh, dán tem theo yêu cầu của khách hàng.    Bộ phận đóng gói: Khi bộ phận dán kéo, đóng đinh hoàn tất thì bộ phận này có trách nhiệm đóng gói theo số lượng công ty hoặc khách hàng quy định.   − Kho – vận chuyển: Khi bộ phận đóng gói hoàn thành nhiệm vụ, sản phâm sẽ được vận chuyển vào kho thành phẩm. Khi có thông báo giao hàng từ phòng kinh doanh thì vận chuyển có nhiệm vụ sắp xếp xe giao hàng cho khách hàng đúng thời gian, địa điểm, chính xác sản phẩm, số lượng 19