Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland. Thứ ba, phân tích những yếu tố gây ảnh hưởng đến sự hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Từ đó, thấy được những ưu, nhược điểm về chính sách đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp.

Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KINH TẾ
***********
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI
LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ
VẤN RUBYLAND
Sinh viên thực hiện
Lớp
Khoá
Ngành
: Huỳnh Thị Thúy Duyên
: D17QT01
: 2017-2021
:Quản trị Kinh doanh
Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Nam Khoa
Bình Dương, tháng
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài
lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH
Thương mại và Tư vấn Rubyland” là một công trình nghiên cứu độc lập
không có sự sao chép của người khác. Đề tài là một sản phẩm mà em đã nỗ
lực nghiên cứu trong quá trình học tập tại trường cũng như thực tập tại
công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Trong quá trình viết bài
có sự tham khảo một số tài liệu có nguồn gốc rõ ràng dưới sự hướng dẫn
của Thầy Nguyễn Nam Khoa – Giảng viên khoa Kinh tế trường đại học
Thủ Dầu Một. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về bài luận văn này, em xin cam
đoan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2020
Người thực hiện
Huỳnh Thị Thúy Duyên
i
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chuyên đề báo cáo tốt nghiệp, trước hết em xin gửi
đến quý thầy, cô khoa Kinh tế trường đại học Thủ Dầu Một lời cảm ơn
chân thành. Đặc biệt, em xin gửi đến thầy Nguyễn Nam Khoa người đã tận
tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo tốt nghiệp
này lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các phòng ban của công
ty TNHH thương mại và tư vấn RubyLand đã tạo điều kiện thuận lợi cho
em được tìm hiểu thực tiễn trong suốt quá trình thực tập tại công ty.
Cuối cùng, em xin cảm ơn các anh chị phòng hành chính – nhân sự cũng như
các phòng ban khác của công ty TNHH thương mại và tư vấn RubyLand đã
giúp đỡ, cung cấp những số liệu và biểu mẫu công việc thực tế của doanh
nghiệp để em hoàn thành tốt chuyên đề báo cáo tốt nghiệp này.
Vì kiến thức bản thân và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài luận văn
báo cáo tốt nghiệp này em không tránh khỏi những sai sót. Kính mong
nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy/Cô để em có điều kiện để
bổ sung các kiến thức cũng như học hỏi và tiếp thu thêm được nhiều kinh
nghiệm. Từ đó phục vụ tốt hơn cho công việc của bản thân trong tương lai.
Em xin chân thành cảm ơn!
ii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN - 05
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN/ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
1. Sinh viên / Học viên thực hiện đề tài: Huỳnh Thị Thúy Duyên Ngày sinh: 20/01/1999
MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Điện thoại: 0356209079 Email: 1723401010033@student.tdmu.edu.vn
2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số …/QĐ-ĐHTDM ngày ….. tháng …. năm 201…
3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): NGUYỄN NAM KHOA
4. Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND.
Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của CBHD
(Ký tên)
1
24/8 – 29/8/2020 Tìm các nghiên cứu đã thực hiện về đề tài đã chọn
2
31/8 – 5/9/2020 Hệ thống hóa các nghiên cứu đã thực hiện
3
7/9 – 12/9/2020 Viết Phần mở đầu + Chương 1 (Cơ sở lý luận của đề tài)
Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:
Được tiếp tục:
Không tiếp tục:
4
14/9 – 19/9/2020 Viết Chương 2 (Thông tin tổng quan về DN)
iii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của CBHD
(Ký tên)
5
21/9 – 26/9/2020 Viết Chương 3 (Phân tích thực trạng ... tại DN)
28/9 – 3/10/2020 GVHD góp ý chỉnh sửa Chương 1 & 2 & 3
6
Thực hiện lấy dữ liệu sơ cấp
Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:
Được tiếp tục:
…………………Không tiếp tục:
7
5/10 – 10/10/2020 Viết Chương 4 (Giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế tại DN)
8
12/10–17/10/2020 Viết Kết luận
9
19/10–24/10/2020 GVHD góp ý chỉnh sửa Chương 4 & Kết luận
10
26/10–30/10/2020 GVHD góp ý chỉnh sửa bài Báo cáo tốt nghiệp
Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 02 bản, 01 bản gửi về Phòng Đào tạo đại học, 01 bản SV lưu giữ để nộp cùng với khóa
luận/đồ án khi kết thúc thời gian thực hiện ĐA/KLTN.
Ý kiến của cán bộ hướng dẫn Bình Dương, ngày …… tháng …… năm ……
(Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)
iv
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN – 10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Thời gian: .........................................................................................................................
Địa điểm: .........................................................................................................................
Thành viên Hội đồng: ......................................................................................................
1. .............................................................................
2 ..............................................................................
3 .............................................................................
Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
TƯ VẤN RUBYLAND
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Thúy Duyên
Mã số sinh viên: 1723401010033
Lớp: D17QT01
NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:
I. Nội dung
- Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình ..................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
- Nội dung & kết quả ........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
- Trả lời câu hỏi hội đồng .................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
II. Điểm kết luận của Hội đồng: ....................................................................................
Bình Dương, ngày......tháng .....năm 20…
Chủ tịch Ủy viên – thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
v
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN - 09
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bình Dương, ngày thángnăm 2020
PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Báo Cáo Tốt nghiệp)
1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..………………………………………………………………………………….. …
2. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên Mã số SV: 1723401010033
3. Lớp: D17QT01 Khóa học: 2017-2021 Ngành: Quản trị Kinh doanh
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND
5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm)
Tiêu chí
Điểm tối Tốt Khá Trung bình Kém
Điểm
đa 100% 75% 50% 0%
Hình Trình bày đúng quy Trình bày khá đúng quy Trình bày khá đúng quy Trình bày sai quy định,
Hình
thức 1 định, bố cục hợp lý, lập định, bố cục hợp lý, lập định, bố cục chưa hợp lý, lập bố cục không hợp lý, lập
luận chặt chẽ luận có cơ sở luận thiếu cơ sở. luận không cơ sở
thức
Văn phong rườm rà gây
trình Văn phong gọn gàng và Văn phong gọn gàng và Văn phong rườm rà nhưng
Văn khó hiểu, có nhiều lỗi
bày 1 súc tích, không có lỗi súc tích, ít lỗi văn phạm hiểu được, nhiều lỗi văn
phong nặng về văn phạm và
văn phạm và chính tả. và chính tả. phạm và chính tả.
chính tả
Nội Nội Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu
dung và dung báo 3.5 ràng, có ý nghĩa khoa ràng, có ý nghĩa thực ràng. Có trình bày sơ sở lý chưa rõ ràng. Chưa trình
kết quả cáo học và thực tiễn. Trình tiễn. Trình bày khá đầy thuyết liên quan nhưng còn bày cơ sở lý thuyết liên
vi
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
bày đầy đủ cơ sở lý đủ cơ sở lý thuyết liên thiếu và sai sót. Phương quan. Phương pháp
thuyết liên quan. quan. Phương pháp pháp nghiên cứu khá phù nghiên không phù hợp
Phương pháp nghiên nghiên cứu phù hợp hợp
cứu phù hợp
Kết quả đảm bảo độ tin
Kết quả đảm bảo độ tin
Kết quả có cơ sở nhưng Kết quả thiếu cơ sở và
cậy, có giá trị khoa học chưa đảm bảo độ tin cậy, ít thiếu tin cậy, không có
cậy, có giá trị thực tiễn,
và thực tiễn, kết luận có giá trị thực tiễn, kết luận giá trị thực tiễn, kết luận
Kết quả 2.5 kết luận đáp ứng đầy đủ
đáp ứng đủ yêu cầu về chưa đáp ứng đủ yêu cầu về không đáp ứng được
yêu cầu về mục tiêu và
mục tiêu và nội dung mục tiêu và nội dung nghiên yêu cầu về mục tiêu và
nội dung nghiên cứu.
nghiên cứu cứu nội dung nghiên cứu.
Thể hiện được kiến Thể hiện được kiến
Ít thể hiện được kiến thức,
Không thể hiện được
Mức độ Thể hiện thức, trả lời được thức nhưng cần gợi ý, kiến thức, không trả
1 trả lời được từ 30- 50%
thể hiện kiến thức 100% câu hỏi của trả lời được trên 50% lời được câu hỏi của
câu hỏi của Hội đồng
kiến Hội đồng câu hỏi của Hội đồng Hội đồng
thức và
Trình bày logic và đúng Trình bày đủ và đúng Báo cáo trình bày thiếu
kỹ năng Trình bày tương đối đầy đủ, logic, không theo thời
thời gian quy định, thời gian quy định,
thuyết Thuyết đúng thời gian quy định, gian quy định, phong
1 phong cách tự tin, am phong cách báo cáo tự
trình trình phong cách thiếu tự tin, khá cách báo cáo thiếu tự
hiểu sâu về vấn đề báo tin, nắm vững được vấn
BCTN nắm vấn đề báo cáo tin, không nắm được
cáo đề báo cáo vấn đề báo cáo
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cán bộ chấm
(Ký và ghi rõ họ tên)
vii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN - 09
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bình Dương, ngày thángnăm 2020
PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dùng cho Giảng viên Phản biện)
1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..………………………………………………………………………………….. …
2. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên Mã số SV: 1723401010033
3. Lớp: D17QT01 Khóa học: 2017-2021 Ngành: Quản trị Kinh doanh
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND.
5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm)
Tiêu chí
Điểm tối Tốt Khá Trung bình Kém
Điểm
đa 100% 75% 50% 0%
Hình thức Trình bày đúng quy định, bố
Trình bày khá đúng quy Trình bày khá đúng quy định, Trình bày sai quy định, bố
1 định, bố cục hợp lý, lập bố cục chưa hợp lý, lập luận cục không hợp lý, lập
cục hợp lý, lập luận chặt chẽ
luận có cơ sở thiếu cơ sở. luận không cơ sở
Hình thức trình
Văn phong rườm rà gây
bày Văn phong gọn gàng và súc Văn phong gọn gàng và Văn phong rườm rà nhưng
khó hiểu, có nhiều lỗi
Văn phong 1 tích, không có lỗi văn phạm súc tích, ít lỗi văn phạm và hiểu được, nhiều lỗi văn phạm
nặng về văn phạm và
và chính tả. chính tả. và chính tả.
chính tả
viii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, Mục tiêu nghiên cứu rõ
Mục tiêu nghiên cứu khá rõ
Mục tiêu nghiên cứu chưa
có ý nghĩa khoa học và thực ràng, có ý nghĩa thực tiễn. rõ ràng. Chưa trình bày
ràng, cơ sở lý thuyết có trình
Nội dung tiễn. Trình bày đầy đủ cơ sở Trình bày khá đầy đủ cơ sở các khái niệm cơ sở lý
4 bày nhưng còn thiếu sót.
báo cáo lý thuyết liên quan đến đề tài. lý thuyết liên quan đến đề thuyết liên quan. Phương
Phương pháp nghiên cứu khá
Phương pháp nghiên cứu phù tài. Phương pháp nghiên pháp nghiên không phù
phù hợp
Nội dung và kết hợp cứu phù hợp hợp
quả
Kết quả đảm bảo độ tin cậy, Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả có cơ sở nhưng chưa
Kết quả thiếu cơ sở và
thiếu tin cậy, không có
có giá trị khoa học và thực cậy, có giá trị thực tiễn, kết đảm bảo độ tin cậy, ít có giá
giá trị thực tiễn, kết luận
Kết quả 3.5 tiễn, kết luận đáp ứng đủ yêu luận đáp ứng đầy đủ yêu trị thực tiễn, kết luận chưa đáp
không đáp ứng được yêu
cầu về mục tiêu và nội dung cầu về mục tiêu và nội ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và
cầu về mục tiêu và nội
nghiên cứu dung nghiên cứu. nội dung nghiên cứu
dung nghiên cứu.
Trích dẫn Trích dẫn 0.5 Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cán bộ chấm
(Ký và ghi rõ họ tên)
ix
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN - 09
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bình Dương, ngày thángnăm 2020
PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn)
1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..………………………………………………………………………………….. …
2. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên Mã số SV: 1723401010033
3. Lớp: D17QT01 Khóa học: 2017-2021 Ngành: Quản trị Kinh doanh
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND.
Tiêu chí Điểm tối Tốt Khá Trung bình Kém Điểm
đa 100% 75% 50% 0%
Nêu ý tưởng
Tích cực tìm kiếm và chủ Cần hỗ trợ để lựa chọn ý Cần hỗ trợ nhiều để lựa
Không quan tâm lựa chọn
0.5 động đưa ra ý tưởng xây tưởng và xây dựng nội dung chọn ý tưởng và xây dựng
ý tưởng thực hiện BCTN
dựng nội dung BCTN BCTN nội dung BCTN
Thái độ tham gia
Nghiêm túc, chủ động, Nghiêm túc, khá chủ động, Khá nghiêm túc, không
Không nghiêm túc và
Tinh thần và không trung thực, không
1 thường xuyên trao đổi và báo thường xuyên báo cáo kết chủ động báo cáo kết quả
thái độ trình bày và báo cáo kết
cáo kết quả thực hiện quả thực hiện thực hiện
quả thực hiện
Cần nhiều hỗ trợ từ
Hoàn toàn không vận
Chủ động, vận dụng tốt kiến Chủ động, vận dụng khá tốt GVHD mới vận dụng
Kiến thức và kỹ dụng được kiến thức
Kiến thức 0.5 thức chuyên ngành vào giải kiến thức chuyên ngành vào được kiến thức chuyên
năng chuyên ngành vào giải
quyết vấn đề giải quyết vấn đề ngành vào giải quyết vấn
quyết vấn đề
đề
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
x
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Sử dụng thành thạo các phần
Sử dụng khá thành thạo các Sử dụng tương đối thành Không sử dụng được các
phần mềm chuyên ngành thạo các phần mềm phần mềm chuyên ngành
Kỹ năng 0.5 mềm chuyên ngành hoặc tài
hoặc tài liệu tham khảo nước chuyên ngành hoặc tài liệu hoặc tài liệu tham khảo
liệu tham khảo nước ngoài
ngoài tham khảo nước ngoài nước ngoài
Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, Mục tiêu nghiên cứu khá
Mục tiêu nghiên cứu
có ý nghĩa khoa học và thực có ý nghĩa thực tiễn. Trình rõ ràng. Có trình bày cơ sở
chưa rõ ràng. Chưa trình
Nội dung tiễn. Trình bày đầy đủ cơ sở bày khá đầy đủ cơ sở lý lý thuyết liên quan đến đề
3.5 bày cơ sở lý thuyết liên
báo cáo lý thuyết liên quan đến đề tài. thuyết liên quan đến đề tài. tài nhưng còn thiếu và sai
quan. Phương pháp
Phương pháp nghiên cứu phù Phương pháp nghiên cứu phù sót. Phương pháp nghiên
nghiên không phù hợp
Nội dung và kết hợp hợp cứu khá phù hợp
quả
Kết quả đảm bảo độ tin cậy, Kết quả đảm bảo độ tin cậy,
Kết quả có cơ sở nhưng Kết quả thiếu cơ sở và
chưa đảm bảo độ tin cậy, ít thiếu tin cậy, không có
có giá trị khoa học và thực có giá trị thực tiễn, kết luận
có giá trị thực tiễn, kết giá trị thực tiễn, kết luận
Kết quả 3.5 tiễn, kết luận đáp ứng đủ yêu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về
luận chưa đáp ứng đủ yêu không đáp ứng được yêu
cầu về mục tiêu và nội dung mục tiêu và nội dung nghiên
cầu về mục tiêu và nội cầu về mục tiêu và nội
nghiên cứu cứu.
dung nghiên cứu dung nghiên cứu.
Trích dẫn Trích dẫn 0.5 Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cán bộ chấm
(Ký và ghi rõ họ tên)
xi
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BCTN - 07
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên chấm báo cáo tốt nghiệp)
I. Thông tin chung
- Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01
- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI
VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN
RUBYLAND
- Họ và tên người hướng dẫn: Nguyễn Nam Khoa
II. Nhận xét về khóa luận
2.1. Nhận xét về hình thức:
2.2. Tính cấp thiết của đề tài:
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.3. Mục tiêu và nội dung:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ___________________________________________
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.5. Phương pháp nghiên cứu:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.6. Kết quả đạt được:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
xii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
...................................................................................................................................................
2.7. Kết luận và đề nghị:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
IV. Đánh giá
1. Đánh giá chung
2. Đề nghị Đạt:
Không đạt:
Kết quả bằng số:
Bằng chữ:……………………….
Giảng viên chấm
Ký tên (ghi rõ họ tên)
…………………………………………
xiii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên chấm báo cáo tốt nghiệp)
I. Thông tin chung
- Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01
- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN
VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND
- Họ và tên người hướng dẫn: Nguyễn Nam Khoa
II. Nhận xét về khóa luận
2.1. Nhận xét về hình thức:
2.2. Tính cấp thiết của đề tài:
.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2.3. Mục tiêu và nội dung:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ____________________________________
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2.5. Phương pháp nghiên cứu:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2.6. Kết quả đạt được:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
1
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
.......................................................................................................................................
2.7. Kết luận và đề nghị:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
IV. Đánh giá
1. Đánh giá chung
2. Đề nghị Đạt:
Không đạt:
Kết quả bằng số:
Bằng chữ:……………………….
Giảng viên chấm
Ký tên (ghi rõ họ tên)
…………………………………………
2
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ĐA/KLTN - 07
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)
I. Thông tin chung
- Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01
- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN
VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND
- Họ và tên người hướng dẫn: Nguyễn Nam Khoa
II. Nhận xét về khóa luận
2.1. Nhận xét về hình thức:
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.2. Tính cấp thiết của đề tài:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.3. Mục tiêu và nội dung: ___________________________________________________
....................................................................................................................................... …
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.5. Phương pháp nghiên cứu:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.6. Kết quả đạt được:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.7. Kết luận và đề nghị:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
IV. Đánh giá
1. Đánh giá chung
2. Đề nghị Đạt:
Không đạt:
Kết quả bằng số:
Bằng chữ:……………………….
Giảng viên hướng dẫn
Ký tên (ghi rõ họ tên)
…………………………………………
4
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
MỤC LỤC
Lời mở đầu .............................................................................................. ..1
Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu .............................................. 2
1.1Lý do chọn đề tài .................................................................................. 2
1.2Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................ 2
1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................... 3
1.3Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 3
1.3.1 Khách thể nghiên cứu ...................................................................... 3
1.3.2 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 3
1.4Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 3
1.4.1 Không gian ....................................................................................... 3
1.4.2 Thời gian .......................................................................................... 3
1.5 Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 4
1.5.1 Nguồn dữ liệu ................................................................................... 5
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu. ................................................................ 5
1.5.2.1 Nghiên cứu định tính ..................................................................... 5
1.5.2.2 Nghiên cứu định lượng ................................................................. 5
1.5.3 Phương pháp lấy mẫu ....................................................................... 5
1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................................................ 5
1.7.Kết cấu đề tài ....................................................................................... 5
Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu ..................................... 6
2.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand ..... 6
2.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển .................................. 6
5
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động .................................................... 7
2.1.3 Cơ cấu tổ chức.................................................................................. 9
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức: .................................................................... 9
2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban ............................... 13
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2017 –
2019......................................................................................................... 15
2.2 Các lý thuyết về mức độ hài lòng trong công việc ....................... 1525
2.2.1 Khái niệm về sự hài lòng trong công việc ................................. 2515
2.2.2 Khái niệm về chính sách đãi ngộ ................................................... 15
2.2.3 Mối quan hệ giữa chính sách đãi ngộ với mức độ hài lòng của nhân
viên .......................................................................................................... 15
2.3 Lược khảo các bài báo khoa học nghiên cứu ................................... 16
2.3.1 Lược khảo các bài báo cáo khoa học nghiên cứu trên thế giới ...... 16
2.3.2 Lược khảo bài báo cáo khoa học nghiên cứu tại Việt Nam ........... 17
2.4 Mô hình các nghiên cứu khoa học về mức độ hài lòng trong công
việc trên thế giới ...................................................................................... 18
2.5 Xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................. 19
2.5.1 Chính sách lương thưởng ............................................................... 20
2.5.2 Môi trường làm việc ....................................................................... 21
2.5.3 Tính chất công việc ........................................................................ 21
2.5.4 Cơ hội đào tạo và thăng tiến .......................................................... 22
2.5.5 Phong cách lãnh đạo ...................................................................... 22
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu ...................................................... 24
3.1Quy trình nghiên cứu ......................................................................... 24
3.1.1 Quy trình nghiên cứu định tính ...................................................... 24
6
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
3.1.2 Quy trình nghiên cứu định lượng ................................................... 25
3.2Phương pháp chọn mẫu và xử lý số liệu ............................................ 25
3.2.1 Xác định kích thước mẫu ............................................................. 25
3.2.2 Phương pháp xử lý dữ liệu ........................................................... 26
3.3 Đánh giá thang đo ............................................................................. 26
3.3.1 Kiểm tra độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha ........................ 26
3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ................................................ 27
3.4 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu ........................................................ 27
3.5 Phân tích tương quan ........................................................................ 27
3.6 Xây dựng mô hình ............................................................................. 28
3.7 Mã hóa thang đo của mô hình nghiên cứu: ....................................... 29
Chương 4: Kết quả nghiên cứu ............................................................... 32
4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu ................................................................. 32
4.1.1 Giới tính ......................................................................................... 33
4.1.2 Độ tuổi ............................................................................................ 34
4.1.3 Trình độ học vấn ............................................................................ 35
4.1.4 Phòng ban công tác ........................................................................ 35
4.1.5 Thâm niên làm việc ........................................................................ 36
4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo .......................................................... 37
4.2.1 Kiểm định độ tin cậy nhân tố chính sách lương thưởng: ............... 38
4.2.2 Kiểm định độ tin cậy nhân tố môi trường làm việc ....................... 39
4.2.3 Kiểm định độ tin cậy nhân tố tính chất công việc ......................... 40
4.2.4 Kiểm định độ tin cậy nhân tố cơ hội đào tạo và thăng tiến ........... 41
4.2.5 Kiểm định độ tin cậy nhân tố phong cách lãnh đạo ....................... 42
4.2.6 Kiểm định độ tin cậy nhân tố sự hài lòng ...................................... 45
7
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .....................................................47
4.4 Phân tích tương quan giữa các nhân tố.............................................49
4.5 Mô hình hồi quy................................................................................50
4.6 Kiểm định mô hình nghiên cứu: .......................................................53
4.6.1 Kiểm định Independent -samples T-test........................................53
4.6.2 Kiểm định One-Way ANOVA ......................................................56
Chương 5: Kết luận và giải pháp ............................................................59
5.1Kết luận..............................................................................................59
5.2Giải pháp............................................................................................59
Tài liệu tham khảo ..................................................................................63
Phụ lục........................................................................................................................................... 65
8
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU
Hình 2.1.1 Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand
Hình 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty RubyLand
Bảng 2.4.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh RubyLand (2017-2019)
Bảng 2.4.2: Các chỉ số tài chính của RubyLand (2017-2019)
Hình 2.4.1 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong
công việc của Herzberg và cộng sự
Hình 2.5.1 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong
công việc của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn
RubyLand
Bảng 4.1 Thống kê mô tả mẫu
Hình 4.1.1.1 Thống kê mô tả giới tính
Hình 4.1.2.1 Thống kê mô tả độ tuổi
Hình 4.1.3.1 Thống kê mô tả trình độ học vấn
Hình 4.1.4.1 Thống kê về số lượng nhân viên của các phòng
ban Hình 4.1.5.1 Thống kê thâm niên làm việc
Bảng 4.2.1.1 Kiểm định độ tin cậy nhân tố chính sách lương thưởng
Bảng 4.2.1.2 Kiểm định độ tin cậy nhân tố môi trường làm việc
Bảng 4.2.1.3 Kiểm định độ tin cậy nhân tố tính chất công việc
Bảng 4.2.1.4 Kiểm định độ tin cậy nhân tố chính sách đào tạo và thăng
tiến
Bảng 4.2.1.5 Kiểm định độ tin cậy nhân tố phong cách lãnh đạo
9
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Bảng 4.2.1.6 Kiểm định độ tin cậy nhân tố sự hài lòng
Bảng 4.3.1 Bảng KMO
Bảng 4.3.2 Bảng phương sai trích
Bảng 4.3.3 Kết quả ma trận xoay các nhân tố tác động đến sự hài lòng
Bảng 4.4.1 Giá trị tương quan
Bảng 4.5.1 Bảng Model Summary
Bảng 4.5.2 Bảng kiểm định ANOVA
Bảng 4.5.3 Bảng mô hình hồi quy
Bảng 4.5.4 Kết quả phân tích hồi quy
Bảng 4.6.1.1 Bảng kiểm định T-test biến giới tính
Bảng 4.6.1.2 Bảng kiểm định T-test biến độ tuổi
Bảng 4.6.2.1 Kiểm định phương sai đồng nhất biến giới tính
Bảng 4.6.2.2 Kiểm định ANOVA biến giới tính
Bảng 4.6.2.3 Kiểm định Welch biến giới tính
Bảng 4.6.2.4 Kiểm định phương sai đồng nhất biến độ
tuổi Bảng 4.6.2.5 Kiểm định ANOVA biến độ tuổi
10
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống ngày nay, yếu tố con người đang ngày càng được quan
tâm và chú trọng. Một tập thể vững mạnh là nơi luôn đặt vai trò của con người
làm nhân tố chủ chốt. Chính vì con người hay nguồn nhân lực luôn là nhân tố
quyết định mọi vấn đề và là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh
nghiệp. Để duy trì và phát triển nguồn nhân lực này, cần có một người lãnh
đạo sáng suốt, biết nắm bắt cơ hội, lập ra các chính sách và áp dụng các
phương pháp quản lý phù hợp. Chính vì vậy, công tác quản lý nguồn nhân lực
luôn được ưu tiên chú trọng hàng đầu vì đó là một công việc đòi hỏi phải vừa
mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Một chính sách quản lý nguồn
nhân phù hợp sẽ thỏa mãn được mong muốn của nhân viên và cả nhà quản trị,
từ đó cùng nhau góp hết sức mình hướng tới mục tiêu lợi ích chung của công
ty. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp có một đội ngũ lao động làm việc hiệu
quả, cống hiến hết mình cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sẽ là lợi
thế cạnh tranh vô cùng quan trọng trên thương trường. Từ đó chúng ta đã và
đang nhận thấy rõ nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp trong việc tuyển dụng,
đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam bước vào nền kinh tế thị trường như hiện
nay. Chỉ khi doanh nghiệp có nguồn nhân lực đủ mạnh thì mới có thể tồn tại
và phát triển trên thị trường và sau đó hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
11
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp, môi trường kinh doanh
ngày càng khó khăn, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn về vấn đề
xây dựng nguồn nhân lực vững chắc cho mình. Vì lẽ đó, chính sách đãi ngộ sẽ
là tấm gương phản ánh sự quan tâm và chăm sóc của doanh nghiệp đối với
đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, để từ đó kích thích
người lao động có thể hoàn thành công việc được giao hoặc cách hiệu quả
nhất. Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp được thể hiện thông qua hệ thống
tiền lương. Hệ thống tiền lương của doanh nghiệp được xây dựng thường
hướng đến các mục tiêu sau: thu hút nhân viên, duy trì nhân viên giỏi, hiệu
quả được chi phí và đáp ứng các yêu cầu pháp luật.
Chính sách đãi ngộ lại là một bộ phận cấu thành nên chi phí sản xuất của
doanh nghiệp. Do đó, để đạt được đồng thời hai mục tiêu này thì việc xây
dựng một chính sách đãi ngộ hợp lý trong doanh nghiệp là một vấn đề rất khó
khăn. Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhất là chức doanh
nghiệp nhỏ và vừa thì mục tiêu cơ bản nhất vẫn là hướng đến việc tối thiểu
hóa chi phí nhằm đạt được mức lợi nhuận là cao nhất. Đó là lý do vì sao
doanh nghiệp của Việt Nam cần có sự quan tâm đúng mức về tầm quan trọng
của chính sách đãi ngộ với người lao động để thu hút nhân tài và kích thích
nhân viên.Tuy nhiên hiện nay, hiệu quả thực sự không như kỳ vọng do thiếu
cơ sở khoa học và lý luận.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đãi ngộ nhân sự, với mong
muốn góp phần tìm hiểu và đóng góp. Thông qua nghiên cứu này, từ những
kiến thức tiếp thu trong quá trình học tập tại trường gắn kết với nghiên cứu
thực tiễn sẽ đưa ra những đề xuất giúp doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn
đề còn vướng mắc về đại ngộ nhân sự hiện nay. Tôi chọn nghiên cứu với đề
tài “Các yếu tố ảnh hướng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công
tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Rubyland”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
12
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Thông qua cuộc khảo sát phải đánh giá được nhân tố nào là nguyên nhân
cơ bản nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về chính sách đãi ngộ
nhân sự tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Thứ nhất, khảo sát nhằm thăm dò, xác định những yếu tố tác động đến sự
hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH
Thương mại và Tư vấn RubyLand.
Thứ hai, sau khi xác định được các yếu tố sẽ kiểm chứng để xem yếu tố
nào tác động chính đến sự hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân
viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand.
Thứ ba, phân tích những yếu tố gây ảnh hưởng đến sự hài lòng về chính
sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn
RubyLand. Từ đó, thấy được những ưu, nhược điểm về chính sách đãi ngộ
nhân sự tại doanh nghiệp.
Thứ tư, sau khi xác định được các yếu tố tác động chính sẽ đề xuất các giải
pháp nhằm nâng cao sự hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên
tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand.
1.3 Đối tượng nghiên cứu
1.3.1 Khách thể nghiên cứu:
Tất cả nhân viên thuộc công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand.
Họ sẽ là đối tượng được phỏng vấn để phục vụ cho việc nghiên cứu.
1.3.2 Đối tượng nghiên cứu:
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự
của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian: Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand
1.4.2 Thời gian:
• Thời gian nghiên cứu sơ cấp: từ ngày 24/08/2020 đến ngày 20/09/2020
• Thời gian nghiên cứu thứ cấp: từ ngày 21/09/2020 đến ngày 19/10/2020
13
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Nguồn dữ liệu: dữ liệu thứ cấp từ các bài nghiên cứu trong và ngoài
nước, dữ liệu sơ cấp từ việc khảo sát bằng bảng câu hỏi.
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu: định tính và định lượng đan xen để hỗ
trợ cho phương pháp nghiên cứu được chính xác hơn.
1.5.2.1 Nghiên cứu định tính:
Thu thập số liệu từ thống kê, thảo luận nhóm để đưa ra bảng câu hỏi,
dùng bảng câu hỏi để phỏng vấn sâu các chuyên gia là trưởng bộ phận của
doanh nghiệp, dữ liệu thu thập được từ các cuộc phỏng vấn sâu sẽ được phân
ra thành nhiều chủ đề và được đưa vào các chủ đề đã có trong mô hình nghiên
cứu, thiết kế bảng câu hỏi chính.
1.5.2.2 Nghiên cứu định lượng:
Sau khi có được bảng câu hỏi từ nghiên cứu định tính nhóm nghiên cứu
tiến hành khảo sát khảo sát bảng câu hỏi. Nghiên cứu định lượng là phương
pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong nghiên cứu này
1.5.3 Phương pháp lấy mẫu: xác xuất
1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
Những kết quả sau nghiên cứu đề tài này sẽ cung cấp cho RubyLand
một nguồn thông tin về mức độ hài lòng cũng như những yếu tố ảnh hưởng
đến mức độ hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty
TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có
cái nhìn khái quát hơn về chính sách đãi ngộ và tầm quan trọng của chính
sách đãi ngộ nhân sự trong giai đoạn hiện nay. Khi mà việc cân bằng giữa chi
phí và đãi ngộ nhân viên ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức, đặc
biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó, bài nghiên cứu cũng giúp các
nhà quản trị doanh nghiệp có thể bổ sung, điều chỉnh cũng như xây dựng các
chiến lược khả thi hỗ trợ cho chính sách đãi ngộ nhân sự của mình. Đưa
doanh nghiệp phát triển ngày một vươn xa hơn trên thị trường
1.7 Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
14
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Chương này nêu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu
và phạm vi khảo sát, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của nghiên
cứu.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Trình bày các khái niệm, các nghiên cứu trước liên quan và đưa ra mô hình đề
xuất nghiên cứu
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong chương này, giới thiệu vấn đề xây dựng thang đo, cách chọn mẫu, các
công cụ thu thập dữ liệu, quá trình thu thập thông tin được tiến hành như thế
nào và các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê được sử dụng trong luận văn.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Phân tích, diễn giải các dữ liệu đã thu được từ cuộc khảo sát bao gồm các kết
quả kiểm định độ tin cậy, độ phù hợp thang đo, các kết quả thống kê suy diễn
và thảo luận kết quả.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP
Thông qua kết quả nghiên cứu đưa ra một số kết luận, từ đó đề xuất ra những
giải pháp nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ nhân viên tại công ty TNHH Thương
mại và Tư vấn RubyLand.
15
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand
2.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
Thành lập vào ngày 27/7/2011 có trụ sở tại Thành phố Thủ Dầu Một.
Công ty Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền (RubyLand) là đơn vị chủ đầu tư
phân phối bất động sản và tiếp thị, tư vấn nhà ở và căn hộ. RubyLand còn là
đơn vị song hành cùng một số doanh nghiệp lớn về bất động sản như
Unihomes, Đất Xanh Miền Nam, Leo Land, ..
RubyLand cung cấp các dịch vụ như: phát triển các dự án do chính Ruby
Group làm chủ đầu tư. Tiếp thị và phân phối các sản phẩm bất động sản đa
dạng loại hình như: Bất động sản nhà ở, bất động sản cho thuê, căn hộ cao
cấp, chung cư, nhà phố …
Với triết lý kinh doanh "Giá Trị Vĩnh Cửu - Vươn Đến Tầm Cao Mới" -
tầm cao của tư duy, tầm cao của trách nhiệm, tầm cao của những giá trị, tin
rằng Ruby Land đã và đang trở thành đối tác tin cậy hàng đầu tại Bình Dương
về Đầu tư, Phát triển và Xây dựng các dự án Bất động sản cao cấp.
Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
Địa chỉ: 510 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu
Một, Bình Dương
Số điện thoại: 0981 378 478
Hình 2.1.1 Công ty TNHH Thương mại và tư vấn RubyLand (Nguồn:
Thu thập của tác giả)
16
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động

Chức năng:

Đối với khách hàng: RubyLand mang đến cho khách hàng sản phẩm chất
lượng tốt nhất với giá thành phù hợp nhất. Bên cạnh đó RubyLand còn mang
lại một khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Bình Dương.
Đối với đối tác: Mang lại cơ hội đầu tư tốt nhất dựa trên những giá trị lợi
ích bền vững, ổn định, lâu dài trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
Đối với người lao động: Tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, chuyên
nghiệp nhất, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân và cơ hội phát
triển bản thân.
Đối với xã hội: Luôn đi đầu trong các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ
cho người nghèo, gia đình khó khăn, các trẻ em nghèo hiếu học, đóng góp xây
dựng và phát triển cho cộng đồng, xã hội.

Lĩnh vực hoạt động:

Trong những năm trở lại đây, thị trường bất động sản Việt Nam đang
trên đà hồi phục, phát triển và trong tương lai, dự kiến sự tăng trưởng này sẽ
trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, Bình Dương là một trong những tỉnh
thành nóng về thị trường bất động sản do sự chững lại và hạn chế nguồn cung
của thành phố Hồ Chí Minh khiến thị trường các tỉnh giáp ranh thêm sôi
động. Bình Dương được đánh giá là điểm sáng của Đông Nam Bộ với nguồn
cung và cầu về đất nền tăng mạnh, theo báo cáo quý II/2019 của Chợ Tốt
Nhà. Theo đó, nguồn cung đất nền trong quý II/2019 tăng hơn 75% so với quý
trước. Bên cạnh phân khúc đất nền, thị trường Bình Dương còn xuất hiện
nhiều dự án căn hộ, nhà phố, biệt thự... quy mô lớn. Theo thống kê của chính
quyền Bình Dương, hiện mỗi năm tỉnh cần thêm từ 30.000 - 40.000 lao động,
trong khi lực lượng lao động tại chỗ chỉ đáp ứng được hơn một phần ba nên
phải thu hút lao động nhập cư khoảng trên 20.000 người. Chính vì vậy, nhà ở
bình dân và căn hộ chung cư chính là các sản phẩm mang lại nguồn khách
hàng rất lớn cho các dự án bất động sản, kể cả những người có ý định mua đất
để xây nhà cho thuê, đặt biệt là đối với những dự án như khu nhà ở cao cấp
cho các chuyên gia nước ngoài.
17
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nhà đầu tư cũng như khách
hàng quan tâm về thị trường nhà ở, các công ty bất động sản ở Bình Dương lần
lượt ra đời và ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Với hơn 1898 công ty bất
động sản đã tạo lập một chuẩn mới và định nghĩa lại khái niệm chuyên nghiệp
trong tư vấn và môi giới bất động sản tại Bình Dương. Ngoài ra, các doanh
nghiệp bất động sản cũng cam kết sẽ là đơn vị thực hiện việc kinh doanh một
cách chính trực từ trong ra ngoài (cho nhân viên công ty và cho khách hàng,
những nhà đầu tư). Đồng thời, sẽ là đơn vị môi giới được tin tưởng cho các chủ
đầu tư trong và ngoài nước cũng như khách mua tại địa bàn Bình Dương.
Nhóm 10 doanh nghiệp bất động sản lớn, có uy tín tại Bình Dương có thể kể
đến như:
 Công ty TNHH và phát triển Địa Ốc Thiên An

 Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Bình Dương Gia

 Công ty cổ phần và đầu tư Phát triển Đất Bình Dương (Binh Duong

Land)

 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Nam Dương

 Công ty TNHH Becamex Tokyu (Becamex Tokyu)

 Công ty cổ phần địa ốc Bình Dương

 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng địa ốc Kim Oanh

 Công ty cổ phần phát triển địa ốc Á Châu

 Công ty TNHH địa ốc Thuận Lợi

 Công ty Ba Thành Phát
Với chức năng và nhiệm vụ chính là kinh doanh, tiếp thị và phân phối các dự
án của các chủ đầu tư uy tín, tư vấn tiếp thị dự án bất động sản, tư vấn và nghiên
cứu thị trường, môi giới bất động sản, quảng cáo bất động sản. Phát triển hệ
thống sàn giao dịch bất động sản đạt chuẩn của Bộ xây dựng, phát triển mạng
lưới đại lý môi giới bất động sản rộng khắp trên toàn quốc, đa dạng hóa các hình
thức dịch vụ...Công ty RubyLand đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của
khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, xây dựng được lòng tin cũng như
khẳng định năng lực công ty qua các dự án đã hoàn thành và bàn giao
18
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
cho khách hàng như: Khu nhà ở Hoàng Gia, Khu Đô Thị Thịnh Gia, Thịnh
Gia Tower …
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Tổng
giám đốc
Giám đốc Phòng hành Phòng kế Phòng Phòng Phó Tổng
chính -nhân pháp lý Giám đốc
kinh doanh toán thiết kế
sự dự án dự án
Phòng Hành Kế toán
Quy
Kỹ thuật
Marketin chính tổng hợp Pháp lý - Xây
hoạch -
g dự án - dựng
xây dựng
Tín dụng cá nhân
Phòng Nhân sự dự án Vật tư
CSKH
Sàn giao Phúc lợi
Quản lý
dự án
dịch
Hình 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty RubyLand (Nguồn: Phòng
hành chính – nhân sự)
2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
Tổng giám đốc:
Tổng giám đốc là người quản lý và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh,
con người cũng như các hoạt động hợp tác của RubyLand. Chịu trách nhiệm
quyết định cao nhất trong tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Giám đốc kinh doanh:
Giám đốc kinh doanh lãnh đạo bộ phận kinh doanh trong việc soạn thảo,
thực hiện và đánh giá các quyết định được đưa ra về hoạt động kinh doanh
của Ruby Land. Xác định hướng kinh doanh hướng tới sự phát triển và lợi
nhuận của doanh nghiệp cũng như việc xây dựng quy trình và cơ sở hạ tầng
tăng trưởng hiệu quả. Ở RubyLand, giám đốc kinh doanh đứng đầu các nhóm
kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng và các sàn giao dịch. Giúp
doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược trong giao dịch các loại sản phẩm
từ nhà ở liền kề đến căn hộ chung cư...
19
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Phòng hành chính - nhân sự:

Quản lý Hợp đồng lao động:


 Theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực và thống kê nhân sự.

 Lọc ra những nhân viên nào đã đủ điều kiện được ký hợp đồng lao
động và tiến tới ký hợp đồng lao động.

 Lưu trữ hợp đồng lao động.

Tuyển dụng:


 Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu
cầu, chiến lược của công ty:

+ Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty và
các bộ phận liên quan.
+ Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm, Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực
(kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển
dụng nhân viên mới.
+ Tiến hành phỏng vấn ứng viên, lập chương trình hội nhập vào công ty cho
nhân viên mới.
 Tổ chức theo dõi và ký hợp đồng lao động cho người lao động

 Quản lý hồ sơ, lý lịch của nhân viên toàn công ty

 Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi biến động
nhân sự

 Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ nhân
viên lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

Quản lý Bảo hiểm xã hội:


 Làm các thủ tục báo cáo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai
nạn hàng tháng với cơ quan bảo hiểm

 Lập tờ khai cấp sổ bảo hiểm cho người lao động
20
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
 Theo dõi việc giải quyết chính sách – chế độ cho người lao động: thai
sản, thôi việc, đau ốm, tai nạn lao động, chế độ dưỡng sức, nghỉ hưu,… theo
chính sách công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

 Chốt sổ và trả sổ cho người lao động khi nghỉ việc.
Phòng kế toán
 Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán
theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán

….

 Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của công ty dưới mọi
hình thái và cố vấn cho lãnh đạo các vấn đề liên quan.

 Tham mưu cho Tổng giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của
chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

 Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử
dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh và sử dụng vốn của công ty.

 Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công
tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu
quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.
Phòng pháp lý dự án
 Tư vấn pháp lý cho khách hàng vào công ty.

 Soạn thảo và kiểm tra các vấn đề pháp lý trong các hợp đồng của công
ty.
 Phối hợp với bộ phận hành chính, kế toán thực hiện các vấn đề pháp lý
liên quan đến quản lí nhà nước.

 Tổ chức hướng dẫn, cập nhật cho nhân viên về các văn bản luật mới có
liên quan đến công ty.

 Soạn thảo quy trình, quy chế, nội dung cho công ty.

 Kiểm tra tính pháp lí của các hợp đồng được ký kết.
21
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Phòng thiết kế
 Cung cấp các yếu tố kỹ thuật, các thông số kỹ thuật lắp đặt thiết bị vật
tư, đảm bảo chất lượng từng công tác xây lắp, từng hạng mục công trình.
Quản lý thiết kế các dự án: theo dõi, khảo sát lập thiết kế cơ sở, các báo cáo
chuyên ngành, thiết kế kỹ thuật, tổng tiến độ công trình, tổng mặt bằng và tiến
độ hàng năm của các dự án.

 Quản lý khối lượng, tiến độ các dự án: tổng hợp, kiểm tra biện pháp
khối lượng trong tổng mức đầu tư, trong tổng dự toán của các dự án. Theo dõi
thường xuyên quá trình thực hiện đến khi quyết toán công trình
Phó tổng giám đốc dự án:
 Khảo sát hiện trạng, tư vấn thiết kế công tình xây dựng, lập dự án đầu
tư, lập báo cáo kỹ thuật đầu tư xây dựng.

 Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn kỹ thuật xây dựng, tư vấn
giám sát chất lượng công trình xây dựng.

 Thẩm tra hồ sơ thiết kế, thẩm tra dự toán. Kiểm định chất lượng công
trình xây dựng - theo dõi thực hiện và báo cáo các hợp đồng kinh tế được ký
kết.

 Lập dự toán công trình, lập hồ sơ dự thầu, báo giá xây dựng, hợp đồng

kinh

 Thực hiện giám sát thi công xây dựng và quản lý kỹ thuật các công
trình thiết kế của công ty.

 Kiểm tra dự toán, báo giá thi công, hợp đồng giao khoán. Kiểm tra hồ sơ
thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng của các đội khoán và các nhà thầu phụ.

Đánh giá:

Cơ cấu tổ chức hợp lý, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban đảm
bảo cho doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng trước những biến động xảy ra
trong quá trình kinh doanh. Tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng các
nguồn tài chính và phát huy năng lực của nhân viên.
Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi phòng ban được phân chia rõ ràng, chi
tiết cho từng vị trí công việc. Giúp nhân viên giải quyết công việc được giao
22
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
nhanh chóng và hiệu quả. Hạn chế phát sinh vấn đề công việc bị chồng chéo
và khó khăn trong việc xác định trách nhiệm khi gặp vấn đề phát sinh.
Do quy mô công ty nhỏ nên số lượng nhân viên của RubyLand không lớn.
Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của công ty linh hoạt, đơn giản mà hiệu quả, phù
hợp với hoàn cảnh thực tiễn trong lĩnh vực bất động sản và cơ cấu tổ chức
chung của một doanh nghiệp tư nhân. Đảm bảo tín ổn định và tin cậy.
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2017 -
2019:
Bảng 2.7.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh RubyLand (2017-
2019)
Căn hộ Chung Căn hộ Chung Căn hộ Chung
liền kề cư liền kề cư liền kề cư
Đơn giá 0,950 0,756 0,958 0,767 0,958 0,767
Số lượng 320 130 357 184 415 216
Bảng 2.7.2: Các chỉ số tài chính của RubyLand (2017-2019)
ĐVT: Tỷ đồng 2017 2018 2019
Doanh thu 402,28 483,13 563,24
Các khoản giảm trừ 0,0 0,0 0,0
Doanh thu thuần 402,28 483,13 563,24
Giá vốn hàng bán -221,34 -265,72 -309,81
Lãi gộp 180,94 226,41 253,43
Thu nhập tài chính 0,43 0,38 0,47
Chi phí tài chính -5,22 -3,45 -2,51
23
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Chi phí bán hàng 9,64 9,95 10,23
Chi phí quản lý 54,37 65,22 76,11
doanh nghiệp
Lãi/ lỗ từ hoạt động 112,14 148,17 165,05
kinh doanh
Thu nhập khác 1,83 1,37 2,25
Chi phí khác -2,26 0,81 1,43
Thu nhập khác, -0,43 0,56 0,82
ròng
Lãi/lỗ ròng trước 111,71 148,73 165,87
thuế
Thuế TNDN 22,42 29,63 33,01
Lãi/lỗ thuần sau 89,29 119,1 132,86
thuế
2017 2018 2019
Tỷ suất lợi nhuận gộp 44,88% 46,86% 45 %
Tỷ suất lợi nhuận thuần 22,19% 24,65% 23,58%
Tỷ suất lợi nhuận/chi phí 0,73 0,79 0,81
(Nguồn: Phòng Kinh doanh)
24
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.2 Các lý thuyết về mức độ hài lòng trong công việc
2.2.1 Khái niệm về sự hài lòng trong công việc
Hellriegel và cộng sự (1995) cho rằng: “Cảm giác hài lòng về nghề
nghiệp là một khái niệm tích cực được điều kiện hóa một cách chủ quan. Do
đó, sự hài lòng là kết quả của sự khác biệt giữa những gì một nhân viên nhận
được tại nơi làm việc và những gì họ nghĩ rằng họ nên nhận được”.
Theo Spector (1997), sự hài lòng chỉ đơn thuần là cách mọi người cảm
nhận về công việc và các khía cạnh công việc của họ, bởi vì nó là một đánh
giá chung. Chính vì vậy, đây là một biến số có thể đo lường được thái độ của
nhân viên.
Ngoài ra, Ellickson và Logsdon (2002) cho rằng sự hài lòng của nhân
viên thường được định nghĩa là mức độ mà nhân viên yêu thích công việc của
họ. Là thái độ dựa trên nhận thức của nhân viên về mặt tích cực hay tiêu cực
của công việc hoặc môi trường công việc của họ.
2.2.2 Khái niệm về chính sách đãi ngộ
Bugdol (2006) tuyên bố rằng trong một môi trường chuyên nghiệp, sự
hài lòng của nhân viên có thể được bắt nguồn từ chính sách đãi ngộ, đó chính
là hệ thống lương và khuyến khích, quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp, vị
thế thị trường của các công ty và tính chất công việc.
Theo Brian Tracy (2016), đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp là quá
trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có thể
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu
của doanh nghiệp
2.2.3 Mối quan hệ giữa chính sách đãi ngộ với mức độ hài lòng của
nhân viên
Theo Luddy (2005), bản chất công việc phản ánh mức độ phù hợp của
bản chất với năng lực và mong muốn của nhân viên. Trong nghiên cứu của
mình, Luddy đã tìm hiểu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại
Viện Y tế Công cộng ở Western Cape, Nam Phi và kết quả chỉ ra rằng chính
sách đãi ngộ ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên và thuộc nhóm yếu tố
tổ chức bao gồm tính chất công việc, tiền lương, cấp trên và cơ hội thăng tiến.
25
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Theo Lumley và cộng sự (2011), các khía cạnh của sự hài lòng công
việc bao gồm: lương (sự hài lòng với lương và thù lao tăng lên), xúc tiến (sự
hài lòng với các khả năng thăng tiến, tức là phát triển cá nhân, trách nhiệm lớn
hơn, địa vị xã hội cao hơn) , giám sát (sự hài lòng với sự giám sát trực tiếp
của một người), lợi ích (sự hài lòng với lợi ích tiền tệ và phi tiền tệ), phần
thưởng có điều kiện (sự hài lòng với sự công nhận và phần thưởng cho công
việc tốt), quy trình hoạt động (sự hài lòng với các quy tắc và thủ tục hoạt
động) và đồng nghiệp (sự hài lòng với các mối quan hệ của một người tạicông
việc). Mọi người cảm thấy hài lòng với công việc khi: họ cảm thấy rằng họ có
thể thực hiện đúng nhiệm vụ của mình; họ nhận ra mình đang có những tiến
bộ trong công việc; họ được tuyển dụng với những điều kiện có lợi; họ nhận
được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp của họ và môi trường làm việc (có ảnh
hưởng tích cực đối với các bầu không khí trong các tổ chức).
Gros (2012) cho rằng, có ba nhóm cơ bản trong số các yếu tố hài lòng:
tổ chức, xã hội và cá nhân. Yếu tố tổ chức liên quan trực tiếp đến công việc.
Chúng bao gồm các loại nhiệm vụ của các nhân viên (mức độ khó khăn trong
công việc), lương, cơ hội thăng tiến, an toàn lao động, các chính sách hoạt
động của tổ chức và chính sách phát triển. Các yếu tố xã hội bao gồm: môi
trường tổ chức (môi trường làm việc tốt), tôn trọng lẫn nhau, không chỉ trích
mọi người, lắng nghe lẫn nhau, tôn trọng quan điểm của nhau, sắp xếp với cấp
trên và đồng nghiệp giúp đỡ, thân thiện với nhau và quan hệ với khách hàng.
2.3 Lược khảo các bài báo khoa học nghiên cứu
2.3.1 Lược khảo các bài báo cáo khoa học nghiên cứu trên thế giới
Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế hiện đại, tạo những điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, cách duy nhất để doanh nghiệp
tồn tại cũng như phát triển là thích ứng được với các điều kiện mới, nắm bắt cơ
hội và điều hành hoạt động sản xuất theo định hướng thị trường. Chính điều này
sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp phải phấn đấu để vươn lên, thay đổi theo xu hướng
xã hội trong sự cạnh tranh gay gắt để đứng vững trên thị trường.
Tannady, Hendy và cộng sự (tháng 10/2019) đã tiến hành nghiên cứu về
ảnh hưởng của môi trường làm việc và phát triển bản thân đối với động lực của
người lao động trong khu vực sáng tạo ở tỉnh Jakarta, Indonesia. Thông qua
phương pháp kiểm tra và phân tích ảnh hưởng của môi trường làm việc và các
26
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
biến hiệu quả của bản thân đối với động lực làm việc của các chuyên gia làm
việc trong lĩnh vực sáng tạo tại DKI Jakarta, Indonesia. Dựa trên cuộc khảo
sát ban đầu được thực hiện với các câu hỏi để đo lường mức độ động lực của
người lao động, kết quả đa số người được hỏi cho thấy mức độ động lực thấp
và cần được cải thiện. Kết quả phân tích chỉ ra rằng môi trường làm việc và
phát triển của bản thân có vai trò tích cực và đáng kể, đồng thời ảnh hưởng
đến động lực từ người lao động trong lĩnh vực sáng tạo ở tỉnh DKI Jakarta. Từ
đó, đóng góp một số giải pháp hiệu quả hỗ trợ nhà quản trị trong lĩnh vực
sáng tạo ở khu vực này.
Trong bài nghiên cứu của Davidescu, Adriana AnnaMaria và cộng sự
(2020) về tính linh hoạt trong công việc, sự hài lòng trong công việc và hiệu
suất công việc giữa các nhân viên ở Romania - Ý nghĩa cho việc quản lý
nguồn nhân lực bền vững. Bài báo này nhằm mục đích điều tra mối liên hệ
giữa sự phát triển của nhân viên với thời gian làm việc và tính linh hoạt của
không gian làm việc, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất công việc của
nhân viên Romania để xác định cách thiết kế lại HRM (quản lý nguồn nhân
lực thực tế) khi đối mặt với những thách thức của công việc trong tương lai.
Từ đó, bài nghiên cứu đóng góp kết quả điều tra về tác động của các hình thức
không gian làm việc mới đối với hiệu suất công việc, sự hài lòng trong công
việc, mức độ hiệu quả của tổ chức, mức độ mối quan hệ cá nhân và nghề
nghiệp và mức độ tổng thể của động lực làm việc.
Bài nghiên cứu của Carnegie, Dollymae Mellish (2020) về các chiến
lược tạo động lực để giữ chân nhân viên của các công ty bất động sản. Bài
nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các chiến lược hiệu quả của các nhà
lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, qua đó giữ chân các thế hệ nhân viên trẻ.
Thông qua đó, đề xuất các giải pháp để các doanh nghiệp bất động sản triển
khai không gian làm việc linh hoạt, nhờ đó thúc đẩy động lực làm việc và
mong muốn gắn bó lâu dài của nhân viên. Bên cạnh đó, có thể duy trì lợi
nhuận của tổ chức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên.
2.3.2 Lược khảo bài báo cáo khoa học nghiên cứu tại Việt Nam
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, do hoạt động trong quá trình chuyển
đổi kinh tế và có quy mô nhỏ nên thường thực hiện đãi ngộ nhân sự theo lối kinh
nghiệm, từ đó dễ rơi vào bẫy chi phí thấp, làm cho năng suất lao động không
cao. Do đó, đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp
27
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Việt Nam có thể là khâu đột phá để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng
cao hiệu quả kinh doanh một cách trực tiếp, đồng thời có thể đem lại lợi ích
gián tiếp như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà nâng cao năng lực
cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Trong bài nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài
lòng của nhân viên: trường hợp nhân viên bán hàng của Land Plot của Viet,
Phuong, Le-hoang ; Ho, Truc ; Phan, Nhan Trong (tháng 1- 2/2020) cho thấy
các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong một doanh nghiệp.
Cụ thể là nhân viên kinh doanh đất tại TP. Hồ Chí Minh. Để tiến hành nghiên
cứu, các tác giả thảo luận nhóm và thảo luận chuyên gia và sau đó phân tích
và quan sát với sáu yếu tố: bản chất công việc, thăng tiến và đào tạo, lãnh đạo,
đồng nghiệp, thu nhập và môi trường làm việc. Kết quả của nghiên cứu cho
thấy rằng có năm yếu tố: Bản chất công việc, thăng tiến và đào tạo, đồng
nghiệp, thu nhập và môi trường làm việc có tác động tích cực đến người lao
động và sự thỏa mãn trong công việc. Đóng góp của nghiên cứu này là các tác
giả xác nhận lý thuyết về Herzberg (1966), Ludy (2005), Nunnally và
Bernstein, Spector (1997), Smith et al (1969) và Vroom (1964) trong bối cảnh
của các nhân viên kinh doanh lô đất. Thông qua đó, đưa ra một ố khuyến nghị
có thể hỗ trợ các giải pháp quản lý cần thiết để nâng cao sự hài lòng của nhân
viên và mở ra một lĩnh vực mới để nghiên cứu thêm.
2.4 Mô hình các nghiên cứu khoa học về mức độ hài lòng trong công việc
trên thế giới
Trong thuyết hai nhân tố Herzberg đã đưa ra mô hình của Herzberg và
cộng sự (1959) cho rằng có 2 nhóm nhân tố liên quan đến sự thỏa mãn công
việc: nhóm các nhân tố động viên và nhóm nhân tố duy trì.
Thứ nhất, các nhân tố động viên bao gồm: thành tích, sự công nhận,
công việc có tính thử thách, sự tiến bộ, sự trưởng thành trong công việc.
Thứ hai, các nhân tố duy trìbao gồm: chính sách công ty và cách quản
trị của công ty, sự giám sát của cấp trên, lương bổng, mối quan hệ giữa các cá
nhân, điều kiện làm việc, đời sống cá nhân, sự đảm bảo của công việc.
28
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Từ đó, nhóm tác giả đưa ra kết luận rằng chỉ có những nhân tố động
viên mới có thể mang lại sự thỏa mãn cho nhân viên và nếu không làm tốt các
nhân tố duy trì sẽ dẫn đến sự bất mãn của nhân viên.
Hình 2.4.1 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn
Thành tích
Sự công nhận
H1: Nhân tố Công việc có
động viên tính thử thách
Sự trưởng
thành
Sự tiến bộ
Mức độ thỏa
mãn trong công
việc Chính sách
quản lý
Sự giám sát
của cấp trên
H2: Nhân tố
duy trì Lương thưởng
Mối quan hệ cá
nhân
Điều kiện làm
việc
trong công việc của Herzberg và cộng sự (1959)
2.5 Xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất
Sau quá trình nghiên cứu tài liệu, dựa trên mô hình nghiên cứu của
Herzberg và cộng sự (1959). Tôi đưa ra mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự
hài lòng của nhân viên trong chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH
Thương mại và Tư vấn RubyLand như sau:
29
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc

Mais conteúdo relacionado

Similar a Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc

Similar a Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc(20)

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty dịch vụ vận chuyển H...Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty dịch vụ vận chuyển H...
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty dịch vụ vận chuyển H...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤15 visualizações
Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công Ty Duy Hưng Logistics.docHoàn thiện chính sách tiền lương tại Công Ty Duy Hưng Logistics.doc
Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công Ty Duy Hưng Logistics.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤42 visualizações
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng.docXây dựng chiến lược kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng.doc
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍3 visualizações
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên tại ...Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên tại ...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên tại ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤7 visualizações
Nâng cao hiệu quả cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng V...Nâng cao hiệu quả cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng V...
Nâng cao hiệu quả cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng V...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍12 visualizações
Báo cáo giám sát xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải Tân Quy Đông thuộc ...Báo cáo giám sát xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải Tân Quy Đông thuộc ...
Báo cáo giám sát xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải Tân Quy Đông thuộc ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍 Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.8649 visualizações
Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và Phát t...Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và Phát t...
Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và Phát t...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍11 visualizações
Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Giấy Yuen Foong Yu.docĐánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Giấy Yuen Foong Yu.doc
Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Giấy Yuen Foong Yu.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤18 visualizações
Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty.docSự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty.doc
Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 093209156212 visualizações
Báo cáo thực tập khoa Quản trị khởi nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.docBáo cáo thực tập khoa Quản trị khởi nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.doc
Báo cáo thực tập khoa Quản trị khởi nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍👍 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.86447 visualizações
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Kiểm Toán Tư Vấn R...Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Kiểm Toán Tư Vấn R...
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Kiểm Toán Tư Vấn R...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍2 visualizações
Thực trạng và giải pháp công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Giang Sơn Việ...Thực trạng và giải pháp công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Giang Sơn Việ...
Thực trạng và giải pháp công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Giang Sơn Việ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤11 visualizações
Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu M...Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu M...
Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu M...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤82 visualizações
Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng Việt Á.docGiải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng Việt Á.doc
Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng Việt Á.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍3 visualizações
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Công nghiệp King...Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Công nghiệp King...
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Công nghiệp King...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Pháp luật về thẩm định giá đối với tài sản gắn liền với đất.docxPháp luật về thẩm định giá đối với tài sản gắn liền với đất.docx
Pháp luật về thẩm định giá đối với tài sản gắn liền với đất.docx
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 4 visualizações
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty Kim ...Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty Kim ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty Kim ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤8 visualizações
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và dịc...Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và dịc...
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và dịc...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 5 visualizações
Giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty...Giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty...
Giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍7 visualizações
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương ...Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương ...
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍2 visualizações

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤(20)

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty Phư...Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty Phư...
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty Phư...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty quản lý đường bộ và xây dựng c...Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty quản lý đường bộ và xây dựng c...
Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty quản lý đường bộ và xây dựng c...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của nhân viên tại cô...Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của nhân viên tại cô...
Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của nhân viên tại cô...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty Đại Nam - đại lý ủy quyền của honda V...Đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty Đại Nam - đại lý ủy quyền của honda V...
Đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty Đại Nam - đại lý ủy quyền của honda V...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤19 visualizações
Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm làm từ tre tại công ty sản xuất công nghiệp ...Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm làm từ tre tại công ty sản xuất công nghiệp ...
Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm làm từ tre tại công ty sản xuất công nghiệp ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤15 visualizações
Cơ sở lý luận về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.docxCơ sở lý luận về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.docx
Cơ sở lý luận về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤8 visualizações
Cơ sở lý luận về đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU.docxCơ sở lý luận về đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU.docx
Cơ sở lý luận về đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤5 visualizações
Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về quản lý thuế thu ...Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về quản lý thuế thu ...
Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về quản lý thuế thu ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút fdi vào các khu công nghiệp...Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút fdi vào các khu công nghiệp...
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút fdi vào các khu công nghiệp...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤2 visualizações
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ AN TỬ.docxCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ AN TỬ.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ AN TỬ.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤6 visualizações
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ.docxCƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ.docx
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤3 visualizações
Cơ sở lý luận và pháp lý về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông.docxCơ sở lý luận và pháp lý về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông.docx
Cơ sở lý luận và pháp lý về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤3 visualizações
Luận án tiến sĩ - Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam.docLuận án tiến sĩ - Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam.doc
Luận án tiến sĩ - Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤8 visualizações
Copper as a Key Indicator of Economic Health.docxCopper as a Key Indicator of Economic Health.docx
Copper as a Key Indicator of Economic Health.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤3 visualizações
Luận án Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội.docLuận án Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội.doc
Luận án Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung tr...Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung tr...
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung tr...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤6 visualizações
Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư.docCác công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư.doc
Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 visualizações
Giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam...Giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam...
Giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤2 visualizações
Nghiên cứu trường hợp ngành giầy da, dệt may, điện tử tại tỉnh Bình Dương.docNghiên cứu trường hợp ngành giầy da, dệt may, điện tử tại tỉnh Bình Dương.doc
Nghiên cứu trường hợp ngành giầy da, dệt may, điện tử tại tỉnh Bình Dương.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤2 visualizações
Phân tích thị trường vàng thế giới. Dự báo xu hướng giá vàng trong tương lai.docPhân tích thị trường vàng thế giới. Dự báo xu hướng giá vàng trong tương lai.doc
Phân tích thị trường vàng thế giới. Dự báo xu hướng giá vàng trong tương lai.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤11 visualizações

Último(20)

Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...
Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1498 visualizações
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1496 visualizações
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docLuận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1498 visualizações
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1495 visualizações
Luận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.docLuận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.doc
Luận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1496 visualizações
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.6208 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty Tư vấn Rubyland.doc

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND Sinh viên thực hiện Lớp Khoá Ngành : Huỳnh Thị Thúy Duyên : D17QT01 : 2017-2021 :Quản trị Kinh doanh Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Nam Khoa Bình Dương, tháng
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Rubyland” là một công trình nghiên cứu độc lập không có sự sao chép của người khác. Đề tài là một sản phẩm mà em đã nỗ lực nghiên cứu trong quá trình học tập tại trường cũng như thực tập tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Trong quá trình viết bài có sự tham khảo một số tài liệu có nguồn gốc rõ ràng dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Nam Khoa – Giảng viên khoa Kinh tế trường đại học Thủ Dầu Một. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về bài luận văn này, em xin cam đoan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2020 Người thực hiện Huỳnh Thị Thúy Duyên i
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo tốt nghiệp, trước hết em xin gửi đến quý thầy, cô khoa Kinh tế trường đại học Thủ Dầu Một lời cảm ơn chân thành. Đặc biệt, em xin gửi đến thầy Nguyễn Nam Khoa người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo tốt nghiệp này lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các phòng ban của công ty TNHH thương mại và tư vấn RubyLand đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được tìm hiểu thực tiễn trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Cuối cùng, em xin cảm ơn các anh chị phòng hành chính – nhân sự cũng như các phòng ban khác của công ty TNHH thương mại và tư vấn RubyLand đã giúp đỡ, cung cấp những số liệu và biểu mẫu công việc thực tế của doanh nghiệp để em hoàn thành tốt chuyên đề báo cáo tốt nghiệp này. Vì kiến thức bản thân và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài luận văn báo cáo tốt nghiệp này em không tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy/Cô để em có điều kiện để bổ sung các kiến thức cũng như học hỏi và tiếp thu thêm được nhiều kinh nghiệm. Từ đó phục vụ tốt hơn cho công việc của bản thân trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn! ii
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN - 05 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN/ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 1. Sinh viên / Học viên thực hiện đề tài: Huỳnh Thị Thúy Duyên Ngày sinh: 20/01/1999 MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Điện thoại: 0356209079 Email: 1723401010033@student.tdmu.edu.vn 2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số …/QĐ-ĐHTDM ngày ….. tháng …. năm 201… 3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): NGUYỄN NAM KHOA 4. Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND. Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 1 24/8 – 29/8/2020 Tìm các nghiên cứu đã thực hiện về đề tài đã chọn 2 31/8 – 5/9/2020 Hệ thống hóa các nghiên cứu đã thực hiện 3 7/9 – 12/9/2020 Viết Phần mở đầu + Chương 1 (Cơ sở lý luận của đề tài) Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục: Không tiếp tục: 4 14/9 – 19/9/2020 Viết Chương 2 (Thông tin tổng quan về DN) iii
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 5 21/9 – 26/9/2020 Viết Chương 3 (Phân tích thực trạng ... tại DN) 28/9 – 3/10/2020 GVHD góp ý chỉnh sửa Chương 1 & 2 & 3 6 Thực hiện lấy dữ liệu sơ cấp Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục: …………………Không tiếp tục: 7 5/10 – 10/10/2020 Viết Chương 4 (Giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế tại DN) 8 12/10–17/10/2020 Viết Kết luận 9 19/10–24/10/2020 GVHD góp ý chỉnh sửa Chương 4 & Kết luận 10 26/10–30/10/2020 GVHD góp ý chỉnh sửa bài Báo cáo tốt nghiệp Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 02 bản, 01 bản gửi về Phòng Đào tạo đại học, 01 bản SV lưu giữ để nộp cùng với khóa luận/đồ án khi kết thúc thời gian thực hiện ĐA/KLTN. Ý kiến của cán bộ hướng dẫn Bình Dương, ngày …… tháng …… năm …… (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) iv
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN – 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Thời gian: ......................................................................................................................... Địa điểm: ......................................................................................................................... Thành viên Hội đồng: ...................................................................................................... 1. ............................................................................. 2 .............................................................................. 3 ............................................................................. Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Thúy Duyên Mã số sinh viên: 1723401010033 Lớp: D17QT01 NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: I. Nội dung - Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình .................................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... - Nội dung & kết quả ........................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... - Trả lời câu hỏi hội đồng ................................................................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... II. Điểm kết luận của Hội đồng: .................................................................................... Bình Dương, ngày......tháng .....năm 20… Chủ tịch Ủy viên – thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) v
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA: KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Bình Dương, ngày thángnăm 2020 PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Báo Cáo Tốt nghiệp) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..………………………………………………………………………………….. … 2. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên Mã số SV: 1723401010033 3. Lớp: D17QT01 Khóa học: 2017-2021 Ngành: Quản trị Kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND 5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm tối Tốt Khá Trung bình Kém Điểm đa 100% 75% 50% 0% Hình Trình bày đúng quy Trình bày khá đúng quy Trình bày khá đúng quy Trình bày sai quy định, Hình thức 1 định, bố cục hợp lý, lập định, bố cục hợp lý, lập định, bố cục chưa hợp lý, lập bố cục không hợp lý, lập luận chặt chẽ luận có cơ sở luận thiếu cơ sở. luận không cơ sở thức Văn phong rườm rà gây trình Văn phong gọn gàng và Văn phong gọn gàng và Văn phong rườm rà nhưng Văn khó hiểu, có nhiều lỗi bày 1 súc tích, không có lỗi súc tích, ít lỗi văn phạm hiểu được, nhiều lỗi văn phong nặng về văn phạm và văn phạm và chính tả. và chính tả. phạm và chính tả. chính tả Nội Nội Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu dung và dung báo 3.5 ràng, có ý nghĩa khoa ràng, có ý nghĩa thực ràng. Có trình bày sơ sở lý chưa rõ ràng. Chưa trình kết quả cáo học và thực tiễn. Trình tiễn. Trình bày khá đầy thuyết liên quan nhưng còn bày cơ sở lý thuyết liên vi
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 bày đầy đủ cơ sở lý đủ cơ sở lý thuyết liên thiếu và sai sót. Phương quan. Phương pháp thuyết liên quan. quan. Phương pháp pháp nghiên cứu khá phù nghiên không phù hợp Phương pháp nghiên nghiên cứu phù hợp hợp cứu phù hợp Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả có cơ sở nhưng Kết quả thiếu cơ sở và cậy, có giá trị khoa học chưa đảm bảo độ tin cậy, ít thiếu tin cậy, không có cậy, có giá trị thực tiễn, và thực tiễn, kết luận có giá trị thực tiễn, kết luận giá trị thực tiễn, kết luận Kết quả 2.5 kết luận đáp ứng đầy đủ đáp ứng đủ yêu cầu về chưa đáp ứng đủ yêu cầu về không đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và mục tiêu và nội dung mục tiêu và nội dung nghiên yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu. nghiên cứu cứu nội dung nghiên cứu. Thể hiện được kiến Thể hiện được kiến Ít thể hiện được kiến thức, Không thể hiện được Mức độ Thể hiện thức, trả lời được thức nhưng cần gợi ý, kiến thức, không trả 1 trả lời được từ 30- 50% thể hiện kiến thức 100% câu hỏi của trả lời được trên 50% lời được câu hỏi của câu hỏi của Hội đồng kiến Hội đồng câu hỏi của Hội đồng Hội đồng thức và Trình bày logic và đúng Trình bày đủ và đúng Báo cáo trình bày thiếu kỹ năng Trình bày tương đối đầy đủ, logic, không theo thời thời gian quy định, thời gian quy định, thuyết Thuyết đúng thời gian quy định, gian quy định, phong 1 phong cách tự tin, am phong cách báo cáo tự trình trình phong cách thiếu tự tin, khá cách báo cáo thiếu tự hiểu sâu về vấn đề báo tin, nắm vững được vấn BCTN nắm vấn đề báo cáo tin, không nắm được cáo đề báo cáo vấn đề báo cáo Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) vii
 • 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA: KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Bình Dương, ngày thángnăm 2020 PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Phản biện) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..………………………………………………………………………………….. … 2. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên Mã số SV: 1723401010033 3. Lớp: D17QT01 Khóa học: 2017-2021 Ngành: Quản trị Kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND. 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm tối Tốt Khá Trung bình Kém Điểm đa 100% 75% 50% 0% Hình thức Trình bày đúng quy định, bố Trình bày khá đúng quy Trình bày khá đúng quy định, Trình bày sai quy định, bố 1 định, bố cục hợp lý, lập bố cục chưa hợp lý, lập luận cục không hợp lý, lập cục hợp lý, lập luận chặt chẽ luận có cơ sở thiếu cơ sở. luận không cơ sở Hình thức trình Văn phong rườm rà gây bày Văn phong gọn gàng và súc Văn phong gọn gàng và Văn phong rườm rà nhưng khó hiểu, có nhiều lỗi Văn phong 1 tích, không có lỗi văn phạm súc tích, ít lỗi văn phạm và hiểu được, nhiều lỗi văn phạm nặng về văn phạm và và chính tả. chính tả. và chính tả. chính tả viii
 • 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu khá rõ Mục tiêu nghiên cứu chưa có ý nghĩa khoa học và thực ràng, có ý nghĩa thực tiễn. rõ ràng. Chưa trình bày ràng, cơ sở lý thuyết có trình Nội dung tiễn. Trình bày đầy đủ cơ sở Trình bày khá đầy đủ cơ sở các khái niệm cơ sở lý 4 bày nhưng còn thiếu sót. báo cáo lý thuyết liên quan đến đề tài. lý thuyết liên quan đến đề thuyết liên quan. Phương Phương pháp nghiên cứu khá Phương pháp nghiên cứu phù tài. Phương pháp nghiên pháp nghiên không phù phù hợp Nội dung và kết hợp cứu phù hợp hợp quả Kết quả đảm bảo độ tin cậy, Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả có cơ sở nhưng chưa Kết quả thiếu cơ sở và thiếu tin cậy, không có có giá trị khoa học và thực cậy, có giá trị thực tiễn, kết đảm bảo độ tin cậy, ít có giá giá trị thực tiễn, kết luận Kết quả 3.5 tiễn, kết luận đáp ứng đủ yêu luận đáp ứng đầy đủ yêu trị thực tiễn, kết luận chưa đáp không đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và nội dung cầu về mục tiêu và nội ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và cầu về mục tiêu và nội nghiên cứu dung nghiên cứu. nội dung nghiên cứu dung nghiên cứu. Trích dẫn Trích dẫn 0.5 Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) ix
 • 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA: KINH TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Bình Dương, ngày thángnăm 2020 PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..………………………………………………………………………………….. … 2. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên Mã số SV: 1723401010033 3. Lớp: D17QT01 Khóa học: 2017-2021 Ngành: Quản trị Kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND. Tiêu chí Điểm tối Tốt Khá Trung bình Kém Điểm đa 100% 75% 50% 0% Nêu ý tưởng Tích cực tìm kiếm và chủ Cần hỗ trợ để lựa chọn ý Cần hỗ trợ nhiều để lựa Không quan tâm lựa chọn 0.5 động đưa ra ý tưởng xây tưởng và xây dựng nội dung chọn ý tưởng và xây dựng ý tưởng thực hiện BCTN dựng nội dung BCTN BCTN nội dung BCTN Thái độ tham gia Nghiêm túc, chủ động, Nghiêm túc, khá chủ động, Khá nghiêm túc, không Không nghiêm túc và Tinh thần và không trung thực, không 1 thường xuyên trao đổi và báo thường xuyên báo cáo kết chủ động báo cáo kết quả thái độ trình bày và báo cáo kết cáo kết quả thực hiện quả thực hiện thực hiện quả thực hiện Cần nhiều hỗ trợ từ Hoàn toàn không vận Chủ động, vận dụng tốt kiến Chủ động, vận dụng khá tốt GVHD mới vận dụng Kiến thức và kỹ dụng được kiến thức Kiến thức 0.5 thức chuyên ngành vào giải kiến thức chuyên ngành vào được kiến thức chuyên năng chuyên ngành vào giải quyết vấn đề giải quyết vấn đề ngành vào giải quyết vấn quyết vấn đề đề
 • 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 x
 • 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Sử dụng thành thạo các phần Sử dụng khá thành thạo các Sử dụng tương đối thành Không sử dụng được các phần mềm chuyên ngành thạo các phần mềm phần mềm chuyên ngành Kỹ năng 0.5 mềm chuyên ngành hoặc tài hoặc tài liệu tham khảo nước chuyên ngành hoặc tài liệu hoặc tài liệu tham khảo liệu tham khảo nước ngoài ngoài tham khảo nước ngoài nước ngoài Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, Mục tiêu nghiên cứu khá Mục tiêu nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực có ý nghĩa thực tiễn. Trình rõ ràng. Có trình bày cơ sở chưa rõ ràng. Chưa trình Nội dung tiễn. Trình bày đầy đủ cơ sở bày khá đầy đủ cơ sở lý lý thuyết liên quan đến đề 3.5 bày cơ sở lý thuyết liên báo cáo lý thuyết liên quan đến đề tài. thuyết liên quan đến đề tài. tài nhưng còn thiếu và sai quan. Phương pháp Phương pháp nghiên cứu phù Phương pháp nghiên cứu phù sót. Phương pháp nghiên nghiên không phù hợp Nội dung và kết hợp hợp cứu khá phù hợp quả Kết quả đảm bảo độ tin cậy, Kết quả đảm bảo độ tin cậy, Kết quả có cơ sở nhưng Kết quả thiếu cơ sở và chưa đảm bảo độ tin cậy, ít thiếu tin cậy, không có có giá trị khoa học và thực có giá trị thực tiễn, kết luận có giá trị thực tiễn, kết giá trị thực tiễn, kết luận Kết quả 3.5 tiễn, kết luận đáp ứng đủ yêu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về luận chưa đáp ứng đủ yêu không đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và nội dung mục tiêu và nội dung nghiên cầu về mục tiêu và nội cầu về mục tiêu và nội nghiên cứu cứu. dung nghiên cứu dung nghiên cứu. Trích dẫn Trích dẫn 0.5 Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) xi
 • 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BCTN - 07 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên chấm báo cáo tốt nghiệp) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01 - Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND - Họ và tên người hướng dẫn: Nguyễn Nam Khoa II. Nhận xét về khóa luận 2.1. Nhận xét về hình thức: 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2.3. Mục tiêu và nội dung: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ___________________________________________ ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2.5. Phương pháp nghiên cứu: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2.6. Kết quả đạt được: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... xii
 • 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ................................................................................................................................................... 2.7. Kết luận và đề nghị: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Không đạt: Kết quả bằng số: Bằng chữ:………………………. Giảng viên chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) ………………………………………… xiii
 • 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên chấm báo cáo tốt nghiệp) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01 - Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND - Họ và tên người hướng dẫn: Nguyễn Nam Khoa II. Nhận xét về khóa luận 2.1. Nhận xét về hình thức: 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: ................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2.3. Mục tiêu và nội dung: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ____________________________________ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2.5. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2.6. Kết quả đạt được: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 1
 • 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ....................................................................................................................................... 2.7. Kết luận và đề nghị: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Không đạt: Kết quả bằng số: Bằng chữ:………………………. Giảng viên chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) ………………………………………… 2
 • 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ĐA/KLTN - 07 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên hướng dẫn) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thị Thúy Duyên MSSV: 1723401010033 Lớp: D17QT01 - Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN RUBYLAND - Họ và tên người hướng dẫn: Nguyễn Nam Khoa II. Nhận xét về khóa luận 2.1. Nhận xét về hình thức: ................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.3. Mục tiêu và nội dung: ___________________________________________________ ....................................................................................................................................... … .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.5. Phương pháp nghiên cứu: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 3
 • 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.6. Kết quả đạt được: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.7. Kết luận và đề nghị: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Không đạt: Kết quả bằng số: Bằng chữ:………………………. Giảng viên hướng dẫn Ký tên (ghi rõ họ tên) ………………………………………… 4
 • 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC Lời mở đầu .............................................................................................. ..1 Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu .............................................. 2 1.1Lý do chọn đề tài .................................................................................. 2 1.2Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................ 2 1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................... 3 1.3Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 3 1.3.1 Khách thể nghiên cứu ...................................................................... 3 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 3 1.4Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 3 1.4.1 Không gian ....................................................................................... 3 1.4.2 Thời gian .......................................................................................... 3 1.5 Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 4 1.5.1 Nguồn dữ liệu ................................................................................... 5 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu. ................................................................ 5 1.5.2.1 Nghiên cứu định tính ..................................................................... 5 1.5.2.2 Nghiên cứu định lượng ................................................................. 5 1.5.3 Phương pháp lấy mẫu ....................................................................... 5 1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................................................ 5 1.7.Kết cấu đề tài ....................................................................................... 5 Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu ..................................... 6 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand ..... 6 2.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển .................................. 6 5
 • 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động .................................................... 7 2.1.3 Cơ cấu tổ chức.................................................................................. 9 2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức: .................................................................... 9 2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban ............................... 13 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2017 – 2019......................................................................................................... 15 2.2 Các lý thuyết về mức độ hài lòng trong công việc ....................... 1525 2.2.1 Khái niệm về sự hài lòng trong công việc ................................. 2515 2.2.2 Khái niệm về chính sách đãi ngộ ................................................... 15 2.2.3 Mối quan hệ giữa chính sách đãi ngộ với mức độ hài lòng của nhân viên .......................................................................................................... 15 2.3 Lược khảo các bài báo khoa học nghiên cứu ................................... 16 2.3.1 Lược khảo các bài báo cáo khoa học nghiên cứu trên thế giới ...... 16 2.3.2 Lược khảo bài báo cáo khoa học nghiên cứu tại Việt Nam ........... 17 2.4 Mô hình các nghiên cứu khoa học về mức độ hài lòng trong công việc trên thế giới ...................................................................................... 18 2.5 Xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................. 19 2.5.1 Chính sách lương thưởng ............................................................... 20 2.5.2 Môi trường làm việc ....................................................................... 21 2.5.3 Tính chất công việc ........................................................................ 21 2.5.4 Cơ hội đào tạo và thăng tiến .......................................................... 22 2.5.5 Phong cách lãnh đạo ...................................................................... 22 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu ...................................................... 24 3.1Quy trình nghiên cứu ......................................................................... 24 3.1.1 Quy trình nghiên cứu định tính ...................................................... 24 6
 • 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.1.2 Quy trình nghiên cứu định lượng ................................................... 25 3.2Phương pháp chọn mẫu và xử lý số liệu ............................................ 25 3.2.1 Xác định kích thước mẫu ............................................................. 25 3.2.2 Phương pháp xử lý dữ liệu ........................................................... 26 3.3 Đánh giá thang đo ............................................................................. 26 3.3.1 Kiểm tra độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha ........................ 26 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ................................................ 27 3.4 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu ........................................................ 27 3.5 Phân tích tương quan ........................................................................ 27 3.6 Xây dựng mô hình ............................................................................. 28 3.7 Mã hóa thang đo của mô hình nghiên cứu: ....................................... 29 Chương 4: Kết quả nghiên cứu ............................................................... 32 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu ................................................................. 32 4.1.1 Giới tính ......................................................................................... 33 4.1.2 Độ tuổi ............................................................................................ 34 4.1.3 Trình độ học vấn ............................................................................ 35 4.1.4 Phòng ban công tác ........................................................................ 35 4.1.5 Thâm niên làm việc ........................................................................ 36 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo .......................................................... 37 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy nhân tố chính sách lương thưởng: ............... 38 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy nhân tố môi trường làm việc ....................... 39 4.2.3 Kiểm định độ tin cậy nhân tố tính chất công việc ......................... 40 4.2.4 Kiểm định độ tin cậy nhân tố cơ hội đào tạo và thăng tiến ........... 41 4.2.5 Kiểm định độ tin cậy nhân tố phong cách lãnh đạo ....................... 42 4.2.6 Kiểm định độ tin cậy nhân tố sự hài lòng ...................................... 45 7
 • 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .....................................................47 4.4 Phân tích tương quan giữa các nhân tố.............................................49 4.5 Mô hình hồi quy................................................................................50 4.6 Kiểm định mô hình nghiên cứu: .......................................................53 4.6.1 Kiểm định Independent -samples T-test........................................53 4.6.2 Kiểm định One-Way ANOVA ......................................................56 Chương 5: Kết luận và giải pháp ............................................................59 5.1Kết luận..............................................................................................59 5.2Giải pháp............................................................................................59 Tài liệu tham khảo ..................................................................................63 Phụ lục........................................................................................................................................... 65 8
 • 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU Hình 2.1.1 Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand Hình 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty RubyLand Bảng 2.4.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh RubyLand (2017-2019) Bảng 2.4.2: Các chỉ số tài chính của RubyLand (2017-2019) Hình 2.4.1 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của Herzberg và cộng sự Hình 2.5.1 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand Bảng 4.1 Thống kê mô tả mẫu Hình 4.1.1.1 Thống kê mô tả giới tính Hình 4.1.2.1 Thống kê mô tả độ tuổi Hình 4.1.3.1 Thống kê mô tả trình độ học vấn Hình 4.1.4.1 Thống kê về số lượng nhân viên của các phòng ban Hình 4.1.5.1 Thống kê thâm niên làm việc Bảng 4.2.1.1 Kiểm định độ tin cậy nhân tố chính sách lương thưởng Bảng 4.2.1.2 Kiểm định độ tin cậy nhân tố môi trường làm việc Bảng 4.2.1.3 Kiểm định độ tin cậy nhân tố tính chất công việc Bảng 4.2.1.4 Kiểm định độ tin cậy nhân tố chính sách đào tạo và thăng tiến Bảng 4.2.1.5 Kiểm định độ tin cậy nhân tố phong cách lãnh đạo 9
 • 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 4.2.1.6 Kiểm định độ tin cậy nhân tố sự hài lòng Bảng 4.3.1 Bảng KMO Bảng 4.3.2 Bảng phương sai trích Bảng 4.3.3 Kết quả ma trận xoay các nhân tố tác động đến sự hài lòng Bảng 4.4.1 Giá trị tương quan Bảng 4.5.1 Bảng Model Summary Bảng 4.5.2 Bảng kiểm định ANOVA Bảng 4.5.3 Bảng mô hình hồi quy Bảng 4.5.4 Kết quả phân tích hồi quy Bảng 4.6.1.1 Bảng kiểm định T-test biến giới tính Bảng 4.6.1.2 Bảng kiểm định T-test biến độ tuổi Bảng 4.6.2.1 Kiểm định phương sai đồng nhất biến giới tính Bảng 4.6.2.2 Kiểm định ANOVA biến giới tính Bảng 4.6.2.3 Kiểm định Welch biến giới tính Bảng 4.6.2.4 Kiểm định phương sai đồng nhất biến độ tuổi Bảng 4.6.2.5 Kiểm định ANOVA biến độ tuổi 10
 • 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI MỞ ĐẦU Trong cuộc sống ngày nay, yếu tố con người đang ngày càng được quan tâm và chú trọng. Một tập thể vững mạnh là nơi luôn đặt vai trò của con người làm nhân tố chủ chốt. Chính vì con người hay nguồn nhân lực luôn là nhân tố quyết định mọi vấn đề và là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Để duy trì và phát triển nguồn nhân lực này, cần có một người lãnh đạo sáng suốt, biết nắm bắt cơ hội, lập ra các chính sách và áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp. Chính vì vậy, công tác quản lý nguồn nhân lực luôn được ưu tiên chú trọng hàng đầu vì đó là một công việc đòi hỏi phải vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Một chính sách quản lý nguồn nhân phù hợp sẽ thỏa mãn được mong muốn của nhân viên và cả nhà quản trị, từ đó cùng nhau góp hết sức mình hướng tới mục tiêu lợi ích chung của công ty. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp có một đội ngũ lao động làm việc hiệu quả, cống hiến hết mình cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sẽ là lợi thế cạnh tranh vô cùng quan trọng trên thương trường. Từ đó chúng ta đã và đang nhận thấy rõ nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam bước vào nền kinh tế thị trường như hiện nay. Chỉ khi doanh nghiệp có nguồn nhân lực đủ mạnh thì mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường và sau đó hội nhập vào nền kinh tế thế giới. 11
 • 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp, môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn về vấn đề xây dựng nguồn nhân lực vững chắc cho mình. Vì lẽ đó, chính sách đãi ngộ sẽ là tấm gương phản ánh sự quan tâm và chăm sóc của doanh nghiệp đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, để từ đó kích thích người lao động có thể hoàn thành công việc được giao hoặc cách hiệu quả nhất. Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp được thể hiện thông qua hệ thống tiền lương. Hệ thống tiền lương của doanh nghiệp được xây dựng thường hướng đến các mục tiêu sau: thu hút nhân viên, duy trì nhân viên giỏi, hiệu quả được chi phí và đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Chính sách đãi ngộ lại là một bộ phận cấu thành nên chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, để đạt được đồng thời hai mục tiêu này thì việc xây dựng một chính sách đãi ngộ hợp lý trong doanh nghiệp là một vấn đề rất khó khăn. Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhất là chức doanh nghiệp nhỏ và vừa thì mục tiêu cơ bản nhất vẫn là hướng đến việc tối thiểu hóa chi phí nhằm đạt được mức lợi nhuận là cao nhất. Đó là lý do vì sao doanh nghiệp của Việt Nam cần có sự quan tâm đúng mức về tầm quan trọng của chính sách đãi ngộ với người lao động để thu hút nhân tài và kích thích nhân viên.Tuy nhiên hiện nay, hiệu quả thực sự không như kỳ vọng do thiếu cơ sở khoa học và lý luận. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đãi ngộ nhân sự, với mong muốn góp phần tìm hiểu và đóng góp. Thông qua nghiên cứu này, từ những kiến thức tiếp thu trong quá trình học tập tại trường gắn kết với nghiên cứu thực tiễn sẽ đưa ra những đề xuất giúp doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn đề còn vướng mắc về đại ngộ nhân sự hiện nay. Tôi chọn nghiên cứu với đề tài “Các yếu tố ảnh hướng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Rubyland”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 12
 • 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Thông qua cuộc khảo sát phải đánh giá được nhân tố nào là nguyên nhân cơ bản nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, khảo sát nhằm thăm dò, xác định những yếu tố tác động đến sự hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Thứ hai, sau khi xác định được các yếu tố sẽ kiểm chứng để xem yếu tố nào tác động chính đến sự hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Thứ ba, phân tích những yếu tố gây ảnh hưởng đến sự hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Từ đó, thấy được những ưu, nhược điểm về chính sách đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp. Thứ tư, sau khi xác định được các yếu tố tác động chính sẽ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Khách thể nghiên cứu: Tất cả nhân viên thuộc công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Họ sẽ là đối tượng được phỏng vấn để phục vụ cho việc nghiên cứu. 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Không gian: Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand 1.4.2 Thời gian: • Thời gian nghiên cứu sơ cấp: từ ngày 24/08/2020 đến ngày 20/09/2020 • Thời gian nghiên cứu thứ cấp: từ ngày 21/09/2020 đến ngày 19/10/2020 13
 • 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nguồn dữ liệu: dữ liệu thứ cấp từ các bài nghiên cứu trong và ngoài nước, dữ liệu sơ cấp từ việc khảo sát bằng bảng câu hỏi. 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu: định tính và định lượng đan xen để hỗ trợ cho phương pháp nghiên cứu được chính xác hơn. 1.5.2.1 Nghiên cứu định tính: Thu thập số liệu từ thống kê, thảo luận nhóm để đưa ra bảng câu hỏi, dùng bảng câu hỏi để phỏng vấn sâu các chuyên gia là trưởng bộ phận của doanh nghiệp, dữ liệu thu thập được từ các cuộc phỏng vấn sâu sẽ được phân ra thành nhiều chủ đề và được đưa vào các chủ đề đã có trong mô hình nghiên cứu, thiết kế bảng câu hỏi chính. 1.5.2.2 Nghiên cứu định lượng: Sau khi có được bảng câu hỏi từ nghiên cứu định tính nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát khảo sát bảng câu hỏi. Nghiên cứu định lượng là phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong nghiên cứu này 1.5.3 Phương pháp lấy mẫu: xác xuất 1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Những kết quả sau nghiên cứu đề tài này sẽ cung cấp cho RubyLand một nguồn thông tin về mức độ hài lòng cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn khái quát hơn về chính sách đãi ngộ và tầm quan trọng của chính sách đãi ngộ nhân sự trong giai đoạn hiện nay. Khi mà việc cân bằng giữa chi phí và đãi ngộ nhân viên ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó, bài nghiên cứu cũng giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có thể bổ sung, điều chỉnh cũng như xây dựng các chiến lược khả thi hỗ trợ cho chính sách đãi ngộ nhân sự của mình. Đưa doanh nghiệp phát triển ngày một vươn xa hơn trên thị trường 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 14
 • 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chương này nêu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi khảo sát, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Trình bày các khái niệm, các nghiên cứu trước liên quan và đưa ra mô hình đề xuất nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong chương này, giới thiệu vấn đề xây dựng thang đo, cách chọn mẫu, các công cụ thu thập dữ liệu, quá trình thu thập thông tin được tiến hành như thế nào và các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê được sử dụng trong luận văn. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích, diễn giải các dữ liệu đã thu được từ cuộc khảo sát bao gồm các kết quả kiểm định độ tin cậy, độ phù hợp thang đo, các kết quả thống kê suy diễn và thảo luận kết quả. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP Thông qua kết quả nghiên cứu đưa ra một số kết luận, từ đó đề xuất ra những giải pháp nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand. 15
 • 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand 2.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển Thành lập vào ngày 27/7/2011 có trụ sở tại Thành phố Thủ Dầu Một. Công ty Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền (RubyLand) là đơn vị chủ đầu tư phân phối bất động sản và tiếp thị, tư vấn nhà ở và căn hộ. RubyLand còn là đơn vị song hành cùng một số doanh nghiệp lớn về bất động sản như Unihomes, Đất Xanh Miền Nam, Leo Land, .. RubyLand cung cấp các dịch vụ như: phát triển các dự án do chính Ruby Group làm chủ đầu tư. Tiếp thị và phân phối các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình như: Bất động sản nhà ở, bất động sản cho thuê, căn hộ cao cấp, chung cư, nhà phố … Với triết lý kinh doanh "Giá Trị Vĩnh Cửu - Vươn Đến Tầm Cao Mới" - tầm cao của tư duy, tầm cao của trách nhiệm, tầm cao của những giá trị, tin rằng Ruby Land đã và đang trở thành đối tác tin cậy hàng đầu tại Bình Dương về Đầu tư, Phát triển và Xây dựng các dự án Bất động sản cao cấp. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa chỉ: 510 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Số điện thoại: 0981 378 478 Hình 2.1.1 Công ty TNHH Thương mại và tư vấn RubyLand (Nguồn: Thu thập của tác giả) 16
 • 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động  Chức năng:  Đối với khách hàng: RubyLand mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá thành phù hợp nhất. Bên cạnh đó RubyLand còn mang lại một khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Bình Dương. Đối với đối tác: Mang lại cơ hội đầu tư tốt nhất dựa trên những giá trị lợi ích bền vững, ổn định, lâu dài trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Đối với người lao động: Tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân và cơ hội phát triển bản thân. Đối với xã hội: Luôn đi đầu trong các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ cho người nghèo, gia đình khó khăn, các trẻ em nghèo hiếu học, đóng góp xây dựng và phát triển cho cộng đồng, xã hội.  Lĩnh vực hoạt động:  Trong những năm trở lại đây, thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà hồi phục, phát triển và trong tương lai, dự kiến sự tăng trưởng này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, Bình Dương là một trong những tỉnh thành nóng về thị trường bất động sản do sự chững lại và hạn chế nguồn cung của thành phố Hồ Chí Minh khiến thị trường các tỉnh giáp ranh thêm sôi động. Bình Dương được đánh giá là điểm sáng của Đông Nam Bộ với nguồn cung và cầu về đất nền tăng mạnh, theo báo cáo quý II/2019 của Chợ Tốt Nhà. Theo đó, nguồn cung đất nền trong quý II/2019 tăng hơn 75% so với quý trước. Bên cạnh phân khúc đất nền, thị trường Bình Dương còn xuất hiện nhiều dự án căn hộ, nhà phố, biệt thự... quy mô lớn. Theo thống kê của chính quyền Bình Dương, hiện mỗi năm tỉnh cần thêm từ 30.000 - 40.000 lao động, trong khi lực lượng lao động tại chỗ chỉ đáp ứng được hơn một phần ba nên phải thu hút lao động nhập cư khoảng trên 20.000 người. Chính vì vậy, nhà ở bình dân và căn hộ chung cư chính là các sản phẩm mang lại nguồn khách hàng rất lớn cho các dự án bất động sản, kể cả những người có ý định mua đất để xây nhà cho thuê, đặt biệt là đối với những dự án như khu nhà ở cao cấp cho các chuyên gia nước ngoài. 17
 • 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nhà đầu tư cũng như khách hàng quan tâm về thị trường nhà ở, các công ty bất động sản ở Bình Dương lần lượt ra đời và ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Với hơn 1898 công ty bất động sản đã tạo lập một chuẩn mới và định nghĩa lại khái niệm chuyên nghiệp trong tư vấn và môi giới bất động sản tại Bình Dương. Ngoài ra, các doanh nghiệp bất động sản cũng cam kết sẽ là đơn vị thực hiện việc kinh doanh một cách chính trực từ trong ra ngoài (cho nhân viên công ty và cho khách hàng, những nhà đầu tư). Đồng thời, sẽ là đơn vị môi giới được tin tưởng cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước cũng như khách mua tại địa bàn Bình Dương. Nhóm 10 doanh nghiệp bất động sản lớn, có uy tín tại Bình Dương có thể kể đến như:  Công ty TNHH và phát triển Địa Ốc Thiên An   Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Bình Dương Gia   Công ty cổ phần và đầu tư Phát triển Đất Bình Dương (Binh Duong  Land)   Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Nam Dương   Công ty TNHH Becamex Tokyu (Becamex Tokyu)   Công ty cổ phần địa ốc Bình Dương   Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng địa ốc Kim Oanh   Công ty cổ phần phát triển địa ốc Á Châu   Công ty TNHH địa ốc Thuận Lợi   Công ty Ba Thành Phát Với chức năng và nhiệm vụ chính là kinh doanh, tiếp thị và phân phối các dự án của các chủ đầu tư uy tín, tư vấn tiếp thị dự án bất động sản, tư vấn và nghiên cứu thị trường, môi giới bất động sản, quảng cáo bất động sản. Phát triển hệ thống sàn giao dịch bất động sản đạt chuẩn của Bộ xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý môi giới bất động sản rộng khắp trên toàn quốc, đa dạng hóa các hình thức dịch vụ...Công ty RubyLand đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, xây dựng được lòng tin cũng như khẳng định năng lực công ty qua các dự án đã hoàn thành và bàn giao 18
 • 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 cho khách hàng như: Khu nhà ở Hoàng Gia, Khu Đô Thị Thịnh Gia, Thịnh Gia Tower … 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Tổng giám đốc Giám đốc Phòng hành Phòng kế Phòng Phòng Phó Tổng chính -nhân pháp lý Giám đốc kinh doanh toán thiết kế sự dự án dự án Phòng Hành Kế toán Quy Kỹ thuật Marketin chính tổng hợp Pháp lý - Xây hoạch - g dự án - dựng xây dựng Tín dụng cá nhân Phòng Nhân sự dự án Vật tư CSKH Sàn giao Phúc lợi Quản lý dự án dịch Hình 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty RubyLand (Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự) 2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc là người quản lý và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh, con người cũng như các hoạt động hợp tác của RubyLand. Chịu trách nhiệm quyết định cao nhất trong tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giám đốc kinh doanh: Giám đốc kinh doanh lãnh đạo bộ phận kinh doanh trong việc soạn thảo, thực hiện và đánh giá các quyết định được đưa ra về hoạt động kinh doanh của Ruby Land. Xác định hướng kinh doanh hướng tới sự phát triển và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như việc xây dựng quy trình và cơ sở hạ tầng tăng trưởng hiệu quả. Ở RubyLand, giám đốc kinh doanh đứng đầu các nhóm kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng và các sàn giao dịch. Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược trong giao dịch các loại sản phẩm từ nhà ở liền kề đến căn hộ chung cư... 19
 • 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Phòng hành chính - nhân sự:  Quản lý Hợp đồng lao động:    Theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực và thống kê nhân sự.   Lọc ra những nhân viên nào đã đủ điều kiện được ký hợp đồng lao động và tiến tới ký hợp đồng lao động.   Lưu trữ hợp đồng lao động.  Tuyển dụng:    Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của công ty:  + Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty và các bộ phận liên quan. + Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm, Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới. + Tiến hành phỏng vấn ứng viên, lập chương trình hội nhập vào công ty cho nhân viên mới.  Tổ chức theo dõi và ký hợp đồng lao động cho người lao động   Quản lý hồ sơ, lý lịch của nhân viên toàn công ty   Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi biến động nhân sự   Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ nhân viên lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tổng giám đốc.  Quản lý Bảo hiểm xã hội:    Làm các thủ tục báo cáo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn hàng tháng với cơ quan bảo hiểm   Lập tờ khai cấp sổ bảo hiểm cho người lao động 20
 • 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Theo dõi việc giải quyết chính sách – chế độ cho người lao động: thai sản, thôi việc, đau ốm, tai nạn lao động, chế độ dưỡng sức, nghỉ hưu,… theo chính sách công ty phù hợp với quy định của pháp luật.   Chốt sổ và trả sổ cho người lao động khi nghỉ việc. Phòng kế toán  Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán  ….   Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho lãnh đạo các vấn đề liên quan.   Tham mưu cho Tổng giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.   Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của công ty.   Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành. Phòng pháp lý dự án  Tư vấn pháp lý cho khách hàng vào công ty.   Soạn thảo và kiểm tra các vấn đề pháp lý trong các hợp đồng của công ty.  Phối hợp với bộ phận hành chính, kế toán thực hiện các vấn đề pháp lý liên quan đến quản lí nhà nước.   Tổ chức hướng dẫn, cập nhật cho nhân viên về các văn bản luật mới có liên quan đến công ty.   Soạn thảo quy trình, quy chế, nội dung cho công ty.   Kiểm tra tính pháp lí của các hợp đồng được ký kết. 21
 • 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Phòng thiết kế  Cung cấp các yếu tố kỹ thuật, các thông số kỹ thuật lắp đặt thiết bị vật tư, đảm bảo chất lượng từng công tác xây lắp, từng hạng mục công trình. Quản lý thiết kế các dự án: theo dõi, khảo sát lập thiết kế cơ sở, các báo cáo chuyên ngành, thiết kế kỹ thuật, tổng tiến độ công trình, tổng mặt bằng và tiến độ hàng năm của các dự án.   Quản lý khối lượng, tiến độ các dự án: tổng hợp, kiểm tra biện pháp khối lượng trong tổng mức đầu tư, trong tổng dự toán của các dự án. Theo dõi thường xuyên quá trình thực hiện đến khi quyết toán công trình Phó tổng giám đốc dự án:  Khảo sát hiện trạng, tư vấn thiết kế công tình xây dựng, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kỹ thuật đầu tư xây dựng.   Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn kỹ thuật xây dựng, tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng.   Thẩm tra hồ sơ thiết kế, thẩm tra dự toán. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - theo dõi thực hiện và báo cáo các hợp đồng kinh tế được ký kết.   Lập dự toán công trình, lập hồ sơ dự thầu, báo giá xây dựng, hợp đồng  kinh   Thực hiện giám sát thi công xây dựng và quản lý kỹ thuật các công trình thiết kế của công ty.   Kiểm tra dự toán, báo giá thi công, hợp đồng giao khoán. Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng của các đội khoán và các nhà thầu phụ.  Đánh giá:  Cơ cấu tổ chức hợp lý, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng trước những biến động xảy ra trong quá trình kinh doanh. Tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính và phát huy năng lực của nhân viên. Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi phòng ban được phân chia rõ ràng, chi tiết cho từng vị trí công việc. Giúp nhân viên giải quyết công việc được giao 22
 • 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 nhanh chóng và hiệu quả. Hạn chế phát sinh vấn đề công việc bị chồng chéo và khó khăn trong việc xác định trách nhiệm khi gặp vấn đề phát sinh. Do quy mô công ty nhỏ nên số lượng nhân viên của RubyLand không lớn. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của công ty linh hoạt, đơn giản mà hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn trong lĩnh vực bất động sản và cơ cấu tổ chức chung của một doanh nghiệp tư nhân. Đảm bảo tín ổn định và tin cậy. 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2017 - 2019: Bảng 2.7.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh RubyLand (2017- 2019) Căn hộ Chung Căn hộ Chung Căn hộ Chung liền kề cư liền kề cư liền kề cư Đơn giá 0,950 0,756 0,958 0,767 0,958 0,767 Số lượng 320 130 357 184 415 216 Bảng 2.7.2: Các chỉ số tài chính của RubyLand (2017-2019) ĐVT: Tỷ đồng 2017 2018 2019 Doanh thu 402,28 483,13 563,24 Các khoản giảm trừ 0,0 0,0 0,0 Doanh thu thuần 402,28 483,13 563,24 Giá vốn hàng bán -221,34 -265,72 -309,81 Lãi gộp 180,94 226,41 253,43 Thu nhập tài chính 0,43 0,38 0,47 Chi phí tài chính -5,22 -3,45 -2,51 23
 • 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chi phí bán hàng 9,64 9,95 10,23 Chi phí quản lý 54,37 65,22 76,11 doanh nghiệp Lãi/ lỗ từ hoạt động 112,14 148,17 165,05 kinh doanh Thu nhập khác 1,83 1,37 2,25 Chi phí khác -2,26 0,81 1,43 Thu nhập khác, -0,43 0,56 0,82 ròng Lãi/lỗ ròng trước 111,71 148,73 165,87 thuế Thuế TNDN 22,42 29,63 33,01 Lãi/lỗ thuần sau 89,29 119,1 132,86 thuế 2017 2018 2019 Tỷ suất lợi nhuận gộp 44,88% 46,86% 45 % Tỷ suất lợi nhuận thuần 22,19% 24,65% 23,58% Tỷ suất lợi nhuận/chi phí 0,73 0,79 0,81 (Nguồn: Phòng Kinh doanh) 24
 • 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.2 Các lý thuyết về mức độ hài lòng trong công việc 2.2.1 Khái niệm về sự hài lòng trong công việc Hellriegel và cộng sự (1995) cho rằng: “Cảm giác hài lòng về nghề nghiệp là một khái niệm tích cực được điều kiện hóa một cách chủ quan. Do đó, sự hài lòng là kết quả của sự khác biệt giữa những gì một nhân viên nhận được tại nơi làm việc và những gì họ nghĩ rằng họ nên nhận được”. Theo Spector (1997), sự hài lòng chỉ đơn thuần là cách mọi người cảm nhận về công việc và các khía cạnh công việc của họ, bởi vì nó là một đánh giá chung. Chính vì vậy, đây là một biến số có thể đo lường được thái độ của nhân viên. Ngoài ra, Ellickson và Logsdon (2002) cho rằng sự hài lòng của nhân viên thường được định nghĩa là mức độ mà nhân viên yêu thích công việc của họ. Là thái độ dựa trên nhận thức của nhân viên về mặt tích cực hay tiêu cực của công việc hoặc môi trường công việc của họ. 2.2.2 Khái niệm về chính sách đãi ngộ Bugdol (2006) tuyên bố rằng trong một môi trường chuyên nghiệp, sự hài lòng của nhân viên có thể được bắt nguồn từ chính sách đãi ngộ, đó chính là hệ thống lương và khuyến khích, quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp, vị thế thị trường của các công ty và tính chất công việc. Theo Brian Tracy (2016), đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp là quá trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp 2.2.3 Mối quan hệ giữa chính sách đãi ngộ với mức độ hài lòng của nhân viên Theo Luddy (2005), bản chất công việc phản ánh mức độ phù hợp của bản chất với năng lực và mong muốn của nhân viên. Trong nghiên cứu của mình, Luddy đã tìm hiểu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Viện Y tế Công cộng ở Western Cape, Nam Phi và kết quả chỉ ra rằng chính sách đãi ngộ ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên và thuộc nhóm yếu tố tổ chức bao gồm tính chất công việc, tiền lương, cấp trên và cơ hội thăng tiến. 25
 • 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Theo Lumley và cộng sự (2011), các khía cạnh của sự hài lòng công việc bao gồm: lương (sự hài lòng với lương và thù lao tăng lên), xúc tiến (sự hài lòng với các khả năng thăng tiến, tức là phát triển cá nhân, trách nhiệm lớn hơn, địa vị xã hội cao hơn) , giám sát (sự hài lòng với sự giám sát trực tiếp của một người), lợi ích (sự hài lòng với lợi ích tiền tệ và phi tiền tệ), phần thưởng có điều kiện (sự hài lòng với sự công nhận và phần thưởng cho công việc tốt), quy trình hoạt động (sự hài lòng với các quy tắc và thủ tục hoạt động) và đồng nghiệp (sự hài lòng với các mối quan hệ của một người tạicông việc). Mọi người cảm thấy hài lòng với công việc khi: họ cảm thấy rằng họ có thể thực hiện đúng nhiệm vụ của mình; họ nhận ra mình đang có những tiến bộ trong công việc; họ được tuyển dụng với những điều kiện có lợi; họ nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp của họ và môi trường làm việc (có ảnh hưởng tích cực đối với các bầu không khí trong các tổ chức). Gros (2012) cho rằng, có ba nhóm cơ bản trong số các yếu tố hài lòng: tổ chức, xã hội và cá nhân. Yếu tố tổ chức liên quan trực tiếp đến công việc. Chúng bao gồm các loại nhiệm vụ của các nhân viên (mức độ khó khăn trong công việc), lương, cơ hội thăng tiến, an toàn lao động, các chính sách hoạt động của tổ chức và chính sách phát triển. Các yếu tố xã hội bao gồm: môi trường tổ chức (môi trường làm việc tốt), tôn trọng lẫn nhau, không chỉ trích mọi người, lắng nghe lẫn nhau, tôn trọng quan điểm của nhau, sắp xếp với cấp trên và đồng nghiệp giúp đỡ, thân thiện với nhau và quan hệ với khách hàng. 2.3 Lược khảo các bài báo khoa học nghiên cứu 2.3.1 Lược khảo các bài báo cáo khoa học nghiên cứu trên thế giới Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế hiện đại, tạo những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, cách duy nhất để doanh nghiệp tồn tại cũng như phát triển là thích ứng được với các điều kiện mới, nắm bắt cơ hội và điều hành hoạt động sản xuất theo định hướng thị trường. Chính điều này sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp phải phấn đấu để vươn lên, thay đổi theo xu hướng xã hội trong sự cạnh tranh gay gắt để đứng vững trên thị trường. Tannady, Hendy và cộng sự (tháng 10/2019) đã tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường làm việc và phát triển bản thân đối với động lực của người lao động trong khu vực sáng tạo ở tỉnh Jakarta, Indonesia. Thông qua phương pháp kiểm tra và phân tích ảnh hưởng của môi trường làm việc và các 26
 • 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 biến hiệu quả của bản thân đối với động lực làm việc của các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực sáng tạo tại DKI Jakarta, Indonesia. Dựa trên cuộc khảo sát ban đầu được thực hiện với các câu hỏi để đo lường mức độ động lực của người lao động, kết quả đa số người được hỏi cho thấy mức độ động lực thấp và cần được cải thiện. Kết quả phân tích chỉ ra rằng môi trường làm việc và phát triển của bản thân có vai trò tích cực và đáng kể, đồng thời ảnh hưởng đến động lực từ người lao động trong lĩnh vực sáng tạo ở tỉnh DKI Jakarta. Từ đó, đóng góp một số giải pháp hiệu quả hỗ trợ nhà quản trị trong lĩnh vực sáng tạo ở khu vực này. Trong bài nghiên cứu của Davidescu, Adriana AnnaMaria và cộng sự (2020) về tính linh hoạt trong công việc, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất công việc giữa các nhân viên ở Romania - Ý nghĩa cho việc quản lý nguồn nhân lực bền vững. Bài báo này nhằm mục đích điều tra mối liên hệ giữa sự phát triển của nhân viên với thời gian làm việc và tính linh hoạt của không gian làm việc, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất công việc của nhân viên Romania để xác định cách thiết kế lại HRM (quản lý nguồn nhân lực thực tế) khi đối mặt với những thách thức của công việc trong tương lai. Từ đó, bài nghiên cứu đóng góp kết quả điều tra về tác động của các hình thức không gian làm việc mới đối với hiệu suất công việc, sự hài lòng trong công việc, mức độ hiệu quả của tổ chức, mức độ mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp và mức độ tổng thể của động lực làm việc. Bài nghiên cứu của Carnegie, Dollymae Mellish (2020) về các chiến lược tạo động lực để giữ chân nhân viên của các công ty bất động sản. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các chiến lược hiệu quả của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, qua đó giữ chân các thế hệ nhân viên trẻ. Thông qua đó, đề xuất các giải pháp để các doanh nghiệp bất động sản triển khai không gian làm việc linh hoạt, nhờ đó thúc đẩy động lực làm việc và mong muốn gắn bó lâu dài của nhân viên. Bên cạnh đó, có thể duy trì lợi nhuận của tổ chức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên. 2.3.2 Lược khảo bài báo cáo khoa học nghiên cứu tại Việt Nam Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, do hoạt động trong quá trình chuyển đổi kinh tế và có quy mô nhỏ nên thường thực hiện đãi ngộ nhân sự theo lối kinh nghiệm, từ đó dễ rơi vào bẫy chi phí thấp, làm cho năng suất lao động không cao. Do đó, đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp 27
 • 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Việt Nam có thể là khâu đột phá để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách trực tiếp, đồng thời có thể đem lại lợi ích gián tiếp như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Trong bài nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên: trường hợp nhân viên bán hàng của Land Plot của Viet, Phuong, Le-hoang ; Ho, Truc ; Phan, Nhan Trong (tháng 1- 2/2020) cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong một doanh nghiệp. Cụ thể là nhân viên kinh doanh đất tại TP. Hồ Chí Minh. Để tiến hành nghiên cứu, các tác giả thảo luận nhóm và thảo luận chuyên gia và sau đó phân tích và quan sát với sáu yếu tố: bản chất công việc, thăng tiến và đào tạo, lãnh đạo, đồng nghiệp, thu nhập và môi trường làm việc. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng có năm yếu tố: Bản chất công việc, thăng tiến và đào tạo, đồng nghiệp, thu nhập và môi trường làm việc có tác động tích cực đến người lao động và sự thỏa mãn trong công việc. Đóng góp của nghiên cứu này là các tác giả xác nhận lý thuyết về Herzberg (1966), Ludy (2005), Nunnally và Bernstein, Spector (1997), Smith et al (1969) và Vroom (1964) trong bối cảnh của các nhân viên kinh doanh lô đất. Thông qua đó, đưa ra một ố khuyến nghị có thể hỗ trợ các giải pháp quản lý cần thiết để nâng cao sự hài lòng của nhân viên và mở ra một lĩnh vực mới để nghiên cứu thêm. 2.4 Mô hình các nghiên cứu khoa học về mức độ hài lòng trong công việc trên thế giới Trong thuyết hai nhân tố Herzberg đã đưa ra mô hình của Herzberg và cộng sự (1959) cho rằng có 2 nhóm nhân tố liên quan đến sự thỏa mãn công việc: nhóm các nhân tố động viên và nhóm nhân tố duy trì. Thứ nhất, các nhân tố động viên bao gồm: thành tích, sự công nhận, công việc có tính thử thách, sự tiến bộ, sự trưởng thành trong công việc. Thứ hai, các nhân tố duy trìbao gồm: chính sách công ty và cách quản trị của công ty, sự giám sát của cấp trên, lương bổng, mối quan hệ giữa các cá nhân, điều kiện làm việc, đời sống cá nhân, sự đảm bảo của công việc. 28
 • 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Từ đó, nhóm tác giả đưa ra kết luận rằng chỉ có những nhân tố động viên mới có thể mang lại sự thỏa mãn cho nhân viên và nếu không làm tốt các nhân tố duy trì sẽ dẫn đến sự bất mãn của nhân viên. Hình 2.4.1 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn Thành tích Sự công nhận H1: Nhân tố Công việc có động viên tính thử thách Sự trưởng thành Sự tiến bộ Mức độ thỏa mãn trong công việc Chính sách quản lý Sự giám sát của cấp trên H2: Nhân tố duy trì Lương thưởng Mối quan hệ cá nhân Điều kiện làm việc trong công việc của Herzberg và cộng sự (1959) 2.5 Xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất Sau quá trình nghiên cứu tài liệu, dựa trên mô hình nghiên cứu của Herzberg và cộng sự (1959). Tôi đưa ra mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại và Tư vấn RubyLand như sau: 29