Anúncio

Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx

20 de Mar de 2023
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Anúncio
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx
Próximos SlideShares
Khóa Luận Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định ...Khóa Luận Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định ...
Carregando em ... 3
1 de 99
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864(20)

Anúncio

Último(20)

Báo cáo Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Hoàng Việt.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ THỊ HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM TỔNG HỢP HOÀNG VIỆT Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy Ngành : Kế toán Khóa học: 2017-2020
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DVTN TỔNG HỢP HOÀNG VIỆT Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Hoa Lớp: K13 – Kế Toán Mã số sinh viên: Giáo viên hướng dẫn:
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được bài khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo TS. , đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết Khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù công việc giảng dạy của cô cũng bận rộn nhưng không ngần ngại chỉ dẫn em, định hướng đi cho em, để em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em chân thành cảm ơn cô và chúc cô dồi dào sức khoẻ. Em chân thành cảm ơn các thầy cô của Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng king tế kỹ Thuật đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà nó còn là hành trang quý báu để em áp dụng vào thực tế công việc sau này một cách vững chắc và tự tin. Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc và các chị trong Phòng Kế toán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Cuối cùng em kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU i ii iii vi vii MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài khóa luận 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Kết cấu của báo cáo khóa luận tốt nghiệp 4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 5 1.2. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 6 1.2.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 6 1.2.2.Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 7 1.2.3.Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 7 1.2.4.Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 8 1.3. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 12 1.3.1.Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu 12 1.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán 18 1.3.3.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 21 1.3.4. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính 24 1.3.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 26 1.3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 28
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.4. Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 30 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG VIỆT 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt 34 2.1.1 Giới thiệu chung về cơ sở 34 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của cơ sở 34 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của cơ sở 35 2.1.4 Đặc điểm tình hình lao động của cơ sở 36 2.1.5 Khái quát về tổ chức bộ máy quản lý của cơ sở 36 2.1.6 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở 38 2.2 Khái quát chung về công tác hạch toán kế toán tại cơ sở 40 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại cơ sở 40 2.2.2 Khái quát về công tác kế toán tại cơ sở 41 2.2.3. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán 43 2.3. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần DVTM tổng hợp Hoàng Việt. 44 2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt. 44 2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt 54 2.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 59 2.3.4. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính 63 2.3.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 65 2.3.6. Kế toán Xác định kết quả kinh doanh 67 2.3.7. Kê khai và quyết toán thuế GTGT 87 2.3.8 Lập báo cáo tài chính 91 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 93 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG VIỆT
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt. 94 3.1.1. Ưu điểm 94 3.1.2. Nhược điểm 96 3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt 97 3.2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 99 3.2.2. Đề xuất áp dụng các chính sách bán hàng 100 3.2.3. Nâng cao trình độ chuyên môn 101 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 102 2. Kiến nghị 102
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BH & CCDV Bán hàng và cung cấp dịch vụ BHXH Bảo hiểm xã hội CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DVTM TH Dịch vụ thương mại tổng hợp GC Giấy báo có GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HĐTC Hoạt động tài chính NKC Nhật ký chung QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định XĐKQKD Xác định kết quả kinh doanh
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ.............................................................................................15 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán giảm trừ doanh thu .........................................................17 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán.........................................................21 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh..............................................23 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh........................................30 Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ theo hình thức Sổ Nhật ký chung..................................32 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty ......................................37 Sơ đồ 2.2: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty ....................................................40 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung.......................................43 Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán doanh thu tại công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt...........................................46 Sơ đồ 2.5: Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt............................................................................54 Sơ đồ 2.6: Quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý kinh doanh.............................60 Bảng số 2.1: Tình hình lao động của Công ty qua 2 năm 2018 2019 ....................36 Bảng số 2.2: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt qua 3 năm (2017- 2019). 39
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có tầmquan trọng rất lớn đối với doanh nghiệp nên có nhiều sinh viên lựa chọn đề tài này để làm đề tài viết khóa luận. Mỗi đề tài nghiên cứu trình bày chi tiết lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra các dẫn chứng cụ thể về công tác kế toán thực tế tại đơn vị và có ý kiến về giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Đây là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để tác giả vận dụng, phát triển hướng nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp, cụ thể: Tôn Khánh Nhi (2014), tác giả khóa luận đã nêu lên các cơ sở lý luận chung và cụ thể của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phản ánh công tác kế toán thực tế tại Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Việt Hưng, dựa vào tình hình thực tế và sự phân tích của tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán của Công ty nói chung và kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Với lợi thế là một doanh nghiệp đa nghành: xây lắp, thương mại và dịch vụ, tác giả đã đưa ra, phân tích được nhiều khía cạnh của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh theo từng ngành. Tuy nhiên, đây cũng là một hạn chế do sự dàn trải các nội dung nghiên cứu nên tác giả chưa thể phân tích sâu công tác kế toán tiêu thụ của từng ngành hoạt động tại Công ty. Nguyễn Thành Luật (2017), tác giả khóa luận đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh từ lý luận chung đến làm rõ nội dung cụ thể của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Quốc Thịnh Phát. Khái quát chung về Công ty, trình bày, phân tích công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kính doanh của Công ty. Từ đó, đưa ra
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, do lĩnh vực hoạt động của Công ty chủ yếu là bán hàng và cung cấp dịch vụ nên chưa thể trình bày công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Các nghiên cứu trên một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Qua các bài khóa luận này, tác giả đã rút ra được rất nhiều nội dung có thể kế thừa trong khóa luận của tác giả đó là: các lý luận cơ bản về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp, các lĩnh vực hoạt động khác nhau; thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau. Đề tài này tác giả hướng tới việc đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nói chung tại Công ty, và công tác doanh thu bán hàng nói riêng. 1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua kết quả kinh doanh trong đó doanh thu là điều kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến hành tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ để thu tiền về tạo nên doanh thu cho mình. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không chỉ cần thiết đối với các nhà quản trị doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các đối tượng khác trong nền kinh tế quốc dân.
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Đối với nhà đầu tư: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp từ đó đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Đối với các trung gian tài chính như ngân hàng, các công ty cho thuê tài chính công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết để họ tiến hành thẩm định, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm đưa ra quyết định cho vay bao nhiêu và vay trong bao lâu. Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô nền kinh tế: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Nhà nước có thể tổng hợp, phân tích số liệu và đưa ra các thông số cần thiết giúp chính phủ có thể điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô, xác định đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước. 1.2.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD có vai trò tính toán, tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình kinh doanh, cũng như việc xác định chính xác doanh thu thực tế phát sinh, làm cơ sở để xác định được kết quả của hoạt động kinh doanh. Xác định chính xác KQKD góp phần cung cấp thông tin, giúp DN nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp cho từng sản phẩm. 1.2.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Việc tổ chức, sắp xếp hợp lý giữa các khâu trong quá trình bán hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, đồng thời tạo nên sự thống nhất trong hệ thống kế toán chung của doanh nghiệp. Nhằm phát huy vai trò của kế toán trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán bán hàng cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: - Phản ánh và giám đốc kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lượng, chất lượng và giá trị. Tính toán đúng đắngiá
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng. - Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhànước. - Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ và kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý. - Cung cấp thông tin chính xác trung thực, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc quản lý chặt chẽ hàng hoá và kết quả bán hàng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, kế toán cần nắm vững nội dung của việc tổ chức công tác kế toán đồng thời cần đảm bảo một số yêu cầu sau: + Xác định thời điểm hàng hoá được coi là tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng và thanh toán với khách hàng nhằm giám sát chặt chẽ hàng hoá bán ra về số lượng và chủng loại. + Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu và tình hình luân chuyển chứng từ khoa học hợp lý, tránh trùng lặp hay bỏ sót, không quá phức tạp mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Đơn vị lựa chọn hình thức sổ sách kế toán để phát huy được ưu điểm và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình. + Xác định và tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh ở các khâu. 1.2.4. Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh a) Doanh thu:
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Doanh thu là là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được và sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài bán (Nếu có). - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanhthu. - Doanh thu tiêu thụ nội bộ: Phản ánh doanh thu của số sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc, hạch toán trực thuộc cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ. - Doanh thu hoạt động tài chính: Là tổng lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính bao gồm những khoản thu về tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. - Thu nhập khác: Là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc là những khoản không mang tính chất thường xuyên. b) Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại,thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 đầu ra trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. c) Chi phí và phân loại chi phí Chi phí: là khoản chi phí mà một doanh nghiệp phải bỏ ra để vận hành hoạt động của mình trong hoạt động kinh doanh và sản xuất. Đây là khoản chi phí mà người quản lý và người chủ doanh nghiệp luôn phải cân đối sao cho phù hợp nhất với lợi nhuận doanh nghiệp của mình.Chi phí gồm có: giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh ( chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp), chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác, chi phí thuế TNDN. - Giá vốn hàng bán: Là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa (hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế dịch vụ hoàn thành và đã được xác định là tiêu thụ và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh được tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh trongkỳ. - Chi phí quản lý kinh doanh: là chi phí chung của doanh nghiệp. Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanhnghiệp. + Chi phí bán hàng: là chi phí phát sinh trong quả trình bán hàng của doanh nghiệp như: Lương của nhân viên bán hàng, chi phí bốc dỡ hàng hóa, chi phí chuyển hàng, chi phí kho bãi lưu trữ hàng hóa… + Chi phí quản lý doanh nghiệp: là chi phí quản lý chung của doanh nghiệp như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, lương của nhân viên quản ký doanh nghiệp, chi phí văn phòng, khấu hao tài sản dùng cho quản lý… - Chi phí hoạt động tài chính: Phản ánh các khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay và cho vay vốn, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoạitệ….. - Chi phí khác là các khoản chi phí phát sinh cho các sự kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 nghiệp bao gồm: chi phí thanh lý, chi phí nhượng bán TSCĐ, phạt tiền do vi phạm hợp đồng kinh tế, giá trị còn lại của TSCĐ khi thanh lý, nhượng bán. - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là: khoản chi bao gồm thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại nhằm mục đích xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. d) Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Kết quả kinh doanh là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của mọi doanh nghiệp, nó phụ thuộc vào quy mô và chất lượng của quá trình sản xuất kinh doanh.Hoạt động kinh doanh cuả doanh nghiệp bao gồm 3 hoạt động cơ bản: - Kết quả hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ: Là hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh chính và sản phẩm kinh doanh phụ. - Kết quả hoạt động tài chính: Là hoạt động đầu tư về vốn và đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn với mục tiêu kiếm lời. - Kết quả hoạt động khác: Là hoạt động ngoài dự kiến của doanh nghiệp. e) Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ sau: - Phản ánh và ghi chép đầy đủ , kịp thời, chính xác tình hình phát sinh hiện có và sự biến động của từng loại sản phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị… - Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chi tiết tình hình tiêu thụ ở tất cả trạng thái như hàng tồn kho… - Xác định đúng thời điểm hàng hóa được coi là tiêu thụ để phản ánh doanh thu một cách chính xác và kịp thời để lập báo cáo tiêu thụ.
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Lựachọnphươngántínhgiávốnhàngxuấtkhotheophươngphápphùhợp. - Phản ánh, tính toán và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và các khoản chi phí của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp như: chi phí quản lý kinh doanh, giá vốn hàng bán… Từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Đồngthờitheodõi,đônđốccáckhoảnphảithukháchhàng. - Phản ánh và tính toán chính xác kết quả từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với Nhà nước để họ có căn cứ đánh giá sức mua, đánh giá tình hình tiêu dùng, đề xuất các chính sách ở tầm vĩ mô. - Cung cấp các thông tin kế toán cần thiết để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh kế liên quan đến bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu a) Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng mang lại. Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho hoặc tiêu dùng ngay trong nội bộ, dùng để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, trao đổi hàng hóa, làm phương tiện thanh toán công nợ của doanh nghiệp cũng phải được hạch toán để xác định doanh thu bán hàng. Hiểu theo một nghĩa khác thì doanh thu BH của một doanh nghiệp là bao gồm toàn bộ số tiền đã thu được hoặc có quyền đòi về do việc bán hàng hóa và dịch vụ trong một thời gian nhất định. * Điều kiện để ghi nhận doanh thu bán hàng Doanh thu BH được ghi nhận đồng thời khi thỏa mãn 5 điều kiện sau:
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. - Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Một số nguyên tắc khi hạch toán doanh thu: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và các nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: Bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). - Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT. - Đối với sản phẩm, hàng hóa không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. - Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (Bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuấtkhẩu).
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hóa thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư hàng hóa nhận gia công. - Đối với hàng hóa nhận đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. - Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn giá trị gia tăng. - Giấy báo có của ngân hàng. - Các chứng từ có liên quan. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 511: Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ có 4 tài khoản cấp 2: TK5111-Doanh thu bán hàng hóa. TK5112-Doanh thu bán thành phẩm. TK5112-Doanh thu cung cấp dịch vụ. TK5118-Doanh thu khác. Kết cấu của TK511: Bên nợ: - Các khoản thuế gián thu phải nộp (thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu, bảo vệ môi trường). - Các khoản giảm trừ doanh thu.
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Bên có: - Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. TK 511 không có số dư cuối kỳ. Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ b) Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại,thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đầu ra trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: - Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn. - Hàng bán bị trả lại: là khối lượng hàng bán xác định là đã bán bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. - Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua hàng do hàng bán kém phẩm chất, sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc lạc hậu thị hiếu. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường. - Hợp đồng mua bán. - Các chứng từ thanh toán khác như: Phiếu chi, phiếu thu, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc thanh toán,… - Các chừng từ liên quan như: Phiếu nhập kho hàng bán bị trảlại… Tài khoản sử dụng: TK 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Phương pháp hạch toán: TK 511 “Doanh thu BH & CCDV TK 111, 112, 131 TK111,112,131 Các khoản giảm trừ DT DT BH & CCDV Thuế TK 333 TK 333 Thuế GTGT GTGT Kế toán nhận lại hàng hóa TK 632 TK 156 TK 632 Hạch toán chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại TK 111, 112, 334,... TK 642 Khi phát sinh chi phí của hàng bán bị trả lại TK 911 Kết chuyển chi phí bán hàng Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán giảm trừ doanh thu Định khoản: Nợ TK 511: Phần chiết khấu thương mại/ giảm giá hàng bán/ hàng bán bị trả lại cho khách hàng chưa thuế GTGT. Nợ TK 3331: Phần thuế GTGT trên giá trị hàng chiết khấu/ giảm giá hàng bán/ hàng bán bị trả lại cho khách hàng. Có TK 111, 112, 131: Tổng giá trị chiết khấu/ giảm giá hàng bán/ hàng bán bị trả lại cho khách hàng. GVHB bị trả lại GVHB tiêu thụ
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán * Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho Để đưa ra được giá bán hợp lý doanh nghiệp phải xác định được giá vốn hàng bán để làm căn cứ ghi sổ, cuối kỳ xác nhận hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Trong thực tế của giá cả mua vào luôn biến động do đơn giá của hàng hóa mỗi lần nhập kho là khác nhau điều này đòi hỏi kế toán phải có một phương pháp xác định giá trị hàng hóa xuất kho trên cơ sở đơn giá nhập kho tương ứng. Hiện nay, có nhiều cách tính giá vốn hàng bán khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp. - Nhập trước xuất trước(FIFO): phương pháp này dựa trên giá định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước sẽ được xuất bán và sử dụng trước. Do có, giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. - Bình quân gia quyền: giá trị từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại tồn kho tươnchứngg tự đầu kỳ, được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc ngay sau khi nhập một lô hàng về. Khi áp dụng phương pháp này, kế toán căn cứ vào đơn giá bình quân của từng loại hàng hóa trong một kỳ để xác định giá trị thực tế của hàng xuất kho cũng như giá trị thực tế của hàng tồn kho. Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ Giá trị tồn đầu + Giá trị nhập trong kỳ = Số lượng tồn đầu kỳ + Số lượng nhập trong kỳ Giá trị thực tế hàng xuất bán = Đơn giá bình quân x Số lượng xuất Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ = Đơn giá bình quân x Số lượng hàng
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập Ưu điểm: Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của hai phương pháp trên, vừa chính xác, vừa cập nhật được thường xuyên liên tục. Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều công sức tính toán nhiều lần. Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập = Lượng thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập Thực tế đích danh: theo phương pháp này giá thực tế vật liệu, hàng hóa nhập kho được căn cứ cào đơn giá thực tế hàng hóa vật liệu nhập kho theo từng lô hàng, từng lần nhập và số lượng xuất kho theo từng lần. Phương pháp này áp dụng đối với những doanh nghiệp có ít loại mặt hàng, mặt hàng ổn định và nhận diện được, đơn giá hàng tồn kho lớn và có giá trị cao. Chứng từ kế toán sử dụng: Phiếu xuất kho ( Mẫu 02-VT), phiếu chi. Hợp đồng kinh tế. Các chứng từ khác có liên quan… Tài khoản sử dụng: TK 632- Giá vốn hàng bán Kết cấu nội dung tài khoản 632: Bên nợ: + Trị giá vốn thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã xuất bán trong kỳ. + Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ. + Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm các nhân gây ra.
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 + Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. +Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư. Bên có: + Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính. + Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã tiêu thụ. + Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại. + Kết chuyển giá vốn hàng hóa đã bán sang TK 911. TK 632 không có số dư cuối kỳ.
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TK 154, 155,156, 157 Trị giá vốn của hàng hóa dịch vụ xuất bán TK138, 152, 155, 153, 156 Hao hụt mất mát hàng tồn kho được tính vào GVHB TK 911 Kết chuyển giá vốn hàng bán XĐ KQKD TK 155,156 Hàng bán bị trả lại nhập kho TK 229 TK 229 Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Phương pháp hạch toán giá vốn: theo phương pháp kê khai thường xuyên. TK 632: Giá vốn hàng bán Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 1.3.3.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh Chi phí quản lý kinh doanh gồm: Chi phí BH và Chi phí QLDN. Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phầm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ phận bán hàng, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động của nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng, dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại…), chi phí bằng tiền khác. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, BH thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp,
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…), chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng…) Chứng từ kế toán sử dụng: Hóa đơn giá trị gia tăng; Phiếu chi; Chứng từ kế toán liên quan. Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ chi tiết tài khoản 642 - Sổ nhật ký chung - Sổ cái tài khoản 642 Tài khoản kế toán sử dụng: TK642- Chi phí quản lý kinh doanh TK 642 có 2 TK cấp 2: - TK 6421 – Chi phí bán hàng - TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Kết cấu tài khoản 642: Bên nợ: - Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ. Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). Bên có: - Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh. Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). - Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào TK 911. TK 642 không có số dư cuối kỳ.
 27. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 23 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh
 28. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 24 1.3.4. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính a) Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản lợi ích kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động về vốn là đầu tư tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm một số khoản sau: Tiền lãi, lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp... Cổ tức, lợi nhuận được chia, thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, thu nhập về thu hồi, hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác, thu nhập về các hoạt động đầu tư khác, lãi tỷ giá hối đoái, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn, chênh lệch lãi các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Chứng từ sử dụng: - Giấy báo lãi - Giấy báo có của ngân hàng - Phiếu kế toán; Phiếu thu - Các chứng từ khác có liên quan. Tài khoản sử dụng: TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Bên nợ: - Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có). - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh. Bên có: - Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. TK515 không có số dư cuối kỳ.
 29. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 25 b) Kế toán chi phí hoạt động tài chính Chi phí hoạt động tài chính là các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động về vốn và đầu tư tài chính. Chi phí hoạt động tài chính bao gồm: Chi phí lãi vay phải trả, lãi mua hàng theo hình thức trả góp, chiết khấu thanh toán được hưởng, lỗ từ nhượng bán chứng khoán, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn, chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn giá trị gia tăng. - Phiếu kế toán. - Phiếu chi và các chứng từ khác có liên quan. Tài khoản sử dụng: TK635 - Chi phí tài chính Kết cấu tài khoản: Bên nợ: - Các khoản chi phí tài chính phát sinh trong kỳ. - Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước). Bên có: - Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn bị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập từ kỳ trước). - Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính. - Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ.
 30. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 26 1.3.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác a) Kế toán thu nhập khác Thu nhập hoạt động khác: Là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp, đây là khoản thu nhập được tạo ra từ hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Thu nhập hoạt động khác bao gồm một số hoạt động: Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ nay đòi được, các khoản thuế được ngân sách nhà nước hoàn lại, thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ, các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có), thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp, các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiệnra,... Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn GTGT. - Các chứng từ: phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng, phiếu kế toán,.. - Các chứng từ liên quan khác nhau như: biên bản thanh lý tài sản cố định, hợp đồng kinh tế,… Tài khoản sử dụng: TK711 - Thu nhập khác Kết cấu tài khoản: Bên nợ: - Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với các khoản thu nhập ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. - Cuối kỳ, kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 911 - Xác định kết quả kinh doanh. Bên có: - Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.
 31. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 27 b) Kế toán chi phí khác Chi phí hoạt động khác: là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ khác biệt với các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Chi phí hoạt động khác bao gồm một số khoản sau: Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có), tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán, các khoản chi phí khác. Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn GTGT. - Các chứng từ thanh toán: Phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ của ngân hàng. - Các chứng từ liên quan khác. Tài khoản sử dụng: 811- Chi phí khác Kết cấu tài khoản: Bên nợ: - Các khoản chi phí khác phát sinh Bên có: - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.
 32. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 28 1.3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh a) Nội dung xác định kết quả kinh doanh - Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được trong một thời kỳ nhất định do các hoạt động sản xuất kinh doanh và do các hoạt động khác mang lại được biểu hiện thông qua chỉ tiêu lãi lỗ. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. - Kết quả hoạt động kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanhnghiệp. - Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. - Kết quả hoạt động khác là khoản chênh lệch giữa khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác. . Kế toán xác định kết quả kinh doanh b) Kết quả hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: Kết quả hoạt Doanh thu Chi phí động bán hàng và cung thuần vềbán = hàng và cung Giá vốn Chi phí - hàng bán bán hàng - quản lý doanh cấp dịch vụ cấp dịch vụ nghiệp Trong đó: Doanh thu thuần Doanh thu bán Các khoản về bán hàng và cung cấp dịch vụ = hàng và cung cấp dịch vụ - giảm trừ doanh thu + Kết quả hoạt động tài chính: Kết quả hoạt động Doanh thu hoạt Chi phí tài chính = động tài chính - tài chính + Kết quả hoạt động khác: Kết quả hoạt động = Thu nhập khác - Chi phí khác khác
 33. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 29 Kết quả hoạt Kết quả hoạt động bán hàng Kết quả hoạt Kết quả hoạt động kinh doanh =và cung cấp + động tài chính + động khác Chứng từ sử dụng: Phiếu kế toán và các chứng từ khác liên quan. Tài khoản sử dụng: TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Kết cấu tài khoản: Bên nợ: - Trịgiávốncủasảnphẩm,hànghóa,bấtđộngsảnđầutưvàdịchvụđãbán. - Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế TNDN và chi phí khác. - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. - Kết chuyển lãi. Bên có: - Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ. - Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu nội bộ, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. - Kết chuyển lỗ. Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.
 34. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 30 Kết quả chuyển giá vốn Kết quả doanh thu thuần TK 642 TK 711, 515 Kết chuyển chi phí quản lý Kết chuyển thu nhập từ Kinh doanh hoạt động khác TK811, 635 Kết chuyển CP hoạt động khác TK 421 TK 821 Lỗ Kết chuyển chi phí thuế TNDN Lãi TK 632 TK 911 TK511 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 1.4. VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi thành phần kinh tế căn cứ vào quy mô, khối lượng công việc kế toán, số lượng và trình độ chuyên môn của người làm công tác kế toán để lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp cho doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng một trong 4 hình thức sổ kế toán sau:
 35. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 31 - Hình thức sổ Nhật ký chung. - Hình thức chứng từ ghi sổ. - Hình thức Nhật ký – sổ cái. - Hình thức kế toán trên máy vi tính. Dưới đây bài viết đi vào minh họa chi tiết trình tự ghi sổ theo hình thức sổ Nhật ký chung * Đặc trưng cơ bản hình thức sổ Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ sau đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký chung để ghi sổ cho từng nghiệp vụ phát sinh. * Các loại sổ chủ yếu: - Sổ Nhật ký chung - Sổ cái - Các sổ các thẻ kế toán chi tiết
 36. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 32 Chøng tõ gèc Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ theo hình thức Sổ Nhật ký chung (Nguồn Tác giả tự tổng hợp) * Hàng ngày: - Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật kí chung. Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật kí chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán đã phát sinh được ghi trên sổ NKC. Trong kì sử dụng bao nhiêu tài khoản thì sẽ có bấy nhiêu sổ Cái tương ứng. Nếu công ty có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ NKC, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chứng từ kế Sổ nhật ký chung Sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có) Sổ, thẻ kế toán chi tiết
 37. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 33 * Cuối tháng, cuối quý, cuối năm: Cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo tài chính. Tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Bảng Cân đối số phát sinh bằng (=) tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên sổ NKC. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Chương 1 đã trình bày những nội dung cơ bản về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong cơ sở lý luận tác giả đưa ra một số khái niệm, nhiệm vụ và nội dung của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, mà cụ thể là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả cũng đã nghiên cứu các đề tài tương tự của tác giả khác để có sự so sánh, tìm ra những hạn chế nhất định. Từ đó hiểu được tính cần thiết của đề tài: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2019 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt.
 38. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG VIỆT 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG VIỆT 2.1.1 Giới thiệu chung về cơ sở - Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt. - Địa chỉ: Số nhà 45, đường Bình Thuận, tổ 12, phường Tân Quang, Tp Tuyên Quang, Tuyên Quang. - Mã số thuế: 5000846313 - Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng - Giám đốc: Vương Thái Sinh - Kế toán trưởng: Vũ Thị Hoàn - Số điện thoại: 088 800 26 96 - Tài khoản ngân hàng: 110002648125 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của cơ sở Ngày 26/12/2017 Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt được thành lập với tên gọi Công ty TNHH MTV y tế Hoàng Việt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp. Công ty có con dấu riêng theo mẫu thống nhất và đã đăng ký tại cơ quan công an. Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 26/12/2017 do cục thuế Tuyên Quang cấp có mã số 5000846313. Ngành nghề kinh doanh của công ty là: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Đến ngày 23/07/2019 công ty chuyển đổi sang loại hình Doanh nghiệp Cổ phần lấy tên gọi Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt. Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, nền kinh tế nước ta với những chính sách mở đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế nước ta.
 39. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 35 Nhưng bên cạnh đó, nó cũng đã và ngày càng tạo ra cho thị trường trong nước sự cạnh tranh khốc liệt khiến các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì bắt buộc phải không ngừng thay đổi và hoàn thiện mình về mọi mặt. Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt cũng không nằm ngoài quy luật đó. Từ khi thành lập cho tới nay, Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Việt vẫn luôn không ngừng cải tiến và ngày càng phát triển hơn. 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của cơ sở  Chức năng - Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt là một tổ chức công ty do vậy Công ty có chức năng chính là kinh doanh những ngành hàng, mặt hàng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. - Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt thực hiện chức năng cơ bản sau: + Bán buôn, bán lẻ các loại thuốc, dụng cụ y tế, sữa tươi nhằm kinh doanh thu lợi và phục vụ nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. + Tích cực khai thác thị trường, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên mọi hình thức bán buôn, bán lẻ phục vụ người tiêu dùng.  Nhiệm vụ - Tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký theo đúng phápluật quy định một cách có hiệu quả, quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. - Có trách nhiệm với người lao động về việc làm, đời sống và các chế độ chính sách mà họ đáng được hưởng. - Tuân thủ quy chế làm việc giữa tổ chức đảng - chuyên môn - công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác. - Tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường… - Thực hiện chế độ dân chủ, bình đẳng, công khai tài chính của công ty…
 40. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 36 2.1.4 Đặc điểm tình hình lao động của cơ sở Bảng số 2.1: Tình hình lao động của Công ty qua 2 năm 2018-2019 S T T Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 2019/201 8 Số lượng (người ) Cơ cấu (%) Số lượng (ngườ i) Cơ cấu (%) ±∆ ± % 1 Tổng số lao động 42 100 50 100 8 19 2 Theo giới tính - Nữ 32 76 35 70 3 9 - Nam 10 24 15 30 5 50 3 Về trình độ nghiệp vụ Đại học, cao đẳng 36 85 43 86 7 19 Phổ thông 5 12 6 12 1 20 Sau đại học 1 3 1 2 0 0 4 Tính chất công việc Fulltime 30 71 40 95 10 30 Parttime 12 29 12 5 0 0 (Nguồn Phòng kế toán) Từ số liệu bảng lao động ta thấy công ty đang có xu hướng mở rộng phát triển hơn cả về số lượng và chất lượng của người lao động nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng. 2.1.5 Khái quát về tổ chức bộ máy quản lý của cơ sở Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có năng lực quản lý đã được giao những trách nhiệm phù hợp với khả năng, bộ máy của Công ty được quản lý gọn nhẹ, đơn giản nhưng hoạt động một cách khoa học mang lại hiệu quả quản lý rất lớn trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 41. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 37 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty (Nguồn Phòng Kế toán) - Giám đốc: Người có thẩm quyền cao nhất của công ty, quản lý tình hình hoạt động kinh doanh, quyết định các chiến lược, phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư và chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, làm nghĩa vụ với nhà nước, theo đúng quy định của pháp luật. - Phó Giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc; chủ động và tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quảcác hoạt động. - Phòng Kế toán – Tài chính: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý tài chính, có trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản của Công ty, đảm bảo về tài chính, vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo về tiền lương và thực hiện chức năng giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm trước cơ quan tài chính về nghiệp vụ và hiệu quả kinh doanh của Công ty mình. - Phòng tổ chức hành chính - tổng hợp: Tham mưu và giúp việc cho giám đốc trong công tác tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, lao động tiền lương, hành chính đời sống, xây dựng cơ bản và xây dựng. - Phòng Kinh doanh: Có nhiệmvụ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng sản phẩm hàng hóa mua bán hàng quý, hàng năm phù hợp với đặc điểm của Công ty để từ đó đưa ra kế hoạch kinh hợp lý đem lại hiệu quả cao. Phòng Tổ chức -Hành chính Phòng Kinh doanh Phòng Kế toán – Tài chính Phó giám đốc Giám đốc
 42. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 38 2.1.6 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở Công ty CP Dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Việt là công ty có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng, hoạt động theo luật doanh nghiệp, có quy mô nhỏ. Với cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị ngày càng được đổi mới hiện đại và khoa học. Do đặc trưng của ngành dịch vụ khám chữa bệnh nói riêng, hoạt động kinh doanh của Công ty rất đa dạng bao gồm nhiều hoạt động : Dịch vụ: • Nội - Ngoại - Sản - Nhi • Tai-Mũi-Họng . Răng-Hàm-Mặt. Mắt. • Chuyên Khoa Da Liễu. • Siêu Âm . X-Quang . Xét Nghiệm. • Phục Hồi Chức Năng & Đông Y. • Trung Tâm Tiêm Chủng Vaccin. Thương mại: • Thuốc tân dược. • Sữa tươi và các sản phẩm từ sữa.
 43. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 39 Bảng số 2.2: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Việt qua 3 năm (2017-2019) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch 2018/2017 2019/2018 Giá trị % Giá trị % 1.Tổng doanh thu 8.584.654.689 9.432.357.569 10.493.890.462 847.702.880 10 1.061.532.893 11 2.Tổng chi phí 8.528.475.152 9.373.341.379 10.430.568.392 844.866.227 10 1.057.227.013 11 3. Tổng lợi nhuận trước thuế 56.179.537 59.016.190 63.322.070 2.836.653 5 4.305.880 7 4.Thuế TNDN 11.235.907 11.803.238 12.664.414 0 0 0 0 5.Tổng lợi nhuận sau thuế 44.943.630 47.212.952 50.657.656 2.836.653 5 4.305.880 7 (Nguồn Phòng Kế toán) Nhận xét: Tổng doanh thu: Năm 2018 tăng 847.702.880 đồng tương ứng với tăng 9,9% so với năm 2017. Năm 2019 tăng 1.062.532.893 đồng tương ứng với tăng 11,3% so với năm 2018. Tổng chi phí: Năm 2018 tăng 844.866.227 đồng tương ứng với 9,9% so với năm 2017. Năm 2019 tăng 1.057.727.013 đồng tương ứng với tăng 11,3% so với năm 2018. Tổng lợi nhuận trước thuế: Năm 2018 tăng 2.836.653 đồng tương ứng tăng 5% so với năm 2017. Năm 2019 tăng 4.805.880 đồng tương ứng tăng 8% so với năm 2018. Tổng thuế TNDN: Năm 2018 tăng 567.331 đồng tương ứng tăng 5% so với năm 2017. Năm 2019 tăng 961.176 đồng tương ứng tăng 8% so với năm 2018. .
 44. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 40 Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư kiêm thủ quỹ Kế toán TM, TGNH Kế toán trưởng Tổng lợi nhuận sau thuế: Năm 2018 tăng 2.269.322 đồng tương ứng tăng 5% so với năm 2017. Năm 2019 tăng 3.844.704 đồng tương ứng tăng 8% so với năm 2018. 2.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁNTẠI CƠ SỞ 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại cơ sở Khi nền sản xuất ngày càng phát triển, công tác kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế của một công ty. Để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả và phù hợp với tình hình biến động của thị trường, việc sắp xếp một đội ngũ cán bộ kế toán lành nghề, năng động, tinh thông nghiệp vụ là hết sức cần thiết. Nhận thức được vấn đề này, ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện bộ máy kế toán phù hợp với chức năng quyền lực chuyên môn của từng bộ phận trong Công ty. Tổ chức bộ máy theo hình thức: Kế toán tập trung Có thể khái quát bộ máy kế toán của công ty Cổ phần DVTM tổng hợp Hoàng Việt như sau: Sơ đồ 2.2: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty (Nguồn: Phòng Kế toán) Chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ kế toán: - Kế toán trưởng: Là người đứng đầu bộ máy kế toán trong Công ty, có trách nhiệm giúp đỡ Ban giám đốc trong công tác quản lý tài chính. Có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra toàn bộ công tác kế toán tại Công ty. Đồng thời theo dõi lương; tính toán lương, trích bảo hiểm và theo dõi côngnợ.
 45. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 41 - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Chịu trách nhiệm trong việc thanh toán và tình hình thanh toán với tất cả khách hàng cộng thêm cả phần công nợ phải trả. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ gốc, kế toán thanh toán viết phiếu thu chi (đối với tiền mặt), séc, uỷ nhiệm chi….(đối với tiền gửi ngân hàng) hàng tháng lập bảng kê tổng hợp séc và sổ chi tiết đối chiếu với sổ sách thủ quỹ, sổ phụ ngân hàng, lập kế hoạch tiền mặt gửi lên cho ngân hàng có quan hệ giao dịch. Quản lý các tài khoản 111, 112 và các tài khoản chitiết. - Kế toán vật tư kiêm thủ quỹ: Kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình nhập – xuất, phân bổ hàng hóa. Hàng ngày thu – chi tiền, đối chiếu với kế toán tiền mặt để có số dư, tồn quỹ thu nhập. - Kế toán tổng hợp: Ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ thanh toán, theo dõi toàn bộ công nợ, các khoản phải thu, phải trả từng ngày để kế toán trưởng và giám đốc có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý theo dõi quá trình thanh toán quỹ tiền mặt, lập báo cáo thu chi hàng ngày. Tổng hợp các chứng từ, quản lý hóa đơn đầu vào và đầu ra. 2.2.2 Khái quát về công tác kế toán tại cơ sở Chế độ kế toán áp dụng : Hiện nay công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2019/TT-BTC ngày 26/08/2019, chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thựchiện. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc ngày 31/12/N năm dương lịch. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh. Phương pháp tính thuế GTGT : Theo phương pháp khấu trừ Phương pháp khấu hao tài sản cố định : Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
 46. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 42 Đơn vị tiền tệ sử dụng : Việt Nam Đồng Chứng từ, tài khoản kế toán: - Hóa đơn: Hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào. - Lao động, tiền lương: Bảng chấm công, bảng thanh toán lương. - Giá trị HTK được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. - Công nợ, tiền tệ: Phiếu thu, phiếu chi, Lệnh chi, lệnh thanh toán, sao kê tài khoản chi tiết. - Các tài khoản doanh nghiệp sử dụng để hạch toán chi tiết và tổng hợp: 111, 112, 131, 133, 152, 154, 156, 242, 331, 333, 334, 335, 411, 421, 511,515... Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt áp dụng hình thức ghi sổ: Nhật ký chung. Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt thực hiện ghi chép vào các loại sổ như sau: - Sổ chi tiết gồm: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán), sổ chi tiết tiền vay, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ chi tiết các tài khoản, sổ chi tiết phát hành cổ phiếu, sổ theo dõi thuế GTGT, ... - Sổ tổng hợp: Sổ Nhật kí chung, sổ Cái (dùng cho hình thức NKC). - Báo cáo tài chính theo đúng quy định gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Hàng ngày, kế toán tập hợp, kiểm tra và phân loại chứng từ gốc, căn cứ vào chứng từ kế toán đã kiểm tra ghi chép vào sổ “ Nhật ký chung”, “Sổ chi tiết”, “Bảng tổng hợp chi tiết”. Sau đó từ nhật ký chung, kế toán vào sổ cái tàikhoản. Cuối năm kế toán tổng hợp số liệu trên “Sổ cái”, lập “Bảng cân đối số phát sinh”. Sau khi đối chiếu trùng khớp số liệu ghi trên “Sổ cái” và ”Bảng tổnghợp chi tiết” (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các “Báo cáo tài chính”. “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên “Bảng cân
 47. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 43 Chứng từ kế toán Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ nhật ký chung đối số phát sinh” phải bằng “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên sổ “Nhật ký chung” cùng kỳ. Trình tự ghi sổ kế toán được thể hiện qua sơ đồ sau: Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung (Nguồn: Phòng Kế toán) 2.2.3. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm: - Bảng cân đối tài khoản. - Bảng cân đối kế toán - Mẫu B01- DN. - Bảng báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu B02 – DN. Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối tài khoản
 48. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 44 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu B03 – DN. - Thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu B09 – DN. 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM TỔNG HỢP HOÀNG VIỆT. 2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt. a) Các phương thức bán hàng tại công ty Hình thức thanh toán được thực hiện: - Hình thức thanh toán ngay: Khi công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, công ty được thu tiền ngay( tiền mặt, tiền gửi ngânhàng..) - Hình thức thanh toán chậm: Khi công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, công ty chưa thu được tiền ngay, vì vậy kế toán phải theo dõi công nợ phải thu qua các sổ chi tiết TK131, sổ tổng hợp chi tiết TK131, sổ cái tài khoản 131… Phương thức bán hàng tại công ty: Công ty áp dụng duy nhất phương thức bán hàng trực tiếp: Bán hàng trực tiếp là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho (hoặc trực tiếp tại phân xưởng không qua kho) của doanh nghiệp. Khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho người mua, doanh nghiệp đã nhận được tiền hoặc có quyền thu tiền của người mua, giá trị của hàng hoá đã hoàn thành, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã được ghi nhận. b) Kế toán doanh thu bán hàng Để hạch toán doanh thu bán hàng và thuế GTGT, kế toán sử dụng các tài khoản sau: -TK 511: Doanh thu cung cấp dịch vụ. -TK 3331: Thuế GTGT đầu ra. -TK 111: Tiền mặt.
 49. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 45 -TK 112: Tiền gửi ngân hàng. -TK 131: Phải thu của khách hàng. Trong công tác kế toán tiêu thụ, chứng từ ban đầu được sử dụng để hạch toán: Hóa đơn GTGT, phiếu thu… Giấy báo có của ngân hàng. Chứng từ khác có liên quan (nếu có). - Sổ chi tiết được sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khách hàng. - Các sổ tổng hợp: Sổ cái các tài khoản chi phí, doanh thu, sổ theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. - Trình tự hạch toán: Khi phát sinh nghiệp vụ kế toán, kế toán tiến hành viết hóa đơn cho khách hàng (Hóa đơn GTGT)  Hóa đơn GTGT được lập thành 3 liên: Liên 1: Màu tím, lưu tại cuống gốc để tại phòng kế toán. Liên 2: Màu đỏ, chuyển cho khách hàng làm chứng từ thanh toán. Liên 3: Màu xanh, làm căn cứ bán hàng và giao cho kế toán hạch toán nghiệp vụ bán hàng.
 50. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 46 Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối kỳ: Đối chiếu, kiểm tra: Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán doanh thu tại công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ, kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung vào sổ cái tài khoản 511,131… Đồng thời căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán vào sổ chi tiết các tài khoản. Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết các tài khoản kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết. Đồng thời căn cứ vào sổ cái tài khoản có liên quan kế toán kiểm tra bảng cân đối phát sinh. Từ bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết kế toán lập báo cáo tài chính. Hóa đơn GTGT Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết bán hàng Sổ cái TK 511 Sổ tổng hợp bán hàng Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo Tài chính
 51. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa kl;klgfdiljkNhung 47 Trích một số nghiệp vụ bán hàng tại Công ty vào tháng 1 năm 2019 như sau: 1. Ngày 5/1/2019, xuất bán một số mặt hàng cho khách lẻ theo phiếu xuất kho số 01 (biểu số 2.7), khách hàng không lấy hóa đơn. Hóa đơn GTGT số 0000001 (biểu số 2.1), thuế suất 5%. Thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu thu số 01 (biểu số 2.3). 2. Ngày 25/1/2019 xuất bán một số mặt hàng cho cửa hàng sữa Thái Hà theo phiếu xuất kho số 04 (biểu số 2.8), hóa đơn GTGT số 0000004 (biểu số 2.2), thuế suất 10%. Ông Thái đã thanh toán ngay theo GC01 (biểu số 2.4). Khi lập xong hóa đơn GTGT, liên 1 lưu tại cuống, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 dùng làm căn cứ ghi sổ. Từ hóa đơn GTGT kế toán ghi vào sổ nhật ký chung thay cho bước định khoản rồi lần lượt ghi vào các sổ chi tiết bán hàng liên quan, sau đó ghi vào sổ cái tài khoản 511. Cuối tháng từ sổ chi tiết bán hàng kế toán vào sổ tổng hợp bán hàng đối chiếu khớp đúng với số phát sinh trên sổ cái TK 511. Khi đối chiếu khớp đúng lập bảng cân đối số phát sinh, sau đó kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh.
 52. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT số 01 ngày 05/01/2019 48 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu: 01GTKT0/002 (Hóa đơn điện tử) Kí hiệu: HV/19E Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Số: 0000001 Đơn vị bán hàng: Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt Mã số thuế: 5000846313 Địa chỉ: Số 45, đường Bình Thuận, tổ 12, p.Tân Quang, tp.Tuyên Quang Điện thoại: 02073818828 Số tài khoản: 110002648125 Tại ngân hàng: TMCP Công ThươngViệt Nam- CN Tuyên Quang Tên người mua hàng: khách lẻ Tên đơn vị: Mã số thuế: Điện thoại: Địa chỉ: thành phố Tuyên Quang Số tài khoản: Tại ngân hàng: Hình thức thanh toán: TM Đơn vị tiền: Đồng. ST T Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Hoạt huyết nhất nhất Hộp 10 76.190,5 761.905 2 Thuốc bổ não Cebraton – hoạt huyết dưỡng não Hộp 12 168.571,4 2.022.856,8 3 HH dưỡng não Traphaco Hộp 10 85.714,3 857.143 4 Thuốc hen P/H lọ 250ml Lọ 8 92.381,0 739.048 5 Thuốc ho P/H lọ 100ml Lọ 30 28.571,4 857.142 6 Đại tràng hoàn P/H Hộp 20 33.333,3 666.666 7 P/H Mộc hương Hộp 15 42.857,1 642.856,5 8 Thuốc bổ mắt Vinaga Lọ 20 57.142,9 1.142.858 9 Kirkland Fish Oil Omega 3 Lọ 5 428.571,4 2.142.857 10 Bông y tế Bảo Thạch Gói 30 23.809,5 714.285 11 Cồn 90 độ y tế Lọ 40 33.333,3 1.333.332 12 Nước muối sinh lý Lọ 80 8.571,4 685.712 Tiền hàng 12.566.661 Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT 628.333 Tổng cộng thanhtoán 13.194.994 Số tiền viết bằng chữ: Mười ba triệu một trăm chín tư nghìn chín trăm chín mươi tư đồng./. Người mua hàng Người bán hàng (Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên) Bán hàng qua điện thoại ĐK Lê Xuân Tùng
 53. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa 49 Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT số 04 ngày 25/01/2019 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu: 01GTKT0/002 (Hóa đơn điện tử) Kí hiệu: HV/19E Ngày 25 tháng 01 năm 2019 Số: 0000004 Đơn vị bán hàng: Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt Mã số thuế: 5000846313 Địa chỉ: Số 45, đường Bình Thuận, tổ 12, p.Tân Quang, tp.Tuyên Quang Điện thoại: 02073818828 Số tài khoản: 110002648125 Tại ngân hàng: TMCP Công Thương Việt Nam- CN Tuyên Quang Tên người mua hàng: Nguyễn Xuân Thái Tên đơn vị: Cửa hàng Sữa Thái Hà Mã số thuế: Điện thoại: Địa chỉ: thành phố Tuyên Quang Số tài khoản: 100005628475 Tại ngân hàng: TMCP Công Thương Việt Nam- CN Tuyên Quang Hình thức thanh toán: CK Đơn vị tiền: Đồng. ST T Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Sữa Vinamilk Optimum Mama Vani, 900g Hộp 8 279.090,9 2.232.727,3 2 Sữa Vinamilk Optimum Mama Vani, 400g Hộp 10 131.818,2 1.318.181,8 3 Sữa Vinamilk Optimum Gold 4, 900g Hộp 9 286.363,6 2.577.272,7 4 Sữa Vinamilk Optimum Gold 4, 400g Hộp 7 141.818,2 992.727,3 5 Sữa Vinamilk Optimum Gold 3, 900g Hộp 10 315.454,5 3.154.545,5 6 Sữa Vinamilk Optimum Gold 3, 400g Hộp 6 151.818,2 910.909,1 7 Sữa Vinamilk Optimum Gold 2, 900g Hộp 9 325.454,5 2.929.090,9 8 Sữa Vinamilk Optimum Gold 2, 400g Hộp 8 157.272,7 1.258.181,8 9 Sữa Vinamilk Optimum Gold 1, 900g Hộp 7 329.090,9 2.303.636,4 10 Sữa Vinamilk Optimum Gold 1, 400g Hộp 6 158.181,8 949.090,9 11 Sữa Vinamilk Dielac Pedia 1+, 900g Hộp 7 258.181,8 1.807.272,7 12 Sữa Vinamilk Dielac Grow 2+, 900g Hộp 5 201.818,2 1.009.090,9 Tiền hàng 21.442.727,3 Tiền giảm giá Tỉ lệ chiết khấu Tiền chiết khấu Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 2.144.272,7 Tổng cộng thanhtoán 23.587.000 Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi ba triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn đồng./. Người mua hàng Người bán hàng (Kí, ghi rõ họ tên) (Kí, ghi rõ họ tên) ĐK ĐK Nguyễn Xuân Thái Trần Hoa Mai
 54. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa 50 Chi nhánh – Lê Lợi 1, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang GIẤY BÁO CÓ Số: 01 Ngày 25 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: CÔNG TY CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt Mã số thuế: 5000846313 Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi có tài khoản của khách hàng với nội dung như sau Số tài khoản ghi có: 110002648125 Số tiền bằng số: 23.587.000 Số tiền bằng chữ: Hai mươi ba triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn đồng. Nội dung: Nguyễn Xuân Thái thanh toán tiền hàng. Giao dịch viên Kiểm soát Biểu số 2.3: Phiếu thu 01 ngày 5/1/2019 Đơn vị: Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt Địa chỉ:Tổ 12, P.Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh TQ Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo TT:133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của BTC) PHIẾU THU Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Số: 01 Người nộp: Khách lẻ Địa chỉ: TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Về khoản: Nộp tiền hóa đơn 0000001. Số tiền: 13.194.994 đồng. Quyển số:01 Nợ:TK111 Có:TK156 Bằng chữ: Mười ba triệu một trăm chín mươi tư nghìn chín trăm chín mươi tư đồng. Kèm theo: 1 chứng từ gốc Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ĐK Vương Thái Sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ĐK Vũ Thị Hoàn Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đk Vũ Thanh Nhị Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười ba triệu một trăm chín mươi tư nghìn chín trăm chín mươi tư đồng. +) Tỷ giá ngoại tệ(vàng bạc, đá quý) +) Số tiền quy đổi: (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Biểu số 2.4: Giấy báo có số 01 ngày 25/1/2019
 55. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa 51 Biểu số 2.5: Trích trang sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt Mẫu số S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Thuốc Hoạt huyết dưỡng não Traphaco Năm: 2019 Quyển số: 1 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Doanh thu Các khoản tính trừ Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác A B C D E 1 2 3 4 5 05/01/2019 PXK01 05/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 10 90.000 900.000 45.000 15/01/2019 PXK03 15/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 8 90.000 720.000 36.000 25/01/2019 PXK09 25/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 15 90.000 1.350.000 67.500 ... ... ... ... Cộng số phát sinh x x 90.000 10.965.369 548.268 - Doanh thu thuần 10.417.101 - Giá vốn hàng bán 9.896.246 - Lãi gộp 520.855 - Sổ này có 10 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 10 - Ngày mở sổ: 1/1/2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) ĐK ĐK ĐK Vũ Thị Hoàn Vũ Thị Hoàn Vương Thái Sinh
 56. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa 52 Đơn vị: Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt Mẫu số S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Sữa Vinamilk Dielac Pedia 1+, 900g Năm: 2019 Quyển số: 1 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Doanh thu Các khoản tính trừ Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác A B C D E 1 2 3 4 5 05/01/2019 PXK02 05/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 5 259.000 1.295.000 129.500 07/01/2019 PXK03 07/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 4 259.000 1.036.000 103.600 25/01/2019 PXK04 25/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 7 259.000 1.813.000 181.300 ... ... ... ... Cộng số phát sinh x x 259.000 40.256.380 4.025.638 - Doanh thu thuần 36.230.742 - Giá vốn hàng bán 34.419.142 - Lãi gộp 1.811.600 - Sổ này có 14 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 14 - Ngày mở sổ: 1/1/2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện theo phápluật ĐK ĐK ĐK Vũ Thị Hoàn Vũ Thị Hoàn Vương Thái Sinh Biểu số 2.6: Sổ tổng hợp bán hàng
 57. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa 53 Đơn vị: Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt Địa chỉ: Tổ 12, Bình Thuận TP Tuyên Quang, Tuyên Quang SỔ TỔNG HỢP BÁN HÀNG Năm: 2019 Quyển số: 01 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Doanh thu Các khoản tính trừ Số hiệu Ngày, tháng Thành tiền Thuế Khác A B C D E 3 4 5 05/01/2019 HĐ01 05/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 13.194.994 628.333 15/01/2019 HĐ03 15/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 11.160.000 531.429 25/01/2019 HĐ04 25/01/2019 Xuất kho bán hàng 632 23.587.000 2.144.273 ... ... ... ... ... ... ... Cộng số phát sinh x 10.493.190.462 986.493.564 - Doanh thu thuần - Sổ này có 20 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 20 - Ngày mở sổ: 1/1/2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) ĐK ĐK ĐK Vũ Thị Hoàn Vũ Thị Hoàn Vương Thái Sinh
 58. 5 4 Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa 2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt a. Chứng từ kế toán sử dụng: Phiếu xuất kho; b. Tài khoản sử dụng - TK 632 - Giá vốn hàng bán - TK 156 - Hàng hóa Phương pháp xác định giá vốn hàng bán: Công ty xác định giá vốn hàng hoá theo phương thức Thực tế đích danh. c, Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng hoặc cuối kỳ: Quan hệ đối chiếu: Sơ đồ 2.5: Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty CP DVTM tổng hợp Hoàng Việt Khi lập xong Phiếu xuất kho, liên 1 lưu tại cuống, liên 2 dùng làm căn cứ ghi sổ. Từ Phiếu xuất kho kế toán ghi vào sổ nhật ký chung thay cho bước định khoản rồi lần lượt ghi vào các sổ chi tiết giá vốn liên quan, sau đó ghi vào sổ cái tài khoản 632. Cuối tháng từ sổ chi tiết giá vốn hàngbans kế toán vào sổ tổng hợp giá vốn đối chiếu khớp đúng với số phát sinh trên sổ cái TK 632. Khi đối chiếu khớp đúng lập bảng cân đối số phát sinh, sau đó kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Phiếu xuất kho Sổ chi tiết giávốn Sổ nhật ký chung SỔ CÁI TK 632 Sổ tổng hợp giá vốn Bảng cân đối tài khoản BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 59. 55 Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa Biểu số 2.7: Phiếu xuất kho 01 ngày 5/1/2019: Đơnvị:CôngtyCPDVTM TổnghợpHoàngViệt Mẫu 02-VT Địachỉ:SN54,đườngBìnhThuận,tổ12,p.TânQuang,TPTuyênQuang (BanhànhkèmtheoThôngtưsố 133/2016/TT-BTC ngày26/08/2016 của Bộ Tài chính) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Số:01 Nợ:TK 632 Có:TK 156 Họtênngườinhậnhàng:LêXuânTùng Địachỉ(bộphận):Quầythuốc Lý do xuất kho: Bán cho khách hàng Xuấttạikho:Thuốc.Địađiểm:SN45,đườngBìnhThuận,tổ12,p.TânQuang,TPTuyênQuang Số TT Tên,nhãn hiệu,quy cách,phẩmchấtvật Mã số Đơnvịtính Số lượng Đơn giá Thànhtiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Hoạthuyếtnhấtnhất2vỉx 10 viên 1 Hộp 10 10 74.400 744.000 2 ThuốcbổnãoCebraton 2 Hộp 12 12 164.610 1.975.320 3 HH dưỡng não Traphaco 3 Hộp 10 10 83.700 837.000 4 ThuốchenP/Hlọ250ml 7 Lọ 8 8 90.210 721.680 5 ThuốchoP/Hlọ100ml 8 Lọ 30 30 27.900 837.000 6 Đại tràng hoàn P/H 9 Hộp 20 20 32.550 651.000 7 P/H Mộc hương 10 Hộp 15 15 41.850 627.750 8 Thuốc bổ mắt Vinaga 11 Lọ 20 20 55.800 1.116.000 9 Kirkland Fish Oil Omega 3 12 Lọ 5 5 418.500 2.092.500 10 BôngytếBảoThạch100g 15 Gói 30 30 23.250 697.500 11 Cồn90 độ ytếloại500ml 16 Lọ 30 30 32.550 976.500 12 Nước muối sinh lý 17 Lọ 80 80 8.370 669.600 Cộng x x x x x 11.945.850 Tổng số tiền (viết bằng chữ):Mườimộttriệuchíntrămbốnmươilămnghìntámtrămnămmươiđồng./. Số chứng từ kèm theo : 01 Người lập Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủtrưởngđơnvị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặcphụtráchbộphận) (ký, họtên,đóng dấu) (Ký, họ tên) Vũ Thị Hoàn Lê Xuân Tùng Vũ Thanh Nhị Vũ Thị Hoàn VươngTháiSinh
 60. Chuyên ngành Kế toán Sinh viên: Vũ Thị Hoa 56 Biểu số 2.8: Phiếu xuất kho 04 ngày 25/01/2019 Đơn vị: Công ty CP DVTM Tổng hợp Hoàng Việt Mẫu 02-VT Địa chỉ: SN45, đường Bình Thuận, tổ 12, p. Tân Quang, TP Tuyên Quang (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 25 tháng 01 năm 2019 Số: 04 Nợ:TK 632 Có:TK 156 Họ tênngườinhậnhàng:TrầnHoa Mai Địachỉ(bộ phận):Bánhàng Lý do xuất kho: Bán cho khách hàng Xuất tại kho: Sữa . Địa điểm: Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang. Số TT Tên,nhãnhiệu,quy cách,phẩm chấtvật Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Sữa Vinamilk Optimum Mama Vani, 900g 1 Hộp 8 8 285.510 2.284.080 2 Sữa Vinamilk Optimum Mama Vani, 400g 2 Hộp 10 10 134.850 1.348.500 3 Sữa VinamilkOptimum Gold 4, 900g 3 Hộp 9 9 292.950 2.636.550 4 Sữa VinamilkOptimum Gold 4, 400g 4 Hộp 7 7 145.080 1.015.560 5 Sữa VinamilkOptimum Gold 3, 900g 5 Hộp 10 10 322.710 3.227.100 6 Sữa VinamilkOptimum Gold 3, 400g 6 Hộp 6 6 155.310 931.860 7 Sữa VinamilkOptimum Gold 2, 900g 7 Hộp 9 9 332.940 2.996.460 8 Sữa VinamilkOptimum Gold 2, 400g 8 Hộp 8 8 160.890 1.287.120 9 Sữa VinamilkOptimum Gold 1, 900g 9 Hộp 7 7 336.660 2.356.620 10 Sữa VinamilkOptimum Gold 1, 400g 10 Hộp 6 6 161.820 970.920 11 Sữa Vinamilk Dielac Pedia 1+, 900g 11 Hộp 7 7 264.120 1.848.840 12 Sữa VinamilkDielac Grow 2+, 900g 12 Hộp 5 5 206.460 1.032.300 Cộng x x x x x 21.935.910 Tổng số tiền (viết bằng chữ) : Hai mươi mốt triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm mười đồng./. Số chứng từ kèm theo : 01 Người lập Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc phụ trách bộ phận) (ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) Vũ Thị Hoàn Trần Hoa Mai Vũ Thanh Nhị Vũ Thị Hoàn Vương Thái Sinh
Anúncio