6_um_o_2023.pdf

L

vjop vjasd ovasdjop vsdk vdpvk fp[ hkthtk t lh]f[lh f[ldx rgro igkerogk r kero kgrp gksre []hptl []rtl hdf hd fx sdorgjkr ok ;or

Нова } українська школаі
Анастасія Онатій, Тарас Ткачук
Українська мова
Анастасія Онатій
Тарас Ткачук
Українська мова
ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6 КЛАСУ
закладів загальної середньої освіти
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Т Е Р Н О П ІЛ Ь
Н А В Ч А Л Ь Н А КН И ГА - Б О ГД А Н
2023
УДК 811.161.2(075.3)
О-58
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ Міністерства освіти і науки України від 08.03.2023 № 254)
ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖ АВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО
Підручник створено за Модельною навчальною програмою
«Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти
(автори: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.).
Онатій А. В., Ткачук Т. П.
0-58 Українська мова : підручник для 6 кл. закладів загальн.
середн. освіти / А. В. Онатій, Т. П. Ткачук. — Тернопіль :
Навчальна книга — Богдан, 2023. — 288 с. : іл.
I8ВN 978-966-10-6937-3
Зміст підручника відповідає Державному стандарту загальної
середньої освіти та Модельній навчальній програмі «Українська
мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти
(автори: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.).
Для учнів та учениць 6 класу.
У Д К 8 1 1 .1 6 1 .2 (0 7 5 .3 )
Завантажуйте безкоштовний
інтерактивний додаток, використовуючи
детальну інструкцію, за покликанням:
Ьіірз://егіогіаіок.еот/в937-3_икгшоуав/
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.
ІЗБК 978-966-10-6937-3
© А.В. Онатій, Т.П. Ткачук, 2023
© Навчальна книга — Богдан, виключна
ліцензія на видання, оригінал-макет, 2023
На вас чекають такі рубрики:
а ! — завдання для обговорення, роботи в групах, проекти;
— завдання підвищеної складності;
— завдання з використанням інтернету, медіа-, відео-,
аудіоресурсів (рекомендовано для виконання в класі);
— теоретичний матеріал;
— ключ до вправи.
©
Минулого року четверо п’ятикласників і п’ятикласниць
із різних країн зустрічалися на етнофестивалі в Києві. Де-
від прилетів зі Сполучених Штатів Америки. Гійом подо­
лав складний маршрут із Франції. Аґнешка дорогою з Італії
встигла відвідати свою бабусю в Польщі. Вожена чекала на
своїх друзів у Києві. Тепер усі вони стали шестикласниками
й шестикласницями.
Цього року ми познайомимося з їхніми родинами.
Емілі
урбаністка
Джеймс
маркетолог
Шарлі
дизайнерка
родина
Гійома
Едіт
Лео
археолог
О скар
архітектор
Ольга
блогерка
Юзефа
власниця
ресторану
родина
Аґнешки
Дмитро
етнограф
родина
Божени
Патрон
¥
ЛА
КРАСА І БАГАТСТВО
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
X V
И
О
-
Р
1
>
КРАСА ЗВУЧАННЯ
ТА БАГАТСТВО
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У цьому параграфі
ти пригадаєш, що таке
• милозвучність;
• синонімія;
• риси української мови.
1 Прочитай діалог. Дай відповіді на запитання.
— Привіт, Аґнешко! Як справи?
— Привіт, Вожено! Рада твоєму повідомленню. У мене
все добре. Чекаю тебе в гості на осінні канікули в
Мілані. Я навіть уже почала вивчати українську.
— О, супер! Правда? Я знайшла тобі гарні подкастиі
— А я сьогодні намагалася прочитати блог твоєї мами
Олі. Мені ще складно, але я сподіваюся, що ти мені
допоможеш. Скинь подкасти на пошту
мого тата 1ео@£таі1.сот.
— Домовилися!
Завдання
1. Назвй учасниць діалогу.
2. Чому Аґнешка почала вивчати українську мову?
3. Яку подорож обговорюють подруги?
4. Зроби припущення про те, як звати тата Аґнешки.
Чому ти зробив / зробила такий висновок?
5. З'ясуй значення виділеного слова. Які ще види матеріалів
для вивчення мов ти знаєш?
5
2
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Проаналізуй статті з тлумачного словника, які знайшла
Аґнешка. Випиши зі значень слів краса й багатство ті,
які можуть стосуватися мови.
Краса, и, ж.р.
1. Властивість чогось
гарного, прекрасного.
2. Те саме, що окраса.
3. Гарна, приваблива
зовнішність.
Багатство, а, с.р.
1. Велике майно, цінності,
гроші.
2. Велика кількість,
багатоманітність.
3. Щось дуже цінне,
важливе, значне.
За 20-томним тлумачним словником української мови
(Ь іірз://едодаіок.сот /еі/1869/)
3 Прочитай статтю з блогу Ольги (мами Божени). За пода­
ним зразком зроби висновки про те, які з наведених осо­
бливостей вказують на красу мови, а які — на багатство.
Спрощення в групах приголосних вказує - ^
на красу української мови, адже це правило
робить мову приємнішою на слух. блогерка
Зразок
Особливості української мови
1. Велика кількість синонімів.
2. Чимало слів є багатозначними.
3. Фразеологічний словник містить понад 50 тисяч одиниць.
4. Більшість слів утворена за моделлю «приголосний / голосний
/ приголосний / голосний...»
5. Чергування у/в, і/й, з/зі/із (плавати в озері).
6. В українській мові близько двох мільйонів термінів.
7. Спрощення в групах приголосних (честь — чесний).
4 Проаналізуй слова-асоціації, пов’язані з українською
мовою. Використовуючи інформацію з попередньої впра­
ви, поясни будь-які три слова за поданим зразком.
Зразок
На мою думку, українська мова милозвучна, тому що в ній є
правила, які допомагають уникати збігу кількох приголосних
або голосних звуків. Наприклад, за правилом чергування у /в
між двома голосними завжди буде в: плавала в озері.
милозвучна 1 мелодійна пісенна
багата різноманітна
6
УРОКИ 1-3
5 Прочитай текст. Дай відповіді на запитання.
Я ка м ова н ай красивіш а?
(1) Суперечки про це точаться між мовознавцями, ком­
позиторами й перекладачами.
(2) Французьку мову називають мовою любові й друж­
би. (3) Німецька мова звучить твердо й переконливо.
(4) Грецька подібна до плескоту моря. (5) А от мови наро­
дів Сходу музичні й виразні. (6) Наприклад, в’єтнамська
мас тональність, і кожен голосний звук може бути виго­
лошений у шести варіаціях, які змінять зміст слова.
(7) Дехто стверджує, що найкрасивіша мова для лю­
дини —її рідна. (8) А чи можливо справедливо визначи­
ти, яка мова наймилозвучніша? (9) Кажуть, такі спроби
були. (10) Наведемо два рейтинги мов.
Рейтинг мов за красою
звучання
Рейтинг мов за красою
письма
1. Італійська.
2. Українська.
3. Французька.
4. Турецька.
5. Англійська.
1. Арабська.
2. Китайська.
3. Французька.
4. Японська.
5. Грецька.
(11) Ці дані не підтверджені. (12) Жодних фактів
про проведення чесної оцінки мов не зафіксовано.
(13) Імовірно, це лише судження якогось вигадливого
журналіста. (14) Може, це навіть неправда, або фейк.
(15) Деякі вчені-мовознавці пропонують власні критерії,
за якими можна порівнювати всі мови.
Завдання
1. Скільки мов згадано в цьому тексті?
2. Яка мова є в переліку найкрасивіших і за звучанням,
і за письмом?
3. У якому з рейтингів згадано мову, яка «подібна до
плескоту моря»?
4. Чому, на твою думку, українська мова потрапила до
рейтингу найкрасивіших мов за звучанням?
7
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
6 .
З ’ясуй значення слів факт, судження, фейк, за­
пиши в зошит. Добери синонім до одного із цих
слів. Можеш використовувати Велику українську
енциклопедію (Ш р5://едодаіок.сот /еі/і870/).
Проаналізуй зразки письма. Який із поданих
зразків не згадано в тексті?
00 са)цт> О
японське письмо грузинське письмо арабське письмо
6 Скористайся інтернетом або іншими довідковими дже­
релами й перевір наведену інформацію. Запиш и резуль­
тати в зошит у формі таблиці за зразком.
Твердження Правда Вигадка
Звідки
інформація?
1. Українською мовою розмов­
ляє 2 мільйони людей.
2. В українській мові
значення слова залежить
від інтонації.
3. Українська мова є офіцій­
ною в п’ятьох країнах.
4. Українська мова мас
найкрасивіше письмо
з-поміж усіх мов.
5. Українська мова є
державною мовою в Україні.
7 Допоможи Джеймсу (татові Девіда) підготувати рекламу
курсів української мови. Перевір, чи може бути фейком ін­
формація, наведена на ілюстрації (с. 9). Свою думку пояс­
ни, використовуючи факти, знайдені в довідкових джере­
лах або інтернеті. Заповни таблицю в зошиті за зразком.
Інформація,
яку мені вдалося
знайти
Джерело (точний
сайт, назва
довідника тощо)
Про що свідчить
ця інформація?
8
УРОКИ 1-3
1934 V I
Париж £
— о
ішода
йїисько & £ £ > ,
* > г
На зв ’язку експерт с ю
Красу української мови зазвичай пов’язують із її здатністю
уникати нагромадження звуків одного типу (кількох голосних
поспіль або кількох приголосних). У цьому допомагають пра­
вила милозвучності, спрощення в групах приголосних та інші.
8 Пригадай, якого правила стосується вислів-підказка.
Поясни.
Л Ь В івськи й Ф іл ософ Х В алився СВоїм и
Д В ом а В иданням и ТВ ор у « Ц В іт».
9 Прочитай текст. Виконай завдання.
(1) Наприкінці шістнадцятого століття з’явилася Ки­
ївська форпос..на лінія. (2) Це були міцні, якіс..ні укрі­
плення. (3) У деяких проїз..них пунктах розташували
митниці. (4) Таке поєднання приваблювало не дуже
чєс..них службовців. (5) Кількіс..ний склад захис..ників
форпостів постійно змінювався. (6) Це залежало від на­
падів зліс..них завойовників.
Завдання
1. Випиши 2 слова, у яких спрощення в групах приголо­
сних НЕ відбулося.
2. Випиши 6 слів, у яких відбулося спрощення в групах
приголосних.
3. Запиши слово з лексичним значенням «передня вар­
та, укріплений передовий пункт».
4. Запиши слово з лексичним значенням «система конт­
ролю перетину кордону».
5. Знайди й запиши антонім до слова початок.
9
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
10 Прочитай фрагменти інтерв’ю. Виконай завдання.
Ігор Йовичевич, хорват, тренер з футболу
«Чому українці так дивуються, що я вивчив українську
мову? Я приїхав в Україну, де офіційною є українська
мова. Це повага до країни, у якій ти живеш. Мені по­
добається українська, вона дуже мелодійна. Я вдяч­
ний українцям за терплячість до моїх помилок».
Олена, стилістка
«Я народилася на Херсонщині. Для мене українська
мова — це мова мами, батька, бабусі, рідного краю, а
ще — це героїчний шлях мого народу. І можливість
для нас жити й працювати в рідній країні».
Лариса Масенко, мовознавиця
«Після повномасштабного вторгнення агресора украї­
нізація йде стрімко. Ми бачимо, як багато людей пере­
ходять з російської на українську мову».
Тарас, військовий ЗСУ
«Тут, на Донбасі, є дуже багато військових, які спілку­
ються українською, є й ті, що розмовляють російською.
Але всі розуміють, що українська мова — це твоя без­
пека. Коли настає темрява, усі військові намагаються
говорити українською, бо це рятує їм життя».
Завдання
1. Запиши в зошиті речення, доповнюючи їх згідно
з інформацією в інтерв’ю.
А Іноземця, який вивчив українську мову з поваги до
України, звати ...
Б Його професія — ...
В Військовий висловив думку про те, що українська
мова — це ...
Г Про причину активного поширення української
мови останніми роками говорить ...
Д Пов’язує знання мови з можливістю працювати
у своїй країні ...
Е Професія цієї людини — ...
10
УРОКИ 1-3
3.
4.
5.
6 .
7.
Зразок
2.
М О М -
ц і К ІШ
Визнач, що спільного є в коментарях пані
Олени та пана Тараса. Запиши.
Який уривок найкраще ілюструє
цей плакат? Свою думку поясни.
Традиції, боротьба, можливість працю ­
вати — ці ключові слова найкраще ілюстру­
ють думку ...
Обери двох людей із тих, які давали інтерв'ю, і постав
їм по два запитання про українську мову. Запиши ймо­
вірні відповіді.
Як ти розумієш значення слова українізація? Поясни,
використовуючи зміст однієї із цитат.
Обери будь-яке твердження з поданих фрагментів.
Запиши, чи погоджуєшся ти з ним. Поясни, вико­
ристовуючи зразок.
Твердження
з тексту
Ігор Йовичевич уважає, що українська
мова дуже мелодійна.
Твоя думка Я погоджуюся з цією думкою.
Пояснення
Я знаю дуже багато гарних українських
народних пісень. Кажуть, що їх більше,
ніж пісень іншими мовами.
11 Проаналізуй діаграми, які описують поширення україн­
ської мови в соціальних мережах. Виконай завдання.
іпгіадгат РасеЬоок ТотіНег ТікТок
100%
80%
-
28,5%
100%
80%
73,1%
-
33,2%
60% 86,7% 60% - -
4 0 %
71,5%
40 %
66,8%
20%
13,3%
20%
26,9%
— -
0% 0%
100%
40 %
0%
78,8%
33,7%
—
66,3%
21,2%
100%
80%
60%
4 0 %
2 0 % 36,1%
0%
2020 2022 2020 2022
російська
2020 2022
■ українська
2020 2022
Завдання
1. У якій соціальній мережі у 2022-му році найбільше
послуговувалися українською мовою?
2. У якій соціальній мережі у 2022-му році найменше
послуговувалися українською мовою?
3. У якій соціальній мережі стало менше української мови
порівняно з 20 20 -им роком?
11
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
4. У яких соціальних мережах почали більше використо­
вувати українську мову порівняно з 20 20 -им роком?
Чому, на твою думку?
5. У яких соціальних мережах відбувся найбільший «про­
рив» у переході на українську?
6 . Які з цих соціальних мереж використовуєш ти? Якою
мовою там спілкуєшся? Чому?
О О
Багатство української мови пов’язують з тим, що вона має
великий запас слів, який дає змогу мовно оформлювати без­
ліч ситуацій: від тонких відтінків особистого спілкування до
складних термінів і визначень в офіційній комунікації. В укра­
їнській мові є багато синонімів: розумний — кмітливий —
тямущий. Також є значна кількість суфіксів і префіксів,
які змінюють відтінок значень: кіт — котик — котисько.
На зв ’язку експерт
1 2 Добери якомога більше синонімів до поданих слів.
За потреби скористайся словником.
Великий, гарний,
сміливий, ввічливий,
говорити, іти.
13 Віднови порядок фрагментів, щоб утворився зв’язний
текст. Прочитай його. Виконай завдання.
Словник синонімів
української мови
Ь іір 5://еіїо іїа іо к.со т /еі/1 8 71 /
А
♦ Закріплений твіт
АпПгак©
У твіттері запустили флешмоб, у якому
відомі люди та компанії публікують лише
одне слово. Цю раптівку розпочала амери­
канська залізнична компанія, яка випад-
@Атїгак ково запостила слово «потяги».
Іхаіпз
10:00 пп ■1 вер. 2022 ■Заіезїогсе - ЗосіаІ Зїигііо
Б
До раптівки долучились також і українці. Пре­
зидент Володимир Зеленський опублікував слово
«свобода», міністр оборони України — «справедли­
вість», Міністерство оборони України — «перемога».
12
УРОКИ 1-3
Вогіз І0І11150П
@
В
0
Г
І5
.)0
Ґ
ІП
5
0
П
І* УпігесІ Кіпосіот §оуегптепІ оїїісіаі
Водночас нас підтримав тогочасний
прем’єр-міністр Великої Британії Борис
Джонсон, обравши слово «Україна».
Укгаіпе
Г
О Володимир Зеленський о @
2еІепвкууІІа •17 год
І' Икгаіпе §оуегптепІ оШсіаІ
Ргеейот
Отже, особливих крите­
ріїв у цієї раптівки немає.
У дописах одним словом
намагаються описати ді­
яльність, принцип чи ідею.
Ш ікіреОіаф
у у @Л/ікіресііа
кпол/ІесІ£е £
12:23 дп ■2 вер. 2022 ■Тл/і«ег
Першою на це зреагувала амери­
канська газета ТКе Уогк Т ітее
(«Нью-Йорк Тайме»). Вона опублікува­
ла слово «новини», а вільна енцикло­
педія «Вікіпедія» написала «знання».
Завдання
1. Запиши літери в тому порядку, який відповідає послі­
довності частин зв’язного тексту (наприклад, АВДГБ).
Поясни свою думку.
2. Який синонім до слова ф леш моб ужито в тексті? Що,
на твою думку, доречніше: уживати запозичене слово
чи український відповідник? Чому?
3. Знайди в тексті інформацію про те, хто опублікував які
слова. Уклади таблицю з цією інформацією.
Автор допису Слово-допис
Залізнична компанія «Атігак» потяги
4. Який із поданих на с. 12-13 зображень можна викори­
стати до двох фрагментів цього тексту? Чому?
5. Створи модель сторінки в соцмережі. Додай допис,
який підтримає ідею цієї раптівки. Поясни вибір слова.
р 6 . Уяви, що зараз відбувається раптівка «Найкрасивіше
£ українське слово». Що ти вибереш? Поцікався, які
слова обрали однокласники й однокласниці. Укладіть
список найкрасивіших слів вашого класу. Оформіть їх
у вигляді плаката.
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 1-2.
Види інформації.
Джерела інформації.
Надійність джерел інформації
На зв ’язку експерт
У цьому параграфі
ти дізнаєшся, що таке
• види інформації;
• джерело інформації;
• перевірка інформації;
• неправдива інфор­
мація (фейк).
Світ, який нас оточує, сповнений інформації. Вийдіть
на вулицю й озирніться: вказівники, оголошення, дорож­
ні знаки, назви закладів, номери машин, меню, правила,
інструкції тощо. Інформація навколо нас може бути:
► текстовою (слова, речення, тексти);
► графічною (знаки, символи);
► звуковою (музика, шум, сигнали) тощо.
Найчастіше маємо справу зі змішаною інформацією
(поєднання кількох видів). Одним із видів зміш аної інфор­
мації є перерваний текст — текст, який містить як сло­
ва, так й інші види інформації (наприклад, розклад містить
назви уроків, час проведення, має форму таблиці).
14 Визнач, до якого виду інформації належать подані при­
клади — текстової, графічної, звукової чи змішаної? По­
ясни свою думку, використовуючи коментар експерта.
Що спільного в усіх поданих зображеннях?
Є
ПЛАСТИК
н Я
ПЛАСТИКОВИИ
ПОСУД. ПЛЯШКИ
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ
ПАКЕТИ
ХАРЧОВА ПЛІВКА
ТАРА З-ПІД
ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ
КАРТОН,
БІЛИЙ ПАПІР
ПАКУВАЛЬНІ
КОРОБКИ
ПАПЕРОВІ ПАКЕТИ
ЖУРНАЛИ.
ГАЗЕТИ. ФЛАЄРИ
СКЛЯНІ
ПЛЯШКИ. БАНКИ
СКЛЯНА ТАРА
ТА СКЛОБІЙ
ФЛАКОНИ
14
УРОКИ 4-5
15 Запропонуй, як передати зміст речень за допомогою
різних видів інформації. До кожного речення відтвори
два варіанти з використанням відповідних інструментів
(малюнків, звуків, відео, графіки тощо).
1. Тут не можна розмовляти по телефону.
2. Ми раді бачити відвідувачів і їхніх домашніх улюб­
ленців.
3. Для 92% українців рідною мовою є українська.
4. У ліфт не може заходити більш ніж 5 людей.
16 Прочитай текст. Виконай завдання. Джеймс
Щ о таке ф ейк? маркетолог
(1) Ми живемо у світі швидких новин. (2) Ін­
формація з’являється й поширюється миттєво.
(3) Деякі люди або компанії, на жаль, злов­
живають цим. (4) Вони спотворюють зміст або
вигадують щось і видають за правду. (5) Такі
недостовірні новини називають фейками
(від англійського «фейк» — підробка).
(6) Чому люди поширюють неправдиву інформацію?
(7) Найчастіше за допомогою таких повідомлень автори
прагнуть заробити гроші, підняти рейтинг, уплинути на
суспільну думку. (8) Наприклад, змінюють ставлення ви­
борців до кандидата. (9) Іноді причиною є звичайна не­
уважність або невігластво.
(10) Щоб не потрапити в
пастку, треба звертати ува- Написи, які є ознакою фейку
гу на типові гачки в заго­
ловках. (11) Ними є слова
«шок», «сенсація» тощо.
(12) Також треба вчитися «Скопіюй і відправ друзям»
перевіряти інформацію, на
яку ми натрапляємо, і звер­
тати увагу на фото, відео,
указаних експертів, дату
публікації тощо.
«Сенсація»
«Терміново» тощо
15
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Завдання
Дай відповіді на запитання за змістом тексту, підтверджу­
ючи свою думку номером речення та цитатою.
Запитання
Номер речення, яке
містить відповідь
Відповідь
1. Що таке фейк?
2. Укажи 4 причини появи
фейків.
3. Які слова можуть вказу­
вати на те, що інформа­
ція є неправдивою?
4. Навіщо, на твою думку,
той, хто перевіряє ін­
формацію, має звертати
увагу на заголовок?
5. На що ще треба зверта­
ти увагу під час перевір­
ки інформації?
17 Скориставшись інформацією з тексту попередньої впра­
ви, визнач, які з поданих новин можуть бути фейками.
Поясни.
А
В
Шок, сенсація:
земляни стріляють
лазерами в космос
Б
Як стверджує відомий в усьому світі
експерт з астрології Пітер Кавалко,
у цьому році найбільше щаститиме
Водоліям і Терезам.
Поспішайте й не пропустіть
гігантський розпродаж сезонного
одягу! Тільки сьогодні діють
божевільні знижки на моделі
з нової колекції!
Чак Норріс
закликає вчити
українську мову
16
18 Скориставшись інформацією з тексту вправи 16 (с.15),
визнач, якою могла бути причина створення поданих не­
правдивих статей. Свою думку поясни.
1. Сода може вилікувати всі хвороби зубів.
2. Сьогодні буде найбільший розпродаж велосипедів
за всю історію!
3. Шок! Міністерство охорони домашніх тварин нас ду­
рить!
4. Підтримай Івана Петровича на виборах! Він уже
завтра змінить наше життя на краще! Не бійся сво­
го вибору!
Джерело інформації — це ресурс (сайт, книжка, стат­
тя, чиясь розповідь тощо), у якому ви знайшли певні дані.
Розрізняють такі джерела інформації:
► візуальні (зображення, графіки, символи, малюнки);
► звукові (звуки, сигнали);
► паперові (книжки, журнали, статті, буклети);
► цифрові (сайти, соціальні мережі).
Щоб дотримуватися закону про академічну доброчес­
ність, завжди зазначай джерело, звідки береш зображен­
ня або текст. Наприклад, коли створюєш презентацію,
обов’язково залишай покликання на джерела.
ДЖ ЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Візуальні Звукові Паперові Цифрові
17
19
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Визнач, які джерела інформації використано в поданих
ситуаціях.
С итуація А Інформація звучить на радіо.
С итуація Б Ми знайшли правило в підручнику.
С итуація В Водій у метро оголошує зупинку.
С итуація Г На сайті новин опублікували статтю.
20 Запиш и в зошиті по два визначення поданих слів,
використавши різні джерела. Зазнач джерело, з якого
взято інформацію (див. зразок).
О лім піада, мем, р еп ост.
Зразок
Джеймс
маркетолог
2 1
Апельсин — вічнозелене плодове цитрусове дерево, яке
росте на півдні.
Джерело: ННрз://зІоуа.сот.иа/
Апельсин — запашний, соковитий плід
жовтогарячого кольору.
Джерело: Ийр://зит.іп.иа/з/ареІ]зуп
Джеймс як професійний маркетолог звернув
увагу на публікацію у фейсбуці, яка отримала
понад 20 тисяч поширень у соціальних
мережах. Поміркуй, які джерела може
використати тато Девіда, щоб перевірити
цю інформацію й довести її правдивість /
неправдивість. Свою думку поясни.
Цього хлопця з бердичівської
школи звати Микола Мельник.
Він переміг у всесвітній
олімпіаді з мемів у с. Нью-
Иорк Донецької області (100500
учасників з 8000 країн). І про
нього нічого не сказав жоден
телеканал! Жодна газета!
Підтримаймо його репостами!
18
УРОКИ 4-5
с ю
Дуже важливо вміти шукати інформацію в надійних джере­
лах, адже в інформаційному просторі багато фейків, реклами.
Ознаки надійного джерела інформації:
► офіційність (наприклад, дані з сайтів офіційних уста­
нов: міністерств, державних служб тощо);
► неемоційність (текст / зображення не повинні містити
закликів, агресії тощо);
► наявність конкретних даних, статистики, фактів;
► згадування авторів, експертів, офіційних установ;
► указівки на першоджерело (ресурс, із якого інформа­
цію було надано).
Надійними джерелами інформації, наприклад, є такі оциф-
ровані словники т
а енциклопедії:
• Шр5://5ит20иа.сот/ — 20-томний тлумачний словник
української мови;
• Ш р://5ит .іп.иа/ — 11-томний тлумачний словник укра­
їнської мови;
• Ш р://¥ие.до¥.иа/ — Велика українська енциклопедія.
22 Проаналізуй, які ознаки надійності має новина із сайту
Міністерства охорони здоров’я України.
На зв ’язку експерт
Контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19
ПРО МІНІСТЕРСТВО ВОЄННИЙ СТАН ГРОМАДЯНАМ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
РОЗПОДІЛ ВАКЦИН Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років
ПРОТИ С 0 V I^-19 Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Її застосовують у США,
Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у майже 100 країнах світу.
23 Проаналізуй, чи є надійними джерела, зазначені
в реченнях. Свою думку поясни.
1. Інформацію про дати шкільних канікул можна пе­
ревірити на сайті Міністерства освіти і науки.
2. Назву столиці Сполучених Штатів Америки можна
знайти в енциклопедії.
3. Надійним джерелом про знижки в магазинах є гру­
па наших сусідів у телеграмі.
4. Ціну на квитки найкраще шукати на сайті перевіз­
ника.
19
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
5. Погоду найкраще перевіряти за поведінкою ласті­
вок: вони низько літають перед дощем.
6. Інформацію про появу нового видання «Гаррі Пот-
тера» можна знайти на сторінці фанклубу письмен­
ниці Джоан Роулінг.
24 Добери найбільш надійне, на твою думку, джерело, яке
допоможе перевірити інформацію.
Інформація, яку потрібно перевірити Джерело
1. Чисельність населення у світі.
2. Розклад руху потягів.
3. Ціни на газ.
4. Правильне написання слова.
5. Дата найближчої екскурсії на Говерлу.
6. Актуальний курс євро щодо гривні.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-М У КЛАСІ.
Лексикологія. Фразеологія
25 Перепиш и, доповнюючи визначення термінами.
Добери з довідки приклади до кожного пункту.
1. Протилежні за значенням слова.
2. Однакові за значенням слова.
3. Слова з однаковим звуковим складом,
але різні за значенням.
4. Схожі за звучанням слова й різні за значенням.
5. Слова, які характерні для певної місцевості.
6. Слова, які використовують представники
певних професій.
7. Слова, які нещодавно з’явилися в мові.
8. Слова, які вийшли з ужитку.
9. Запозичені з інших мов слова.
10. Слова, які мають кілька значень.
Д овідка. Голова, кран, десниця, вуйко, вайфай, орніто­
лог, дипломат — дипломант, інформація, швидко — по­
вільно, відважний —хоробрий.
УРОК
6
20
УРОК 6
26 Перепиши речення, виправляючи лексичні помилки.
1. В аптеці дідусь купив ефектні ліки.
2. Друже, цей одяг тобі дуже йде.
3. Сьогодні мені надзвичайно повезло!
4. Я хочу заказати для бабусі великий букет.
5. Бізнесмени запланували рекламну компанію.
6. Підкажіть, а де тут поруч книжний магазин?
27 Добери до іншомовних слів українські відповідники.
Запиш и пари в зошит.
Гігантський — ліквідувати — фантазер —
фіаско — демонструвати — пост —
28 Обери фразеологізм античного походження. Вигадай
власну історію його виникнення. Прочитай у класі дві
версії (літературну та свою) і запропонуй визначити, яка
є правдивою.
Зразок Скринька Пандори
- ,
Бог Зевс створив жінку Пандору та подарував їй скриньку *
з нещастями й хворобами. Вона розкрила її - і люди зазнали
біди. Але в скриньці лишилася надія, яка врятувала людство.
Бог Зевс закохався в Пандору, але почуття були не
взаємними. Він вирішив, що тепер усі закохані мають
бути нещасними, і подарував їм скриньки з горем.
29 Виправ помилково вжиті слова у фразеологізмах. Пояс­
ни їхнє значення. Які з відновлених фразеологізмів мо­
жуть утворити антонімічну пару?
Накивати головою, гуси не клюють, як горобець
наплакав, зробити з мухи осла, ахіллесова борода,
ніде квасолині впасти.
30 Добери з довідки до поданих фразеологізмів синонімічні.
Бачити смаленого вовка, бити лихом об землю,
як Пилип із конопель, гріти чуба.
Д овідка. Тримати хвіст бубликом, як козак з маку,
стріляний горобець, мозолити руки.
21
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-М У КЛАСІ.
Фонетика. Орфографія
31 Перемалюй таблиці, заповнюючи пропуски зі звуками.
Д звінкі б г ґ дж -
Глухі т ш ц с
Ш иплячі ш ж
Свистячі ц дз
Голосні а
Губні б
32 Віднови з поданих транскрипцій слова. Поясни, де
відбулося уподібнення приголосних.
[воґзал], [р’уґзак], [дб’іл’іс’і],
[фудбол], [бор'уц':а], [просиес':а].
33 Пригадай правила написання слів, які ти пам’ятаєш.
Створи й заповни ментальну карту за зразком. Нама­
люй її в зошиті або на окремому аркуші.
34 Добери з довідки до поданих визначень слова іншомовно­
го походження з орфограмою «Подвоєння приголосних».
1. Прилад для прийняття сигналів. 2. Розкішний буди­
нок на березі моря. 3. Відома італійська страва. 4. Стиль
в архітектурі, мистецтві, літературі. 5. Монета у Великій
Британії. 6. Широка дорога. 7. Текст опери, оперети або
сценарій балету. 8. Грошова одиниця США. 9. Одиниця
виміру — 1000 кг.
Д овідка. Пе(н/нн)і, до(л/лл)ар, анте(н/нн)а, ві(л/лл)а,
шо(с/сс)е, то(н/нн)а, пі(ц/цц)а, лібре(т/тт)о, баро(к/кк)о.
УРОК
7
22
УРОК 7
35 Пригадай і запиш и правила написання іншомовних слів
за підказками. До кожного з правил добери слова з
довідки.
Підказка 1
П ід казка «дев’ятки»
Де Ти З'їСи Ц
юЧ
аШ
у Ж
иР
у
9+и+приголосний
В іншомовних словах В іншомовних словах
пишемо літеру ... пишемо літеру ...
і
Підказка 2
Д овідка. Ч..пси, рад..ус, т..рамісу, д..алект, ч..зкейк,
4..36ургер, ч..лі, д..алог, пр..оритет, р..зото, ч..кенбургер.
36 Добери до поданих словосполучень синонімічні. Пояс­
ни випадки спрощення приголосних. Знайди з-поміж них
виняток.
Зразок Полиця для книг — книжкова полиця.
Рух зі швидкістю, розклад на тиждень, показник яко­
сті, центр області, документ для проїзду, знімок з кон­
трастом.
3 7 Випиши з поданого тексту слова з орфограмами. Устав
пропущені літери або апостроф. Слова посортуй у таб­
лицю.
1. Безлюдна місцевіст.. краю, де живут.. скіфи. 2. Ось
6..ються морс..кі хвилі об бер..ги їхн..ої з..млі. 3. Далі вид-
ніют..ся в..ршини Кавказьких гір. 4. Саме тут прикува­
ли боги в..личного т..тана Прометея за його зухваліст.. .
5. Ніщо не зможе пом..якшити його кари, адже Прометей
наважився украсти вогонь у самого Зевса.
М ’який знак Апостроф Ненаголошені е /и
23
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
УРОК
8
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-М У КЛАСІ.
Синтаксис. Пунктуація
Постав
38 Утвори з поданими словами словосполучення.
питання від головного слова до залежного.
Якою темою можна об’єднати утворені словосполучення?
Х м а р оч ос, ш видко, безд р отови й ,
р обот, р ухати ся, м иттєво.
3 9 Перепиши. Підкресли всі члени речення.
ш А Перукар миє волосся.
Б Професійний перукар
миє волосся.
В Професійний перукар
миє густе волосся.
шА Таксистка їде на роботу.
Б Таксистка швидко їде на
роботу.
В Весела таксистка
швидко їде на улюблену
роботу.
(3
А Програм іст розробляє код.
Б Молодий програміст роз­
робляє код.
В Молодий програміст роз-
ізобляє складний! код.
А Біолог відкрив нові клітини.
Б Кмітливий біолог відкрив
нові клітини.
В У 2023 році кмітливий
біолог відкрив нові клітини
крові.
Створи й запиш и в зошиті речення, які описують подані
малюнки й відповідають схемам.
^ Означення + підмет + присудок + додаток
Підмет, підмет і підмет + присудок + обставина
24
Створи речення, поєднуючи їхні частини. Запиш и, по­
став розділові знаки. Припусти, про що йдеться в кожній
із ситуацій.
1 Марко поцікавився
2 Щороку конкурс
відбувається в будинку
3 Холодом повіяло
з кімнати
4 Щоб усе вдалося,
Оксані треба запитати
А де живуть вовки.
ТП о • • о
Б де старии і потрісканий
обігрівач.
В куди треба їхати
наступного разу.
Г звідки найважче
діставатися додому.
42
Поєднай професії з їхніми визначеннями. Запиш и, по­
ставивши тире між підметом та присудком на місці про­
пущеної зв’язки бути (є).
А спеціаліст із приготування піци.
Б дослідник народної творчості.
В проектувальник будівель
та споруд.
Г спеціаліст із фотозйомки.
Д майстер із моделювання одягу,
інтер’єру чи екстер’єру.
Е дослідник предметів та об’єктів
історичного минулого.
Перебудуй подані речення, щоб у них з ’явилося тире.
1 Археолог
2 Етнограф
3 Дизайнер
4 Піцайоло
5 Архітектор
6 Фотограф
Зразок
Віталій Кличко став відомим на весь світ боксером.
Віталій Кличко — відомий на весь світ боксер.
1. Стів Джобс є одним із засновників компанії «Арріе».
2. Стів Возняк був його другом і партнером тривалий
час. 3. На сьогодні Арріе залишається однією з найвідо-
міших компаній світу. 4. Надкушене яблуко є символом
дорогого бренду. 5. Водночас цей символ став ознакою
дуже високої якості.
25
КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Перепиш и, додаючи на місці пропусків однорідні члени
речення. Поясни вживання розділових знаків.
1. Єгипет відомий пірамідами ... . 2. Тут ви можете
знайти мальовничі місця ... . 3. Зрозуміло, кожен турист
... мріє постояти під величними ... спорудами.
45 Склади речення з прямою мовою відповідно до схем.
Використай подані ключові слова.
1. А: «П». Ключові слова: продавчиня, риба, борошно.
2. «П?» — а* Ключові слова: спорт ивний м ай дан чи к,
тренер.
3. А: «П?» Ключові слова: прем ’єра ф ільму, касирка.
4. «П», — а. Ключові слова: столиця, аквапарк, гід.
46 Опиши подані ілюстрації, використовуючи форму діалогу.
Зачитай діалог у ролях.
47 Перепиш и, об’єднуючи прості речення в складні. Пояс­
ни вживання розділових знаків. Виконай завдання.
1. Кожен із нас час від часу щось фотографує. Ми не
задумуємося про якість фото.
2. Спеціальні програми налаштовують апарат на
зйомку. Вони не завжди враховують наші запити.
3. Ми іноді хочемо сфокусувати увагу на якомусь об’єк­
ті зйомки. Для цього передбачено ручний режим.
Завдання
1. Розкажи про свій досвід фотозйомки (вдалий і невдалий).
2. Які світлини тобі сподобалися найбільше?
3. Добери синонім до слова сфокусувати.
4. Чи подобаються тобі професії фотограф, відеооператор?
Чому?
26
УРОК
9
ОСНОВА СЛОВА.
ЗАКІНЧЕННЯ
т На зв ’язку експерт
У цьому параграфі
ти дізнаєшся, що таке
• будова слова;
• основа слова;
• закінчення.
префікс корінь .суфікс
п е р е в ір к ■закінчення
основа
Закінчення — це змінна значуща частина слова.
Як визначити закінчення?
Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово за від­
мінками або числами, родами тощо. Наприклад, перевірка
(хто? що?) — перевірки (кого? чого?) — перевіркою (ким?
чим?). Як бачимо, під час відмінювання змінюються виділені
літери, отже, це і є закінчення.
Враховуй типові чергування голосних і приголосних: доро­
га —дороги —дорозі.
малина мирний два біжу
малини мирного двох біжиш
малині мирному двом біжить
малину мирний два біжимо
малиною мирним двома біжите
на малині на мирному на двох біжать
27
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
Закінчення виражає граматичне значення слова (рід, чис­
ло, відмінок, особу тощо). Наприклад, у слові модний закін­
чення -ий вказує на чоловічий рід, однину, називний або зна­
хідний відмінки.
ґ 
Основа — це частина слова без закінчення: червоний, ти­
сяча. Основа слова виражає лексичне значення. Напри­
клад, слово модний має лексичне значення «пов’язаний із
модою, стильний, актуальний».
V -У
виражає лексичне значення
і_______________ і
основа слова
виражає граматичне значення
1
□
закінчення
48 Досліди подані сполучення слів. Зроби висновок про те,
навіщо словам потрібні закінчення. Перепиши й познач
основу та закінчення в тій парі слів, які поєднані правильно.
4 9 Прочитай речення з вигаданими словами. Спробуй
визначити закінчення. Дай відповіді на запитання.
С ум не сум енятко сумно сумило під Сумівкою .
Завдання
1. Які слова в реченні є вигаданими? Як це можна пере­
вірити?
2. Чи вдалося тобі визначити закінчення вигаданих слів?
3. Чому для визначення закінчення не обов’язково зна­
ти, що означає слово?
4. Яке слово в реченні є незмінним? Чому?
5. Про що, на твою думку, ідеться в реченні?
6 . Придумай і запиши своє речення з такими вигаданими
словами. Визнач закінчення.
50 Добери по 10 слів, які мають відповідні закінчення. За­
пиши в зошит.
-а, -я -о, -е
новина, кухня місто, сонце
28
УРОК 9
51 Прочитай текст. Випиши подані в дужках слова, став­
лячи їх у потрібному відмінку й числі. Познач закінчення.
Виконай завдання до тексту.
(1) Урбаністика - це наука про розвиток сучасного (міс­
то). (2) Вона досліджує не лише (архітектура) та дизайн,
а й взаємодію (людина) в межах одного простору. (3) Ур­
баністи стверджують, що певні елементи можуть впли­
вати на (зміна) (житло) та (транспорт). (4) Також є до­
слідження на межі урбаністики та лінгвістики: дехто з
(дослідник) вивчає мовний простір. (5) Це назви вулиць,
кав’ярень, (магазин), оголошення —усі написи, на які на­
трапляємо в певному районі.
(6) Важливою також є історія, адже вона пояснює,
як розвивалися (місто) раніше та як це може вплину­
ти на сьогодення. (7) Часто
дослідники пропонують, як
покращити простір, зробив­
ши його комфортнішим для
проживання всіх (мешка­
нець). (8) Саме тому з ініці­
ативи (урбаністи) виникає
чимало екологічних (проект). Смітт°спалювальний зав°д
, . у Данії, що є водночас
-------------------------------- мистецьким об’єктом
Завдання
1. Знайди в тексті слова за вказаними закінченнями, за­
знач номери речень.
і
Закінчення Слова Номери речень
-а
-ів
-у
-ому
29
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
Запиши номери речень, у яких
Номери речень
найбільше слів із закінченням -а
є слова із закінченням -ей
є слово із закінченням -ою
3. Визнач, чи правда, що
а) урбаністика вивчає особливості життя в селах;
б) урбаністи досліджують історію міст;
в) урбаністи пропонують, як можна змінювати міста.
4. Проаналізуй ілюстрацію в тексті. Допиши дев’яте ре­
чення, яке б стосувалося її змісту й доповнювало роз­
повідь.
5. Обери зі списку теми, які можуть зацікавити урбаніста
/ урбаністку. Свою думку поясни.
А Назви магазинів міста Києва.
Б Розташування вулиць у Львові.
В Історія Одеси.
Г Залізничний транспорт у Парижі.
Д Кількість опадів в Україні.
Е Рух автобусів у с. Кирилівка.
6 . Досліди мовний простір вулиці, на якій ти живеш. Ви­
знач, які назви ти бачиш на шляху до школи. Уклади
список щонайменше з 10 позицій.
52 Визнач, яке з наведених граматичних значень виража­
ють вказані закінчення.
Грам ати чн і значення Закінчення
А чоловічий рід, 1 -а
давальний відмінок однини 2 -ові
Б жіночий рід, 3 -ом
називний відмінок однини
В чоловічий рід,
орудний відмінок однини
30
УРОК 10
УРОК НЕЗМІННІ
10 Й ЗМІННІ СЛОВА
У цьому параграфі
ти дізнаєшся, що таке
• нульове закінчення;
• змінні слова;
• незмінні слова.
На зв ’язку експерт О О
' 
Слово, яке має закінчення, називають змінним. Слово, яке не
змінюється, тобто не має закінчення, називають незмінним.
Наприклад, селфі (хто? щ о ? )—для селфі (кого? чого?) —
на селфі (на кому? на чому?). Незмінними є
► прислівники (весело, по-новому);
► деякі форми дієслів: неозначена форма (жити, хотіти),
форми на -но, -то (виконано, вилито);
► деякі іншомовні іменники (таксі, шимпанзе).
Розрізняй:
слова без закінчення
(незмінні)
слова з нульовим закінченням
(змінні)
кімоно, весело, бігти,
зроблено — незмінні
іменники, прислівники,
неозначена форма
дієслова, форми на
-но, -то тощо.
ніч (ночі), тінь (тіні), ст
е
(болю) — змінні слова,
ється закінчення під час
б ізн е с <­
нульове закінчення
п (степу), біль
у яких з ’явля-
відмінювання.
-у
-ом
•
-і
5 3 Запиш и назви зображених об’єктів. Які з них мають ну­
льове закінчення? Свою думку доведи.
у Ч / V,
&
У Ч
31
54 Порівняй назви зображених об’єктів. Дай відповіді на
Завдання
1. Які з назв не мають закінчень?
2. Яка назва має нульове закінчення?
3. Які дві назви мають однакове закінчення?
4. З ’ясуй значення незмінних слів за словником. Запиши їх.
5. Обери одне слово без закінчення й підготуй коротку до­
відку про цю тварину.
55 Розподіли слова з довідки у відповідні колонки. Поясни
свій вибір. Визнач слова, які не мають закінчень. З ’ясуй
значення виділеного слова.
Д овідка. Ютуб, ліворуч, банкомат, сумно, прізвище, Ган­
на, Луцьк, по-львівськи, намальовано, радість, ніч, шосе,
реф ері.
Змінні слова Незмінні слова
56 Вибери зі списку слова, щоб заповнити таблицю.
Селфі, розум, хмара, кінець, Бердянськ, хвилина,
дихати, берег, зала, високо, пальто, завтра, ввічливо,
виконуємо, місяць, капелюх, ситро, мальовничий, нав­
помацки, підвіконня, по-перше, викрито, Крим.
Із нульовим закінченням Без закінчення
32
УРОК
11
КОРІНЬ СЛОВА.
СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА
Й ФОРМИ СЛОВА
С Ю На зв ’язку експертка
У цьому параграфі
ти дізнаєшся, що таке
• корінь;
• спільнокореневі
(споріднені) слова;
• форми слів.
Ольга Дубчак, авторка книжки
«Бачити українською»:
«Хай які навколо мали бути префікси
із суфіксами, відкинувши їх, ми все одно
розумітимемо, що корінь -ход— це про
пересування на ногах чи лапах (ходити,
переходити, заходь тощо), а -л іс про
територію з багатьма деревами (лісок, прилісний, лісник та
ін.). Саме від кореня залежить, чи існуватиме слово взагалі».
Корінь — це значуща частина слова, яка виражає спільне
значення споріднених (спільнокореневих) слів.
Спільнокореневі (споріднені) слова — це слова, які ма­
ють спільний корінь і пов’язані за лексичним значенням. На­
приклад, море — морський — моряк.
Увага!
Слова море та заморитися не будуть спільнокореневи-
ми, бо вони не пов’язані за лексичним значенням.
ціна
ціни
ціні
ціну
ціною
у ціні
Лексичне значення
однакове:
ціна — це вартість
чогось.
Форми слова
Одна частина мови.
Одна основа.
ціна — вартість
цінний — вартий
чогось
цінувати — розуміти
вартість чогось
Спільнокореневі слова
Лексичні значення
різн і,
але пов’язані одне
з одним.
Можуть бути різні
частини мови.
Різні основи.
33
57 Утвори якомога більше спільнокореневих слів від запро­
понованих коренів. Запиш и.
5 8 Випиши з тексту спільнокореневі слова до слів місто та
людина. Знайди слово, у якому два корені.
(1) Переїзд людей із сільських регіонів у міські нази­
вають урбанізацією. (2) Містобудування у всьому світі
набуває дедалі більших темпів. (3) Людство прагне ком­
фортного життя, тому містян щороку стає більше.
59 Прочитай цитату. Подай інформацію, викладену в ній,
у формі схеми або інфографіки.
«Мовознавці стверджують, що в українській мові є при­
близно 15 000 коренів. Ви можете здивуватися: чому так
мало? Адже самих слів у мові значно більше! Але навіщо
вигадувати новий корінь, пов’язаний з білим кольором,
якщо вже є корінь -біл- і від нього можна утворити діє­
слово (б іліт и, побілит и, вибілит и, забілит и), прик­
метник (білий, білесенький, білявий) і купу іменників
(білявка, білизна, білок, побілка)*?»
ОльгаДубчак «Бачити українською»
60 Розподіли слова у дві колонки.
1. Читати, читаю, читаємо, прочитаний, читання, чи­
тач.
2. Тікати, втеча, втечею, втікач, на втечі.
3. Майстерня, майструвати, майстер, майстром, змай­
стрований.
4. Новий, оновити, нового, у новому, новинка, обнова.
Ф орми слова Спільнокореневі слова
34
УРОК 11
61 Запиш и назви зображених об’єктів. Добери до кожного
якомога більше спільнокореневих слів.
ш
Утвори від поданих слів по три форми та добери по три
спільнокореневих слова.
Оренда, подорож, банк, снідати, смачний, квітка.
Прочитай текст новини й виконай завдання.
В Італії знайш ли стародавн і «ск а р б и » рабів
(1) Археологи, які проводять розкопки в місті Помпеї,
виявили в одному з будинків дзеркала й намистини зі
скла — справжню знахідку. (2) Знайдені артефакти
часів виверження Везувію назвали «скарбом чаклунки».
(3) Науковці розкопали дерев’яну скриню з кристалами.
(4) Також вони виявили скарабеїв і скляну намистину
із зображенням римського бога Діоніса. (5) Дослідники
припускають, що речі належали слугам чи рабам, оскіль­
ки це предмети повсякденного життя.
Завдання
1. Знайди й випиши різні форми одного слова.
2. Знайди й випиши спільнокореневі слова, ужиті в тексті.
3. Добери до слова розкопки три спільнокореневі.
4. З ’ясуй і випиши значення виділених у тексті слів.
5. Утвори три форми слова археологи.
6 . Проаналізуй зображення. Поясни, як вони пов’язані
з текстом.
35
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
ПРЕФІКС, СУФІКС.
АНТОНІМІЧНІ ПРЕФІКСИ
Й СУФІКСИ
У цьому параграфі
ти дізнаєшся, що таке
• префікс;
• суфікс;
УРОК
12
• постфікс.
На зв ’язку експерт
В основі слова завжди є корінь, також може бути пре­
фікс, суфікс. їх називають значущими частинами слова.
Префікс — це значуща частина слова ПЕРЕД коренем.
У слові може бути один, два або навіть три префікси:
поділити, розподілити, перерозподілити.
До найпоширеніших префіксів належать такі:
► з-, с-: змовчати, сфотографувати;
► пре-, при-: пресмачний, придумати;
► роз-, без-: розповісти, безмежний;
► від-, над-, м іж -, під-, перед-, понад-: відмити,
надзвичайний, міжпланетний, підносити, передчас­
ний, понаднормовий.
Суфікс — це значуща частина слова, яка стоїть
ПІСЛЯ кореня. У слові може бути один або кілька суфіксів:
садок, садочок.
Окремі суфікси властиві для певних частин мови:
Іменники Прикметники Дієслова
-ар- (-яр-), -иц-,
-ист-, -іст-, -тель-, -к-
-н-, -ив-, -ов-,
-ськ-, -еньк-
-и-, -а-, -ва-,
-ува-, -ти-
перукар, ювіляр,
полиця, юрист,
вихователь, авторка
сезонний, красивий,
промисловий,
гірський, свіженький
стежити, лежати,
бідуват
и
Суфікси -к-, -иц-, -ин-, -ес- допомагають утворити іменники
на позначення осіб жіночої статі — фемінітиви:
-к- -иц-
автор — авторка;
дизайнер — дизайнерка.
верстальник — верстальниця;
учень — учениця.
-ин- -ес-
плавець — плавчиня;
майстер — майстриня.
поет — поетеса;
патрон — патронеса.
36
УРОК 12
Деякі суфікси можуть надавати словам експресивності.
У незмінних словах після коренів можуть бути лише су­
фікси, адже ці слова не мають закінчень: весело, малювати.
Постфіксом називають буквосполучення -ся, -сь у діє­
словах: вмивається.
Для позначення частин слова використовують спеці­
альні символи:
І | закінчення
основа префікс
корінь ^ суфікс
6 4 Запиш и слова з поданими префіксами в зошит.
Над- Без- Перед- 3- Роз- Від-
65 Проаналізуй таблицю. Доповни її власними прикладами,
які містять вказані суфікси.
-ен- -еньк- -ськ- -ок- -к-
зайченя розумненький одеський листок жінка
6 6 Від поданих іменників утвори назви осіб жіночої статі за
допомогою суфіксів. Запиш и. Познач суфікси. З ’ясуй
значення виділених слів.
Лікар, однокласник, водій, еколог, перукар, актор, блогер,
урбаніст, археолог, програміст, дизайнер, фінансист.
67 Утвори 5-6 слів, поєднавши частини з поданого набору.
Можна використовувати не всі частини слова або взяти
деякі двічі.
Префікси Корені ^ 'С у ф і кси Постфікси
пере-
роз-
з-
за-
жув
сид
чит
танц
-сь
-ся
6 8 Визнач у поданих словах префікси. У якому слові немає
префікса?
Прихилитися, заплаканий, наїздитися, попоїсти, ви­
возити, міжгалактичний, переписати, промовляти, наїв­
ний, заплатити, прописаний, викликати.
37
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
Випиши з поданого тексту 6 іменників із суфіксом та
6 дієслів із префіксом. Виконай завдання.
(1) Який вигляд матиме лікарня майбутнього? (2) Осно­
вну частину процесу діагностування ви проводитиме­
те вдома. (3) Різні датчики цілодобово визначатимуть
ваш стан, а спеціальна комп’ютерна програма проана­
лізує отримані дані. (4) Комп’ютер попереджатиме вас
про необхідність звернутися до лікаря. (5) Але робота лі­
каря теж буде передбачати використання комп’ютерних
програм. (6) Навіть деякі хірургічні операції віддадуть
у «руки» роботам.
Завдання
1. Знайди в тлумачному словнику й випиши лексичне зна­
чення виділених слів.
2. Добери заголовок до тексту.
3. Які пристрої, що допомагають лікарям у роботі, ти знаєш?
4. Знайди в довідкових джерелах або інтернеті цитату, яку
можна використати в цьому тексті. Свою думку поясни.
5. Проаналізуй подані зображення. Яке з них, на твою дум­
ку, було б доречним до тексту? Чому?
О р в . - є О і
6 . Пофантазуй і допиши продовження цього тексту.
С Ю На зв ’язку експерт ”1
1
і
г
Префікси та суфікси
Наприклад, префікс
ірекрасивий означає
може виражати або на
зменшено-пестливе з н
можуть виражати певне значення.
пре- виражає перебільшення:
дуж е красивий, а суфікс -ик-
зву професії: історик, фізик, або
їчення: котик, горобчик.
70 Поясни, як зміна префікса впливає на значення слів.
Зацвісти, перецвісти, відцвісти, вицвісти.
38
УРОК 12
Префікси та суф ікси можуть виражати протилежне
значення, тобто бути антонімічними.
Наприклад, приклеїти — відклеїти, недоварити —
переварити, котик — котисько, книжечка — книжище.
71 Обери з кожного переліку слів те, яке відрізняється від
інших за значенням префікса або суфікса. Свою відповідь
поясни.
1. Математик, іменник, мандрівник.
2. Вовчище, бабище, сховище.
3. Пригортати, приїжджати, прибувати.
4. Зайченя, печеня, кошеня.
5. Волосина, соломина, височина.
72 Утвори за допомогою одного з префіксів дієслово з
протилежним значенням.
Відійти — (пере-, піді-, з-, за-); вдихати — (пре-, при-,
ви-, від-)'
, відхилити — (без-, при-, над-, за-)'
, закрити —
(пере-, піді-, з-, від-)', зарядити — (роз-, ви-, із-, від-)', від­
летіти — (пере-, на-, з-, при-).
73 Розбери за будовою слова.
Понадкушувати, провітрити, приміський, написаний,
осінній, передсвятковий.
АЛГОРИТМ
розбору слова за будовою
1 . Запиши слово: прибережний.
2 . Зміни відмінок або рід, число: прибережного, при­
бережному. Виділи закінчення: прибережни й .
3. Виділи основу: прибережний.
4. Добери 2-3 спільнокореневі слова: прибережний,
берег, береговий. Виділи корінь: прибережний.
5. Познач префікс, якщо він є: прибережний.
6 . Познач суфікс, якщо він є: прибережний.
39
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
Якщо на межі двох частин слова опиняються літери на
позначення однакових приголосних звуків, відбувається
подвоєння.
Загальна закономірність:
б е з з ву чний
с п о р т т о в а ри
з а к о н н и й
р о з р і с с я
Два приголосні звуки можуть збігатися на межі
► префікса та кореня: беззубий, віддавати;
► двох префіксів: возз ’єднання, ввігнутий;
► кореня та суфікса: денний, прикордонний;
► двох суфіксів: письменник, іменний;
► кореня та постфікса: розрісся, нісся;
► двох основ: спорттовари, кіберракета.
Розрізняй:
-н- -нн-
якщо прикметник утворений
від іменника, в основі якого
не було н: скло — скляний,
гречка — гречаний.
якщо прикметник утворений
від іменника з основою на н:
туман — туманний, день —
денний.
74 Прокоментуй, чи правильними є твердження. Свою від­
повідь поясни.
1. У слові ранній відбувається подвоєння на межі
двох суфіксів.
2. У слові віддати відбувається подвоєння на межі
двох префіксів.
3. У слові щоденник відбувається подвоєння на межі
кореня й суфікса.
40
УРОК 13
4. У слові настінний відбувається подвоєння на межі
двох суфіксів.
5. У слові беззоряний відбувається подвоєння на межі
двох коренів.
6. У слові трясся відбувається подвоєння на межі ко­
реня й постфікса.
75 Утвори й запиш и слова. Поясни їхнє написання.
І
ґ ------------ .-----------
ДІЛИТИ
давати
в ід далити
давна
ч_______________/
півден
рослин
пристін н <и и >
цін
Ґ N
зако н н я
б е з
земельний
захиснии
V зм істовний
76 Утвори слова з поданих словосполучень за зразком. За­
пиш и. Поясни, де відбувається подвоєння. З ’ясуй зна­
чення виділеного слова.
Зразок Спортивні товари — спорт
т
овари.
Юний натураліст; міський комітет; військовий комі­
саріат', завідувач відділу; страйковий комітет; медич­
ний департамент.
77 Знайди помилки в меню та оголошенні. Запиш и в зоши­
ті правильні варіанти.
41
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
Прочитай текст. Виконай завдання.
К алендар р озп р одаж ів
(1) Той, хто віддавна виходить на пошук низьких цін,
знає, що розпродажі в закордонних магазинах відбува­
ються за особливим календарем. (2) Це графік, який що­
річно повторюється. (3) Зміну цін поділяють на три етапи:
• початок (можна купити товари на 20-30% дешевше);
• пік (знижки становлять від ЗО до 70%);
• кінець (останні дні розпродажу, у які знижки навіть
на дуже цінні товари досягають 90%).
(4) Весняні розпродажі починаються наприкінці бе­
резня, літні — в останні дні червня. (5) Але найвигід-
ніше можна придбати товари на початку зими. (6) Це
пов’язано з особливими подіями: «чорною п’ятницею»,
кіберпонеділком та різдвяними акціями. (7) У ці дні
вам може пощастити придбати зі знижками електронні
пристрої, спорттовари, книжки, одяг і навіть коштовності.
Завдання
1. Випиши в зошит слова з подвоєнням. Розподіли прикла­
ди відповідно до випадків подвоєння на межі:
префікса й кореня кореня й суфікса двох коренів
2. Доповни таблицю з пункту 1 трьома власними прикладами.
3. З ’ясуй значення понять чорна п ’ятниця, кіберпонеділок.
Розкажи, чи ти маєш досвід купівлі товарів у ці дні.
4. Подай інформацію з
тексту у форматі оголо­
шення. Намалюй його в
зошиті, використовуючи
такі цифрові й графічні
елементи:
42
УРОК 14
1Літери на позначення приголосних та голосних звуків.
і! Подовжуємо лише літери на позначення звуків д, т, з,
с, ц, л, н, ж, ч, ш, які стоять між двома голосними і є
м’якими або напівпом’якшеними.
Подовження відбувається:
1) в орудному відмінку (ким? чим?) іменників жіночого
роду: річ — річчю, вісь — віссю, подорож — подорожжю;
2) в іменниках чоловічого, жіночого й середнього родів
на -я: волосся, Ілля, відкриття, але зайченя, порося,
кошеня, кутя, попадя тощо;
3) у прислівниках: зрання, спросоння, навмання,
попідтинню, попідвіконню;
4) у деяких інших випадках: у дієсловах ллю, ллєш, ллємо
та спільнокореневих словах наллю, розіллю, а також у
словах бовван, бовваніти, овва, ссавець.
79 З ’ясуй значення прислівників зран­
ня, спросоння, навмання, попід­
тинню, попідвіконню за допомогою
тлумачного словника. Склади істо­
рію про ранкові пригоди кошеняти,
яке збиралося на відпочинок. Вико­
ристовуй усі ці 5 слів. Запиш и роз­
повідь.
43
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
80 Поміркуй, чому правопис поданих пар слів відрізняється.
Поясни, спираючись на одне або кілька правил зі списку.
Правило 1. Правило 2.
Подовжуємо лише літери на по­
значення звуків д, т, з, с, ц, л, н,
ж , ч, ш. Інші - не подовжуємо.
Правило 3.
В орудному відмінку (ким? чим?)
подовження відбувається лише в
іменниках жіночого роду.
Подовжуємо літери на позначення звуків, які стоять між двома го­
лосними. Якщо з одного боку стоїть приголосний, не подовжуємо.
путтю
радістю
фореллю
болем
молоддю
любов’ю
81 Утвори орудний відмінок (ким?
іменників. Запиш и.
чим?) від поданих
Радість, свіжість, здобич, вість, подорож, кров, смі­
ливість, біль, річ, вісь, міць, форель, любов, іпостась,
пам’ять, ожеледь, матір, мазь, горизонталь, розкіш.
На зв ’язку експерт
Іменник стаття не зберігає подовження в родовому
відмінку множини: немає статей.
82
83
44
Запиш и слова з подовженням або без.
Відкри(т/тт)ів, ми(т/тт)ю, на(л/лл)єш, І(л/лл)я, ку(т/тт)я,
ста(т/тт)ей, розкри(т/тт)я, пі(ч/чч)ю, подоро(ж/жж)ю, спро-
со(н/нн)я, коше(н/нн)я, ві(с/сс)ю, су(д/дд)ею, моло(д/дд)ю,
розкі(ш/шш)ю, ті(н/нн)ю, молодіс(т/тт)ю, навма(н/нн)я, во-
ло(с/сс)я, ні(ч/чч)ю, обли(ч/чч).
Знайди помилки в поданих реченнях. Перепиши їх правильно.
1. «Край шосе стояв на таких самих бетоних блоках,
які вони везли в машині».
2. «Мені подобається цей шалений темп житя, коли не
залишається часу на байдикуваня».
3. «Вираз обличя, манера триматися — усе, здавалося,
змінювалося з кожною новою ролю, яку він грав».
УРОКИ 15-16
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 3-4.
У цьому параграфі
ти дізнаєшся, що таке
УРОКИ Факти і судження. • факти;
15-16 Достовірність • судження;
і недостовірність інформації • перебільшення;
• маніпуляція.
С Ю На зв ’язку експерт
Ф акт — це об’єктивна інформація, підтверджена
результатами досліджень, статистикою та іншими даними.
Судження — це чиясь суб’єктивна думка, ставлення до
подій, людини тощо.
84 Визнач, чим є кожне з речень — фактом чи судженням.
Свою думку поясни.
1. Сьогодні прекрасна погода.
2. Державною мовою в Україні є українська.
3. У сідоросліхвалятьдітей.
4. У 2004 році відбулася Помаранчева революція.
5. Завтра температура води в Чорному морі — +18 °С.
6. Теніс кращий за футбол.
85 Проаналізуй заголовки новин. Які з них містять судження?
В УКРАЇН І СПОСТЕРІГАЛИ
СОНЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ
Унікальне явище почалося о 12:17.
Максимальне затемнення можна було побачити
в Харкові.
Новини науки — 13:02
Французька компанія
успішно випробувала
нову СОУЮ-вакцину
Г Лікарі назвали найефективніший спосіб схуднути
45
Учені з ’ясували,
^ що саме найкраще Н
захищає від кашлю
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
За даними дослідників, майже 73% користувачів поширю­
ють у соцмережах саме заголовок, а не весь матеріал.
8 6 Об’єднайтеся в групи по 3-4 учасники / учасниці.
Зайдіть на сайт новин або дослідіть стрічку у фейсбуці.
Оберіть 2 заголовки, які привернули вашу увагу. Дайте
^ відповіді на запитання.
1. Чи є заголовки емоційними?
2. Чому, на вашу думку, ці заголовки привернули
вашу увагу?
3. Яку інформацію із заголовків неможливо перевірити?
4. Чи відповідають заголовки змісту текстів новин?
Часто автори вдаються до різних способів викривлен­
ня інформації.
Перебільшенням є твердження, що оперує цифрами
і фактами, які наближені до дійсності, але не точно їй
відповідають. Наприклад, якщо замість 36 млн вказано
50 млн, то це можна вважати перебільшенням.
Маніпуляцією є твердження, яке оперує фактами,
проте пояснює їх некоректно, звертаючись до емоцій.
І ^
Наприклад, у реченні Усього лише 80% українців по­
вернулися з-за кордону вжито конструкцію «усього лише»,
що спонукає читача зробити висновок про те, що це дуже
мало, — насправді ж ідеться про великий відсоток.
Етапи перевірки інформації:
1. Загальне ознайомлення зі змістом, відокремлення
фактів від суджень.
2. Пошук інформації, яка може підтвердити або спро­
стувати написане.
3. Зіставлення знайденої інформації та аналізованого
тексту.
46
УРОКИ 15-16
87 Перевір подані факти, використовуючи будь-які доступні
джерела інформації. Зроби висновки про те, правда це
чи ні.
1. Середньостатистична людина протягом доби має
50—
60 тисяч думок, а вимовляє близько 20 тис. слів.
2. Група «Шпилясті кобзарі», як і всі українці, щоро­
ку відзначає день народження Тараса Шевченка.
А цьогоріч 9 березня вони організували онлайн-кон-
церт лише з творів нашого Кобзаря.
3. Українці - дуже довірлива нація. За даними опи­
тування, переважна більшість українців думає, що
«майже всім людям можна довіряти».
4. «Найголовніше у спілкуванні — почути те, що не
було сказано», — зазначає Пітер Дракер.
8 8 Створи й запиш и новину до пода­
ної світлини. У твоїй новині повинні
бути: заголовок, текст, зображен­
ня, зазначені джерела інформації. 'л
Виконай самоаналіз за пунктами
зі списку нижче.
П ункти для сам оан ал ізу
1. Чи є у твоїй новині емоцій­
на лексика на зразок сенса­
ція, шок, неймовірно, слова
з префіксом най-, суфіксами
-езн-, -еньк-, -иськ-, -ищ-?
2. Чи є у твоїй новині узагаль­
нення зі словами за вж ди , лише, т ільки, усі, біль­
шість тощо?
3. Чи є у твоїй новині згадка про конкретних людей або
організації?
4. Чи є у твоїй новині цитати лідерів думок?
5. Зроби висновки, про що свідчать відповіді на запи­
тання вище.
6. Як можна поліпшити текст твоєї новини?
і
47
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf
6_um_o_2023.pdf

Recomendados

5_um_pan_2022.pdf por
5_um_pan_2022.pdf5_um_pan_2022.pdf
5_um_pan_2022.pdf4book9kl
159 visualizações304 slides
1 por
11
1booksss100
1.1M visualizações208 slides
Ukrajinska mova-10-klas-avramenko-2018 por
Ukrajinska mova-10-klas-avramenko-2018Ukrajinska mova-10-klas-avramenko-2018
Ukrajinska mova-10-klas-avramenko-2018kreidaros1
306 visualizações208 slides
Ukrajinska mova-10-klas-glazova-2018 por
Ukrajinska mova-10-klas-glazova-2018Ukrajinska mova-10-klas-glazova-2018
Ukrajinska mova-10-klas-glazova-2018kreidaros1
171 visualizações224 slides
1 por
11
1booksss100
4.6K visualizações224 slides
5 um z_uk_2013 por
5 um z_uk_20135 um z_uk_2013
5 um z_uk_2013Anton Gichko
3.3K visualizações255 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 6_um_o_2023.pdf

8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf por
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdfssuser59c0a2
367 visualizações255 slides
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf por
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdfssuser59c0a2
2.1K visualizações255 slides
Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік) por
Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік)Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік)
Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік)12Балів ГДЗ
3.4K visualizações255 slides
Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн... por
Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн...Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн...
Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн...innacernucowa1144
2.6K visualizações50 slides
5 um z_uk_2013 por
5 um z_uk_20135 um z_uk_2013
5 um z_uk_2013UA4-6
1.2K visualizações255 slides
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013 por
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013portfel
356 visualizações255 slides

Similar a 6_um_o_2023.pdf(20)

8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf por ssuser59c0a2
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf
ssuser59c0a2367 visualizações
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf por ssuser59c0a2
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf
8_klas_ukrmova_glazova_2021.pdf
ssuser59c0a22.1K visualizações
Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік) por 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік)Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік)
Підручник Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2021 рік)
12Балів ГДЗ3.4K visualizações
Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн... por innacernucowa1144
Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн...Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн...
Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа іменника. Власн...
innacernucowa11442.6K visualizações
5 um z_uk_2013 por UA4-6
5 um z_uk_20135 um z_uk_2013
5 um z_uk_2013
UA4-61.2K visualizações
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013 por portfel
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013
portfel356 visualizações
8 um a_2016 por 4book
8 um a_20168 um a_2016
8 um a_2016
4book30.4K visualizações
8 um a_2016 por Svinka Pepa
8 um a_20168 um a_2016
8 um a_2016
Svinka Pepa360 visualizações
8 klas ukrajinska_mova_avramenko_2016 por UA7009
8 klas ukrajinska_mova_avramenko_20168 klas ukrajinska_mova_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_mova_avramenko_2016
UA700952 visualizações
8 klas ukrajinska_mova_avramenko_2016 por NEW8
8 klas ukrajinska_mova_avramenko_20168 klas ukrajinska_mova_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_mova_avramenko_2016
NEW810.2K visualizações
1 por booksss100
11
1
booksss1001.2K visualizações
5 um v_u_2013 por UA4-6
5 um v_u_20135 um v_u_2013
5 um v_u_2013
UA4-6353 visualizações
Vshkole ukrayinska mova-5-klas_voron-solopenko-2013 por Svinka Pepa
Vshkole ukrayinska mova-5-klas_voron-solopenko-2013Vshkole ukrayinska mova-5-klas_voron-solopenko-2013
Vshkole ukrayinska mova-5-klas_voron-solopenko-2013
Svinka Pepa154 visualizações
Ukrajinska mova-5-klas-voron-solopenko-2013 por freegdz
Ukrajinska mova-5-klas-voron-solopenko-2013Ukrajinska mova-5-klas-voron-solopenko-2013
Ukrajinska mova-5-klas-voron-solopenko-2013
freegdz447 visualizações
5 por 5klas
55
5
5klas52.4K visualizações
5 укр яз_ворон_солопенко_2013_укр por Aira_Roo
5 укр яз_ворон_солопенко_2013_укр5 укр яз_ворон_солопенко_2013_укр
5 укр яз_ворон_солопенко_2013_укр
Aira_Roo83 visualizações
Ukrajinska mova-5-klas-voron por kreidaros1
Ukrajinska mova-5-klas-voronUkrajinska mova-5-klas-voron
Ukrajinska mova-5-klas-voron
kreidaros13K visualizações
Ukrajinska mova-5-klas-zabolotnyj-2018 por kreidaros1
Ukrajinska mova-5-klas-zabolotnyj-2018Ukrajinska mova-5-klas-zabolotnyj-2018
Ukrajinska mova-5-klas-zabolotnyj-2018
kreidaros17.1K visualizações
1 por booksss5
11
1
booksss5674.1K visualizações

Mais de LudaM3

6_m_s_2023-2.pdf por
6_m_s_2023-2.pdf6_m_s_2023-2.pdf
6_m_s_2023-2.pdfLudaM3
12 visualizações232 slides
6_m_s_2023-1.pdf por
6_m_s_2023-1.pdf6_m_s_2023-1.pdf
6_m_s_2023-1.pdfLudaM3
12 visualizações234 slides
5_t_b_2022.pdf por
5_t_b_2022.pdf5_t_b_2022.pdf
5_t_b_2022.pdfLudaM3
5 visualizações209 slides
5_t_h_2022.pdf por
5_t_h_2022.pdf5_t_h_2022.pdf
5_t_h_2022.pdfLudaM3
18 visualizações160 slides
5_pr_yk_2022.pdf por
5_pr_yk_2022.pdf5_pr_yk_2022.pdf
5_pr_yk_2022.pdfLudaM3
5 visualizações267 slides
5_pr_yn_2022.pdf por
5_pr_yn_2022.pdf5_pr_yn_2022.pdf
5_pr_yn_2022.pdfLudaM3
13 visualizações239 slides

Mais de LudaM3(20)

6_m_s_2023-2.pdf por LudaM3
6_m_s_2023-2.pdf6_m_s_2023-2.pdf
6_m_s_2023-2.pdf
LudaM312 visualizações
6_m_s_2023-1.pdf por LudaM3
6_m_s_2023-1.pdf6_m_s_2023-1.pdf
6_m_s_2023-1.pdf
LudaM312 visualizações
5_t_b_2022.pdf por LudaM3
5_t_b_2022.pdf5_t_b_2022.pdf
5_t_b_2022.pdf
LudaM35 visualizações
5_t_h_2022.pdf por LudaM3
5_t_h_2022.pdf5_t_h_2022.pdf
5_t_h_2022.pdf
LudaM318 visualizações
5_pr_yk_2022.pdf por LudaM3
5_pr_yk_2022.pdf5_pr_yk_2022.pdf
5_pr_yk_2022.pdf
LudaM35 visualizações
5_pr_yn_2022.pdf por LudaM3
5_pr_yn_2022.pdf5_pr_yn_2022.pdf
5_pr_yn_2022.pdf
LudaM313 visualizações
5_pr_sh_2022.pdf por LudaM3
5_pr_sh_2022.pdf5_pr_sh_2022.pdf
5_pr_sh_2022.pdf
LudaM316 visualizações
5_pr_g_2022.pdf por LudaM3
5_pr_g_2022.pdf5_pr_g_2022.pdf
5_pr_g_2022.pdf
LudaM37 visualizações
5_mis_r_2022.pdf por LudaM3
5_mis_r_2022.pdf5_mis_r_2022.pdf
5_mis_r_2022.pdf
LudaM317 visualizações
5_mis_m_2022.pdf por LudaM3
5_mis_m_2022.pdf5_mis_m_2022.pdf
5_mis_m_2022.pdf
LudaM35 visualizações
5_vi_g_2022.pdf por LudaM3
5_vi_g_2022.pdf5_vi_g_2022.pdf
5_vi_g_2022.pdf
LudaM318 visualizações
5_vi_mog_2022.pdf por LudaM3
5_vi_mog_2022.pdf5_vi_mog_2022.pdf
5_vi_mog_2022.pdf
LudaM34 visualizações
5_dis_m_2022.pdf por LudaM3
5_dis_m_2022.pdf5_dis_m_2022.pdf
5_dis_m_2022.pdf
LudaM310 visualizações
5_zbd_g_2022.pdf por LudaM3
5_zbd_g_2022.pdf5_zbd_g_2022.pdf
5_zbd_g_2022.pdf
LudaM341 visualizações
5_zbd_t_2022.pdf por LudaM3
5_zbd_t_2022.pdf5_zbd_t_2022.pdf
5_zbd_t_2022.pdf
LudaM38 visualizações
5_zbd_p_2022.pdf por LudaM3
5_zbd_p_2022.pdf5_zbd_p_2022.pdf
5_zbd_p_2022.pdf
LudaM34 visualizações
5_zl_b_2022.pdf por LudaM3
5_zl_b_2022.pdf5_zl_b_2022.pdf
5_zl_b_2022.pdf
LudaM320 visualizações
5_zl_kad_2022.pdf por LudaM3
5_zl_kad_2022.pdf5_zl_kad_2022.pdf
5_zl_kad_2022.pdf
LudaM32 visualizações
5_uzl_y_2022-1.pdf por LudaM3
5_uzl_y_2022-1.pdf5_uzl_y_2022-1.pdf
5_uzl_y_2022-1.pdf
LudaM335 visualizações
5_uzl_y_2022-2.pdf por LudaM3
5_uzl_y_2022-2.pdf5_uzl_y_2022-2.pdf
5_uzl_y_2022-2.pdf
LudaM326 visualizações

Último

Семінар Пізнаємо природу.pptx por
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
9 visualizações14 slides
М. Гоголь.pptx por
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
22 visualizações15 slides
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс por
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянсVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
18 visualizações13 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 visualizações10 slides
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 visualizações244 slides
гопчук а.а.pptx por
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
7 visualizações21 slides

Último(17)

Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1422 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd7 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd9 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun5 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 visualizações

6_um_o_2023.pdf

 • 1. Нова } українська школаі Анастасія Онатій, Тарас Ткачук Українська мова
 • 2. Анастасія Онатій Тарас Ткачук Українська мова ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6 КЛАСУ закладів загальної середньої освіти Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Т Е Р Н О П ІЛ Ь Н А В Ч А Л Ь Н А КН И ГА - Б О ГД А Н 2023
 • 3. УДК 811.161.2(075.3) О-58 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.03.2023 № 254) ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖ АВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО Підручник створено за Модельною навчальною програмою «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.). Онатій А. В., Ткачук Т. П. 0-58 Українська мова : підручник для 6 кл. закладів загальн. середн. освіти / А. В. Онатій, Т. П. Ткачук. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2023. — 288 с. : іл. I8ВN 978-966-10-6937-3 Зміст підручника відповідає Державному стандарту загальної середньої освіти та Модельній навчальній програмі «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.). Для учнів та учениць 6 класу. У Д К 8 1 1 .1 6 1 .2 (0 7 5 .3 ) Завантажуйте безкоштовний інтерактивний додаток, використовуючи детальну інструкцію, за покликанням: Ьіірз://егіогіаіок.еот/в937-3_икгшоуав/ Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу видавництва. ІЗБК 978-966-10-6937-3 © А.В. Онатій, Т.П. Ткачук, 2023 © Навчальна книга — Богдан, виключна ліцензія на видання, оригінал-макет, 2023
 • 4. На вас чекають такі рубрики: а ! — завдання для обговорення, роботи в групах, проекти; — завдання підвищеної складності; — завдання з використанням інтернету, медіа-, відео-, аудіоресурсів (рекомендовано для виконання в класі); — теоретичний матеріал; — ключ до вправи. ©
 • 5. Минулого року четверо п’ятикласників і п’ятикласниць із різних країн зустрічалися на етнофестивалі в Києві. Де- від прилетів зі Сполучених Штатів Америки. Гійом подо­ лав складний маршрут із Франції. Аґнешка дорогою з Італії встигла відвідати свою бабусю в Польщі. Вожена чекала на своїх друзів у Києві. Тепер усі вони стали шестикласниками й шестикласницями. Цього року ми познайомимося з їхніми родинами. Емілі урбаністка Джеймс маркетолог Шарлі дизайнерка родина Гійома Едіт Лео археолог О скар архітектор Ольга блогерка Юзефа власниця ресторану родина Аґнешки Дмитро етнограф родина Божени Патрон ¥ ЛА
 • 6. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ X V И О - Р 1 > КРАСА ЗВУЧАННЯ ТА БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У цьому параграфі ти пригадаєш, що таке • милозвучність; • синонімія; • риси української мови. 1 Прочитай діалог. Дай відповіді на запитання. — Привіт, Аґнешко! Як справи? — Привіт, Вожено! Рада твоєму повідомленню. У мене все добре. Чекаю тебе в гості на осінні канікули в Мілані. Я навіть уже почала вивчати українську. — О, супер! Правда? Я знайшла тобі гарні подкастиі — А я сьогодні намагалася прочитати блог твоєї мами Олі. Мені ще складно, але я сподіваюся, що ти мені допоможеш. Скинь подкасти на пошту мого тата 1ео@£таі1.сот. — Домовилися! Завдання 1. Назвй учасниць діалогу. 2. Чому Аґнешка почала вивчати українську мову? 3. Яку подорож обговорюють подруги? 4. Зроби припущення про те, як звати тата Аґнешки. Чому ти зробив / зробила такий висновок? 5. З'ясуй значення виділеного слова. Які ще види матеріалів для вивчення мов ти знаєш? 5
 • 7. 2 КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Проаналізуй статті з тлумачного словника, які знайшла Аґнешка. Випиши зі значень слів краса й багатство ті, які можуть стосуватися мови. Краса, и, ж.р. 1. Властивість чогось гарного, прекрасного. 2. Те саме, що окраса. 3. Гарна, приваблива зовнішність. Багатство, а, с.р. 1. Велике майно, цінності, гроші. 2. Велика кількість, багатоманітність. 3. Щось дуже цінне, важливе, значне. За 20-томним тлумачним словником української мови (Ь іірз://едодаіок.сот /еі/1869/) 3 Прочитай статтю з блогу Ольги (мами Божени). За пода­ ним зразком зроби висновки про те, які з наведених осо­ бливостей вказують на красу мови, а які — на багатство. Спрощення в групах приголосних вказує - ^ на красу української мови, адже це правило робить мову приємнішою на слух. блогерка Зразок Особливості української мови 1. Велика кількість синонімів. 2. Чимало слів є багатозначними. 3. Фразеологічний словник містить понад 50 тисяч одиниць. 4. Більшість слів утворена за моделлю «приголосний / голосний / приголосний / голосний...» 5. Чергування у/в, і/й, з/зі/із (плавати в озері). 6. В українській мові близько двох мільйонів термінів. 7. Спрощення в групах приголосних (честь — чесний). 4 Проаналізуй слова-асоціації, пов’язані з українською мовою. Використовуючи інформацію з попередньої впра­ ви, поясни будь-які три слова за поданим зразком. Зразок На мою думку, українська мова милозвучна, тому що в ній є правила, які допомагають уникати збігу кількох приголосних або голосних звуків. Наприклад, за правилом чергування у /в між двома голосними завжди буде в: плавала в озері. милозвучна 1 мелодійна пісенна багата різноманітна 6
 • 8. УРОКИ 1-3 5 Прочитай текст. Дай відповіді на запитання. Я ка м ова н ай красивіш а? (1) Суперечки про це точаться між мовознавцями, ком­ позиторами й перекладачами. (2) Французьку мову називають мовою любові й друж­ би. (3) Німецька мова звучить твердо й переконливо. (4) Грецька подібна до плескоту моря. (5) А от мови наро­ дів Сходу музичні й виразні. (6) Наприклад, в’єтнамська мас тональність, і кожен голосний звук може бути виго­ лошений у шести варіаціях, які змінять зміст слова. (7) Дехто стверджує, що найкрасивіша мова для лю­ дини —її рідна. (8) А чи можливо справедливо визначи­ ти, яка мова наймилозвучніша? (9) Кажуть, такі спроби були. (10) Наведемо два рейтинги мов. Рейтинг мов за красою звучання Рейтинг мов за красою письма 1. Італійська. 2. Українська. 3. Французька. 4. Турецька. 5. Англійська. 1. Арабська. 2. Китайська. 3. Французька. 4. Японська. 5. Грецька. (11) Ці дані не підтверджені. (12) Жодних фактів про проведення чесної оцінки мов не зафіксовано. (13) Імовірно, це лише судження якогось вигадливого журналіста. (14) Може, це навіть неправда, або фейк. (15) Деякі вчені-мовознавці пропонують власні критерії, за якими можна порівнювати всі мови. Завдання 1. Скільки мов згадано в цьому тексті? 2. Яка мова є в переліку найкрасивіших і за звучанням, і за письмом? 3. У якому з рейтингів згадано мову, яка «подібна до плескоту моря»? 4. Чому, на твою думку, українська мова потрапила до рейтингу найкрасивіших мов за звучанням? 7
 • 9. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6 . З ’ясуй значення слів факт, судження, фейк, за­ пиши в зошит. Добери синонім до одного із цих слів. Можеш використовувати Велику українську енциклопедію (Ш р5://едодаіок.сот /еі/і870/). Проаналізуй зразки письма. Який із поданих зразків не згадано в тексті? 00 са)цт> О японське письмо грузинське письмо арабське письмо 6 Скористайся інтернетом або іншими довідковими дже­ релами й перевір наведену інформацію. Запиш и резуль­ тати в зошит у формі таблиці за зразком. Твердження Правда Вигадка Звідки інформація? 1. Українською мовою розмов­ ляє 2 мільйони людей. 2. В українській мові значення слова залежить від інтонації. 3. Українська мова є офіцій­ ною в п’ятьох країнах. 4. Українська мова мас найкрасивіше письмо з-поміж усіх мов. 5. Українська мова є державною мовою в Україні. 7 Допоможи Джеймсу (татові Девіда) підготувати рекламу курсів української мови. Перевір, чи може бути фейком ін­ формація, наведена на ілюстрації (с. 9). Свою думку пояс­ ни, використовуючи факти, знайдені в довідкових джере­ лах або інтернеті. Заповни таблицю в зошиті за зразком. Інформація, яку мені вдалося знайти Джерело (точний сайт, назва довідника тощо) Про що свідчить ця інформація? 8
 • 10. УРОКИ 1-3 1934 V I Париж £ — о ішода йїисько & £ £ > , * > г На зв ’язку експерт с ю Красу української мови зазвичай пов’язують із її здатністю уникати нагромадження звуків одного типу (кількох голосних поспіль або кількох приголосних). У цьому допомагають пра­ вила милозвучності, спрощення в групах приголосних та інші. 8 Пригадай, якого правила стосується вислів-підказка. Поясни. Л Ь В івськи й Ф іл ософ Х В алився СВоїм и Д В ом а В иданням и ТВ ор у « Ц В іт». 9 Прочитай текст. Виконай завдання. (1) Наприкінці шістнадцятого століття з’явилася Ки­ ївська форпос..на лінія. (2) Це були міцні, якіс..ні укрі­ плення. (3) У деяких проїз..них пунктах розташували митниці. (4) Таке поєднання приваблювало не дуже чєс..них службовців. (5) Кількіс..ний склад захис..ників форпостів постійно змінювався. (6) Це залежало від на­ падів зліс..них завойовників. Завдання 1. Випиши 2 слова, у яких спрощення в групах приголо­ сних НЕ відбулося. 2. Випиши 6 слів, у яких відбулося спрощення в групах приголосних. 3. Запиши слово з лексичним значенням «передня вар­ та, укріплений передовий пункт». 4. Запиши слово з лексичним значенням «система конт­ ролю перетину кордону». 5. Знайди й запиши антонім до слова початок. 9
 • 11. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 10 Прочитай фрагменти інтерв’ю. Виконай завдання. Ігор Йовичевич, хорват, тренер з футболу «Чому українці так дивуються, що я вивчив українську мову? Я приїхав в Україну, де офіційною є українська мова. Це повага до країни, у якій ти живеш. Мені по­ добається українська, вона дуже мелодійна. Я вдяч­ ний українцям за терплячість до моїх помилок». Олена, стилістка «Я народилася на Херсонщині. Для мене українська мова — це мова мами, батька, бабусі, рідного краю, а ще — це героїчний шлях мого народу. І можливість для нас жити й працювати в рідній країні». Лариса Масенко, мовознавиця «Після повномасштабного вторгнення агресора украї­ нізація йде стрімко. Ми бачимо, як багато людей пере­ ходять з російської на українську мову». Тарас, військовий ЗСУ «Тут, на Донбасі, є дуже багато військових, які спілку­ ються українською, є й ті, що розмовляють російською. Але всі розуміють, що українська мова — це твоя без­ пека. Коли настає темрява, усі військові намагаються говорити українською, бо це рятує їм життя». Завдання 1. Запиши в зошиті речення, доповнюючи їх згідно з інформацією в інтерв’ю. А Іноземця, який вивчив українську мову з поваги до України, звати ... Б Його професія — ... В Військовий висловив думку про те, що українська мова — це ... Г Про причину активного поширення української мови останніми роками говорить ... Д Пов’язує знання мови з можливістю працювати у своїй країні ... Е Професія цієї людини — ... 10
 • 12. УРОКИ 1-3 3. 4. 5. 6 . 7. Зразок 2. М О М - ц і К ІШ Визнач, що спільного є в коментарях пані Олени та пана Тараса. Запиши. Який уривок найкраще ілюструє цей плакат? Свою думку поясни. Традиції, боротьба, можливість працю ­ вати — ці ключові слова найкраще ілюстру­ ють думку ... Обери двох людей із тих, які давали інтерв'ю, і постав їм по два запитання про українську мову. Запиши ймо­ вірні відповіді. Як ти розумієш значення слова українізація? Поясни, використовуючи зміст однієї із цитат. Обери будь-яке твердження з поданих фрагментів. Запиши, чи погоджуєшся ти з ним. Поясни, вико­ ристовуючи зразок. Твердження з тексту Ігор Йовичевич уважає, що українська мова дуже мелодійна. Твоя думка Я погоджуюся з цією думкою. Пояснення Я знаю дуже багато гарних українських народних пісень. Кажуть, що їх більше, ніж пісень іншими мовами. 11 Проаналізуй діаграми, які описують поширення україн­ ської мови в соціальних мережах. Виконай завдання. іпгіадгат РасеЬоок ТотіНег ТікТок 100% 80% - 28,5% 100% 80% 73,1% - 33,2% 60% 86,7% 60% - - 4 0 % 71,5% 40 % 66,8% 20% 13,3% 20% 26,9% — - 0% 0% 100% 40 % 0% 78,8% 33,7% — 66,3% 21,2% 100% 80% 60% 4 0 % 2 0 % 36,1% 0% 2020 2022 2020 2022 російська 2020 2022 ■ українська 2020 2022 Завдання 1. У якій соціальній мережі у 2022-му році найбільше послуговувалися українською мовою? 2. У якій соціальній мережі у 2022-му році найменше послуговувалися українською мовою? 3. У якій соціальній мережі стало менше української мови порівняно з 20 20 -им роком? 11
 • 13. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 4. У яких соціальних мережах почали більше використо­ вувати українську мову порівняно з 20 20 -им роком? Чому, на твою думку? 5. У яких соціальних мережах відбувся найбільший «про­ рив» у переході на українську? 6 . Які з цих соціальних мереж використовуєш ти? Якою мовою там спілкуєшся? Чому? О О Багатство української мови пов’язують з тим, що вона має великий запас слів, який дає змогу мовно оформлювати без­ ліч ситуацій: від тонких відтінків особистого спілкування до складних термінів і визначень в офіційній комунікації. В укра­ їнській мові є багато синонімів: розумний — кмітливий — тямущий. Також є значна кількість суфіксів і префіксів, які змінюють відтінок значень: кіт — котик — котисько. На зв ’язку експерт 1 2 Добери якомога більше синонімів до поданих слів. За потреби скористайся словником. Великий, гарний, сміливий, ввічливий, говорити, іти. 13 Віднови порядок фрагментів, щоб утворився зв’язний текст. Прочитай його. Виконай завдання. Словник синонімів української мови Ь іір 5://еіїо іїа іо к.со т /еі/1 8 71 / А ♦ Закріплений твіт АпПгак© У твіттері запустили флешмоб, у якому відомі люди та компанії публікують лише одне слово. Цю раптівку розпочала амери­ канська залізнична компанія, яка випад- @Атїгак ково запостила слово «потяги». Іхаіпз 10:00 пп ■1 вер. 2022 ■Заіезїогсе - ЗосіаІ Зїигііо Б До раптівки долучились також і українці. Пре­ зидент Володимир Зеленський опублікував слово «свобода», міністр оборони України — «справедли­ вість», Міністерство оборони України — «перемога». 12
 • 14. УРОКИ 1-3 Вогіз І0І11150П @ В 0 Г І5 .)0 Ґ ІП 5 0 П І* УпігесІ Кіпосіот §оуегптепІ оїїісіаі Водночас нас підтримав тогочасний прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, обравши слово «Україна». Укгаіпе Г О Володимир Зеленський о @ 2еІепвкууІІа •17 год І' Икгаіпе §оуегптепІ оШсіаІ Ргеейот Отже, особливих крите­ ріїв у цієї раптівки немає. У дописах одним словом намагаються описати ді­ яльність, принцип чи ідею. Ш ікіреОіаф у у @Л/ікіресііа кпол/ІесІ£е £ 12:23 дп ■2 вер. 2022 ■Тл/і«ег Першою на це зреагувала амери­ канська газета ТКе Уогк Т ітее («Нью-Йорк Тайме»). Вона опублікува­ ла слово «новини», а вільна енцикло­ педія «Вікіпедія» написала «знання». Завдання 1. Запиши літери в тому порядку, який відповідає послі­ довності частин зв’язного тексту (наприклад, АВДГБ). Поясни свою думку. 2. Який синонім до слова ф леш моб ужито в тексті? Що, на твою думку, доречніше: уживати запозичене слово чи український відповідник? Чому? 3. Знайди в тексті інформацію про те, хто опублікував які слова. Уклади таблицю з цією інформацією. Автор допису Слово-допис Залізнична компанія «Атігак» потяги 4. Який із поданих на с. 12-13 зображень можна викори­ стати до двох фрагментів цього тексту? Чому? 5. Створи модель сторінки в соцмережі. Додай допис, який підтримає ідею цієї раптівки. Поясни вибір слова. р 6 . Уяви, що зараз відбувається раптівка «Найкрасивіше £ українське слово». Що ти вибереш? Поцікався, які слова обрали однокласники й однокласниці. Укладіть список найкрасивіших слів вашого класу. Оформіть їх у вигляді плаката.
 • 15. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 1-2. Види інформації. Джерела інформації. Надійність джерел інформації На зв ’язку експерт У цьому параграфі ти дізнаєшся, що таке • види інформації; • джерело інформації; • перевірка інформації; • неправдива інфор­ мація (фейк). Світ, який нас оточує, сповнений інформації. Вийдіть на вулицю й озирніться: вказівники, оголошення, дорож­ ні знаки, назви закладів, номери машин, меню, правила, інструкції тощо. Інформація навколо нас може бути: ► текстовою (слова, речення, тексти); ► графічною (знаки, символи); ► звуковою (музика, шум, сигнали) тощо. Найчастіше маємо справу зі змішаною інформацією (поєднання кількох видів). Одним із видів зміш аної інфор­ мації є перерваний текст — текст, який містить як сло­ ва, так й інші види інформації (наприклад, розклад містить назви уроків, час проведення, має форму таблиці). 14 Визнач, до якого виду інформації належать подані при­ клади — текстової, графічної, звукової чи змішаної? По­ ясни свою думку, використовуючи коментар експерта. Що спільного в усіх поданих зображеннях? Є ПЛАСТИК н Я ПЛАСТИКОВИИ ПОСУД. ПЛЯШКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ ХАРЧОВА ПЛІВКА ТАРА З-ПІД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ КАРТОН, БІЛИЙ ПАПІР ПАКУВАЛЬНІ КОРОБКИ ПАПЕРОВІ ПАКЕТИ ЖУРНАЛИ. ГАЗЕТИ. ФЛАЄРИ СКЛЯНІ ПЛЯШКИ. БАНКИ СКЛЯНА ТАРА ТА СКЛОБІЙ ФЛАКОНИ 14
 • 16. УРОКИ 4-5 15 Запропонуй, як передати зміст речень за допомогою різних видів інформації. До кожного речення відтвори два варіанти з використанням відповідних інструментів (малюнків, звуків, відео, графіки тощо). 1. Тут не можна розмовляти по телефону. 2. Ми раді бачити відвідувачів і їхніх домашніх улюб­ ленців. 3. Для 92% українців рідною мовою є українська. 4. У ліфт не може заходити більш ніж 5 людей. 16 Прочитай текст. Виконай завдання. Джеймс Щ о таке ф ейк? маркетолог (1) Ми живемо у світі швидких новин. (2) Ін­ формація з’являється й поширюється миттєво. (3) Деякі люди або компанії, на жаль, злов­ живають цим. (4) Вони спотворюють зміст або вигадують щось і видають за правду. (5) Такі недостовірні новини називають фейками (від англійського «фейк» — підробка). (6) Чому люди поширюють неправдиву інформацію? (7) Найчастіше за допомогою таких повідомлень автори прагнуть заробити гроші, підняти рейтинг, уплинути на суспільну думку. (8) Наприклад, змінюють ставлення ви­ борців до кандидата. (9) Іноді причиною є звичайна не­ уважність або невігластво. (10) Щоб не потрапити в пастку, треба звертати ува- Написи, які є ознакою фейку гу на типові гачки в заго­ ловках. (11) Ними є слова «шок», «сенсація» тощо. (12) Також треба вчитися «Скопіюй і відправ друзям» перевіряти інформацію, на яку ми натрапляємо, і звер­ тати увагу на фото, відео, указаних експертів, дату публікації тощо. «Сенсація» «Терміново» тощо 15
 • 17. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Завдання Дай відповіді на запитання за змістом тексту, підтверджу­ ючи свою думку номером речення та цитатою. Запитання Номер речення, яке містить відповідь Відповідь 1. Що таке фейк? 2. Укажи 4 причини появи фейків. 3. Які слова можуть вказу­ вати на те, що інформа­ ція є неправдивою? 4. Навіщо, на твою думку, той, хто перевіряє ін­ формацію, має звертати увагу на заголовок? 5. На що ще треба зверта­ ти увагу під час перевір­ ки інформації? 17 Скориставшись інформацією з тексту попередньої впра­ ви, визнач, які з поданих новин можуть бути фейками. Поясни. А В Шок, сенсація: земляни стріляють лазерами в космос Б Як стверджує відомий в усьому світі експерт з астрології Пітер Кавалко, у цьому році найбільше щаститиме Водоліям і Терезам. Поспішайте й не пропустіть гігантський розпродаж сезонного одягу! Тільки сьогодні діють божевільні знижки на моделі з нової колекції! Чак Норріс закликає вчити українську мову 16
 • 18. 18 Скориставшись інформацією з тексту вправи 16 (с.15), визнач, якою могла бути причина створення поданих не­ правдивих статей. Свою думку поясни. 1. Сода може вилікувати всі хвороби зубів. 2. Сьогодні буде найбільший розпродаж велосипедів за всю історію! 3. Шок! Міністерство охорони домашніх тварин нас ду­ рить! 4. Підтримай Івана Петровича на виборах! Він уже завтра змінить наше життя на краще! Не бійся сво­ го вибору! Джерело інформації — це ресурс (сайт, книжка, стат­ тя, чиясь розповідь тощо), у якому ви знайшли певні дані. Розрізняють такі джерела інформації: ► візуальні (зображення, графіки, символи, малюнки); ► звукові (звуки, сигнали); ► паперові (книжки, журнали, статті, буклети); ► цифрові (сайти, соціальні мережі). Щоб дотримуватися закону про академічну доброчес­ ність, завжди зазначай джерело, звідки береш зображен­ ня або текст. Наприклад, коли створюєш презентацію, обов’язково залишай покликання на джерела. ДЖ ЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ Візуальні Звукові Паперові Цифрові 17
 • 19. 19 КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Визнач, які джерела інформації використано в поданих ситуаціях. С итуація А Інформація звучить на радіо. С итуація Б Ми знайшли правило в підручнику. С итуація В Водій у метро оголошує зупинку. С итуація Г На сайті новин опублікували статтю. 20 Запиш и в зошиті по два визначення поданих слів, використавши різні джерела. Зазнач джерело, з якого взято інформацію (див. зразок). О лім піада, мем, р еп ост. Зразок Джеймс маркетолог 2 1 Апельсин — вічнозелене плодове цитрусове дерево, яке росте на півдні. Джерело: ННрз://зІоуа.сот.иа/ Апельсин — запашний, соковитий плід жовтогарячого кольору. Джерело: Ийр://зит.іп.иа/з/ареІ]зуп Джеймс як професійний маркетолог звернув увагу на публікацію у фейсбуці, яка отримала понад 20 тисяч поширень у соціальних мережах. Поміркуй, які джерела може використати тато Девіда, щоб перевірити цю інформацію й довести її правдивість / неправдивість. Свою думку поясни. Цього хлопця з бердичівської школи звати Микола Мельник. Він переміг у всесвітній олімпіаді з мемів у с. Нью- Иорк Донецької області (100500 учасників з 8000 країн). І про нього нічого не сказав жоден телеканал! Жодна газета! Підтримаймо його репостами! 18
 • 20. УРОКИ 4-5 с ю Дуже важливо вміти шукати інформацію в надійних джере­ лах, адже в інформаційному просторі багато фейків, реклами. Ознаки надійного джерела інформації: ► офіційність (наприклад, дані з сайтів офіційних уста­ нов: міністерств, державних служб тощо); ► неемоційність (текст / зображення не повинні містити закликів, агресії тощо); ► наявність конкретних даних, статистики, фактів; ► згадування авторів, експертів, офіційних установ; ► указівки на першоджерело (ресурс, із якого інформа­ цію було надано). Надійними джерелами інформації, наприклад, є такі оциф- ровані словники т а енциклопедії: • Шр5://5ит20иа.сот/ — 20-томний тлумачний словник української мови; • Ш р://5ит .іп.иа/ — 11-томний тлумачний словник укра­ їнської мови; • Ш р://¥ие.до¥.иа/ — Велика українська енциклопедія. 22 Проаналізуй, які ознаки надійності має новина із сайту Міністерства охорони здоров’я України. На зв ’язку експерт Контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19 ПРО МІНІСТЕРСТВО ВОЄННИЙ СТАН ГРОМАДЯНАМ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ РОЗПОДІЛ ВАКЦИН Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років ПРОТИ С 0 V I^-19 Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у майже 100 країнах світу. 23 Проаналізуй, чи є надійними джерела, зазначені в реченнях. Свою думку поясни. 1. Інформацію про дати шкільних канікул можна пе­ ревірити на сайті Міністерства освіти і науки. 2. Назву столиці Сполучених Штатів Америки можна знайти в енциклопедії. 3. Надійним джерелом про знижки в магазинах є гру­ па наших сусідів у телеграмі. 4. Ціну на квитки найкраще шукати на сайті перевіз­ ника. 19
 • 21. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 5. Погоду найкраще перевіряти за поведінкою ласті­ вок: вони низько літають перед дощем. 6. Інформацію про появу нового видання «Гаррі Пот- тера» можна знайти на сторінці фанклубу письмен­ ниці Джоан Роулінг. 24 Добери найбільш надійне, на твою думку, джерело, яке допоможе перевірити інформацію. Інформація, яку потрібно перевірити Джерело 1. Чисельність населення у світі. 2. Розклад руху потягів. 3. Ціни на газ. 4. Правильне написання слова. 5. Дата найближчої екскурсії на Говерлу. 6. Актуальний курс євро щодо гривні. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-М У КЛАСІ. Лексикологія. Фразеологія 25 Перепиш и, доповнюючи визначення термінами. Добери з довідки приклади до кожного пункту. 1. Протилежні за значенням слова. 2. Однакові за значенням слова. 3. Слова з однаковим звуковим складом, але різні за значенням. 4. Схожі за звучанням слова й різні за значенням. 5. Слова, які характерні для певної місцевості. 6. Слова, які використовують представники певних професій. 7. Слова, які нещодавно з’явилися в мові. 8. Слова, які вийшли з ужитку. 9. Запозичені з інших мов слова. 10. Слова, які мають кілька значень. Д овідка. Голова, кран, десниця, вуйко, вайфай, орніто­ лог, дипломат — дипломант, інформація, швидко — по­ вільно, відважний —хоробрий. УРОК 6 20
 • 22. УРОК 6 26 Перепиши речення, виправляючи лексичні помилки. 1. В аптеці дідусь купив ефектні ліки. 2. Друже, цей одяг тобі дуже йде. 3. Сьогодні мені надзвичайно повезло! 4. Я хочу заказати для бабусі великий букет. 5. Бізнесмени запланували рекламну компанію. 6. Підкажіть, а де тут поруч книжний магазин? 27 Добери до іншомовних слів українські відповідники. Запиш и пари в зошит. Гігантський — ліквідувати — фантазер — фіаско — демонструвати — пост — 28 Обери фразеологізм античного походження. Вигадай власну історію його виникнення. Прочитай у класі дві версії (літературну та свою) і запропонуй визначити, яка є правдивою. Зразок Скринька Пандори - , Бог Зевс створив жінку Пандору та подарував їй скриньку * з нещастями й хворобами. Вона розкрила її - і люди зазнали біди. Але в скриньці лишилася надія, яка врятувала людство. Бог Зевс закохався в Пандору, але почуття були не взаємними. Він вирішив, що тепер усі закохані мають бути нещасними, і подарував їм скриньки з горем. 29 Виправ помилково вжиті слова у фразеологізмах. Пояс­ ни їхнє значення. Які з відновлених фразеологізмів мо­ жуть утворити антонімічну пару? Накивати головою, гуси не клюють, як горобець наплакав, зробити з мухи осла, ахіллесова борода, ніде квасолині впасти. 30 Добери з довідки до поданих фразеологізмів синонімічні. Бачити смаленого вовка, бити лихом об землю, як Пилип із конопель, гріти чуба. Д овідка. Тримати хвіст бубликом, як козак з маку, стріляний горобець, мозолити руки. 21
 • 23. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-М У КЛАСІ. Фонетика. Орфографія 31 Перемалюй таблиці, заповнюючи пропуски зі звуками. Д звінкі б г ґ дж - Глухі т ш ц с Ш иплячі ш ж Свистячі ц дз Голосні а Губні б 32 Віднови з поданих транскрипцій слова. Поясни, де відбулося уподібнення приголосних. [воґзал], [р’уґзак], [дб’іл’іс’і], [фудбол], [бор'уц':а], [просиес':а]. 33 Пригадай правила написання слів, які ти пам’ятаєш. Створи й заповни ментальну карту за зразком. Нама­ люй її в зошиті або на окремому аркуші. 34 Добери з довідки до поданих визначень слова іншомовно­ го походження з орфограмою «Подвоєння приголосних». 1. Прилад для прийняття сигналів. 2. Розкішний буди­ нок на березі моря. 3. Відома італійська страва. 4. Стиль в архітектурі, мистецтві, літературі. 5. Монета у Великій Британії. 6. Широка дорога. 7. Текст опери, оперети або сценарій балету. 8. Грошова одиниця США. 9. Одиниця виміру — 1000 кг. Д овідка. Пе(н/нн)і, до(л/лл)ар, анте(н/нн)а, ві(л/лл)а, шо(с/сс)е, то(н/нн)а, пі(ц/цц)а, лібре(т/тт)о, баро(к/кк)о. УРОК 7 22
 • 24. УРОК 7 35 Пригадай і запиш и правила написання іншомовних слів за підказками. До кожного з правил добери слова з довідки. Підказка 1 П ід казка «дев’ятки» Де Ти З'їСи Ц юЧ аШ у Ж иР у 9+и+приголосний В іншомовних словах В іншомовних словах пишемо літеру ... пишемо літеру ... і Підказка 2 Д овідка. Ч..пси, рад..ус, т..рамісу, д..алект, ч..зкейк, 4..36ургер, ч..лі, д..алог, пр..оритет, р..зото, ч..кенбургер. 36 Добери до поданих словосполучень синонімічні. Пояс­ ни випадки спрощення приголосних. Знайди з-поміж них виняток. Зразок Полиця для книг — книжкова полиця. Рух зі швидкістю, розклад на тиждень, показник яко­ сті, центр області, документ для проїзду, знімок з кон­ трастом. 3 7 Випиши з поданого тексту слова з орфограмами. Устав пропущені літери або апостроф. Слова посортуй у таб­ лицю. 1. Безлюдна місцевіст.. краю, де живут.. скіфи. 2. Ось 6..ються морс..кі хвилі об бер..ги їхн..ої з..млі. 3. Далі вид- ніют..ся в..ршини Кавказьких гір. 4. Саме тут прикува­ ли боги в..личного т..тана Прометея за його зухваліст.. . 5. Ніщо не зможе пом..якшити його кари, адже Прометей наважився украсти вогонь у самого Зевса. М ’який знак Апостроф Ненаголошені е /и 23
 • 25. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УРОК 8 ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-М У КЛАСІ. Синтаксис. Пунктуація Постав 38 Утвори з поданими словами словосполучення. питання від головного слова до залежного. Якою темою можна об’єднати утворені словосполучення? Х м а р оч ос, ш видко, безд р отови й , р обот, р ухати ся, м иттєво. 3 9 Перепиши. Підкресли всі члени речення. ш А Перукар миє волосся. Б Професійний перукар миє волосся. В Професійний перукар миє густе волосся. шА Таксистка їде на роботу. Б Таксистка швидко їде на роботу. В Весела таксистка швидко їде на улюблену роботу. (3 А Програм іст розробляє код. Б Молодий програміст роз­ робляє код. В Молодий програміст роз- ізобляє складний! код. А Біолог відкрив нові клітини. Б Кмітливий біолог відкрив нові клітини. В У 2023 році кмітливий біолог відкрив нові клітини крові. Створи й запиш и в зошиті речення, які описують подані малюнки й відповідають схемам. ^ Означення + підмет + присудок + додаток Підмет, підмет і підмет + присудок + обставина 24
 • 26. Створи речення, поєднуючи їхні частини. Запиш и, по­ став розділові знаки. Припусти, про що йдеться в кожній із ситуацій. 1 Марко поцікавився 2 Щороку конкурс відбувається в будинку 3 Холодом повіяло з кімнати 4 Щоб усе вдалося, Оксані треба запитати А де живуть вовки. ТП о • • о Б де старии і потрісканий обігрівач. В куди треба їхати наступного разу. Г звідки найважче діставатися додому. 42 Поєднай професії з їхніми визначеннями. Запиш и, по­ ставивши тире між підметом та присудком на місці про­ пущеної зв’язки бути (є). А спеціаліст із приготування піци. Б дослідник народної творчості. В проектувальник будівель та споруд. Г спеціаліст із фотозйомки. Д майстер із моделювання одягу, інтер’єру чи екстер’єру. Е дослідник предметів та об’єктів історичного минулого. Перебудуй подані речення, щоб у них з ’явилося тире. 1 Археолог 2 Етнограф 3 Дизайнер 4 Піцайоло 5 Архітектор 6 Фотограф Зразок Віталій Кличко став відомим на весь світ боксером. Віталій Кличко — відомий на весь світ боксер. 1. Стів Джобс є одним із засновників компанії «Арріе». 2. Стів Возняк був його другом і партнером тривалий час. 3. На сьогодні Арріе залишається однією з найвідо- міших компаній світу. 4. Надкушене яблуко є символом дорогого бренду. 5. Водночас цей символ став ознакою дуже високої якості. 25
 • 27. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Перепиш и, додаючи на місці пропусків однорідні члени речення. Поясни вживання розділових знаків. 1. Єгипет відомий пірамідами ... . 2. Тут ви можете знайти мальовничі місця ... . 3. Зрозуміло, кожен турист ... мріє постояти під величними ... спорудами. 45 Склади речення з прямою мовою відповідно до схем. Використай подані ключові слова. 1. А: «П». Ключові слова: продавчиня, риба, борошно. 2. «П?» — а* Ключові слова: спорт ивний м ай дан чи к, тренер. 3. А: «П?» Ключові слова: прем ’єра ф ільму, касирка. 4. «П», — а. Ключові слова: столиця, аквапарк, гід. 46 Опиши подані ілюстрації, використовуючи форму діалогу. Зачитай діалог у ролях. 47 Перепиш и, об’єднуючи прості речення в складні. Пояс­ ни вживання розділових знаків. Виконай завдання. 1. Кожен із нас час від часу щось фотографує. Ми не задумуємося про якість фото. 2. Спеціальні програми налаштовують апарат на зйомку. Вони не завжди враховують наші запити. 3. Ми іноді хочемо сфокусувати увагу на якомусь об’єк­ ті зйомки. Для цього передбачено ручний режим. Завдання 1. Розкажи про свій досвід фотозйомки (вдалий і невдалий). 2. Які світлини тобі сподобалися найбільше? 3. Добери синонім до слова сфокусувати. 4. Чи подобаються тобі професії фотограф, відеооператор? Чому? 26
 • 28. УРОК 9 ОСНОВА СЛОВА. ЗАКІНЧЕННЯ т На зв ’язку експерт У цьому параграфі ти дізнаєшся, що таке • будова слова; • основа слова; • закінчення. префікс корінь .суфікс п е р е в ір к ■закінчення основа Закінчення — це змінна значуща частина слова. Як визначити закінчення? Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово за від­ мінками або числами, родами тощо. Наприклад, перевірка (хто? що?) — перевірки (кого? чого?) — перевіркою (ким? чим?). Як бачимо, під час відмінювання змінюються виділені літери, отже, це і є закінчення. Враховуй типові чергування голосних і приголосних: доро­ га —дороги —дорозі. малина мирний два біжу малини мирного двох біжиш малині мирному двом біжить малину мирний два біжимо малиною мирним двома біжите на малині на мирному на двох біжать 27
 • 29. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Закінчення виражає граматичне значення слова (рід, чис­ ло, відмінок, особу тощо). Наприклад, у слові модний закін­ чення -ий вказує на чоловічий рід, однину, називний або зна­ хідний відмінки. ґ Основа — це частина слова без закінчення: червоний, ти­ сяча. Основа слова виражає лексичне значення. Напри­ клад, слово модний має лексичне значення «пов’язаний із модою, стильний, актуальний». V -У виражає лексичне значення і_______________ і основа слова виражає граматичне значення 1 □ закінчення 48 Досліди подані сполучення слів. Зроби висновок про те, навіщо словам потрібні закінчення. Перепиши й познач основу та закінчення в тій парі слів, які поєднані правильно. 4 9 Прочитай речення з вигаданими словами. Спробуй визначити закінчення. Дай відповіді на запитання. С ум не сум енятко сумно сумило під Сумівкою . Завдання 1. Які слова в реченні є вигаданими? Як це можна пере­ вірити? 2. Чи вдалося тобі визначити закінчення вигаданих слів? 3. Чому для визначення закінчення не обов’язково зна­ ти, що означає слово? 4. Яке слово в реченні є незмінним? Чому? 5. Про що, на твою думку, ідеться в реченні? 6 . Придумай і запиши своє речення з такими вигаданими словами. Визнач закінчення. 50 Добери по 10 слів, які мають відповідні закінчення. За­ пиши в зошит. -а, -я -о, -е новина, кухня місто, сонце 28
 • 30. УРОК 9 51 Прочитай текст. Випиши подані в дужках слова, став­ лячи їх у потрібному відмінку й числі. Познач закінчення. Виконай завдання до тексту. (1) Урбаністика - це наука про розвиток сучасного (міс­ то). (2) Вона досліджує не лише (архітектура) та дизайн, а й взаємодію (людина) в межах одного простору. (3) Ур­ баністи стверджують, що певні елементи можуть впли­ вати на (зміна) (житло) та (транспорт). (4) Також є до­ слідження на межі урбаністики та лінгвістики: дехто з (дослідник) вивчає мовний простір. (5) Це назви вулиць, кав’ярень, (магазин), оголошення —усі написи, на які на­ трапляємо в певному районі. (6) Важливою також є історія, адже вона пояснює, як розвивалися (місто) раніше та як це може вплину­ ти на сьогодення. (7) Часто дослідники пропонують, як покращити простір, зробив­ ши його комфортнішим для проживання всіх (мешка­ нець). (8) Саме тому з ініці­ ативи (урбаністи) виникає чимало екологічних (проект). Смітт°спалювальний зав°д , . у Данії, що є водночас -------------------------------- мистецьким об’єктом Завдання 1. Знайди в тексті слова за вказаними закінченнями, за­ знач номери речень. і Закінчення Слова Номери речень -а -ів -у -ому 29
 • 31. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Запиши номери речень, у яких Номери речень найбільше слів із закінченням -а є слова із закінченням -ей є слово із закінченням -ою 3. Визнач, чи правда, що а) урбаністика вивчає особливості життя в селах; б) урбаністи досліджують історію міст; в) урбаністи пропонують, як можна змінювати міста. 4. Проаналізуй ілюстрацію в тексті. Допиши дев’яте ре­ чення, яке б стосувалося її змісту й доповнювало роз­ повідь. 5. Обери зі списку теми, які можуть зацікавити урбаніста / урбаністку. Свою думку поясни. А Назви магазинів міста Києва. Б Розташування вулиць у Львові. В Історія Одеси. Г Залізничний транспорт у Парижі. Д Кількість опадів в Україні. Е Рух автобусів у с. Кирилівка. 6 . Досліди мовний простір вулиці, на якій ти живеш. Ви­ знач, які назви ти бачиш на шляху до школи. Уклади список щонайменше з 10 позицій. 52 Визнач, яке з наведених граматичних значень виража­ ють вказані закінчення. Грам ати чн і значення Закінчення А чоловічий рід, 1 -а давальний відмінок однини 2 -ові Б жіночий рід, 3 -ом називний відмінок однини В чоловічий рід, орудний відмінок однини 30
 • 32. УРОК 10 УРОК НЕЗМІННІ 10 Й ЗМІННІ СЛОВА У цьому параграфі ти дізнаєшся, що таке • нульове закінчення; • змінні слова; • незмінні слова. На зв ’язку експерт О О ' Слово, яке має закінчення, називають змінним. Слово, яке не змінюється, тобто не має закінчення, називають незмінним. Наприклад, селфі (хто? щ о ? )—для селфі (кого? чого?) — на селфі (на кому? на чому?). Незмінними є ► прислівники (весело, по-новому); ► деякі форми дієслів: неозначена форма (жити, хотіти), форми на -но, -то (виконано, вилито); ► деякі іншомовні іменники (таксі, шимпанзе). Розрізняй: слова без закінчення (незмінні) слова з нульовим закінченням (змінні) кімоно, весело, бігти, зроблено — незмінні іменники, прислівники, неозначена форма дієслова, форми на -но, -то тощо. ніч (ночі), тінь (тіні), ст е (болю) — змінні слова, ється закінчення під час б ізн е с <­ нульове закінчення п (степу), біль у яких з ’явля- відмінювання. -у -ом • -і 5 3 Запиш и назви зображених об’єктів. Які з них мають ну­ льове закінчення? Свою думку доведи. у Ч / V, & У Ч 31
 • 33. 54 Порівняй назви зображених об’єктів. Дай відповіді на Завдання 1. Які з назв не мають закінчень? 2. Яка назва має нульове закінчення? 3. Які дві назви мають однакове закінчення? 4. З ’ясуй значення незмінних слів за словником. Запиши їх. 5. Обери одне слово без закінчення й підготуй коротку до­ відку про цю тварину. 55 Розподіли слова з довідки у відповідні колонки. Поясни свій вибір. Визнач слова, які не мають закінчень. З ’ясуй значення виділеного слова. Д овідка. Ютуб, ліворуч, банкомат, сумно, прізвище, Ган­ на, Луцьк, по-львівськи, намальовано, радість, ніч, шосе, реф ері. Змінні слова Незмінні слова 56 Вибери зі списку слова, щоб заповнити таблицю. Селфі, розум, хмара, кінець, Бердянськ, хвилина, дихати, берег, зала, високо, пальто, завтра, ввічливо, виконуємо, місяць, капелюх, ситро, мальовничий, нав­ помацки, підвіконня, по-перше, викрито, Крим. Із нульовим закінченням Без закінчення 32
 • 34. УРОК 11 КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА Й ФОРМИ СЛОВА С Ю На зв ’язку експертка У цьому параграфі ти дізнаєшся, що таке • корінь; • спільнокореневі (споріднені) слова; • форми слів. Ольга Дубчак, авторка книжки «Бачити українською»: «Хай які навколо мали бути префікси із суфіксами, відкинувши їх, ми все одно розумітимемо, що корінь -ход— це про пересування на ногах чи лапах (ходити, переходити, заходь тощо), а -л іс про територію з багатьма деревами (лісок, прилісний, лісник та ін.). Саме від кореня залежить, чи існуватиме слово взагалі». Корінь — це значуща частина слова, яка виражає спільне значення споріднених (спільнокореневих) слів. Спільнокореневі (споріднені) слова — це слова, які ма­ ють спільний корінь і пов’язані за лексичним значенням. На­ приклад, море — морський — моряк. Увага! Слова море та заморитися не будуть спільнокореневи- ми, бо вони не пов’язані за лексичним значенням. ціна ціни ціні ціну ціною у ціні Лексичне значення однакове: ціна — це вартість чогось. Форми слова Одна частина мови. Одна основа. ціна — вартість цінний — вартий чогось цінувати — розуміти вартість чогось Спільнокореневі слова Лексичні значення різн і, але пов’язані одне з одним. Можуть бути різні частини мови. Різні основи. 33
 • 35. 57 Утвори якомога більше спільнокореневих слів від запро­ понованих коренів. Запиш и. 5 8 Випиши з тексту спільнокореневі слова до слів місто та людина. Знайди слово, у якому два корені. (1) Переїзд людей із сільських регіонів у міські нази­ вають урбанізацією. (2) Містобудування у всьому світі набуває дедалі більших темпів. (3) Людство прагне ком­ фортного життя, тому містян щороку стає більше. 59 Прочитай цитату. Подай інформацію, викладену в ній, у формі схеми або інфографіки. «Мовознавці стверджують, що в українській мові є при­ близно 15 000 коренів. Ви можете здивуватися: чому так мало? Адже самих слів у мові значно більше! Але навіщо вигадувати новий корінь, пов’язаний з білим кольором, якщо вже є корінь -біл- і від нього можна утворити діє­ слово (б іліт и, побілит и, вибілит и, забілит и), прик­ метник (білий, білесенький, білявий) і купу іменників (білявка, білизна, білок, побілка)*?» ОльгаДубчак «Бачити українською» 60 Розподіли слова у дві колонки. 1. Читати, читаю, читаємо, прочитаний, читання, чи­ тач. 2. Тікати, втеча, втечею, втікач, на втечі. 3. Майстерня, майструвати, майстер, майстром, змай­ стрований. 4. Новий, оновити, нового, у новому, новинка, обнова. Ф орми слова Спільнокореневі слова 34
 • 36. УРОК 11 61 Запиш и назви зображених об’єктів. Добери до кожного якомога більше спільнокореневих слів. ш Утвори від поданих слів по три форми та добери по три спільнокореневих слова. Оренда, подорож, банк, снідати, смачний, квітка. Прочитай текст новини й виконай завдання. В Італії знайш ли стародавн і «ск а р б и » рабів (1) Археологи, які проводять розкопки в місті Помпеї, виявили в одному з будинків дзеркала й намистини зі скла — справжню знахідку. (2) Знайдені артефакти часів виверження Везувію назвали «скарбом чаклунки». (3) Науковці розкопали дерев’яну скриню з кристалами. (4) Також вони виявили скарабеїв і скляну намистину із зображенням римського бога Діоніса. (5) Дослідники припускають, що речі належали слугам чи рабам, оскіль­ ки це предмети повсякденного життя. Завдання 1. Знайди й випиши різні форми одного слова. 2. Знайди й випиши спільнокореневі слова, ужиті в тексті. 3. Добери до слова розкопки три спільнокореневі. 4. З ’ясуй і випиши значення виділених у тексті слів. 5. Утвори три форми слова археологи. 6 . Проаналізуй зображення. Поясни, як вони пов’язані з текстом. 35
 • 37. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ ПРЕФІКС, СУФІКС. АНТОНІМІЧНІ ПРЕФІКСИ Й СУФІКСИ У цьому параграфі ти дізнаєшся, що таке • префікс; • суфікс; УРОК 12 • постфікс. На зв ’язку експерт В основі слова завжди є корінь, також може бути пре­ фікс, суфікс. їх називають значущими частинами слова. Префікс — це значуща частина слова ПЕРЕД коренем. У слові може бути один, два або навіть три префікси: поділити, розподілити, перерозподілити. До найпоширеніших префіксів належать такі: ► з-, с-: змовчати, сфотографувати; ► пре-, при-: пресмачний, придумати; ► роз-, без-: розповісти, безмежний; ► від-, над-, м іж -, під-, перед-, понад-: відмити, надзвичайний, міжпланетний, підносити, передчас­ ний, понаднормовий. Суфікс — це значуща частина слова, яка стоїть ПІСЛЯ кореня. У слові може бути один або кілька суфіксів: садок, садочок. Окремі суфікси властиві для певних частин мови: Іменники Прикметники Дієслова -ар- (-яр-), -иц-, -ист-, -іст-, -тель-, -к- -н-, -ив-, -ов-, -ськ-, -еньк- -и-, -а-, -ва-, -ува-, -ти- перукар, ювіляр, полиця, юрист, вихователь, авторка сезонний, красивий, промисловий, гірський, свіженький стежити, лежати, бідуват и Суфікси -к-, -иц-, -ин-, -ес- допомагають утворити іменники на позначення осіб жіночої статі — фемінітиви: -к- -иц- автор — авторка; дизайнер — дизайнерка. верстальник — верстальниця; учень — учениця. -ин- -ес- плавець — плавчиня; майстер — майстриня. поет — поетеса; патрон — патронеса. 36
 • 38. УРОК 12 Деякі суфікси можуть надавати словам експресивності. У незмінних словах після коренів можуть бути лише су­ фікси, адже ці слова не мають закінчень: весело, малювати. Постфіксом називають буквосполучення -ся, -сь у діє­ словах: вмивається. Для позначення частин слова використовують спеці­ альні символи: І | закінчення основа префікс корінь ^ суфікс 6 4 Запиш и слова з поданими префіксами в зошит. Над- Без- Перед- 3- Роз- Від- 65 Проаналізуй таблицю. Доповни її власними прикладами, які містять вказані суфікси. -ен- -еньк- -ськ- -ок- -к- зайченя розумненький одеський листок жінка 6 6 Від поданих іменників утвори назви осіб жіночої статі за допомогою суфіксів. Запиш и. Познач суфікси. З ’ясуй значення виділених слів. Лікар, однокласник, водій, еколог, перукар, актор, блогер, урбаніст, археолог, програміст, дизайнер, фінансист. 67 Утвори 5-6 слів, поєднавши частини з поданого набору. Можна використовувати не всі частини слова або взяти деякі двічі. Префікси Корені ^ 'С у ф і кси Постфікси пере- роз- з- за- жув сид чит танц -сь -ся 6 8 Визнач у поданих словах префікси. У якому слові немає префікса? Прихилитися, заплаканий, наїздитися, попоїсти, ви­ возити, міжгалактичний, переписати, промовляти, наїв­ ний, заплатити, прописаний, викликати. 37
 • 39. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Випиши з поданого тексту 6 іменників із суфіксом та 6 дієслів із префіксом. Виконай завдання. (1) Який вигляд матиме лікарня майбутнього? (2) Осно­ вну частину процесу діагностування ви проводитиме­ те вдома. (3) Різні датчики цілодобово визначатимуть ваш стан, а спеціальна комп’ютерна програма проана­ лізує отримані дані. (4) Комп’ютер попереджатиме вас про необхідність звернутися до лікаря. (5) Але робота лі­ каря теж буде передбачати використання комп’ютерних програм. (6) Навіть деякі хірургічні операції віддадуть у «руки» роботам. Завдання 1. Знайди в тлумачному словнику й випиши лексичне зна­ чення виділених слів. 2. Добери заголовок до тексту. 3. Які пристрої, що допомагають лікарям у роботі, ти знаєш? 4. Знайди в довідкових джерелах або інтернеті цитату, яку можна використати в цьому тексті. Свою думку поясни. 5. Проаналізуй подані зображення. Яке з них, на твою дум­ ку, було б доречним до тексту? Чому? О р в . - є О і 6 . Пофантазуй і допиши продовження цього тексту. С Ю На зв ’язку експерт ”1 1 і г Префікси та суфікси Наприклад, префікс ірекрасивий означає може виражати або на зменшено-пестливе з н можуть виражати певне значення. пре- виражає перебільшення: дуж е красивий, а суфікс -ик- зву професії: історик, фізик, або їчення: котик, горобчик. 70 Поясни, як зміна префікса впливає на значення слів. Зацвісти, перецвісти, відцвісти, вицвісти. 38
 • 40. УРОК 12 Префікси та суф ікси можуть виражати протилежне значення, тобто бути антонімічними. Наприклад, приклеїти — відклеїти, недоварити — переварити, котик — котисько, книжечка — книжище. 71 Обери з кожного переліку слів те, яке відрізняється від інших за значенням префікса або суфікса. Свою відповідь поясни. 1. Математик, іменник, мандрівник. 2. Вовчище, бабище, сховище. 3. Пригортати, приїжджати, прибувати. 4. Зайченя, печеня, кошеня. 5. Волосина, соломина, височина. 72 Утвори за допомогою одного з префіксів дієслово з протилежним значенням. Відійти — (пере-, піді-, з-, за-); вдихати — (пре-, при-, ви-, від-)' , відхилити — (без-, при-, над-, за-)' , закрити — (пере-, піді-, з-, від-)', зарядити — (роз-, ви-, із-, від-)', від­ летіти — (пере-, на-, з-, при-). 73 Розбери за будовою слова. Понадкушувати, провітрити, приміський, написаний, осінній, передсвятковий. АЛГОРИТМ розбору слова за будовою 1 . Запиши слово: прибережний. 2 . Зміни відмінок або рід, число: прибережного, при­ бережному. Виділи закінчення: прибережни й . 3. Виділи основу: прибережний. 4. Добери 2-3 спільнокореневі слова: прибережний, берег, береговий. Виділи корінь: прибережний. 5. Познач префікс, якщо він є: прибережний. 6 . Познач суфікс, якщо він є: прибережний. 39
 • 41. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Якщо на межі двох частин слова опиняються літери на позначення однакових приголосних звуків, відбувається подвоєння. Загальна закономірність: б е з з ву чний с п о р т т о в а ри з а к о н н и й р о з р і с с я Два приголосні звуки можуть збігатися на межі ► префікса та кореня: беззубий, віддавати; ► двох префіксів: возз ’єднання, ввігнутий; ► кореня та суфікса: денний, прикордонний; ► двох суфіксів: письменник, іменний; ► кореня та постфікса: розрісся, нісся; ► двох основ: спорттовари, кіберракета. Розрізняй: -н- -нн- якщо прикметник утворений від іменника, в основі якого не було н: скло — скляний, гречка — гречаний. якщо прикметник утворений від іменника з основою на н: туман — туманний, день — денний. 74 Прокоментуй, чи правильними є твердження. Свою від­ повідь поясни. 1. У слові ранній відбувається подвоєння на межі двох суфіксів. 2. У слові віддати відбувається подвоєння на межі двох префіксів. 3. У слові щоденник відбувається подвоєння на межі кореня й суфікса. 40
 • 42. УРОК 13 4. У слові настінний відбувається подвоєння на межі двох суфіксів. 5. У слові беззоряний відбувається подвоєння на межі двох коренів. 6. У слові трясся відбувається подвоєння на межі ко­ реня й постфікса. 75 Утвори й запиш и слова. Поясни їхнє написання. І ґ ------------ .----------- ДІЛИТИ давати в ід далити давна ч_______________/ півден рослин пристін н <и и > цін Ґ N зако н н я б е з земельний захиснии V зм істовний 76 Утвори слова з поданих словосполучень за зразком. За­ пиш и. Поясни, де відбувається подвоєння. З ’ясуй зна­ чення виділеного слова. Зразок Спортивні товари — спорт т овари. Юний натураліст; міський комітет; військовий комі­ саріат', завідувач відділу; страйковий комітет; медич­ ний департамент. 77 Знайди помилки в меню та оголошенні. Запиш и в зоши­ ті правильні варіанти. 41
 • 43. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Прочитай текст. Виконай завдання. К алендар р озп р одаж ів (1) Той, хто віддавна виходить на пошук низьких цін, знає, що розпродажі в закордонних магазинах відбува­ ються за особливим календарем. (2) Це графік, який що­ річно повторюється. (3) Зміну цін поділяють на три етапи: • початок (можна купити товари на 20-30% дешевше); • пік (знижки становлять від ЗО до 70%); • кінець (останні дні розпродажу, у які знижки навіть на дуже цінні товари досягають 90%). (4) Весняні розпродажі починаються наприкінці бе­ резня, літні — в останні дні червня. (5) Але найвигід- ніше можна придбати товари на початку зими. (6) Це пов’язано з особливими подіями: «чорною п’ятницею», кіберпонеділком та різдвяними акціями. (7) У ці дні вам може пощастити придбати зі знижками електронні пристрої, спорттовари, книжки, одяг і навіть коштовності. Завдання 1. Випиши в зошит слова з подвоєнням. Розподіли прикла­ ди відповідно до випадків подвоєння на межі: префікса й кореня кореня й суфікса двох коренів 2. Доповни таблицю з пункту 1 трьома власними прикладами. 3. З ’ясуй значення понять чорна п ’ятниця, кіберпонеділок. Розкажи, чи ти маєш досвід купівлі товарів у ці дні. 4. Подай інформацію з тексту у форматі оголо­ шення. Намалюй його в зошиті, використовуючи такі цифрові й графічні елементи: 42
 • 44. УРОК 14 1Літери на позначення приголосних та голосних звуків. і! Подовжуємо лише літери на позначення звуків д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, які стоять між двома голосними і є м’якими або напівпом’якшеними. Подовження відбувається: 1) в орудному відмінку (ким? чим?) іменників жіночого роду: річ — річчю, вісь — віссю, подорож — подорожжю; 2) в іменниках чоловічого, жіночого й середнього родів на -я: волосся, Ілля, відкриття, але зайченя, порося, кошеня, кутя, попадя тощо; 3) у прислівниках: зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню; 4) у деяких інших випадках: у дієсловах ллю, ллєш, ллємо та спільнокореневих словах наллю, розіллю, а також у словах бовван, бовваніти, овва, ссавець. 79 З ’ясуй значення прислівників зран­ ня, спросоння, навмання, попід­ тинню, попідвіконню за допомогою тлумачного словника. Склади істо­ рію про ранкові пригоди кошеняти, яке збиралося на відпочинок. Вико­ ристовуй усі ці 5 слів. Запиш и роз­ повідь. 43
 • 45. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ 80 Поміркуй, чому правопис поданих пар слів відрізняється. Поясни, спираючись на одне або кілька правил зі списку. Правило 1. Правило 2. Подовжуємо лише літери на по­ значення звуків д, т, з, с, ц, л, н, ж , ч, ш. Інші - не подовжуємо. Правило 3. В орудному відмінку (ким? чим?) подовження відбувається лише в іменниках жіночого роду. Подовжуємо літери на позначення звуків, які стоять між двома го­ лосними. Якщо з одного боку стоїть приголосний, не подовжуємо. путтю радістю фореллю болем молоддю любов’ю 81 Утвори орудний відмінок (ким? іменників. Запиш и. чим?) від поданих Радість, свіжість, здобич, вість, подорож, кров, смі­ ливість, біль, річ, вісь, міць, форель, любов, іпостась, пам’ять, ожеледь, матір, мазь, горизонталь, розкіш. На зв ’язку експерт Іменник стаття не зберігає подовження в родовому відмінку множини: немає статей. 82 83 44 Запиш и слова з подовженням або без. Відкри(т/тт)ів, ми(т/тт)ю, на(л/лл)єш, І(л/лл)я, ку(т/тт)я, ста(т/тт)ей, розкри(т/тт)я, пі(ч/чч)ю, подоро(ж/жж)ю, спро- со(н/нн)я, коше(н/нн)я, ві(с/сс)ю, су(д/дд)ею, моло(д/дд)ю, розкі(ш/шш)ю, ті(н/нн)ю, молодіс(т/тт)ю, навма(н/нн)я, во- ло(с/сс)я, ні(ч/чч)ю, обли(ч/чч). Знайди помилки в поданих реченнях. Перепиши їх правильно. 1. «Край шосе стояв на таких самих бетоних блоках, які вони везли в машині». 2. «Мені подобається цей шалений темп житя, коли не залишається часу на байдикуваня». 3. «Вираз обличя, манера триматися — усе, здавалося, змінювалося з кожною новою ролю, яку він грав».
 • 46. УРОКИ 15-16 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 3-4. У цьому параграфі ти дізнаєшся, що таке УРОКИ Факти і судження. • факти; 15-16 Достовірність • судження; і недостовірність інформації • перебільшення; • маніпуляція. С Ю На зв ’язку експерт Ф акт — це об’єктивна інформація, підтверджена результатами досліджень, статистикою та іншими даними. Судження — це чиясь суб’єктивна думка, ставлення до подій, людини тощо. 84 Визнач, чим є кожне з речень — фактом чи судженням. Свою думку поясни. 1. Сьогодні прекрасна погода. 2. Державною мовою в Україні є українська. 3. У сідоросліхвалятьдітей. 4. У 2004 році відбулася Помаранчева революція. 5. Завтра температура води в Чорному морі — +18 °С. 6. Теніс кращий за футбол. 85 Проаналізуй заголовки новин. Які з них містять судження? В УКРАЇН І СПОСТЕРІГАЛИ СОНЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ Унікальне явище почалося о 12:17. Максимальне затемнення можна було побачити в Харкові. Новини науки — 13:02 Французька компанія успішно випробувала нову СОУЮ-вакцину Г Лікарі назвали найефективніший спосіб схуднути 45 Учені з ’ясували, ^ що саме найкраще Н захищає від кашлю
 • 47. БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ За даними дослідників, майже 73% користувачів поширю­ ють у соцмережах саме заголовок, а не весь матеріал. 8 6 Об’єднайтеся в групи по 3-4 учасники / учасниці. Зайдіть на сайт новин або дослідіть стрічку у фейсбуці. Оберіть 2 заголовки, які привернули вашу увагу. Дайте ^ відповіді на запитання. 1. Чи є заголовки емоційними? 2. Чому, на вашу думку, ці заголовки привернули вашу увагу? 3. Яку інформацію із заголовків неможливо перевірити? 4. Чи відповідають заголовки змісту текстів новин? Часто автори вдаються до різних способів викривлен­ ня інформації. Перебільшенням є твердження, що оперує цифрами і фактами, які наближені до дійсності, але не точно їй відповідають. Наприклад, якщо замість 36 млн вказано 50 млн, то це можна вважати перебільшенням. Маніпуляцією є твердження, яке оперує фактами, проте пояснює їх некоректно, звертаючись до емоцій. І ^ Наприклад, у реченні Усього лише 80% українців по­ вернулися з-за кордону вжито конструкцію «усього лише», що спонукає читача зробити висновок про те, що це дуже мало, — насправді ж ідеться про великий відсоток. Етапи перевірки інформації: 1. Загальне ознайомлення зі змістом, відокремлення фактів від суджень. 2. Пошук інформації, яка може підтвердити або спро­ стувати написане. 3. Зіставлення знайденої інформації та аналізованого тексту. 46
 • 48. УРОКИ 15-16 87 Перевір подані факти, використовуючи будь-які доступні джерела інформації. Зроби висновки про те, правда це чи ні. 1. Середньостатистична людина протягом доби має 50— 60 тисяч думок, а вимовляє близько 20 тис. слів. 2. Група «Шпилясті кобзарі», як і всі українці, щоро­ ку відзначає день народження Тараса Шевченка. А цьогоріч 9 березня вони організували онлайн-кон- церт лише з творів нашого Кобзаря. 3. Українці - дуже довірлива нація. За даними опи­ тування, переважна більшість українців думає, що «майже всім людям можна довіряти». 4. «Найголовніше у спілкуванні — почути те, що не було сказано», — зазначає Пітер Дракер. 8 8 Створи й запиш и новину до пода­ ної світлини. У твоїй новині повинні бути: заголовок, текст, зображен­ ня, зазначені джерела інформації. 'л Виконай самоаналіз за пунктами зі списку нижче. П ункти для сам оан ал ізу 1. Чи є у твоїй новині емоцій­ на лексика на зразок сенса­ ція, шок, неймовірно, слова з префіксом най-, суфіксами -езн-, -еньк-, -иськ-, -ищ-? 2. Чи є у твоїй новині узагаль­ нення зі словами за вж ди , лише, т ільки, усі, біль­ шість тощо? 3. Чи є у твоїй новині згадка про конкретних людей або організації? 4. Чи є у твоїй новині цитати лідерів думок? 5. Зроби висновки, про що свідчать відповіді на запи­ тання вище. 6. Як можна поліпшити текст твоєї новини? і 47