O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
การสมัคร
ประเภทการประกวด:ประเภทเดี่ยวระดับอายุ4–6ปและ6–9ป
เปดรับสมัคร:วันที่1พฤษภาคม-15มิถุนายน2560
รายละเอียดการสมัคร:...
ใบสมัครโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12
ใบสมัครโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ใบสมัครโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

524 visualizações

Publicada em

โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.motherandcare.in.th/content/issue/EVENT/Lubsamong-12

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

ใบสมัครโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

  1. 1. การสมัคร ประเภทการประกวด:ประเภทเดี่ยวระดับอายุ4–6ปและ6–9ป เปดรับสมัคร:วันที่1พฤษภาคม-15มิถุนายน2560 รายละเอียดการสมัคร: 1.กรอกใบสมัครและสงผานชองทางการรับสมัครที่กำหนดไว 2.เมื่อไดรับใบสมัครแลวเจาหนาที่จะยืนยันการรับสมัครผานทางโทรศัพทหรืออีเมลตามที่ผูสมัครระบุในใบสมัคร ประมาณ1สัปดาหหลังจากไดรับใบสมัครประมาณ1สัปดาหหลังจากไดรับใบสมัคร 3.ผูสมัครประเภทเดี่ยว4-6ปตองอายุไมต่ำกวา4ปบริบูรณในวันที่สมัครและไมเกิน6ปบริบูรณภายในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ (31ส.ค.60) และผูสมัครประเภทเดี่ยว6-9ปตองมีอายุไมเกิน9ปบริบูรณภายในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ(31ส.ค.60)  4.นิทานที่ใชประกวดมีความยาวไมเกิน5นาทีทั้งนี้อนุญาตใหเปลี่ยนชื่อนิทานที่จะเลาจากที่ระบุในใบสมัครไดโดยใหแจงชื่อนิทาน กับเจาหนาที่อีกครั้งในวันประกวดรอบคัดเลือก 5.เจาหนาที่จะโทรยืนยันการเขารวมโครงการพรอมทั้งแจงวัน–เวลาและสถานที่ประกวดรอบคัดเลือกลวงหนาประมาณ1สัปดาห หรือติดตามที่เว็บไซตwww.motherandcare.in.th 6.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผูที่ไดรับรางวัลลำดับที่1-3ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศปที่ผานมารวมทั้งผูไปทัศนศึกษาที่ตางประเทศ6.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผูที่ไดรับรางวัลลำดับที่1-3ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศปที่ผานมารวมทั้งผูไปทัศนศึกษาที่ตางประเทศ กับโครงการฯครั้งที่11(ป2559)ไมสามารถประกวดระดับอายุเดิมไดอีก เงื่อนไขการรวมโครงการฯ: 1.ผูประกวดตองแตงกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 2.ผูประกวดตองมีรายชื่อตรงกับใบสมัครเทานั้นมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดและไมอนุญาตใหมีการเปลี่ยนผูเขาประกวด ไมวากรณีใดๆ 3.ผูประกวดตองเขาประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเทานั้นหากไมสามารถมาประกวดในวันและเวลาที่กำหนดไวใหถือวาเปนการ สละสิทธิ์(กรณีมีเหตุขัดของคณะกรรมการจะพิจารณาเปนกรณีไป)สละสิทธิ์(กรณีมีเหตุขัดของคณะกรรมการจะพิจารณาเปนกรณีไป) 4.ผูประกวดที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศตองเขารับฟงการชี้แจงกฎกติกาและเงื่อนไข(Orientation)ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นจะถือวาเปนการสละสิทธิ์การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 5.ผูที่สมัครรวมโครงการฯตองรับทราบกฏเกณฑกติกาและเงื่อนไขตางๆของโครงการฯและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุดและเปนการลงคะแนนในทางลับไมวากรณีใดๆ 7.ทางคณะผูจัดโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและระเบียบการตางๆที่เกี่ยวของโดยไมแจงใหทราบ ลวงหนา สอบถามเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติม: โทร.02-241-8000ตอ212,214,215/085-931-0404 www.motherandcare.in.th,www.facebook.com/motherandcare www.tkpark.or.th,www.facebook.com/tkparkclub อีเมล:motherandcare@hotmail.com

×