O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tk allah ile dostluk nasil_kurulabilir

531 visualizações

Publicada em

Tk allah ile dostluk nasil_kurulabilir

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

Tk allah ile dostluk nasil_kurulabilir

 1. 1. e
 2. 2. Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı Beyem Han No: 5/25 Beyazıt / İSTANBUL Telefon: (0 212) 638 69 19 Fax: (0212) 516 42 44 www.karincakitap.net karincakitap@hotmail.com
 3. 3. ALLAH İLE DOSTLUK NASIL KURULABİLİR? Feyzullah BİRIŞIK Polen Yayınları
 4. 4. FEYZULLAH BİRIŞIK 1969 Malatya doğumlu. Lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Mısır el-Ezher Üniversitesi Şeria Fakültesinde ilim tahsiline de- vam etmektedir. 1998 yılından bu yana araştırma ve kitap çalış- malarını sürdürüyor. www.habervaktim.com adresinde her cuma haftalık yazıları yayınlanmaktadır. Karınca & Polen Yayınlarından Yayınlanmış Eserleri: 1- Gelin Bir Saat Tefekkür Edelim 2- Yüzde Kaç Müslümanım? 3- Niçin Yaratıldın? 4- Esma-ül Hüsna 5- Cep Mesaj Kitabı 6- Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak-1 7- Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak-2 8- Ölümü Düşünmeyenler İçin Ölüm Kitabı 9- Allah İnsana Ne Demişti 10- Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? 11- Bir Bayan Niçin Örtün- mek İstemez? 12- Allahım Senden Özür Diliyorum 13- Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez? 14- Mükemmel Bir Namaz İçin Namazda Huşuya Götüren 155 Etken 15- İstanbulda İman Nasıl Artar Ve Nasıl Azalır? 16- Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Peygamberimizi Örnek Almak İstemez? 17- Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak (Animasyon) 18- Cenaze Namazım Kılınmadan Önce Namaza Başlamak İstiyorum Ama Nasıl 19- Hangi Sebepten Şirk Koştuğun Sorulduğu Zaman 20- Cenaze Dolayısıyla Açığız (Makaleler) 21- Seni Namaz Kılmaktan Alıkoyan Neydi?
 5. 5. İÇİNDEKİLER Bi­rin­ci Bö­lüm / 13 Allah İle Dost Olmak Zorundamıyız ve Al­lah İle Dost­lu­ğun Öne­mi Gİ­RİŞ��������������������������������������������������������������������������������15 Mus’ab bin Umeyr ������������������������������������������������������� 20 Ni­çin Al­lah Sev­gi­si Üze­rin­de Du­ru­yo­rum?���������������������23 Kaç Çe­şit Dost­luk Var­dır?����������������������������������������������23 Müs­lü­ma­nın Müs­lü­man­la Olan Dost­lu­ğu�����������������������24 Müs­lü­ma­nın Pey­gam­ber­ler­le olan Dost­lu­ğu�������������������24 Müs­lü­ma­nın Al­lah İle Olan Dost­lu­ğu������������������������������24 Al­lah’ı dost edin­mek zo­run­da mı­yız?������������������������������24 İkin­ci Bö­lüm / 27 Al­lah İle Dost­lu­ğun Ge­ti­ri­si Ne­ler­dir? Gİ­RİŞ��������������������������������������������������������������������������������29 1. Cehaletten Kurtulurlar.�����������������������������������������������30 2. Şey­ta­nın Ves­ve­se­le­ri­ne Kar­şı Uya­nık Olur­lar������������� 30 3. Hu­zur­lu Olur­lar���������������������������������������������������������31
 6. 6. 4. Ge­le­cek Kay­gı­la­rı Ol­maz��������������������������������������������32 5. Yar­dımse­ver Olur­lar���������������������������������������������������33 6. İn­san­lar­dan Sev­gi ve Say­gı Gö­rür­ler��������������������������34 7. Za­man­la­rı Be­re­ket­le­nir���������������������������������������������� 35 8. Kanaatkâr Olurlar������������������������������������������������������36 9. Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaşırlar.�����������������������������37 10. Ko­nuk­la­rı­na Sı­nır­sız İk­ram Edi­len Beldelerde Ebe­di Bir Ha­yat Ya­şar­lar�����������������������������������������������38 Üçün­cü Bö­lüm / 41 Al­lah’a Dost Ola­ma­manın Zararları Ne­ler­dir? Al­lah’a Dost Ola­ma­manın Zararları�����������������������������������43 Gİ­RİŞ��������������������������������������������������������������������������������45 1. Al­lah’ı Dost Seç­me­yen­le­rin Du­ala­rı Yan­lış Ad­re­se Gi­der. ����������������������������������������������������������������47 2. Al­lah’a Dost Ol­ma­yan­lar Ce­ha­let­ten Kur­tu­la­maz­lar. �47 3. Al­lah’a Dost Ol­ma­yan­lar­da Rı­zık En­di­şe­si Gö­rü­lür.����48 4. Al­lah’ı Dost Seç­me­yen­le­rin Yap­mış Ol­duk­la­rı Ha­yır­lar Bo­şa Gi­der:���������������������������������������������������� 50 5. Al­lah İle Dost­lu­ğu­nu Ku­ra­ma­yan­lar Nefs’le­ri­nin Dos­tu Olur­lar.����������������������������������������������������������������51 6. Al­lah İle Dost­lu­ğu­nu Ku­ra­ma­yan­lar ‘Hu­zur’suz Olur­lar.��������������������������������������������������������������������������53 7. Al­lah İle Dost­lu­ğu­nu Ku­ra­ma­yan­lar İn­san­la­rın En İyi Şe­kil­de Na­sıl Mut­lu Ya­şa­ya­cak­la­rı­nı Bi­le­mez­ler.... Ken­di­le­ri de Mut­lu Ola­maz­lar.����������������������������������������54 8. Me­lek­le­rin Dost­lu­ğun­dan Mah­rum Ka­lır­lar..���������������55 9. İz­ze­ti Ya­ka­la­ya­maz­lar... Ya­ni Zil­let İçin­de­dir­ler.�����������56 11. Al­lah Ta­ra­fın­dan ‘Akıl­sız­lar’ Ola­rak Suç­la­nır­lar.�������� 57
 7. 7. 13. Eti Ke­mi­ğin­den Ay­rılan ve Ko­nuk­la­rı­na Kanlı İrin İk­ram Edi­len Bel­de­le­re Ko­nuk Olur­lar����������������������������59 Al­lah’a Dost Ol­mak İs­te­me­yen­le­rin Ko­nak­la­ya­cak­la­rı Me­kan­lar:����������������������������������������������������������������������60 Dör­dün­cü Bö­lüm / 61 Al­lah İle Ku­ru­la­cak Dost­lu­ğun Önün­de­ki En­gel­ler Gİ­RİŞ��������������������������������������������������������������������������������63 1. Al­lah’ı Ge­re­ği Gi­bi Ta­nı­mama����������������������������������� 63 2. Dün­ya Sev­gi­si�����������������������������������������������������������64 a. Dün­ya­nın Al­lah Ka­tın­da­ki De­ğe­ri����������������������������65 b. Al­lah, Dün­ya­yı (dün­ya ha­ya­tı­nı) Na­sıl Ta­nım­lı­yor?��66 c. Dün­ya Ma­lı­nın Kul­la­nım Sü­re­si�������������������������������67 Dün­ya Ma­lı Sev­gi­si Na­sıl Olur da Al­lah İle Dost­lu­ğu Ze­de­ler?������������������������������������������������������������������������67 3. Ölüm Ger­çe­ği­ni Unut­mak.�����������������������������������������70 4. Na­sıl İm­ti­ha­na Ta­bii Tu­tul­du­ğu­nu Bi­le­me­me...�����������71 5. Ka­der İnan­cı­nın An­la­şı­la­ma­ma­sı��������������������������������72 6. İba­det­ler­den Lez­zet Ala­ma­ma������������������������������������73 7. Eş­ya­yı Ta­nı­ma­ma����������������������������������������������������� 76 a. Pe­ki Ne­dir Eş­ya­nın Ger­çek De­ğe­ri?�������������������������77 8. Ya­pı­lan Du­ala­ra İca­be­tin Ol­ma­ma­sı ya da Ge­cik­me­si���������������������������������������������������������������������78 9. Ümit­siz­lik Mik­ro­bu���������������������������������������������������� 80 10. Ge­çim Ta­sa­sı ve Ge­le­cek En­di­şe­si ��������������������������80 11. Cen­net ve Ce­hen­ne­mi Ge­re­ği Gi­bi Ta­nı­ya­ma­ma���� 82 12. Al­lah’ın, Sev­di­ği ve Sev­me­di­ği Amel­le­rin Bi­lin­me­me­si�������������������������������������������������������������������84
 8. 8. 13. ‘Al­lah ile Kul Ara­sın­da Pey­gam­be­rin Ye­ri’nin Bi­linme­me­si�������������������������������������������������������������������85 14. Kur’an’ın İn­di­ri­liş Ga­ye­si­nin Bi­li­ne­me­me­si��������������� 86 15. Ba­zı Amel­le­ri Kü­çüm­se­yip Önem­se­me­mek�������������88 16. Dost Se­çi­min­de Ya­pı­lan Yan­lış­lık­lar������������������������� 89 17. Gü­nah­la­rın Kü­çüm­sen­me­si������������������������������������� 89 Al­lah Dı­şın­da­ki­le­ri­ni Sev­me­de Aşı­rı­lık��������������������������� 90 18. Ba­zı Amel­le­rin Er­te­len­me­si������������������������������������� 94 Al­lah Dos­tu Kav­ra­mı­nın Yan­lış An­la­şıl­ma­sı Ne­le­re Mal Olur?����������������������������������������������������������������������96 Ke­li­me-i Şe­ha­de­tin Yan­lış An­la­şıl­ma­sı­nın Al­lah İle Ku­ru­la­cak Dost­lu­ğa Et­ki­si����������������������������������������������98 İba­det Kav­ra­mı­nın Yan­lış An­la­şıl­ma­sı­nın Al­lah İle Ku­ru­la­cak Dost­lu­ğa Za­rar­la­rı�����������������������������������������99 Put Kav­ra­mı­nın An­la­şıl­ma­sı­nın Al­lah İle Ku­ru­la­cak Dost­lu­ğa Et­ki­le­ri����������������������������������������������������������101 20. Ak­lı Va­hiy Dı­şı Kul­lan­mak��������������������������������������101 21. Ev ya ­da İş­ye­ri­nin Bo­zuk Bir Çev­re­de Ol­ma­sı��������103 Beşinci Bö­lüm / 107 Al­lah İle Dost­luk Nasıl Ku­ru­la­bi­lir? Gİ­RİŞ������������������������������������������������������������������������������109 • Allah’ın İstediği Bir Şekilde!����������������������������������������109 1. Al­lah’ı Ge­re­ği Gi­bi Ta­nı­ya­rak���������������������������������� 109 2. Te­fek­kür Ayet­le­ri Ve­si­le­siy­le Tek Ta­raf­lı Ko­nu­şa­rak���111 3. Al­lah’ın Va’di­ne Gü­ve­ne­rek�������������������������������������113 4. Al­lah’ı Se­ve­rek��������������������������������������������������������115 a. İn­san­la­rın Ki­şi­sel Hak­la­rı­nı Ko­rur��������������������������116 b. Kul­la­rı­na İk­ram­lar­da Bu­lu­nur��������������������������������116
 9. 9. c. Al­lah, Her Ku­luy­la Ya­kın­dan İl­gi­le­nir���������������������116 d. Al­lah, Kul­la­rı­nın Ha­ta­la­rı­nı Giz­ler��������������������������116 e. Bi­ze Hep Na­si­hat Eder������������������������������������������117 f. Al­lah, İs­tek­le­ri­mi­zi Din­ler ve Ka­bul Ede­ce­ği­ni Va’de­der�������������������������������������������������������������������117 g. Al­lah, İna­nan Kul­la­rı­nı Hiç­bir Men­fa­at Bek­le­me­den Se­ver����������������������������������������������������118 Ne­den Al­lah’ı Ge­re­ği Gi­bi Se­ve­me­dik?���������������������118 Pe­ki Al­lah Na­sıl Se­vi­lir?���������������������������������������������119 5. Ge­ce­yi İyi De­ğer­len­di­re­rek���������������������������������������120 6. Tüm İş­le­ri­miz­de Al­lah’a Da­nı­şa­rak���������������������������124 7. Ya­pı­lan Du­ala­rın Ta­ki­ba­tı­nı Ya­pa­rak�������������������������127 8. İş­le­nen Bir Gü­na­hın He­men Aka­bin­de Al­lah’tan Özür Di­le­ye­rek�������������������������������������������������������������128 9. İti­kaf ya da Bir Gü­nün Ta­ma­mı­nı Al­lah ile Ge­çi­re­rek���������������������������������������������������������������������128 10. Al­lah’a İs­ya­na Gö­tü­re­cek Amel­le­ri İyi Ta­nı­yıp Hay­ra Yo­rum­la­ya­rak���������������������������������������������������129 11. En Sev­di­ği­miz (eş­ya, can, vb.)i İn­fak Ede­rek����������131 Sev­dik­le­ri­miz­den Ver­mek Nef­si­mi­ze Ağır Ge­li­yor­sa, Ne Yap­ma­lı?����������������������������������������������������������������132 12. Be­de­nen Özür­lü İn­san­lar Gö­rül­dü­ğün­de Sı­ca­ğı Sı­ca­ğı­na O an Hamd Ede­rek���������������������������������������133 13. So­nun­da Sab­rı Ge­ti­ren Amel­ler İş­le­ye­rek�������������� 134 14. He­lal ve Ha­ram­la­rı: ‘Se­vi­yor ve Sev­mi­yor’ Ola­rak Al­gı­la­ya­rak�������������������������������������������������������135 15. Sec­de Anın­da Di­ya­lo­ga Geçe­rek��������������������������� 136 Ne­den Sec­de­le­ri­miz Kı­sa Sü­rü­yor? Ya da Ge­re­ken Lez­ze­ti Ne­den Ala­mı­yo­ruz?���������������������������������������138
 10. 10. Sec­de­yi Uzat­ma­ya Gö­tü­ren Et­ken­ler�������������������������139 Sec­de­den Na­sıl Lez­zet Alı­nır?��������������������������������������139 16. Sa­lih Amel­le­ri­mi­zi Giz­le­yip Al­lah ile Pay­la­şa­rak�����140 17. Al­lah’a Ya­kın Gör­dü­ğü­müz Ki­şi­ler­le Otu­rup Kal­ka­rak����������������������������������������������������������������������142 18. Sağ ve Sol­da­ki Me­lek­le­ri­miz­le Ko­nu­şa­rak�������������� 143 Me­lek­ler­le Na­sıl Ko­nu­şa­ca­ğız?�����������������������������������144 19. İş­le­ne­cek Muh­te­mel Bir Gü­nah Ön­ce­si Adı­mız Zik­re­di­le­rek Al­lah Ta­ra­fın­dan ‘Ne Yap­tı­ğı­nın Far­kın­damı­sın?’ di­ye bir Se­sin İşi­til­me­si�����������������������145 20. Al­lah Dost­la­rı­nın Sa­lih Amellerini Örnek Ala­rak�����146 Sab­ret­me­le­ri:������������������������������������������������������������147 Al­lah’a Olan Te­vek­kül­le­ri:�����������������������������������������147 Şe­ha­det Ar­zu­la­rı:������������������������������������������������������149 21. Yat­ma­dan Ön­ce Dua ve Zi­kir­ler­de Bu­lu­na­rak������� 150 22. Ha­ya­tın Her Ala­nın­da Al­lah’ı Zik­re­de­rek���������������153 Sa­bah ve ak­şam zi­kir­le­ri;������������������������������������������156 Ya­tar­ken ya­pı­lan zi­kir­ler;������������������������������������������ 156 Ra­su­lul­lah (s.a.v.) Ni­çin Ba­ğış­lan­ma Di­le­di?��������������157 I. Gö­rüş:�������������������������������������������������������������������157 II. Gö­rüş:������������������������������������������������������������������157 23. Dost­lu­ğa Gi­den Yol­lar­da İs­tik­ra­rı Ya­ka­la­ya­rak��������157 24. Kal­bi Al­lah’a Yak­laş­tı­ra­cak Ki­tap­lar Oku­ya­rak��������158 25. Al­lah’ın Biz­le­re İyi Ni­yet Bes­le­di­ği­ni Bi­le­rek�����������164 26. Sık Sık Ses­li Bir Şe­kil­de ‘Se­ni Se­vi­yo­rum Al­lah’ım Di­ye­rek����������������������������������������������������������166
 11. 11. Altıncı Bö­lüm / 169 Al­lah’ın, Kuluna Dost Olmasının Belirtileri Gİ­RİŞ������������������������������������������������������������������������������171 Al­lah’ın, Ku­lu­na Dost Ol­ma­sı­nın Be­lir­ti­le­ri�����������������������171 1. Gay­be İman Et­tik­le­ri Gö­rü­lür�����������������������������������171 2. İba­det­le­ri­ni Vak­tin­de Yap­tık­la­rı Gö­rü­lür�������������������172 3. Na­maz­la­rın­da Hu­şu İçin­de­dir­ler������������������������������172 4. On­lar ki Boş ve Ya­rar­sız Şey­ler­den Uzak­la­şır­lar������������������������������������������������������������������173 5. On­lar ki İf­fet­le­ri­ni Ko­rur­lar���������������������������������������173 6. On­lar ki Ema­net­le­ri­ne ve Ahit­le­ri­ne Ri­ayet Eder­ler��173 7. Dün­ye­vi Hiç­bir Men­fa­at Bek­le­mez­ler���������������������� 174 8. Dün­ya­da Mi­sa­fir Gi­bi Gö­rü­nür­ler����������������������������174 9. Lük­se Önem Ver­mez­ler�������������������������������������������175 10. Ecir Av­cı­sı­dır­lar����������������������������������������������������� 175 12. Her­kes Ta­ra­fın­dan Se­vi­lir­ler���������������������������������� 177 13. Ko­nuş­ma­la­rın­da ‘Ben­ce’ Ke­li­me­si­ne Pek Rast­lan­maz.�����������������������������������������������������������������178 14. Al­lah’tan Baş­ka­sın­dan Kork­maz­lar������������������������ 179 15. Dil­le­ri Zi­kir­le Is­lak­tır�����������������������������������������������180 16. Sa­at­le­ri­ni Ge­ce 2.30’a Ku­rar­lar�����������������������������180 Ata B. Ebi Ra­bak;������������������������������������������������������� 180 17. Yü­rü­yen Kur’an Çağ­rı­şı­mı Ya­par­lar.�����������������������181 18. Hiç Kim­se­nin Kı­na­ma­sın­dan Çe­kin­mez­ler������������� 182 19. Can­la­rı­nı Her An Ver­me­ye Ha­zır­dır­lar������������������� 182 20. Yok­luk­ta bi­le var­lık­lı gö­rü­nür­ler.�����������������������������183
 12. 12. 21. Kar­deş­le­ri­ni ken­di ne­fis­le­ri­ne ter­cih eder­ler.�����������183 22. Hüc­re­le­rin­de ki­bir vi­rü­sü­ne rast­lan­maz.�����������������184 23. Bu­lun­duk­la­rı her or­tam­da Al­lah’ın rı­za­sı­nı arar­lar.�185 24. Sa­bır ve şü­kür, ha­yat­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez i­ki­lisi­dir.���185 25. Va­kit­le­ri­ne de­ğer ve­rir­ler.���������������������������������������185 SO­NUÇ��������������������������������������������������������������������������187 
 13. 13. Bi­rin­ci Bö­lüm: Allah İle Dost Olmak Zorundamıyız ve Al­lah İle Dost­lu­ğun Öne­mi
 14. 14. Gİ­RİŞ Yer­yü­zü­ne bir dam­la ola­rak dü­şen ve da­ha son­ra Rab­bi ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne ha­yat hak­kı ta­nı­nan in­sa­noğ­lu dün­ya­ya mer­ha­ba der de­mez fark­lı tip ve ka­rak­ter­de in­san­lar­la kar­şı­ la­şır. İle­ri­ki yaş­lar­da: İn­san­lar­da­ki mi­zaç ve de­ğer yar­gı­la­rı­nın ken­di ka­rak­te­ri­ne en ya­kın ola­na kar­şı sı­cak bir il­gi bes­ler. Ay­nı ka­rak­te­re sa­hip ol­ma­nın ya da ha­ya­ta ve olay­la­ra ay­nı pen­ce­re­den bak­ma­nın ver­di­ği re­fe­rans, tüm sır­la­rı­nı pay­ laş­ma­ya ka­dar var­dı­rır. En ufak bir sı­kın­tı­ya düş­tü­ğün­de, kal­bi­ne de­mir at­tı­ğı kim­ se­den bir ‘alo’ bek­ler. Ken­di­si­ni ilk zi­ya­ret eden, hiç­bir men­fa­at bek­le­me­den ay­nı san­cı­yı yü­re­ğin­de his­se­dip der­di­ne der­man ol­ma­ya ça­lı­şan ki­şi en ya­kın dost ol­muş­tur ar­tık. Ar­tık ha­ya­tın bü­yük bir bö­lü­mü­ne dos­tu­nun da pen­ce­ re­sin­den bak­ma­ya, ses­le­ri dos­tu­nun­da ku­la­ğın­dan işit­me­ye, her­han­gi bir me­se­le kar­şı­sın­da dos­tu­nun ­da dü­şün­ce­le­ri­ni pay­laş­ma­ya ça­lı­şır. Bu bir­lik­te­lik tek yü­rek çift be­den ola­rak el ele cen­net ya da ce­hen­nem yol­cu­lu­ğu­na ka­dar de­vam eder. Ve dost­luk na­sıl baş­la­mış­sa; Cen­net ya da Ce­hen­nem de öy­le­ce de­vam eder. Ya be­ra­ber­ce ya­nar­lar ya da Cen­net ni­ met­le­rin­de yü­zer­ler...
 15. 15. 16 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Yan­lış dost se­çen­ler ateş için­de ya­nar­ken bir­bir­le­ri­ni suç­ la­yıp; “... keş­ke pey­gam­ber­ler­le bir­lik­te hak yo­lu tut­muş ol­say­ dım.” “Ey­vah ba­na, keş­ke fi­la­nı dost edin­me­sey­dim...” der­ler. (Fur­kan/27-28) Keş­ke­nin fay­da ver­me­di­ği bu bel­de­de (ce­hen­nem­de) yan­lış dost se­çi­min­den do­ğan piş­man­lı­ğa da ku­lak ve­ril­mez. “De­fo­lu” dost se­çen­ler bir ta­raf­tan ya­nar­ken di­ğer ta­raf­ tan da ay­nı sı­cak il­gi­nin ora­cık­ta da vu­ku bul­ma­sı­nı is­te­ye­rek; “... Biz si­ze uyan kim­se­ler idik. Şim­di ate­şin bir kıs­mı­nı ol­ sun biz­den kal­dı­ra­bi­lir ­mi­si­niz.” der­ler. Ger­çek dost o ate­şi ora­dan kal­dı­rıp uzak­laş­tır­ma­ya ka­dir olan­dır. Ken­di­si aciz­ken, bir şe­kil­de ce­hen­nem çu­ku­ru­na dü­şüp çı­ka­maz­ken, de­ri­si­ni eri­ten ate­şin de­re­ce­si­ni dü­şü­re­mez­ken dos­tu­na na­sıl yar­dım­cı ol­sun? O’nun der­di ba­şın­dan aş­kın­dır. Kan­dı­rıl­dı­ğı­na mı yan­sın kan­dır­dı­ğı­na mı? Bir de­fa da ol­sa ce­hen­nem sa­ki­ni­nin ağ­zın­dan hak cüm­ le­ler çı­kar; “... Mu­hak­kak biz, he­pi­miz bu­nun için­de­yiz. Şüp­he­siz Al­ lah kul­lar ara­sın­da hü­küm ver­miş bu­lu­nu­yor.” (Mü’min/47- 48) Ta­bi ki dos­tu­nun bu söy­le­dik­le­ri­ni; “Kör mü dost se­çer­ken dik­kat­li ol­say­dın? Kör mü ahi­re­ tin için ya­tı­rı­mı­nı yap­tı­ğın kalp ve na­si­hat­le­re dik­kat et­sey­din.” ola­rak al­gı­lar. Ta­bi ki iş iş­ten geç­miş­tir ar­tık. Hem bir­bir­le­ri­ni suç­lar­lar hem de hep bir ağız­dan;
 16. 16. - 17Allah İle Dostluğun Önemi “Keş­ke pey­gam­ber­ler­le bir­lik­te hak yo­lu tut­muş ol­say­dım.” der­ler...” (Fur­kan/27) Bir de dost se­çi­min­de isa­bet­li ka­rar­lar ve­ren­ler var­dır. İş­te on­lar ebe­di dost­luk (kar­deş­lik)la­rı­nın te­me­li­ni ge­çi­ci dün­ya­da atar­lar. Hep ken­di­sin­den iyi olan ve ok­si­je­ni­ni cen­net­ten te­nef­ füs et­miş­le­rin se­si­ne ku­lak ve­rir­ler. Bi­lir­ler ki on­lar­dan zarar gel­mez. Yi­ne bi­lir­ler ki yüz­le­rin­de­ki te­bes­süm ta­ma­men Rab­ bi­nin rı­za­sı­nı ka­zan­mak için... ve sü­rek­li Cen­net­le müj­de­le­yip Ce­hen­nem­le kor­ku­tur­lar. Şey­tan ve dost­la­rı­na aman ver­me­ me­ye ça­lı­şır­lar. Dost­luk­la­rı tüm hüc­re­le­ri ile Rab­bi­nin rı­za­sı­na uyum­lu­dur. Öte­ki ta­raf­ta ebe­diy­yen kom­şu ol­mak için na­si­hat­le­şir du­ rur­lar... Bu tür dost­lar ırk, soy, sop, zen­gin­lik, fa­kir­lik din­le­ mez­ler... Ve el ele Cen­ne­tin ka­pı­sın­dan içe­ri­ye gi­re­rek dost­luk­la­rı­nı pe­kiş­ti­rir­ler. (Bir Mü­ka­fat) Adn Cen­net­le­ri­dir ki ora­ya gi­rer­ler. Ora­ da al­tın bi­le­zik­ler­le ve in­ci­ler­le süs­le­nir­ler. Ora­da el­bi­se­le­ri de ipek­tir. “Di­ye­cek­ler­dir ki: Biz­den üzün­tü­yü gi­de­ren Al­lah’a hamd ol­sun. Mu­hak­kak Rab­bi­miz, mağ­fi­ret edi­ci­dir, mü­kâ­fat ve­ri­ci­ dir.” “O ki, lüt­fu ile biz­le­ri ebe­di ka­lı­cı­lık yur­du­na yer­leş­tir­di. Bu­ra­da bi­ze hiç­bir yor­gun­luk değ­me­ye­cek, bu­ra­da bi­ze hiç­bir usanç da do­kun­ma­ya­cak.” (Fatır/33-35) Cen­net ni­met­le­ri için­de gün­le­ri­ni gün eder­ken bir ara ken­di­le­ri­ne dost ol­ma­ya ça­ğı­ran­la­rla, alay eder­ce­si­ne; “... ‘Rab­bi­mi­zin bi­ze va’det­ti­ği­ni hak bul­duk. Siz de Rab­ bi­ni­zin va’det­ti­ği­ni ger­çek bul­du­nuz mu?’ di­ye ses­le­nir­ler...” (Araf/44)
 17. 17. 18 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ate­şin de­re­ce­si­ni unu­tup dost­luk­la­rı­nı men­fa­at­le­ri­ne bi­na eden­ler, ne­fis­le­ri­nin buy­ruk­la­rı­na kul olan­lar, ken­di­le­riy­le be­ ra­ber yan­ma­la­rı­na se­bep ol­mak is­te­yen­ler çok kı­sa ve net bir şe­kil­de ce­vap ve­rir­ler; ‘...evet...’ (Araf/44) Di­ya­log de­vam eder ve; ‘... Val­la­hi, az kal­sın be­ni de he­lak ede­cek­tin.’ ‘Eğer Rab­bi­min ni­me­ti ol­ma­say­dı, ben de (Ce­hen­nem­de) azap görenlerden olur­dum.’ (Saf­fat/56-57) der­ler, dost­luk­la­rı­ nı Rah­ma­ni se­se bi­na eden­ler... * * * Evet oku­yu­cu kar­de­şim... Ya­ra­tı­lı­şı­mız ica­bı za­yıf ve güç­ sü­züz... Ve biz­le­re de il­min çok az bir kıs­mı ve­ril­di... Bu şart­lar­ da im­ti­han olu­yo­ruz... Ak­lı­mı­za gü­ven­me­yen, dost se­çi­min­de ha­ta yap­ma ora­nı­mı­zın çok faz­la ol­du­ğu­nu bi­len Rab­bi­miz uya­rı­cı­lar (Pey­gam­ber­ler ve da­vet­çi­ler) gön­de­re­rek biz­le­re rah­met­te bu­lun­du... Bir ta­raf­ta Al­lah (c.c.) ve dost­la­rı, di­ğer ta­raf­ta in­san ima­nı ile bes­le­nip Ce­hen­nem­de ken­di­si­ne kom­şu­lar ara­yan şey­tan ve dost­la­rı... Bi­ri ate­şe da­vet eder, di­ğe­ri Cen­ne­te... Tüm ku­lak ve ‘ira­de’le­re bu iki ka­nal­dan ya­yın­lar ya­pı­lır... Nef­si­ni ok­şa­yan na­si­hat­le­re dost olan­lar alı­cı­la­rı­nı Ce­hen­ne­ me çe­vi­rir­ler... Bu tür dost­la­rı dün­ya­nın her ye­rin­de gör­mek müm­kün... Hem de çok ya­kı­nı ol­duk­la­rı­mız ola­bi­lir­ler; ‘Ey iman eden­ler, eğer küf­rü iman­dan se­vim­li bu­lur­lar­ sa, ba­ba­la­rı­nı­zı ve kar­deş­le­ri­ni­zi ve­li edin­me­yin. İçi­niz­den kim on­la­rı ve­li edi­nir­se; On­lar za­lim­le­rin ta ken­di­le­ri­dir­ler.’ (Tev­ be/23)
 18. 18. - 19Allah İle Dostluğun Önemi Dü­şün­se­ne bir; se­ni bü­yü­ten, ye­di­rip içi­ren (Al­lah’ın iz­ni ile ta­bi!) ba­ban se­ni ce­hen­ne­me da­vet edi­yor!.. Dün­ya­da iken en ya­kı­nın­dı... De­mek ki kan ba­ğı cen­ne­te gir­mek için ye­ter­li bir se­bep ol­mu­yor­muş... Bir de böy­le bir vak’anın ya­şan­dı­ğı pey­gam­ber­ler­den bir mi­sal ve­re­lim... Gö­re­lim ba­ka­lım da­vet han­gi ka­nal­dan ge­li­ yor ve ter­ci­hi­ni han­gi dost’a kul­la­nı­yor... Oku­ya­lım; ‘Ha­ni ba­ba­sı­na: Ba­ba­cı­ğım de­miş­ti, işit­me­yen, gör­me­yen ve sa­na hiç­bir fay­da­sı ol­ma­yan şe­ye ni­çin iba­det eder­sin? Ba­ba­cı­ğım ilim­den sa­na gel­me­yen ba­na gel­di, ba­na uy ki, se­ni dos­doğ­ru yo­la ile­te­yim. Ba­ba­cı­ğım şey­ta­na iba­det et­me! Mu­hak­kak şey­tan Rah­ ma­na asi ol­muş­tur. Ba­ba­cı­ğım, doğ­ru­su Rah­ma­nın aza­bı sa­na do­ku­nur da şey­ta­nın ve­li­si (dost) olur­sun di­ye kor­ka­rım! De­di ki: “Ey İb­ra­him, sen be­nim ilah­la­rım­dan yüz mü çe­vi­ri­yor­sun? Eğer vaz­geç­mez­sen, se­ni mut­la­ka taş­la­rım. Bir sü­re ben­den uzak­laş, ya­nım­dan git.” (Mer­yem /42..46) Dost­lu­ğu­nu şey­tan­dan ya­na kul­lan­mış bir Pey­gam­ber ba­ ba­sı­nın, ev­la­dı­na olan tep­ki­si... Ev­lat, ba­ba­sı­nın cen­ne­ti­ni dü­şü­ne­rek dost­la­rı­nı ter­k e­dip Rah­ma­ni se­se ku­lak ver­me­si­ni is­ti­yor, küf­rün­de sa­mi­mi olan ve sa­fı­nı net­leş­ti­ren ba­ba da öf­ke­sin­den teh­dit­ler sa­vu­ru­yor... Dost­la­rı­na laf gel­me­si­ni is­te­mi­yor... Bu küf­ri inat kar­şı­sın­da ev­la­dı da ta­ra­fı ol­du­ğu dos­tun­dan bah­se­di­yor; ‘De­di ki: Se­lam ol­sun sa­na! Ben, Rab­bim­den se­nin için mağ­fi­ret is­te­ye­ce­ğim. Çün­kü Rab­bim ba­na ger­çek­ten mer­ha­ met­li ve lü­tuf­kâr­dır. Ben, si­zi de si­zin Al­lah’dan baş­ka tap­tık­la­rı­nı­zı da ter­k e­di­ yo­rum; Yal­nız Rab­bi­me dua edi­yo­rum. Rab­bi­me dua et­mek­le bed­baht ol­ma­ya­ca­ğı­mı ümit ede­rim.’ (Mer­yem/47-48)
 19. 19. 20 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Bir de ta­ri­he al­tın harf­ler­le ya­zıl­mış sa­ha­be nes­lin­den Mus’ab bin Umeyr’den bir mi­sal ve­re­lim... Mus’ab bin Umeyr Mek­ke’nin en ya­kı­şık­lı ve en zen­gin­le­rin­den bi­ri olan Mus’ab bin Umeyr şa­şa­lı bir ha­yat sü­rer­ken, son­ra na­sıl ol­ duy­sa göz­le gö­rül­me­yen bir ila­ha topye­kün kul ol­ma tek­li­fi ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı... Bir ta­raf­ta nef­si­nin is­tek­le­ri­ne pran­ga­lar vu­rul­ma­yan bir ha­yat ve o ha­ya­tın fi­gü­ran­la­rı, di­ğer ta­raf­ta her adı­mı­na tav­ si­ye ve mü­da­ha­le­ler­de (he­lal-ha­ram, mü­bah) bu­lu­nan bir ha­ yat şek­li ve zen­gin-fa­kir, kö­le din­le­me­yen, üs­tün­lü­ğün tak­va­da ol­du­ğu bir dost­luk... Bir ta­raf­ta gö­rü­nen ni­met­ler ve nef­si­nin tüm is­tek­le­ri­nin pra­tik ala­nı olan bir ha­yat, di­ğer ta­raf­ta zor­luk­lar­la mü­ca­de­le olan ve kar­şı­lı­ğın­da cen­net va­ad edi­len bir ha­yat... Da­ha doğ­ru­su bir ta­raf­ta Rah­ma­ni yol ve Rah­ma­ni dost­ luk­lar, di­ğer ta­raf­ta şey­ta­ni bir ha­yat ve şey­ta­ni dost­luk­lar... Rah­man’ın ona­yı­nı al­ma­yan tüm dost­luk­la­rın ‘şey­ta­ni’ ola­rak ad­lan­dı­rıl­dık­la­rı dost­luk­lar... El­bet­te ­ki her yo­lun yol­cu­la­rı­nın ka­rak­ter­le­ri ve ha­ya­ta ba­kış­la­rı bir­bir­le­ri­ne ben­zer ola­cak­tı... Han­gi saf’a geç­se di­ğe­ri­ne cep­he al­mış ola­cak­tı... En sev­di­ği an­ne­si­ne; ‘İs­te­di­ğin ye­re git. Ar­tık ben se­nin an­nen de­ği­lim!’ de­dir­te­ cek bir yo­lu ve o yo­lun yol­cu­la­rı­na dost ol­ma­yı seç­ti... Bu ki­tap­çık­ta Mus’ab bin Umeyr’in kah­ra­man­lık­la­rı­nı, sa­ vaş­la­rı­nı ve ha­ya­tı­nı an­la­ta­cak de­ği­lim. Be­nim için en önem­li (sah­ne); gö­rü­nen ni­met­le­ri ter­k e­dip gö­rün­me­yen ni­met­le­re ta­lip olu­nan ha­ya­tı seç­me­si­ne se­bep olan ‘ruh’un adı... Ken­di­ni­zi bir an­lık Mus’ab bin Umeyr’in ye­ri­ne ko­yun...
 20. 20. - 21Allah İle Dostluğun Önemi İs­te­di­ği­ni­zi kö­le ola­rak ala­bi­li­yor (kö­le aday­la­rı için­de ta­bi...) di­le­di­ği­ni­zi azad ede­bi­li­yor­su­nuz... He­men he­men her gün ev­len­me tek­lif­le­ri... Elit bir ta­ba­ka... Say­gın­lık... En gü­ zel giy­si­ler, gü­zel ko­ku­lar... Sı­kın­tı­sı ol­ma­yan bir ha­yat... Ai­le için­de en ufak bir dar­gın­lık,kır­gın­lık da yok... Böy­le bir ha­ya­tı ya­şa­dı­ğı­nı­zı ha­yal edin... Son­ra her na­sıl­sa böy­le bir ha­ya­ta ve için­de­ki­le­ri­ne cep­ he alıp maz­lum­lar sa­fı­na ge­çi­yor­su­nuz! Bu ter­ci­hi hiç­bir (ahi­ret bağ­la­nı­şı ke­sik) akıl ka­bul et­ mez... Se­ni do­ğu­ran an­nen; dost­la­rın­dan ve seç­ti­ğin din­den dön­men için mum gi­bi eri­ye­cek ve sen de inat! edip ka­ra­rın­ dan dön­me­ye­cek­sin! Val­la­hi bu­nun tek bir iza­hı var!.. O da; Men­fa­at üze­ri­ne bi­na edi­len dost­luk­la­rı bir ta­ra­fa atıp ger­ çek dost olan Al­lah sev­gi­si­ni kal­be yer­leş­tir­mek... Bir de Al­lah ile dost­lu­ğunu ka­nı ile is­pat et­miş ya­kın ta­rih şe­hi­di­miz­den bah­se­de­lim: ... Ya­şan­tı­sıy­la mü­ca­de­le­siy­le ve ya­zı­la­rıy­la üm­me­tin gaf­let uy­ku­sun­dan uyan­ma­sı­na ve­si­le olan, genç­le­re ci­had ru­hu­nu aşı­la­yan, inan­cı­nı ve Al­lah’a olan aş­kı­nı ip­te sal­la­na­rak is­pat­ la­yan Sey­yid Ku­tub’tan bah­se­de­lim... Ay­nı yo­lun yol­cu­la­rın­dan Ab­dul­lah Az­zam (r.a.)’ın ki­ta­ bın­da oku­muş­tum; Sey­yid Ku­tub’un son sa­at­le­ri­ni... ol­du­ğu gi­bi ak­ta­rı­yo­rum; Sey­yid Ku­tub’a şöy­le di­yor­lar­dı: “Hiç ol­maz­sa ida­mı­nın kalk­ma­sı için gel”. (Dev­let baş­ka­nın­dan özür di­le­di­ği ya da hiç ol­maz­sa ona bir ne­za­ket zi­ya­re­ti yap­tı­ğı tak­dir­de hak­kın­da­ki idam ka­ra­rı­nın kal­dı­rı­la­ca­ğı söy­le­ni­yor­du). Sey­yid Ku­tub’un bun­la­ra ce­va­bı ise şu olu­yor­du: “Na­maz­da yü­ce Al­lah’ın vah­ da­ni­ye­ti­ne şe­ha­det eden bu par­ma­ğım, ta­ğu­tun hük­mü­nü
 21. 21. 22 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? onay­la­yan tek harf da­hi yaz­ma­yı red et­mek­te­dir. Ta­ğut­tan ne­ den af di­le­ye­yim. Eğer ben hak ile mah­kum edil­miş­sem, hak­ kın hük­mü­ne ra­zı­yım. Yok eğer, ba­tıl­la mah­kum edil­miş­sem, ben ba­tıl­dan af di­le­ye­cek ka­dar al­ça­la­mam.” Dü­şün­se­ne bir; yıl­lar­ca dört du­var ara­sın­da ka­la­cak­sın, iş­ken­ce­nin her çe­şi­din­den ta­da­cak­sın, ai­le, ak­ra­ba ve da­va kar­deş­le­rin­den bi-ha­ber ola­cak­sın ve sa­na iki fark­lı tek­lif ge­ le­cek... İp ya da öz­gür­lük! Emi­nim ki şey­tan; Sey­yid Ku­tub’un ku­la­ğı­na şun­la­rı fı­sıl­ da­dı: “Eğer söy­le­dik­le­rin­den vazge­çer­sen öz­gür­lü­ğü­ne ka­vu­şur, da­van­da­ki ye­ri­ni alır, ya­rım ka­lan eser­le­ri­ni ta­mam­la­ya­rak da­va­na da­ha çok hiz­met et­miş olur­sun... Ama eğer ip’i ter­cih eder­sen da­va­na kim hiz­met eder?” Şey­tan bu... Ne­re­den bi­le­cek ki ön­ce­den kal­bi­ne ek­ti­ği Al­lah sev­gi­si­nin fi­liz­le­nip ol­gun­laş­tı­ğı­nı... Yi­ne ne­re­den bi­le­cek­ti ki?.. Aşk bu... Bir de­fa aşık ol­dun mu göz­ler kör olur, ku­lak­lar sa­ğır... İna­nı­yo­rum ki Sey­yid Ku­tub ipi ter­cih et­ti­ği an­da Cen­ne­ ti­ni gör­dü...1 İş­te bu­ra­da du­ra­lım! Ko­nu­muz ge­re­ği du­ra­lım! İp’te sal­ lan­mak ya da öz­gür­lük... Di­yo­rum ki; Sey­yid Ku­tub Al­lah’ın (c.c.) hi­da­ye­tiy­le müs­lü­man ol­du, da­va aş­kı ile mü­ca­de­le et­ti ve Al­lah sev­gi­si ile de ipi ter­cih et­ti... Val­la­hi “ip”i ter­cih et­me­si­nin al­tın­da Mus’ab mi­sa­li Al­lah aş­kı var­dı!.. 14 İmanını kanıyla sulayan kardeşlerden biri demişti: 4 Şehid olmayı kafana koyduktan sonra % 80 şehidsin... Kalan 20 sabır ve sebatına bağlı... Kardeşim doğruyu söyledi...
 22. 22. - 23Allah İle Dostluğun Önemi Şe­hid­ler­den mi­sal­ler ve­re­rek ki­ta­bı ka­lın­laş­tır­mak is­te­mi­ yo­rum. Sa­de­ce; be­de­ni, ipe gö­tü­ren ce­sa­re­tin al­tın­da­ki ger­ çek­le­re na­sıl ula­şa­bi­li­riz’e ce­vap bu­la­bil­mek is­ti­yo­rum. Ni­çin Al­lah Sev­gi­si Üze­rin­de Du­ru­yo­rum? Bu­na ina­nın ki ya­pa­ca­ğı­mız iba­det­ler­de is­tik­rar­lı olup lez­ zet al­ma­nın, olay­la­ra ve ha­ya­ta ila­hi açı­dan bak­ma­nın, im­ti­ han­da uya­nık ol­ma­nın, cen­net yo­lun­da emin adım­lar­la iler­ le­me­nin İb­ra­him (a.s.) im­ti­ha­nı mi­sa­li en çok sev­dik­le­ri­mi­zi bı­çak al­tı­na al­ma­nın ve ni­ha­ye­tin­de he­sap gü­nün­de al­nı ak çık­ma­nın yo­lu; Al­lah’a dost ol­mak­tan ge­çer. Al­lah ile dost olun­du­ğun­da cen­net yo­lun­da emin adım­ lar­la iler­le­ne­bi­le­ce­ği an­la­şıl­mış­sa ara bir baş­lık ata­rak ko­nu­ mu­za gi­riş ya­pa­lım. Kaç Çe­şit Dost­luk Var­dır? İki tür dost­luk var­dır: İyi ve kö­tü... İyi dost­luk­lar; Bir müs­lü­ma­nın müs­lü­man­la, Pey­gam­ber­le ve Al­lah ile yap­mış ol­du­ğu dost­luk­lar­dır. Kö­tü dost­luk­lar ise şey­tan ve yar­ dım­cı­la­rı ile ya­pı­lan dost­luk­lar­dır. Şe­kil 1: Bu tab­lo dün­ya­nın her ye­rin­de ge­çer­li­dir.
 23. 23. 24 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Müs­lü­ma­nın Müs­lü­man­la Olan Dost­lu­ğu Bir müs­lü­ma­nın baş­ka bir müs­lü­ma­nı ken­di­si­ne dost seç­ me­si ila­hi rı­za­yı ka­zan­dı­ran amel­ler­den­dir. Çün­kü ken­di­si­ne dost ol­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız bü­yük ya­ra­tı­cı: “Mü’min er­kek­ler ve mü’min ka­dın­lar bir­bir­le­ri­nin ve­li­ le­ri­dir­ler. İyi­li­ği em­re­der­ler, kö­tü­lük­ten sa­kın­dı­rır­lar, na­ma­zı dos­doğ­ru kı­lar­lar, ze­ka­tı ve­rir­ler ve Al­lah’a ve Ra­su­lu­ne ita­at eder­ler...” (Tev­be/71) di­yor... Ko­nu­muz ‘Al­lah ile dost­luk na­sıl ku­ru­la­bi­lir?’ ol­du­ğu için bu baş­lı­ğı­mı­zı şim­di­lik pas ge­çi­yo­ruz. Müs­lü­ma­nın Pey­gam­ber­ler­le olan Dost­lu­ğu Bir müs­lü­ma­nın Pey­gam­be­ri dost seç­me­si de­mek; tek cüm­le ile: Pey­gam­be­rin ya­şamı­nı adım adım ta­kip ede­rek her şey­de O’nu ör­nek al­mak de­mek­tir. Ama her şey­de... Bu konumuza da şim­di­lik nok­ta ko­yu­yo­ruz.2 Müs­lü­ma­nın Al­lah İle Olan Dost­lu­ğu Ko­nu­mu­za gi­riş yap­ma­dan ön­ce ce­vap­lan­ma­sı ge­re­ken so­ru­lar ol­ma­lı... 1. Al­lah’ı dost edin­mek zo­run­da mı­yız? 2. Al­lah ile dost­lu­ğun ge­ti­ri­si ne­ler­dir? 3. Al­lah’ı dost seç­me­me­nin ne tür bir zararı ola­bi­lir? Bu so­ru­la­rı­mı­za tat­min­kâr bir ce­vap bu­la­bi­lir­sek Al­lah ile dost­luk yo­lun­da ha­tı­rı sa­yı­lır bir me­sa­fe kat et­miş olu­ruz... Kı­ sa­ca de­ği­ne­lim: 1. Al­lah’ı dost edin­mek zo­run­da mı­yız? İn­sa­noğ­lu­na her nok­ta­da ‘seç­me’ hak­kı ve­ren Al­lah-u Te­ ala dost se­çi­min­de de hiç­bir zor­la­ma yap­ma­mış­tır... İs­te­di­ğin an is­te­di­ğin var­lı­ğı dost se­çe­bi­lir­sin...
 24. 24. - 25Allah İle Dostluğun Önemi İs­ter ken­di­ne Al­lah’ı ve dost­la­rı­nı dost seç, is­ter şey­ta­nı ve dost­la­rı­nı... Ama unut­ma­ya­lım ki se­çe­ce­ği­miz dost kim olur­sa ol­sun ya Al­lah’ın dos­tu­dur ya da şey­ta­nın. Ba­sit bir sı­vı­dan ya­ra­tı­lan, do­ğum ön­ce­sin­den ölüm son­ ra­sı­na ka­dar her nok­ta­da Al­lah’ın sev­gi­si­ne, ko­ru­ma­sı­na ve rah­me­ti­ne muh­taç olan in­sa­noğ­lu her ko­nu­da ha­ta yap­ma­ya mü­sa­it ya­ra­tıl­mış­tır... Du­rum böy­le olun­ca da Yü­ce Ya­ra­tı­cı yer yer uya­rı­cı­lar gön­de­re­rek kul­la­rı­nın doğ­ru yo­lu bul­ma­la­rı­ nı is­te­miş­tir. Me­se­la; Ha­ya­ta göz­le­ri­ni açan in­sa­noğ­lu­nu birçok din ile ta­nış­ma im­ka­nı bul­muş­tur... Bu din­le­rin bi­ri dı­şın­da­ki­le­ri­nin ta­ma­mı ki­şi­yi ce­hen­ne­me ulaş­tı­rır... İş­te tam bu sı­ra­da ila­hi rah­met dev­re­ye gi­re­rek; “... Al­lah’ın di­nin­den baş­ka bir din mi arı­yor­lar?..” (Al-i İm­ran/83) di­ye dik­ka­ti­ni ken­di­ne çe­ker... Ken­di­si­nin yar­dı­mı ol­ma­dan ku­lu­nun ha­ta ya­pa­ca­ğı­nı bi­ len Ya­ra­tı­cı fıt­ra­tı mu­ha­tap alan di­nin adı­nı söy­ler: “Öy­ley­se sen yü­zü­nü Al­lah’ı bir­le­yen (bir ha­nif) ola­rak di­ne, Al­lah’ın o fıt­ra­tı­na çe­vir; ki in­san­la­rı bu­nun üze­ri­ne ya­ rat­mış­tır. Al­lah’ın ya­ra­tı­şı için hiç­bir de­ğiş­tir­me yok­tur. İş­te dim­dik ayak­ta du­ran din (bu­dur). An­cak in­san­la­rın ço­ğu bil­ mez­ler.” (Rum/30) Din se­çi­min­de in­san­la­ra öz­gür­lü­ğün ve­ril­di­ği­ni ‘Din­de zor­la­ma yok­tur...’ (Ba­ka­ra/256) aye­tin­de oku­ya­bi­li­riz... Bu an­lat­tık­la­rı­mız dost se­çi­mi için de ge­çer­li... Ba­kın Ya­ ra­tı­cı­mız ne di­yor: “Kim Al­lah’ı Ra­su­lu­nu ve iman eden­le­ri dost edi­nir­se, hiç şüp­he yok, ga­lip ge­le­cek olan­lar, Al­lah’ın ta­raf­tar­la­rı­dır.” (Ma­ ide/56) Bu se­se ku­lak ve­rip ver­me­mek ta­ma­men in­san­la­rın öz­ gür­lü­ğü­ne bı­ra­kıl­mış...
 25. 25. Her ne ka­dar da dost­luk için zor­la­ma ol­ma­sa da ben şah­ sen siz­ler gi­bi cen­ne­ti­mi dü­şün­dü­ğüm için; en güç­lü, en şef­ kat­li ve en sa­bır­lı­ya dost ol­mak is­ti­yo­rum... O’nun be­nim dost­lu­ğu­ma hiç, ama hiç ih­ti­ya­cı ol­ma­ma­ sı­na rağ­men... O’nun dost­lu­ğu­nu ka­za­nan­la­rın hem dün­ya­da hem de ahi­ret­te baş­la­rı­nın ağ­rı­ma­ya­ca­ğı­nı ve kor­ku­lar­dan emin olu­ na­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum... Bu se­bep­le O’na dost ol­mak için ne ge­ re­ki­yor­sa onun ya­pıl­ma­sı la­zım... Çün­kü; ‘... Si­zin Al­lah’tan baş­ka ve­li­niz ve yar­dım­cı­nız yok­tur.’ (Tev­be/116) Ma­dem O’ndan baş­ka dos­tu­muz yok o hal­de ne du­ru­ yo­ruz? 
 26. 26. İkin­ci Bö­lüm: Al­lah İle Dost­lu­ğun Ge­ti­ri­si Ne­ler­dir?
 27. 27. Gİ­RİŞ Ego­ist ve ben­cil ya­ra­tı­lan in­sa­noğ­lu her bir amel son­ra­sı il­le de prim is­ter... Bu in­sa­noğ­lu­nun fıt­ra­tın­da var­dır... Şu­nu ya­par­sam ba­na ne var! Şöy­le ya­par­sam ba­na ne var? gi­bi... Si­yer say­fa­la­rı­nı şöy­le bir ka­rış­tır­dı­ğı­mız­da böy­le bir di­ ya­lo­ğun ya­şan­dı­ğı­nı Ra­su­lul­lah (s.a.v.)’ın am­ca­sı­na yap­mış ol­du­ğu da­vet son­ra­sın­da gö­re­bi­li­yoruz: – Ra­su­lul­lah (s.a.v.) am­ca­sı­na; “La ila­he il­lal­lah de, kur­tul!” de­di­ğin­de, “La ila­he il­lal­lah der­sem ba­na ne var?” di­yor... Yi­ne ben­ zer bir mi­sal; II. Aka­be be­ya­tın­da Pey­gam­ber (s.a.v.) hac mev­si­min­de Me­di­ne­ler­le bu­luş­tu. Ve Pey­gam­ber (s.a.v.) be­yat için Me­di­ne­ li­ler­le an­laş­mak is­te­di. O ara­da ba­zı Me­di­ne­li­ler de­di­ler ki: – Ya Resulullah! Biz sözümüzde bulunursak karşılığı ne olur?.. Resulullah (s.a.v.): – ‘Cennet’ dedi. Bu söz üzerine Medineliler: ‘Elini uzat, beyat edelim’ dediler. (Cilt: 2 İbn. Hişam s.: 446 Arapçadan) Biz­ler de ben­zer bir ta­lep­te bu­lu­na­rak; “Al­lah ile ku­ru­la­cak bir dost­lu­ğun ne tür bir ge­ti­ri­si olur? (hem bu dün­ya­da, hem de öte­ki alem­de)” di­yo­ruz.
 28. 28. 30 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ye­ni bir bö­lüm aça­rak bu so­ru­mu­za ce­vap bul­ma­ya ça­lı­ şa­lım. 1. Cehaletten Kurtulurlar. Al­lah ile dost­lu­ğu­nu kur­ma­ya ça­lı­şan­lar, bü­yük bir ih­ti­ mal­le ge­le­cek­le­ri­ni ga­ran­ti al­tı­na al­mış olur­lar; ‘Al­lah, iman eden­le­rin ve­li­si (dos­tu ve des­tek­çi­si)’dir. On­ la­rı ka­ran­lık­tan nu­ra çı­ka­rır... (Ba­ka­ra/257) Ya­ni, ce­hen­nem gü­zer­ga­hın­da ca­hil ca­hil gi­den ku­lu­na, bir şe­kil­de hi­da­yet ni­me­tin­den tat­tı­ra­rak hat de­ğiş­tir­me­si­ni sağ­lar... Ye­ni hat’tın adı; – Ken­di­si­ne, çev­re­si­ne ve Ya­ra­da­nı­na say­gı­lı, ada­let­li ve elin­den ve di­lin­den emin olu­nan bir in­san’dır. Ve bu ha­tın yol­cu­la­rı hiç­bir du­rak­ta dur­mak­sı­zın di­rek cen­ne­te gi­der­ler... Çün­kü ger­çek dost hiç­bir va­adin­den dön­mez; “Rab­bi­miz! Bi­ze, Pey­gam­ber­le­rin va­sı­ta­sıy­la va’det­tik­le­ri­ni de ik­ram et ve kı­ya­met gü­nün­de bi­zi re­zil rüs­vay et­me; şüp­he­ siz sen va’din­den cay­maz­sın!” (Al-i İm­ran/194) 2. Şey­ta­nın Ves­ve­se­le­ri­ne Kar­şı Uya­nık Olur­lar Al­lah’a dost ol­ma­nın bel­ki de en bü­yük ge­ti­ri­si... Dos­tu­ nun (Al­lah’ın) yar­dı­mıy­la en bü­yük düş­ma­na kar­şı uya­nık ola­ bi­li­yor­sun... Düş­ma­na kar­şı uya­nık ol­mak de­mek onun sal­dı­rı za­ma­nı ve tak­ti­ği­ni ön­ce­den bil­mek de­mek­tir. ‘Tak­va­ya eren­ler var ya, on­la­ra şey­tan ta­ra­fın­dan bir ves­ ve­se do­kun­du­ğun­da (Al­lah’ın emir ve ya­sak­la­rı­nı) ha­tır­la­yıp he­men ger­çe­ği gö­rür­ler.’ (A’raf/201) Al­lah’a dost olan­lar, şey­ta­nın her ves­ve­se­sinde ger­çek dost­la­rı­nın şu na­si­ha­tini ha­tır­la­yıp Al­lah’ı zik­re­de­rek Şey­ta­nı def eder­ler.
 29. 29. - 31Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? ‘Eğer şey­ta­nın fit­le­me­si se­ni dür­ter­se he­men Al­lah’a sı­ğın. Çün­kü o, işi­ten­dir, bi­len­dir.’ (A’raf/200) Çün­kü Al­lah-u Te­ala her za­man ken­di dost­la­rı­nın ya­nın­ da­dır. ‘Şüp­he­siz ki be­nim ko­ru­ya­nım Ki­tab-ı in­di­ren Al­lah’tır. Ve O bü­tün sa­lih kul­la­rı­nı gö­rüp gö­ze­tir.’ (A’raf / 196) Dost­lu­ğu­nu Al­lah’tan ya­na kul­lan­ma­yan­lar şey­ta­nın ağı­ na ta­kı­lır­lar; ‘(Şey­tan­la­rın) dost­la­rı­na ge­lin­ce, şey­tan­lar on­la­rı az­gın­lı­ğa sü­rük­ler­ler. Son­ra da ya­ka­la­rı­nı bı­rak­maz­lar...’ (A’raf/202) 3. Hu­zur­lu Olur­lar Ya­şa­ma­yı çok se­ven in­sa­noğ­lu ye­şi­liy­le göz bo­ya­yan bu dün­ya­dan ay­rıl­mak is­te­mez... Ha­ya­tı do­lu do­lu ya­şa­mak için çır­pı­nır du­rur... Ra­hat ya­şa­mak ve öl­me­mek için her tür­lü ted­ bi­re baş­vu­rur... Fa­kat bir tür­lü yaş­lı­lı­ğı ba­şın­dan sa­va­maz... her saç tel­i sı­ra­sıy­la be­yaz­la­şa­rak ‘ke­fen’ ren­gi­ni ve­rir­ler... Böy­le­ce mu­ha­ tap­la­rı­nı hu­zur­suz eder­ler... He­le de can ve mal­dan ek­sil­mey­le sı­nan­dık­la­rın­da hu­zur­suz­luk­la­rı ta­van ya­par! İş­te tam bu sı­ra­da ila­hi na­si­ha­te ku­lak ve­ren in­sa­noğ­lu şu va­ad­le­rin mu­ha­ta­bı olur; ‘... Her kim Al­lah’a bağ­la­nır­sa ke­sin­lik­le doğ­ru yo­la ile­til­ miş­tir.’ (Al-i İm­ran/101) Dost­luk ter­ci­hi­ni hu­zur ve­ren­de kul­la­nan­lar ha­yat­la­rın­ dan emin olur­lar... Böy­le­lik­le on­lar; ‘... Al­lah’ın dost­la­rı­na kor­ku yok­tur; on­lar üzül­me­ye­cek­ler de.’ (Yu­nus/62) Hem ne­den kork­sun­lar ki?! Na­sıl ol­sa Al­lah’ın yaz­dı­ğı isa­ bet ede­cek...
 30. 30. 32 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Böy­le­lik­le her ha­lu­kâr­da hu­zur­lu olur­lar... Has­ta­lık ge­ lir; sab­re­der­ler, gü­nah­la­rı dö­kü­lür... Can ve mal­dan im­ti­han edi­lir­ler; sab­re­der­ler, se­vap ka­za­nır­lar... Çün­kü Al­lah dost­la­rı şu­nu çok iyi bi­lir; ‘Doğ­ru­su gül­dü­ren de ağ­la­tan da O’dur. Öl­dü­ren de di­ril­ ten de O’dur.’ (Necm/43-44) 4. Ge­le­cek Kay­gı­la­rı Ol­maz İn­san­la­rı ümit­siz­li­ğe, cim­ri­li­ğe ve vak­tin bü­yük bir kıs­mı­nı dün­ya­ya har­ca­ma­sı­na se­bep olan, bel­ki de tek se­bep ‘Ge­le­ cek­ten en­di­şe’ kor­ku­su­dur. Bu kor­ku bir­çok ha­rama da ge­be­dir: – Ma­lın art­ma­sı için ola­sı bir; ya­lan, hır­sız­lık, hak­sız­lık, ada­let­siz­lik, rüş­vet ve hat­ta ye­ri gel­di­ğin­de ci­na­yet... Bir de var ola­nın ek­sil­me­si kor­ku­su var... Bu kor­ku da ge­ le­ce­ği bir hay­li en­di­şe­len­di­rir; – Cim­ri­lik – Sö­mü­rü­cü­lük – Te­ra­zi­de hi­le­lik... Ge­le­cek kay­gı­sı­nı ta­şı­yan bir in­san ko­lay ko­lay ka­na­at sa­ hi­bi ola­ma­ya­ca­ğın­dan ha­ya­tı­nın her ka­re­sin­de en­di­şe­ye rast­ la­nır; – Na­sıl ar­tı­ra­bi­li­rim? – Mev­cu­du na­sıl ko­ru­rum? Ta­bi­ri ca­iz­se odun gi­bi bir ha­yat! Ve bu ha­yat dost­lu­ğa za­rar ve­rir; ‘Ey iman eden­ler! Mal­la­rı­nız ve ço­cuk­la­rı­nız si­zi Al­lah’ı an­mak­tan alı­koy­ma­sın. Kim bu­nu ya­par­sa iş­te on­lar zi­ya­na uğ­ra­yan­lar­dır.’ (Mü­na­fi­kun/9)
 31. 31. - 33Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? Böy­le bir en­di­şe­yi ta­şı­yan­lar va­kit­le­ri­nin bü­yük bir ço­ğun­ lu­ğu­nu mal­la­rı ve ev­lat­la­rıy­la ge­çi­re­cek­le­ri için Al­lah’a pek va­ kit ayı­ra­maz­lar.2 Pe­ki na­sıl olur­da Al­lah’a dost olan­lar böy­le bir en­di­şe­yi ya­şa­maz­lar. Ka­na­atim­ce; Al­lah, ki­mi dost ka­bul et­miş­se ona, va­ad­le­ri­ ne kar­şı müt­hiş bir gü­ven ve te­vek­kül bi­lin­ci ver­miş­tir. Ha­liy­le, Al­lah’a dost olan ki­şi, hem ölüm ön­ce­si, hem de ölüm son­ra­sı rı­zık­la­na­ca­ğı­nı bi­lir; ‘... Kim Al­lah’tan kor­kar­sa, Al­lah ona bir çı­kış yo­lu ih­san eder. Ve ona bek­le­me­di­ği yer­den rı­zık ve­rir. Kim Al­lah’a gü­ve­ nir­se O, ona ye­ter. Şüp­he­siz Al­lah, em­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren­dir... (Ta­lak/3) ‘Al­lah, mü’min er­kek­le­re ve mü’min ka­dın­la­ra, için­de ebe­ di kal­mak üze­re al­tın­dan ır­mak­lar akan cen­net­ler ve Adn cen­ net­le­rin­de gü­zel mes­ken­ler va’det­ti. Al­lah’ın rı­za­sı ise hep­sin­ den bü­yük­tür. İş­te bü­yük kur­tu­luş­ta bu­dur.’ (Tev­be/72) Hz. Ebu Bekr (r.a) ve Hz. Ömer (r.a.)’ın in­fak­ta­ki ya­rı­şı ve Ra­su­lul­lah’ın: Tebük ci­ha­dı­na ka­tı­lan­lar­dan; Hz. Ebu Bekir (r.a.)’e: ‘Ai­le­ne ne bı­rak­tın?’ so­ru­su üze­ri­ne; ‘Al­lah ve Ra­su­lü­nü’ de­me­si­nin ar­ka­sın­da­ki sır ne aca­ba? 5. Yar­dımse­ver Olur­lar Ge­le­cek en­di­şe­si ol­ma­yan bir in­san mal’ı sev­mez. He­le de bi­rik­tir­me­yi hiç sev­mez. Hem ne di­ye bi­rik­tir­sin ki! Bi­rik­ti­ rip de şu ika­za mı mu­ha­tap ol­sun; ‘... Al­tın ve gü­mü­şü yı­ğıp da on­la­rı Al­lah yo­lun­da har­ca­ ma­yan­lar yok mu, iş­te on­la­ra elem ve­ri­ci bir aza­bı müj­de­le.’ 24 Allah'ın hiçbir ibadete ve zikre ihtiyacı yok.
 32. 32. 34 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? ‘(Bu pa­ra­lar) Ce­hen­nem ate­şin­de kız­dı­rı­lıp bun­lar­la on­la­ rın alın­la­rı, yan­la­rı ve sırt­la­rı dağ­la­na­ca­ğı gün (on­la­ra de­ni­lir ki): “İş­te bu ken­di­niz için bi­rik­tir­di­ği­niz ser­vet­tir. Ar­tık yığ­mak­ ta ol­du­ğu­nuz şey­le­rin (aza­bı­nı) ta­dın!” (Tev­be/34-35) Al­lah-u Te­ala, ken­di­si­ne dost seç­tik­le­ri ki­şi­ler­den, ‘ge­le­cek en­di­şe­si’ kor­ku­su­nu alır. Onun ye­ri­ne cö­mert­li­ği ve yar­dımse­ ver­li­li­ği ve­rir. Böy­le­lik­le Al­lah dost­la­rı­na dün­ya ma­lı fark­lı bir bo­yut ka­ za­nır; – Bi­rik­tir­dik­çe aza­lan, – Ver­dik­çe ço­ğa­lan. Dün­ya­ya kar­şı böy­le bir ba­kış açı­sı ya­ka­la­yan bir in­san ecir av­cı­sı ola­ca­ğı için çev­re­si­ne kar­şı ol­duk­ça yar­dım se­ver olur... Da­ha da ile­ri­ye gi­de­rek Re­su­lul­lah’ın (s.a.v.) şu ha­di­sin­ de­ki bah­set­ti­ği ec­re de ta­lip olur­lar: Hz. Ebu Hu­rey­re (r.a.) an­la­tı­yor: “Re­su­lul­lah (s.a.v.) bu­yur­du­lar ki: – Siz­den ön­ce ya­şa­yan­lar­dan bir tüc­car var­dı. Hal­ka borç ve­rir­di. Borç­lu­la­rı ara­sın­da fa­kir gö­rür­se hiz­met­çi­le­ri­ne: ‘Onun bor­cun­dan vaz­ge­çi­ve­rin, böy­le­ce Al­lah’ın­da bi­zim gü­nah­la­rımız­dan vaz­ge­çe­ce­ği­ni uma­rız” der­di. Al­lah da onun gü­nah­la­rın­dan vaz­geç­ti. (Bu­ha­ri, Sulh 10; Müs­lim, Mü­sa­kat 19, (1557). Ne­sei, Bü­yü 104, (7,318). 6. İn­san­lar­dan Sev­gi ve Say­gı Gö­rür­ler Ken­di­si­ne küs­me­yen her in­san, çev­re­si ta­ra­fın­dan se­vil­ mek ve say­gı du­yul­mak is­ter. Bu, in­sa­nın do­ğa­sın­da var olan fıt­ri bir is­tek­tir. Fıt­ra­tın bu se­si­ne ku­lak ver­mek is­te­yen­ler men­fa­at­le­ri ica­ bı ya ya­la­ka­lık ya­pa­rak in­san­la­rın sev­gi­si­ni is­ter­ler ya da amel­ le­ri­ne ri­ya mik­ro­bu bu­laş­tı­rır­lar.
 33. 33. - 35Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? Al­lah-u Te­ala ken­di­si­ne dost ol­mak is­te­yen­le­ri böy­le bir sı­kın­tı­dan kur­ta­ra­rak di­ğer in­san­la­rın kal­bi­ne il­ham edip (dost seç­tik­le­ri­ne) sev­gi bes­le­me­le­ri­ni sağ­lar: ‘İman edip de iyi dav­ra­nış­lar­da bu­lu­nan­la­ra ge­lin­ce, on­lar için çok mer­ha­met­li olan Al­lah, (gö­nül­ler­de) bir sev­gi ya­ra­ta­ cak­tır.’ Bir Allah dostu Resulullah’ın (s.a.v.) yanına gelerek: – Ey Allah’ın Resulü! Bana bir amel söyle ki - göster ki yaptığım zaman Allah da beni sevsin, insanlar da beni sev- sinler. Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: ‘Dünyada zahid ol; Allah seni sever ve insanların elinde- kilerine göz dikme, insanlar da seni sever.’ (İbn-Mace: Cilt 2 s. 1374 h.no: 1402. Sahiha: 944, Elbani sahihtir demiştir.) Sub­ha­nal­lah! – Al­lah’ı sev; İn­san­lar se­ni sev­sin, – Al­lah’a de­ğer ver; İn­san­lar sa­na de­ğer ver­sin, – Al­lah’ın sev­gi­si­ni ka­zan­mak için sa­lih amel­ler iş­le;1 İn­ san­lar se­ni sev­sin... Ger­çek­ten de Al­lah-u Te­ala; dost­la­rı­na iyi bir prim va­ad edi­yor; ‘Ba­na dost ol, in­san­lar se­ni sev­sin...’ 7. Za­man­la­rı Be­re­ket­le­nir Al­lah-u Te­ala her in­sa­na gün­lük, 24 sa­at­lik bir kre­di kar­tı ve­rir. Kre­di kar­tı­nın kul­la­nım alan­la­rın­da hiç­bir zor­la­ma yap­ maz. İs­te­yen is­te­di­ği yer­de ve is­te­di­ği şe­kil­de kre­di­le­ri­ni tü­ke­ te­bi­lir... Bu kar­tı is­ter pik­nik­te kul­lan, is­ter Tv iz­le­ye­rek, is­ter se­ya­ hat­te, is­ter eğ­len­ce­de, is­ter nef­si­ni sa­kin­leş­tir­mek için ne ge­re­ ki­yor­sa o yer­de kul­lan...
 34. 34. 36 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Her yer­de kul­la­na­bi­li­nen bu kar­tın il­ginç bir özel­li­ği var­ dır... Yan­lış kul­la­nıl­dı­ğın­da ya da ge­rek­siz har­ca­ma­lar ya­pıl­dı­ ğın­da öte­ki ta­raf­ta prob­lem çı­ka­rır... Kre­di kar­tı sa­hi­bi­ne bir an ön­ce ka­vuş­mak is­te­yen­ler kar­ tın ar­ka­sın­da­ki şu uya­rı­yı dik­kat­le okur­lar; ‘... her kim Rab­bi­ne ka­vuş­ma­yı umu­yor­sa, iyi iş2 yap­sın...’ (Kehf/110) Al­lah’a dost olan­lar, za­man­la­rı­nı en iyi şe­kil­de de­ğer­len­di­ rip Rab­le­ri­nin rı­za­sı­nı ka­zan­mak is­te­ye­cek­ler­dir... Bu­nun için de; ‘... boş söz­ler­le kar­şı­laş­tık­la­rın­da va­kar ile (ora­dan) ge­çip gi­der­ler.’ (Fur­kan/72) Da­ha çok sa­lih amel iş­le­me­le­ri için uy­ku­la­rın­dan ve nef­si ar­zu­la­rın­dan fe­da­kar­lık ya­pa­rak za­man­la­rı­nı be­re­ket­len­di­rir­ ler... Çün­kü Al­lah dost­la­rı için; ‘Ne ka­dar çok za­man; o ka­dar çok so­ru çöz­mek’ de­mek­ tir. 8. Kanaatkâr Olurlar Allah ile dostluğunu kuranlar sahip oldukları mülkü ya da günlük kazançlarını zenginlerin mal varlıklarıyla kıyas yapma- yarak her halukârda kanaatkâr olurlar: Bu bilinç onlara farklı anlayışlar da kazandırır: – Sabrederler – Şükrederler – Sadece Allah’tan isteyecekleri için kimsenin eline bak- mazlar. – Hiç kimseye yük olmak istmezler. Rabbin rızasını kazandıran bu tavır diğer insanların da sevgisini kazandırır... Biraz düşünüldüğünde Allah ile dost ol- manın müthiş bir getirisi olduğu anlaşılır.
 35. 35. - 37Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? Allah ile dostluğunu kuramayanlar ise pek de kanaatkâr olamazlar. Mal varlıklarını sürekli zenginlerin mal varlıklarıyla kıyas yaparlar... Ve her halukârda kendilerini fakir hisseder- ler... Böylelikle bir taraftan isyan ederken diğer taraftan zengin olmanın yollarını ararlar... Haliyle de vakitlerin büyük bir bö- lümünü dünyaya adamış olurlar.. 9. Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaşırlar. Allah’u Teala yarattığı her insanın fıtratına iyilik ve kötülü- ğe giden yolları programlamıştır: ‘..., nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kö­ tülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. (Şems/8-10)
 36. 36. Al­lah’a dost ol­mak is­te­me­yen­le­re ya da Al­lah’a dost ol­ ma­yı dü­şü­ne­meyen­le­re; is­ter is­te­mez kö­tü­lük­ler gü­zel gö­zü­ ke­cek­tir. Dost­lu­ğu­nu Al­lah’tan ya­na kul­la­nan­lar Al­lah’ın sev­me­di­ği amel­ler­den nef­ret ede­cek­le­rin­den kö­tü­lük­ler­den uzak­la­şır­lar.3 Böy­le­lik­le ha­yat­la­rı­nın her kar­esin­de doğ­ru­luk ve yar­dım­ se­ver­lik gö­rü­lür. 10. Ko­nuk­la­rı­na Sı­nır­sız İk­ram Edi­len Beldelerde Ebe­di Bir Ha­yat Ya­şar­lar Ya­ni cen­ne­te gi­rer­ler... Al­lah ile ku­ru­la­cak dost­lu­ğun ge­ti­ ri­si­nin son nok­ta­sı da di­ye­bi­li­riz bu­na... Has­ta­lı­ğın ol­ma­dı­ğı, ala­cak-ve­re­ce­ğin ol­ma­dı­ğı, bu­nal­tı­cı sı­ca­ğın ve don­du­ru­cu so­ğu­ğun ol­ma­dı­ğı, üzün­tü, ke­der, kin, adam ka­yır­ma, ada­let­siz­li­ğin ol­ma­dı­ğı, ta­ma­men zev­kin ve se­fa­nın hü­küm sür­dü­ğü bel­de­le­re ko­nuk ol­mak! ? Böy­le­si­ne bü­yük ve em­sal­siz bir ödü­le sa­hip ol­mak an­cak ve an­cak ona dost ol­mak­la müm­kün­dür... İş­te Al­lah’a dost ol­ma­ya ça­lı­şan­lar ha­yat­la­rı­nı Al­lah’ın rı­za­sı + cen­ne­te en­deks­le­dik­le­ri için cen­net­te de­re­ce­le­ri­nin art­ma­sı için olan­ca gü­cü­nü har­car­lar... Ve so­nun­da şu se­si işi­tir­ler; ‘... iş­te si­ze cen­net; yap­mış ol­du­ğu­nuz iyi amel­le­re kar­şı­lık ona va­ris kı­lın­dı­nız...’ (A’raf/43) O Bel­de­le­re Bir Göz Ata­lım; ‘Al­lah’ta on­la­rı bu yüz­den o gü­nün fe­na­lı­ğın­dan ko­rur, on­la­rın yü­zü­ne par­lak­lık ve ne­şe ve­rir. Sa­bır­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı cen­net ve ora­da­ki ipek­ler­dir. Ora­da taht­la­ra yas­la­nır­lar, ora­da ya­kı­cı sı­cak ve don­du­ru­cu so­ğuk gör­mez­ler. Mey­ve ağaç­la­rı­ nın göl­ge­le­ri üzer­le­ri­ne sark­mış ve on­la­rın ko­pa­rıl­ma­sı ko­lay­ laş­tı­rıl­mış­tır.’ (İn­san/11-14) 34 O günahı işlemeyecekleri anlamına gelmez tabi...
 37. 37. ‘... on­lar di­ken­siz se­dir ağaç­la­rı, sal­kım­la­rı sark­mış muz ağaç­la­rı, uza­mış göl­ge al­tın­da, çağ­la­ya­rak akan su ke­nar­la­ rın­da; bi­tip tü­ken­me­yen ve ya­sak da edil­me­yen bol mey­ve­ler ara­sın­da­dır.’ (Va­kıa / 27-33). ‘Şüp­he­siz mut­ta­ki­ler (ise) gü­ve­ni­lir bir ma­kam­da­dır. Bah­ çe­ler­de ve çeş­me baş­la­rın­da, in­ce ipek­ten ve par­lak at­las­tan (el­bi­se­ler) gi­ye­rek kar­şı­lık­lı otu­rur­lar. Böy­le ol­du­ğu gi­bi (ay­rı­ ca) on­la­rı, iri göz­lü hu­ri­ler­le de ev­len­dir­mi­şiz­dir. Gü­ven için­de (can­la­rı­nın çek­ti­ği) her mey­ve­yi is­ter­ler. Ora­da ilk ölüm­den baş­ka ölüm tat­maz­lar. (Sü­rek­li ya­şar­lar) ve Al­lah on­la­rı ce­ hen­nem aza­bın­dan ko­ru­muş­tur.’ (Du­han / 51-56). ‘Rah­ma­nın kul­la­rı­na va­det­ti­ği cen­ne­te, Adn cen­net­le­ri­ne gi­re­cek­ler­dir. Şüp­he­siz Onun sö­zü ye­ri­ni bu­la­cak­tır. Ora­da boş söz de­ğil, sa­de­ce esen­lik ve­ren söz­ler işi­tir­ler. Ora­da rı­zık­ la­rı­nı sa­bah ak­şam ha­zır bu­lur­lar. Kul­la­rı­mız­dan Al­lah’a kar­şı gel­mek­ten sa­kı­nan­la­rı mi­ras­çı kı­la­ca­ğı­mız cen­net iş­te bu­dur.’ (Mer­yem / 61-63). 
 38. 38. Üçün­cü Bö­lüm: Al­lah’a Dost Ola­ma­manın Zararları Ne­ler­dir?
 39. 39. ALLAH’A DOST OLAMAMANIN ZARARLARI Al­lah ile dost ol­ma­nın ge­ti­ri­le­ri bun­lar­la sı­nır­lı de­ğil şüp­ he­siz. Sa­de­ce önem­li gör­dü­ğü­müz ko­nu­la­ra de­ğin­dik... Al­lah’a dost ol­ma­nın ge­ti­ri­si­ni öğ­ren­mek dost­luk yo­lun­da önem­li bir adım; an­cak bu işin bir de ‘dost ola­ma­ma­nın gö­tü­ rü­sü’ ger­çe­ği var... Bir şe­yin el­de edi­le­me­me­si­nin ne­ye mal ola­ca­ğı­nı bil­mek o şe­yin öne­mi­ni di­le ge­ti­rir. Bu­ra­dan ha­re­ket­le Al­lah’a dost ola­ma­ma­nın ne tür bir zararı ol­du­ğu­nu bil­mek Al­lah’a dost ol­ma­nın önü­nü aça­bi­lir diyebiliriz. Ye­ni bir dos­ya aça­rak mad­de­ler ha­lin­de ko­nu­mu­zu ay­ dın­lat­ma­ya ça­lı­şa­lım: 
 40. 40. Gİ­RİŞ Ka­zan­cı bü­yük olan ya­tı­rım­dan mah­rum kal­ma­nın zararı da ay­nı de­re­ce­de bü­yük ol­ma­lı... Dost­lu­ğu­nu ka­za­nan­la­ra bu dün­ya­da ve öte­ki alem­de hu­zur ve mut­lu­luk va­ad eden Al­lah-u Te­ala, ken­di­si­nin dost­ lu­ğu­na ih­ti­yaç his­set­me­yen­le­re de ba­zı va­ad­ler­de bu­lu­nur... Özel­lik­le de seç­miş ol­du­ğu yo­lun di­ken­le­rin­den ve ne­le­re mal ola­ca­ğın­dan uzun uzun bah­se­der: ‘Al­lah’ın dı­şın­da baş­ka ve­li­ler edi­nen­le­rin ör­ne­ği ken­di­ne ev edi­nen örüm­cek ör­ne­ği­ne ben­zer. Ger­çek şu ki, ev­le­rin en da­ya­nık­sız ola­nı örüm­cek evi­dir; bir bil­se­ler­di!’ (An­ke­but/41) Dost­luk ya­tı­rı­mı­nı Al­lah dı­şın­da kul­la­nan­la­rın mi­sa­li örüm­cek yu­va­sı sağ­lam­lı­ğın­da... Ya­ni ufak bir üf­le­mey­le bo­ zu­lan bir dost­luk... Bu sa­tır­la­rı ya­zar­ken ken­di­si­ne dost ol­mak is­te­di­ğim Ya­ra­ tı­cı­mın şu ör­nek­len­dir­me­si gel­di ak­lı­ma; “On­lar ge­mi­ye bin­dik­le­ri za­man, di­ni yal­nız­ca O’na ‘ha­ lis kı­lan gö­nül­den bağ­lı­lar’ ola­rak Al­lah’a yal­va­rıp ya­ka­rır­lar. Ama on­la­rı ka­ra­ya çı­ka­rıp kur­ta­rın­ca, he­men şirk ko­şar­lar.” (An­ke­but/65) Dost­luk kav­ra­mı­nın da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı için ken­di­mi­zi bir an­lık, bah­se­di­len ge­mi­de his­se­de­lim. Ka­ra­dan yüz­ler­ce mil uzak­lık­ta de­ni­zin tam or­ta­sın­da bir nok­ta gi­bi olan ge­mi­de...
 41. 41. 46 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ani­den gök ka­ra­rı­yor, de­niz; dur­gun­lu­ğu­nu de­va­sa dal­ ga­la­ra bı­ra­kı­yor... Ve müt­hiş bir fır­tı­na he­men ar­ka­sın­da fıt­ri bir kor­ku; – N’olu­yo­ruz?! Ce­vap çok açık; – ‘Dost­luk’ der­sin­den im­ti­han olu­yor­su­nuz... Dost­lu­ğu­nu Al­lah’tan ya­na kul­la­nan­lar kı­sa sü­ren fıt­ri bir pa­nik­ten son­ra te­vek­kül eder­ler... Bi­lir­ler ki de­ni­zin sa­hi­bi de O, dal­ga­la­rın sa­hi­bi de O, ge­mi­nin sa­hi­bi de O... Ya­rat­tık­la­rı­ nın her tür­lü ta­sarruf yet­ki­si­nin sa­hi­bi de O... Yi­ne bi­lir­ler ki Al­lah’tan baş­ka hiç­bir dost ken­di­le­ri­ni o gir­dap­tan kur­ta­ra­maz... Ge­mi­ye bin­me­den ön­ce­ki dua ve te­vek­kü­lün ay­nı­sı­nı ge­ mi­de de ser­gi­ler­ler, inin­ce de ser­gi­ler­ler... Sa­de­ce, baş­la­rı sı­kı­ şın­ca Rab­le­ri­ne mü­ra­ca­at et­mez­ler... Çün­kü on­lar çok iyi bi­lir­ler ki ger­çek dost iyi za­man­da da ha­tır­la­yan ve ha­tır­la­nan­dır... Dost­lu­ğu­nu şey­tan ve dost­la­rı­na ya­tı­rım ya­pan­lar da Al­ lah’a yal­va­rır­lar... Hem de ne yal­va­rış! El­le­ri­ni açıp Al­lah’a yal­var­ma­la­rıy­la far­kın­da ol­ma­dan bir ger­çe­ği hay­kı­rır­lar... San­ki on­lar şöy­le der­ler; – Al­lah’ım! Ge­mi­nin sal­lan­ma­sıy­la örüm­cek yu­va­sı mi­sa­li sen dı­şın­da dost seç­ti­ği­miz in­san­lar biz­le­ri ne gö­rür, ne yal­var­ ma­la­rı­mı­za ku­lak ve­rir ne de biz­le­ri bu sı­kın­tı­dan kur­ta­rır! – Al­lah’ım! Sen biz­le­ri gö­ren ve işi­ten­sin! – Al­lah’ım! Dur­gun de­ni­zi ha­re­ke­te ge­çir­me­ye gü­cü ye­ten ve tek­rar sa­kin­leş­tir­me­ye ka­dir olan bir tek sen­sin! Yal­var­ma­lar, ka­ra gö­rü­nün­ce­ye ka­dar de­vam eder.
 42. 42. - 47Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? 1. Al­lah’ı Dost Seç­me­yen­le­rin Du­ala­rı Yan­lış Ad­re­se Gi­der. Ya­ra­tı­lı­şı ge­re­ği her nok­ta­da Al­lah’a muh­taç ya­ra­tı­lan in­ sa­noğ­lu -im­ti­han için- sı­kın­tı ve mu­si­bet­ler­le de­ne­nir... Sı­kın­tı­ la­ra ve el açıp yal­var­ma­la­ra ce­vap ve­re­bi­len tek mer­ci; kul­la­ rı­nın ter­cih­le­ri­ne ba­kar... Ki­mi el­ler, dua gü­zer­ga­hın­dan sap­ma­dan Rab­le­riy­le ile­ ti­şim ku­rar­ken ki­mi el­ler de de­va­yı baş­ka ad­res­ler­de arar­lar... İş­te bu­ra­da dost se­çi­mi­nin getirisi ve götürüsüne rast­la­nır: ‘El açıp yal­var­ma­ya la­yık olan an­cak O’dur. O’nun dı­şın­da el açıp dua et­tik­le­ri on­la­rın is­tek­le­ri­ni hiç­bir şey­le kar­şı­la­ya­ maz­lar. On­lar an­cak ağ­zı­na gel­sin di­ye su­ya doğ­ru iki avu­cu­ nu açan kim­se gi­bi­dir. Hal­bu­ki (su­ya ağ­zı­na gö­tür­me­dik­çe) su onun ağ­zı­na gi­re­cek de­ğil­dir. Ka­fir­le­rin du­ası he­de­fi­ni şa­şır­ mış­tır.’ (Rad/14) 2. Al­lah’a Dost Ol­ma­yan­lar Ce­ha­let­ten Kur­tu­la­maz­lar. Ta­ri­hin han­gi dö­ne­mi­ne ba­kar­sa­nız ba­kın, vah­ye ku­lak ver­me­yen­le­rin fer­di ve sos­yal ya­şan­tı­la­rın­da bir­bir­le­rin­den il­ ginç ce­ha­let­le­re rast­lar­sı­nız... Bir in­san dü­şü­nün; ko­nu­şa­ma­yan, dü­şü­ne­me­yen ve sa­ man yi­yen bir hay­va­na, ya­ni ine­ğe ta­pı­yor! Bir in­san dü­şü­nün; yi­ne bir in­san eliy­le ya­pı­lan cam­dan ya­pı­lan -na­zar bon­cu­ğu- bir bon­cu­ğun na­za­rı def ede­ce­ği­ne ina­nı­yor.4 Yi­ne bir in­san dü­şü­nün5 ; aşa­ğı­lık komp­lek­sin­den ci­ğer pa­ re­si kız ço­cu­ğu­nu di­ri di­ri gö­me­bi­li­yor... Ya da aç­lık kor­ku­suy­ la ço­cuk­la­rı­nı öl­dü­re­bi­li­yor... 44 Bu gücü camda nasıl görüyorlar hâlâ anlayabilmiş değilim... 54 'Bir insan düşünün' değilde, 'insana benzeyen bir canlı düşünün' ifad - si daha doğru olurdu...
 43. 43. 48 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? As­lın­da vah­yi ih­ti­yaç his­set­me­yen akıl, ce­ha­let için­de yüz­ mek zo­run­da... Çün­kü; ‘Al­lah, ina­nan­la­rın dos­tu­dur, on­la­rı ka­ran­lık­lar­dan ay­dın­ lı­ğa çı­ka­rır. İn­kar eden­le­re ge­lin­ce, on­la­rın dost­la­rı da ta­ğut­tur, on­la­rı ay­dın­lık­tan alıp ka­ran­lı­ğa! gö­tü­rür...’ (Ba­ka­ra/257) Hem de kap­ka­ran­lı­ğa! Al­lah’ın söz­le­ri­ne ku­lak ver­me­ye­cek ka­dar ka­ran­lı­ğa! Al­ lah’ın var olan hü­küm­le­ri­ni tak­ma­yıp unut­kan6 olan akıl­la hü­ küm ko­ya­cak ka­dar ka­ran­lı­ğa!! Sün­ne­tul­lah, dün­ya­nın her ye­rin­de ve ça­ğın her sa­ni­ye­ sin­de hiç ak­sa­ma­dan iş­ler; Al­lah; ken­di­si­ni dost seç­me­yen­le­ri ka­ran­lı­ğın or­ta­sın­da yalnız bı­ra­kır... Ve hiç­bir güç (ken­di­si dı­şın­da) on­la­rı ora­da ay­dın­lı­ğa çı­ka­ra­maz... Çün­kü; ‘... Si­zin için Al­lah’tan baş­ka ne bir dost ne de bir yar­dım­cı var­dır.’ (Tev­be/116) 3. Al­lah’a Dost Ol­ma­yan­lar­da Rı­zık En­di­şe­si Gö­rü­lür. Al­lah’a dost olan­lar da­ha ken­di­le­ri doğ­ma­dan ön­ce dün­ ya­daki yi­ye­cek ve içe­cek mik­tar­la­rı­nın ön­ce­den ya­zıl­dı­ğı­na iman et­tik­le­ri için rı­zık en­di­şe­si ya­şa­maz­lar... Bi­lir­ler ki, “Yer­yü­zün­de yü­rü­yen her can­lı­nın rız­kı, yal­nız­ca Al­lah’ın üze­ri­ne­dir...” (Hud/6) İm­ti­han­la­rı ge­re­ği ge­len rı­zık­ta bir azal­ma ya da art­ma ol­ du­ğun­da, akıl­la­rı­nı suç­la­yıp öv­mez­ler... Bi­lir­ler ki o an ge­len so­ru­nun ce­va­bı üç se­çe­nek­li­dir: 64 İnsanoğlunun cehaleti yazdıklarımızla sınırlı değil. Cehalet öyle bir mikroptur ki bir bulaştı mı kişinin onurunu, namusunu, kişiliğini ve değer yargılarını yerinden oynatıp felç yapar...
 44. 44. - 49Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? – Sa­bır – Şü­kür – Ve is­yan... On­lar ilk iki­yi işa­ret­ler­ler... Al­lah’a dost ol­ma­yan­lar rı­zık ve­ren mer­ci­nin -her ne ka­ dar da rız­kı ve­ren Al­lah ol­du­ğu­nu söy­le­se­ler de- akıl­la­rı, dev­ let­le­ri ya da pat­ron­la­rı ol­du­ğu­na ina­nır­lar... Böy­le­lik­le rı­zık ko­nu­sun­da şirk vi­rü­sü­ne müp­te­la ol­muş olur­lar... En ufak bir sı­kın­tı­da, ‘aç ka­lı­rım’ kor­ku­su ira­de­le­ri­nin önü­ne ge­çer ve çor­ba­da­ki ka­şık sa­yı­sı­nı azalt­mak için ço­cuk­ la­rı­nı öl­dü­rür­ler... Böy­le­lik­le rı­zık­la­rı­nın azal­ma­ya­ca­ğı­na inan­ mış olur­lar... Oy­sa ki; ‘Yer­yü­zün­de yü­rü­yen her can­lı­nın rız­kı, yal­nız­ca Al­lah’a ait­tir...’ (Hud/6) Dün­kü ca­hi­liy­ye aç ka­lı­rım di­ye ço­cuk­la­rı­nı öl­dü­rür­ken, bu gün­kü ca­hi­liy­ye ba­ka­mam kor­ku­suy­la bir ya da iki ta­ney­le ye­tin­mek du­ru­mun­da ka­lı­yor... Dost­lu­ğu­nu ‘ER­REZ­ZAK’tan ya­na kul­la­nan­lar; ‘... (Al­lah rı­za­sı için) har­ca­yan kim­se­le­re bü­yük mü­kâ­fat var­dır.’ (Ha­did/7) ila­hi pi­ri­min­den yo­la çı­ka­rak; ‘... mal­la­rı­nı ge­ce, gün­düz, giz­li ve açık in­fak eder­ler.’ (Ba­ ka­ra/274) Hem de; ‘... bol­luk­ta ve dar­lık­ta Al­lah için har­car­lar...’ (Ba­ka­ ra/236) ‘Er-rez­zak’a dost ol­ma­yan­lar ge­le­cek­le­ri­ni kur­tar­mak adı­ na mal üs­tü­ne mal yı­ğar­lar... Ha­liy­le de aza­lır kor­ku­suy­la cim­ ri­le­şir­ler...
 45. 45. 50 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ba­ka­lım en bü­yük dost cim­ri­ze­de­ler için ne di­yor; ‘Al­lah’ın ke­re­min­den ken­di­le­ri­ne ver­dik­le­ri­ni (in­fak­ta) cim­ri­lik gös­te­ren­ler, san­ma­sın­lar ki o, ken­di­le­ri için ha­yır­lı­dır; ter­si­ne bu on­lar için pek fe­na­dır. Cim­ri­lik et­tik­le­ri şey de kı­ ya­met gü­nün­de bo­yun­la­rı­na do­la­na­cak­tır. Gök­le­rin ve ye­rin mi­ra­sı Al­lah’ın­dır. Al­lah bü­tün yap­tık­la­rı­nız­dan ha­ber­dar­dır.’ (Al-i İm­ran/180) 4. Al­lah’ı Dost Seç­me­yen­le­rin Yap­mış Ol­duk­la­rı Ha­yır­lar Bo­şa Gi­der: İn­san­la­rı ya­ra­ta­rak ken­di­si­ne -her ko­nu­da- ita­at edil­me­si­ ni is­te­yen bü­yük Ya­ra­tı­cı, in­san­la­rın fıt­ra­tı­na ba­zı şey­ler prog­ ram­la­mış­tır: Dün­ya­nın her ye­rin­de -ih­ti­yaç sa­hi­bi­ne kar­şı- yar­dım et­ mek is­te­yen in­san­la­ra rast­la­mak müm­kün... Ki­mi in­san var­dır fıt­ra­tın dev­re­ye gir­me­siy­le pa­muk el­le­ri­ ni ce­bi­ne gö­tü­rür­ken, ki­mi de; fıt­rat + se­vap man­tı­ğıy­la ha­yır iş­le­me­ye ça­lı­şır... Sa­de­ce fıt­ra­tın dev­re­ye gir­me­si ‘ri­ya’ya ge­be­dir... Ya­pı­lan ha­yır­lar­da da­ha çok gös­te­riş ve adı­nın anıl­ma­sı var­dır... – Ca­mi yap­tı­rır­lar; adı ko­nur. – Okul yap­tı­rır­lar; adı ko­nur. – Çeş­me yap­tı­rır­lar; adı ko­nur. Akıl­la­rı sı­ra ba­zen; – Na­ma­zı­mız yok ama; yap­mış ol­du­ğu­muz ha­yır­la­rı han­gi müs­lü­man­lar ya­pı­yor!’
 46. 46. - 51Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? Ya da – Yap­tık­la­rı­mız iba­det de­ğil mi? di­ye­rek vic­dan­la­rı­nı ra­hat­ lat­ma­ya ça­lı­şır­lar... Oy­sa ki bir ame­lin Al­lah ka­tın­da ka­bul edi­le­bil­me­si için Kur’an ve Sünnet ‘kanunlara uy­gun­luk + İh­las’ şar­tı var­ dır... Al­lah ile dost­luk kur­ma­yan­lar -ku­ra­ma­yan­lar ömür­le­ri­nin son­la­rı­na doğ­ru bi­rik­tir­miş ol­duk­la­rı mal­la­rın ta­ma­mı­na ya­kı­ nı­nı ha­yır(!) ku­rum­la­rı­na hi­be eder­ler...7 Yap­mış ol­duk­la­rı hi­be, Al­lah ka­tın­da şöy­le kar­şı­la­nır: “On­la­rın har­ca­ma­la­rı­nın ka­bul edil­me­si­ni en­gel­le­yen, On­ la­rın Al­lah ve Ra­su­lü­nü in­kar et­me­le­ri, na­ma­za an­cak üşe­ne­ rek gel­me­le­ri ve is­te­me­ye­rek har­ca­ma­la­rın­dan baş­ka bir ­şey de­ğil­dir.” (Tev­be/54) ‘Biz onların işlediği her ameli ele alıp saçılmış toz zerreleri yaparız.’ On­lar, yap­mış ol­duk­la­rı ha­yır(!) ame­li­ne kar­şı­lık -dün­ya­ da- bir ‘pla­ket’le ödül­len­di­ri­lir­ken, Al­lah ile dost­lu­ğu­nu sağ­ lam te­mel­le­re atan­la­rın ha­yır amel­le­ri­nin dün­ya­da­ki kar­şı­lı­ğı; ‘Siz hay­ra ne har­car­sa­nız, Al­lah onun ye­ri­ne baş­ka­sı­nı ve­ rir...’ (Se­be/39) iken, Ahi­ret­te­ki kar­şı­lı­ğı ise; “Al­lah yo­lun­da mal­la­rı­nı har­ca­yan­la­rın ör­ne­ği, ye­di ba­şak bi­ti­ren bir da­ne gi­bi­dir ki, her ba­şak­ta yüz da­ne­dir.” 5. Al­lah İle Dost­lu­ğu­nu Ku­ra­ma­yan­lar Nefs’le­ri­nin Dos­tu Olur­lar. Yü­ce Ya­ra­tı­cı ya­rat­tı­ğı her in­sa­na; kö­tü­lü­ğü em­re­den nefs ile, iyi­yi kö­tü­den ayırt ede­bi­le­cek bir akıl ver­miş­tir.8 74 Öbür tarafa götüremeyeklerine yakınen iman ederler... Ah! bu imanları akidelerine de yansısaydı!... Vallahi meleklerle musafaha ederlerdi... 84 İmtihana tabi tutulmayan 'aklı olmayanlar' müstesna.
 47. 47. 52 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Va­hiy­le des­tek­le­nen akıl; nef­sin diz­gin­le­ri­ni el­le­rin­ de tu­tar. Her kö­tü­lü­ğü em­re­diş­te, ger­çek dos­tu­nun bir uya­rı­sı -na­si­ha­ti ile sus­tur­ma­ya ça­lı­şır... Ve ge­nel­de nef­si­ne kar­şı ga­lip ge­lir... Ay­nı ba­şa­rı­yı Al­lah ile dost­lu­ğu­nu ku­ra­ma­yan­lar­da gö­re­ mez­si­niz... On­lar için, nefs ne di­yor­sa o! Ba­ka­lım Al­lah-u Te­ala nefs’i na­sıl ta­nım­lı­yor: “... Nef­si­mi te­mi­ze çı­kar­mı­yo­rum. Çün­kü nefs aşı­rı şe­kil­ de kö­tü­lü­ğü em­re­der; Rab­bim acı­yıp ko­ru­muş baş­ka...” (Yu­ suf/53) Hz. Yu­suf’un ağ­zın­dan çı­kan cüm­le­ler; “... Nefs aşı­rı şe­kil­de kö­tü­lü­ğü em­re­der...” He­le de ila­hi yar­dım yok­sa! O nefs ki­şi­yi ce­hen­ne­me ka­ dar sü­rük­ler... Çün­kü nef­sin di­ni yok­tur... Çün­kü nefs ki­şi­nin hay­van­lar gi­bi -hat­ta da­ha da aşa­ğı­lık bir şe­kil­de ya­şa­ma­sı­nı is­ter... Çün­kü nef­sin işi bu... Kö­tü­lü­ğü em­re­den nef­sin mu­ha­ta­bı pey­gam­ber bi­le ol­ sa,9 -dost­luk eli uza­tıl­ma­dı­ğın­da- ba­şa­rı­lı ol­ma­sı için hiç­bir se­ bep yok... Bir Pey­gam­be­rin nef­si ile mü­ca­de­le­si Kur’an’da şöy­le di­le ge­li­yor: ‘Evin­de bu­lun­du­ğu ka­dın, onun nef­sin­den mu­rat al­mak is­te­di, ka­pı­la­rı iyi­ce ka­pat­tı ve “Hay­di gel.” de­di. O da “Ha­şa, Al­lah’a sı­ğı­nı­rım! Zi­ra ko­ca­nız be­nim ve­li­ni­me­tim­dir, ba­na gü­ zel dav­ran­dı. Ger­çek şu ki, za­lim­ler if­lah ol­maz!” de­di.’ ‘An­dol­sun ki, ka­dın O’na mey­let­ti. Eğer Rab­bi­nin işa­ret ve ika­zı­nı gör­me­sey­di o da ka­dı­na mey­let­miş­ti. İş­te böy­le­ce biz, kö­tü­lük ve fuh­şu on­dan uzak­laş­tır­mak için (de­li­li­mi­zi gös­ter­ dik) Şüp­he­siz O ih­las­lı kul­la­rı­mız­dan­dı. (Yu­suf/23-24) 94 Peygamberler Allah'ın Kontrolünde oldukları için günah işlemezler.
 48. 48. - 53Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? Ken­di­ni­zi bir an­lık Hz. Yu­suf ye­ri­ne ko­yun...10 Ay­nı oda­ da... Al­lah’tan baş­ka gö­ren yok... Töv­be ka­pı­sı ar­dı­na ka­dar açık... İn­san­la­ra ör­nek ol­ma­ya ça­lı­şan bir uya­rı­cı­sı­nız... Çok çok dik­kat­li ol­ma­nız ge­rek­me­si­ne rağ­men o ba­ya­na mey­le­di­yor­su­nuz... Nef­si­niz bir - sı­fır öne ge­çe­cek­ken ila­hi bir uya­rıy­la ken­di­ ni­ze ge­li­yor­su­nuz... Da­ha doğ­ru­su; ‘... Ken­di he­ve­si­ne uyan­dan da­ha sa­pık kim ola­bi­lir!..’11 aye­ti­ne mu­ha­tap ola­cak­ken, dost­luk ya­tı­rı­mı­nı ila­hi güç­ ten ya­na kul­lan­dı­ğı­nız için O si­zi nef­si­niz­le baş ba­şa bı­rak­mı­ yor ve ‘... Al­lah’tan bir uya­rı­cı ol­mak­sı­zın...’12 la des­tek­li­yor. Hü­la­sa; Al­lah ile ile­ti­şim ha­lin­de ol­ma­yan her ira­de, nef­ sin se­si­ne ku­lak ve­rir. Ki­şi­nin, ken­di nef­si ile dost­lu­ğu Onu ilah­laş­tır­ma­ya ka­dar var­dı­rır... ‘He­va ve he­ve­si­ni tan­rı edi­nen ve Al­lah’ın (ken­di ka­tın­da­ ki) bir bil­gi­ye gö­re sap­tır­dı­ğı, ku­la­ğı­nı ve kal­bi­ni mü­hür­le­di­ği, gö­zü­nün üs­tü­ne de per­de çek­ti­ği kim­se­yi gör­dün mü? Şim­di onu Al­lah’tan baş­ka kim doğ­ru yo­la eriş­ti­re­bi­lir? Hâ­lâ ib­ret al­ma­ya­cak mı­sı­nız?’ (Ca­si­ye/23) Aman Al­lah’ım! Al­lah’ı ken­di­le­ri­ne dost se­çe­me­yen­ler -seç­me­yen­ler ne ka­dar da za­rar­da­lar!.. Hak­ka kar­şı ku­la­ğın sa­ğır, ger­çek­le­re kar­şı gö­zün kör ve ina­nı­şa kar­şı kal­bin mü­ hür­lü! 6. Al­lah İle Dost­lu­ğu­nu Ku­ra­ma­yan­lar ‘Hu­zur’suz Olur­lar. Al­lah ile dost­lu­ğu­nu ku­ran­lar ken­di­le­ri­ne isa­bet eden her tür­lü mu­si­be­te sab­re­der­ler... Bi­lir­ler ki ya­pa­cak­la­rı sab­rın kar­ şı­lı­ğın­da Al­lah ile be­ra­ber ol­mak var; 104 Erkek okuyucular için tabi... 114 Kasas, 50 124 Kasas, 50
 49. 49. 54 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? ‘... Çün­kü Al­lah mu­hak­kak sab­re­den­ler­le be­ra­ber­dir.’ (Ba­ ka­ra/153) Yi­ne bi­lir­ler ki; ‘... Al­lah sab­re­den­le­ri se­ver.’ (Al-i İm­ran/146) Ve yi­ne bi­lir­ler ki; ‘... Yal­nız sab­re­den­le­re, mü­ka­fât­la­rı he­sap­sız öde­ne­cek­tir.’ (Zü­mer/10) Dost­lu­ğu­nu Al­lah’tan ya­na kul­lan­ma­yan­lar, ne­fis­le­ri­ne (Can’a) isa­bet eden mu­si­bet­le­re kar­şı ay­nı sab­rı gös­te­re­mez­ ler... Sa­bır ye­ri­ne is­yan se­çe­ne­ği­ni tuş­lar­lar... Dün­ya­yı cen­ net gör­dük­le­ri için o zevk­ten mah­rum kal­mak sı­kar ruh­la­rı­nı... Hu­zur­suz olur­lar... Dün­ya­la­rı ka­ra­rır... Çün­kü; Al­lah, sa­de­ce ken­di dost­la­rı­nın kal­bi­ne hu­zur ve gü­ven ver­di; ‘... Al­lah, o (mü’min)le­rin kalp­le­rin­den ge­çe­ni bil­di­ği için on­la­rın üze­ri­ne hu­zur ve gü­ven in­dir­di...’ (Fe­tih/18) Hu­zur ve gü­ve­nin va­ad et­me­di­ği tüm dost­luk­lar ‘su­ni’dir... Ve men­fa­at­le­rin bit­ti­ği ye­re ka­dar­dır... 7. Al­lah İle Dost­lu­ğu­nu Ku­ra­ma­yan­lar İn­san­la­rın En İyi Şe­kil­de Na­sıl Mut­lu Ya­şa­ya­cak­la­rı­nı Bi­le­ mez­ler.... Ken­di­le­ri de Mut­lu Ola­maz­lar. İn­san­lar top­lum için­de mut­lu ya­şa­ya­bil­me­k için ba­zı ka­ nun­la­ra ih­ti­yaç his­se­der­ler... Çün­kü in­sa­nın ol­du­ğu yer­de ade­ let­siz­lik­le­rin, hak­sız­lık­la­rın, tar­tış­ma­la­rın ol­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır... Ha­liy­le ta­ma­men ken­di fıt­rat­la­rı­na uyum­lu ve ade­le­tin ön pla­ na çık­tı­ğı bir yö­ne­tim al­tın­da yö­ne­til­mek is­ter­ler... Kur’an ve ha­dis­le­rin gir­miş ol­du­ğu top­rak­lar­da iki tür yö­ ne­tim şek­liy­le kar­şı­la­şır­lar; – İla­hi ve – Be­şe­ri yö­ne­tim
 50. 50. - 55Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? Ya­ni; in­san­la­rın en iyi şe­kil­de na­sıl ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­ni sa­de­ ce Al­lah bi­lir. Ya da: İn­san­la­rın en iyi şe­kil­de na­sıl ya­şa­ya­cak­la­rı­nı pis bir sı­vı­ dan ya­ra­tı­lan in­san bi­lir... Dost­lu­ğu­nu Al­lah’tan ya­na kul­la­nan­lar in­san­la­rın fıt­ra­tı­nı en iyi bi­le­nin ka­nun­la­rı­na uy­mak is­ter­ler... Çün­kü bi­lir­ler ki o ka­nun­lar­da adam ka­yır­mak yok, hak­sız­lık yok, yol­suz­luk yok...13 Yi­ne bi­lir­ler ki o ka­nun­la­ra uyul­du­ğun­da bu ta­raf­ta mut­lu olu­nur­ken di­ğer ta­raf­ta ucu cen­ne­te ka­dar gi­der... 8. Me­lek­le­rin Dost­lu­ğun­dan Mah­rum Ka­lır­lar.. Gü­nah iş­le­me­ye mey­yal ya­ra­tı­lan in­sa­noğ­lu ara sı­ra şey­ ta­nın ves­ve­se­le­ri­ne ku­lak ve­re­rek gü­nah iş­ler... Bu mü­kem­mel di­nin sa­hi­bi de kul­la­rı­na acır ve töv­be ka­pı­sı­nı ge­ce-gün­düz açık tu­tar. Dost­lu­ğu­nu ken­din­den ya­na kul­la­nan­lar, iş­le­dik­le­ri gü­ nah­la­rın he­men aka­bin­de töv­be ede­rek; “Al­lah’ın ka­bul ede­ce­ği töv­be, an­cak bil­me­den kö­tü­lük edip­de son­ra tez el­de eden­le­rin töv­be­si­dir; iş­te Al­lah bun­la­ rın tev­be­si­ni ka­bul eder...” (Ni­sa/17) Rab­le­ri­nin sev­gi­si­ni ka­za­nır­lar: ‘... Şu­nu iyi bi­lin ki, Al­lah tev­be eden­le­ri de se­ver...’ (Ba­ ka­ra/222) Al­lah’ın sev­gi­si­ni ka­za­nan her kul töv­be için el­le­ri­ni aç­tı­ ğın­da, bel­ki de mil­yar­lar­ca nur­dan el­ler onun için Rab­le­rin­ den ba­ğış­lan­ma di­le­ye­rek du­ala­rı­na eş­lik eder­ler; “Ar­şı yük­le­nen ve bir de onun çev­re­sin­de bu­lu­nan­lar (me­ lek­ler), Rab­le­ri­ni hamd ile tes­bih eder­ler, O’na iman eder­ler. Mü’min­le­rin de ba­ğış­lan­ma­sı­nı is­ter­ler: Ey Rab­bi­miz! Se­nin 134 3/108, 21/112
 51. 51. 56 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? rah­met ve il­min her şe­yi ku­şat­mış­tır. O hal­de töv­be eden ve se­nin yo­lu­na gi­den­le­ri ba­ğış­la, on­la­rı ce­hen­nem aza­bın­dan ko­ru! (der­ler)” (Mü’min/17) Dü­şün­se­ni­ze bir! Gü­nah iş­le­yen siz­si­niz, ba­ğış­lan­ma­nız için Rab­le­ri­ne yal­va­ran­lar; me­lek­ler... Ve böy­le bir di­ya­lok’­tan ha­ber­siz ya­şa­yıp gü­nah iş­le­yen siz­si­niz, mil­yar­lar­ca ağız­dan ba­ğış­lan­ma­nı­zı is­te­yenler me­lek­ler!.. Bu­nu izah ede­cek hiç­bir akıl ta­nı­mı­yo­rum! Ol­sa ol­sa Rab­ bi­mi­zin ken­di dos­tu­na özel bir rah­me­ti!.. Bir an­lık iş­le­di­ği­niz gü­nah­tan son­ra ba­ğış­lan­mak için iki el­le­ri­ni­zi gö­ğe doğ­ru aç­tı­ğı­nı­zı ve ay­nı an­da gök­yü­zün­de mil­ yar­lar­ca me­le­ğin; “Rab­bi­miz! On­la­rı da, on­la­rın ata­la­rın­dan, zev­ce­le­rin­den, ne­sil­le­rin­den iyi olan­la­rı da ken­di­le­ri­ne va­ad et­ti­ğin Adn cen­ net­le­ri­ne koy...” ‘Bir de on­la­rı, her tür­lü kö­tü­lük­ler­den ko­ru. O gün sen ki­mi kö­tü­lük­ler­den ko­rur­san onu rah­me­ti­ne maz­har et­miş olur­sun. Bu en bü­yük kur­tu­luş­tur.’ (Mü’min/8-9) Bu­na ina­nın ki ba­ba­nız bi­le adı­nı­za böy­le bir duada bu­ lun­maz! İş­te, Al­lah ile dost ol­mak is­te­yen­ler ya­pa­ca­ğı töv­be ve du­ ala­rı­nın ar­ka­sı­na mil­yar­lar­ca me­le­ği de ala­rak ba­ğış­lan­ma ola­ sı­lı­ğı­nı yük­sel­tir­ler... Pe­ki, dost­lu­ğu­nu Al­lah’tan ya­na kul­lan­ma­yan­lar? 9. İz­ze­ti Ya­ka­la­ya­maz­lar... Ya­ni Zil­let İçin­de­dir­ler. Za­yıf ya­ra­tı­lan in­sa­noğ­lu güç­lü­nün ya­nın­da yer ala­rak ge­ le­ce­ği­ni te­min al­tı­na al­mak is­ter... Ve kar­şı­sı­na iki fark­lı güç çı­kar; – Al­lah ve dost­la­rı
 52. 52. - 57Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? – Şey­tan ve dost­la­rı Gü­cü, gö­rünüşte - ba­rut’ta - ara­yan­lar zil­let dos­ya­sı­na adı­nı yaz­dı­ra­rak iz­zet­li ol­du­ğu­nu zan­ne­der­ler... Oy­sa ki; “Mü’min­le­ri bı­ra­kıp­da ka­fir­le­ri dost edi­nen­ler, on­la­rın ya­ nın­da iz­zet (güç ve şe­ref) mi arı­yor­lar? Bil­sin­ler ki bü­tün iz­zet yal­nız­ca Al­lah’a ait­tir.” (Ni­sa/139) 10. Sı­kın­tı­lı Bir Ha­yat Ya­şar­lar. Al­lah’a dost ol­ma­yı ih­ti­yaç his­set­me­yen­ler her ne ka­dar da şa­şa­lı bir ha­yat ya­şı­yor­lar­mış gi­bi gö­rün­se­ler­de iç dün­ya­ la­rı hiç de öy­le de­ğil­dir... Bir de­fa dün­ya­yı çok sev­dik­le­ri için bu bel­de­le­ri ter­ket­mek­ten çok kor­kar­lar... Dün­ya­da do­lu do­lu ya­şa­ma­la­rı için çok ça­lış­mak zo­run­da ka­lıp kay­bet­me­me kor­ku­su ya­şar­lar... Ya­şa­dık­la­rı bu iç sı­kın­tı dö­nem dö­nem dı­şa da yan­sır. İf­las, psi­ko­lo­jik has­ta­lık­lar, in­ ti­har vs...; Ba­ka­lım bü­yük dost; aday dı­şı olan­lar için ne di­yor; ‘Kim de be­ni an­mak­tan yüz çe­vi­rir­se şüp­he­siz onun sı­ kın­tı­lı bir ha­ya­tı ola­cak ve biz onu kı­ya­met gü­nü kör ola­rak haş­re­de­ce­ğiz.’ (Ta­ha/124) Dün­ya­da­ki çek­tik­le­ri sı­kın­tı­nın uzan­tı­sı taa ce­hen­ne­me ka­dar gi­de­cek... Hem bu­ra­da, hem ora­da... 11. Al­lah Ta­ra­fın­dan ‘Akıl­sız­lar’ Ola­rak Suç­la­nır­lar. Hiç­bir can­lı ya da can­sı­zın mad­di ve ma­ne­vi yar­dı­mı­na iba­de­ti­ne ve dost­lu­ğu­na hiç ama hiç ih­ti­ya­cı ol­ma­yan Al­lah-u Te­ala, ken­di­si­ne dost ol­mak is­te­me­yen­le­ri akıl­sız ola­rak ad­ lan­dı­rır; ‘(Hi­da­yet çağ­rı­sı­na ku­lak ver­me­yen) kâ­fir­le­rin du­ru­mu, sa­de­ce ço­ba­nın ba­ğı­rıp ça­ğır­ma­sı­nı işi­ten hay­van­la­rın du­ru­ mu­na ben­zer. Çün­kü on­lar sa­ğır­lar, dil­siz­ler ve kör­ler­dir. Bu se­bep­le dü­şü­ne­mez­ler.’ (Ba­ka­ra/171)

×