Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a 23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.(17)

Anúncio

23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.

 1. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 23 marca 2022 r.
 2. ▪ wyniki finansowe (rozpoznane z 569 lokali): przychód 310 mln PLN zysk brutto ze sprzedaży 113 mln PLN (marża brutto 36,4%) zysk netto 60 mln PLN (marża netto 19,4%) ▪ wyniki sprzedaży: 744 lokale sprzedane (umowy deweloperskie i przedwstępne) 59 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi ▪ rozpoczęcie realizacji 5 projektów z 932 lokalami, zakończenie budowy 4 inwestycji – 732 lokale ▪ emisja obligacji serii H oraz serii I o łącznej wartości nominalnej 150 mln PLN, a także przedterminowy wykup obligacji serii E ▪ zakup nieruchomości przy ul. L. Herbsta we Wrocławiu (Lokum la Vida) ▪ kontraktacja nieruchomości we Wrocławiu przy al. Kanonierskiej o pow. 34,9 ha za kwotę 45 mln PLN oraz nabycie działki w podwrocławskiej Sobótce o pow. 1,1 ha za kwotę 1,2 mln PLN* Najważniejsze wydarzenia 2 *zdarzenia nastąpiły po 31.12.2021 r.
 3. Bank ziemi – Wrocław i okolice Lokum di Trevi 1,8 ha; 11,6 mln PLN; 598 lokali w przygotowaniu Lokum Porto 3,7 ha; 9,1 mln PLN; 811 lokali w realizacji 1,8 ha; 4,5 mln PLN; 323 lokale w przygotowaniu Lokum Smart City 4,6 ha; 7,2 mln PLN; 1 594 lokale w przygotowaniu Lokum ul. Góralska 10,9 ha; 127,1 mln PLN; 2 700 lokali w przygotowaniu Lokum ul. Poprzeczna 50 ha; 145 mln PLN; 8 000 lokali w przygotowaniu Lokum Monte 0,8 ha; 0,4 mln PLN; 96 lokali w realizacji Lokum Verde 2,8 ha; 20 mln PLN; 460 lokali w realizacji Lokum la Vida 1,9 ha; 25 mln PLN; 330 lokali w przygotowaniu Lokum ul. Dworcowa 1,1 ha; 1,2 mln PLN; 64 lokale w przygotowaniu
 4. Bank ziemi - Kraków 4 Lokum Vista 0,5 ha, 5,7 mln PLN 123 lokale w realizacji 1,7 ha; 16,7 mln PLN; 380 lokali w przygotowaniu Lokum Salsa 0,3 ha; 4,4 mln PLN; 60 lokali w realizacji Lokum Siesta 1,8 ha; 17,6 mln PLN; 184 lokale w przygotowaniu
 5. Bank ziemi w realizacji w przygotowaniu razem lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu Wrocław 1 367 7,3 29,5 mln 13 609 72,1 321,6 mln 14 976 79,4 351,1 mln Kraków 183 0,8 10,1 mln 564 3,5 34,3 mln 747 4,3 44,4 mln razem 1 550 8,1 39,6 mln (25,5 tys. PLN/lokal) 14 173 75,6 355,9 mln (25,1 tys. PLN/lokal) 15 723* 83,7 395,5 mln (25,2 tys. PLN/lokal) 5 * zestawienie zawiera grunty nabyte i zakontraktowane po 31.12.2021 r.
 6. Wyniki ▪ skonsolidowane przychody: 310 mln PLN ▪ skonsolidowany zysk netto: 60 mln PLN, 569 lokali rozpoznanych w wyniku 6
 7. Kondycja finansowa 7 Finanse Na dzień 31.12.2021 Środki pieniężne 29 mln PLN Zadłużenie finansowe 296 mln PLN Zadłużenie finansowe netto 267 mln PLN Obligacje Łączna wartość nominalna Termin wykupu Seria F 65 mln PLN 12.06.2023 Seria G 35 mln PLN 23.10.2023 Seria H 25 mln PLN 05.03.2024 75 mln PLN 05.09.2024 Seria I 50 mln PLN 19.04.2025
 8. Kondycja finansowa 8 Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania na 31.12.2021 Stan zadłużenia na 31.12.2021 Termin zapadalności długu Kredyt na Lokum Monte I 15,7 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.12.2023 Kredyt na Lokum Monte II 23,0 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2022 Kredyt na Lokum Porto I-III 85,6 mln PLN 25,8 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2023 Kredyt na Lokum Verde I 22,5 mln PLN 12,5 mln PLN 9,2 mln PLN 15.06.2023 Kredyt na Lokum Vista IIIa 26,5 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2023 Kredyt na Lokum Verde II 29,7 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.04.2024 Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2024 Suma 311,6 mln PLN 38,3 mln PLN 9,2 mln PLN
 9. Struktura zapadalności długu 9
 10. Skonsolidowany bilans 10 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 31.12.2021 Udział 31.12.2020* Udział Zmiana AKTYWA 1. Aktywa trwałe 32 799 4% 32 714 4% 0% Rzeczowe aktywa trwałe 13 164 2% 12 936 2% Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 257 2% 17 246 2% Pozostałe aktywa trwałe 341 < 1% 495 < 1% 2. Aktywa obrotowe 812 532 96% 708 813 96% 15% Zapasy 641 973 76% 547 905 74% Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach powierniczych 35 665 4% 19 370 3% Należności handlowe i pozostałe 106 352 13% 56 420 8% Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 28 540 3% 84 407 11% Pozostałe aktywa obrotowe 2 < 1% 711 < 1% Aktywa razem 845 331 100% 741 527 100% 14% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 31.12.2021 Udział 31.12.2020* Udział Zmiana PASYWA 1. Kapitał własny 404 933 48% 356 937 48% 13% Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1% Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 122 370 14% 122 370 17% Zyski zatrzymane 280 302 33% 233 976 32% Udziały niedające kontroli (1 339) (3 009) 2. Zobowiązania 440 398 52% 384 590 52% 15% Zobowiązania długoterminowe 308 413 36% 187 885 25% Zobowiązania krótkoterminowe 131 985 16% 196 705 27% Pasywa razem 845 331 100% 741 527 100% 14% *dane za 2020 rok przekształcone w związku z odstępstwem od zasad rachunkowości
 11. Zobowiązania krótkoterminowe 11 Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2021 Udział 31.12.2020 Udział Zmiana [w tys. PLN] 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 36 171 28% 31 564 16% 15% z tyt. dostaw i usług 23 686 15 260 z tyt. podatków 11 544 9 809 pozostałe zobowiązania 941 6 495 2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 70 004 53% 30 447 15% 130% środki pieniężne na rachunkach powierniczych 34 231 20 177 3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 21 198 16% 131 188 67% -84% Dłużne papiery wartościowe - obligacje 14 641 99 773 Kredyty bankowe 6 557 31 415 4. Leasing 3 031 2% 2 454 1% 24% 5. Rezerwy 1 581 1% 1 052 1% 50% Zobowiązania krótkoterminowe razem 131 985 196 705 -33%
 12. Skonsolidowany rachunek wyników 12 Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] 31.12.2021 31.12.2020* Zmiana (wariant kalkulacyjny) Przychody ze sprzedaży 309 847 190 993 62,2% Koszt własny sprzedaży 197 004 136 955 43,8% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 112 843 54 038 109% Marża brutto 36,4% 28,3% 8,1 p.p. Koszty sprzedaży 13 636 8 691 56,9% Koszty ogólnego zarządu 11 533 9 764 18,1% Zysk (strata) na sprzedaży 87 674 35 583 146,4% Marża zysku ze sprzedaży 28,3% 18,6% 9,7 p.p. Pozostałe przychody operacyjne 392 250 56,8% Pozostałe koszty operacyjne 390 519 -24,9% Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBIT 87 676 35 314 148,3% Marża EBIT 28,3% 18,5% 9,8 p.p. EBITDA 90 757 37 760 140,4% Marża EBITDA 29,3% 19,8% 9,5 p.p. Przychody finansowe 192 376 -48,9% Koszty finansowe 14 296 7 065 102,3% (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -193 -2 995 -93,6% Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 379 25 630 186% Podatek dochodowy 13 231 5 193 154,8% Zysk (strata) netto 60 148 20 437 194,3% Marża zysku netto 19,4% 10,7% 8,7 p.p. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 55 587 17 273 221,8% Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego 17,9% 9,0% 8,9 p.p. *dane za 2020 rok przekształcone w związku z odstępstwem od zasad rachunkowości
 13. Wskaźniki ▪ rentowność sprzedaży brutto: 36,4% ▪ rentowność netto: 19,4% ▪ ROE: 14,9% ▪ ROA: 7,1% ▪ środki pieniężne: 28,5 mln PLN ▪ zadłużenie finansowe netto: 267,3 mln PLN ▪ wskaźnik płynności gotówkowej: 0,22 ▪ wskaźnik płynności szybkiej: 1,29 13 *dane za 2020 rok przekształcone w związku z odstępstwem od zasad rachunkowości * *
 14. Wyniki w latach 2013 – 2021 14
 15. Wyniki sprzedaży ▪ 744 lokale sprzedane ▪ 59 lokali objętych rezerwacjami ▪ nowe kontraktacje: 811 umów rezerwacyjnych 15
 16. ▪ 443 lokale w ofercie (spadek o 53%) ▪ 1550 lokali w realizacji (wzrost o 15%) Lokale w ofercie i w realizacji 16
 17. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicy 17 *szacowana liczba lokali w przygotowaniu INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2022 2023 2024+ Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu* Lokum di Trevi XI, XII 598 Lokum Vena I, II 18 Lokum Monte I 68 Lokum Monte IIa 51 Lokum Monte IIb 28 Lokum Porto I 166 Lokum Porto II 224 Lokum Porto III 72 Lokum Porto IV i V 340 Lokum Porto VI i VII 323 Lokum Verde I 107 Lokum Verde II 139 Lokum Verde III 214 Lokum la Vida 330 Lokum ul. Góralska 2 700 Lokum ul. Poprzeczna 8 000 Lokum Smart City 1 585 Lokum ul. Dworcowa 64 Lokale usługowe 17 9 9 Razem 86 804 563 13 609 Razem 890 563 13 609 Razem 86 1 367 13 609
 18. Inwestycje w ofercie we Wrocławiu i okolicy 18
 19. Potencjał rozpoznań w Krakowie 19 *szacowana liczba lokali w przygotowaniu INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2022 2023 2024+ Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu* Lokum Vista I 3 Lokum Vista II 5 Lokum Vista IIIa 121 Lokum Vista IIIb 131 Lokum Vista IV 244 Lokum Siesta II 17 Lokum Siesta III 84 Lokum Siesta IV 100 Lokum Salsa I 55 Lokum Salsa II 116 Lokum Salsa III 60 Lokale usługowe 2 2 2 3 Razem 198 183 133 431 Razem 381 133 431 Razem 198 183 564
 20. Inwestycje w ofercie w Krakowie 20
 21. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2022 2023 2024+ Wrocław 890 563 13 609 Kraków 381 133 431 Razem 1 271 696 14 040 21
 22. Realizacja potencjału rozpoznań na 2021 r. 22
 23. Realizacja potencjału rozpoznań na 2022 r. 23
 24. Prawdziwe wartości mają solidne podstawy Wrocław, Kraków Sytuacja finansowa Efektywność 2021 r. Bank ziemi rentowność sprzedaży brutto: 36,4% zysk netto 60 mln PLN (wynik z 569 lokali) 15,7 tys. lokali, 83,7 ha, 395,5 mln PLN 25,2 tys. PLN/lokal środki pieniężne: 29 mln PLN zadłużenie finansowe netto: 267 mln PLN obecność na dwóch strategicznych rynkach 24 Poziom oferty i realizacji 443 lokale w ofercie 1550 lokali w realizacji
 25. Kontakt Lokum Deweloper S.A. ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław tel. 71 796 66 66 fax. 71 724 24 70 relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl 25
Anúncio