Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a 15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019(19)

Anúncio

Último(20)

15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019

 1. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r.
 2.  dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie  inwestycje w centrum miasta lub w dobrze skomunikowanych okolicach centrum, rewitalizacja terenów poprzemysłowych  projekt przemyślany w detalach  optymalizacja kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu funkcji Generalnego Wykonawcy  ekonomia skali: realizacja kilkusetmieszkaniowych i większych osiedli Model biznesowy 2
 3.  duży spadek wyników sprzedaży spowodowany uszczupleniem oferty: 89 lokali sprzedanych (spadek o 71%) 262 lokale objęte umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi (spadek o 46%)  utrzymanie rentowności na satysfakcjonującym poziomie: przychód 71 mln PLN, rentowność sprzedaży 43,5% zysk netto 20 mln PLN, rentowność netto 28,4% Najważniejsze wydarzenia 3
 4. Bank ziemi – Wrocław i okolice Lokum Villa Nova 0,9 ha; 7,8 mln PLN; 98 lokali w realizacji Lokum di Trevi 3,7 ha; 25,8 mln PLN; 714 lokali w realizacji 1,8 ha; 11,6 mln PLN**; 600 lokali w przygotowaniu Lokum Porto 5,5 ha; 13,6 mln PLN; 1 484 lokale w przygotowaniu Lokum Vena 0,4 ha; 4,6 mln PLN; 101 lokali w realizacji Lokum Smart City 4,6 ha; 7,2 mln PLN; 1 657 lokali w przygotowaniu Lokum ul. Góralska 9,5 ha; 75,1 mln PLN; 2 000 lokali w przygotowaniu Lokum ul. Poprzeczna 15 ha; 100 mln PLN; 3 000 lokali w przygotowaniu 4 Lokum Monte*** 1,3 ha; 0,6 mln PLN; 152 lokale w przygotowaniu Lokum ul. Stoczniowa* 2,8 ha; 20 mln PLN; 500 lokali w przygotowaniu *Grunt zakontraktowany 15.04.2019 r. **Grunt nabyty 26.04.2019 r. ***Grunt nabyty w 2006 r.
 5. Bank ziemi - Kraków Lokum Vista 3,2 ha; 33,4 mln PLN; 744 lokale w przygotowaniu Lokum Salsa 1,7 ha; 25 mln PLN; 483 lokale w przygotowaniu Lokum Siesta 2,5 ha; 26,2 mln PLN; 402 lokale w przygotowaniu 5
 6. Bank ziemi w realizacji w przygotowaniu razem lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu Wrocław 945 5 38,2 mln 9 393 40,5 228,1 mln 10 338 45,5 266,3 mln Kraków - - - 1 629 7,4 84,6 mln 1 629 7,4 84,6 mln razem 945 5 38,2 mln (40 tys. PLN/lokal) 11 022 47,9 312,7 mln (28 tys. PLN/lokal) 11 967 52,9 350,9 mln (29 tys. PLN/lokal) 6
 7. Lokale w przygotowaniu 7
 8. Kondycja finansowa Finanse Na dzień 31.03.2019* Na dzień 31.03.2019** Środki pieniężne 117 mln PLN 117 mln PLN Zadłużenie finansowe 126 mln PLN 101 mln PLN Zadłużenie finansowe netto 9 mln PLN -16 mln PLN Obligacje Łączna wartość nominalna Termin wykupu Seria E 100 mln PLN 18.06.2021* 8 * wg. zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., uwzględniających zgodnie z MSSF 16 zobowiązania z tytułu leasingu wynikające z posiadanych praw wieczystego użytkowania gruntów oraz umów najmu ** wg. zasad obowiązujących do końca 2018 roku, nieuwzględniających zobowiązań z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16
 9. Skonsolidowany bilans 9 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 31.03.2019 Udział 31.12.2018 Udział Zmiana AKTYWA 1. Aktywa trwałe 34 803 5% 41 177 6% -15,5% Rzeczowe aktywa trwałe 11 384 2% 10 000 1% Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 120 < 1% Należności i pożyczki 185 < 1% 191 < 1% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 139 3% 28 797 4% Pozostałe aktywa trwałe 58 < 1% 69 < 1% 2. Aktywa obrotowe 644 668 95% 685 401 94% -5,9% Zapasy 463 943 68% 443 554 61% Aktywa z tyt. umów z klientami 43 432 6% 74 191 10% Należności handlowe i pozostałe 15 771 2% 24 332 3% Pozostałe aktywa obrotowe 4 274 < 1% 2 854 < 1% Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 117 248 17% 140 470 19% Aktywa razem 679 471 100% 726 578 100% -6,5% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 31.03.2019 Udział 31.12.2018 Udział Zmiana PASYWA 1. Kapitał własny 367 227 54% 349 639 48% 5,0% Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1% Pozostałe kapitały 137 801 20% 137 801 19% Zysk/strata z lat ubiegłych 206 654 30% 142 334 20% Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 932 3% 64 320 9% Udziały niedające kontroli 1 240 < 1% 1 584 < 1% 2. Zobowiązania 312 244 46% 376 939 52% -17,2% Zobowiązania długoterminowe 140 927 21% 197 444 27% Zobowiązania krótkoterminowe 171 317 25% 179 495 25% Pasywa razem 679 471 100% 726 578 100% -6,5%
 10. Zobowiązania krótkoterminowe 10 Zobowiązania krótkoterminowe 31.03.2019 Udział 31.12.2018 Udział Zmiana [w tys. PLN] 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 17 226 10% 13 221 7% 30,29% z tyt. dostaw i usług 12 553 9 217 z tyt. podatków 4 109 3 578 pozostałe zobowiązania 564 426 2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 150 269 88% 164 269 92% -8,52% środki pieniężne na rachunkach powierniczych 29 962 75 073 3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 1 369 1% 835 63,95% Dłużne papiery wartościowe - obligacje 1 369 835 4. Leasing 1 704 1% 273 524,18% 5. Rezerwy 749 897 -16,50% Zobowiązania krótkoterminowe razem 171 317 179 495 -4,56%
 11. Skonsolidowany rachunek wyników 11 Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] 31.03.2019 31.03.2018 Zmiana (wariant kalkulacyjny) Przychody ze sprzedaży 71 162 9 351 661,0% Koszt własny sprzedaży 40 236 6 019 568,5% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 926 3 332 828,2% Marża brutto 43,5% 35,6% 7,9 p.p. Koszty sprzedaży 2 117 3 019 -29,9% Koszty ogólnego zarządu 2 351 2 581 -8,9% Zysk (strata) na sprzedaży 26 458 -2 268 Marża zysku ze sprzedaży 37,2% -24,3% 61,5 p.p. Pozostałe przychody operacyjne 184 593 -69,0% Pozostałe koszty operacyjne 216 200 8,0% (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBIT 26 426 -1 875 Marża EBIT 37,1% -20,1% 57,2 p.p. EBITDA 26 781 -1 541 Marża EBITDA 37,6% -16,5% 54,1 p.p. Przychody finansowe 601 390 54,1% Koszty finansowe 2 863 2 237 28,0% Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 164 -3 722 Podatek dochodowy 3 983 -670 Zysk (strata) netto 20 181 -3 052 Marża zysku netto 28,4% -32,6% 61 p.p. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 17 932 -3 011
 12. Wyniki  skonsolidowane przychody: 71 mln PLN  skonsolidowany zysk netto: 20 mln PLN, 167 lokali rozpoznanych w wyniku 12
 13. Wskaźniki  rentowność sprzedaży brutto: 43,5%  ROE: 26,2%  ROA: 14,2%  środki pieniężne: 117 mln PLN  zadłużenie finansowe netto: 9 mln PLN  wskaźnik płynności gotówkowej: 0,68  wskaźnik płynności szybkiej: 1,05 13
 14. Wyniki sprzedaży  89 lokali sprzedanych (spadek o 71%)  173 lokale objęte rezerwacjami (spadek o 4%) 14
 15. Lokale w ofercie i w realizacji  477 lokali w ofercie (spadek o 8%)  945 lokali w realizacji (spadek o 46%) 15
 16. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicach  Na dzień 31.03.2019 r. w realizacji było 945 lokali w 3 lokalizacjach, a prace przygotowawcze prowadzono dla nowych inwestycji przy ul. Awicenny – Lokum Smart City, ul. Gnieźnieńskiej – Lokum Porto i ul. Stoczniowej we Wrocławiu oraz Lokum Monte w Sobótce. Dla inwestycji przy ul. Góralskiej i ul. Poprzecznej prowadzone są prace planistyczne. INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2019 2020 2021 2022+ Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum Victoria IIb, Va i Vb 6 Lokum Victoria Vc 87 Lokum di Trevi VII 3 Lokum di Trevi VIII 233 Lokum di Trevi IX 217 Lokum di Trevi X 256 Lokum di Trevi XI, XII** 600 Lokum Vena 181 89 Lokum Smart City 370 1 278 Lokum Villa Nova 98 Lokum Porto 476 1 008 Lokum ul. Góralska 2 000 Lokum ul. Poprzeczna 3 000 Lokum ul. Stoczniowa* 500 Lokum Monte*** 152 Lokale usługowe 2 44 8 9 Razem 279 583 362 855 8 538 Razem 862 362 855 8 538 Razem 279 945 9 393 16*Grunt zakontraktowany 15.04.2019 r. **Grunt nabyty 26.04.2019 r. ***Grunt nabyty w 2006 r.
 17. Inwestycje w realizacji we Wrocławiu 17
 18. Potencjał rozpoznań w Krakowie  Na dzień 31.03.2019 r. Grupa prowadziła w Krakowie prace przygotowawcze w kolejnych etapach inwestycji Lokum Siesta i Lokum Vista oraz dla inwestycji Lokum Salsa. INWESTYCJE Potencjał rozpoznań 2019 2020 2021 2022 Lokale zrealizowane Lokale w przygotowaniu Lokum Vista I 20 Lokum Vista II 241 Lokum Vista IIIa 120 Lokum Vista IIIb 122 Lokum Vista IV 240 Lokum Siesta I 7 Lokum Siesta II 121 Lokum Siesta III 139 Lokum Siesta IV 142 Lokum Salsa I 137 Lokum Salsa II 262 Lokum Salsa III 84 Lokale usługowe 3 12 9 Razem 30 - - 1 032 597 Razem 30 - 1 032 597 Razem 30 1 629 18
 19. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2019 2020 2021 2022+ Wrocław 862 362 855 8 538 Kraków 30 - 1 032 597 Razem 892 362 1 887 9 135 19
 20. Realizacja potencjału rozpoznań na 2019 r. 20
 21. Realizacja potencjału rozpoznań na 2020 r. 21 *wielkość potencjału rozpoznań lokali w wyniku 2020 r. zaktualizowana wg stanu na 14.05.2019 r.
 22. Prawdziwe wartości mają solidne podstawy Wrocław, Kraków Wzrost liczby przekazań r/r Efektywność w I kw. 2019 r. Realizacja potencjału rozpoznań Bank ziemi rentowność sprzedaży brutto: 43,5% rentowność netto: 28,4% zysk netto z 167 lokali: 20 mln PLN 2019 – 83% 2020 – 61% 12 tys. lokali, 53 ha, 351 mln PLN 29 tys. PLN/lokal 167 lokali rozpoznanych w wyniku I kw. 2019 r. obecność na dwóch strategicznych rynkach 22
 23. Kontakt Lokum Deweloper S.A. ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław tel. 71 796 66 66 fax. 71 724 24 70 relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl 23
Anúncio