O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

09.11.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 09.11.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A. (20)

Anúncio

09.11.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.

 1. 1. Wrocław, 9 listopada 2022 r.
 2. 2.  wyniki finansowe (rozpoznane z 274 lokali): przychód 143,2 mln PLN zysk brutto ze sprzedaży 54,3 mln PLN (marża brutto 37,9%) zysk netto 5,6 mln PLN (marża netto 3,9%)  wyniki sprzedaży: 280 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne) 28 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi  rozpoczęcie budowy etapu IIIb krakowskiej inwestycji Lokum Vista ze 133 lokalami  zakończenie realizacji 3 inwestycji: Lokum Monte IIb, Lokum Salsa III i Lokum Porto I-III - na łączną liczbę 550 lokali Najważniejsze wydarzenia 2
 3. 3. Bank ziemi – Wrocław i okolice Lokum di Trevi 1,8 ha; 11,6 mln PLN; 598 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia Lokum Porto 2 ha; 5 mln PLN; 349 lokali w realizacji 1,8 ha; 4,5 mln PLN; 323 lokale w przygotowaniu Lokum Smart City 4,6 ha; 7,2 mln PLN; 1 594 lokale w przygotowaniu Lokum ul. Góralska 10,9 ha; 127,1 mln PLN; 2 700 lokali w przygotowaniu Lokum ul. Poprzeczna 50 ha; 145 mln PLN; 8 000 lokali w przygotowaniu Lokum Monte 0,6 ha; 0,3 mln PLN; 68 lokali w realizacji Lokum Verde 2,8 ha; 20 mln PLN; 460 lokali w realizacji Lokum la Vida 1,9 ha; 25 mln PLN; 330 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia Lokum ul. Dworcowa 1,1 ha; 1,2 mln PLN; 64 lokale w przygotowaniu
 4. 4. Bank ziemi - Kraków 4 Lokum Vista 1,1 ha, 11,5 mln PLN 256 lokali w realizacji 1,1 ha; 10,9 mln PLN; 247 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia Lokum Siesta 1,8 ha; 17,6 mln PLN; 184 lokale w przygotowaniu
 5. 5. Bank ziemi w realizacji w przygotowaniu razem lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu Wrocław 877 5,4 25,3 mln 13 609 72,1 321,6 mln 14 486 77,5 346,9 mln Kraków 256 1,1 11,5 mln 431 2,9 28,5 mln 687 4,0 40,0 mln razem 1 133 6,5 36,8 mln (32,5 tys. PLN/lokal) 14 040 75,0 350,1 mln (24,9 tys. PLN/lokal) 15 173 81,5 386,9 mln (25,5 tys. PLN/lokal) 5
 6. 6. Wyniki  skonsolidowane przychody: 143,2 mln PLN  skonsolidowany zysk netto: 5,6 mln PLN, 274 lokale rozpoznane w wyniku 6
 7. 7. Kondycja finansowa 7 Finanse Na dzień 30.09.2022 Środki pieniężne 88 mln PLN Zadłużenie finansowe 331 mln PLN Zadłużenie finansowe netto 243 mln PLN Obligacje Łączna wartość nominalna Termin wykupu Seria F 65 mln PLN 12.06.2023 Seria G 35 mln PLN 23.10.2023 Seria H 25 mln PLN 05.03.2024 75 mln PLN 05.09.2024 Seria I 50 mln PLN 19.04.2025
 8. 8. Kondycja finansowa 8 Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania na 30.09.2022 Stan zadłużenia na 30.09.2022 Termin zapadalności długu Kredyt na Lokum Verde I* 22,5 mln PLN 18,4 mln PLN 3,1 mln PLN 15.06.2023* Kredyt na Lokum Vista IIIa* 26,5 mln PLN 20,3 mln PLN 4,6 mln PLN 15.06.2023* Kredyt na Lokum Verde II 29,7 mln PLN 19,8 mln PLN 12,2 mln PLN 15.04.2024 Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 15,0 mln PLN 15,0 mln PLN 15.06.2024 Kredyt na Lokum Verde III 50,9 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2024 Kredyt na Lokum Vista IIIb 39,0 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.09.2024 Suma 277,2 mln PLN 73,5 mln PLN 34,9 mln PLN *kredyty przeznaczone na finansowanie kosztów inwestycji Lokum Verde I i Lokum Vista IIIa zostały całkowicie spłacone 3 października 2022
 9. 9. Struktura zapadalności długu 9
 10. 10. Skonsolidowany bilans 10 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 30.09.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana AKTYWA 1. Aktywa trwałe 32 504 3% 32 799 4% -1% Rzeczowe aktywa trwałe 13 111 1% 13 164 2% Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 170 2% 17 257 2% Pozostałe aktywa trwałe 186 < 1% 341 < 1% 2. Aktywa obrotowe 943 477 97% 812 532 96% 16% Zapasy 754 697 77% 641 973 76% Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach powierniczych 53 112 5% 35 665 4% Należności handlowe i pozostałe 47 770 5% 106 352 13% Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 87 859 9% 28 540 3% Pozostałe aktywa obrotowe 39 < 1% 2 < 1% Aktywa razem 975 981 100% 845 331 100% 15% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 30.09.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana PASYWA 1. Kapitał własny 374 770 38% 404 933 48% -7% Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1% Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 122 370 13% 122 370 14% Zyski zatrzymane 250 745 26% 280 302 33% Udziały niedające kontroli -1 945 -1 339 2. Zobowiązania 601 211 62% 440 398 52% 37% Zobowiązania długoterminowe 248 504 25% 308 413 36% Zobowiązania krótkoterminowe 352 707 36% 131 985 16% Pasywa razem 975 981 100% 845 331 100% 15%
 11. 11. Zobowiązania krótkoterminowe 11 Zobowiązania krótkoterminowe 30.09.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana [w tys. PLN] 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 66 819 19% 36 171 28% 85% z tyt. dostaw i usług 19 290 23 686 z tyt. podatków 17 018 11 544 pozostałe zobowiązania 30 511 941 2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 164 951 47% 70 004 53% 136% z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 53 898 34 231 3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 116 119 33% 21 198 16% 448% Dłużne papiery wartościowe - obligacje 89 026 14 641 Kredyty bankowe 27 093 6 557 4. Leasing 3 088 1% 3 031 2% 2% 5. Rezerwy 1 730 0% 1 581 1% 9% Zobowiązania krótkoterminowe razem 352 707 131 985 167%
 12. 12. Skonsolidowany rachunek wyników 12 *dane za 9 miesięcy 2021 roku przekształcone w związku z różnicami przejściowymi z wyceny inwestycji w jednostce zależnej Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] 30.09.2022 30.09.2021* Zmiana (wariant kalkulacyjny) Przychody ze sprzedaży 143 169 198 138 -28% Koszt własny sprzedaży 88 844 125 257 -29% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 54 325 72 881 -25% Marża brutto 37,9% 36,8% 1,1 p.p. Koszty sprzedaży 7 328 9 210 -20% Koszty ogólnego zarządu 9 553 8 144 17% Zysk (strata) na sprzedaży 37 444 55 527 -33% Marża zysku ze sprzedaży 26,2% 28,0% -1,8 p.p. Pozostałe przychody operacyjne 647 201 222% Pozostałe koszty operacyjne 178 249 -29% Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBIT 37 913 55 479 -32% Marża EBIT 26,5% 28,0% -1,5 p.p. EBITDA 40 228 57 782 -30% Marża EBITDA 28,1% 29,2% -1,1 p.p. Przychody finansowe 32 404 -92% Koszty finansowe 21 564 7 840 175% (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -7 689 -145 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 692 47 898 -82% Podatek dochodowy 3 119 8 554 -64% Zysk (strata) netto 5 573 39 344 -86% Marża zysku netto 3,9% 19,9% -16 p.p. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 537 35 597 -87% Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,2% 18,0% -14,8 p.p.
 13. 13. Wskaźniki  rentowność sprzedaży brutto: 37,9%  rentowność netto: 3,9%  ROE: 7,1%  ROA: 2,7%  środki pieniężne: 87,9 mln PLN  zadłużenie finansowe netto: 243,1 mln PLN  wskaźnik płynności gotówkowej: 0,25  wskaźnik płynności szybkiej: 0,54 13 *dane za 9 miesięcy 2021 roku przekształcone w związku z różnicami przejściowymi z wyceny inwestycji w jednostce zależnej
 14. 14. Wyniki sprzedaży  280 lokali sprzedanych  28 lokali objętych rezerwacjami  nowe kontraktacje: 252 umowy rezerwacyjne 14
 15. 15.  748 lokali w ofercie (wzrost o 19%)  1133 lokale w realizacji (spadek o 16%) Lokale w ofercie i w realizacji 15
 16. 16. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicy 16 *szacowana liczba lokali w przygotowaniu INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2022 2023 2024+ Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu* Lokum di Trevi XI, XII 598 Lokum Vena I, II 18 Lokum Monte I 68 Lokum Monte IIa 51 Lokum Monte IIb 28 Lokum Porto I 166 Lokum Porto II 224 Lokum Porto III 72 Lokum Porto IV i V 340 Lokum Porto VI i VII 323 Lokum Verde I 107 Lokum Verde II 139 Lokum Verde III 214 Lokum la Vida 330 Lokum ul. Góralska 2 700 Lokum ul. Poprzeczna 8 000 Lokum Smart City 1 585 Lokum ul. Dworcowa 64 Lokale usługowe 17 9 9 Razem 576 314 563 13 609 Razem 890 563 13 609 Razem 576 877 13 609
 17. 17. Inwestycje w ofercie we Wrocławiu i okolicy 17
 18. 18. Potencjał rozpoznań w Krakowie 18 *szacowana liczba lokali w przygotowaniu INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2022 2023 2024+ Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu* Lokum Vista I 3 Lokum Vista II 5 Lokum Vista IIIa 121 Lokum Vista IIIb 131 Lokum Vista IV 244 Lokum Siesta II 17 Lokum Siesta III 84 Lokum Siesta IV 100 Lokum Salsa I 72 Lokum Salsa II 149 Lokum Salsa III 60 Lokale usługowe 2 2 2 3 Razem 308 123 133 431 Razem 431 133 431 Razem 308 256 431
 19. 19. Inwestycje w ofercie w Krakowie 19
 20. 20. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2022 2023 2024+ Wrocław 890 563 13 609 Kraków 431 133 431 Razem 1 321 696 14 040 20
 21. 21. Realizacja potencjału rozpoznań na 2022 r. 21
 22. 22. Realizacja potencjału rozpoznań na 2023 r. 22
 23. 23. Prawdziwe wartości mają solidne podstawy Wrocław, Kraków Sytuacja finansowa Efektywność III kw. 2022 r. Bank ziemi marża brutto: 37,9% marża netto: 3,9% zysk netto 5,6 mln PLN (wynik z 274 lokali) 15,2 tys. lokali, 81,5 ha, 386,9 mln PLN 25,5 tys. PLN/lokal środki pieniężne: 88 mln PLN zadłużenie finansowe netto: 243 mln PLN obecność na dwóch strategicznych rynkach 23 Poziom oferty i realizacji 748 lokali w ofercie 1133 lokale w realizacji
 24. 24. Kontakt Lokum Deweloper S.A. ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław tel. 71 796 66 66 fax. 71 724 24 70 relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl 24

×