O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Специфични езикови нарушения

8.007 visualizações

Publicada em

Определение и описание на специфичните езикови нарушения в медицинския и лингвистичен модел

Publicada em: Saúde e medicina

Специфични езикови нарушения

 1. 1. Специфични езикови нарушения Изготвил: Невена Илиева logomagika.alle.bg
 2. 2. Определение• Съгласно дефиницията, която дава A. Wetherby за специфичното езиково нарушение, то представлява значителни дефицити в езиковите умения, които не могат да се отдадат на когнитивни, моторни, сензорни или социоемоционални фактори.• Езиковата система е нарушена, когато езикът е различен по съдържание, форма, структура, значение и социална употреба от очаквания и асоцииран с възрастта и културната среда. logomagika.alle.bg
 3. 3. ОпределениеЛицето със СЕН говориродния си език като зле научен чужд език.logomagika.alle.bg
 4. 4. Модели на изследване• Поведенчески модел – изследва лингвистичното поведение на индивида (особеностите на речта);• Медицински (невропсихологичен, клиничен модел) – изследва висшите корови функции; logomagika.alle.bg
 5. 5. Как различните теоретични модели обясняват СЕН?• Лингвистично – поведенчески теоретичен модел - езиковите нарушения са на съдържанието, на формата, на употребата, както и на нарушеното взаимодействие между компонентите на езика и на липса на взаимодействие.• Медицински теоретичен модел- езиково е нарушението на символното кодиране и декодиране, т.е. на формулирането и разбирането на езикови значения. logomagika.alle.bg
 6. 6. Дефицит в една или повече области отезиковата система (Bloom & Lahey, 1978): език форма съдържание употребафонология морфология синтаксис семантика прагматика logomagika.alle.bg
 7. 7. Децата с трудности в езиковата форма (фонология, морфология, синтаксис):• Употребяват кратки и недобре комплектовани изрази – “телеграфна реч”, аграматизъм;• Обикновено не разбират напълно вербалните съобщения при добре запазен невербален интелект;• В речника им липсва дълбочина и вариативност;• Не успяват да овладеят сложните изречения и контактуват преимуществено с прости;• Затруднена е употребата на синтактичните и морфологичните правила;• Допускат фонологични неточности – грешно продуцират или заменят голям брой звукове. logomagika.alle.bg
 8. 8. При нарушено езиково съдържание (семантика) децата имат трудности при:• Разбирането и употребата на съществени категории думи и концепции;обобщени и абстрактни понятия;• Измерват съдържанието на вербалните съобщения с “тук и сега”;• Най-често употребяват предимно съществителните имена и глаголите;• Липсват или са редуцирани цели класове думи, особено тези, които изразяват място, вътрешна позиция, отрицание, време и количество;• Налице е прекалена употреба на прости класове думи и недостатъчна вариативност на информацията в езиковото съобщение. logomagika.alle.bg
 9. 9. Децата с нарушения в езиковата употреба (прагматика)• Не могат да отговарят адекватно на въпроси и не могат да изпълняват инструкции;• Използват стереотипни фрази;• Ехолалия;• Разбират само думи с конкретно значение и кратки изрази;• Поради несигурността при изпълнението на комуникативните роли те могат да прекъсват говорещия или да не отговарят на вербален стимул.• Такива деца се доверяват повече на жестовете, отколкото на устната реч като начин на задържане и привличане вниманието на слушателя.• Техните настроения или чувства могат да са неподходящи в контекста на ситуацията.Различават се от децата в аутистичния спектър по желанието за комуникация. logomagika.alle.bg
 10. 10. Класификация на езиковите нарушения по МКБ10 Разстройство на експресивната реч• Ограничено развитие на речника; Свръхупотреба на малък набор от общи думи;• Трудности в подбора на подходящи думи и техни заместители;• Къси изрази. Незряла структура на изречението, синтактични грешки - погрешна употреба или неспособност да се използват предлози, местоимения, глаголи и окончания;• Морфологични грешки - изпускане на окончания или представки в думата;• Неправилно свръх обобщение на правила;• Липса на плавност в свързване на изреченията при разказ.• Нарушено е развитието на всички подсистеми на езиковата система. Постепенно се наблюдава вторично изоставане в умственото развитие, в резултат на невъзможността мисленето да стане речево, а речта – осмислена. logomagika.alle.bg
 11. 11. Класификация на езиковите нарушения по МКБ10 Разстройство на рецептивната реч• Имат поведение на глухи деца, но адекватно реагират на неречеви стимули. Налице е повишен праг на слухова чувствителност, отсъствие на музикален слух и неспособност да се локализира източникът на звука.• Неспособността да се реагира при назоваване на познати имена (при отсъствие на невербални сигнали) на 1 годишна възраст;• Неспособност да се разпознаят поне няколко обичайни предмета на 18-месечна възраст;• Неспособност да се изпълнят прости общи инструкции на 2- годишна възраст;• В по-късна възраст неспособност да се разберат граматични структури (отрицание, въпроси, сравнения и др.), неразбиране на по-тънки аспекти на езика (интонация, жестове и други);• Повишена речева активност на фона на понижено внимание към речта на околните и отсъствие на контрол върху своята реч. logomagika.alle.bg
 12. 12. Етиология на СЕН• При по-голямата част от случаите тя е неустановена• Пре-, пери- и постнатални увреди на мозъчната кора• Наследствен фактор logomagika.alle.bg
 13. 13. Пренатален (вътреутробен) период• Вирусни и инфекциозни болести на майката• Интоксикации от различен произход (вкл. алкохолизъм и наркомании)• Радиационни облъчвания• Недохранване и авитаминоза• Други вредни токсични влияния• Многоплодна бременност• Психични заболявания на майката Всички тези фактори водят до увреди на мозъчната тъкан. logomagika.alle.bg
 14. 14. Перинатален период (по време на раждането)• Комплицирани раждания (асфиксия на плода – включително с хипоксия и смърт на мозъчни клетки)• Грешна акушерска интервенция (като следствие: черепно-мозъчни травми). logomagika.alle.bg
 15. 15. Постнатален период (след раждането)• Тежки вирусни и инфекциозни заболявания на кърмачето (менингит, енцефалит)• Травми на главата• Недохранване• Авитаминоза• Вредни лъчения• Интоксикации• Генетични фактори• Психосоциално стимулиране на средата• Полиетиологични нарушения – причините са в процес на изясняване. logomagika.alle.bg
 16. 16. Етиология - извод• Няма еднозначен отговор какво причинява специфичните езикови нарушения.• Предполага се, че езиковите нарушения на развитието се дължат на полиетиологични фактори (комплекс от причини).• Все още причините са в процес на изясняване и изследване от науката. logomagika.alle.bg
 17. 17. Библиография1. Георгиева, А., За терминологията в логопедията: І. Базови категории, В:сп.“Специална педагогика”, София, септември/1996;2. Георгиева, А., Теоретични модели на езиковите нарушения, сп.“Специална педагогика”, София, юни/1996;3. Световна здравна организация, Международна класификация на болестите, Х ревизия. Глава V: Психични и поведенчески разстройства. Клинични описания и диагностични указания, София, 2003, с. 200-202 logomagika.alle.bg
 18. 18. Благодаря за вниманието! logomagika.alle.bg

×