Anúncio
Summative Test in MAPEH.docx
Summative Test in MAPEH.docx
Summative Test in MAPEH.docx
Summative Test in MAPEH.docx
Próximos SlideShares
Third summative test (2nd quarter)Third summative test (2nd quarter)
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Summative Test in MAPEH.docx

  1. Republic of the Philippines Department of Education Region IV- A CALABARZON Division of Batangas Lemery Pilot Elementary School Atienza St., BagongSikat, Lemery, Batangas Pangalan: __________________________ Grade and Section: _______________ MUSIKA Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ito ay tumutukoy sa masining na paglakas at paghina ng awit at tugtugin a. Testura b. Daynamika c. Tempo d.ritmo ______ 2. Ang hina at lakas ng tunog na naririnig ay tinatawag na a. balance b. Melody c. Tempo d. Intensity ______ 3. Alin sa sumusunod na simboloang mahina a. p b. f c. mf d. mp ______4. Ano ang kahulugan ng simbolong ff a. cresendo b. forte c. fortessisimo d. piano ______ 5. Ang simbolong ay nanganaghulugan ang bahagi ng awit ay. a.papahina b. papalakas c. papabilis d. papabagal ______ 6 .Elemento ng musika na tumutukoy sa bilis o bagal ng himig o ritmo. a. Testura b. Daynamika c. Tempo d.ritmo ______7. Ang tempo sa musika ay nasusukat sa pamamagitan ng isang a. metronome b. Melody c. Tempo d. Intensity _____ 8. Ang kahulugan ng tempong andante ay a. mabilis b. higit na mabilis c. mabagal d. higit na mabagal _____ 9. Kung ang pag-awit sa isang awitin ay mabilis na mabilis anoang tempo nito? a. largo b. moderato c.accelerando d. presto _____10. Sa awit na Leron-Leron Sinta, ano ang Tempo nito? a. mabilis b. higit na mabilis c. mabagal d. higit na mabagal Isulat ang simbolo at ang pangalan ng sumusunod na dynamics. 11-20 Kahulugan Simbolo Antas ng daynamics Hal: Higit gaanong malakas mf mezzo forte higit na mahina malakas mahina hindi gaanong malaka dahan-dahang papalakas
  2. Pangalan: _______________________ Grade and Section: ________________ ARTS Isulat ang titik ng tamang sagotsapatlang. ______ 1. Saan nabibilang ang sining na tulad ng papaer beads? a.simple b.natural c.3D d. Buhay ______ 2. Ano ang kinanakailangan sa pagsasagawa ng sining na 3D? a. balanse b. kulay c. tekstura d. hugis _____ 3. Saang bansa nagmulaang ang pagagawang paper beads? a. Pilipinas b. America c. Pranses d. Inglatera _____ 4. Saan sa Pilipinas ginawang pangunahing hanapbuhay ang paper mache? a. San Juan b. Lucena C. Paete Laguna d. Cavite _____ 5.Anong 3 dimensional na sining ang nangangailangan ng pisi o tali? a. paper mobile b. paper beads c. papre mache d. taka _____ 6. Anong 3D na sining ang nangangailangan ng mga hulmahan? a. paper mobile b. paper beads c. papre mache d. taka _____ 7. Anong uri ng 3D na sining ang binibilot ang papel? a. paper mobile b. paper beads c. papre mache d. taka _____ 8. Saang bansa nagmula ang paggawa ng paper mache? a. Pilipinas b. America c. Pranses d. Inglatera _____ 9. Ano ang ibig sabihin ng salitang papier mache na nagmula sa Pranses? a. nginuyang papel b. ginusot na pel c. binasang papel d. ikinapit napel _____ 10. Isang uri ng kenetikong eskultura na kung saan ang mga bagay ay isinasabit sa mga tali. a. paper mobile b. paper beads c. papre mache d. taka
  3. Pangalan: _______________________ Grade and Section: _______________ P.E Panuto: Isulat ang titik ng wastong sagot sa patlang ______ 1. Ito ay ang kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa. A. koordinasyon b. power c. balance d. agility ______ 2. Kakayahan ng iba’t ibang bahagi ng katawan na kumilos ng sabay-sabay na parang iisa nang walang kalituhan. A. koordinasyon b. power c. balance d. agility ______ 3. Kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan nang mabilisan at naayon sa pagkilos. A. koordinasyon b. power c. balance d. agility ______ 4.Kakayahang gamitin nang mabilis ang lakas. Ito ay kombinasyon ng bilis at lakas. A. koordinasyon b. power c. balance d. agility _____ 5. . Ang sayaw ay isang uri ng komunikasyon at isang epektibong na nagpapahayag ng a.damdamin b. kaalaman c. mithiin d. pangarap _____ 6. Ang mga sumusunod ay mabubuting dulot sa kalusugan na makukuha sa pagsasayaw, maliban sa isa. Ano ito? a. Cardiovascular endurance b. Pagpapanatili ng timbang c. Pagpapabuti ng stamina d. Pagiging matamlay at sakitin ____ 7. Anu-anong magagandang asal ang iyong matututunan sa pagsasayaw? a. Teamwork, kooperasyon, respeto b. Matapang, masipag, masunurin c. Pagmamahal, kasiyahan, kapayapaan d. Matapat, maasahan, magalang _____8. 4. Bakit mo kailangang sundin ang mga panuntunang pangkaligtasan sa tuwing sasayaw? a. para maganda ang kalabasan ng sayaw b. upang makaiwas sa mga aksidente c. upang maipakita ang emosyon ng sayaw d. lahat ng nabanggit ay tama _____ 9. 5.Ang sayaw ay nakatutulong sa paglinang ng kakayahang ___ a. pangkalusugan b. pangkatawan c. pansayaw d. pangkaisipan ____ 10. Pang ilang posisyon ang isinasaad ng larawan a. una b. padalawa c.patatlo d. paapat
  4. Pangalan: _______________________ Grade and Section: _____________ HEALTH Isulat sa patlang ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi wasto. ______1.Ang pangunang lunas ay napakahalaga sapagkat nakapagpapanatili o nakapagpapatagal ito ng buhay ng isang tao. ______ 2. Naiiwasan ng pangunang lunas ang paglala ng mga pinsalang natamo o naramdaman. ______ 3. Ang pangunang lunas ang dahilan kung bakit nadagdagan ang kirot o sakit na nararamdaman ng taong napinsala. ______ 4. Ang pangunang lunas ay hindi nakapagpatagal ng buhay ng isang tao. ______5. Ang mga taong magbibigay ng pangunang lunas ay may sapat na kaalaman at kasanayan. Ibigay ang kahuluganng sumusunod na na titik Hakbang sa pangunang-lunas A B C Mga gawaing panlunas 3B B B B
Anúncio