Anúncio
Thapnhithanchu xuaduoitakhi
Thapnhithanchu xuaduoitakhi
Thapnhithanchu xuaduoitakhi
Próximos SlideShares
Anh Việt- Vietnamese fruits - strange but goodAnh Việt- Vietnamese fruits - strange but good
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Thapnhithanchu xuaduoitakhi

  1. THẬP NHỊ THẦN CHÚ ÂM  Namo Ratna Trayaya,  Namo Arya Jnana Sagara,Vairochana,  Byuhara Jara Tathagataya,Arahate  Samyaksam Buddhaya  Namo Sarwa Tathagate Bhyay,Arhata Bhyah,  Samyaksam Buddhe Bhyah,  Namo Arya Avalokite shoraya Bodhisattvaya,  Maha Sattvaya,Maha Karunikaya,Tadyata,  Om Dara Dara,Diri Diri, Duru Duru  Itte We,  Itte Chale Chale,Purachale Purachale,  Kusume Kusuma Wa Re,  Ili Milli, Chiti Jvalam,Apanaye Shoha
  2. (TIẾNG PHẠN –VIỆT)  Nam mô Rát na Tra da dà  Nam mô Â da Cha nà Sa gá ra, Vây rô cha nà  Bu há ra chá rà, Ta tha ga tha dà,  À rá hát ê  Sam dá sam, bù há dạ  Nam mô Sa qua, ta tha ga tê, bi dà  A há ta Bi dà.  Sam da sâm, bô đê hê, bí da  Nam mô Ai gia  A va lô ki tê sô ra gia, Bồ hi sát va già  Ma ha Sat vá giạ  Ma ha Ka ru ni Ka gia,Ta da ta,  Ôm Đa ra Đa ra,Tỳ rị tý rị, tù rụ tú rụ  I tê quê  Ì tế chá lê cha lê, pù rá cha lề, pù rá cha lê  Cu su mê, Cu su ma Qua rê.  Lì mí li Chí ti, cha lam, a pa ná dê, sô ha….. 
Anúncio