O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Uzroci neočekivano dugog trajanja procesa tranzicije u srbiji

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE 
MAKROEKONOMIJA PRIVREDA U TRANZICIJI 
P R E D M E T ...
1 
UZROCI NEOČEKIVANO DUGOG TRAJANJA PROCESA TRANZICIJE U 
SRBIJI 
1.UVOD 
Jedna od definicija tranzicije na koju nailazim...
odnosu na druge bivše komunističke zemlje imala na početku tranzicije 1989. godine 
(ekonomske reforme koje su uvele eleme...
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Lidija Gligoric (20)

Anúncio

Uzroci neočekivano dugog trajanja procesa tranzicije u srbiji

 1. 1. EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU MASTER AKADEMSKE STUDIJE MAKROEKONOMIJA PRIVREDA U TRANZICIJI P R E D M E T TRANZICIONI PROCESI I EKONOMSKA POLITIKA UZROCI NEOČEKIVANO DUGOG TRAJANJA PROCESA TRANZICIJE U SRBIJI S T U D E N T Lidija Gligorić Br. indeksa 2756/12 Beograd, jul 2013. godine
 2. 2. 1 UZROCI NEOČEKIVANO DUGOG TRAJANJA PROCESA TRANZICIJE U SRBIJI 1.UVOD Jedna od definicija tranzicije na koju nailazimo u literaturi, a koja sadrži elemente koji se uobičajeno podvode pod ovaj pojam, jeste da je tranzicija „sistemska transformacija ekonomskih institucija, posebno onih koje regulišu svojinu preduzeća i razmenu dobara kako bi se omogućio prelazak sa sistema zasnovanog na netržišnim mehanizmima raspodele resursa i dominacije ne-privatne svojine u privredi, na sistem koji se za alokaciju resursa prvenstveno oslanja na domaće i strano tržište, kao i na privatnu svojinu“ (M. Uvalić, 2012, str. 23). Karakteristika ove definicije, kao i svih sličnih je da se ograničavaju na zemlje u kojima su do kraja osamdesetih godina prošlog veka na vlasti bili komunistički režimi – prevashodno Jugoistočne i Istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog saveza. Međutim, ako zanemarimo privatizaciju i delom mikrorestruktuiranje preduzeća - uspostavljanje makroekonomske stabilizacije, u smislu antiinflacione politike i promene fiskale politike u pravcu trajne eliminacije deficitnog finansiranja javne poštrošnje, odnosno liberalizacija i deregulacija u ekonomskoj politici su već od početka osamdesetih godina postale sastavni deo globalnih promena u svetskoj ekonomiji i to prvo u zemljama zapadnog razvijenog kapitalizma. Upravo će privredni bum u zemljama razvijenog zapadnog kapitalizma, uz političke promene u bivšim komunističkim zemljama sa kraja prošlog veka dovesti do teza poput one o „kraju istorije“ ili čak „kraju ekonomije“ (u tom smislu čuvene su reči koje je Robert Lukas izgovorio prilikom izbora za predsednika Američkog udruženja ekonomista 2003. godine da je „makroekonomija u svom izvornom smislu uspela: njen središnji problem sprečavanja depresije je u svakom praktičnom problemu rešen, i to već više decenija“ (Pol Krugman, 2012, str. 93 ). Ovo će dovesti do uspostavljanja svojevrsnog „recepta“ za uspešno ekonomsku politiku bilo koje zemlje (a posebno one u tranziciji) prema kome su, tu i tamo, možda i postojale određene rezerve na akademskom nivou, ali koji je istovremeno postao neupitna okosnica delovanja međunarodnih finansijskih institucija i njihovih država članica (simplifikovana verzija ovih ideja prepoznaje se kao tzv. „Vašingtonski konsenzus“). Ova vera, vera da se sprovođenjem određenih mera tehničkog karaktera nezavisno od konteksta privrede u kojoj se sprovode, neizostavno preko tako uspostavljenog slobodnog tržišta dolazi do najbolje alokacije privrednih resursa, a samim tim i do privrednog rasta, probudila je optimizam i očekivanja stanovnika zemalja u tranziciji. Činjenica da privrednog rasta često nije bilo, ili je bio ispod očekivanja ili samo privremen, pomalo iznenađujuće, nije dovela u pitanje osnovne preporuke tranzicionih ekonomskih politika – ustvari, sredstva za postizanje cilja, privrednog rasta, postala su sama sebi cilj. Tako, već 1995. godine, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u jednom svom izveštaju pravi razliku između koncepta „tranzicije” i „ekonomskog razvoja” – tranzicija je proces uspostavljanja otvorenih tržišnih privreda putem institucionalnih promena, dok se razvoj odnosi na povećanje životnog standarda, iz čega se može jasno zaključiti da se ne očekuje da su to komplementarni procesi. Sa ove distance, greške aplikativnih tranzicionih procesa naširoko se razmatraju i podvlače na akademskoj ravni, a čak i neke međunarodne institucije (posebno Svetska banka) u poslednje vreme ozbiljno preispituju svoje ranije politike. Bilo kako bilo, tranzicioni procesi u većini bivših komunističkih zemalja Srednje i Istočne Evrope su u poslednje dve decenije, praktično privedeni kraju. U ovom radu želimo da se bliže pozabavimo činjenicom da u određenim važnim segmentima tranzicija u Srbiji nije završena (na šta ukazuju brojni pokazatelji) i to uprkos barem dve prednosti koje je Srbija imala na početku i tokom tranzicije – prvoj, velikom potencijalu za brz i lak tranzicioni proces koji je Srbija kao deo SFRJ sa kojom je delila njene specifičnosti u
 3. 3. odnosu na druge bivše komunističke zemlje imala na početku tranzicije 1989. godine (ekonomske reforme koje su uvele elemente tržišnog poslovanja, relativna otvorenost prema međunarodnom tržištu, dostignut nivo ekonomskog razvoja...) i drugoj prednosti, pomalo ambivalentnoj pošto je i sama pokazatelj zaostajanja, da je dobar deo tranzicionih reformi odložen za početak ovoga veka, ali što je trebao da bude dobar osnov za izvlačenje najboljih rešenja iz iskustava drugih tranzicionih privreda i njeno sprovođenje na najefikasniji i efektivniji način. Takođe, u radu se nećemo posebno baviti egzogenim faktorima zaostajanja tranzicionih procesa u Srbiji tokom prethodnih dvadeset godina, a koji su sigurno imali svoj uticaj - raspad savezne države, oružani sukobi, sankcije UN, zamrznuto članstvo u finansijskim i drugim međunarodnim institucijama u prvoj deceniji tranzicije, odnosno politike uslovljavanja od strane međunarodnih faktora i finansijskih insitucija koje su suzile prostor za samostalno delovanje u drugoj deceniji tranzicije u Srbiji. Ovo stoga, što insistiranje na ovim faktorima zanemaruje različite mogućnosti koje su ipak stajale na raspolaganju uprkos svemu navedenom i prikriva zaostatak i gubitke koji su nastali kao posledica odluka u vezi sa tranzicionim procesima koje su donošene u Srbiji prethodnih godina, nevezano od pomenutih eksternih faktora. U tom smisli, u nastavku rada prvo ćemo se pozabaviti pokazateljima zaostajanja procesa tranzicije u Srbiji, a nakon toga pokušaćemo i da utvdimo neke od značajnijih uzroka ovog zaostajanja i to posebno one za koje smatramo da nisu posledica „usuda“, već loših odluka ekonomskih politika u Srbiji u prethodnih dvadeset godina. 2 2. POKAZATELJI ZAKASNELE TRANZICIJE U SRBIJI Indikatori EBRD za ocenu tranzicionog napretka predstavljaju uobičajen i široko primenjen metod za procenjivanje ostvarenih rezultata kada su u pitanju zemlje u tranziciji (iako metod pati od određene doze simplifikacije, njegova relativno duga i kontinuirana upotreba, kvalifikuje ga kao jednog od boljih mehanizama za, kako samoprocenu napretka određene zemlje u vremenu, tako i za poređenje napretka različitih zemalja). Pojedinačni indikatori EBRD za ocenu tranzicionog napretka su: privatizacija velikih preduzeća, privatizacija malih preduzeća, reforma preduzeća (upravljanje i restruktuiranje), liberalizacija cena, trgovina i režim kursa, politika konkurencije, reforma banaka i liberalizacija kamatne stope, tržište akcija i nebankarske ustanove, reforme infrastrukturnih delatnosti (pojedinačni indikatori ocenjuju se na skali od 1 do 4+, u prilogu rada nalazi se tabela indikatora ERBD za Srbiju, odnosno SR Jugoslaviju. u periodu od 1989. do 2012. godine). Za potrebe poređenja pojedinačni indikatori su sabrani po godinama (plus, odnosno minus su računati kao 0,33, odnosno - 0,33) i ovako dobijeni rezultati dostignutog nivoa tranzicije u Srbiji dati su u tabeli 1. Napominjemo da je 2000. godine, Srbija bila samo ispred Belorusije i Turkmenistana po zbiru indikatora EBRD, a da je istovremeno imala čak 9 poena manje od proseka posmatranih 25 privreda. Ova razlika je 2007. smanjena na 3,5 poena, ali je Srbija i dalje na samom dnu lestvice među posmatranih 25 zemalja (na 20. mestu). Međutim za naše razmatranje je indikativnija činjenica da je za dostizanje nivoa reformi koje su u Srbiji sprovedene za dve godine, ostalim zemljama JIE trebalo 3,4 ili i 5 godina. Za razliku od ostalih posmatranih privreda prelaskom na viši nivo godina indikatori EBRD (zbirna vrednost) 2000. 13,3 2001. 16,7 2002. 21 2003. 21,6 2004. 21,9 2005. 23,3 2006. 24,4 2007. 24,7 Tabela 1 . Podaci preuzeti iz tabele B. Cerović (2012), strana 603.
 4. 4. tranzicionih reformi, u Srbiji se reforme usporavaju! Poboljšanje koje je Srbija ostvarila za 5 godina (2003-2007), druge zemlje su ostvarivale za 1 ili 2 godine. Da se u Srbiji tranzicija odvijala prosečnim uspehom, a bez nazadovanja tokom devedestih godina prošlog veka, 1998. zbir indikatora EBRD je mogao biti 27,8, a 2001. 28,9! Čak i ako zanemarimo devedesete i za početak tranzicije uzmemo 2000. godinu, zbir indikatora EBRD se 2007. mogao kretati između 26,8 i čak 29,2. Možda je još indikativniji uticaj odloženih reformi na BDP – naime, procenjuje se da je 1998. godine BDP po stanovniku u Srbiji bio manji za između 1200 i 1400$, što na godišnjem nivou predstavlja gubitak između 12 i 14 milijardi dolara! I ukoliko je zaostajanje i opšte propadanje srpske ekonomije tokom devedestih godina bilo samoočigledno, interesantno je da se procenjuje da je i u 2007. godini ostvarivan gubitak od 800-900$ potencijalnog BDP po stanovniku, ili 7 milijardi na godišnjem nivou, što je donekle „prikriiveno“ enormnim stranim direktnim investicijama (i do osam puta većih od očekivanih), kao i priličnim zaduživanjem države (podaci vezani za indikatore EBRD i procenjen gubitak BDP preuzeti iz B. Cerović (2012)). O nekim razlozima koji su uticali da pomenute značajne SDI, kao i dodatno zaduživanje od strane države nisu doveli do iole značajnijeg rasta realnog sektora privrede u Srbiji, detaljnije ćemo se pozabaviti u nastavku rada. Sve u svemu, već 1993. godine BDP u Srbiji je činio tek 40% onog iz 1989. godine, a da bi do 2008. godine, uprkos svih očekivanja sa početka ovog veka, porastao na i dalje teško prihvatljivih samo 72% BDP iz 1989. godine. Poređenja radi, iste 2008. godine u Sloveniji je BDP iznosio 156%, Mađarskoj 138%, Rumuniji 128%, Bugarskoj 114%, a u Hrvatska 111% BDP-a iz 1989. godine. Još je interesantnije da je rast industrije u periodu 2000-2007. godina u Srbiji iznosio samo 16%, dok je, primera radi u istom periodu u Poljskoj iznosio 84%, Slovačkoj 61%, Mađarskoj 55% , Hrvatskoj 40% - i to sve uprkos već pomenutoj respektabilnoj količini stranih direktnih investicija (podaci preuzeti iz B.Mitrović). 3 3. PRIVATIZACIJA I STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U SRBIJI Tragajući za uzrocima zakasnele tranzicije u Srbiji, krenućemo od privatizacije, ne samo zato što se brza i efikasna privatizacija često smatra ključnim faktorom tranzicionih procesa, nego što u većoj ili manjoj meri predstavlja aktivnost koja se u Srbiji, uz sva druga ograničenja i prepreke, kontinuirano sprovodila već od 1989. godine, odnosno od donošenja Zakona o transformaciji društvenog kapitala. Na početku na kratko da se osvrnemo na ambivalentnost koncepta društvene svojine, koja je u pravnom smislu bila, kako se često navodi „svačija i ničija“, zbog čega postoje mišljenja da je predstavljala svojevrsnu prepreku konzistentnom i brzom procesu privatizacije. S druge strane, a čini se sa mnogo više osnova, postojala su i brojnija mišljenja da iskustva različitih formi radničkog upravljanja koja su se u Srbiji sticala već od pedesetih godina prošlog veka predstavljaju značajniju komparativnu prednost Srbije, odnosno SFRJ u odnosu na ostale bivše komunističke zemlje posebno ukoliko bi bio primenjen neki od modela koji podrazumeva pretežno insajdersku privatizaciju. Osnov za ovakav stav se nalazio i u činjenici da je u tom periodu u razvijenijim zapadnim zemljama bila prilično raširena pojava stimulisanja radničkog akcionarstva kroz podelu akcija zasnovanih na različitim bonusima kao mehanizma za povećanje ukupne korporativne efikasnosti. Razmatranje o privatizaciji u Srbiji ćemo podeliti na tri dela, odnosno perioda – od 1990. do 1995. godine, od 1996. do 2000. godine i od 2001. godine pa nadalje – što se i poklapa sa donošenjem zakona koji su unosili sistemske promene u modelima privatizacije (ukoliko nije drugačije navedeno, podaci vezani za privatizaciju se uglavnom zasnivaju na M. Uvalić). Privatizacije u periodima od 1990. do 1995. godine, kao i ona sledeća do 2000. godine, zasnivale su se pretežno na deoničarstvu zaposlenih i menadžera, odnosno
 5. 5. insajderskom modelu privatizacije. Tako je od 1990. do 1994. godine 61% svih društvenih preduzeća ušlo u proces vlasničke transformacije, dok je akcije upisalo 525.000 radnika. U ovim preduzećima će 1994. godine privatni kapital činiti čak 80% od ukupnog njihovog kapitala. Međutim, revalorizacija vrednosti ovog kapitala koja je napravljena 1994. godine, a kao odgovor na hiperinflaciju tokom 1993. godine, dramatično je promenila udeo privatnog kapitala u ovim preduzećima, tako da je on, po okončanom postupku revalorizacije iznosio između 1% i 40%. Koliko god bila opravdana sa stanovišta činjenice da su tokom perioda hiperinflacije otkupljivane deonice ovih preduzeća za besmisleno male iznose, revalorizacija kapitala je proces privatizacije praktično vratila na početak. Ovaj period karakteriše još jedan značajan događaj - podržavljenje startegijski važnih društvenih preduzeća 1992. i 1993. godine (železnica, energetika, PTT, auto-putevi, vazdušni saobraćaj...) – što je predstavljalo 42% fiksnog kapitala i 23% ukupno zaposlenih u Srbiji. Ovo se u literaturi smatra kao veliki korak unazad i povratak metodama upravljanja prevaziđenim pre pola veka (B. Cerović). I zaista, ovi veliki privredni sistemi su, zbog specifičnosti decentralizovanog radničkog samoupravljanja, pre podržavljenja u određenom smislu već bila restruktuirana, posebno kada se posmatraju mrežne industrije – a to je posao koji prevashodno zbog centralizovanog državnog upravljanja, kako vidimo, u dobrom delu nije urađen ni do dana današnjeg. Između ostalih, i Štiglic je još 1998. godine skretao pažnju da decentralizacija predstavlja važan faktor uspešnosti tranzicionih procesa, pa tim više začuđuje da se na ovakvom rešenju i dalje istrajava. Periodu od 1996. do 2000. godine prethodila je živa debata o modelima buduće privatizacije, koja se odvijala u nešto boljem spoljno-političkom okruženju i koliko-toliko uspostavljenoj makroekonomskoj stabilnosti. Oko primene insajderskog modela postojala je većinska saglasnost, ali je uprkos predlozima da ovaj model bude primenjen kao obavezan i oročen, prihvaćen model privatizacije na dobrovoljnoj bazi. Dalje, uprkos stavu koji je zagovarao tržišnu vrednost kapitala kao jedinu validnu vrednost, usvojen je princip procene kapitala i to sa rokom do kraja 1999. godine. Takođe, i pored predloga da od privatizacije budu izuzeta samo preduzeća od značaja za nacionalnu bezbednost, izuzeto je 75 strategijski važnih preudzeća na koje je otpadalo 35% kapitala privrede. Ovakva rešenja su doprinela da rezultati privatizacije u ovom periodu budu zanemarljivi – u posmatranom periodu tek 2.218 preduzeća od ukupno 7000 započelo je postupak procene kapitala, dok je samo 344 ušlo u prvu rundu privatizacije - besplatne podele akcija zaposlenima, a 202 u drugu rundu - prodaje akcija uz popust. Tek će najave donošenja zakona koji će radikalno promeniti model privatizacije, motivisati čak 350 preduzeća da samo tokom decembra 2000. godine započnu proces vlasničke transformacije po još uvek važećim propisima. Kako smo već napomenuli počevši od 2001. godine došlo je do potpunog zaokreta kada je pitanju model privatizacije u Srbiji gde se od tada kao dominantan metod utvrđuje prodaja preduzeća na javnim tenderima i aukcijama, uz ograničenu podelu akcija zaposlenima i građanima. Pošlo se od stava koji je Svetska banka objavila 1996. godine da će radnici nastojati da raspodele što veće plate, da održavaju broj zaposlenih iznad optimalnog i da nedovoljno investiraju, kao da i neće biti skloni da preduzimaju neophodno restruktuiranje – što sve čini insajderski model privatizacije inferiornim u odnosu na model prodaje. Međutim, apstrakujući istorijske i kulturološke argumente u prilog primene insajderskog modela u Srbiji, postojala su ozbiljna istraživanja koja su ukazivala da će pomenuti negativni efekti insajderskog vlasništva biti prisutni jedino u slučaju kada je kontrolni paket kolektivno u rukama radnika akcionara, čiji je pojedinačni udeo u kapitalu preduzeća manji od njihovog pojedinačnog udela u fondu plata – ova argumentacija je i bila presudna za već pomenut respektabilan konsenzus koji je do početka ovog veka postojao u Srbiji kada je u pitanju veća prihvatljivost insajderskog u odnosu na ostale modele. Bilo kako bilo, planirano je da se 300 velikih preduzeća proda na tenderima, a oko 2000 firmi na aukcijama. Privatizaciju strateških preduzeća vodila je Agencija za privatizaciju, dok su ostala mogla sama da pokrenu proces privatizacije. Rok 4
 6. 6. za započinjanje privatizacije utvrđen je za kraj 2005. godine (ovaj rok je kasnije u više navrata produžavan). Vremenom, a u cilju ubrzavanja procesa privatizacije koji nije išao predviđenim tempom, dat je relativno veći značaj kriterijumu ponuđene cene nego kriterijumu predviđenog programa investicija ili rešavanja problema viška zaposlenih. Državni prihodi od privatizacije u periodu 2002. do 2009. godine iznosili su preko 3,1 milijarde evra. Kada govorimo o stranim direktnim investicijama, procenjuje se da je po ovom osnovu u Srbiju u periodu od 1989. do 2007. godine pristiglo između 12 i 13 milijardi dolara (u prvoj deceniji tranzicije priliv po ovom osnovu je iznosio samo 1,3 milijarde dolara i to uglavnom zahvaljujući privatizaciji Telekoma). Dakle, u periodu nakon 2000. godine u Srbiji su se po ovom osnovu slila značajna sredstva, koja su predstavljala važan dodatni izvor finansiranja, ali nisu donela očekivane koristi. Naime postojao je problem strukture SDI, odnosno činjenice da je najveći deo investicija stigao u sektore koji proizvode nerazmenljiva dobra, uključujući bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije, promet nekretnina i trgovina na veliko i malo. Primera radi, a kako vidimo u Tabeli 2. strane investicije u oblast prerađivačke industrije u periodu od 2004. do 2007. godine su činile manje od 19% ukupnih investicija, dok ova industrija čini čak 95% srpskog izvoza. Istovremeno, u periodu od 2002. do 2009. godine bilo je samo 5 „grinfild“ investicija i to svih pet u uslužnom sektoru. Po ovom pitanju značajni su zaključci koje je Jože Mencinger doneo na osnovu ekonometrijskih istraživanja zemalja Srednje i istočne Evrope tokom devedesetih godina. Naime, Mencinger pravi suštinsku razliku između „grinfild” investicija i onih po osnovu privatizacije. Prodaja preduzeća ne mora uvek da dovede do investicija u realna sredstva firme - prihod od privatizacione prodaje mogao bi se potrošiti na tekuću potrošnju i uvoz. Iz navedenog neposredno proizilazi da ova vrsta SDI ne mora direktno doprineti rastu proizvodnih kapaciteta i privrednom rastu, već može povećavati deficit tekućeg računa i uticati na rast stranog duga (M. Uvalić). U nastavku ćemo videti da se, otprilike, upravo to dogodilo i u Srbiji. 5 Delatnost Ukupne investicije (u hiljadama US$) % od ukupnih investicija Finansijsko posredovanje 3.850.600 33,9 Transport i komunikacije 2.284.276 20,1 Prerađivačka industrija 2.111.239 18,6 Trgovina na veliko i malo 1.454.873 12.8 i popravke Poslovi vezani za nekretnine 1.255.575 11,0 Građevinska industrija 248.943 2,2 Hotelijerstvo i 66.537 0,6 ugostiteljstvo Poljoprivreda 53.342 0,4 Rudarstvo i eksploatacija 38.049 0,3 kamenoloma Električna energija, gas i voda 2.970 0,03 UKUPNO 11.366.404 100,0 Tabela 2. Priliv stranih direktnih investicija u Srbiji, po delatnostima, 2004-2007, preuzeto iz M. Uvalić (2012), strana 249.
 7. 7. 6 Vodeći strani investitori (2002-2009) Kompanija Zemlja Delatnost Vrsta investicija Iznos investicija „Telenor” Norveška Telekomunikacije Privatizacija 1.602 „Gazprom Neft” Rusija Energetika Privatizacija 947 „Filip Moris” SAD Duvanska industrija Privatizacija 611 „Mobilkom” Austrija Telekomunikacije „Grinfild” 570 „Inteza Sanpaolo” Italija Bankarstvo Spajanje i preuzimanje firmi 508 „Štada” Nemačka Farmaceutska industrija Spajanje i preuzimanje firmi 475 „AB InBev” Belgija Prehrambena industrija Spajanje i preuzimanje firmi 427 „Nacionalna banka Grčke” Grčka Bankarstvo Privatizacija 425 „Merkator” Slovenija Trgovina na malo „Grinfild” 240 „Fondorijarija SAI” Italija Osiguranje Privatizacija 220 „Lukoil” Rusija Energetika Privatizacija 210 „Erport siti Beograd” Izrael Nekretnine „Grinfild” 200 „Blok 67 asošijets” Austrija i Srbija Nekretnine „Grinfild” 180 „Holcim” Švajcarska Građevinska industrija Privatizacija 170 „OTP banka” Mađarska Bankarstvo Privatizacija 166 „Karlsberg” Danska Prehrambena industrija Spajanje i preuzimanje firmi 152 „US steel” SAD Metaloprerađivaka industrija Privatizacija 150 „METRO keš end keri” Nemačka Trgovina na veliko „Grinfild” 130 „Koka Kola” SAD Prehrambena industrija Spajanje i preuzimanje firmi 142 „Lafarž” Francuska Građevinska industrija Privatizacija 141 Tabela. 3. Vodeći strani investitori u Srbiji, 2002-2009, preuzeto iz M. Uvalić (2012), strana 251.
 8. 8. 4. UZROCI ZAKASNELE TRANZICIJE U SRBIJI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Umesto posebnog uvoda stavili smo tabelu 4. koja jasno ukazuje na jedan od suštinskih problema tranzicije u Srbiji u prvoj deceniji ovog veka – uprkos, kako smo videli, značajnim stranim direktnim investicijama (kao i ogromnim doznakama zaposlenih u inostranstvu ili npr. donatorskoj konferenciji koja je 2001. godine obezbedila Srbiji 1,3 milijarde dolara pomoći, a koje nismo posebno obrađivali u tekstu) broj zaposlenih je gotovo kontinuirano opadao, dok su plate stabilno rasle i to daleko iznad rasta produktivnosti zaposlenih. Problem je još drastičniji ako se ima u vidu veličina javnog sektora i njegovo povećanje tokom ovog perioda, što dodatno pojačava pad zaposlenosti u industriji, a signifikovano povećanje zarada smešta mahom u neproduktivne sektore. Pokušaj da se održe ovi trendovi u poslednjih par godina, u nedostatku SDI, zasnivao se na enormnom zaduživanju države, čiji je dug ovih dana poprimio alarmantne razmere. Tabela 5. u kombinaciji sa onim što smo već rekli jasno ukazuje da je Srbija tipičan 7 Zaposlenost (u hiljadama) ARS* 3.094 3.106 3.000 2.919 2.931 2.733 2.631 2.656 2.805 Stopa nezaposlenosti (%), ARS* 12,1 12,2 13,3 14,6 18,5 20,8 20,9 18,1 14,0 Zvanična stopa nezaposlenosti (%) / 21,8 24,5 26,1 23,9 25,3 26,6 24,4 21,4 Neto plate (realan rast, u %) / 16,5 29,9 13,6 10,1 6,4 11,4 19,5 3,9 Produktivnost rada (%) / 5,2 5,4 3,7 7,8 4,7 7,5 8,1 5,6 *svi podaci odnose se na stanje od 30. septembra date godine Tabela 4. Srbija – zaposlenost, plate i produktivnost, 2000-2008, preuzeto iz M. Uvalić (2012), strana 208. U milionima US $ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bilans tekućeg računa -153 280 -650 -1.532 -3.281 -2.194 -2.986 -5.285 -7.200 Bilans robne razmene -1.582 -2.308 -3.228 -4.021 -6.469 -5.290 -6.271 -9.130 -11.256 Izvoz dobara, FOB 1.645 1.821 2.212 3.319 4.082 4.970 6.442 8.756 10.957 Uvoz dobara, FOB 3.227 4.129 5.440 7.340 10.551 10.260 12.713 17.886 22.213 Bilans tekućih 1.289 2.338 2.521 2.423 3.241 3.426 3.752 3.974 4.146 transfera SDI, neto 50 165 475 1.365 966 1.550 4.264 2.523 2.717 Devizne rezerve (na kraju godine) 890 1.809 3.063 4.436 5.146 6.541 12.636 16.070 12.867 Ukupan spoljni dug (na kraju godine) 11.659 12.609 10.768 10.857 10.354 13.064 14.884 17.789 21.800 U procentima Servisiranje duga kao % izvoza dobara i usluga 2,7 4,4 6,2 10,3 17,5 26,0 20,2 16,6 / Bilans tekućeg računa (% od BDP-a) -2,4 2,4 -4,1 -7,5 -13,5 -8,4 -9,8 -12,9 -17,3 Tabela 5. Srbija – pokazatelji spoljnog sektora, 2000-2008, preuzeto iz M. Uvalić (2012), strana 212.
 9. 9. primer Mencingerovog „scenarija“. Očigledno je iz prethodne dve tabele da je sav, nikako zanemarljiv, priliv finansijskih sredstava u prethodnih deceniju i nešto više, otišao upravo na tekuću potrošnju i uvoz. Evidentno je da je u Srbiji, uprkos iskustvima ostalih bivših komunističkih zemalja, makroekonomska stabilizacija (a gde su posebno nakon 2002. godine ostvareni zadovoljavajući rezultati – tabela 6.), liberalizacija i privatizacija stavljena praktično kao opozitum izgradnji institucionalne infrastrukture, uspostavljanju vladavine prava i stvaranju uslova za razvitak konkurencije (B. Mitrović). Preciznije, postojala je bespogovorna vera u „spontani” pristup modelu rasta uz uverenje o bezuslovnoj sposobnosti tržišta da privredu izvede na optimalni put razvoja, uprkos ozbiljnim i na iskustvu zasnovanim argumentima da nedostatak „industrijske politike” može biti odlučujući faktor za (ne)uspeh tranzicionih procesa (nesrazmeran rast sektora nerazmenljivih dobara, smanjenje industrijske proizvodnje, trgovinski deficit, ekspanzija uvozne tražnje...). 8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rast realnog BDP-a 4,5 5,6 3,9 2,4 8,3 5,6 5,2 6,9 5,4 Inflacija maloprodajnih cena (godišnji prosek) 70,0 91,8 19,5 11,7 10,1 16,5 12,7 6,5 10,9 Državni bilans (% od BDP-a) -1,0 -6,2 -3,1 -1,1 0,9 0,8 -1,6 -1,9 -2,5 Državni rashodi (% od BDP-a) 40,4 39,6 43,0 41,4 40,3 42,0 45,2 44,9 43,4 Tabela 6. Srbija - glavni makroekonomski pokazatelji, 2000-2008 (%), preuzeto iz M. Uvalić (2012),strana 200. Tako npr. i 2009. godine, u Srbiji postoje 33 javna preduzeća u vlasništvu Republike Srbije sa preko 85.000 zaposlenih i još 598 javnih preduzeća u vlasništvu lokalnih samouprava sa preko 66.000 zaposlenih. Ili, 2008. godine je na 17 najvećih javnih preduzeća odlazilo 9% od ukupnog broja zaposlenih, 38% kapitala, 16% godišnjih gubitaka i samo 4% neto profita srpske privrede. Ovako ograničeno restruktuiranje značajnog dela srpske privrede može se pripisati ukupnoj strategiji tranzicije, pri čemu posebno model privatizacije nije ostvario očekivane rezultate. S druge strane, precenjen kurs dinara koji destimuliše izvoz, a podstiče uvoz, uključujući činjenicu da je uvozna carinska stopa posle političkih promena 2000. godine ekspresno svedena na jednocifrenu, uz ukidanje vancarinskih ograničenja neminovno je za posledicu imalo spoljnotrgovinski deficit (problem „jake valute u slaboj privredi“, B. Mitrović). 5. ZAKLJUČAK Da rezimiramo, tranzicioni procesi koji su obeležili poslednje, sad već nešto više od dve decenije ekonomske politike u Srbiji, kako u njenom praktičnom, tako i akademskom smislu, smeštamo u širi kontekst promena na globalom planu u smislu trendova liberalizacije i deregulacije privrednih sistema. I u tom smislu, promene su se, počevši od osamdesetih godina prošlog veka dešavale kako u najrazvijenijim zapadnim privredama, tako i u privredama Latinske Amerike ili Istočne i Jugoistočne Evrope – svakako, zbog jednovremene promene i ukupnog društveno-političkog sistema, kod ovih poslednjih su bile dramatičnije i po obimu i po dubini. I ako su u zapadnim privredama liberalizacija i deregulacija bile dovoljan okvir za postizanje dinamičnog razvitka ovih privreda na kraju
 10. 10. prošlog veka (a sa ove vremenske distance neko može reći i da je tako stvoren okvir za tekuću svetsku ekonomsku krizu), stvaranje odgovarajućeg institucionalnog okvira za funkcionisanje tržišnih odnosa u bivšim komunističkim zemljama bio je mnogo ozbiljniji zadatak – u neku ruku, ne samo da je trebalo „deregulisati“ bivše centralnoplanske privrede, nego i ponovno regulisati sve elementarne tržišne institucije, uspostaviti vladavinu prava, stvoriti uslove za razvitak konkurencije. Nalaziti opravdanja za zakasnelu tranziciju u Srbiji može se unedogled – npr. u prvoj deceniji tranzicije, osim što možemo dovoditi u pitanje generalnu rešenost kreatora ekonomske politike da se dosledno posvete tranzicionim procesima, možemo pomenuti raspad države, rat, sankcije međunarodne zajednice, hiperinflaciju i gotovo kontinuiranu makroekonomsku nestabilnost... Međutim, činjenica je da je sredinom zadnje decenije prošlog veka, u relativno stabilnoj političkoj i ekonomskoj situaciji i uz do tada možda najveći stepen konsenzusa svih respektabilnih faktora oko budućeg pravca tranzicije srpske privrede, iskazana nespremnost da se prihvate rešenja koja bi dosledno ubrzala tranzicione procese u Srbiji, posebno u segmentu privatizacije i demokratizacije svojinskih odnosa. A postoje jasni dokazi da jednom propuštena prilika za obavljanje tranzicionih procesa, značajno devalvira svaki budući pokušaj na istom planu, a njegove efekte čini postojano manjim. S druge strane, u Srbiji je nakon 2000. godine, dobrim delom kao posledica „politike uslovljavanja” (mada nije bilo ni pokušaja „opiranja“) i uprkos iskustvima drugih zemalja u tranziciji, primenjen pojednostavljen koncept tranzicionih reformi u skladu sa tzv. „Vašingtonskim konsenzusom”. Ključne stvari, poput sprovođenja odgovarajućih institucionalnih reformi ili stvaranja odgovarajuće industrijske politike kao osnova za mikroekonomsko restruktuiranje privrede su u potpunosti zapostavljene, a čak i procesi koji su bili definisani kao prioritetni, poput npr. privatizacije, nisu išli dinamikom koja je očekivana. U suštini, u Srbiji je postojao, kako bi Štiglic rekao „nedostatak nacionalne strategije i algoritma tranzicije“, a da tako kažemo, u neku ruku stihijski pristup tranzicionim procesima, generalno je umanjio očekivane koristi od tranzicionih reformi, a privredu Srbije dodatno učinilo neotpornom na aktuelnu globalnu ekonomsku krizu. 9 LITERATURA Cerović, B. (2012). Tranzicija – zamisli i ostvarenja. Beograd: Ekonomski fakultet Cerović, B. (2009) Napredak u tranziciji, inicijalni uslovi i privreda Srbije. Teme - Časopis za društvene nauke, Niš, str. 353-374 Cerović, B. & Nojković, A. (2008) Usporavanje reformi u Srbiji: trošak neiskorišćenih mogućnosti. u: Zec, M. i Cerović, B. (red.), Kuda ide Srbija – ostvarenja i dometi reformi, Beograd: Ekonomski Fakultet i NDE, str. 23-42 Krugman,P. (2012) Okončajte ovu depresiju. Odmah! Beograd – Smederevo: Interkomerc - Heliks Mitrović B., (2010) Perspektive zakasnele ekonomske tranzicije u Srbiji. Ekonomske teme, Niš: Ekonomski fakultet, str. 607-614 Stiglitz, J. E (2004). Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
 11. 11. Stiglitz J. E. (2001). Whither Reform? Ten Years of Transition. paper for the Annual Conference on Development Economics, World Bank; 1999, reprinted in: N-J.Chang (ed.) Joseph Stiglitz and the World Bank: The Rebel Within, London: Anthem Press, 10 Uvalić, M. (2012). Tranzicija u Srbiji. Beograd: Zavod za udžbenike http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/transition/archive.shtm
 12. 12. Tabela: EBRD pokazatelji tranzicije Srbija (SR Jugoslavija), za godine od 1989. do 2009. podaci preuzeti iz M. Uvalić (2012), strana 110. i 217, za godine od 2010. do 2012. podaci preuzeti sa www.ebrd.com Godina Preduzeća Tržište i trgovina Finansisjke institucije Infrastruktura Udeo privatnog sektora u BDP-u (u%) sredinom godine Privatizacija velikih preduzeća Privatizacija malih preduzeća Upravljanje i restruktuiranje preduzeća Liberalizacija cena Spoljnotrgovinski i devizni sistem Politika konkurencije Bankarska reforma i liberalizacija kamatnih stopa Tržišta hartija od vrednosti i nebankarske finansijske institucije Celovita reforma infrastrukture 1989 10 1 3 1 3- 2 1 1 1 1990 1 3 1 4- 2 1 1 1 1991 1 3 1 4- 2 1 1 1 1992 1 3 1 4- 2 1 1 1 1993 1 3 1 4- 2 1 1 1 1994 1 3 1 3- 1 1 1 1 1995 1 3 1 3- 1 1 1 1 1996 1 3 1 3- 1 1 1 1 1997 1 3 1 3- 1 1 1 1 1998 1 3 1 2+ 1 1 1 1 1999 1 3 1 2+ 1 1 1 1 2000 40 1 3 1 2+ 1 1 1 1 2 2001 40 1 3 1 4 2+ 1 1 1 2 2002 45 2 3 2 4 3 1 2+ 2- 2 2003 45 2+ 3 2 4 3 1 2+ 2 2 2004 50 2+ 3+ 2 4 3 1 2+ 2 2 2005 55 2+ 3+ 2+ 4 3+ 1 3- 2 2 2006 55 3- 4- 2+ 4 3+ 2- 3- 2 2 2007 55 3- 4- 2+ 4 3+ 2 3- 2 2 2008 60 3- 4- 2+ 4 4- 2 3 2 2+ 2009 60 3- 4- 2+ 4 4 2 3 2 2+ 2010 60 3- 4- 2+ 4 4 2+ 3 2 2+ 2011 3- 4- 2+ 4 4 2+ 2012 3- 4- 2+ 4 4 2+

×