O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Scanned by CamScanner
P s i k o lo g ji a e s u k s e s i t
S i d h e p ë r s e e k a m s h k r u a r k ë t ë
l i b ë r
N ...
Scanned by CamScanner
2
:·
f
Ps ik o lo g jia e s u k s e s it 1
m j e s ht ër i ,
n u k ës ht ë m ë p a k e v l e f s hm ...
Scanned by CamScanner
ー イ园
ë s ht ë b ër ë n ë M e r i d e n ,
n ë s ht e t in C o n n e c t i c u t .
M e r i d e n i
ës ...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 <
u n ë : li br a t e m ëdh e n j dh e t ë n e v o js h ë m t ë p...
Scanned by CamScanner
P s i k o lo g ji a e s u k s e s it 1
P a r a s h u m ë v i t e s h k is h im f i l l u a r m e n j...
Scanned by CamScanner
뇨
匡
6
1 q í
Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1
m ëdha dhe pa g e s a m ë t ë m ëdh a .
N jë d r e jt...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo gjia e s u k s e s it 1
N jë b a n o r I v j e t ë r I N ju Jo r k u t ,
m e d ip l o m ...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1
PJ E S A E P A R Ë
P a r i m e t t h e m e l o r e t ë s j e l lj...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo g jia e s u k s e s it 1
1 .
D ë s h i r o n i t ë m e r r n i m j a l t ë ,
m o s e g o...
Scanned by CamScanner
i
t
liu
l :
: I:
,
I,
I
:
:
:
Ps iko lo gjia e s u k s e s it 1
A u t o m je t it t ë pa r k u a r I...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo g ji a e s u k s e s it 1
s hm a n g e n t ë m e n du a r it lo gjik a s hh 1 e dh e j o ...
Scanned by CamScanner
匕
12
' :: ! 一 。 四国四国国
Psiko lo gjja e suksesit 1
s d ì
Kush pr a është fajto r ? Ro o se v e lt i a ...
Scanned by CamScanner
P s ik o l o g ji a e s u k s e s it 1
a s
t r a dh ë t i .
A i n u k k a t r a d h ët u a r , p o r...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo gi ia e s u k s e s it 1
E dh e m ë v o n ë ,
k u r i s h t e b ë r ë j u r i s t n ë s h...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo g ji a e s u ks e s it 1
A s k u s h n u k k a p a s u r m ë s hu m ë r a s t p ër k r i...
Scanned by CamScanner
Ps i ko lo gjia e s u k s e s it 1
m e s u ks e s e t e tje r a ko hëv e t ë f u v1d i t
de r i n ë ...
Scanned by CamScanner
P s i k o lo g ji a e s u k s e s it 1
z a k o n i s h t d o t ë s h ik o n t e p o r tr e t i n e t...
Scanned by CamScanner
;
I
Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1
pr a n o j,
k i s ha ga bu a r ,
n do s ht a e k i s h a m e ...
Scanned by CamScanner
:. I
ゲ 真
Scanned by CamScanner
Ps ik o l o g jia e s u k s e s it 1
2 .
S e k r e t i 1 m a d h 1 s j e l 1j e s m e
n j e r ë z
kz...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1
G a t i t ë g jit h a d ë s h ir a t e m ës ip ër m e p l o t ...
Scanned by CamScanner
íì: .
Ps ík o l o g jia e s u k s e s it 1
'
:e Y :.
:.
Din i s e p ër k ë e k a m al ën. M b i e m ...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo gjia e s u k s e s it 1
Ës ht ë da l l im I m a dh n ë m e s t ë p lo t ë s i m it t ë d...
Scanned by CamScanner
. î
'
Ps i k o lo gjia e s u k s e s it 1
u s h qe n t e për d hj e t ë v j e t t ë p l o t a .
K u ...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo g jia e s u k s e s it
t ë c i lën n u k k a n ë m u n du r t a k e n ë n ë j e t ën n o...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1
"
M b r e t i I ç e l ik u t
"
a m e r ik a n i A n d r e w
Carne...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo g jia e s u k s e s it 1
N ë p a r im i n e p ër m e n dt 1r ,
s i p a s * a lëv e t ë Sc...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1
m ir ën jo hje dhe ûa lë t ë m ir a ,
e m ir ën jo hj a I du he t...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1
e a s m u a .
L a jk ët i m i ,
f u n d i I f u n d i t m u n ...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo gji a e s u k s e s it 1
b ëhe m i s ik m Sc hw a bl,
"
T ë Për m bajt u r n ë kr it ika...
Scanned by CamScanner
t ë P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1
3 . N ë s e d o t ë d i n i t a a p l l k o n i k ë t ë
r ...
Scanned by CamScanner
P s ik o l o gji a e s u k s e s it 1
du ha n it n ë m a s ë m ja f t t ë m a dhe do t
'
I z v o g ë...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo g jia e s u k s e s it 1
A n dr e w Carnegi e c i ti n ë D1n d t ë j e t ë s s ë t ij p ...
Scanned by CamScanner
l ,
国r 1
Ps ik o lo gjia e su k s e s it 1
s ë ho t e lit do t
'
I fl is ja për a t ë s e çk a d o j...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo gji a e s u k s e s it 1
P a r a m e n d o n i ,
e a r r it a z bDtj e n e qe r a s ë ,
d...
Scanned by CamScanner
Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1
(A q m ë b ën m u a s e çf a r ë d o t ë d ës hi
ju j.
I k a m m ...
Scanned by CamScanner
P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1
in f e r i o r ,
e p a s t a j n g a u n ë k ër k o n i t
:
ju...
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)

28.617 visualizações

Publicada em

Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)

Publicada em: Educação
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Liber i bukur,po 2 dhe 3 a do jet?
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Dale Carnegie - Psikologjia e suksesit 1 (Si të bësh miq dhe të kesh ndikim)

 1. 1. Scanned by CamScanner P s i k o lo g ji a e s u k s e s i t S i d h e p ë r s e e k a m s h k r u a r k ë t ë l i b ë r N ë dhj e t ë v it e t e f u n d it n ë A m e r ik ë , s ht ëp it ë bo t u e s e k a n ë p a r a q it Lir m ë s h ë s e p e s ë m i l i o n l ib r a . Es h t ë t r e g u a r s e s hu m ic a e a ty r e l ibr a v e p r it e j p o t h u a j p a in t e r e s im n g a pu b l ik u l e x u e s , a s ht u q ë s h u m ë n g a k ët o p a r a q i s n in dës ht i m e f in a n c i a r e p ër bo t u e s in . D r e jt o r i I n j ër ë s p r e j s ht ëp iv e b o t u e s e m ë t ë m ëdh a p a k k o h ë m ë p a r ë e k a pr a n u a r p a r a m e je s e f u m a e t ij - e d h e p s e s h t a t ë dhj e t ë e pe s ë v j e t PËTV o jë b o t u e s e - h u m b n ë s ht a t ë n g a t e t ë l i b r a t e bo M a r . Si g u r i s h t s e d o t a p y e s n i v e t e n s e s i k a m (d u k e p a s u r pa r a s y s h k ë t o f a Rt e p e s i m i s t e ) m b le d hu r g u x i m in t a s hk r u a j k ë t ë l i b ër d h e p s e j u d o t ë du h e j t a l e x o n i t ! Py e tj e t j a n ë p l o t ë s i s h t m e v e n d , e d o t ë m u n d o h e m që t ë p ër g ji g je m n ë t o . N ë v it i n 19 12 k a m f i l lu a r n N j u Jo r k t ë m b a j k u r s e p ër n j o h u r i p lo t ë s u e s e t ë n j e r ëz v e t ë p u n ë s u a r . Që n ë f i l l i m k ët o k u r s e k a n ë q e n ë t ë d e d i k u a r a v e t ëm n ë z h v i l li m in e m j e s ht r i s ë s ë o r a t o r i s ë , d m t h t ë m ë s u a r it e n j e r ë z v e s e s i , t ë b a l la f a q u a r m e n d o n j ë t e m ë t ë c a k tu a r , d o t ' I s h f a q in m e n d im e t e v e t a t ë q a r t a , m e al ë k u p t i m p lo t e , q o f t ë k u r f la s in n ë m b l e d hj e t ë p u n ës a p o p a r a p u b l i k u t . P a k n g a p a k k a m f i l lu a r t a k u p t o j s e k u r s a n t ëv e t ë m i , p ë r v e ç m j e s h t ër i s ë s ë o r a t o r i s ë I du h e t e dh e d i ç k a , e k jo n d o s ht a m ë e n e v o js hm e : m ë s im i d h e a r t i I s j e l lj e s m e n je r ëz i t n ë v e n d i n e p u n ë s d h e n ë j e t ën e p ër d it s hJn e . D u k e m e n d u a r , k u p t o v a s e n j ë m ë s im I t i 11ë e d h e p ër m u a d o t ë is ht e I m i r ë s e a r d hu r . K u r s o t e k u jt o j t ë k a lu a r ë n t im e , m ë v i e t u r p n g a bu d a l la llëq e t r in o r e d he m u n g e s a e t a k t ik ë s s ë s j e l lj e s m e n j e r ëz . Qfa r ë f a t i s i k u r p a r a n j ë z e t v je t ë s h d ik u s h t ë m ë dh u r o n t e n j ë li bër t ë k ët i 11ë ! Çf a r ë s hër b im i t ë m a d h d o t ë m ë k i s ht e b ër ë ! Sj e l lj a m e n je r ëz , ë s ht ë n j ë n d ër v ës ht i r ë s i t ë m ë t ë m ëd h a m e t ë e i l a t b a l l a fa q o h e t b i z n e s m e n i I s o t ë m . K j o
 2. 2. Scanned by CamScanner 2 :· f Ps ik o lo g jia e s u k s e s it 1 m j e s ht ër i , n u k ës ht ë m ë p a k e v l e f s hm e a s Për s ht ëpiake n , a r k it e kt in a po i mhi ni er i n. H u lu m t i m e t e mëpar se n ën m bik qy r j e n e fo n da c io n it C A R N E G I E n a k a n ë z bu lu a r r ë c t s hu m ë t ë r ën dës i s hëm dh e m e v le r ë, gjë t ë c ilën r r1ë v o n ë e k a v ër te t u a r in s t it u t i C A R N E G I E p ër t e kn o lo gji . H u lu m t i m e t e për m e n du r a k a n ë t r e g u a r s e e dhe n ë këto pr o fe s io n e e gz a k t e , s iç ës ht ë e dhe p r o fe s i o n i I in x hin ie r it , v e t ëm 15 % I t a k o n n j o hu r iv e p r o fe s i o n a l e de r i s a p lo t 85% e s u k s e s it v a r e t n ga a ftës i a e sje l lj e s m e n j e r ëz , d . m . Th. N ë ka r a k te r in dh e c i lë s it ë n j e r ëz o r e dh e n ë m ën y r ën e s je llje s m e n je r ëz . M e v it e k a m u dh ëh e qm k u r s e n ë k lu bin e in x hin ie r ëv e t ë F i l a de lf i s ë d h e n ë in s t itu t in e e le k tr o t e k n ik ës n ë N ju Jo r k . N u m r i I p l o t ë I k u r s a n t ëv e t ë m i t r e g o n s h i f r ën e m ë s h u m ë s e 15 0 0 i n x h in i e r ëv e . A t a n je r ëz k a n ë a r dhu r t e k u n ë p ë r a r s y e s e p a s s hm ë v it e s h p ër v o je , m ë n ë f u n d e k a n ë v ë r e jt t 1r s e m ë t ë p a gu a r it n ë 1ëm in ë e ty r e n u k j a n ë a t a q ë k a n ë m ë s ë s hu m t i n j o hu r i t e k n i k e . Se p s e n u k ë s ht ë e v ë s ht ir ë t ë g je s h m j e s ht ër t ë m ir ë, q o ft ë t ë j e t ë ir u ch in ie r , 1lo g a r it a r ë a p o a r k it e k t . T ë t i 11ë k a m j a f t . Shu m ë m ë v ës h t ir ë ës ht ë t ë g je s h m je s ht ër t ë m ir ë I c i ti p ër v e ç n j o hu r iv e t e kn ik e p o s e d o n e dh e m j e s ht r in ë e t ë shpr ehi t q a r të t ë m e n d im e v e , t ë i m p r e s i o n im it dhe u dhëhe q ie s s ë ba s hk ëp u n ët o r ëv e , e p e r s o n in e t i 11ë , du he t t a p r a n o jm ë, gjit hm o n ë d o t ë Je m i n ë g je n dj e m ë s hu m ë t a p a g u a jm ë . I p r e k Lir n g a k jo , .e x u e s i do t ë m u n d t ë m e n do n t e s e s e c il a s hk o l l ë m ë e l a r të I k u s ht o n k u j de s t ë m a dh z hv i l lim it t ë " m j e s ht r is ë m ë t ë çm u a r n ën q i e l >" . P ër f a t t ë k e q n u k ës ht ë a s ht u . N ë q o f të s e p r a n ë n do n j ë k o l e g ji a m e r ik a n e dhe e k z i s t o n n d o n j ë k u r s I k ët ij l lo j I, a t ëh e r ë p r e j ç a s t it k Lir po s tw k ët a tT e s ht a kj o g jë m ë k a ik u r n g a v ëm e n dj a . F a k u lt e t i I Çik a g o s d he ba s hk ës i a e t ë r in jëv e t ë k r i s ht e r ë (Y M C A ) p a k k o hë m ë p a r ë e k a n ë bë r ë n j ë a n k e t ëdu k e hu lu m t u a r s e ç k a n ë t ë v ër te t ë d ë s h i r o jn ë t ë s t u di o jn ëa m e r ik a n ët e r r it u r . A n k e t a k a z g ja t L LT d y v j e t dhe k a
 3. 3. Scanned by CamScanner ー イ园 ë s ht ë b ër ë n ë M e r i d e n , n ë s ht e t in C o n n e c t i c u t . M e r i d e n i ës ht ë z g je dhu r s i q y t e t t ip ik A m e r i k a n . Çdo I r r it u r I k ë t ij qy te t i ës ht ë për gj i gj n ë 156 p y e tj e , s i p . s h . : " Çf a r ë pr o fe s io n i k e n i d h e k u p u n o n i ? Çf il r ë k u a l i f i k im i k e n i ? Sa f it o n i ? Si e k a l o n i k o h ën e l ir ë ? A k e n i h o b i ? Çk a d ë s h i r o n i t ë a r r i n i n ë j e t ë ? Çk a j u m u n do n ? C i ta t v e p r i m t a r i m ë s h=m 1 ë j u in t e r e s o jn ë ?" e k ës ht u m e r a dh ë . A n k e t a k a v ër te t u a r s e t ë rT i t u Tv e m ë s ë sh. mt i j u in t e r e s o n p r o b le m i I s h ën d e t it , e m e n j ëh e r ë p a s k ës a j - " n j e r ëz ie ' , d . m . Th . s i t ' I k u p t o jn ë t ë t je r ët dh e s i t ë p a j t o h e n m e t a , s i t a f i t o jn ë p ër k r a hj e n e ty r e dh e s i t ' I k th e jn ë k a h m ën y r a e ty r e e t ë m e n du a r it . G r u p i I c i ti e k a r e a l iz u a r a n k e t ë n n ë fj a lë , k a v e n d o s t 1r p a s k ë s a j q ë n ë M e r i d e n t ë o r g a n iz o jë n j ë k u r s s ip a s d ë s h i r ë s s ë t ë a n k e t u a r v e . Ja n ë d h ë n ë p a s g je tj e s s ë n d o n j ë d o r a c a k u , p o r a s k u n d n u k k a n ë m u n d u r t a g je j n ë . M ë n ë f u n d i j a n ë d r e jt u a r n j ë n j e r iu t ë n j o h u r b o t ë r o r p ë r m ë s im in e t ë r r it u r v e , m e lu tje n q ë t ' j u p r e f e r o j n d o n j ë l i b ë r I c i ti d o t ' I p ër m b u s h t e k ër k e s a t e ty r e . " N u k k a " , i u ës h t ë p ë r g jig ju r . " Ja m I s ig u r t ë s e ç f a r ë d o t ë d ë s h i r o n i n k ë t a n je r ëz . P o r .ib r in I c iti iu n e v o it e t , e n d e a s k u s h n u k e k a s hk r u a r . " N g a p ë r v o j a e d i s e p ë r g ji g jj a e t ij k a q e n ë s h u m ë e s a k t ë , s e p s e e d h e v e t ë m e v it e p a s u k s e s k a m k ë r k u a r n d o n j ë d o r a c a k t ë p ër s h t a t s h ë m li d h m m e r a p o r te t n d ë m j e r ë z o r e . D u k e p a s u r p a r a s y s h s e n j ë l ib ër I t i l lë n u k k a e k z i s t u a r , k a m t e n t u a r q ë v e t ë t a s h k r u a j p ër n e v o ja t e k u r s a n t ëv e q ë v ij o n in k u r s e t e m i a . T a n i , k y l ib ër ë s h t ë p a r a j u s h , e u n ë s h p r e s o j s e d o t ' j u p ë 1q e j . P a r a s e t ' I r r e k e m t s h k r u a r it , k a m l e x u a r ç d o gjë q ë k a m m u n du r t ë gje j n ë l i dhj e m e t e m ën t i m e : n g a v e p r a t e D o r o t hy D ix , n ëp ër r a p o r t e t e gjy k im e v e t ë sh l mor z im e v e d h e a r ti k u jv e t ë r e v i s t ës " Pa r e n t ' s M a g a z i n e " de r i t e s h】« im e t e H a r r y O v e r s t r e e t it , A l fr e d A d l e r it dh e W i l l i a m Ja m e s i t . P ër v e ç k ës a j, e k a m p a s u r n j ë n d i h m ë s t ë k u j d e s s h ë m , n j e r iu n I c i ti m ë s h m ë s e n j ë v it e k a k a lu a r n ë p ër b i b l io t e k a , d u k e l e x u a r t ër ë a t ë ç k a e k i s h a k a lu a r 3
 4. 4. Scanned by CamScanner Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 < u n ë : li br a t e m ëdh e n j dh e t ë n e v o js h ë m t ë p s ik o l o gjis ë, r' e q in dr a a r t ik u j n g a g a z e t a t , b i o g r a f i t ë p a n u m ër ta Pr e j të c i la v e m u n d t ë v ër e h e j s e s l j a n ë sj e l l u r n j e r ëz it e r n ëdhe r ]j m e t ë a fe r m it e ty r e . B a s hk ë I k e m i s t u diu a r b io gr a f itë e n je r ëz v e t ë m ëdhe n j ë t ë t ë g jit h a k o hr a v e . I ke m i le x ua r : ì e de r i t e T o m a s E di s o n i . M ë k u j t o h e t s e k e m i le x u a r rn ë s hLu n ë s e 100 bio gr a f i t ë T he o do r R o o s e v e lt it . N u k j e rn i pe n du a r për e n e r giin ë e a s p ër k o h ën q ë k e m i ha r x hu a r n ë për pje k je n t o n ë p ër z bu . Ihn in e m ën y r a v e m ë f r y t dhën ës e m e t ë c ila t j a n ë s hër by e r p e r s o n a l it e t e t e ta r ta h is t o r ike , që t ë f 1t o jn ë p ër k r a hj e n e n j e r ëz v e dhe t ë n d ik o jn ë n ë im p o n im in e o p in io n it t ë ty r e . Pe r s o n a l is ht k a m b is e du a r m e s h u m ë n j e r ëz të s u k s e s s h ëm m e që l l im q ë t ë M t e s h a n ë s e k r e t e t e ty r e t ë sj e l lj e s dhe t ë k o m u n i k im it m e n j e r ëz , e n dër t ë tj e r ë ka n ë qe n ë e dhe e m r a t e n j o h u r bo t ër i s ht , s i : M a r c o n i , F r a n k lin D . R o o s e v e lt , O w e n D . Y o u n g , c la r k G a b l e , M a r y Pi c k fo r d , M a r tin Jo hn s o n . N ë ba z ë t ë m a t e r i a l it t ë m b l e d hu r , p ë r g a t it a n jë ligje r a t ë t ë s h k u r tër m e t i t u l l " Si t ë k r ij o jm ë m iqës i dhe të n dik o jm ë n ë n j e r ëz " . N ë f +1l im , m e t ë v ër t e t ë k a qe n ë n jë ligje r a t ë e s hk u r tër , p o r s hu m ë s h p e jt u z g je n 1a n ë al i m p r e j 1 o r e e g jy s m ë . M e v it e , n ë D1l im t ë ç d o s e m e s t r i , k ëtë ligje r a t ë u a m ba ja kLsant ëve t ë i n s t it u t it C A R N E G I E n ë N ju Jo r k . N ë f u n d, u Iu t e s ha k u r s a n t ëv e q ë n j o hu r it ë e fit u a r a t ' I p r a k t ik o jn ë n ë j e t ën e t y r e t ë p ër d it s hm e , qo ftë s ho qër o r e a po a fa r i s t e , e p a s t a j t ë k t h e h e n n ë f o lt o r e e t ë t r e go jn ë për për v o ja t dhe r e z u lt a t e t q ë k a n ë a r r it u r . Çfa r ë de w r e in te r e s a n t e k a qe n ë kjo p ër t a ! T ë g jit h ë a t a mesl cuje a t o fe m r a t ë e t u r Për v e t p ër s o sj e k a n ë q e n ë t ë b e fa s u a r s e s i j a n ë bë r ë ba s hk ëpu n ët o r ë t ë n j ë 11o j l a bo r a t o r i t ë r i - n jë la bo r a t o r i Për hu lm t im in e r a p o r te v e m id is n j e r ëz v e . K y libër n u k ës ht ë s hk r u a r " s hk e l e s hk o " . A i ës ht ërT it u r s i n j ë f ëm ij ë . Ës ht ë r r it u r dh e z hv i l lu a r n ga kyla bo r a t o r e dhe n ga Për v o ja e m ij ër a n j e r ëz v e . 4
 5. 5. Scanned by CamScanner P s i k o lo g ji a e s u k s e s it 1 P a r a s h u m ë v i t e s h k is h im f i l l u a r m e n j ë s ër ë r r e gu l l a s h t ë s ht y pt 1r a n ë l e t ë r , j o m ë t ë m a d he s e le t r a po s t a le . V it in p a s u e s k r ij u a m n j ë le t ër m ë t ë m a dhe , p a s t a j n jë d is p e n s ë , e p a s k ë s a j d i s a d is p e n s a t ë e i la t m e m a dh ës i dh e v ë 11i m is h in s e c i l ën he r ë m ë t ë m ëd h a s e he r ët e k a lu a r a . D h e t a n i p a s 15 v it e s h ë s ht ë s hn dëm i a r n ë l ib ër . R r e gu l l a t t ë e i l a t I k a m dh ën ë k ët u n u k j a n ë v e t ë m m e n d im e t e o r i k e a p o t h ën i e m e t ë q ë llu a r . A t o n ë p r a kt i k ë r e a l iz o h e n m e f o r c ë m a g ji k e . N d o s ht a du k e t e pa b e s u e s hm e , p o r u n ë k a m q e n ë s h ë h e r ë dës h m it a r I n dër r i m it ï T ën j ë s o r t ë f a t it t ë s h u m ë n j e r ëz v e , n dërT im e q ë j a n ë r r je d h o jë e z b a t i m it p r a k t ik t ë k ëty r e r r e g u l la v e . V it i n e k a lu a r , p . s h . , n ë k L1r s i n t i m k a q e n ë e d h e n j ë n j e r i I c i ti e k a u d h ëh e q u r f i r m ë n m e 3 14 pu n ë t o r ë . A i n j e r i m e v it e , p a k u r r f a r ë k e q a r dhj e dh e p a t a k t , k a k r it ik u a r d h e n ën ç m u a r pu n ët o r ët . N g a g o ja e t ij a s n j ëh e r ë n u k ë s ht ë dëg ju a r k a l a e m i r ë g u x i m d h ën ë s e d h e p ë r k r a h ë s e . P a s s t u d im it t ë r r e g u l l a v e k u r s a n t i i m ïT ë n j ë s i s h t e k a n d ë r r u a r f i l o z o f i n ë j e t ë s o r e , e n d ër pu n ët o r ët e f i r m ë s s ë t ij p a s t a j k a m b r e t ër u a r n j ë a t m o s f e r ë e p a p a r ë e h a r m o n is ë , e la n it t ë p u n ë s dh e b a s hk ëp u n i m it . T ë t r e q in d e k a t ër m b ë d hj e t ë a r m i q t ë e d ik u r s h ë m t a n i i s h i n s h ë n d ë tT u a r n ë t r e q i n d e k a t ër m b ë d hj e t ë m i q . A p o , s iç u ë s ht ë d r e jt u a r n g a f o lt o r j a k u r s a n t ë v e t ë k u r s it t i m : " M ë p a r ë de r is a s h e t i sj a r e p a r te v e t ë f i r m ës s im e , a s k u s h n u k m ë p ë r s h ë n de s t e . Sa p o e h e t o n in s e u a f r o h e s h a , p u n ët o r ë t k t h e n in s h i k i m i n n ë a n ën tj e t ë r . E t a n i t ë g jit h ë j a n ë m i q t ë e m i , b i le e d h e r o ja m ë t h ër r e t n ë e m ër . ' 6 ët ij p u n ë d h ën ë s i t a n i e dh e pu n a I s hk o n m ë m ir ë , k a m ë s h u m ë k o h ë t ë l i r ë d h e - çk a ë s ht ë m e r ën d ës i - gje n m ë s h u m ë k ën a q ë s i s i n ë j e t ën a f a r i s t e a s ht u e d h e n ë j e t ën s h o q ë r o r e . M e a p l i k im in e k ët y r e r r e gu l la v e t r e g t a r ët e p a n u m ër t p ër n j ë k o h ë s h u m ë t ë s hk u r t ër k a n ë a r r it u r t a s h t o jn ë s h i tj e n . Sh u m ë k a n ë k r iju a r l i d hje t ë r e ja a f a r is t e p ë r t ë e i l a t m ë p a r ë a t a v e t ë m k a n ë m u n d t ë ën d ër r o jn ë . I yet ar ët e s hu m ë s h o q a t a v e k a n ë f 1t u a r a u t o r i z im e m ë t ë 5
 6. 6. Scanned by CamScanner 뇨 匡 6 1 q í Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 m ëdha dhe pa g e s a m ë t ë m ëdh a . N jë d r e jt o r v it in e ka lu a r m ë k a t hën ë s e s i I ës ht ë r r iÄ p a g e s a p l o t 5 0 00 do Ba r ë : ; v it , dhe a t ë du k e iu përmbaj t Ln ë p u n ë t ë v ë r te t a v e t ë kët ij li br i. N jër it pr e j dr e jt o r ëv e t ë fa b r ik ë s s ë g a z r a v e , t ë c il it i r r e z ik o he j v e n di I pu n ës p ër a r s y e s e v a z hd im i s ht kis ht e qën dr im t ë a s hp ër dhe n u k i s ht e I a f t ë n ë u dhëhe qje të n je r ëz v e , dit u r it ë e f it u a r a n ë k Li r s e t ë m i a I k a n ë n dihï n u a r që j o v e t ë t ë m o s p u s h o he t n g a p u n a n ë m o s hën 6 5 v je qa r e , po r I k a n ë sje l1ë e m ër im in n ë p o s t m ë t ë l a r të . Si e k e m i z a k o n q ë n ë f u n d t ë çd o k u r s i të o rg a n iz o jm ë n j ë k o k te l t ë v o g ë l , ba s hk ës ho r te t e k u r s a n t ëv e t ë m i s h ë e s h u m ë h e r ë m ë k a n ë t h ën ë s e s i s ht ëp it ë e ty r e j a n ë b ër ë m ë t ë l t u r a p a s i q ë bu rT a t e Wr e k a n ë fi l lu a r t ë v ij o jn ë k ët ë k u r s . N je r ëz it s hu m ë s hp e s h m a g je p s e n m e s u k s e s e t e be fa s is hm e që I a 】T ij n ë - e t ër ë k jo u du k e t s i n d o n j ë m a gji. Jo r r a l1ë n do dh ë që n ë e u f o r in ë e e n i a z mi t m ë t h ëìT a s in n ë t e le fo n e dhe t ë d i e la v e , s e p s e n u k m u n d t ë du r o he s hin 24 o r ë që p a r a k u r s a n t ëv e t ë tj e r ë t ë m ë t r e g o n in Për s u k s e s e t e ty r e . M ë k u jt o h e t n j ë k u r s a n t t ë c i l i n b i s e d a t l idh u r m e k ët o r r e g u lla a q s hu m ë e k is h in t e n s i o n u a r s a q ë d e r i v o n ë p a s m e s n a t e b i s e do n t e m e k u r s a n t ët e t je r ë . K u r n ë o r ën t r e p a s m e s n a t e t ë t je r ët k i s h in s hk u a r n ë s h t ëp i , a i e dhe m ë t ejqën dr o n t e I u lm n ë lo k a lin k u m b a h e j k u r s i . G a bim e t pe r s o n a le a q s hm ë e k i s h in t r o n d i t u r , e v i z i o n i I n j ë bo t em ë t ë r e dhe m ë t ë p a s u r e e i la i s ht e p a r a q it u r p a r a t ij a qs ht u n ë e k is ht e e n 加力a z m u a r s a që e dh e p ër dy n e t ë t ë tje r aki s ht e m be t Lir p a ûe t u r . Çf ar ë n je r iu k a qe n ë a i ? ! N do s ht a m e n do n i s e ës htë#a la Për n do n jë pe r s o n t ë p a s hk o l lu a r , p ër n do n j ë p e r s o nn a iv , I ga t s hëm t ë m a gje p s e t m e ç do r is i e e i la I o fr o he t . M ir ëpo , n u k ës ht ë a s ht u . K a qe n ë k y n j ë t r e g t a r m e s hk o l lim Ë;Xýaj a dhe ka p o ;e du a r d ip l o m a æ dy fa k u lt e t e v e
 7. 7. Scanned by CamScanner P s ik o lo gjia e s u k s e s it 1 N jë b a n o r I v j e t ë r I N ju Jo r k u t , m e d ip l o m ë t ë H a r v a r d it , I n d e n 1a r n ë s ho q ër i t ë e n j o h11r a dhe p r o n a r I n j ë fa br ik e , m ë k a t h ën ë që p ër t r e m u a j e g jy s m ë s a e k a v ij u a r k u r s in t i m , p ë r m j e s ht ër in ë e k o m u n i k i m it m e n je r ëz , k a m ës u a r m ë s hu m ë s e p lo t k a t ër v it e n ë k o l e gj. Ju v e n do s ht a k jo j u du k e t q e s h a r a k e , j o s e r i o z e dhe e t e p r u a r ! E dr e jt ë e ju a ja ës ht ë t ë m e n do n i ç ' t ë do n i . M e g jit ha t ë , t a k e n i p a r a s y s h s e j u f i a s p ër a i T itj e , s e p a k o m e n t i m j u p a r a q e s al i mi n e n j ër it p r e j s t u de n t ëv e m ë t ë m ir ë t ë H a r v a r d it , pu b l ik i s ht t e t h en e n e k lu b in y a l e t e n ju j o r k u t m e 2 3 s him 19 3 3 p a r a m ë s e 60 0 n j e r ëz v e . " Ës ht ë d a l l i m I m a dh n ë m e s t ë a s a j s e ç k a j e m i dhe t ë a s a j s e çk a d o t ë d ë s h ir o n im t ë i s h i m " , k a t hën ë f i lo z o f i a m e r i k a n W i l l i a m Ja m e s . " Sh ë r b e h e m i v e t ëm m e n j ë n u m ër t ë v o g ë 1t ë r e z e r v a v e s i t r u p o r e a s ht u e d h e m e n d o r e . T h ën ë p ër g jit h ë s i s h t , q e n i a n j e r ë z o r e j e t o n n ën m e s a t a r e n e a f të s iv e t ë s a j . Ja n ë t ë t a l e n t u a r m e l lo j- 11o j a f të s i s h t ë e i la t n d o s h t a a s n j ëh e r ë n u k d o t ' I s h f r y t ëz o jn ë . " Që l h m i I v e t ëm I k ë t ij l ib r i ë s ht ë t ' j u n d i h m o j , t ' I z hv i l l o n i d h e t ' I p ë r d o m i k ët o a f të s i t ë p a s h f r y t ëz u a r a . S IÇ k a t h ën ë e d h e D r . Jo h n G . R ib b e n , d r e jt o r i I d ik u r s h ë m I f a k u lt e t it P r i n c e t o n , " k u lt u r a ë s h t ë a r r it je e g je m i s ë t ë t ë g jit h a s it u a t a v e j e t ë s o r e " . D h e n s e n ë f l 1H d t ë t r e k a p i t u j v e t ë k ët ij l ib r i e n dj e n i s e n u k k e n i a r r i t u r t ë p ër m i r ë s o h e n i n ë d i s a s it u a t a j e t ë s o r e , do t a k e m p a r a s y s h s e - s ë p a k u p ër j u - e k a m g a b u a r q ë l l im in . Se p s e p ër H e r b e r t Sp e n s e r in " Që1l i m i I m a dh I s u k s e s it n u k ë s h t ë d i ln 1r ia , p o r a k s i o n i " . E k y ës h t ë l i b ër I a k s i o n it . P je s a hy r ë s e e k ët ij l ib r i , s i k u r t ë g jit h a hy r j e t , ës ht ë m j a f të e g ja t ë . P ër k ët ë t ë s h k o jm ë Pë印 a r a . T ë f i l l o jm ë n g a a jo çk a j u m u n g o n . S h u m ë u l u t e m , 1e x o je n i k a p i t u l l i n e p a r ë l 7
 8. 8. Scanned by CamScanner Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 PJ E S A E P A R Ë P a r i m e t t h e m e l o r e t ë s j e l lj e s m e n j e r ë z
 9. 9. Scanned by CamScanner P s ik o lo g jia e s u k s e s it 1 1 . D ë s h i r o n i t ë m e r r n i m j a l t ë , m o s e g o d i s n i s h t ë p i n ë e b l e t ë v e M e 7 m a j 19 3 1, N ju Jo r k u k a qe n ë dës h m it a r gju e t i s ë m ë s e n s a c io n a l e m b i n j e r i u n , gjë e e i la Iu h e j n ë r r u g ët e N ju Jo r k u t . Po l ic ia , p a s n dj e kje s s hu m ë j a v ë s h e e he t o i C r o w l e y n , r e v o lv e r i s t in e tT y e r , v r a s ë s in t ë c i l in e k i s ht e 】T e t hu a r n ë b a n e s ën e s ho q e s s ë t ij n ë a v e n y n W e s t E n d . M ë s e n j ë q i n d ë e p e s ëd hj e t ë p o l i c d h e a g je n t ë e k i s h in m b u lu a r t e r a s ën e v e n dq ën d r i m it t ë C r o w l it . D u k e h a pu r v r i m a n ë n ën k u lm , m e lo t s je l 1ë s u m u n du a n t a l a r g o jn ë n g a b a n e s a . P a s t a j n ë k u lm e t e n d ë r te s a v e fq in j e i s h in r e n d it u r n j ë s it e t e a r m a t o s u r a , d h e p lo t n j ë o r ë , n ë p ë r b a n e s a t p ë r r e t h , n dër m ë t ë bu k u r a t e N j u Jo r k u t , j e h o n in t ë s ht ë n a t e a r m ëv e . I s t r u k u r p a s b a r i k a dë s s ë f o r të , C r o w l e y I p a lo dh u r I p ë r g jig je j t ë s ht ën a v e t ë p o l i c i s ë . D hj e t ë m ij ë a y t e t a r ë t ë t e n s io n u a r e p ë r c j e 01n in b e t e j ën e p a p a r ë d e r i m ë a t ëh e r ë n ë r r u g ët e N ju Jo r k u t . K u r m ë n ë f i1n d e k a p ë n C r o w l e y n , K o m i s a r i po l ic i s ë M u lr o o n e y t h a s e r e v o lv e r i s t i I +T y e r is h t e n j ë r i n d ë r k r im i n e l ët m ë t ë r r e z i k s h ëm n ë h is t o r in ë e N ju Jo r k l_ 1t . " Ës ht ë I g a t s h ëm t ë v r a s p ër im t ë s in ë m ë t ë v o g ë >" , k is h t e t h ën ë M u l r o o n e y . Ës h t ë m j a ft in t e r e s a t e , m e g jit h a t ë s e ç k a m e n d o n t e C r o w l e y p ër v e t e n . K j o n a k a m b e t u r e s hk r u a r , s e p s e C r o w le y , d e r i s a p o l i c ia h a p t e z ja i T n ë b a r ik a d ën e t ij , m e t ë s hp e jt ë k i s h t e s hk a r r a v i t u r n jë l e t ër t ë c i l ër . e k is ht e t it u l lu a r : " T ë g jit h ëv e q ë j u in t e r e s o n " . D e r i s a e k i s ht e s hk r u a r , g ja k u I k i s ht e p ik u a r n g a p la ga du k e l ër 1ë gju r m ë n ë le t ë r . Ja s e ç k a k i s ht e s hk r u a r : " N ën k ët ë k ë m i s hë f s h ih e t n j ë z e m ër e l o d hu r p o r e b u t ë , z e m ër e e i la a s k u jt n u k i a dë s h ir o n t ë k e q e n . " K o h ë m ë p a r ë , p a r a k ët ij r a s t i , C r o w l e y m e n j ë v a s h ë is h t e du k e s h ët it u r m e a u t o m o b i l dr e jt L o n g I s la n d it . 9
 10. 10. Scanned by CamScanner i t liu l : : I: , I, I : : : Ps iko lo gjia e s u k s e s it 1 A u t o m je t it t ë pa r k u a r I i s h t e a f n 1a r b e f a s i s ht n j ë po l ic dhe Cr o w le y pa úa 1ë k is ht e n x j e i T u r r e v o le n dhe e kishte go dit u r po lic in m e br e s hër i p lu m ba s h . P a s t a j k is ht e kër c ye r n ga au t o m o bi li, k is hte ïT ëm by e r r e v o l e n e p o li c it dhe kis hte gju a jtu r de r i n ë p lu m b in e f u n dit n ë t r u p in gjy s m ë t ë v de ktr r të a t ij. I t illë k a qe n ë v r a s ës i I c i ti m ë v o n ë v e t e n e ka për s hkr u a r s i : " N ën k ët ë k ëm i s hë f s h ih e t n jë z e m ë' " odhur po r e bu t ë, z e m ër e e ila a s k u jt n u k i a dë s h ir o n t ë k e qe n . " Ës htë dën u a r m e v de k je n ë k a r r i g e e le k tr ik e . K n ë bu r gu n Sin g Sin g e k i s h in f u t u r n ë q e l in ë e v de kje s , Cr o w le y n u k k a t hën ë : " K ët ë c k a m m e r it u a r s e p s e k a rn v r a r ë n je r ëz " , po r : " K ët ë e k a m m e r i t u a r s e p s e k a m m br o jtu r j e t ën t im e . " C i ta ës ht ë po e n t a e k ët ij t r e g i m i ? Ës h t ë p ik ër i s ht a jo s e C r o w le y , v e t e n p ër a s g jë n u k e n d ie n t e f iTj t o r , ç k a n u k ës ht ë e pa z a k o n t ë t e k r im in e 1ët . N ë s e n u k p a j t o h e n i m e këtë dëgjo je n i e dhe k ët ë : " V it e t m ë t ë bu k Lt r a t ë j e t ës s i m e I k a m k a lu a r du ke u m u n du a r t ' j u le ht ës o j n je r ëz v e j e t ën , du k e u o f r u a r dëfr im dhe kën a qës i . E p ër s hp ër b l i m k a m f it u a r v e t ëm Për bl 1z je dhe j e t ë p lo t fr ik ë n ga n dj e k je t . " K ët o j a n ë * a 1ët e A 1 C a p o n e s , g a n g s t e r it m ë t ërT e z ik s hëm t ë Çik a g o s dh e " a r m i k u n u m ër 1" I o p in io n it pu blik . SIÇ s hihe t , A 1 C a p o n e v e t e n Për a s g jë n u k e kaa r . E ka Çm u a r v e t e n s i m ir ëb ër ë s p u b li k I p a çm u a rdhe I pa ku pt u a r , p o r m e gjit ha t ë - m ir ëb ër ës . n dy e r t ë N ju Jo r k u t , k a t hën ë pa r a g a z e t a v e s e v e t e n e m ba nPër m ir ëbër ës . A i n ë kët ë m e t ë v ër te t ë e d he k a b e s u a r . v e t e n s i qe n ie n je r ëz o r e s i t ë gjit hë n j e r ëz it e tj e r ë . Për k ët ë ' ' - ' - ° s hty e r n ë " ù : h c :q ; 10 I, tl Ii
 11. 11. Scanned by CamScanner Ps ik o lo g ji a e s u k s e s it 1 s hm a n g e n t ë m e n du a r it lo gjik a s hh 1 e dh e j o l o gji k , m e q ë l l im t ë a r s y e t i m it t ë s je l ]j e v e a n t i s ho q ër o r e , e p ër k ët ë m e m e r it u a r . " p o ho jn ë s e bu r gu n a s s e s i n u k e k a n ë P r a n ë q o ft ë s e A l C a po n e , C r o w l e y , D u t c h Sc hu lt z dh e t ë gjit h ë " t ë bu r go s u r it " p a s g r i la v e t ë b g u t n u k n d i he n f a Jt o r ë , çk a për v e t e m e n do jn ë n je r ëz it e tj e r ë m e t ë c i l ët çd o dit ë v ij m ë n ë k o n t a k t ? Jo hn W a n a m a k e r n j ë h e r ë e k a p r a n u a r : " U n ë p a r a t r i dhj e t ë v it e v e e k a m k u p t u a r s e ës ht ë m e n dj e le h t ë s i t ' j u pr e di k o n i n j e r ëz v e l e k s i o n e . M ja f t p o lu f to j m e pa p ër s o s s hm ër i n ë t i m e , e t ë l o dh m e n dj e n s e p ër s e z o t i n u k I k a f a 1ë ç d o n je r iu s a s i t ë n j e jt ë z gju a r s i e . " I lu m i W a n a m a k e r k u r k a q s hp e jt k a a r d hu r d e r i t e n jë n j o h u r i e t i l lë ! U n ë n ë t ë r ë 3/ 4 e s h e k u l l it j a m m u n du a r k o t , d u k e s h i k u a r n ë e i T ës i r ë , d e r i s a e k a m k u p t u a r s e g a t i n u k k a n j e r i I c i ti d o t a a k w o j v e t e n , p a m a i T ë p a r a s y s h s e s a k a g a b u a r . T a k u jt o jm ë v e t ë m o s m a r r ëv e s hj e n n ë m e s t ë T h e o d o r e a R o o s e v e lt it d h e p r e s i d e n t it T a f t , m o s m a i T ë v e s hj e e e i l a e n d a u p a r tin ë r e p u b l i k a n e , n ë Sh t ëp i n ë e B a r dh ë s o l l i W o o dr o w W i <s o n in , p r e k u n j ë lu f t ë b o t ër o r e d h e e n d ë r r o i i T je dh ën e h i s t o r i s ë . T ' j u r ik u jt o jm ë : k u r m e 19 0 8 T h e o d o r e R o o s e v e lt e 1ë s h o i Sht ëp in ë e B a r d h ë , v e n d in p r e s i d e n c i a l i a lës h o i T a f t it , e p a s t a j s h k o i n ë A f r i k ë p ë r g ja h . Pa s k t h i m it n g a A f r ik a , f i l l o i t ë s h f a q p a p a j t u e s h m ër i t ë h a p m m e gje n dj e n e k r ij u a r n ë p a r ti . E a k ñ o n t e T a f ti n p ë r k o ñ e r v a t o r i z ëm , e t h e m e l o i p a r ti n ë e v e t d i s i d e n t e d h e u p ër p o q q ë p ër h e r ë t ë t r e t ë t ë k a n d i do h e t p ër k r y e t a r . M e k ët ë g a t i e s ht hu r r i p a r t in ë e v j e t ë r r e p u b l ik a n e . N ë z g je dhj e t e a r dh s hm e , r e p u b l ik a n ët p ë s u a n hu m bje n e p a r ë de r i m ë a t ëh e r ë : a i T it ën " t ë k a l o jn ë " v e t ë m n ë dy s ht e t e a m e r i k a n e - V e r m o n t dh e U t a hu R o o s e v e lt i p ë r h u m bje e k is ht e a ku z u a r T a ft in , p o a t h u a T a f ti a e k a a k u z u a r v e t e n : n a ty r i s ht s e Jo . M e l o t n ë s y T a f ti k a t h ën ë : ' u k e d i s e s i k a m m u n d u r n dr y s h e t ë v e p r o j !" 1 1
 12. 12. Scanned by CamScanner 匕 12 ' :: ! 一 。 四国四国国 Psiko lo gjja e suksesit 1 s d ì Kush pr a është fajto r ? Ro o se v e lt i a po Tafi ? T' ju I 1 them të v r tetën n u k e di, e m e n do j se n ë këtë m o rner1t as n u k është e r ën dësishm e . u m u n do v a v e tëm të ju :hern kr itika e Ro o sev eltit n u k ka atTi tLta bin d Ta ftin Se nukka të drejtë. Për m draz i, ajo v etëm e ka shtye r të ar syetohet t he m e lo t n ë sy ta për sër isë të njejtën gjë: " Nu k e di Se si karn m u n du r n dryshe të v epr o j. " > Të m aiT im edhe një shem bu ll: Skan da li I m adh I naftës që pati Jeho n ë n ë v itin 1924 n ë ko hën e pr esidentit Hardin g. Ky skan da l m e v ite ka ngj al l n ev er i n ë masën am er ikan e t he ka ten sio n u ar çdo ke n d. Ja fa ktet: Albert Fall, m in istr i I pu n ëv e të br e n dshm e I Ha r din gut, është dashu r që sipas u dhëz im it të qev e r isë t ' I jap m e qera (qesim )fushat e n a ftës n ë Teapo t Do m e , e a to ishin r ezery at e n aftës të dediku ar a për m a r in ën a m er ika n e . A m en don i se Falli e ka shpallu r ]ic itac io n /n pu blikisht? Gabo hen i. Ai Me qëJIim që të tr ego het sa m ë shpirtm a dh pa r a Do henyt, m in istr i Fa ll n ë fu shat e n aftës I kíshte dër gu a r u shtar ët që t ' I dëbon in ko n kL1r en tët n ga fu sha %qin je , d. m . Th. Njerëzit të cilët n x jen n ín n aftën n ga r ez er v at e njejta . Të dëbu ar nga pr on at e tyr e, pr on ar ët e to kav e fqjnje të a r m ato sm der i nëBI dhëm bë kishin ngar en dur dr ejt e n ë pa llatin e dr ejtësisëkum ënë fun d I dem asku an m o tiv et njëqin dm ijë do llar ëshe tëFallit. Shpër theu skan dali I c iti gati e rT ëz o i qev er inë eHar dingut, shkakto i n ev er in ë e m asav e , e m in istr in Fall e: hodhí pas gr i1av e të burgut. . . ' " - penduar ? Asnjëher ël Disa v ite m ë v o n ë Her bert Hoov eri- - ' " o s pr e sta Har din g, keq aka dëgjuar këto Ûalt gr u aja e Fa llit, du ke qar ë nga Falli e ka tr adhëtuar Her dingun ! Bl uT I im km ë asken dnuk. L 1 ' " a aq par a n ë bo të sa ta jo shn in atënë
 13. 13. Scanned by CamScanner P s ik o l o g ji a e s u k s e s it 1 a s t r a dh ë t i . A i n u k k a t r a d h ët u a r , p o r a t ë e k a n ë t r a d h ë t u a r , e Se k a n ë f u t u r n ë t h e r t o r e d h e e k a n ë g o z h du a r n ë k r y q . " ka E t i l lë p r a , ës ht ë n a t y r a n j e r ë z o r e : f a tt o r i p ër v e p r a t e t e v e t a d o t ' I a k u z o j t ë gjit h ë , pë r v e ç v e t v e t e s . T ë gjit h ë n e s i j e m i t ë t i l lë . N ë s e n d o n j ëh e r ë gje n d e n i n ë s i t u a t ë t ë kr it i k o n i n je r ë z r r e t h v e t e s k u jt o n i A 1 C a p o n e n , r e v o lv e r i s t i n e r r y e r C r a w le y in dh e m in i s t r in F a l l . M b a j e n i it n ë m e n d s e k r it i k a n u k ë s ht ë p ë11u m b I c i ti m b a n gje t h in n (s i m b o l I p a q e s ) dh e s e p e r s o n i t ë c i l i n e k r it ik o n i d h e r t a k u z o n i m e s i gu r i dë s h ir o n t ë a r s y e t o h e t , a s h t u q ë s i k u n d ër p ër gje g je do t ' j u a k u z o j j u v e , o s e q ë s ik u r k r y e t a r i ë fa t k e q T a f ti d o t ë t h o t ë : " N u k e d i s i k a m m u n du r n dy s h e p x m ën gje s in e t ë s h t u n e s , 15 p r i l l 18 6 5 , n ë n j ë k r e v a t t ë v e n do s u r n ë n jë d h o m ë t ë v o g ë 1 p ër b a l 1ë t e a t r it F o r d n ë t ë c i l in m b r ë m j e n e k a lu a r , p r e d h a e B o o t h it e k i s ht e g o d it u r , L i n c o ln i , m e a t ë t m p i n e t ij t ë gja t ë i s h t e s ht r ir ë p ër v d e k je . M bi k r e v a t i s h t e e v a r u r p ik t u r a " P a n a i r i I k u a jv e " I R o s e B o n je a r it , e k a n di l i I 11a m b ë s dr i dh e j du k e n dr i qu a r . Sa n t o n i , m in i s t r i I lu f të s , k i s ht e t h i r r u r m b i t r u p i n ga t i t ë v d e k u r t ë L in c o l n it : " K ët u ës ht ë s ht r i r ë p r ij ë s i m ë I për kr y e r q ë n do n j ëh e r ë e k a n jo hu r b o t a . " K u g ie n de j s e k r e t i I s u k s e s it t ë L in c o ln it n ë k o m u n ik im m e n j e r ëz ? D hje t ë v j e t e k a m s t u d iu a r j e t ën e L in c o ln it , e p lo t t r i v j e t i a k a m k u s ht u a r shl i mi t dh e për ga t itje s s ë libr it m e e m r in " L in c o ln i I p a n j o hu t " . B e s o j s e n ë de t a l e e k a m s t u d iu a r j e t ën e L in c o ln it dh e k a r a k te r in e t ij , d . m . Th . A q s a k a q e n ë e m u n dm . K u jde s t ë po s a q ëm I k a m ku s ht u a r s je l lj e s s ë L in c o ln it m e n je r ëz . A k a q e n ë L in c o ln i I pr , ir u r për t ë kr it ik u a r ? N ë f i l l im - p o . D e r i s a s i I r i j e t o n t e n ë s ht e t in In di a n a , j o v e t ëm që k r it ik o n t e go ja r is ht , po r s hlm a n t e le t r a e v j e r s ha n ë t ë e il a t I p ër q e s ht e qy t e t a r ët . L e t r a t e t i lla I he dht e n ëpër u 1ës e t e pa r ku t , s e ps e is ht e I s igu r t s e dik u s h do t ' I gje n t e . D he m e t ë v ër te t ë : n jë n ga k ët o le t r a k is ht e s hk a ktu a r u rT e jt je n e e i l a k i s ht e z gja h 1r n jë s he k u l l n je r ëz o r . 13 l / a e
 14. 14. Scanned by CamScanner Ps ik o lo gi ia e s u k s e s it 1 E dh e m ë v o n ë , k u r i s h t e b ë r ë j u r i s t n ë s ht e t j de r is a n jë dit ë m ë n ë f u n d n u k ë s h t ë " dj e g u r " (s j. : rël , ku s h lu a n m e z ja r r , e dh e d i g je t ) - ' " lori ' N ë v j e s ht ën e v it it 184 2 k i s ht e p u b l ikt i a r lo ka le le t r ën a n o n im e n ën çm u e s e n ë a dr e s ë t ë t e m pe r a m e n t Ja m e s Sh e i ld it . I g jit hë qy we t i is h ga z , de r i s a Sh e ild i I p r e k u r d he k r e n a r s a n u k . Pia ste ngain a t i . K u r e k i s ht e m a r r ë v e s h e m r i n e a u t o r jt M o n irr:Shie ld I k is ht e h ip u r k a l it , k i s h t e s hk u a r t e L in c o ln i dhek i s ht e f a r n ë dy l u f t im . M e g jit h ë s e L in c o ln i n ë fillirn ek i s ht e d ë r s h t u a r dy lu ft i m i n , n ë a t ë m o m e n t . n kishtegje t u r 】T u g ëda lj e tje t ër . A i L i n c o l n it I k is hte dhënëpër p a r ës i n ë z g je d hj e n e a r m é s , e L in c o ln i e k is ht e z gje dhur le k , i o n e Pë_ m i n e s h ; a t · :s £, : ; c0|Ý0° dh e She i ld i is h in t a k u a r ì ë b r e g u n m e r ër ë t ë lu m itM is s is s ipp i , t ë g a t s h ë m t ë lu f t o jn ë n ë j e t ë a v de kje . dy lu f tim in . Pe r s o n a t s e k o n da r n ë qa s t e t e f u n d it k i s h i n a iT it u r t ë n da lin K is ht e q e n ë k y k a p it u l l i m ë I e r r ët Ij e t és s ë L in c o in it, I c i ti I k is ht e o fr u a r m ës i m in e Çm u a r Për n j e r ëz . A s n jëher ëp a s k ës a j n u k k a g u x u a r t ë s h k r u a j le t r a Për qe shëse . r - _ A s n jëh e r ë m ë n u k I k a p ër q e s hu r d h e k r it ik u a r t ë a fër m it.M ë v o n ë g ja t ë lu f të s qy t e t a r e , ë s ht ë da s hu r shu m ëhe r ë t ë n dër r o jë gje n e r a Bët e u s h t r i s ë s ë v e r iu t p ër a r sye tëga bim e v e fa t a l e , g a t i t r a g ji k e t ë e i l a t n g a n j ëh e r ë e kan es hp ën ë n ë dës hp ër im . D e r i s a g jy s m a e s ht e t it rT e ptës isht Ikr it ik o n t e gje n e r a 1ët s i j o t ë a ft ë , L i n c o ln i " I n die s hëm n dajt ë gjit hëv e dhe I k e q n da j a s k u jt - k i s ht e qën dr u a r I qetë. ty t ë t ë m o s a ku z o js ë . " M o t o e pr e fe r u a r e t ij k a q e n ë : " M o s a k t 1z o , që e dhe të tje r ët ìê: m hp ër Për j u gu n , Lincolni åht ë d r e jt u a r : " M o s a ku z o n is ë t e p ër m i , s e p s e a t a j a n ë t ë a t i 11ë s i ç d o t ë i s h im e dhe n e ; n ë ku s ht e t ë n j ëjt a . " , . . . . TL 14 lI i l I
 15. 15. Scanned by CamScanner P s ik o lo g ji a e s u ks e s it 1 A s k u s h n u k k a p a s u r m ë s hu m ë r a s t p ër k r i t ik ë s e s a L in c o ln i n ë lu f tën qy t e t a r e n ë A m e r ik ë . B e t e ja a fe r G e t ty s bu r g it z hv i l l o he j t r i d it ët e p a r a t ë m u a j it k o rT ik t ë v it it 186 3 . N a t ën e 4 k o 1T ik u t , g je n e r a l i L e e k i s ht e f i l lu a r t ë t ër hi qe t k a h j u g u , I p ër c je l lu r m e s t u h i dh e s h ir a t ë pa n dër p r e r a . K u r m e u s ht Dn ë e t hy e r k i s ht e a r dhu r de r i t e I i P e k to m a k , e k i s ht e k u pt u a r s e k i s ht e r ën ë n ë k u r th : pa r a t ij i s h in u jër a t e p a k a lu e s hm e , e p a s t ij u s h t r i a f i t im t a r e e v e r iu t . L in c o ln i k ët ë e d in t e . I i s ht e d h ën ë r a s t i I ár të , r a s t I dh ën ë n g a v e t z o t i q ë t a t hy e n t e u s ht r i n ë e g je n e r a l i t L e e dhe t a p ër f u n do n t e lu f tën . P ër k ët ë , m e s hp e jt ës i e k i s ht e la jm ër u a r k o m a n da n t in s u p r e m M e a d e n që t ë m o s b ëjë m b l e dhj e lu f te , p o r q ë m e n j ëh e r ë t a s u lm o j g je n e r a l i n L e e . M e g jit h a t ë , M e a d e k i s ht e v e p r u a r n ë k u n dë r s h t i m m e u r d h ër a t e L i n c o ln it . K i s ht e b ër ë m b l e d hj e n e lu f të s , e p a s t a j k i s ht e z v a r r i t u r p u n ën , du k e d ër g u a r t e le g r a m e m e 11o j- 11o j a r s y e t i m e s h , de r i s a m ë n ë f u n d h a p t a z i k i s ht e k u n d ër s h t u a r s u hn in n d a j a r m a t ës j u g o r e . L u m i n ë n d ër k o h ë k i s ht e u l m s ht r a t i n , e L e e m e f o r c a t e v e t a k i s ht e ik u r n ë a n ën tj e t ër t ë b r e g u t . L i n c o ln i k i s h t e q e n ë s h ë I h i dh ën 1a r . " Çk a d o t ë t ho t ë k jo ?" k i s ht e b ër t it u r p a r a t ë b ir i t R o be r ti t . " I k i s h i m p a r a h u n d ë s , du h e j v e t ëm t ë z g ja t n i m d o r ën e t ' I t h y e n i m . E m e g jit h a t ë a s g jë n u k m u n d t ' I l ëv i z t e f o r c a t t o n a . N ë rT e t h a n a t ë t il la , e d h e g je n e r a l i m ë I p a a f të d o t a k i s ht e t hy e r g je n e r a l in L e e . P o t ë i s h a a tj e , m e du a r t e m ia do t a k i s h a rT a h w . " M j a f t I z h g ën jy e r , L in c o ln i k i s h t e m a i T ë p e n ën dh e k i s ht e s h kr u a r M e a d e u t n j ë l e t ër . E L i n c o ln i , n ë s e j u k u jt o h e t , n ë k ët ë p e r io dë k o h o r e k a q e n ë s hu m ë k u jde s s h ë m dh e do r ës h t r ën g u a r s a I p ër k e t k r it ik ës . P ër k ët ë k jo l e t ër , e s hk r u a r m e 1863 , i s ht e p ër q o r ti m in m ë t ë a s hp ër . f I da s h u r g ïe n e r a í, N u k e be s o j s e e ku p to n i ç ka d . m . Th . p ër n e i kj a e gje n e r a l i t 9 e e . E kis h im n ë t ë ka p u r t ë do r ë s , ës h t ë d a s h u r v e t ëm t ' I r r e t h o j m ë q ë - t ë n d i hm u a r 15
 16. 16. Scanned by CamScanner Ps i ko lo gjia e s u k s e s it 1 m e s u ks e s e t e tje r a ko hëv e t ë f u v1d i t de r i n ë p a w . )v ës e t i ìiën ën e ka t u a r n 1Bk j 1B kq s hku a r p ëY do r e t a s u tm o n i g ï e n e r a tit 7 L e e , Q m e ï zdo n i s e lcët ë do t ë m u n d l a bën i 716 dr q g. ; j u go r ku r p r a n ë v e l e s d o t ë k e n i v e t ëm n ië t ë tj ¢i ëY? e ushtrisi ? D o të is ht e e p a a r s y e s hm e t ë pri t g për kët ë e dhe n u k p r e s - q ë t a n i do t ë m u n d t ë bylit diçka . 5u ka i ku r r a s t i I a r t ë , e m u a kio m ë 1ëï 1do r 1 s hu m ë. " Çka m e n do n i s e s i k a r e a g u a r M e a de ku r e A t ë le t ër e k a n ë gje t u r n ë k u t i n ë e L in c o ln it p a s v de kje s Set ij . M e gjitha t ë u n ë t he m - m e g jit h ës e v e t ëm s u po z o j SeL in c o ln i , du k e e s hk r u a r ìe t r ë n , k a s h ik u a r n ëp ër dr ita r e dheka t hën ë m e v e t e : ' b r it n j ë ç a s t . N u k du he t t ë n x it o he sh. Ès ht ë e le ht ë që t i t ë r r i s h u l u r n ë Sh t ëp in ë e B a r dhë e t ' Idër go s h M e a de u t w dh ë r a p ër s u l m im . P o t ë is he n ëG e t ty s bu rg dhe t ë s hik o je t ër ë a t ë gja k q ë e kis ht e s hiktuM e a de u n ë j a v ën e f u n d it , s ik u r v e s h ë t e t u t ' I s hpo n inu lu r im a t e t ë p la g o s u r v e d h e t ë a t y r e q ë j e pn in shpir t, n do s ht a e dhe t i n u k do t ë s u le s h e n ë s u l m i n e r i . Po t ë ishei r r ëm by e r s i M e a d e u , n do s ht a d o t ë v e p r o je p ik ër is ht sa i . M e gjitha t ë kjo t a n i n u k ës h t ë e r ën dë s i s hm e . SikLt r ta dër go ja kët ë l e t ër , a t ë s hl l m ë d o t a r ën d o ja , e do t a a r r ija të m ë a1oj m u a Për ga bi m e t e m i a . L e t r a a t ë do t a kthe n te ki m dër m eje , do t ' i a u lt e O p e r a t iv i t e t in , e n d o s ht a do ta n x iste n ë do r ëhe qie . " për v o ja e hidhu r e k is ht e m ës u a r s e n g a kr it ik a e a s hpër dhepërb1zjan u k ka s u ks e s . K u r do t ë gje n de j n ë m ëdy s hje s e s i du h e j v e pr u a r n ë ) pr e s id e n t i T he o do r e R o o s e v e lt l 6 l: , : · :· I ' I
 17. 17. Scanned by CamScanner P s i k o lo g ji a e s u k s e s it 1 z a k o n i s h t d o t ë s h ik o n t e p o r tr e t i n e t ë m a dh i t L in c o l n I c i tiI 】T in t e v a r u r m b i t a v o l i n ën e s hk r im it n ë Sht ëp i n ë e B a r d h ë , r a s t i n e t i l lë' ?" e p a s t a j d o t ë Py e s t e v e t e n : " Si d o t ë v e p r o n t e L in c o ln i n ë Si w s ht s e k e n i n d ë, t ë n jo ht 1r dh e s h o k ë n d o n j ë t ëc i h n do t ë k is h it da s hu r t a n dërT o n it , t a b ën it t ë p ër k r y e r ?M r e k u l l i ! U n ë n u k k a m a s gjë k u n dër k ë s a j . V e t ë m - p ër s e t ë m o s f i l l o n it n g a v e t v e tj a ? D . m . Th . - N g a a r s y e t t hje s ht ë v e t ia k e - s h u m ë do t ë i s ht e m ë e s u k s e s s h m e s e s a t ë m u n d o h e n i t ' I n dr y s h o n i t ë tj e r ët . G jë që d o t ë j e t ë e dh e m ëa , p a k e rT e z ik s hm e . ca E çm o j n je r iu n , lu f t a e t ë c i l it f i l lo n n ë v e t a t ë" , k a . t h ën ë B r o w n i n g . ë N ë s e I r r e k e n i që s o t v e t p ër s o sj e s , e t ër a q ë d o t ' j u n e v o jit e t j a n ë d i s a m u a j që t ë a r r i n i d i çk a . T ë t h e m i : d e r i n ë V i t in e R i ! K ës ht u q ë , g ja t ë fe s t a v e t ë V it it t ë R i do t ë m u n d t ë p u s h o n i , e p a s t a j n ë V it i n e R i do t ë m u n d t ' I n dr y s h o n i dh e t ë k r it ik o n i s a t ' u a d o jë qe jf 1. M e gjit h a t ë , f i l lo n i n g a v e tj a . " M o s u a n k o n i p ë r b o r ën n ë pu l la z in e fq i u t , d e r is a n u k e k e n i fs h ir ë n ë p r a g m t u a j" , k a t h ën ë K o n f u q i e . D e r i s a i s ha I r i s hp r e s ëm ba jt ë s , I k a m s h]«r u a r n j ë le t ër " bu da l la qe " R i c h a r d H a r din g D a v i s it , s hk r im t a r it I c i ti n ë a t ëk o h ë g ëz o n t e n j ë r e pu t a c io n t ë m a dh . Si ba s hk ëp u n ët o r I r i I n jë ga z e t e , i s h a du k e p ër ga t it u r a r t ik u Jl in p ër s hk r im t a r ët a m e r i k a n , k ës hh 1 që e lu t a D a v is in q ë t ë m ë i T ë f e j s e k r e t in e m ën y r ës s ë t ij t ë t ë sBcr uar i t . D is a j a v ë p a r a k ës a j, n ë f u n d t ë n jë le t r e k i s h a v ër e jt u r n j ë pa s u s I c i ti s hu m ë m ë t ër ho q i . " E dik t u a r , p o r e pa le x u a r " , is ht e e s hkr u a r . M ë du k e j s e pa s u s in e k is ht e s hkr u a r n do n jë pe r s o n I r ën dës is hëm dhe I s t ër m bu s hu r m e pu n ë . U n ë n a t ë k o hë k is ha m j a ft k o hë t ë lir ë, po r do ja t ë bëhe s ha in t e r e s a n t pa r a D a v is it , dhe n ë k ët ë le t ër z ën t im e e m ba r o v a m e r r e s ht in : " E dikt u a r , po r e pa le x u a r " . H a r d in gu a s n u k is ht e m u n du a r t ë m ë për gjigje j, po r thje s ht ë m ë k is ht e lc thy e r le t r ën , du k e s ht u a r n ë f u n d k ët o ûa 0ë : " F o du l lëk u n t u aj e t e jk a lo n v e t ëm fo du l 1ëk u ju a j. " E 17 e i:
 18. 18. Scanned by CamScanner ; I Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 pr a n o j, k i s ha ga bu a r , n do s ht a e k i s h a m e r it u a r e dhe o fe n dim in e D a v i s it . Po r s i qe n i e n j e r ëz o r e , n d i he s ha I o fe n du a r . K p a s dhje t ë v j e t ë s h m o r a v e s h p ër v de kje n e D a v i s it , gjëja e pa r ë që m ë k is ht e r ën ë n ë m e n d - m ë v je n t u r p t a pr a n o j - i s ht e ku jt i m i p ër o f e n d im in e t ij . N ës e dës hir o n i që 】T e t h v e t e s t ë m bi l ln i u rT e jtj e , e e i la do t ' I he lm o j n je r ëz it dhe t ' I lën do j n do s ht a e dhe de r i n ë f u n d t ë j e t ës s ë ty r e , a t ë he r ë k ën a qu n i n ë r e p l ik a t c u T e j tje - n x it ës e e dhe a t ë h e r ë k u r n u k j e n i t ë s igu r t s e k e n i êï ' . / t ë dr e jt ë . I' : M ba j e n i n ë m e n d s e n j e r ë z it j a n ë g ja k s o r n ën lë ku r ë s e p a r a s ë gjit ha s h n u k j a n ë q e n i e t ë a r s y e s , p o r q e n i e : ;n dj e n j a v e , t ë e k s p o z u a r b e s ty tn iv e t ë m bu s hu r m e m bm jedh e k o t ë s i . P ër k ët ë a r s y e k r i t ik a ë s ht ë s hk ën d ij ë e 】T e z i k s h m e . ' , s hk ën d ij ë e e i la n ë m e n dj e n e g o i s t e n j e r ë z o r e n x i;e k s p lo d im , e n g a n jëh e r ë e d he v d e k je n e p a r a k o h s h m e . . G je n e r a li L e o n a r d W o o d , p . s h . N u k gu x o n t e t ë s hk o n t e m eu s ht r i n ë F r a n c ë p ër a r s y e s e m ë p a r ë e k is hi n k r i t ik u a r pu b l ik is ht . K j o g o d itj e e e g o iz m i t t ë t ij I k i s ht e k u s hm a r m e K r it i k a e a s hp ër e k a t hy e r T h o m a s H a r dy n en d i e s h ëm , n j ër in n dë r r o m a n s ie r ët m ë t ë m i r é t ë l e t ër s i s ë !, C h a tt e r to n in e k a s hp ën ë n ë v e t v r a sj e . A n g le z e , që t a br a k t is s hk r im in . E p o e t in A n g le z T ho m . A s j o t a k ti k , n ë v it e t e Pje k u r is ë i s ht e b ër ë n j ë d ip l o m a t t ë c i l ine k i s hin e m ër u a r a m ba s a do r n ë F r a n c ë . Çf a r ë i s ht e s e k r e t i " e Për t ë gjit hë v e t ëm t ë m ir a t që do t ' I g je j t e k a t a . " I F r e n k l in it ? " K e q n u k do t ë f ia s Pë r a s k e n d , " k i s ht e t hën ë , Çd o bu d a lla d i t ë kr it ik o j , a k u z o j dhe t ë t ër h e q D u h e t , m e gjit ha t ë t ë k e m i k a r a k t e r dh e v e t k o n t r o l lë që t ëm u n d t ë ku & o jm ë dhe t ë f a lim . C a r ly n j ë he r ë k a t h ën ë : ' N je r iu I m a dh e t r e g o n m a d hë s ht in ë e t ij n ë m ën y r ën s e 18
 19. 19. Scanned by CamScanner :. I ゲ 真
 20. 20. Scanned by CamScanner Ps ik o l o g jia e s u k s e s it 1 2 . S e k r e t i 1 m a d h 1 s j e l 1j e s m e n j e r ë z kzi stonv e t ëm n j ë m ën y r ë që t ' I n x i s im n je r ëz it n ë a t ë që du a m n e . A k e n i m e n du a r n d o n j ëh e r ë p ër k ët ë? Po , e k z i s t o n v e t m n jë m ën y r ë : t ë n x i s im t e k a t a k ër s hër in ë Pë, a t ë që du a m e dhe n e . M ën y r ë tje t ër m ba je n i n ë m e n d - n u k M u n d t a de ty r o n i n je r i u n q ë t ë h e q o r ën n ga do r a , . // de ty r o n i n ë ba s hk ëp u n i m n ë s e e k ër c ë n o n i m e Pu s h im n ga: · · < pu n a . M e f ém ij ën e k e n i e dh e m ë }e h t ë , e v is hk ëJlo n i m e t ë / dës h ir o n . - E c k a n ë t ë v ër t e t ë d ës h i r o n n j e r i u ? Fr e u di (F r o jd i) k a p o hu a r s e v e p r im t a r in ë n j e r ëz o r e e u dh ëh e q in dy g jër a : dë s h i r a p ë r k ën a q ë s it ë e j a s ht m e dhe dës h ir a p ër m a dh ës ht in ë p e r s o n a l e . F i lo z o f 0 A m e r ik a n Jo h n D e w e y e k a s hp r e hu r k ët ë m e * a lë t ë tje r a . P ër t ë , l ëv i z ë s i k r y e s o r I n j e r iu t ës ht ë " dës h ir a p ër t ë q e n ë I r ën d ë s i s h ë m " . M b a j e n i n ë m e n d k ët ë : § t h ën i e , s e p s e a jo k a v l e r ë t ë m a dh e d h e s e n ë k ët ë lib ër do t a t a k o n i s hp e s h . Çk a dës h ir o n n j e r iu ? Jo s hu m ë , p o r aj o p a k që e dës h ir o n a i m u n do h e t m e t ë g jit h a f o r c a t t a a 】T ij ë , du k e m o s p r a n u a r n ë s hm a n g i e . G a t i ç do n je r i I Fj e k u r dh e I ïT it u r , 1. Sh ën de t dB1e j e t ë t ë g ja t ë. 2. U s h qi m t ë mj al Bueshë 3. G ju m ë t ë r e h a t s h ë m . 4. P a r a d h e e t ër ë a jo q ë b E lt e t m e t ë. 5. J e t ë t ë 1u m t u r m a r t e s o r e . 6. J e t e s ë t ë m i p ë për m/ j ët e ty r e . 7. N dje n ja s e v 1e j n ë d i ç k a . 2 0 I: ' . , - , : . : . : - . ' I
 21. 21. Scanned by CamScanner P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1 G a t i t ë g jit h a d ë s h ir a t e m ës ip ër m e p l o t ë s o h e n - t ë g jit h a p ë r v e ç n jë r ë s , e e i la ë s ht ë p o a q e t he l 1ë s i d ës h ir a p ër g ju m ë t ë r e h a t s hëm d h e p o a q e n e v o js hm e s i k u r d ës h i r a për u s hq im , e e i l a s h p e s h m be t e t e p a p ë r m b u s hm . K j o ës ht ë a jo q ë F r e u d e qu a n " d ës h ir ën p ër m a dh ës ht i p e r s o n a le " , e D e w e y " dës h ir ën p ër t ë q e n ë I r ën dë s is hëm " . L in c o ln i n jë h e r ë le t r ën e t ij e k a f i l lu a r m e oa lët : " T ë gji t h ë n e I du a m k o m p l im e n t e t " , e W i l l i a m Ja m e s k a t hën ë : " K a p t in a k r y e s o r e e n a ty r ës n je r ëz o r e ë s ht ë g ja k i m i p ër m i r ën jo hje " . K e n i k u j de s , Ja m e s i n u k f le t p ër " dës h i r ën " , " n e v o jën " a p o " për pi e kje n " , p o r p ë r g ja k im in e n j e r iu t q ë t ë j e t ë I n j o hu r n g a bo t a . K y ë s ht ë , p r a a i l ëv i z ës i , I z ja m ë I j e t ës n j e r ëz o r e , e di s a p r e j t ë c i l ëv e m e t ë v ër te t ë dij n ë t ë s hu aj n ë u r in ë e z e m r ës n j e r ëz o r e do t ë k e n ë s u k s e s t ë j e n ë t ë d a s h u r p ër r r e t h i n dh e p ër t ë a f e r m it . N ë a t ë m a s ë q ë - s iç I t h o n ë - e dh e v a r r ëm i h ës it do t ' I dh i m b s e j . D ës h ir a p ër t ' u n dj e r ë I r ën dës i s hëm ë s ht ë n j ër a n dë r k a r a k te r i s t i k a t k r y e s o r e m e t ë e i l a t da l lo h e t n g a k a f s h a . Ja n j ë s h e m bu l l : de r is a r r it e s ha n ë fe r m ën e b a b a it n ë M is s u r i , ba ba i i m k a I T Im de r r a dhe lo p ë t ë r a c a v e t ë b a r dh a . B a g ët in ë s hp e s h e dër g o n im n ë e k s po z im e dhe p a n a i r e n ë gjit hë p e r ën dim in e m e s ëm du k e fit u a r çm im e dh e m ir ën j o hj e t ë p a n u m ër ta . B a ba i t ë gjit ha k ët o çm im e r ën di s t e n ë n jë v e n d t ë c a k t u a r du k e I z bu k u r u a r dhe u a t r e g o n t e t ë gjit hë t ë n jo hm ëv e dhe m iqv e t ë t ij . L o p ët dhe de r r a t a s p a k n u k qa n in k o k ën p ër a t o t r o fe , po r ba b a i s hu m ë k r e n o he j m e t o . E m bu s hn in m e n dj e n jën e t ë r ën dës is hm it . Sik u r pa r a a r dhës it t a n ë t ë m o s I n x is t e n e v o ja e z j aë p ër t ' u . N dj e r ë t ë r ën dës is hëm , c iv i liz im i n u k do t ë e kz is t o n t e , e n je r ëz im i e dhe m ë t e j do t ëj e t o n t e n ë e r r ës ir ën e p a dit u r i s ë . M u kjo dës hir ë e k a n x it u r n jë t ë pa pëTv o jë, n jë n dihm ës t r e gta r i t ë v a r fe r n ë st u dim in e libr a v e t ë dr e jt ës is ë që r a s t ës i s ht I k is ht e gie t u r n ë n jë v o z gë t ë bl e r ë për dis a 2 1 r
 22. 22. Scanned by CamScanner íì: . Ps ík o l o g jia e s u k s e s it 1 ' :e Y :. :. Din i s e p ër k ë e k a m al ën. M b i e m r in e U' :ifì E n je jt a k jo n dje n j ë e r ën dës i s ë e k a n x i h dhe ilë D ic k e n s in n ë s h k r im i n e r o m a n e v e t ë p a v de k s hm e , e a r k it e k t in CBi st opher W r e n i n n ë dhën j e n e fo r m ës s ë : ' Sim fo n iv e n ë g m ë " . I n dje k u r n g a k jo n dje n jë e dhe R o c k fe lle r i k a f it u a r m e m i l io n a , t ë c i ta t v e t n u k k a m u n du r t ' I h a r x ho j ! N g a g ja k im e t e t i l l a , t ë p a s u r it e g jit hë bo t ës n dër to jn ë s ht ëp i s ë t e p ër m i t ë m ëd ha p ër n e v o ja t e ty r e I : ' , p e r s o n a le . · Për s hk a k t ë k ës a j n dj e n j e i t oj më t ë v i s he m i m e <ioc0 a1ën e f u n dit t ë m o dës , t ë s h e t is i m m e a u t o m o b i la t e t ip it rleNO, m ë t ë r i, t ë gjit hëv e t ' u f l a s i m p ë r f m ij ët t a n ë gje n ia l " sig . , : § : . ' , : ' K j o n dje n j ë s hu m ë t ë r in j ë I s hty e n n ë r r u gën e kr im it í: I s hn dërT o n n ë v r a s ës dh e v j e d h ës . - . ° So t , k r im in e ll m e s a t a r " , k a t hën ë i s h k o m i s a r i I p o l ic i s ë s ë N ju Jo r ku t , i 1l i t : s Lu j m e a e s m r o n t a S.l o h v e t e n n ë g a z e t a , t a s h o h v e t e n n ëp ër bu le t in e t e laj m e v e s e m a c i o n a l e s i - t r im . F a t k e qës ia për e u lj e s n ë k a i T ig ën e l e k t r ik e I du k e t m j a f t e .a rg ët e gjit hë Shake vetes m e fo t o gr a fîtë e y je v e æ n j o hu r . a p o æ E in s t e in it , tijt ' I L in dw hu t , T o s c a n in it o s e t ë R o o s e v e lt it . " : I M ë t h u a j s e s i e p lo t ës o n n e v o jën p ër t ë qe n ë I tTethn r ën dës is hëm , e u n ë d o t ë t ë t h e m s e ku s h j e . N ë t ë j a n ë t ë vërtet v e n do s m t ë gjitha k a r a k te r i s t ik a t hj . s i p e presid R o s k e fe l le r i p . s h . , e k a p lo t ës u a r k ët ë n e v o jë du k e dhu n 1a r rëndë p a r a p ër n dër tim in e s p it a lit ba s hk ëk o ho r n ë Pe k in g, t ë kreyade s t in u a r p ër shër im in e m il io n a n je r ëz v e t ë c il ët ku i T ë n u kI k a p a rë, e a s që n do n jëhe r ë do t ë m u n d t ' I s h iht e . N ë a n ënt je t ër D il lin ge r i n dje n jën e r ën dës i s ë e k a p l o t ës u a r du k e de r ís a e n diqte po lic ia , k is ht e hy r ë n ë n jë s ht ëp i n ëM in n e s o t e dhe k is hte thir r u r : " U n ë j a m D i lin gje r i . N u k do D I L I N GJERÏ. 1i t ' ju bëj a s gjë t ë ke qe , p o r dij e n i s e U N Ë JA M : 3 22 r:::
 23. 23. Scanned by CamScanner P s ik o lo gjia e s u k s e s it 1 Ës ht ë da l l im I m a dh n ë m e s t ë p lo t ë s i m it t ë dë s h i r a v e për r ën dës i , n ë m e s t ë D i l l in ge r it dhe R o c k fe l le r it . H is t o r ia ës ht ë e m bu s hu r m e s h e m bu j q e s ha r a k n g a t ë c i lët v ër e he t p ër m bu s hja e n dj e n jë s s ë m a d hës ht i s ë . K ës ht u , : G e o r ge W a s hin g to n i dë s h ir o n t e t a t hë rT i s n in " H ir ë s i a j u a j, p r e s ide n t i I Sht e t e v e t ë B a s hk u a r a " , e K o lu m b o lu f to n t e për t it u ll in " A d m ir a l I o qe a n it , z ëv e n dës I m br e t it I I n d is ë " . K a t a r in a e m a dhe n u k d o n t e t ' I ha pt e le t r a t t ë e i la t I dër g o he s h in , e t ë e ila t n u k is h in t ë m b i s hk n 1a r a m e " H ir ës is ë s ë s a j m br e t ër e s h ë s " , e g r u a j a e L i n c o ln it n ë Sht ëp in ë e B a r d h ë i s ht e al osur m e n e r v o z iz ëm m e g r u a n e gje n e r a l it G r a n t d he I k is ht e t h i- : " Si g u x o n i t ë u le n i p a r a s e t ' j u l e jo j u n ë k ët ë !" ' D i s a n ga m i li o n ë r ët a m e r ik a n e k a n ë f i n a n c u a r m e p a r a e k s p e d it ën e B y r do v it n ë p o l in e j u g u t n ën k o n d i t ën e he s ht u r që m a ja t dh e m a le t e n gr i r a t ë A n t a r k t ik u t t ë m a i T in e m r a t s ip a s ty r e . V i c t o r H y g o g ja k o n t e n g a d ës h i r a q ë Pa r i s i - p ër n d e r ë t ë t ij - t ë e m ër o h e j m e e m r i n e t ij . E d he Sh a k e s p e a r e , m ë I m a dh i n dër t ë m ëdh e n j t ë , pëi qej q ë v e t e s t ' I s i g u r o n t e e m ër a r i s t o k r a t i , m e q ë l l i m q ë e m r it t ë t ij t ' I s ht o n t e e dh e m ë t e p ër s hk ë lq i m . M e q ë l l i m që t ë z g jo jn ë n dj e n j a t dh e v ë m e n dj e n e r r e t h i n ë s . N j e r ë z it n g a n j ëh e r ë s h n dë1T o he n n ë in v a li d t ë v ër te t ë . Z o n ja M c K in le y , p . s h . e d e t y r o n t e bu tT in e s a j, pr e s i d e n t i n e SH B A - v e , që t ' I s h m a n g e t t a k i m e v e t ë r ën dë s i s hm e s ht e t ër o r e , q ë t ë m u n d t ë r r in t e m e t ë p r a n ë kr e v a t it m e o r ë t ë t ër a që t a b ën t e t ë f li n t e . N g a n e v o ja e s ëm u r ë p ër k u jd e sj e , k ër k o n t e që t ë i s ht e I pr a n i s h ëm p ër ç do v iz it ë t e s t o m a t o l o gu , dh e k ës ht u n j ë h e r ë I k i s ht e kr ij u a r s k e n a t ë p a h ij s h m e p a r a o p in io n it v e t ëm p s e a i i s ht e da s h u r t ë s hk o j n ë n jë t a k i m m e r ën d ë s i m e s e k r e t a r in s ht e t ër o r . _ ' 1 " k u jt o h e t r a s t i I n j ë fe m r e t ë r e e t ë fo r të , e e i l a i s ht e s ë m u r n g a t ë k u pt u a r it s e p o I k a lo n t e r in ia , e p r in c i n ë k a lin e b a r dhë n u k du k e j gjëk u n di . D u k e m e n du a r n ë v it e t e gja t a t ë v e t m i s ë dh e j e t ë s s ë s hk e t ë , i s ht e s h t r ir ë n ë s ht r a t du k e le ju a r q ë n ën a e s a j t ë k u j d e s e j p ër t ë e t a 2 3
 24. 24. Scanned by CamScanner . î ' Ps i k o lo gjia e s u k s e s it 1 u s h qe n t e për d hj e t ë v j e t t ë p l o t a . K u r p l a k a e lo dhu r rn ë n ë f u n d i s ht e s ëm u r dh e k i s ht e v d e , e s ëm u r a rri e pa r a m e n dim k is ht e q ën d r u a r e dh e d i s a j a v ë e s htr ir ë n ën m ës h ir ën e a s k u jt , e p a s t a j n j ë d it ë be f a s is ht i s ht e n gr ih tr këndel l dhe s ër i s h k i s ht e Dl lu a r t ë j e t o jë j e t ën e Sa j t; d i s h me n o r m a le . ì D is a psi ki r n ë z ë , p o h o jn ë s e n je r iu , ngai ëherë z hy te t n ë çm e n di q ë t ë m u n d t ë p l o t ës o n n dje n jën e m a dhës ht is ë n ë b o t ën e i m a g ji n a t ës s ë m e n dj e s , gjë të c i lën se j e t a e a s hpër e r e a l i t e t it i a n da l o n . N1mr i I t ë s ëm w ëv e ë: /. M e n t a l n ë s p it a le t m e n t a le t ë SH B A - v e ë s ht ë m ë I m a dh Se . . . ! n u m r i I t ë gjit hë t ë s ë m u r ëv e t ë tj e r ë . M e s a t a r is ht , çdo I th ' ì " " d h j e t ë VJE Ç, 1 K a l o n s n t a t e e t n s p i t a le m e n t a le : ; Dc: py e tje t ë v ës ht ir ë , p o r ë s ht ë e n j o hu r s e d i s a s ëm u n dje , s i p . s h . s if i .is i , s bk a t ër r o jn ë q e l iz a t e t r u r it dhe kështu diell, të mer s hk a k to jn ë çrT e g u l l ir h s hp i r t ër o r . P ër a f ér s is ht gjy s m ën e të lundrojne ne gjit ha s ëm u n dj e v e m e n t a le e s hk a k to jn ë s hk a qe t f iz ike , s iç me këngën e j a n ë Iën dim i I t r u r it , a lk o o l i , t o k s in e t dh e lën d im e t e tje r a Tragj tr u p o r e . Po r t e gjy s m a tj e t ë r e t ë s ë m m ëv e m e n t a l ës htë e silm tëkist p a m u n dt u t ë k o n s t a t o h e t n d o n j ë ÇrT e gu ll im o r ga n ik n ë kthejavetëd qe liz a t . e t r u r it . N ë fa k t , m e r a s t i n e o bdu k s io n it dhe shumëe lunhu lu m t im it t ë k u jde s s hëm n ën m ik r o s k o p e t m ë t ë fo r të Përgjës ht ë k o n s t a t u a r s e t r u r i I t ë s ëm u r it m e n t a l n u k k a ku rT fa r ë n dr y s h im i n ga a i I n je r iu t t ë s hën do s hë . Sesa njerëz ai ës ht ë e m u n dm pr a , që k ët a n je r ëz t ë s ëm u ren duhet tapr m e n ta lis ht ? ;1 d p i« a s Æ r u a r p n m a n u s it t ë s p it a lit m ë t ë ril ir ë a m e r ika n për ; ootërl e s ëm u n dje m e n ta le . A i s i e k s pe r t I n jo hu r , s in qe r is ht m ë pirtëcilën ës ht ë për gje gju r s e m e t ë v ër te t ë n u k e di s e s i n je r iu I s hën do s hë fiz ik is ht m u n d t ë s ëm u r e t a q be fa s is ht . K ëtë n u k e di a s ku s h. M ë k a t hën ë, m e gjit ha t ë s e s hu m ë t ë s ëm u r ë m e n ta l n ë k ët ë gje n dje e gje jn ë m a dhës ht in ë pe r s o n a le , gjë 24 : ' t n I.
 25. 25. Scanned by CamScanner P s ik o lo g jia e s u k s e s it t ë c i lën n u k k a n ë m u n du r t a k e n ë n ë j e t ën n o r m a le . Pa s t a j m a t r e g o i k ët ë r a s t : M o m e n t a li s ht e k e m i n jë pa c ie n t e e e i la e k a për j e t u a r t r a gje d i n ë b a s hk ës ho r to r e . D ë s h i r o n t e t ë k e t ë da s hu r i , k ën a q ës i s e k s u a le , fe m ij ë dhe s t a t u s n ë s ho q ër i , po r j e t a ia k i s ht e r r ëz u a r ën dr r a t e s a j . B u lT I n u k e do n t e , bi le n u k do n t e a s t ë ha n t e m e t ë . jo du h e j t ' ia q o n t e u s hq im i n n ë s ht r a t . N u k k is ht e fe m ij ë e a s n u k is ht e e pu n ës u a r . M ë n ë f im d e m j e r a , u s ë m u r m e n t a l is h , a s ht u q ë n ë b o t ë n e s a j f i l lo i t ë im a g ji n o j s e i s ht e s hk u r o r ë z u a r n g a I s h o q i dh e s e p r a p ë e k i s ht e m b ie m r in e v a jz ë r i s ë . T a n i m e n do n s e ës ht ë m a r tu a r p ë r n j ë fa r ë lo r d i a n g l e z , dh e in s i s t o n t a t h ë r r a s i m L a dy Sm it h . E s a I p ë r k e t r m ij ëv e , im a g jin o n s e p ër ç d o n a t ë l i n d n g a n jë fe m ij ë t ë r i . Çd o h e r ë që e v iz it o j, m ë t h o t ë : " D o k t o r , m b r ë m ë k a m l in du r f e m ij . " A n ij e t e ën d r r a v e t ë s a j is h in n de s hu r pë r b r ig je t e t he p i s u r a t ë j e t ës . T a n i e q e t ë j e t o n n ë u jd he s a t m a g jik e m e d ie l l , t ë m e n dj e s s ë s a j , e a n ij e t e p a r a m e n du a r a t ë s a j lu n dr o jn ë n ëp ër l im a n e t e s ig Ä a , m e v e l a , t ë p ër c je l l u r a m e k ë n g ën e e r ë s . T r a gji k e ? N u k e di . D o k t o r i I s a j m ë k a t h ën ë : " E dh e s i t ë k i s h a m u n d ës i , q ë m e n j ë t ë lëv i z t 1r t ë do r ë s t ' i a k th e ja v e t ëd ij e n , u n ë k ët ë n u k do t a k i s h a b ër ë . K ës ht u ës h t ë s hc rm ë e l u m t Li r . " P ër g jit hës is ht , t ë s ë m u r ët m e n t a l j a n ë m ë t ë lu m t u r s e s a n j e r ëz it n o r m a l . S h i c a k ën a q e n n ë g je n dj e n e e i la - du h e t t a p r a n o jm ë - j u k a z gji dhm t ë gji t h a p r o b l e m e t . M e k ën a q ës i d o t ' j u n ën s h k n 1a jn ë çe k u n p r e j n j ë m i l i o n do l la r ë s h a p o t ' j u lë s h o jn ë f le t ë 1ë s h im in për t e A g a K a n i . N ë b o t ën e ty r e j o r e a le a t a g je jn ë n dj e n jën e m a dh ës ht i s ë për t ë c i lën m ë p a r ë m ë k o t e gja k o n in . t h e , n ë s e n je r ëz it j a n ë a q s hu m ë t ë e t L ' ir për v ëm e n dje dhe m ir ën jo hj e s a q ë s ëm u r e n m e n t a li s ht v e t ëm e v e t ëm t a a r r ij n ë a t ë , pa r a m e n do n i s e ç fa r ë ç u d ir a do t ë a r r in it p o q e s e j u s hp r e hn i m ir ën j o hj e t ë s in qe r ta n j e r ëz v e n o r m a l n ë j e t ën e për dit s hm e . 2 5
 26. 26. Scanned by CamScanner Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 " M b r e t i I ç e l ik u t " a m e r ik a n i A n d r e w Carnegi ee ka pa gu a r n dihm ës in e v e t C ha r l e s Sc hw a b in m e s hu rn ën gjig a n t e pr e j n jë m i li o n d o l la r ë s h n ë v it . Për s e ? M o s m e n do n i v a l lë s e Sc hw a be k a q e n ë g je n i ? Se m o s n do s hta k a dit u r m ë s hu m ë p ër p r o dh i m in e ç e l ik u t s e t ë tje r ët ? A sp a k ! Sc hw a b m a k a p r a n u a r s e s h u m ë i n x h in ie r ë n ë f abr ik ë k a n ë dit m m ë s hLu n ë s e a i p ër p r o dh im in e Çe liku t . M ë k a t hën ë s e pa g e s ën a q t ë m a d h e e k is ht e f itu a r s e ps e+ I: : ' ; k is ht e dit Lir t ë s il le t m e n je r ëz . M ë le jo n i q ë t a c it o j na lë Për al ë, a t o a lë që do t ë du h e j t ë s h] i hen n ë br o ñ , al ë t ë e ila t do t ë du h e j n g u l it u r t h e l lë n ë m e n dj e t e s hk o l la r ëv e (n ë v e n d t ë fo 】j e v e t ë gju h ë s la t i n e e g jër a v e tje r a të p a n e v o js hm e ) - ûa lë t ë c i ta t d o t ë n a n d ën · o jn ë r r je dhën e . , J C ILC B 1 10 q U I LA i c 1 p e r m D d n e m 1 : " Si d hu n t i m ë t ë m a d h e q ë e ka m , ës ht ë : ; : ;/ m e mi r ëni ol e d be ta v d a t a t ë c iíës q a t ë Çk a ës li [ ë 1 m ë e m i r ë t e a t a . A s g jë VBu k ës ht ë m ë e p a s hp r e s ë P ër a r s y e nn je r ëz o r e s e s a kr i t ika n g a a n a e p u n ëd hën ës it .Un ë a s n ië he r ë a s k e n d n u k e kr i t i k s e p s e be s qn ë do bi n ë e nxi es n ë p u n ë . P è i· kët ë g ï il liu ëm u n d o he m t ë g re j ë ß a 1ë m ir a d i e , e m u n do he m t ' I5 lim a n g e m g f e l j e s s ë g a b i m e v e . N ës e m e d içkaj a m i k ën a q u r , I 5 /Irp r e h a t mi r ëüoì 1et ëp to t ë d bee m bu lo ì m e 1a v d a t a . " ku n dër s ht o j m e t ë m a dhe , e n ës e m e d iç k a ës ht ë I k ën a qu r - n u k t ho t ë a s gjë ! m ëdhe n jëv e " n ë t ër ë bo t ën " k a t hën ë Sc hw a b , " a s gjëk u n di, ì n u k x ;që n je r iu I G i l i ' ës ht ë I v ër s hu a r m e k r it ik a dhe æ:X0: :Àæ:|i+i;p a s io r i s e s a a i c i h n ë çdo ha p 26 ' I l : , l
 27. 27. Scanned by CamScanner Ps ik o lo g jia e s u k s e s it 1 N ë p a r im i n e p ër m e n dt 1r , s i p a s * a lëv e t ë Sc hw a b it , ba z o he t s u k s e s i I A n dr e w C a m e g ie s ë . Car negi e ba s hk ëpu n ët o r ët e t ij I k a la v dër u a r p u b lik i s ht dh e n ë k a t ër s y . E k a v a z hdu a r t ' I la v dër o j e d he pr e j v a iT it m e k ët ë e pit a f : " K ët u p r e he t n je r iu I c iti din t e t ë s ho qër o he j m e n je r ëz m ë t ë m e n qm s e a i v e t . " L a v dër im i I s in q e r të is ht e n jër i n dër s e k r e t e t e s u k s e s it t ë R o c k fe l le r it . K u r ba s hk ëp u n ët o r i I t ij B e d fo r d , m e v e p r im in e p a m e n du a r m ir ë t ë b le r j e s s e t o k ës n ë A m e r i k ën Ju go r e , e k i s ht e dëm t u a r i T je dh ën a fa r is te p ë r n j ë m i l io n do lla r ë , R o c k fe l le r i m e t ë dr e jt ë k a m u n du r t ë h idh ër o h e t . M i r ëp o , a i e d in t e s e B a d fo r d i k i s h t e b ë r ë ç ' i s ht e e m u n du r , dh e p ë r k ët ë n u k k is ht e t h ën ë a s g jë , b i le e dh e e k i s ht e m a r që k i s ht e a r r it u r t ë s hp ët o j gja s ht ëd hj e t ë p ër q in d t ë k a p it a li t t ë i n v e s t u a r . " M r e k u l l i - , k i s h t e t h ë n ë R o c k f e l le r . " N e t ë k a t it t ë p a r ë n u k j e m i g jit h n jë a q m e f a t . " * (Z y r e t e dr e jt o r ëv e a m e r ik a n z a k o n i s ht j a n ë n ë k a t i n e p a r ë ) Z i e g f ie ld , m e n a gje r i m ë I s hn d ë】T it u r I B r o a dw a y t , e k a a 1T it u r p o pu ll a r it e t in s e p s e k a d it u r " t ë r r is ë m a dh ë s ht i n ë e t ip it t ë f e m r ë s " . N ë t e a t r in e t ij , gjit hn j ë I m e r r te fe m r a t t ë p a h ij s hm e p ër t ë c i ta t a s k u s h n u k d o t a k t h e n t e k o k ën dy he r ë , e p r e j t y r e n ë s k e n ë k r ij o n t e y je s h a r m a n t e d h e t ër he q ë s e . I v e t ë d ij s h ëm p ër v e p r im i n e m i r ën j o hj e s dh e v e t b e s i m it , Z ie g f ie ld m e k u j de s i n d h e r e s p e k t i n , I s hty e n t e t ë n dih e s h in t ë b u k u r a . P r a k t ik s i ç i s h t e , s hu m ë s h p e jt u a n gr i s t e p a g a t dh e u d ër g o n t e t e l e g r a m e ' m ir ë n j o hj e je , e v a l lt a r e v e t ë g r u p it n ë m ën y r ë pu b l ik e u h i dh t e tu l e . N jë h e r ë m u n do he s ha t ë do b ës o h e s h a , dh e m b a jt a di e t ë p ë r rT e s ht gja s ht ë d it ë dh e n e t . N u k e k is ha t ë v ë s ht i r ë , s e p s e n ë f u n d t ë d it ës s ë g ja s ht ë n d i h e s h a m ë p a k I i t u r s e s a n ë f i l l im t ë di e t ës . N ës e dik u s h do t a m ba n t e t ë t 1r it u r f a m ilj e n e v e t a p o b a s hk ëpu n ët o r ët p l o t gja s ht ë d it ë , do t ' I m b a n i m s i k r im in e l dhe t ë p a s hp ir t . M i r ëp o , a n u k do t ë m u n d t ' I 4u a n im k r im in e l a t a n je r ëz t ë c i lë t t ë a f e r m ëv e t ë ty r e m e d it ë , j a v ë , m u a j e v it e I m u n do jn ë m e u r in ë p ë r 2 7
 28. 28. Scanned by CamScanner Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 m ir ën jo hje dhe ûa lë t ë m ir a , e m ir ën jo hj a I du he t qe n ie s n je r ëz o r e ga t i n jës o j s a e dhe u s hq im i ! Je m i m ës u a r që fe m ij ë v e t a n ë , s ho k ëv e dhe ba s hk ëpu n ët o r ëv e t ' j u o fr o jm ë u s h q im t r u po r , p o r s hu m ë rT a l lë n a bie n ë m e n d s e do t ë du h e j t ë u s hqe n im e dhe v e t n de r im in e ty r e . M e m is h dhe z a r z a v a t e e m ba jm ë fu qin ë e ty r e , e ha iT o jm ë t ' j u dh u r o jm ë ûa lë t ë ëm bëla m ir ën jo hje je , t ë c i ta t m e v it e d o t ë q ën d r o jn ë n ë m e n dje t e :; ty r e , t ë n gja s hm e m e m e lo d in ë m ë t ë d a s hu r . S h ë le x u e s m u n d t ë t h o n ë : " B u d a l l a l lëqe ! al ë t ë k o t a ! L a jk a dhe m a s ht r im e ! T ër ë k ët ë u n ë e k a m pr o v u a r , p o r p a s u k s e s , e s ido m o s t e n j e r ëz it e m e n çu r . " M e la jk a m e t ë v ër te t ë s e 】r a l lë d o t ë a i T ij m ë d içka , m e gjit ha t ë - p ër f a t t ë k e q - d i s a n je r ëz a q s hu m ë gja ko jn ë p ër m i r ën jo hje s a që j a n ë n ë g je n dj e t ë g ë 11t is in ç d o g jë, m u s ik u r n j e r iu I c i ti ës ht ë du k e v de k u r n g a u r ia , që n u k do të gër dit e t n g a n gr ën j a e ba r it d he r r ë n j ëv e . Për s e p . s h . , v ë l0e z ër it M d iv a n k a n ë a iT it u r t ë pu s ht o jn ë z e m r a t e a q s h ë f e m r a v e ? M e çk a a t a" p r in c ër " k a n ë a r r it u r t ' I f u s in n ë m a r te s ë dy y je t ë n jo hu r a t ë D1m it , n jë p r i m a do n ë t ë n j o hu r d he n j ë z ë bo t ër o r m e v le r ë m i l io n i ? Ja s e s i m ë ë s ht ë p ër g je gju r Po ta N e gr i,a r tis tja e m a dhe dhe n j o h ës e e m i r ë e n a ty r ë s m a s hk u l lo r e :" V ë11e z ër it M div a n i k a n ë qe n ë n j o hë s t ë m j e s ht ër is ë s ëla jk ët im it m ë s hm ë s e ç do m a s hk u l l që k a m n j o hu r n do n jëhe r ë . E k jo m j e s ht ër i g a t i ës ht ë ha i T u a r n ë bo t ën e a s hp ër , dhe p ër qe s hës e t ë d it ëv e t ë s o t m e . N ë këtëm j e s htër i , m ë be s o n i , gje n de t fs h e ht ës i a e s u p e r io r it e t it t ëty r e . E k a m p r o v u a r n ë l ëk u r ën t im e . " Edhe m br e t ër e s ha e A n g i is ë V ik t o r ia is ht e en d ie s hm e n da j la jk ët im e v e . D is r a e li e k a p r a n u a r s e m e t ëm a dhe e k a s hfr y t ëz u a r k ët ë do bës i t ë s a j a p o , s iç t ho t ë a is e " ia ka ly e r s y të m e lo pa t ën e m u r a t o r it " . D is r a e l l i k a qe n ën je r i n dë, bu r r ës ht e t a s it m ë t ë a f të dhe m ë d in a k që ka n ëu dhëhe qm n do n jëhe r ë im p e r a t o r in ë A n g le z e . A i k a qe n ë, do r ë a t ij n u k ës ht ë e n e v o js hm e t ë n a s hk o j p ër do r e a s j u v e 2 8 I :
 29. 29. Scanned by CamScanner P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1 e a s m u a . L a jk ët i m i , f u n d i I f u n d i t m u n d t ' j u s hk a k t o j m ë s h ë p a s o ja s e s a s u k s e s . L a jk a ë s ht ë s ik u r p a r a ja f a l lc o : pës o n i . Ta t m e s hu m i c ë , s hu m ë k e q d o t a Si gu r is ht s e do t ë Py e s n i s e c i ti ës ht ë d a l lim i n ë m e s t ë la jk ët im it d he m ir ën j o hj e s ? K j o n ë t ë v ër te t ë ë s ht ë m j a f t e t hje s ht ë ! M i r ën jo hj a ës ht ë e s in q e r të , e la jk ët im i ës ht ë I p a s in qe r të . M i r ën j o hja bu r o n n g a z e m r a , e l a jk a v e t ë m n g a g o ja . L a jk a ë s ht ë e g o is t e e m ir ën j o hj a n u k ës ht ë e g o i s t e . D e r is a m ir ën j o hj e n t ë g jit h ë e çm o jn ë , la jk ën t ë g jit h ë e t u T e jn ë . N jë a f o r i z ëm I n j o hu r t h o t ë : " M o s iu k i k o a r m i k u t që t ë s u lm o n , p o r m ik u t që t ë la jk ë t o n . " Ja n j ë n d ër m a k s im a t m ë t ë da s hu r a t ë m br e t i t A n g l e z G e o r g e v : " K u 1T ë m o s e s hp r e h e a s m o s e p r a n o la v dër im in e l ir ë . " E la jk ët im i ës ht ë m u ky : la v dë r i m i I l i r ë . O s e s ip a s n j ë d e f 0n i c i o n i tje t ër : " L a jk ët im d . m . Th . t ' I t hu a s h d ik u jt m u a t ë që a i m e n do n p ër v e t e n . " P ër k ët ë m o s m e n do n i s e j u s u gje r o j t ë l a jk ët o n i . A s p a k ! Sik u r a r ti I t ë j e t u a r it t ë p ër bëh e j n g a la jk ët i m i , / s e c il i s hu m ë ]e h t ë d o t ë m u n d t ë bëh e j m j e s ht ër m a r r ëdh ën ie v e n dër k o m bët a r e . · N ës e n u k m e l T e m i m e p u n ë t ë r ën dës i s hm e , t ë gjit h ë n e e k a lo jm ë 90 % t ë k o hës du k e m e n du a r për v e t e . N ës e v e t ëm n j ë Fj e s ë t ë v o gë l t ë k ë s a j k o h e e k a lo jm ë du k e m e n du a r p ër k a r a k te r is t ik a t e m ir a t ë n j e r ëz v e t ë tj e r ë , n u k do t ë k e m i n e v o jë t ë s hër be he m i m e al ë la jk a t a r e t ë e il a t j a n ë a q t ë lir a dhe j o t ë s in qe r ta që s e c il i n jër i I m e n çu r n e v e r it e t e dh e p a I për f u n du a r m ir ë a t o * a 1ë . Em e r s o n i k a t hën ë : " Çdo n jër i që e n j o h n ë n j ë fa r ë m ën y r e ës ht ë m ë I v le fs hëm s e u n ë, s e ps e n ga s e c i li m ës o j diçk a . " N ës e k jo k a v le jt u r për Em e r s o n in , p s e n u k do t ë v le n t e p ër j u e për m u a ? T ë n da le m i p ër t ë m e n du a r për a r r it je t dhe dës hir a t t o n a ; t ë m u n do he m i t ë gje jm ë s e p ër çk a j a n ë t ë t je r ët m ë t ë m ir ë s e n e . A t ëhe r ë s ' do t ë m u n do he m i m ë t ë la jk ët o jm ë, dhe t ë a f e r m ëv e t zln ë do t ë 2 9 1
 30. 30. Scanned by CamScanner P s ik o lo gji a e s u k s e s it 1 b ëhe m i s ik m Sc hw a bl, " T ë Për m bajt u r n ë kr it ika , dhe d o r ë li r ë n ë m ir ën jo hje t ë s in qe r ta "r e s p e k t o jn ë al ët t o n a , dhe do t ' I t oj ;ë k=ìx n ::d 3 0 p
 31. 31. Scanned by CamScanner t ë P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1 3 . N ë s e d o t ë d i n i t a a p l l k o n i k ë t ë r r e g u l l - t ë r ë b o t a d o t ë Je t ë m e Ju - e n ë s e j o , d o t ë m b e t e n i v e t ë m D o t ë j u t he m d içk a Për v e t e : m e k ën a qës i p e s hk o jn ë lu m ë , e u s h q im i im I p r e fe r u a r ës ht ë k r e m i m e dr e dhëz a . Pe s hq it , m e gjit ha t ë n u k dm n t ë dij n ë p ër dr e dhëz a ; a t a m ë s h ë I du a n k r im b a t . Për k ët ë, s hk o j n ë p e s hk im n u k v e n do s n ë gr e p k r e m m e dr e dhëz a , p o r I p ër s ht a t e m s hij e s s ë p e s h q ëv e dhe i j o s h m e k r im b a . P ër s e n u k e p r a k tik o jm ë k ët ë rT e g u l l k a q t ë t hj e s ht ë t : ju p ër s h t a t e m i s h ij e v e t ë të tje r ëv e n ës e d ës h ir o jm ë t ë fi t o jm ë p ër k r a hj e n e t y r e ? K t u u dh ëh e q ës in A n g le z L Io y d G e o r g e e k a n ë p y e s e s i I k a s hk u a r p ër do r e t ë qën dr o j n ë pu s ht e t a q s h ë d e r i s a u dh ëh e që s it e tje r ë n g a lu fta e p a r ë b o t ër o r e - W i l s o n , O r l a n do , C 1e m e n c e a u - i s h in h . , is ht e p ër8ie g ju r s e p ër k ët ë du h e j t ' I fa le n de r o he j rT e gu l 1ës s ë c i lës gjit hn j ë I ës ht ë p ë r mb dh e e e i la t ho t ë : " V ër e n ë gr e p a t ë u s hqim I c i ti do t ' I p ër gjigje t s h ij e s s ë p e s hk u t . " Ës ht ë e p a 】n u n dm dh e qe s h a r a k e t ë fl i s n i p ër a t ë q ë JU e dës h ir o n i , e dh e p s e JU V E k jo , s igm i s ht që p a m a s ë ju p ë1qe n dh e j u in t e r e s o n . M ba je n i n ë m e n d s e t ë tje r ëv e k jo m u n d t ë m o s u in t e r e s o j fa r e . E du k e p a s m p a r a s y s h s e t ë g iit h ë n e n je r ëz it j e m i n g a m i s hi dhe gja k u , gjithës e c il in m ë s ë s ht 1m t i e in t e r e s o n a jo çk a e t ër he q p e r s o n a l i s ht , p ër çk a s i in div id e j o s h . Për k ët ë, m ën y r a e v e t m e t a t ër he qi m n je r iu n qën dr o n n ë a t ë që t ë fl a s im m e t ë për a t ë çk a a i dës h ir o n , dhe t ' I t r e g o jm ë s e s i m ë s ë m iD do t ë m u n d e i r e a liz o n te dës hir a t e t ij . Pr a , n ës e dës hir o n i t ' I n x is n i n je r ëz it n ë ba s hk ëp u n im , për m ba jm i r r e gu l la v e t ë c e a . N ës e p . s h . e ku n dër s ht o n i p ir je n e du ha n it t ë dja lit t u a j m o s I m ba n i " pr e dik im e " , m o s I t ho n i s e JU do n i që a i t a le r ë p ir je n e du ha n it . M ë m ir ë do t ë is ht e s ik u r t ' I t ho s hit s e pir ja e 3 1 l e
 32. 32. Scanned by CamScanner P s ik o l o gji a e s u k s e s it 1 du ha n it n ë m a s ë m ja f t t ë m a dhe do t ' I z v o g ë l o j r e z u lt ate t n ë fu s hën e f u tb o l l it a po n ë v r a p im in n ë 10 0 m e t r a . R r e g u l la e c e k u r v le n ë p ër f ëm ij ë , t ë rT it u r , e bile e dhe për k a fs hë . Ja n j ë s h e m bu l l : E m e r s o n i n jë dit ë m e dja lin Pë印 iqe j t a f u s t e b a g ët in ë n ë s ht a l lë . D u k e m o s m e n du a r për de le t dhe dës hir a t m o m e n t a le t ë ty r e , e bën ë Ê : . , ga bim in e ty r e t ë r ën do m t ë : m e fo r c ë de s h ën t a r e a liz o jn ë , / : I s hty e n t e n ga pr a pa . D e r i s a qe n g ji k o k ë f o r të rT in t e m e t ë/::: v e t e n : n u k j e pe j t ë l a r g o h e j n g a l iv a dh i . D u k e e pa r ë kët ë s k e n ë, n ë n dihm ë u e r dh i n jë v a jz ë e f s h a t it e e i la n ë të ! · / . cË*, v ër te t ë n u k din t e t ë s hk r u a n t e l i br a t ë m e n çu r e a s t ë de b a t o n t e , p o r e k i s ht e n d i e r ë s e ç k a d o n t e qe n gji . M e 1ëv iz je t ë bu t ë g a t i p r e j n ën e , i a k i s ht e f u t u r g is h t in n ë go jë, dh e qe n gji du k e t h it hu r g i s h t in e v a s h ë s I q e t ë d h e I k ën a qu r : #: : , , : i s ht e E gjit hë a jo që e k e n i b ë r ë n ë j e t ë , e k e n i bër ë s e ps e ' : : :: I k e n i dhu r u a r 100 do l l a r ë , n u k j e n i s h m a n g Lir n g a a jo n n gë. k e n i dh ën ë p a r a t ë k r y q it t ë k u q s e p s e k e n i da s hu r t ' I l : : n d ihm o n i n j e r ëz it , s e p s e k e n i da s h u r t ë b ën i v e p ër t ë ; > · . +. , v y e s hm e j o e go is t e . M i r ëp o , s i k u r p ër k ët ë v e p ër t ë m o s . :· li do t ë 1ës ho n in do r ën t u a j. Sik u r t ' j u d h im b s e s h in p a r a t ë n ë k r a h a s im m e n dje n j a t m o r a le , s ig u r i s ht s e n u k d o t ' i j e pn it . : ' ; : Ës ht ë e m u n du r , m e gjit h a t ë , s e d o t ' j u k e t ë a r dhu r t u r p t a r e fi 1z o n it lu tje n p ër n d i hm ë m e p a r a , o s e p a r a b o t ës dhe m i qv e a f a r i s t k ët ë n u k k e n i g u x u a r t a b ën i n g a fr i k a s e m o s do t ' Ju qo r to jn ë . s ido që t ë j e t ë , p a r a t ë I k e n i dh ën ë s e ps e k e n i da s hu r t ë a r r in i d i çk a . Ja ç k a t ho t ë H a r r y A . O v e r s t r e e t n ë l ib r in e t ij m e m e n dj e m p r e ht ës i , Për sj e llj e n n j e r ë z o r e : " T ë giit ha v e p r im e t t o n a da l in n g a a jo çk a n e n ë t h e l b gja k o jm ë. . . Dhe k ës h i ll a m ë e m i r ë që m u n d t ' u j a p i m a ty r e q ë dës hir o jn ë t ë n d ik o jn ë n ë n j e r ëz ës ht ë kjo : Së p a r i z g jo je n ë t ë a fe r m in d ës h ir ën Për v e p r im . N ë s e k ët ë e a lT i n , e t ër ë b o t a do t ë j e t ë m e ty , n ës e j o - do t ë m b e t e n i v e t ëm . " 32 , ' . . . !: , i: : iit q
 33. 33. Scanned by CamScanner P s ik o lo g jia e s u k s e s it 1 A n dr e w Carnegi e c i ti n ë D1n d t ë j e t ë s s ë t ij p ër që ll im e hu m a n it a r e k a s hp ëm da r ë 36 5 m il io n do ll a r ë , e k a f i l lu a r m J g ën j e t ë s o r e s i I r i I v a r f ër m e pa g e s ë p r e j 2 c e n t ëv e n ë o r ë. E dhe p s e I k i s ht e v e t ëm k a t ër k la s ë t ë s hk o l lë s f i l lo r e , s k o c e z i I r i s h ë he r e t e k a v ër e jt u r s e p ër e i bër ë n je r ë z it p ër v e t e m ë s ë le ht i ës ht ë, n ë s e r e s p e k to jm ë dë s h ir a t dhe n e v o ja t e ty r e . Sh e m bu l l : K u n a t a e C a m e g i e s ë n j ë h e r ë i s ht e s hu m ë e br e n go s w p ër dy dj e m t ë e s a j t ë c i lët s t u d io n in n ë f a k u lt e t in Y a le s e p s e i s hin a q t ë pr e o k u pu a r m e m ë s im e s a q ë p ër n jë k o h ë t ë gja t ë n u k i s h i n p ër g je g ju r n ë le t r a t e br e n g o s w a t ë n ën ës . D u k e iu k u jt u a r v u a j tja , x h a x h a i d in a k lidh e t m e b a s t m e t ë k u n a t ën m e 10 0 do l la r ë , d u k e p o h u a r s e dj e m t ë u r g je n t i s h t do t ë p ër gjig je n n ë s e a i u a d ër g o n t e n jë l e t ër , d h e p a k ër k u a r p ër g ji g je . Pa s t a j a i u a s hk r u a n n j ë l e t ë r t ë d a s h d h e n ë f u n d s ht o n s e s e c i l it n ip ia d ër g o n n g a p e s ë d o l la r ë . P a r a t ë, s i k u r p a da s hj e I " h a r r o n " t ' I f u s n ë z a r fe . P a s di s a d it ës h I v i e p ër gje gja e da s h u r : " I da s hu r x h a x h a , t ë f a l e m i n de r it p ër le t ër , p o r . . . " M b a r im in , s ig u r i s h t do t a g je n i v e t ! N ës e n ë t ë a r d hm e n do t ë d o n i q ë n d o k e n d t a b ë n i p ër v e t e n ë a 】T itj e n e q ë ll im it që k e n i p a r a m e n du a r , b ëje n i k ët ë m e m e n d . P a r a s e t a h a p n i g o jën , n d a l u n i dh e py e t e n i v e t e n : " Si , m ë s ë m i r i n ë k ët ë n je r i d o t a z g jo j dë s h ir ën p ë r t a b ër ë a t ë ?" K j o n ë s h i k im t ë p a r ë , du k e t p y e tj e e p a r ën d ë s i s h m e p o r k L1r s e n m j a f t s hpje g im e t e p a n e v o js h m e t ë d ë s h ir a v e p e r s o n a l e . P ër n jëz e t s e t ë n a t ës , g ja t ë n j ë v it i , p ër n j ë k o h ë t ë gja t ë , e k is h a m a r r ë m e qe r a s a l 1ë n e m a dh e t ë v a l lë z im i t t ë n j ë h o t e l i n ë N ju Jo r k . N ë f i l l i m t ë n jë s e m e s t r i dr e jt o r i a e h o t e lit m ë la jm ër o i s e r e n t a n ë t ë a r dh m e n do t ë j e t ë t r i he r ë m ë e m a dh e s e de r i a t ëhe r ë . L a jm i k i s h t e a r r it u r p a s i që b i le t a t m e ç m im t ë s hy p u r is h in dër gu a r , dh e n ë ga z e t ë i s ht e s hp a l lu r la jm ër im i . Qe r a n ë t r e f i s h m ë t ë m a dh e , n a ty r i s ht , n u k d o ja t a p a gu a ja , p o r e d ij a s e a s g jë n u k do t ë a r r ij a n ës e dr e jt o r is ë 3 3
 34. 34. Scanned by CamScanner l , 国r 1 Ps ik o lo gjia e su k s e s it 1 s ë ho t e lit do t ' I fl is ja për a t ë s e çk a d o ja u n ë . E dija Se drtori ne in te r e s o n t e v e t ëm in t e r e s i I h o t e lit . Për kët ë Pas dis a ditës h v a jt a n ë v iz it ë t e dr e jt o r i I h o t e lit . " Letraj uaj m ë be fa s o i" , I t h a s h ë , " P o r n u k j u o j për këtë. Po t ë is ha n ën 1ëk u r ën t u a j, e dh e v e t do t ë kisha v e pm n ë t ë n je jt ën m ën y r ë. Si dr e jt o r , j u du h e t t ë m e n do n i për in te r e s in e ho t e lit , pëm dr y s he n u k d o t ë i s hit dr e jt o r I m ir ë. Ju pr o po z o j t ë m a 1T im n jë le t ër dh e t ë s hk r u a jm ë të gjitha për p a r ës it ë dhe m a n gës it ë q ë 】T itj a e t e p r u a r e qe r a s ë do t ë m u n d t ë s i llte . " Pa s t a j m o r a n j ë le t ër , e n d a v a n ë dy Fj e s ë m e la ps , ' / . : ! ] dhe n ë pje s ën e p a r ë t ë n da r ie s s h ] o v a " P ër p a r ës it ë" , e n ë t ë dy tën " M a n gës it ë" . N ën ° Tëpar ësi t ë" s ë p a r i s hk r o v a , ' , : î: , " Sa lla e lir ë e v a l 1ëz im it " . " I sht ë e q a r t ë s e s a l 1ën m u n d t a j e pn i m e qe r a p ër m b r ëm je v a l lëz im i a p o p ë r m b le dhje " , t ha s hë. " K j o ës ht ë n jë p ër p a r ës i e m a dh e , s e p s e k ët o pu n ë , ' . , î , > do t ' j u sje llin m ë s hm ë f it im s e k u r s e t e m i a , s i do m o s n ë ko hën e s e z o n ës . " " T ë s hik o jm ë t a n i m u n g e s a t . N ë v e n d q ë n ga u n ë t ë m e r m i qe r a n ë e t r e f is hu a r , j u do t a h b i s n i n ë t ër ës i , s e ps e u n ë n u k m u n d e j u pa g u a j s a k ër k o n i , dh e k ës h t u u n ë du he tt ë kër k o j n do n jë lo k a l tje t ër . Për v e ç k ë s a j, m e r m i p a r a s y s h: . . ; . / / ! e dhe diçk a : k L¯ s e t e m ia t ër he q in n ë h o t e l in t u a j m e qin dr a . :. · ;§ g r e k la m ë m j a f t e m ir ë , a p o j o ? N ë t ë v ë r t e t ë , s ik u r n ër e k la m im in e ho t e lit n ëp ër ga z e t a t ë h a r x h o n it ;dhe 5000do l la r ë, n u k do t ë m u n d t ë m b le dhn it a q n je r ëz s a u a sje ll ; :; : ::" . Is ht s e d o t a p r a n o n i s e k jo v ie n ia do r ëz o v a dr e jt o r it dhe e lu t a që e dh e n j ë h e r ë m ir ë t ëm e n do n t e Për Për pa r ës it ë dhe m a n g ë s it ë , d he . p a s dis a e ho t e lit m ë la jm ër o i s e qe r a ja d o t ë 1T it e j v e t ëm 50 % , n ë v e n d t ë 300 % t ë de r i a t ëhe r s hëm . 34 l1* b *
 35. 35. Scanned by CamScanner Ps ik o lo gji a e s u k s e s it 1 P a r a m e n d o n i , e a r r it a z bDtj e n e qe r a s ë , dh e m e a s n j ë al ë n u k e p ër m e n da s e çf i ë k ër k o ja . T ër ë k o h ën f o ta v e t ëm p ër i n t e r e s a t e dr e jt o r is ë dh e n ë m ën y r ën s e s i do t ë m u n d t ' I a 1T i n t e qël l im e t e s a j: E çk a d o t ë a 1T ij a si kL t ë s i l le s ha " n o r m a l i s ht " dh e" n ë m ën y r ën e z a k o n s hm e n j e r ëz o r e ?" Sik u r p s h t ë s u le s ha n ë z y r ën e dr e jt o r it dh e t ' I t ho s ha : " Çfa r ë j u k a r ën ë n d ë r m e n d , t ë rT i s n i qe r a n ë p ër 3 00 p ër q in d , k u r e dh e v e t e d in i s e b i l e t a t j a n ë s hp ëm da r ë dh e la jm ër im e t j a n ë s h p a l lc1r n ë ga z e t a ? 3 00 p ër q in d ! Qe s h a r a k e ! A b s u r de ! A s n u k m ë b i e n ë m e n d që t a p a gu a j k ët ë s hu m ë !" Çk a · do t ë n d o dht e ? D o t ë v i n t e d e r i t e de b a t i m i , do t ë f 011o n t e m o s m a r r ëv e s hj a , e j u e d in i s e s i z a k o n i s ht m b a r o jn ë m o s m a 1T ëv e s hj e t . B i le e dh e s ik u r t ë m u n d o h e s h a e i m b u s hja m e n dj e n , j a m I s i g u r t ë s e k r e n a r i a e t ij n u k d o t a tin t e t ë l ë s h o n t e p e . T ë d i i t e s j e llj e s m e n j e r ëz ës h t ë m j e s ht ë r i e m a dh e , e n jë r ë n n dër k ës h i l la t m ë t ë m ir a n a k a dh ë n ë H e n r y F o r d m e k ët o ûa 1ë : " A jo p ër b ëh e t n g a a f të s i a q ë t ë v ë r e jm ë q ën dr im in e t ë tj e r ëv e , a s ht u q ë t ë m u n d o h e m i t ' I s h ik o jm ë g jër a t p r e j k ë n d it t ë ty r e s ik u r I s h ik o jm ë p r e j k ën d it t o n ë . " K y p a r im ë s ht ë a q I t hj e s h t ë dh e a q I q a r t ë s a q ë s e c i l i n je r i I m e n qu r d o t ë du h e j t a k u pt o n t e r ën d ës i n ë e t ij dh e t ë s i l le t n ë p a jt im m e t ë . N ë j e t ë , m e g jit h a t ë , s hu m i c a e n je r ë z v e n u k ba z o he n n ë t ë . Sh e m bu l 1? ! E dh e v e t d o t a gje n i s h ë le ht ë n ë s e I s h ik o n i l e t r a t q ë çdo m ën g je s j u p r e s in m b i t a v o l in ë . D o t a k u p t o n i s e n j e r ëz it q ë I s t1k r u a jn ë , p a n dër p r e r ë e t hy e jn ë k ët ë p a r im t h e m e lo r t ë m e n dj e s s ë s hën do s h ë. D o t ' j u t r e go j p ër le t r ën e dr e jt o r it t ë p r o gr a m it t ë r a d io s t ë n jë a gje n s ie t ë r e k la m im it , f i l i a le t e s ë c i lë s j a n ë t ë s hp ëm d a r a n ëp ër gjith ë k o n t in e n t in a 】n e Dk a n . L e t r a I dr e jt o he j t ë g jit h ë dr e jt o r ëv e t ë s t a c io n e v e t ë r a di o s n ë t ër ë v e n d in . N ë k l la p a p a s s e c i l it p a s u s j a p k o m e n t i n e m e r it u a r : . d a s hu r z o t ër i x A g je n s /a j o n ë r e k1a m u e s e do t ë dë s hir o n t e t ë m ba n t e v e n d i r Bp r ijës TBë 1ëm in e r a d i o - /a jm ër i m e v e . 3 5
 36. 36. Scanned by CamScanner Ps ik o lo gjia e s u k s e s it 1 (A q m ë b ën m u a s e çf a r ë d o t ë d ës hi ju j. I k a m m j a f t k ët o p r o bl e m e t e m ia . la jm ër u a r s e p o I de l a fa t i hip o t e k ës s im e v e s hët po m ' I s hu r dho jn ë n ë k o p s ht ; a k s io n e t n ë WÏbie n s i t ë çm e n du r a ; s o t n ë m ën gje s s x= a l Bë gjit ha s h n ga m j e k u m ës o j s e e k a m t ën s io n in : : Par a së n jëfa r ë a gje n s ie qe s ha r a k e e e i l a m e k ëm b;r : :ë m ëdha : : r të dhe tr e go n s e ç fa r ë do t ë dës hir o n t e ! M a i T ëz ir a ! Sikt E a i tipidin t e s e çf a r ë r e k la m e n e g a t i v e k r ij o n m e k ët ë 1e të, , do tën dër p r i s t e pu n ën e la jm ër im e v e d h e d o t ë f i llo n t e : ; r r iste ba gët i . ) STpal et të c ita t I p ta s o i m ë n ë e t e P ër bq n ë nìë5/tyl l ët ë t ër ë l ë r a d zo - r d e t ës . K o h a e e m it im i t t ë s br Patj eveto n a m e v i t e ë s ht ë s h u m ë m ë e g ja t ë s e ko ha e çfa r ëdoa g íe n s i e t5e t ër r e k1a m u e s e . (D o t ë t ho t ë s e k e n i p a r a d h e j e n i k r y e s o r i ! ¥ m ë hap a lla m u a p ër j u , b i l e e d he s i k u r t ë i s h it t ë fo r të s i Gje n e r alM o t o r s a t , G je n e r a l E l e c t r i k s i d h e P e n t a g o n í ba s hkë. Sikurt ë k i s hit p a k kr ip ë n ë k o k ë do t a k u p t o n it s e m u a m ë ha pa llav e t ëm Për r a di o s t a c i o n i n t im , e j o p ër Ju . N ga m bu lT ja ju ajkr y e la r të f it o j v e t ëm n dj e n j ën e v l e r ë s s ë u lët . )K e m i d ës hir ë q ë p a lëv e t ' j u o fr o ìm ë i n ío r m a t a t m ët ë r e j a Për m u n dë s it ë e r a d io - s hp a [1j e v e . (M o s m o r e ! JU dë s hi r o n i k ë t ë ! JU ! JU ! JU ! A q m ëbën m u a s e çk a dës hir o n i j u a p o k u s h d o q o f të . A e ku pto n is e m u a m ë bën v e t ëm Për a t ë s e ç k a du a u n ë, e k jo n ë le tr ënt u a j a s s he n jë n u k k a ! ) P ër kët ë ç d o j a v ë n a íq m ë i· o n i p ër kot i i n em u n ds l im e l ë e 1?t i t im it dl e n a e o fT o n i p ër p a r ës in ë n ë e l e m e n te t të c ita t d o t ë n a m zBn d ës o íï ?ë q ë í e k j u l ër e z e r y o í1?zë ko hë n m ë l ë p r efe r u a r t ë e m it i m i t . gu x im s hëm ! Së Pa r i m e v e t l a v d ë r i m e m ë s hty e n i të n dihe m 36 la
 37. 37. Scanned by CamScanner P s ik o lo g ji a e s u k s e s it 1 in f e r i o r , e p a s t a j n g a u n ë k ër k o n i t : ju o f r o j p ër p a r ë s i ! K is h it m u n du r b i le n je r ez i s ht t e m e lu t e n i l ) P ër gjg ij a u r g e n te n ë kët ë 1e tër m e t ë dhën a t e p 1a n e v e tu a ja do t ë is ht e n ë j a v o r t ë dya n s hëm . (B u da l la i ! M ë dër go n le t ër t ë s h a p ir o g r a f u a r n ë le t ër t ë lir ë , z a r f in e s hk ëtT y e r për t o k ë s i k u r g je t h v j e s ht o r , dhe pr a p k a gu x im që n ë k o hën k u r m ë m u n do jn ë 100 b r e n g a pe r s o n a le , t ë m ë k ër k o jë p ër 画面e p ë r m e s k ët ij z a r f I t ë pa n dër gje g js hëm . D he kjo " u r gje n t is ht !" E , a e d in a i s e e dh e u n ë k a m pu n ë t ë s hu m t a ? Se e dh e m ë j a m d ik u s h dh e di çk a ? D h e m e ç ' t ë dr e jt ë a i m ë u r dhër o n t ' I s h k r u a j? T h o t ë s e do t ë j e t ë n ë " fa v o r t ë dy a n s h ëm " . M ë n ë f u n d I 水 ûa lë e e i la I p ër m e n d in t e r e s a t e m ia , m e g jit h ës e n u k e k a m t ë qa r të s e ç fa r ë in t e r e s i do t ë n x j e iT ë u n ë n g a kj o . ) M e n d e r i m e , N N D r e 5t o r i I r a d i o - p r o g r a m i t r e k1a m u e s p . s . Shp r e s o j s e do t ' j 1Ä i n t e r e s o j a r t i ku 11i ba s h t a p ër do r n i s i m a t e r i a 1p ër r a d i o - e m i s i o n e . (M ë n ë f Lm d di ç k a q ë do t ë m u n d t ë m ë n d ihm o n t e ! Për s e k ët ë n u k m a p ër m e n d i n ë f i l l im t ë le t r ës ? E ç fa r ë in t e r e s i do t ë k i s ht e n g a k jo ? N je r iu I c i ti m e r r e t m e r e k la m ë dh e I c i ti ës ht ë n ë gje n dj e t ë s h kr u a j n j ë 1e t ër t ë k ët i l lë , du k e t e q a r të , n u k k a m j a ft k r ip ë n ë k o k ë . T ë t i 11ëv e du h e t t ' j u dër g o h e t h e lm i , e j o p ër gji gja m e t ë dh ën a p ër t e r m in e t t o n a æ l ir a ) Pr a , m o s u çu di s n i n g a le t r a t që p ër ç do dit ë I m e r m i . Se p s e , n ë s e n j e r iu I c i ti s i pr o fe s io n e k a t ë m e t T e t m e r e k la m a , m u n d t ë s hk r u a j k ës i 11o j le t r e p a t a k t , çk a du h e t t ë p r e s im n ga a t a t ë c i lët k a n ë p a k o s e a s p a k n g a k jo a f të s i ? D o t ' j u t r e go j e dhe n jë s h e m bu l l : l e t r ën e s he f it t ë s t a c io n it t ë m a dh he k u n 1dho r dr e jt u a r dr e jt o r i s ë " Z e r e g a " . L e t r a , ës ht ë m ë e m ir ë s e e k a lu a r a , p o r n u k ës ht ë p a g a b im e . 3 7

×