2.1 облік касових операцій

Викладач: Яремчук О.М.
ТЕМА 2.1: ОБЛІК КАСОВИХ
ОПЕРАЦІЙ
ПЛАН
1.Порядок ведення касових операцій
2. Документальне оформлення касових
операцій.
3. Синтетичний облік касових операцій.
Основним нормативним документом,
що регламентує порядок здійснення та
обліку касових операцій є
Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті України,
затверджене постановою
Правління Національного банку
України від15.12.04р.№637.
Каса підприємства
— це спеціально обладнане приміщення або
місце, призначене для приймання, видачі та
зберігання готівкових коштів, інших
цінностей і касових документів.
Касир –
це матеріально відповідальна особа,
призначена для виконання операцій з
готівкою
Обов'язки касира
Одержує готівку з банку та здає її;
Перевіряє правильність оформлення касових
документів та здійснює на їх підставі видачу або
зарахування готівки;
Веде касову книгу;
Здійснює контроль за дотриманням ліміту
грошей в касі;
Здійснює контроль за своєчасністю повернення
невикористаних підзвітних сум.
Ліміт каси -
це граничний розмір суми готівки,що
може залишатися в касі на кінець
робочого дня, перевищувати який
підприємство не має права.
Граничний розмір готівкових
розрахунків
Сума платежу готівкою між суб’єктами
підприємницької діяльності протягом
одного дня не повинна перевищувати
10 000 грн.
Розрахунок ліміту1. Касові обороти
N з/п Найменування показників
Фактично за три будь-які місяці поспіль з
останніх дванадцяти, що передують строку
встановлення (перегляду) ліміту каси
1 Готівкова виручка (надходження до кас, крім
сум, що одержані з банків)
2 Середньоденні надходження (рядок 1 розділити
на кількість робочих днів підприємства за три
місяці)
3 Виплачено готівкою на різні потреби (крім
виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій,
стипендій, дивідендів)
4 Середньоденна видача готівки (рядок 1
розділити на кількість робочих днів підприємства за
три місяці)
Найменування показника Установлено підприємством
1. Ліміт залишку готівки в касі
Найменування показника Визначається строк здавання готівкової виручки
(готівки) та зазначаються реквізити договорів
банківських рахунків
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)
Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер
"___" ____________ 200_ року. "___" ____________ 200_ року.
М. П.
ДОКУМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
№
Код
докуме
нта
Назва первинного документа
1 КО-1 Прибутковий касовий ордер
2 КО-2 Видатковий касовий ордер
3 КО-3
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових ордерів
4 КО-3а
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів
5 КО-4 Касова книга
Прибутковий касовий ордер
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ________________
_________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації))
Прибутковий касовий ордер № ______
від "___" ____________ 20__ р. Л
і
н
і
я
в
і
д
р
і
з
у
________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації))
Квитанція
до прибуткового касового ордера № ____
від "___" ____________ 20__ р.
Прийнято від _____________________________
_________________________________________
Підстава:_________________________________
_________________________________________
Сума ____________________________________
(словами)
______________________________ грн ___ коп.
М. П.
Головний
бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Касир ___________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Кореспон-
дуючий
рахунок,
субрахуно
к
Код
аналі-
тичного
рахунка
Сума
цифрами
Код
цільового
призна-
чення
1 2 3 4 5
Прийнято від ___________________________________
Підстава: ______________________________________
_______________________________________________
Сума __________________________________________
____________________________________ грн ____ коп.
(словами)
Додатки: _______________________________________
_______________________________________________
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Одержав касир _________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Грошовий чек для одержання готівки в
банку
ЧЕКДІЙСНИЙПРОТЯГОМ10ДНІВ,НЕВРАХОВУЮЧИДНЯВИДАЧІ
______________________________
Л И 5 4 5 5 6 9 2
В КАСУ – контрольну марку
(подавець чека)
ГРОШОВИЙ ЧЕК
Л И 5 4 5 5 6 9 2
НА __________________________ ____________________________
(сума цифрами) (номер рахунку подавця чека) МІСЦЕ ДЛЯ
НАКЛЕЮВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
МАРКИ
дата _______________________________ ___________________ р.
(число, місяць словами) (рік цифрами)
________________________________________________________
(найменування установи банку)
ЗАПЛАТИТЬ __________________________________________________
(кому)
Місце печатки
подавця чека
(сума словами)
(підписи)
Зворотній бік грошового чека
Цілі витрат Сума
Підписи
Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _________________
(підпис)
ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА
Пред’явлений ______________________________________ № _________________________________
(найменування документа) (номер документа)
Виданий _________________________________________________________________________________
(найменування установи, яка видала документ)
ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ
Контролер _____________________
Відповідальний
виконавець ____________
Сплачено
Касир _____________
(підпис) (підпис) (підпис)
Типова форма № КО-2
________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації))
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ___________________
Видатковий касовий ордер
від "___" ____________ 20__ р.
Номер
документа
Дата
складання
Кореспондуючий
рахунок,
субрахунок
Код
аналітичного
рахунка
Сума
Код цільового
призначення
1 2 3 4 5 6 7 8
Видати ________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава: ______________________________________________________________________________________
Сума ________________________________________________________________________________ грн ___ коп.
(словами)
Додаток:________________________________________________________________________________________
Керівник __________________________ Головний бухгалтер ____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав: _____________________________________________________________________________ грн __ коп.
(словами)
"___" ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________
За _____________________________________________________________________________________________
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
Видав касир ________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
(найменування підприємства (установи, організації))
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ
(структурний підрозділ підприємства (установи, організації))
До відомості № ___________ Кореспондуючий рахунок
Код
цільового
призначення
У касу для оплати в строк
рахунок,
субрахунок
код
аналітичного
рахунку
з __________ до ___________ 20__ р.
у сумі ______________________________________
( грн. коп.)
Керівник
Головний бухгалтер
"___" _______________ 20__ р.
Відомість на виплату грошей № _____
за __________________ 20__ р.
Кількість аркушів _______
За цією відомістю виплачено гривень _______________________________(________грн. ______коп.)
і депоновано гривень______________________________________________(________грн. ______коп.)
Виплату здійснив __________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Перевірив бухгалтер ________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
2, 3, 4 сторінки відомості
№ з/п Табельний номер Прізвище, ім'я, по батькові Сума Підпис про одержання Примітки
1 2 3 4 5 6
Відомість склав ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Відомість перевірив ____________________________
ЗАЯВА НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ №______
Дата здійснення операції _____________________
Дата валютування ___________________________
Назва
валюти
№ рахунку Сума Еквівалент
у гривнях
Дебет
Кредит
Загальна сума (цифрами)
Платник ______________________________________________________________________________
Код платника _________________________________________________________________________
Банк платника _________________________________________________________________________
Отримувач _________________________________________________________________________
Код отримувача _______________________________________________________________________
Банк отримувача ______________________________________________________________________
Код банку отримувача __________________________________________________________________
Загальна сума _________________________________________________________________________
(прописом)
Призначення платежу ___________________________________________________________________
Пред’явлений документ _________________________________________________________________
серія _______ №_________________, виданий ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________(дата видачі документа)
__________________________
______________________________________________________________________________________
(дата народження) (місце проживання особи)
Додаткові реквізити ____________________________________________________________________
Підпис платника ______________ Підпис банку ____________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КВИТАНЦІЯ №______
Дата здійснення операції _____________________
Дата валютування ___________________________
Назва
валюти
№ рахунку Сума Еквівалент
у гривнях
Дебет
Кредит
Загальна сума (цифрами)
Платник ______________________________________________________________________________
Код платника _________________________________________________________________________
Банк платника ________________________________________________________________________
Отримувач ___________________________________________________________________________
Код отримувача _______________________________________________________________________
Банк отримувача _______________________________________________________________________
Код банку отримувача __________________________________________________________________
Загальна сума __________________________________________________________________________
(прописом)
Призначення платежу ___________________________________________________________________
Додаткові реквізити ____________________________________________________________________
Підпис платника _______________ Підпис банку ___________________________________________
Ідентифікаційний
(найменування підприємства (установи, організації)) код ЄДРПОУ
Журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
Прибутковий/видатковий
документ
Надійшло (витрачено) грошей
Примітки
на заробітну
плату, премії,
стипендії
на відрядження
та інші цілідата номер
1 2 3 4 5 6
Залишок на
Разом Х
Ідентифікаційний
(найменування підприємства (установи, організації)) код ЄДРПОУ
Журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
Прибутковий
документ Сума Примітки
Видатковий
документ Сума Примітки
дата номер дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8
(найменування підприємства (установи, організації))
Касова книга
на 20__ р.
У цій книзі пронумеровано Ідентифікаційний
та прошнуровано ____ сторінок, код ЄДРПОУ
опечатано печаткою
М. П. Підпис
"___" ________________ 20_ р.
Касова книга
Каса за "___" ____________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших
сторінок
Номер
документа
Від кого
отримано
чи кому
видано
Номер
кореспон-
дуючого
рахунку,
субрахунку
Надхо-
дження
Видаток
Л
і
н
і
я
в
і
д
р
і
з
у
Номер
документа
Від кого
отримано
чи кому
видано
Номер
кореспон-
дуючого
рахунку,
субрахунку
Надход-
ження
Видаток
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Залишок на початок
дня
Х
Разом за день
Залишок на кінець дня, Х
у тому числі на зарплату Х
Касир _______________
(підпис)
Записи у касовій книзі перевірив і ______________________
документи у кількості __________ прибуткових та ________
(словами) (словами)
видаткових одержав.
Бухгалтер __________
(підпис)
Схема рахунка 30 “Готівка “
Д-т 30 “Готівка” К-т
Початковий
залишок 300
(сальдо)
1.1200
2.30
3.35000
4.32000
5.800
Оборот 36230 Оборот 32800
Кінцевий
залишок
(сальдо) 3730
Кореспонденція рахунків по рахунку 30
№ Зміст господарської операції
Кореспонденція
рахунків
Дебет Кредит
Одержання готівки в касу
1
Одержано з поточного рахунка в національній валюті готівка
для різних цілей
301 311
2
Надійшла в касу виручка за реалізацію продукції власного
виробництва за готівку
301 701
3
Одержано готівку від покупців у рахунок оплати раніше
відвантаженої продукції товарів (робіт, послуг)
301, 302 361, 362
4 Повернуто до каси невикористані підзвітні суми 301, 302 372
5
Одержані до каси гроші від винних осіб за відшкодування
завданих підприємству збитків
301 375
6
Одержані до каси суми в рахунок оплати за житлово-
комунальні послуги
301 377
7
Оприбутковані надлишки готівки, виявлені під час
інвентаризації каси
301 719
Видача готівки з каси
8
Виплачено з каси працівникам підприємства заробітну плату,
та нараховану допомогу за рахунок фондів соціального
страхування
661 301
9
Видано готівку під звіт працівникам підприємства для
відрядження та на здійснення інших господарських операцій
372 301, 302
10
Внесена готівка з каси підприємства на його банківські
рахунки (виручка, депонована зарплата і т. ін.)
311, 312 301, 302
11
Оплачено постачальнику (підрядчику) готівкою за одержані
матеріали (надані послуги, виконані роботи)
63 301
Схема послідовності записів з обліку
касових операцій
Журнал реєстрації
прибуткових та видаткових
касових ордерів.Ф.№КО-3
Первинні документи по обліку
касових операцій
Касова книга
ЗзззЗвіт касира
Реєстр документів по
реалізації продукції,
матеріалів, робіт та
послуг за готівку (за
цінами реалізації)
Ф.№6.3. с-г
Аркуші –
розшифров
ки для
відображен
ня в інших
регістрах
Жур - ор №1 с-г та відомість
1.1.с-г
Головна книга
Баланс
________________________________
назва підприємства
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
АРКУШ-РОЗШИФРОВКА
за __________________ 20 ____ р.
Суми
по журналах-ордерах1
№ ________
віднесені в дебет1
рахунку № ________
по відомостях прийнято з кредиту
підлягають відображенню по наступних аналітичних рахунках:
Підстава
(де потрібно – і зміст запису)2
Суми по аналітичних рахунках
(субрахунках, статтях)3
Разом з кредиту
(дебету) рахунків
№____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Усього
Журнал-ордер 1 с.-г. по рах. 30
І. З кредиту рахунку 30 «Готівка» в дебет рахунків
№
рядка
Дата
звіту
касира
№ 311
Поточні
рахунки в
національній
валюті
№ 313 Інші
рахунки в
банку в
національній
валюті
№ 331
Грошові
документи
в
національній
валюті
№ 372
Розрахунки
з
підзвітними
особами
№ 377
Розрахунки
з іншими
дебіторами
№ 631
Розрахунки
з
вітчизняними
постачальни
ками
№ 661
Розрахунки
за
заробітною
платою
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Разом
ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30
«Готівка» з кредиту рахунків
ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Готівка» з кредиту рахунків
Залишок на початок місяця ______________________
№
рядка
Дата
звіту
касира
№ 311
Поточні
рахунки в
національній
валюті
№ 313
Інші
рахунки в
банку в
національній
валюті
№ 372
Розрахунки
з
підзвітними
особами
№ 375
Розрахунки
за
відшкодува-
нням
завданих
збитків
№ 377
Розрахунки
з іншими
дебіторами
№ 701
Дохід від
реалізації
готової
продукції
№ 703
Дохід від
реалізації
робіт і
послуг
Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець місяця ______________
" ______" ____________________ 200 __р.
РОЗПИСКА
Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на
кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані
за видатками. Матеріально відповідальна особа
_________ _____________ _____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від " ______________ " _____________ 200 ___р. №_______________________
Проведено інвентаризацію коштів станом на "________________ " ________ 200 ___ р.
Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:
1. Готівки _____________________________________________________________________________________ грн.
______________________________________________________________________________________________ коп.
2. _____________________________________________________________________________________________
______________ грн. _________ коп.
Підсумокфактичноїнаявності_________________________________________________________ грн. коп.
(словами)
Заобліковими даними _________________________________________грн.. _____________________________коп.
Підсумкиінвентаризації:надлишок ________________________________нестача___________________________
Голова комісії
____________ _________________ ________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії
____________ __________________ ________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підтверджую,щокошти,зазначенівакті,єназберіганніпідмоювідповідальність.
Матеріальновідповідальнаособа _______________________________________ _____________
(підпис)
"_____" ______________ 200_р.
Пояснення причин,внаслідокякихвиниклинадлишкиабо нестачі
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Матеріальновідповідальнаособа
Рішення керівникапідприємства
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__
«____» _______ 200_р. ___________
(підпис)
Акт про результати інвентаризації наявних коштів
1 de 25

Recomendados

2 облік коштів на рахунках в банку por
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банкуLesya Yaremchuk
2.3K visualizações26 slides
Тема 3. Облік розрахункових операцій por
Тема 3. Облік розрахункових операційТема 3. Облік розрахункових операцій
Тема 3. Облік розрахункових операційLesya Yaremchuk
2.4K visualizações30 slides
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість por
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованістьФінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованістьВіталій Дячук
3.8K visualizações12 slides
документ Microsoft office word (3)дріжджі por
документ Microsoft office word (3)дріжджідокумент Microsoft office word (3)дріжджі
документ Microsoft office word (3)дріжджіdarkvadim
5.1K visualizações25 slides
Ефективна взаємодія в команді por
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіОксана Кравчук
9.4K visualizações69 slides
4 2 облік поточних біологічних активів por
4 2 облік поточних біологічних активів4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активівLesya Yaremchuk
2.4K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Типова освітня програма (Шиян Р.Б.) por
Типова освітня програма (Шиян Р.Б.)Типова освітня програма (Шиян Р.Б.)
Типова освітня програма (Шиян Р.Б.)ЗШ №10 м.Світловодська
9.8K visualizações84 slides
Технологія вирощування рослин та догляд за ними por
Технологія вирощування рослин та догляд за нимиТехнологія вирощування рослин та догляд за ними
Технологія вирощування рослин та догляд за нимиAndy Levkovich
2.8K visualizações20 slides
планування як загальна функція менеджменту por
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментуuliana8
3.5K visualizações29 slides
мгсд тема 5 презентація por
мгсд тема 5 презентаціямгсд тема 5 презентація
мгсд тема 5 презентаціяcdecit
3.2K visualizações42 slides
лекція 10 11 por
лекція 10 11лекція 10 11
лекція 10 11Olga Koval
6.4K visualizações23 slides
презентація до теми 5 por
презентація до теми 5презентація до теми 5
презентація до теми 5cdecit
7.8K visualizações27 slides

Mais procurados(20)

Технологія вирощування рослин та догляд за ними por Andy Levkovich
Технологія вирощування рослин та догляд за нимиТехнологія вирощування рослин та догляд за ними
Технологія вирощування рослин та догляд за ними
Andy Levkovich2.8K visualizações
планування як загальна функція менеджменту por uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K visualizações
мгсд тема 5 презентація por cdecit
мгсд тема 5 презентаціямгсд тема 5 презентація
мгсд тема 5 презентація
cdecit3.2K visualizações
лекція 10 11 por Olga Koval
лекція 10 11лекція 10 11
лекція 10 11
Olga Koval6.4K visualizações
презентація до теми 5 por cdecit
презентація до теми 5презентація до теми 5
презентація до теми 5
cdecit7.8K visualizações
лекція 9 por Olga Koval
лекція 9лекція 9
лекція 9
Olga Koval11.3K visualizações
дидактичні ігри в старшій групі por Svitlana_Koltunova
дидактичні ігри в старшій групі дидактичні ігри в старшій групі
дидактичні ігри в старшій групі
Svitlana_Koltunova29.8K visualizações
Lex tmsl 16v1 por Yuri Penchuk
Lex tmsl 16v1Lex tmsl 16v1
Lex tmsl 16v1
Yuri Penchuk1.4K visualizações
практикум por Andrii Havrysh
практикумпрактикум
практикум
Andrii Havrysh9.8K visualizações
протокол батьківських зборів por ssusere7336a
протокол батьківських зборівпротокол батьківських зборів
протокол батьківських зборів
ssusere7336a19.2K visualizações
біоіндикація por Viktoria Sira
біоіндикаціябіоіндикація
біоіндикація
Viktoria Sira2.4K visualizações
5 2 облік капітальних інвестицій por Lesya Yaremchuk
5 2 облік капітальних інвестицій5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестицій
Lesya Yaremchuk2.5K visualizações
різновікова група por mtc124
різновікова групарізновікова група
різновікова група
mtc12411.8K visualizações
тема 4.2015. договірні відносини в сфері туризму por cit-cit
тема 4.2015. договірні відносини в сфері туризмутема 4.2015. договірні відносини в сфері туризму
тема 4.2015. договірні відносини в сфері туризму
cit-cit2.2K visualizações
5 презентація здорове харчування por nelarina
5  презентація здорове харчування5  презентація здорове харчування
5 презентація здорове харчування
nelarina58.2K visualizações
Моніторинг стану ведення журналів.pdf por olha1koval
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
olha1koval3.9K visualizações
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас(урок 13) por PRESLAVA1972
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас(урок 13)Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас(урок 13)
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас(урок 13)
PRESLAVA19725.3K visualizações
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки. por NinaDrokina
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
NinaDrokina2K visualizações
Вимоги до ведення журналів por dolidn
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналів
dolidn242.7K visualizações

2.1 облік касових операцій

 • 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 2.1: ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 • 2. ПЛАН 1.Порядок ведення касових операцій 2. Документальне оформлення касових операцій. 3. Синтетичний облік касових операцій.
 • 3. Основним нормативним документом, що регламентує порядок здійснення та обліку касових операцій є Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління Національного банку України від15.12.04р.№637.
 • 4. Каса підприємства — це спеціально обладнане приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів. Касир – це матеріально відповідальна особа, призначена для виконання операцій з готівкою
 • 5. Обов'язки касира Одержує готівку з банку та здає її; Перевіряє правильність оформлення касових документів та здійснює на їх підставі видачу або зарахування готівки; Веде касову книгу; Здійснює контроль за дотриманням ліміту грошей в касі; Здійснює контроль за своєчасністю повернення невикористаних підзвітних сум.
 • 6. Ліміт каси - це граничний розмір суми готівки,що може залишатися в касі на кінець робочого дня, перевищувати який підприємство не має права. Граничний розмір готівкових розрахунків Сума платежу готівкою між суб’єктами підприємницької діяльності протягом одного дня не повинна перевищувати 10 000 грн.
 • 7. Розрахунок ліміту1. Касові обороти N з/п Найменування показників Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси 1 Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків) 2 Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) 3 Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) 4 Середньоденна видача готівки (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) Найменування показника Установлено підприємством 1. Ліміт залишку готівки в касі Найменування показника Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків 2. Строки здавання готівкової виручки (готівки) Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер "___" ____________ 200_ року. "___" ____________ 200_ року. М. П.
 • 8. ДОКУМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ № Код докуме нта Назва первинного документа 1 КО-1 Прибутковий касовий ордер 2 КО-2 Видатковий касовий ордер 3 КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів 4 КО-3а Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 5 КО-4 Касова книга
 • 9. Прибутковий касовий ордер Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________ _________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Прибутковий касовий ордер № ______ від "___" ____________ 20__ р. Л і н і я в і д р і з у ________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Квитанція до прибуткового касового ордера № ____ від "___" ____________ 20__ р. Прийнято від _____________________________ _________________________________________ Підстава:_________________________________ _________________________________________ Сума ____________________________________ (словами) ______________________________ грн ___ коп. М. П. Головний бухгалтер _______________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Касир ___________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Кореспон- дуючий рахунок, субрахуно к Код аналі- тичного рахунка Сума цифрами Код цільового призна- чення 1 2 3 4 5 Прийнято від ___________________________________ Підстава: ______________________________________ _______________________________________________ Сума __________________________________________ ____________________________________ грн ____ коп. (словами) Додатки: _______________________________________ _______________________________________________ Головний бухгалтер _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Одержав касир _________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)
 • 10. Грошовий чек для одержання готівки в банку ЧЕКДІЙСНИЙПРОТЯГОМ10ДНІВ,НЕВРАХОВУЮЧИДНЯВИДАЧІ ______________________________ Л И 5 4 5 5 6 9 2 В КАСУ – контрольну марку (подавець чека) ГРОШОВИЙ ЧЕК Л И 5 4 5 5 6 9 2 НА __________________________ ____________________________ (сума цифрами) (номер рахунку подавця чека) МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ дата _______________________________ ___________________ р. (число, місяць словами) (рік цифрами) ________________________________________________________ (найменування установи банку) ЗАПЛАТИТЬ __________________________________________________ (кому) Місце печатки подавця чека (сума словами) (підписи)
 • 11. Зворотній бік грошового чека Цілі витрат Сума Підписи Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _________________ (підпис) ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА Пред’явлений ______________________________________ № _________________________________ (найменування документа) (номер документа) Виданий _________________________________________________________________________________ (найменування установи, яка видала документ) ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ Контролер _____________________ Відповідальний виконавець ____________ Сплачено Касир _____________ (підпис) (підпис) (підпис)
 • 12. Типова форма № КО-2 ________________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________________ Видатковий касовий ордер від "___" ____________ 20__ р. Номер документа Дата складання Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунка Сума Код цільового призначення 1 2 3 4 5 6 7 8 Видати ________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Підстава: ______________________________________________________________________________________ Сума ________________________________________________________________________________ грн ___ коп. (словами) Додаток:________________________________________________________________________________________ Керівник __________________________ Головний бухгалтер ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) Одержав: _____________________________________________________________________________ грн __ коп. (словами) "___" ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________ За _____________________________________________________________________________________________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) Видав касир ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)
 • 13. (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (структурний підрозділ підприємства (установи, організації)) До відомості № ___________ Кореспондуючий рахунок Код цільового призначення У касу для оплати в строк рахунок, субрахунок код аналітичного рахунку з __________ до ___________ 20__ р. у сумі ______________________________________ ( грн. коп.) Керівник Головний бухгалтер "___" _______________ 20__ р. Відомість на виплату грошей № _____ за __________________ 20__ р. Кількість аркушів _______ За цією відомістю виплачено гривень _______________________________(________грн. ______коп.) і депоновано гривень______________________________________________(________грн. ______коп.) Виплату здійснив __________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Перевірив бухгалтер ________________________ (підпис, прізвище, ініціали) 2, 3, 4 сторінки відомості № з/п Табельний номер Прізвище, ім'я, по батькові Сума Підпис про одержання Примітки 1 2 3 4 5 6 Відомість склав ____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Відомість перевірив ____________________________
 • 14. ЗАЯВА НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ №______ Дата здійснення операції _____________________ Дата валютування ___________________________ Назва валюти № рахунку Сума Еквівалент у гривнях Дебет Кредит Загальна сума (цифрами) Платник ______________________________________________________________________________ Код платника _________________________________________________________________________ Банк платника _________________________________________________________________________ Отримувач _________________________________________________________________________ Код отримувача _______________________________________________________________________ Банк отримувача ______________________________________________________________________ Код банку отримувача __________________________________________________________________ Загальна сума _________________________________________________________________________ (прописом) Призначення платежу ___________________________________________________________________ Пред’явлений документ _________________________________________________________________ серія _______ №_________________, виданий ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________(дата видачі документа) __________________________ ______________________________________________________________________________________ (дата народження) (місце проживання особи) Додаткові реквізити ____________________________________________________________________ Підпис платника ______________ Підпис банку ____________________________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КВИТАНЦІЯ №______ Дата здійснення операції _____________________ Дата валютування ___________________________ Назва валюти № рахунку Сума Еквівалент у гривнях Дебет Кредит Загальна сума (цифрами) Платник ______________________________________________________________________________ Код платника _________________________________________________________________________ Банк платника ________________________________________________________________________ Отримувач ___________________________________________________________________________ Код отримувача _______________________________________________________________________ Банк отримувача _______________________________________________________________________ Код банку отримувача __________________________________________________________________ Загальна сума __________________________________________________________________________ (прописом) Призначення платежу ___________________________________________________________________ Додаткові реквізити ____________________________________________________________________ Підпис платника _______________ Підпис банку ___________________________________________
 • 15. Ідентифікаційний (найменування підприємства (установи, організації)) код ЄДРПОУ Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ р. За цим зразком друкувати всі сторінки журналу. Прибутковий/видатковий документ Надійшло (витрачено) грошей Примітки на заробітну плату, премії, стипендії на відрядження та інші цілідата номер 1 2 3 4 5 6 Залишок на Разом Х
 • 16. Ідентифікаційний (найменування підприємства (установи, організації)) код ЄДРПОУ Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ р. За цим зразком друкувати всі сторінки журналу. Прибутковий документ Сума Примітки Видатковий документ Сума Примітки дата номер дата номер 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 17. (найменування підприємства (установи, організації)) Касова книга на 20__ р. У цій книзі пронумеровано Ідентифікаційний та прошнуровано ____ сторінок, код ЄДРПОУ опечатано печаткою М. П. Підпис "___" ________________ 20_ р.
 • 18. Касова книга Каса за "___" ____________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку Надхо- дження Видаток Л і н і я в і д р і з у Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку Надход- ження Видаток 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Залишок на початок дня Х Разом за день Залишок на кінець дня, Х у тому числі на зарплату Х Касир _______________ (підпис) Записи у касовій книзі перевірив і ______________________ документи у кількості __________ прибуткових та ________ (словами) (словами) видаткових одержав. Бухгалтер __________ (підпис)
 • 19. Схема рахунка 30 “Готівка “ Д-т 30 “Готівка” К-т Початковий залишок 300 (сальдо) 1.1200 2.30 3.35000 4.32000 5.800 Оборот 36230 Оборот 32800 Кінцевий залишок (сальдо) 3730
 • 20. Кореспонденція рахунків по рахунку 30 № Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Одержання готівки в касу 1 Одержано з поточного рахунка в національній валюті готівка для різних цілей 301 311 2 Надійшла в касу виручка за реалізацію продукції власного виробництва за готівку 301 701 3 Одержано готівку від покупців у рахунок оплати раніше відвантаженої продукції товарів (робіт, послуг) 301, 302 361, 362 4 Повернуто до каси невикористані підзвітні суми 301, 302 372 5 Одержані до каси гроші від винних осіб за відшкодування завданих підприємству збитків 301 375 6 Одержані до каси суми в рахунок оплати за житлово- комунальні послуги 301 377 7 Оприбутковані надлишки готівки, виявлені під час інвентаризації каси 301 719 Видача готівки з каси 8 Виплачено з каси працівникам підприємства заробітну плату, та нараховану допомогу за рахунок фондів соціального страхування 661 301 9 Видано готівку під звіт працівникам підприємства для відрядження та на здійснення інших господарських операцій 372 301, 302 10 Внесена готівка з каси підприємства на його банківські рахунки (виручка, депонована зарплата і т. ін.) 311, 312 301, 302 11 Оплачено постачальнику (підрядчику) готівкою за одержані матеріали (надані послуги, виконані роботи) 63 301
 • 21. Схема послідовності записів з обліку касових операцій Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.Ф.№КО-3 Первинні документи по обліку касових операцій Касова книга ЗзззЗвіт касира Реєстр документів по реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації) Ф.№6.3. с-г Аркуші – розшифров ки для відображен ня в інших регістрах Жур - ор №1 с-г та відомість 1.1.с-г Головна книга Баланс
 • 22. ________________________________ назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ АРКУШ-РОЗШИФРОВКА за __________________ 20 ____ р. Суми по журналах-ордерах1 № ________ віднесені в дебет1 рахунку № ________ по відомостях прийнято з кредиту підлягають відображенню по наступних аналітичних рахунках: Підстава (де потрібно – і зміст запису)2 Суми по аналітичних рахунках (субрахунках, статтях)3 Разом з кредиту (дебету) рахунків №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Усього
 • 23. Журнал-ордер 1 с.-г. по рах. 30 І. З кредиту рахунку 30 «Готівка» в дебет рахунків № рядка Дата звіту касира № 311 Поточні рахунки в національній валюті № 313 Інші рахунки в банку в національній валюті № 331 Грошові документи в національній валюті № 372 Розрахунки з підзвітними особами № 377 Розрахунки з іншими дебіторами № 631 Розрахунки з вітчизняними постачальни ками № 661 Розрахунки за заробітною платою 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Разом
 • 24. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Готівка» з кредиту рахунків ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Готівка» з кредиту рахунків Залишок на початок місяця ______________________ № рядка Дата звіту касира № 311 Поточні рахунки в національній валюті № 313 Інші рахунки в банку в національній валюті № 372 Розрахунки з підзвітними особами № 375 Розрахунки за відшкодува- нням завданих збитків № 377 Розрахунки з іншими дебіторами № 701 Дохід від реалізації готової продукції № 703 Дохід від реалізації робіт і послуг Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Залишок на кінець місяця ______________
 • 25. " ______" ____________________ 200 __р. РОЗПИСКА Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Матеріально відповідальна особа _________ _____________ _____________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) На підставі наказу (розпорядження) від " ______________ " _____________ 200 ___р. №_______________________ Проведено інвентаризацію коштів станом на "________________ " ________ 200 ___ р. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів: 1. Готівки _____________________________________________________________________________________ грн. ______________________________________________________________________________________________ коп. 2. _____________________________________________________________________________________________ ______________ грн. _________ коп. Підсумокфактичноїнаявності_________________________________________________________ грн. коп. (словами) Заобліковими даними _________________________________________грн.. _____________________________коп. Підсумкиінвентаризації:надлишок ________________________________нестача___________________________ Голова комісії ____________ _________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Члени комісії ____________ __________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Підтверджую,щокошти,зазначенівакті,єназберіганніпідмоювідповідальність. Матеріальновідповідальнаособа _______________________________________ _____________ (підпис) "_____" ______________ 200_р. Пояснення причин,внаслідокякихвиниклинадлишкиабо нестачі _____________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Матеріальновідповідальнаособа Рішення керівникапідприємства ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ __ «____» _______ 200_р. ___________ (підпис) Акт про результати інвентаризації наявних коштів