O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Contabilitatea Veniturilor și cheltuielilor întreprinderii.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Contabilitatea Veniturilor și cheltuielilor întreprinderii.pdf (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Contabilitatea Veniturilor și cheltuielilor întreprinderii.pdf

 1. 1. CONTABILITATEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR 1. Contabilitatea veniturilor 2. Contabilitatea cheltuielilor 3. Modul de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli
 2. 2. LITERATURA RECOMANDATĂ  S.N.C. „Venituri”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr. 233-237.  S.N.C. „Cheltuieli”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr. 233-237.  Planul general de conturi contabile. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 177-181.
 3. 3. 1. CONTABILITATEA VENITURILOR Venituri reprezintă creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de contribuţiile proprietarilor.
 4. 4. Pentru contabilizarea veniturilor obținute de întreprindere din diferite activități și evenimente în Planul general de conturi contabile este prevăzută clasa 6 „Venituri”.  Conturile din această clasă sînt conturi de pasiv.  În credit – se înregistrează în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constatate conform prevederilor S.N.C.  În debit – decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.
 5. 5. Veniturile se evaluează şi se recunosc conform prevederilor S. N. C. „Venituri”.  Prin evaluarea venitului se subînţelege determinarea sumei acestuia care urmează a fi reflectată în conturile contabile şi situațiile financiare.  Astfel, veniturile se evaluează la valoarea justă a contraprestaţiei (mijlocului de plată) primite sau de primit diminuată cu valoarea oricăror reduceri de preţ, bonusuri şi altor reduceri comerciale acordate de către vînzător.
 6. 6. Prin recunoaşterea venitului se subînţelege reflectarea lui în conturile contabile şi situația de profit şi pierdere. Veniturile se recunosc, de regulă, separat pentru fiecare tranzacţie în baza contabilităţii de angajamente. Aceasta înseamnă că veniturile se recunosc în perioada când au fost obţinute, indiferent de momentul primirii numerarului de la cumpărător.
 7. 7. Schema 1 – Structura veniturilor entității Veniturile entității Venituri din activitatea operațională Venituri din alte activități
 8. 8. Schema 2 – Structura veniturilor din activitatea operațională
 9. 9. Veniturile din vânzări la entități pot fi obţinute din vânzarea produselor și mărfurilor, prestarea serviciilor, transmiterea activelor în leasing operaţional şi financiar etc. Pentru contabilizarea lor este destinat contul 611 „Venituri din vânzări”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Calcularea veniturilor din vânzarea produselor, prestarea serviciilor cu achitarea ulterioară de către cumpărători: Dt 221 şi 223 — Ct 611;  Calcularea veniturilor din vânzarea produselor pe piaţă, precum şi din achitarea salariilor în natură cu produse de fabricaţie proprie: Dt 226 — Ct 611;  Reflectarea veniturilor din vânzarea produselor şi serviciilor la depunerea numerarului în casieria entității de către persoane fizice - cetăţeni: Dt 241 — Ct 611.
 10. 10. La alte venituri operaţionale se referă veniturile obţinute de entități din activitatea operațională care, însă, nu pot fi atribuite la veniturile din vînzări. Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Calcularea veniturilor din vânzarea materialelor și obiectelor: Dt 221, 223 etc. — Ct 612.  Calcularea creanţei personalului entității în scopul recuperării prejudiciului material cauzat: Dt 226 — Ct 612.  Înregistrarea plusurilor de stocuri cu ocazia inventarierii: Dt 211, 213, 216, 241 etc. — Ct 612.  Calcularea veniturilor din reclamaţiile înaintate altor întreprinderi şi acceptate spre plată: Dt 234 — Ct 612.
 11. 11. Venituri din alte activități Venituri din operaţiuni cu active imobilizate Venituri financiare Venituri excepționale Schema 3 – Structura veniturilor din alte activități
 12. 12. Veniturile din operaţiuni cu active imobilizate reprezintă veniturile obţinute de entitate din ieşirea şi reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate. Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Calcularea veniturilor din vânzarea activelor imobilizate: Dt 234 — Ct 621;  Înregistrarea valorii realizabile nete a materialelor obţinute din lichidarea activelor imobilizate peste valoarea lor reziduală: Dt 211 — Ct 621;  Decontarea veniturilor din operaţiuni cu active imobilizate acumulate la finele anului la rezultatul financiar total: Dt 621 — Ct 351.
 13. 13. Veniturile financiare reprezintă veniturile obţinute din operaţiunile financiare ale entității (de exemplu, din diferenţe de curs valutar, din redevenţe, din dividende, din dobînzi etc.). Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 622 „Venituri financiare”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Calcularea redevenţelor din transmiterea dreptului de utilizare a invenţiei efectuate agenţilor economici autohtoni: Dt 231 — Ct 622.  Primirea cu titlul gratuit a oricărui tip de active imobilizate şi circulante de la terţi: Dt 112, 123, 211, 213 etc. — Ct 622.  Decontarea veniturilor financiare acumulate la finele anului la rezultatul financiar total: Dt 622 — Ct 351.
 14. 14. Veniturile excepţionale reprezintă veniturile obţinute de entitate pentru compensarea pierderilor condiţionate de evenimente excepţionale (de exemplu, calamităţi naturale etc.). Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 623 „Venituri excepţionale”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Primirea diverselor active de la terţi ca recuperare a pierderilor din calamităţi naturale: Dt 123, 211 etc. — Ct 623.  Înregistrarea bunurilor materiale obţinute din lichidarea patrimoniului deteriorat în consecinţa evenimentelor excepţionale: Dt 211, 213 etc. — Ct 623.  Calcularea despăgubirii datorate entității de compania de asigurări: Dt 233 — Ct 623.
 15. 15. 2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR Cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri, reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la diminuări ale rezultatului financiar, altele decît cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor.  Pentru contabilizarea cheltuielilor în Planul general de conturi contabile este prevăzută clasa 7 „Cheltuieli”.  Conturile din această clasă sînt conturi de activ.  În debit — pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor.  În credit – decontarea la sfîrşitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total.
 16. 16. Componenţa cheltuielilor, modul de recunoaştere şi evaluarea acestora sunt reglementate de S. N. C. „Cheltuieli”. Toate cheltuielile suportate de entităţi se divizează în:  cheltuieli ale activităţii operaţionale — care apar în procesul desfăşurării activităţii de bază a entității indicată în actele de constituire;  cheltuieli ale altor activităţi — care apar în procesul desfăşurării altor tipuri de activităţii, inclusiv generate de evenimente excepționale.
 17. 17. Schema 4 – Structura cheltuielilor entității Cheltuielile entității Cheltuieli ale activităţii operaţionale Cheltuieli ale altor activităţi
 18. 18. Cheltuieli ale activităţii operaţionale Costul vînzărilor Cheltuieli de distribuire Cheltuieli administrative Alte cheltuieli din activitatea operaţională Cheltuieli aferente dobînzilor calculate Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică Cheltuieli din activitatea economică Schema 5 – Structura cheltuielilor activităţii operaţionale
 19. 19. Costul vânzărilor — reprezintă costurile care au fost incluse în componenţa cheltuielilor în legătură cu vânzarea produselor finite, mărfurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 711 „Costul vânzărilor”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Decontarea valorii contabile a produselor finite și mărfurilor vândute: Dt 711 — Ct 216, 217.  Reflectarea costului lucrărilor executate sau serviciilor prestate contra plată terţilor: Dt 711 — Ct 811 şi 812.
 20. 20. Cheltuielile de distribuire — sunt cheltuielile nerecuperabile suportate de entități în legătură cu vînzarea produselor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor contra plată. Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 712 „Cheltuieli de distribuire”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Calcularea salariului angajaţilor implicaţi în sfera comercială: Dt 712 — Ct 531.  Decontarea valorii contabile a mostrelor transmise gratis cumpărătorilor: Dt 712 — Ct 216.  Calcularea amortizării mijloacelor fixe cu destinaţie comercială: Dt 712 — Ct 124.
 21. 21. Cheltuielile administrative — cheltuielile ce ţin de conducerea şi deservirea entității în ansamblu. Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 713 „Cheltuieli administrative”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Calcularea salariilor personalului administrativ: Dt 713 — Ct 531.  Decontarea valorii contabile a activelor curente utilizate în scopuri de filantropie: Dt 713 — Ct 211, 213 etc.  Calcularea amortizării mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă: Dt 713 — Ct 124.  Calcularea impozitului funciar, impozitului pe bunurile imobiliare şi taxelor locale: Dt 713 — Ct 534.
 22. 22. La alte cheltuieli din activitatea operaţională se referă cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale, dar care nu pot fi atribuite la cheltuielile menționate anterior. Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Decontarea valorii contabile ale altor active circulante vândute: Dt 714 — Ct 211, 213, 246 etc.  Calcularea dobânzilor aferente creditelor bancare obţinute: Dt 714 — Ct 511.  Calcularea sancţiunilor în legătură cu încălcarea legislaţiei fiscale şi clauzelor contractuale: Dt 714 — Ct 534 şi 544.
 23. 23. Schema 6 – Structura cheltuielilor ale altor activităţi Cheltuieli ale altor activităţi Cheltuieli cu active imobilizate Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale Cheltuieli privind impozitul pe venit
 24. 24. Cheltuielile cu active imobilizate – cheltuielile care apar la entitate în legătură cu ieşirea activelor imobilizate, cu excepţia lipsurilor constatate la inventariere. Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Decontarea valorii contabile a imobilizărilor necorporale în legătură cu ieşirea acestora: Dt 721 — Ct 112.  Decontarea valorii contabile a mijloacelor fixe în legătură cu ieşirea acestora: Dt 721 — Ct 123.  Reflectarea cheltuielilor legate de lichidarea mijloacelor fixe: Dt 721 — Ct 211, 531, 812 etc.
 25. 25. Cheltuielile financiare – cheltuielile entităților în legătură cu operaţiunile financiare (de exemplu, diferenţele de curs valutar, valoarea contabilă a activelor transmise cu titlu gratuit etc.). Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli financiare”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Decontarea valorii contabile a mijloacelor fixe transmise cu titlu gratuit altor întreprinderi: Dt 722 — Ct 123.  Decontarea valorii contabile a activelor circulante transmise cu titlu gratuit terțelor: Dt 722 — Ct 211, 213, 216 etc.  Reflectarea cheltuielilor privind diferenţele negative de curs valutar aferente decontărilor cu furnizorii: Dt 722 — Ct 521.
 26. 26. Cheltuielile excepţionale reprezintă cheltuielile suportate de întreprindere în consecinţa unor evenimente care nu sunt legate de activitatea ei obişnuită. Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 723 „Cheltuieli excepţionale”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:  Decontarea valorii contabile a activelor circulante nimicite în consecinţa calamităţilor naturale: Dt 723 — Ct 211, 216 etc.  Reflectarea cheltuielilor legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale: Dt 723 — Ct 211, 531, 533, 812 etc.  Reflectarea pierderilor din stoparea temporară a activităţii entității condiţionată de evenimente excepţionale: Dt 723 — Ct 531.
 27. 27. 3. MODUL DE ÎNCHIDERE A CONTURILOR DE VENITURI ŞI CHELTUEILI La finele fiecărui an de gestiune conturile de venituri și cheltuieli ale entității se închid prin trecerea veniturilor și cheltuielilor acumulate în creditul contului 351 „Rezultat financiar total”.
 28. 28. La închiderea conturilor de venituri se întocmește formula contabilă:  debit contul 611 „Venituri din vînzări”,  debit contul 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”,  debit contul 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate”,  debit contul 622 „Venituri financiare”,  debit contul 623 „Venituri excepționale” etc.,  credit contul 351 „Rezultat financiar total”.
 29. 29. La închiderea conturilor de cheltuieli se întocmește formula contabilă:  debit contul 351 „Rezultat financiar total”,  credit contul 711 „Costul vînzărilor”,  credit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”,  credit contul 713 „Cheltuieli administrative”,  credit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”,  credit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”,  credit contul 722 „Cheltuieli financiare”,  credit contul 723 „Cheltuieli excepționale”,  credit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” etc.
 30. 30. După întocmirea acestor formule contabile, în contul 351 „Rezultat financiar total” se determină profitul (pierderea) net al entității, obținut în cursul anului de gestiune. În acest scop, se compară rulajele din debitul (cheltuieli acumulate) și creditul (venituri acumulate) acestui cont.  Dacă suma totală a veniturilor depășește suma totală a cheltuielilor, entitatea obține profit: Dt 351 — Ct 333.  În cazul în care suma totală a cheltuielilor depășește suma veniturilor obținute, entitatea înregistrează pierdere: Dt 333 — Ct 351.
 31. 31. După înregistrarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune, contul 351 „Rezultat financiar total” se închide, sold nu are și nu se reflectă în situațiile financiare. Suma profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune se înregistreză în postul 120 din Situația de profit și pierdere și se reporteză în Bilanț în postul 360.

×