O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Esp 9

3.462 visualizações

Publicada em

Modyul 9: Katarungang Panlipunan

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Esp 9

 1. 1. Panuto: Gumawa ng pagtatasa kung anong mga palatandaan ng pagiging makatarungang tao ang taglay mo sa iyong sarili sa kasalukuyan.Lagyan ng tsek ang ako ito, o hindi ako ito.
 2. 2. Mga Palatandaan ng Pagiging Makatarungang Tao Ak o ito Hindi ako Ito 1. Isinasaalang-alang ko ang mga karapatan ng mga tao sa aking paligid 2.Inuunawa ko ang bawat sitwasyon sa obhektibong paraan upang makakilos nang makatarungan ayon sa hinihingi ng sitwasyon. 3. Kahit alam ko kung ano ang nararapat para sa akin ay maaari akong magparaya alang-alang sa mas nangangailangan
 3. 3. 4.Handa akong magbigay ng aking sarili upang makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan o buhay ng aking kapwa. 5.Kinikilala ko ang mga karapatan ng bawat miyembro ng aming pamilya. 6. Kinikilala ko at iginagalang ang mga karapatann g ibang tao: sa paaralan, trabaho, sa aming barangay o sa bansa. 7.Itinataya (commit) ko ang aking sarili sa kasuduang mayroon ako at ang aking mga kaibigan.
 4. 4. 8. May kamalayan ako kung anong karapatan ang dapat kung igalang lalo na ang may kaugnayan sa likas na batas moral. 9.Tinutupad ko ang aking mga pangako at mga komitment sa buhay. 10. Nauunawaan ko na ang pagsalungat, pagbatikos, at pagpuna sa iba na kulang ng batayan ay kawalan ng katarungan.
 5. 5. Pangkatang Gawain 1: O Panuto: Sagutin ang mga tanong bilang pangkat. Ilagay ang sagot sa isang buong papel. O 1. Ano ang naramdaman mo sa kinalabasan ng iyong pagtatasa?Ipaliwanag O 2. Sa kabuuan, ano- ano ang iyong mga natuklasan tungkol sa iyong mga sarili batay sa resulta ng indibidwal na pagtatasa? Ipaliwanag
 6. 6. O3. Sa Palagay mo, paano kayo magiging makatarungaang tao upang makabahagi sa pagpapairal ng katarungang panlipunan sa iyong pamilya, paaralan, o pamayanan? Ipaliwanag
 7. 7. Modyul 9: Katarungang Panlipunan
 8. 8. Mga Napapaloob na paksa sa Modyul 9 O1.Kahulugan ng katarungan O2.Makatarungang Tao O3.Pangunahing Prinsipyo ng Katarungan O4. Nagsisimula sa Pamilya ang katarungan
 9. 9. O5. Ang Moral na Kaayusan Bilang Batayan ng Legal na kaayusan ng Katarungan O6.Katarungang Panlipunan O7.Mga Kaugnay na Pagpapahalaga
 10. 10. 1.Kahulugan ng Katarungan Oay pagbibigay sa kapuwa ng nararapat sa kaniya. OIto ay isang pagbibigay at hindi isang pagtanggap - ayon kay Dr. Mauel Dy Jr.( ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Nangangailangan ito ng panloob na kalayaan mula sa pagkiling sa sariling interes.)
 11. 11. OAng katarungan ay batay sa pagkatao ng isang tao. O( Bakit mo kailangang maging makatarungan sa iyong kapwa?) O>Ito ay hindi lamang dahil ikaw ay tao kundi dahil ikaw rin ay namumuhay sa lipunan ng mga tao. O>Ang pagiging makatarungan ay minimum na pagpapakita mo ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ang iba.
 12. 12. O> Ang paninira sa ibang tao ay isa ring paglapastangan sa iyong sariling pagkatao. O Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, ang KATARUNGAN ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos-loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang indibidwal. Makatuwirang pagkagusto ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungan.
 13. 13. OSa pamamagitan ng pagiging makatarungan, sinusunod mo ang LIKAS NA BATAS MORAL Hindi ko kakasangkapanin ang tao. Na ituturing ko bilang may pinakamataas na halaga ang tao. Na gagawin ko ang lahat upang ingatan at payabungin ang tao
 14. 14. 2.Makatarungang tao OAyon kay Andre Comte-Sponville (2003), Isa kang MAKATARUNGANG TAO kung ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapuwa. OIsinasaalang –alang mo rin ang pagiging patas sa lahat ng tao
 15. 15. O(Kailangan mong salungatin ang iyong mismong sarili, ang ibang tao, at ang mundo sa hindi pagiging patas ng mga ito.) OAng pakikibaka para sa katarungan ay isang walang katapusang laban dahil sa katotohanang mahirap kalabanin ang mismong sarili.
 16. 16. 3.Pangunahing Prinsipyo ng Katarungan OMakatarungang ugnayan sa Kapwa. OBilang tao, karapatan ng bawat isa na mamuhay at mamuhay nang hindi hinahadlangan o pinanghihimasukan ng iba.
 17. 17. OAng paggalang sa karapatan ng bawat isa anumang ugnayan mayroon ka sa iyong kapuwa.
 18. 18. Pagsasadula ng apat na pangkat mula sa buong klase: 11/09/17 O Isadula ang mga pagsasanay sa loob ng inyong pamilya upang mahubog sa iyo ang pagiging makatarungan.
 19. 19. ONakapagsadula ng pagsasanay sa paghubog ng pagiging makatarungan ONakapaglalahad ng pagsasanay sa paghubog ng pagiging makatarungan O Inihatid at ibinahagi sa buong klase ang pagsasanay sa paghubog ng pagiging
 20. 20. 4. Nagsisimula sa Pamilya ang Katarungan OSa pamilya, una mong naranasan ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. ONapakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magulang mo sa paghubog ng iyong pagiging makatarungan.
 21. 21. OIminulat ka nila sa katotohanang may karapatan at tungkulin ka bilang tao hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa lipunan. OGinagabayan ka nila upang mapahalagahan at maisabuhay mo sa iyong pang-araw araw na ugnayan sa kapuwa ang mga karapatan at tungkuling ito.
 22. 22. Apat na aspekto na mahalagang pagtuunan mo ng pansin sa pagsasanay sa loob ng inyong pamilya upang mahubog sa iyo ang katarungan.
 23. 23. Oa.Ipinaaalala ba palagi ng mga magulang mo sa iyo na kailangan mong gawin ang mga makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba? Ginagabayan ka ba nila upang maiwasan mo ang hindi makatarungang gawain?
 24. 24. Ob.Ipinapaunawa ba nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapuwa?kaugnay nito, tinutulungan ka ba nila na sanayin ang iyong sarili tulad ng paghiram ng isang bagay na pagmamay-ari ng iyong kapatid kung gusto mong gamitin ito?
 25. 25. Oc.Nililinaw ba nila sa iyo ang pagkakaiba-iba ng mga sirkumstansiya/kalagayan ng iba’t ibang tao lalo na ang mga nakapaligid sa iyo? Od. Tinuturuan ka ba nila ng pagiging pagtitimpi o pagkontrol sa sarili at pagsasaayos ng iyong mga pagkakamaling nagagawa sa ugnayan mo sa iba?
 26. 26. 5. Ang moral na kaayusan bilang batayan ng legal na kaayusan ng katarungan OLegal na kaayusan ng katarungan- Batas Sibil o Legal na batas OMoral na kaayusan – Likas na batas Moral
 27. 27. OAng Legal na batas ay siyang panlabas na anyo ng moral na batas. Ang Legal na kaayusan kung gayon ay nararapat na maging tulay o batayan ng moral na kaayusan sa lipunan.
 28. 28. OMahahalagang sinisegurado ng batas legal ng bansa ang katarungan para sa lahat. OSa mata ng batas na ito ay nararapat na walang mahirap o mayaman, mahina at makapangyarihan
 29. 29. OSabi pa nga ” Ang batas ay para sa tao at hindi ang tao para sa batas”
 30. 30. Ano ang mangyayari kung ang sistemang legal na dapat pumuprotekta sa mga mahihirap at mahina ay nagagamit ng mga mayayaman at makapangyarihan? OMagiging instrumento ito ng hustisya para sa kanila at pang-aapi para sa mahihirap at mahina. OAt malinaw na nilabag nito ang pangunahing batas ng pagpapakatao- ang LIKAS NA BATAS MORAL
 31. 31. 6. Katarungang Panlipunan OAyon kay Dr. Dy, ito ay nauukol sa hindi lamang sa ugnayan ng tao sa kaniyang kapuwa kundi sa ugnayan din niya sa kalipunan. O >KAPUWA- ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. ( hal. Ugnayan mo sa iyong kaibigan na nagpatulong tungkol sa kaniyang problema.)
 32. 32. O> KALIPUNAN- ( Socius) ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kaniyang tungkulin sa isang institusyon. ( hal. Ang guro o ang mag-aaral sa paaralan, o ang empleyado sa opisina)sila ay kalipunan dahil may namagitan na institusyon sa kanilang ugnayan.
 33. 33. O >Kapuwa at kalipunan ay magkaiba ngunit hindi magkahiwalay. Oay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kaniyang kapuwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan.
 34. 34. 7. Mga Kaugnay na Pagpapahalaga hinggil sa katarungan. O>Ang Katarungang Panlipunan sa tunay na kahulugan nit ay kumikilala sa DIGNIDAD ng tao. Ang bawat tao ay may dignidad hindi dahil sa kaniyang pag-aari, posisyon sa lipunan o mga nakakamit sa buhay, kundi dahil sa kaniyang PAGKATAO.
 35. 35. O>Kung ang Katarungang Panlipunan ay ginagabayan ng diwa ng PAGMAMAHAL, ito ay hindi lamang isang simpleng pag-iwas na makasakit o makapinsala sa kapuwa, kundi ito ay isang positibong paglapit sa kaniya upang samahan at suportahan siya sa kaniyang pagtubo bilang tao at sa pagpapaunlad niya ng kaniyang
 36. 36. O > Bukod tangi ang tao sa lahat ng mga nilalang ng Diyos na may isip at KALAYAAN. O > Ang pagmamahal ay siyang puso ng PAGKAKAISA. At “ Ang bunga ng pagkakaisa ay kalayaan”- Santo Papa Juan Pablo II O > Ang pagbibigay kung ano ang nararapat sa tao ay hindi nakadepende sa kaniyang sitwasyon, kundi sa kaniyang hindi malalabag na KARAPATANG kaugnay sa kaniyang dignidad bilang tao.
 37. 37. O> Ang KATOTOHANAN bilang pagpapahalaga ay may pag-uudyok sa iyo na handa mong ibigay ang iyong buong sarili dahil ito ay may kabuluhan sa iyong buhay at sa buhay ng iyong kapuwa. O>At ang katotohanan bilang pagpapahalaga ay hindi isang simpleng opinyon lamang dahil hindi mo maitataya ang iyong pagkatao at buhay para sa isang opinyon lamang.
 38. 38. Isahang Gawain.1: 11/14/17 Panuto: Gumawa ng sariling pagpapaliwanag tungkol sa Mga Kaugnay na Pagpapahalaga ng Katarungang Panlipunan. Sa iyong pagpapaliwanag gumamit ng Flowtsart. Maging batayan ang mga tanong sa susunod na slide.Isulat ang sagot sa kalahating papel ( ½ crosswise)
 39. 39. O1. Ano-ano ang mga Pagpapahalagang dapat Tandaan sa katarungang panlipunan. O2. Bakit kailangan ito sa katarungang panlipunan? Ipaliwanag
 40. 40. Katotohanan Dignidad Pagkakaisa Pagmamahal Kapayapaan Karapatan Upang umiral at makamit ang KABUTIHANG PANLAHAT
 41. 41. Isahang Gawain. 2/16/17 Panuto: Mula sa iyong mga pagkatuto sa paksa, punan ng mga angkop na salita ang pangungusap sa ibaba upang mabuo ang Batayang Konsepto. May pananagutan ang bawat ______________ na ibibigay sa _________ ang _________ sa____________ sa kanilang pagkakasamang______________.
 42. 42. tao kapwa Karapatan kilos mamamayan moral nararapat kaniya gawain
 43. 43. May pananagutan ang bawat mamamayan na ibibigay sa kapwa ang nararapat sa kaniya sa kanilang pagkakasamang kilos
 44. 44. Pangkatang gawain: Pagsasabuhay 11/21/17 OPagtugon sa isang pangangailangan ng kapuwa ayon sa hinihingi ng pagkakataon
 45. 45. OPanuto: 1. Ang Pangkat ay sama- samang gagawa ng isang gawain bilang pagtanggap sa hamon ng pagiging makatarungan sa kapuwa lalong-lalo na sa isang higit na nangangailangan. Layunin ng gawaing ito “ Maipadama at maipakita sa kapuwa na siya ay mahalaga at may dignidad bilang tao”.
 46. 46. O 2. Pagkakasunduan ng pangkat kung paano gawin ang isang tahimik na pagsisiyasat kung sino sa lahat ng mga mag-aaral sa Baitang 9 ang may pangunahing pangangailangan sa kaniyang pag-aaral na kailangan ng agarang pagtugon upang hindi ito makahinto sa kaniyang pag-aaral ngayong taon. Iingatan ng lahat na hindi muna malalaman ng matutukoy na mag-aaral ang planong ito hanggang sa oras na iaabot na sa kaniya ang bagay na kailangang-kailangan niya sa kaniyang pag-aaral.
 47. 47. O3. Maaaring dalhin ang mag-aaral sa EsP Office upang doon iabot sa kaniya ang tulong. Siya lamang ang makaalam at hindi ang buong paaralan. O4. Kumuha ng detalye o impormasyong kailangan tungkol sa sitwasyon niya at ng kaniyang pamilya, at tukuyin kung ano talaga ang agarang pangunahing pangangailangan niya.
 48. 48. O5. Ang lahat ng pag-uusap ng pangkat tungkol dito, ang paraang gagawin, ang mga pangyayari, mga karanasan at mga aral na matutunan ay i-dikumento sa kalihim ng pangkat. Maaari ring samahan ito ng mga kuhang larawan. OIlagay sa isang kwadernong kulay berde( Green)
 49. 49. O“Nobody is so rich who has nothing to receive and nobody is so poor who has nothing to give”- Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines

×