_. .. _.›. -., 

D1'. 

m, "

 

É

nn. ; _›

nf_
UÉJSHJTÉEE

ÍIVFÍÊÊÃHÉÍÉ

ITF . EL #Hi Tvl:
n. .-. '.¡. .u. .
u. .. .r I"

_ <›“6 «, _. ¡-›; d4¡ . .
2-, «v2 T

 

 

  
  

 

»A u_ LEI; -lg. "dúàil 17

 ...
nv. ;

a iaiprv. 

IH

v f¡ 19-3.. . 5;. ”
(th-À ü ›; .ll'. .›ylr'

: l:
1:¡

 

w. , "II. 1m 1x_
o "V

. qu. 

9* u

_ |...
?RÉÊfÉÊZÊÊ %

& @Qi

  

E á: 
êñzãü. ?NEMJFÍÊO
#W755i iêâãâ 1~3.93 Ee

2.  É ÍÍ g 61 E
-' ____. ;.. ;' . ;w

-. .r-w
...
3 «à _L ñ í
' É; ' a n x l 
,  ,   1;_ N
. - J- , _ i › , __ 1
' É ' ; JIE j' jtñlhtg, u”
F L-. .Jü I 
1 : : ' "
"...
É ? XE
iüxãzãüiaffâf-JFÍÊ-o

Éümlíiàíââããã P333 ía

 Wu
»g§ J

 : muita: 
T g 65 ñ

HÉÉÊWÉ
ãuñ

HH_

 

_ñwâwñ

. .
, .
4'...
'l/ IIIIII/ f!" 4 , ?ã '° E
 * 'Wf/ /l/ Ill/ /ÁN , 
EE 
~ r â 17 ñ
E imã-ê
r -- -v% ¡añ
w, «Q »fñ/ /j/ Jz)/ ¡>jj/ l
I...
$473": 

â 89-91 ñ

r m'
-~-¡ _w
_I “
t" 4' n
, .. 
p , h . 
s¡ u r m. . «_

m- w

'Í. '

? ÍIÉÊJÍÚÚEJ
É 7 Ê

ÊEEIEÊBÊ...
L-. z- __ a . . . .- . -
? aa nnàaí~= ~ã~j<~ *I . E.
Jg¡ &Íuã É; I ""_' ~

 íãczfñtíñmlavzmiáíbtífyàám. 3;: 
 mI; :›....
02% 13 «ãlíhâftíüñãã 35 fàííêcñflülâââíâê

 2-. ›-= ,Yrftf ~-'-; '-5 _N37 . ..
 - »- ie - : ?›¡ *a Hñâ sa %1'Eá°r'a“â9...
Ma' À "-" Y V* : :J-r HJ). 131d: 
ü-n- 1 q' 'ni' T* s" f 'En' n
. .:; _.T-3ÀÍL«L. ; à<! ›-; $›. ~.= :=; <Lxaa 22 %1'E¡ã...
Í 3
O

_É _ ! a ›
 L: 

, k ; y
. .iugtíqy . g. .
› : IE E5 ? IND
Rio Amazonas

 

WN# líñkif; .MLHEM MY-¡íüni-L. NJ Wim; 1". |*~| = ñy-; rvííáx g¡

12.4

 

í

Z "V113"...
. N, A 113956?

TTly/ 'lgnument Tvqlllexi( í-Él)

N -wJ : aan I . ='zL. ILÀ¡iLE! J^L: L= -'. -.ct_°: e:n»l' m. › s: :
...
Teofihuacan ( ! EE )

3?¡'1I"›1FI'r'-Ju't! Qi&'1.íE. l~'4 mtórr-"r ! * M' v' *fr rf'. 

  

 

*FÊÊÊEDT

lñí. (fIlfíNHi...
ÍÚÉÊÊÍ*

 Tile ¡Grqnd Canyon (É) A

. .AA›I' ›_ - . .m-n 2133.2332_ - luiúf~in , ze= 

“L E É; ;H1 íw íL1W. .1/;  . E ...
§#* %%-
É 75¡ à 312.1* É'
Sanandress RHHÊ)
'int : 'z': ..§í 1939 ? I- m W112. 14'» m'. '~ I'1wJ"u1- sit! 
r 1m M em »a -...
l Yellgw Stone ($371)

 M ' : KW k'. HJ (5 f'. Í 31| f”. 1": ':. r1J| '~~Â H». 

a INI '. ; M12.. w. . II, !-L*. .:....
ÊEMÊÉE nn

_À Tgçàlfliagara Fallst( T

_mà-r r r - ~. a=nw v_ z-. 4.25

 

'e . :!I= "J. I“J. “í4LLI'L'Nua( ~-'. .›: !C-...
a _. n

2 . 
. . , . hnwunnwuuwmwmn. ..

IvrP/ «Et
. x . vu

n»
ÉÊÉKD W

Diamond Head _

. ..um . m1.. . . _ _ . __. ... . A_
'~; _I«'(›*2¡'#J ? L-Ilàñiif; 'TH 51x' "* *tw (i *Hi 1*. ...
, >, %
“

À Eít-ÍWFIJSIIZÉIGZÊW : ii-HÁ

_ Lsiberia 


/ /// 
// //7/<
N>õó§>'
/ /// //

'v! >. ívlWnw' I" I I* ' 1m 1 m...
_M_ , .i1
. . ÍQJ). “Hindi

P
mí

fmz? 

159519( FPE) Lg
mínfràfifüãümítítzñmíhmãzíí 6:1. EHrFàR'

ññ: %aàtñ'lilíúükü'ã_ naanrmumxfszszmrsa. .

 

Tñifi...
F ›
; GL , .4¡ 
_ 42ñ-x-¡c*" ~ ›

. -'¡. _.
F1»

 . ..E q. ..,
ÉS? ?

Harbour Bridge (íãâkâlíllí)

 

': ííííil. fnll$'›'áfíêáú'-j razm a; :ma: s;u¡¡nui'= .«:1~z›t 
calm": =; «.vu"r<...
4 ÉURÉELJJ
* Ayers Rock (ÊÍUFUEIE)

: :kzw-naz. aaeskürunaura u. .- m; 4_ w : u 5 am
A m. m; m. mad; rw m 'a m. ; a...
¡FEHIJIIJGW

 _m. _í_. w_: w___: :ã-------= J-___W: -___: -___-_.1;

  C

a üâãiêíf? ?
* Khaju Bridgeuãiwã)
': ítHDí-; ....
.
43'

   
 

  
 
  

  

 

    
 

 

 

f - _. 

- , _ , 7 _

; '›_ 1

4, nz. m', 
. í °~ 1'. 
, . . ...
_EBF
? Gíza(ͧê7Sí)

 

I" . tmfç g-syaqmfe'i-'-ffí.  4g 7/1¡ Air-jm: 64151111 m¡
il. !H an: 11v": 71'. 

F2:

íífñâá...
HWE
" fcasablancmâjããjñ) 
 "ÍCÇJr i'i~I~. 'i; ".L' -' '

. ... ... .. _ _
. . f . 
 a3"? 
"Ka i

“J
fã

. .Êqk

 
 
 

 

SEM
ng I 

u"

N

  

. 
 ÍI

  

r

 
 

'ÉÊÊ
3,_ 

 
 
  

 ...
^ É
! 
Dead Sea
1975 7I-"". *.'; °L~"¡ z-ííñi”. F. 
!JMJ "+r«': ;›<¡ 1; s;  avg '›_« _I_ m v: r. n . 
ãíülimíüiñfiiêfv...
)

âñüâ
Santorini ( 21?¡

 

. ¡5~4:-; ›'L~;7:§ Gui# -ásnvubt Iz. n' n 'Niíili-"íiliêalíi no. 1'. - 7; m; 
urinü 5:16'. ...
a B5] 7P Fl 55 Ji Ê
4 Alberobello (Êkíü)

(H5 6-15 11"¡ 'a' i1 nijmtiü. ma; H': ':l; iijâ! l'1i= J f; »s n; t¡ m¡
"il ...
. ; já
, e y , ~

f
J. L JE. :

 

J v¡ _
. iugígxsrggzgi-siñ

z. , _. 5 ' . F
. - __ v_ › . o
a-áe-iaígâtaeàga¡...
ññâfíi? ?

xPonte de kialtgñgfêíjcflliT __  V
Í

v ¡›. .^* : FZTÍ ràT: _:>47Í7; 4754. V -CÍAV' ^ 'V u? 
*'. *-x^. í-'-15›...
_ ”$§§%

Ponte Vecchio fil)

1345 m ay: PJ xxx: -xizrzs tt: se - um i2 i+ u: Hifi-iii H: EF; 
-r-mxrsauxa: 1-.  m...
28 ffíJfí/ ;É-Éñúãbiátll
 The Alps

 

x JU( IíMI -“ x ? NUM x . m *k Hx¡
i 5JI'$l¡Dii1;11I. f'J. -Z*'1ÍUHJFUÚ
É . E ' 1:2"
BF ? Tx É ? WH-Ji ? T4 i5
Saiginatobel Bridge (ííêlâzt)

CE_ HÊÉÍEUHEZW. SÃHEEI &Wüiiííffñfriíií Ki #HÉ- 
HI-Í. 3511.1: ...
45H71?? ?

Kapell Bridge (Iitàzt)

30 

  

1.» la¡ '. .(. ;:¡ '. :_ 1 _: ',: :_L. _›. ~_
'iiéinl ? xsíüití ? IMYWL Ur...
e» e  “iiãmitiã

. _ Eiger g W 

tw rx x xzxí.  ai» “J ilêft. u_ r; vh- ~Í'= ;'-', _x|1›t1'x' 'i/ "E $143;

 '. 'rxl...
” BEJÊÊÊÊÉ? ?

 POQLdÉÁ vígnon ) a

. .g, ._. .., r__. 7 -. -_. A-: ~,**'
: L r' 1;' LNJÇ. 1669 'à  1'* . *t *' ; kh ...
l 53W? 
| Ponf Neuf (ÉE)

E 337:' "ÉÇÊÊÍÉPP Vl¡ : íãâà 'Jͧ'P&HIÍSÉÊ'J"›ÍTÍÍÍF". Íàüfâãisi *
Érãff-Hfê
Eiãñlhlfêíhdzííãül...
Eâ

~' Parisfíã) '

. í '* °í= ==  '-'
 "Í f¡ H . :; "z . tum . *-*.1›i'í: ; HIV" A 1:“. '.a. IL 'M5' HPI. 
"JM 51"...
Bílítâãñífã

 Amsterdam (Hà)
 : r~. t.rt-x. ›'te; ~rnit*rrrm . Eü| ^¡ãf#. í35#ê~f§4é. Illñíisilãí “ía

* '.1=“. -Nr "Hi1, ...
É / iãífâ
À %T°We' Ê'Íd9Ê(? Ê3ʧ. 'J. ÊÊL. . ' _ % * g' ' ›

'agua II: : 51'13"13: Ina'¡r›'1i. ';. ?NA 42"? a;  5 j; ...
#ÊSÊZ-Eêiãñ
j Á_ Í Yokohama Bay Bridge( Hà)

$541* . siiêmfífñê. n": 'í lyríã*kài'is'i'í7'x 33-1. 51H51?? ? ' 
ma: *Êiã...
à 'f' 5.1 n 
5111"» 'Í: 'I

 

= 
l '“' : I: LU
E
n . .
Mf- Fun( El 21:)
'J' '(*: a'. '-¡1'~': :La 1 m.  1- w
n.  ; ao...
l
V": 
.
. 

_ . I l, 
* , ÊÍÍÉÊÍÍÊZÉLÍÍÍÍÍÍIÍ: L;ÓLL. " ' "

. l r í

ufl. .. nruwrwed nk. a.. üaúlnlq4 . , 4 . . . ...
* l * 'w
_JÊñ É/ É¡ EE
' Vine Bridge in Lya( E75)
 3” 4'; 1r1.'_--. s': f' "bh". »+1. HIM» 5 7.1.
. › k 'l Mina¡ l"4x. '...
| -H-
BEJ l ~ L| .I
Mt . Aso ( B IF)
; HJ 'fr 41'43"! ” hrngyjfum 'u 7934575121_ i5 nl' Ide-Nf) i5 JHIÍV-I H 
. , : a n...
HEÉÊÊ? 

specíacles Bridge( Ei 735)

(it ; F íâ M #J El 21:14: *H-? J wanna ! E5 E1ñ. L': ltEf-'Iuu'1i›2i*r
mmammwmmmmww ú...
iüazâz
 The Earth
'“ EHgQI s* _IvfL j u' '13' M4_ 11.: : í' = ' x4. : fig: 
i 1 14W' iêrííxuwñk'. n' : I~: :%IIN= ;~*~. ...
P '1!Bi~ã.7O“$ÊÍ%'

, > 0o
 »W949
as* A 'q'

  
 
  
 
 

Í r
Í

¡ ' 0 

n41/ *a
417a_
s _ - , 
_ - yâ f À í

"A 

. K
r . 
»
4' '.91

1 ' 'u' i i

i4' 75'. u¡ W111 i7. i| 'I'íl! '4'~) 'sua (I ? H4 (4: 4444 ....
" 11111 "rm 11:1

1981 '11'- @1111-1 "mv 11'11"41 a A 111 1' 1: 11'. : x « 4;*
'/15 133.111 1981 11:- 11 11 "J" 1"1'Â71“'...
:: mm
 111115

111.31¡13'1=. J°Il4<1"8i¡. ?fz ! R$155 C1; 411.11 11'. 
?11'l1'1'1'.1<1.3r› 11111411'. 1-11-:151: I'.1l| ...
(Ê) zfñã$178ã

(É. ) (1991) Masahiro Chatani
All rights reserved

First published in Japan In (1991 )by Kodansha Ltd. Tok...
9

iSBN 7-80080-160-'8

i! 
! ll E
1
1 111
1
7

    

l
1

111¡

87800 'somou' >

'Atz
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kirigami monumentos do_mundo

617 visualizações

Publicada em

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kirigami monumentos do_mundo

 1. 1. _. .. _.›. -., D1'. m, " É nn. ; _› nf_
 2. 2. UÉJSHJTÉEE ÍIVFÍÊÊÃHÉÍÉ ITF . EL #Hi Tvl:
 3. 3. n. .-. '.¡. .u. . u. .. .r I" _ <›“6 «, _. ¡-›; d4¡ . . 2-, «v2 T »A u_ LEI; -lg. "dúàil 17 ATM. k _Im s. 9._ _›*I _D l _ u n Í n n r L › b_ ~ ' n; ;. .' _ A, .f k , * w. -“'<. L_“"“ . .n45 ›-: .~›. ›L- : - tra. -. .à r-u-»r p_ . rmx x an. .- kuwñlw, _ . __ , _ . Than * Lim-LL. ; _HLLL_. . L. -- EEE - ; Q . : u: . _À_
 4. 4. nv. ; a iaiprv. IH v f¡ 19-3.. . 5;. ” (th-À ü ›; .ll'. .›ylr' : l: 1:¡ w. , "II. 1m 1x_ o "V . qu. 9* u _ | H With a E q! , W' _ W_ , __ ; .«*¡¡¡r_ wllç_ ig; ÊLt. ¡_í. :&1, « LM**- r , ' / .xy 1 @ãñiàê , ._. % 39 ñ 'n É 2 '- . _ 'arâãâãik t¡ . .LÉ-_à 11 E 47.1* › I” ' ' «-^›". ';ç L. . *l “J = N "k ': .*~. . 1., ... .. a . r' _ _ , 'AA * -. ~ . , G) 4. . ___. -
 5. 5. ?RÉÊfÉÊZÊÊ % & @Qi E á: êñzãü. ?NEMJFÍÊO #W755i iêâãâ 1~3.93 Ee 2. É ÍÍ g 61 E -' ____. ;.. ;' . ;w -. .r-w ; num (pnxaréâmsàm ? pagam Ud M T LT. _ Êüñ
 6. 6. 3 «à _L ñ í ' É; ' a n x l , , 1;_ N . - J- , _ i › , __ 1 ' É ' ; JIE j' jtñlhtg, u” F L-. .Jü I 1 : : ' " "à . - , ¡ u. . Í¡ . _Â" ww h '- à _. j. . nfff"" , Í -, ___. ... .- . . K í ULLLÉ . Lçxilull. ;Nú-l-uulzw ~_ -- "““ “W ~ ~~ x_ __, V L. Éh¡ __, y__. -.-. _.eí_. :;= A.-ÀI›LL y . um L "Vu 7, f: › V , NNITAIMÂÍ- y - “TAXA” '4 ? N wlli| ' , v~l L _ 1 E j _~_]_, ¡¡I. |¡, ¡l¡'¡›f[ u. J L __. _ IJ | _Í Jal¡
 7. 7. É ? XE iüxãzãüiaffâf-JFÍÊ-o Éümlíiàíââããã P333 ía Wu »g§ J : muita: T g 65 ñ HÉÉÊWÉ ãuñ HH_ _ñwâwñ . . , . 4'! nx . › 5_ '.53 *^ W . ^- . v. . 1 MÊ3ñ%m% *âuñ ' . ._. . / /// // / í . i- MWÉM , › / //7// ~ xxx . // /// »* : I 15m áâuaíààzãzúâãné %25ñ âssñ
 8. 8. 'l/ IIIIII/ f!" 4 , ?ã '° E * 'Wf/ /l/ Ill/ /ÁN , EE ~ r â 17 ñ E imã-ê r -- -v% ¡añ w, «Q »fñ/ /j/ Jz)/ ¡>jj/ l Imãfrm agàim H âàíâãnzãxêñã % 35 E g 79 ñ Iii] às¡
 9. 9. $473": â 89-91 ñ r m' -~-¡ _w _I “ t" 4' n , .. p , h . s¡ u r m. . «_ m- w 'Í. ' ? ÍIÉÊJÍÚÚEJ É 7 Ê ÊEEIEÊBÊiJdI, %5ñ
 10. 10. L-. z- __ a . . . .- . - ? aa nnàaí~= ~ã~j<~ *I . E. Jg¡ &Íuã É; I ""_' ~ íãczfñtíñmlavzmiáíbtífyàám. 3;: mI; :›. #›2xzI171.AmRã= n%tt? . max _ #1 ÇPJEME. w À mwmmm @à @mm ' ' @amam @wma @Q ~ ~ % mmçwnamsmma ãmwm? @ma ms m . i mn @mam màmm - "%_. uma 422:; . gzzí x33: : s: %, ::~: : _ , . , 5.3' '= =-~-- 5;: 7131 EEE' NZ' '› (ÍÂÊ 5 "SÍ/ FÉÊ: M5533.” I l , Lim 13 ¡Jíú*J“›<. íJ; õ"rr'-1i§iifLHi& acampar. .mitnrvrxvalliñikk à* : .'s? r'? r'mm›k*l'~h'¡ã1.A-rf ííwãiííáífl. ñütví-Túítfzíàüfhvífkiü 'ülúkhmlflfñmhlflà íiñífüülí* xhííf-kíiiáHiüílnffífrü1*ñ'l<i$. izt'? “ ii* 'i'= :'2'l"(Pfri)'l 'Ii 24.1211 an¡ »mais : em tmn. L1 KML' 1'- NANHUI¡ Main 'iiLzlulLvítuamtéàílíirzí ñetraluílím* A *fm LH _hüukrâãiñfTtt 32H? ['11 ü¡ 2m 'lí ! al 8-1 #à Hi6. 9- . P; 615. f &z-íffñiiíàt. iliãltíiii. zw 'HF , r- - . */ // / ÍÍ/ Hj# f] PV / /// V : ,117: v m &é; fa¡ u #s tu ü: < B1 = P #J 'às ? k “JB R! -ftlrr E11 m *Há ? emma m . lei. f. :i: #í mu¡ #um V1'! Tr! :'-L¡“ÍB': - I# ! m t1 'I'- s) › '91 m. IJ $123. mam Fl - mu¡ 2: i3 tm ! E3112 . H (E ? .11 t1] II-HMC í? ? m t3. Ná; r . vàxrnsíllfkíiitfu Lc ajyçggxgg n_ 'Lgggljmfiblíü 1'. M. t. ? 1* tmb Mire “LM ma. ¡M! ?int me at: r¡ R-'n M1311.; K 7g it ›_ m: i-izmtnálvxwnítsz. › , // // . _ _. Ê ' 1/1/ O* r ' 'z I l 1 y . , f/ l J " ' w ! - . /lz/ › - . a a; . . /0/ , 33 na 'x . ' v ü-TÊVÍYE'Í"Í"7Y3?L? Ê"I3ÍÍFMIÍIPH I FüWiãHUF-"qí 'LÍ-fY-JIUÍÍÍIÍ-H. 0.31. PkÍ-¡ELIÁ-MÍQJF. íftífnífatr - 'M PJ! " 73°¡ "' f? - M1313 'ENEM J' . ¡ltím 74"; ZDEJL Jéfãü hà . 1,1. 3,'
 11. 11. 02% 13 «ãlíhâftíüñãã 35 fàííêcñflülâââíâê 2-. ›-= ,Yrftf ~-'-; '-5 _N37 . .. - »- ie - : ?›¡ *a Hñâ sa %1'Eá°r'a“â9íñ”. % 4 «= ;-¡t. ¡e. “¡: w1ar§. /| J°*'_' . /¡ N l"lrna h” ix fñflãã) » ; /V , l '4 71') _ , ' A7( ÍZ ¡¡¡. :2;¡2¡¡¡krn'¡: ¡m~~. +zn¡: ›J. nau¡ 'êiéi“í. x;v: üílíâãiü. ifzu¡í. Míiífilíkff FAtEvIt'Uf-H¡47í«fc'r. ziííàiãàfã viámwniátt: mir¡&¡<txà›ii›a lzíé ¡nnrunu¡z¡. azmãicwru-. uiánrrtxrt kzzaiàtshnainaaveânz= y~. em-¡záaziíimtzem mu¡ ': :¡. i'I¡¡i¡“. §JiL"i1?1(f¡'›J¡'¡'›ÍJí*rr*J wi. : 14.76_ 1›2t: .n¡¡¡¡t<t¡¡à¡a%¡¡›s¡. fiiíiüi". íwktvêé»JLIJIHIÍ-AÍMAHFá. :t: t¡ i ~ li W417¡ m; n¡ j; lrL 1M¡ : un : t: ms. : , ai: : at . s-I m m¡ 1a . gq _ I f u' f / y _ “ . ¡ U ' . l I v '- * -' - › l " , / : " ; V * ¡s: ¡r¡z2s1=¡a7z¡m. mutnwznít . u›; ¡-xz-t¡-rn4¡b¡›r&zut. s2 «turns A¡¡C. -¡'; '.'U¡n.4zu¡Lx-t4›i. swmzíauã¡ t1:X: iJ; ~¡àíá7¡. i5 ¡¡: .:: ¡?¡e2:rr-n“¡: m. fíâíiñiíêízíüiãañ-"Hlíilbít«u~7 1'¡ &1~¡e¡¡›ín. á› . Ir w 9o Im . Iwkvxíéí- UK. lllllllllllülllllllllllllllllllll| ||ll| |llllllllllllllllülllllllllllllll| lll| llllllllIIIIIHIIHIIIIIIHIIII| |ll| ||| l|| ||| ||| ll! llllllllllllllllllllIIllllllIII! IIIHIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllmll F" __ ¡ . r . v 7 _' p_ . :". < . Q. ._ÍÍ¡. .¡'. . . »r ã ° ' “a - ¡: ''í: ii Hââl-âüluhí . #75á! ¡;. ¡›: mai¡ ? à 73 rn' 1ílÇíáã5Q"âiI. ¡$*'7~¡fii-M2 r¡ í: : a'. LU. 'Em m Nm A": m¡ um: .um MM¡ gg-pu¡ u¡ ; mu ¡-¡“. n¡.17,-¡r; t¡ uíyçmuj, :: n-was 1* nas¡ wãfiênggg, 92113747533 57¡ 1¡l-í1f¡'-H. '¡il'›i. (E›*tú<rí¡II¡-*~¡.1:L| L>l<k1¡:3¡ n¡ . -31 im¡ em. ¡lllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIllllllllllnlllllllllllllllllllIlmlllI| I|II| IIIHII| III| |Illlllllllllllllllll| ||Il| |I| IHI| IIIIII| IIIIII| |III| IIIIIIIIHIIIIIIIIIlIll| IIlllllllllllllllllllllllllllllllllll G ' l¡ ' l, ,v § r- A. , v ln m* P'¡ft¡“; §:~': ~; »J m¡ um¡ 12:¡ tuvnt. t¡ m. : HJMLWJWWW". I. : 1¡ ¡i! ¡¡›: t5 i1 L1 ! Iria ML (141% Lií- M LV; ¡êç #142931 jgnqilííú. . #i li ¡Qiml n41 H -fíffvirüíY-Jfííáfx. 'MMN &Hãiãtiflfl MWM 115%.
 12. 12. Ma' À "-" Y V* : :J-r HJ). 131d: ü-n- 1 q' 'ni' T* s" f 'En' n . .:; _.T-3ÀÍL«L. ; à<! ›-; $›. ~.= :=; <Lxaa 22 %1'E¡ã? =“§Eñ”fãi$3J> x _- ? é Tfzl-'ÉEFX iii l'. 11131 iQ ¡HB - WI Fi f# ÊÍ' 'ííññüüff-J fx' if M¡ (HW f) i2 51 FI¡ (FJ f¡ *â* - 'M' ht *IE ? hihi ñ H' 71¡ Í-íl R H mam if: me¡ ! il ? ll ( M É? 'fl' HI “â VJ¡ i1' ) - *HYJ W611. tPmIPUH H3'ʧ-#íi52í1'l'âH›'ñ Ífñññt( ! KI "à 93 di) 'J 1?¡ ? Já 'L ! ü Hifi : AU: É . 23H51!! l'. m¡ R] HZ 4%? #í ¡S! if Fil Pri '-23 M. MM? ¡ãiid *J* H' - ? Gi *F «E ü 1¡ (lí ? if ü i ? [312 131' - "ffl-í1"r'1f: íí-íl"l t? f¡ 'F fi' íúiüN-ZZ_ it( "âã f? ?Q1141 JL Díüiãíí' “F @LU-I ! iii ¡fííliflü- M* 'F üffl). X4 ¡'. ')t?9i"! l!níísh'1i1*i. t": ,". Íi. t1n (í H 15¡ . LE ? Fkhñà 'F JTÍSÍÍHÊ. n. ' '~ 'lníÊlaWüíQiflH- -Iíüílfííüõifi ¡YJ 4"- ? ãl . KR M' 11'( U1 ? BZ H" 59H11 . . #ííüiflfl üííf. , -.'. E . Iii i2": fa" (E ú? ! «Ui . VÁ (at f! ? ? t ? ñ 1'? ? U' VC¡ 5% ! ü H f? ? - Nu' f 1' É! Iii'. Z 91h - L. Õ'FHHÂI'. í'ZiI'I'HiÊÍÍÍ'HÇfrZ. (E HHLHÉJIHEÍFJ 56.15'. . HI ! It fil ? e 41.9! "M1. FH '15 l-ZW LIHIFFIUE &Blü- 4~JJ íbl-JÉ iL'. 'u' kâé-iíifí É: Ii' 13H¡ ? É - 15H”. (E 101 VzÍÉH-Í íüí ill IJ Wc( l(- m; fr M¡ ? là N] 11.31', . 'JI ílii ff¡ f-ÍI 1¡ ! FIM-ã iL'. b” >. «o na: à? icnr : f: Fl m Vi ! HH u. FI! . t2 ¡Iíiüííà (FiQirlH I-. .¡3tíi: '2›Ii°1J. 41114# W151. 'vz', V¡ FPF id:311153 'ÍÍIÍIÍ t! é# E', r** 4: m. ). 'f: . 1x1' ! iu-hit í": ¡Le! i3 . É! M¡ &ÉÊM *ltltLüfaíiímíilli-ítlliiffi Hi0.. 'l-Í #MGM 90 ! '15 Hi WW 1'? Ú¡ ML. à¡ 11H! Wi iQi1'l*ál'›1íVMrr'v¡ - b' “x9 @A H1 âíií 'Juni . M ! MM M551¡ .
 13. 13. Í 3 O _É _ ! a › L: , k ; y . .iugtíqy . g. .
 14. 14. › : IE E5 ? IND Rio Amazonas WN# líñkif; .MLHEM MY-¡íüni-L. NJ Wim; 1". |*~| = ñy-; rvííáx g¡ 12.4 í Z "V113": 'Ahh "ML 5m) 2MB. . MMN¡ fítítñííaiími -1 'r Éüüâüitàñiillfñkmüífflãñrh numa u-mmt *um
 15. 15. . N, A 113956? TTly/ 'lgnument Tvqlllexi( í-Él) N -wJ : aan I . ='zL. ILÀ¡iLE! J^L: L= -'. -.ct_°: e:n»l' m. › s: : w (í f: I"? ÃÍÍW 'Í' (w (ÍÚ) 1'"¡í'¡: §'(: ; JK làJlãuítí/ Q.. 1 231313519: Ela. M); -J- 4? . H-'Âíw rf» ? H é: *'- ------- --aázíéáa ---l'_'lã? ?§; -mzs
 16. 16. Teofihuacan ( ! EE ) 3?¡'1I"›1FI'r'-Ju't! Qi&'1.íE. l~'4 mtórr-"r ! * M' v' *fr rf'. *FÊÊÊEDT lñí. (fIlfíNHiÉ. "f ¡. P1'. ›'í"v. “ã. í.'3;'n, 5' _' 'fé ñiãíãfñüjlíñ$âiíüâêiüííáâli$ídJ 11
 17. 17. ÍÚÉÊÊÍ* Tile ¡Grqnd Canyon (É) A . .AA›I' ›_ - . .m-n 2133.2332_ - luiúf~in , ze= “L E É; ;H1 íw íL1W. .1/; . E 1D, ") 3m'. ir ; g1 n¡ _ *_: '~¡I. ' HL_ 1: . ,__ Lê fã . rã JL : tgn : :HR zw. .bi M U 13
 18. 18. §#* %%- É 75¡ à 312.1* É' Sanandress RHHÊ) 'int : 'z': ..§í 1939 ? I- m W112. 14'» m'. '~ I'1wJ"u1- sit! r 1m M em »a -nz Mm : au *a a ! e u n »n ' | 4 ' Iíümiâüiñíiãnãífâfíz/ hü? ___I ¡M81! ---l! ¡ñ°ll _um I
 19. 19. l Yellgw Stone ($371) M ' : KW k'. HJ (5 f'. Í 31| f”. 1": ':. r1J| '~~Â H». a INI '. ; M12.. w. . II, !-L*. .:. ;'i; nr rl BIZÍÂÃÚ. ›“7ÊÍE? Í'J. i: '1'JIL*É. L . %. 'Í3Ií1 "ri E122 &Wâ - - - Eãlíñái 17
 20. 20. ÊEMÊÉE nn _À Tgçàlfliagara Fallst( T _mà-r r r - ~. a=nw v_ z-. 4.25 'e . :!I= "J. I“J. “í4LLI'L'Nua( ~-'. .›: !C-CTHPN m” S: f¡ " Xíílíl : s: : Mr _lt WE ? IL A' 'Ji v? :vt I I'd ' ¡ . v iàiã tt 35a ? à ii¡ M. w ; ii (ri + . na z-tn-a nn? ! ____T_J n; I | . ... ... .. 3335;_ _ . . _ uma¡ : mg 19
 21. 21. a _. n 2 . . . , . hnwunnwuuwmwmn. .. IvrP/ «Et . x . vu n»
 22. 22. ÉÊÉKD W Diamond Head _ . ..um . m1.. . . _ _ . __. ... . A_ '~; _I«'(›*2¡'#J ? L-Ilàñiif; 'TH 51x' "* *tw (i *Hi 1*. I' H'. P: 'in ? UE C5"" " H'. .Nrí: '.i1IíHJ*? L»íí 355:; .t ; uma v; w ' / À J sagcinpsznxwaááaxraxmma Í. 'Í. *1ÊÍ? L'-Í ' ' ~~~~-~c.1›ia ---l'_'líñ?2 _wa 23
 23. 23. , >, % “ À Eít-ÍWFIJSIIZÉIGZÊW : ii-HÁ _ Lsiberia / /// // //7/< N>õó§>' / /// // 'v! >. ívlWnw' I" I I* ' 1m 1 m À L w' x. . 255g ' 1'? É, r'7y': -4w1*“ H- 2"* «. .. -r < ~ A r u' l ~ . flflííTHâgwiÍzzFl u: 41 -' --n-Elàñü ímã;
 24. 24. _M_ , .i1 . . ÍQJ). “Hindi P
 25. 25. mí fmz? 159519( FPE) Lg mínfràfifüãümítítzñmíhmãzíí 6:1. EHrFàR' ññ: %aàtñ'lilíúükü'ã_ naanrmumxfszszmrsa. . Tñifiàâhkíbàtífkâíññ. Fihükâüíüíàíãüc mas exêíãi - - -Biñã 29
 26. 26. F › ; GL , .4¡ _ 42ñ-x-¡c*" ~ › . -'¡. _. F1» . ..E q. ..,
 27. 27. ÉS? ? Harbour Bridge (íãâkâlíllí) ': ííííil. fnll$'›'áfíêáú'-j razm a; :ma: s;u¡¡nui'= .«:1~z›t calm": =; «.vu"r<«tv: ffr" ff' § ñl'E. ~$ã| J.%ü1rBáh1ñ2-. * i ------- -- 51533,; --Jmñãà : me: :mama 33
 28. 28. 4 ÉURÉELJJ * Ayers Rock (ÊÍUFUEIE) : :kzw-naz. aaeskürunaura u. .- m; 4_ w : u 5 am A m. m; m. mad; rw m 'a m. ; a. ; g r», vw_ 1 HM§3gwnmm~ñ O ------- --üfü ---l! lfrü : m:
 29. 29. ¡FEHIJIIJGW _m. _í_. w_: w___: :ã-------= J-___W: -___: -___-_.1; C a üâãiêíf? ? * Khaju Bridgeuãiwã) ': ítHDí-; .1.~'r'. ngnzhàn 'AK CECCCCCCAQÉCÊCACCCVCQC . ... . -À
 30. 30. . 43' f - _. - , _ , 7 _ ; '›_ 1 4, nz. m', . í °~ 1'. , . . . , . am *r -» I- _atí ; _ ríu-à. l M¡ ' v1 . . b! 311;” A '. -:” . 5 ; f. , *I -, __ , , _ - ganga. : r , - l v y r* “f- , ~ › ~ . à( ¡. n; 4 . ” . _a à; . s! 'r 5° ; í a . . , r _ 1 M; » ___, .
 31. 31. _EBF ? Gíza(ͧê7Sí) I" . tmfç g-syaqmfe'i-'-ffí. 4g 7/1¡ Air-jm: 64151111 m¡ il. !H an: 11v": 71'. F2: íífñâáàiífríãfíü. MÊPE-WÊHMÉE. , ill -- E115!! ---EIÍH 41
 32. 32. HWE " fcasablancmâjããjñ) "ÍCÇJr i'i~I~. 'i; ".L' -' ' . ... ... .. _ _
 33. 33. . . f . a3"? "Ka i “J fã . .Êqk SEM ng I u" N . ÍI r 'ÉÊÊ 3,_ __-g= '=-Ê°*= *-'-' -sm. -:_. _-_u-= _-_. ;_. ~* 3-¡ Í¡ ' › &E; .g. › 'k d' m: :WP J l . Í , . I . - f¡ (ign, .? ' ÍÀ: “
 34. 34. ^ É ! Dead Sea 1975 7I-"". *.'; °L~"¡ z-ííñi”. F. !JMJ "+r«': ;›<¡ 1; s; avg '›_« _I_ m v: r. n . ãíülimíüiñfiiêfvííâlàif*ãziiâàüíüãñ em: : -~- um¡ _um 47
 35. 35. ) âñüâ Santorini ( 21?¡ . ¡5~4:-; ›'L~;7:§ Gui# -ásnvubt Iz. n' n 'Niíili-"íiliêalíi no. 1'. - 7; m; urinü 5:16'. . ': -/díi1L'J. F1'. í1(t-:2: rúúíi 15m» di¡ I'I'-JIIi1I›É'. "'. "?z 'Í' 2 . -1 i; ¡M! "L ããã°fikãñillüüülâiüthlllñéi ema ---| !J0'rl : WM 49
 36. 36. a B5] 7P Fl 55 Ji Ê 4 Alberobello (Êkíü) (H5 6-15 11"¡ 'a' i1 nijmtiü. ma; H': ':l; iijâ! l'1i= J f; »s n; t¡ m¡ "il í: : @TM ['41 . Ki 'BM "ÕJYIÍ W (I LH. :i2 'É 72%' i1: I 7751' S31' (fi $ñâMñíãfFràíLíLãêãÉñââTíña «uma -nmnu -mz 51
 37. 37. . ; já , e y , ~ f J. L JE. : J v¡ _ . iugígxsrggzgi-siñ z. , _ . 5 ' . F . - __ v_ › . o a-áe-iaígâtaeàga¡ - a. 'ag _, n . :kar-imita wefnzzàn'
 38. 38. ññâfíi? ? xPonte de kialtgñgfêíjcflliT __ V Í v ¡›. .^* : FZTÍ ràT: _:>47Í7; 4754. V -CÍAV' ^ 'V u? *'. *-x^. í-'-15›&_. 'Jl›"-'›í¡: '<"1l'7›“'tI~J HL ü 'IHxxíÍ *P531 15H* 1'- "? 1"! l íííü 53H »K1 N_ *IJ / zsxw ; IHJWJ ? à?MitÉBFÃDJRÍÊÍÍHIJÉL. ÍÊ5§E': âàitfzêñtfiñbn . ... ... ---míñâ 55
 39. 39. _ ”$§§% Ponte Vecchio fil) 1345 m ay: PJ xxx: -xizrzs tt: se - um i2 i+ u: Hifi-iii H: EF; -r-mxrsauxa: 1-. mu: ix; ;xa-n-iwmxsxxuax m» r; ,w r¡ x fx'âíix. '›. iê'-J&*F2í 'M' tllíiiãiã. ZELaMUJHEJsBJBÚWJüEHEFJBñtHI/ 'üíñ 532_ . . . - o - - ' ' "É-'I l_ ! .¡. .-_¡| H. l . . L D D Ê_"iiígíínññnEifgííáíii__ -Fi ------- -- dbñii --Hlüítíâáà -tllíáà É 123131556* 57
 40. 40. 28 ffíJfí/ ;É-Éñúãbiátll The Alps x JU( IíMI -“ x ? NUM x . m *k Hx¡ i 5JI'$l¡Dii1;11I. f'J. -Z*'1ÍUHJFUÚ É . E ' 1:2"
 41. 41. BF ? Tx É ? WH-Ji ? T4 i5 Saiginatobel Bridge (ííêlâzt) CE_ HÊÉÍEUHEZW. SÃHEEI &Wüiiííffñfriíií Ki #HÉ- HI-Í. 3511.1: Fã fthíê *NELE 71:33)¡ Hi "FÉ íü : ízítâüñàtííll . iiíià-H? 231331534' BEJÍJBÊÊÊÉTÀ. . at. . -v- ------- --üiñãñ ---l!5iñ'i°i *$122 : Jüâilüü 61
 42. 42. 45H71?? ? Kapell Bridge (Iitàzt) 30 1.» la¡ '. .(. ;:¡ '. :_ 1 _: ',: :_L. _›. ~_ 'iiéinl ? xsíüití ? IMYWL Uraí) (H1 'xr LU; NW: H N? '-1 . HAHUÊ 2 iBiI§MW§iàiFàrà$§IJ a e rx_xxrx_H _ rx_ _rx _ _rx _ e Í e e e_ _D ; H_tH_ _W__D_HD_ e
 43. 43. e» e “iiãmitiã . _ Eiger g W tw rx x xzxí. ai» “J ilêft. u_ r; vh- ~Í'= ;'-', _x|1›t1'x' 'i/ "E $143; '. 'rxl. ..~x«"'x Í' 1D ri. ñ. v: J . x 'xa L. '.; z,: ¡.<. -^.1:-«xt112&. iñéáaáwrxãcü '-11 ------- wüíiíêi u-mam -meg 65
 44. 44. ” BEJÊÊÊÊÉ? ? POQLdÉÁ vígnon ) a . .g, ._. .., r__. 7 -. -_. A-: ~,**' : L r' 1;' LNJÇ. 1669 'à 1'* . *t *' ; kh " = m; Infti' f: HI ; na rJê «iv . ra i, Z SÊÍiIíÊFÍüÊxÊ. É] . tt â- íf; :F IC** W 'â›iií'iuifi? 'J iu' t? ) . ... ... ---Myfã 67
 45. 45. l 53W? | Ponf Neuf (ÉE) E 337:' "ÉÇÊÊÍÉPP Vl¡ : íãâà 'Jͧ'P&HIÍSÉÊ'J"›ÍTÍÍÍF". Íàüfâãisi * Érãff-Hfê Eiãñlhlfêíhdzííãültâfíüi. fsíümíàííu ------ -- &Wifi; - - - M3522 à 4M t: : musa» 69
 46. 46. Eâ ~' Parisfíã) ' . í '* °í= == '-' "Í f¡ H . :; "z . tum . *-*.1›i'í: ; HIV" A 1:“. '.a. IL 'M5' HPI. "JM 51": ' fcyí M *: '.; '.1-Í'33.*Ííf . W °' v5. 1,' '. "'I~| . 'I: '.i. '*' í 'É 191W. - UJ ? JJMiIIÊãP *rfilkêñíu “P/ Lnílñfr . ... ... .. __. _Mñã 71
 47. 47. Bílítâãñífã Amsterdam (Hà) : r~. t.rt-x. ›'te; ~rnit*rrrm . Eü| ^¡ãf#. í35#ê~f§4é. Illñíisilãí “ía * '.1=“. -Nr "Hi1, H. ("IWÍN I (I É: $! 'l'-, '"¡4ɧ"›i" H H-ÃHÉá 2 l ? ñürrííüfñ “WIRE EHELWEÍÊZ'JFTãÀE % m . IÍI _ U _JI-L EEECÇ_ CCC: : . ... ... ___Mña 73
 48. 48. É / iãífâ À %T°We' Ê'Íd9Ê(? Ê3ʧ. 'J. ÊÊL. . ' _ % * g' ' › 'agua II: : 51'13"13: Ina'¡r›'1i. ';. ?NA 42"? a; 5 j; i . ~- Hr. 153%; l: ›!¡›'z¡'; '¡ ¡'~z~t¡:1l: uq ¡ aa$ü%m%mm»ww L . ... ... .. ag-rá ---mwâ ímã 75
 49. 49. #ÊSÊZ-Eêiãñ j Á_ Í Yokohama Bay Bridge( Hà) $541* . siiêmfífñê. n": 'í lyríã*kài'is'i'í7'x 33-1. 51H51?? ? ' ma: *Êiãñ'ii3"f @M7111 #IIS niííiífíñãfilãañ Alalíêttamfíl ' "i1 #'-'? §'J7i<5¡18$áí. ü, -'f.7f¡íâáíãñllâilâh? rüâãñ'üo ------- --üãfíâi --wmífítáç _um t: nza; n=má› 77
 50. 50. à 'f' 5.1 n 5111"» 'Í: 'I = l '“' : I: LU E n . . Mf- Fun( El 21:) 'J' '(*: a'. '-¡1'~': :La 1 m. 1- w n. ; ao um I'›'”I"1': °'Í"III')'. F|'? .|, . . 7FãFHIJ~ͧ-7'-. “Ê? ã$ên'~3âñ5=#'* : VI sx um 15H32 -- -Ellíñâ 7
 51. 51. l V": . . _ . I l, * , ÊÍÍÉÊÍÍÊZÉLÍÍÍÍÍÍIÍ: L;ÓLL. " ' " . l r í ufl. .. nruwrwed nk. a.. üaúlnlq4 . , 4 . . . _ . .11 _. ..Í: .l. ... .u. :_] Llvh. A. . 4.x. Hills. . T, «.l% . 4 . . 4_ 4 ; . . . . , 4 . , 1 4,44. x4 . y 4 x . laLIJwJÍÍIJW WÍPWÉÍJIJ. 42.4 4.¡ _ n . . _ . .s. . an_ ¡. .._. _r_. .r . ñ . .. . . . . . . . . . .. ...4.. ._
 52. 52. * l * 'w _JÊñ É/ É¡ EE ' Vine Bridge in Lya( E75) 3” 4'; 1r1.'_--. s': f' "bh". »+1. HIM» 5 7.1. . › k 'l Mina¡ l"4x. '4'4'~ar'-fl›sa 'z ~' 4 7 4 AIM) F1íaíüi1âi§f : V: L: 1?. 1*. air: : HÂÊ ------- ~üifrfi - - - ¡Elíñfi -ülãà 83
 53. 53. | -H- BEJ l ~ L| .I Mt . Aso ( B IF) ; HJ 'fr 41'43"! ” hrngyjfum 'u 7934575121_ i5 nl' Ide-Nf) i5 JHIÍV-I H . , : a n: = .e. 'a . a hmm 'm ss: - #2 n: 'um cuca-ua 't2 í : H _í 4 Eiffíiíüñ. Là›FJF§/ ¡íñ?4 85
 54. 54. HEÉÊÊ? specíacles Bridge( Ei 735) (it ; F íâ M #J El 21:14: *H-? J wanna ! E5 E1ñ. L': ltEf-'Iuu'1i›2i*r mmammwmmmmww úüüêmuütmwà m§%üE#%ññHünü? $#&m2àE$ mm. ------- --aarrzz «asma ~ws2 : gama 21; ; ,275
 55. 55. iüazâz The Earth '“ EHgQI s* _IvfL j u' '13' M4_ 11.: : í' = ' x4. : fig: i 1 14W' iêrííxuwñk'. n' : I~: :%IIN= ;~*~. .54 LNH = p: É' a: :t-: H V [E Í. ¡JJZÊ ? i1 [L5 . |L-'14,À. LÍ¡_›. -:ri à m . ... ... .. 5515.5_ M y; r¡ z_¡. '¡ ~'; .:v, _«_ fi; 91 m_ B9
 56. 56. P '1!Bi~ã.7O“$ÊÍ%' , > 0o »W949 as* A 'q' Í r Í ¡ ' 0 n41/ *a 417a_
 57. 57. s _ - , _ - yâ f À í "A . K r . » 4' '.91 1 ' 'u' i i i4' 75'. u¡ W111 i7. i| 'I'íl! '4'~) 'sua (I ? H4 (4: 4444 . N41. fl ¡Hrel- 444544244 414131442 14 9;; 44:44'? (41341445 ? fdíltli '(94 (rffhhí 541121412 li. t ' 4' ÍLÍNF¡ WJÂÊÇIJIQÍ-"ê. llíLVíríH 9"] tühffm '11- 4 4-' x ¡ . (4 I 4. = Mer. : '11 'TÍHJVL '41'- í'. 'fÍ| 'l'5lÍl'-J .4 4.4 f: '1J: . U3. U.4'7H44'J|1 11H41; HUN) 5:1] (susana-uz. n: m 54.1191( 51% (! .í'11|'['f~1(l'J 44 . .í 09.111,». !um 3'4'4“l'1l~. '4'. ¡';4LL' 4'. 44445.14-¡Ig-Inumizm¡mm'. (u: 47444444414 H -°:4%: iL 44W( $144_- L'. J, - um _r . (r 4. IWÍ-"f riu. #Híí - Irã 'í H¡ ? H 551_ 'lt (› ? MJ 54 “kiwi '4"4"1L1l ? H *E54* . ri - Hà: híIhJ ? m-15h"r14'¡íI'r'-J ? íí-'úíil ? (45 (NW z S' ((4441 'lí-Hz 4*¡ V¡ P154 : '45 '4". '4,l4'4¡ -íj-Lkí? " «4 . hm ~"4'. 'I*I'›JJ: ': 4"¡ I-'al Hi4 HH? ? u" I*'I'I'~J M5!? ("E 51( H- ! KHE Wi M' si¡ Í _<n " V _ . I- 1 t. ; ° ' A o_- VÀÕ n' à 4/4 31715.31- lí¡ f* SÍ' / r (HJ " 447.' *LH Ji' '21 ? Jví u '_', 1-12 (4 Í' - (94 (TUI) W¡ P -IJ NFL' (Iii-à. I" (1277 42'; IL- LÍLJÉ fl' ll 7o' L “I 'Í-L Ú' '31 - "Í ¡“4'4'*; "i3. HJ' "a", ii ? $151 V' 51'. "w 3711"¡ 1111511:! '(1134 I 5-'3 'UM V¡ - ÍJTIÉJ “54444 É? 1~ NJ 54:51': N: /. 'L'~.4'À'J ff'. 'rã-rw 7.¡ 'r', - ' _mm44mm 4çhn 7 '4uuw44m“~ vemwüünwl É 49 -3 4¡ m¡ ___ RVJTHKQMVI? ' ü _a 4' _ * Í ___ F 4 " ' " * “' * x_ á 4-' l r ¡- t' 'n' 144' 4 ¡ (M4144 . gm . 4 4 M 1 E "* É ' “ ' _ 4 51” k / x 2 : e ! A- ° -~ . , . x mwmmunmammñmnw #WMNM! “MMWw% w m; mutmwn4mwmm% <"«›I': z'*é= ;r°°44*'» '~:4--4~_. :_ ~ 'm 15f~'>"Í"J¡'4I~'. 14v¡ ' J. 1444.1401. : m -íaneil 'ir 4:. .4III n. .#3410111 w. M1441; (alí “l 93
 58. 58. " 11111 "rm 11:1 1981 '11'- @1111-1 "mv 11'11"41 a A 111 1' 1: 11'. : x « 4;* '/15 133.111 1981 11:- 11 11 "J" 1"1'Â71“'É'1'1 11188 115-1141" 7? 961-1395" P115( 111' à I'l"-J 11.2 S: 11:13 . 111111 1111.11- 1' 1:1: Hi « f? 'fa' 111/12-.1-;112 11 131-111-111112711: J'- 198.0 ? lili/ HL 1'§'lE2J~ 111: ? #11111111 írâcfaíílj. 1.1190 41% . í/; âík 17s: 111431.: 111.11 911. 11191 "Iãiíáík 1' « 111912 ffr' »sífil- 15i1_í11I1:-7'f: '1i'í1'11.IJ W111 1:11 1111 11113113- '; > Jülíkíi-“íí/ íiu 12K 113-115 44111 -4'-j 1992 1I"->1Í“1-'&111S11'1'J^III: -?H'14JJQ§J@Z>~ 911 -1111- (1-: °°í'lE "1'1'-J 511)! 1111211:: :'21: : $111 1' H '1 1991 if' 11 F1 12 F] 1
 59. 59. :: mm 111115 111.31¡13'1=. J°Il4<1"8i¡. ?fz ! R$155 C1; 411.11 11'. ?11'l1'1'1'.1<1.3r› 11111411'. 1-11-:151: I'.1l| ck"F= .. Ff1liffak1a1l 11.1:12;~111. II 4411311 w111¡11111'1:1a1¡.19os› 414111111111115 1E1.1I1."1Fâ.1s17s1 41-'- 1111x1211 '71 (15 I~'II1): H1<| ?$'151' 91-'- I: 11:14: 1t1r-111111-1›.1111111 1' 111m1¡ 11111111112 dt 11111111111. 1932 1111121611142' 11111111111-1111111212 - 621111111413111 12113111141 1551151' Iàtñhfzvd 11:. 1111-1111'. (15 4-: 19:11:11 91 121131111111151111111111 111. 11-111: z 111: 1P -)1~ r 114 1511 2: 11111121111.. 11:' 1111 $111' 2111111 11 . . 111-'11101111111151111211113111&11111111111111111 11111111111111111151 - 41111113111111111111111 - 1:6:: @111111-11111111111112211111111111111 - 1113111111111/ 1111111111111 - (E1412: 3111111311331 - 111111211111114'. 1125111111111111171 ~ 1111121311-11121121/«1111111111111 - É? 11 x: 1111 111111111111231( - 1112610* 11111-&9112111 11.1111:za<¡11m«1r1111:1~-1»mam 12-1/1116119131/ 111111111411111; 1-11 511112111111111 lç-»Mfíi 1121 m/ Uñ 141 2 '111011111111:1191521141013111011113H12"?4:": 1 -1211111111111111541111111 '111141110111 112 11;* 47' 111.1» m": 111111111111111-/1111211111111 - 11111113111 '1111-11111112. (111 “': .1í11›|1=1111i1, C111( 11 1111111: 11115 11n1.'111:1115.11'. b' 1~3.s.7.9~11.11.17.2o~ 211. 23. 28. 3-1 '~ 21.7. 11 )/ UnÍ1¡11UlUpruss ( 39 )/ J() 1;i; !11r11¡"151.›1¡u: é(l2.18.211/11¡ 111a1=1xw11g1g1111m 1311111111111 14161/1111 11-111 1'-<1›/ i11¡$ã1t1?t'1141|~t. - 95
 60. 60. (Ê) zfñã$178ã (É. ) (1991) Masahiro Chatani All rights reserved First published in Japan In (1991 )by Kodansha Ltd. Tokyo Chinese version published by Popular Tribune Publishing House under Iicence from Kodansha Ltd. , C61 (1991 RÉRFJHÍ 821113113¡ W353i# 11.1991 51351551715¡ Úttliiüí th ííiíüibtãillffãtüiifííttiiiiãiflféñí E= HZEHÉÉÊÉWIP>ÊSIÊ iiüêbiíñíiv( B >? E<2in°_#$? ›ñ7íii= -E211=íi~i. ~J1:›; ›;=2$1ã'th›ií#i.1995.5 151m 7-80080-160-8 1 ¡ _(Dâ§. ..u§)m. ..1'; i.m. .. í-íííítf-fiiñz- E 719 N . 1538. 2 . ,. ›""1'. _~" . f v2 ã$= o1-9s¡-Qg5r§ 1 . '~ 1 zri-'íniziviitêzkgíf-zzñ «Jtrg-; mmrxmr 1** , Ee 1 m? ! Jmxateismw ': §çr1_1s11_«. ~.§;3/ emxe4aê= tsrxa›: ._; _ffà; ~' -X- 7117x1092 151171: 551151: .111191 199a tr. : ms; 1 m¡ 1995.tr5.n74§1u(1:11m1j 5113514-1111111111113 J'l8 &ffrxmsof;
 61. 61. 9 iSBN 7-80080-160-'8 i! ! ll E 1 1 111 1 7 l 1 111¡ 87800 'somou' > 'Atz

×