O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

07.siêu âm ống tiêu hóa

2.354 visualizações

Publicada em

07.siêu âm ống tiêu hóa

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

07.siêu âm ống tiêu hóa

 1. 1. SIEÂU AÂM OÁNG TIEÂU HOÙA VOÕ TAÁN ÑÖÙC Bộ môn chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược TPHCM Email: duc.vt@umc.edu.vn
 2. 2. Ñaëc ñieåm chung  * SA + Xquang: löïa choïn ñaàu tieân: BUÏNG!!!  * Khoâng quan saùt toaøn boä OTH treân SA do hôi trong loøng, OTH daøi vaø gaäp khuùc  * Khaûo saùt OTH ngaû thaønh buïng hay noäi soi loøng ruoät (thöïc quaûn-daï daøy, haäu moân-tröïc traøng)  * Phaùt hieän beänh lyù döïa chuû yeáu treân nhöõng bieán ñoåi cuûa beà daøy thaønh ruoät vaø khaåu kính: u, vieâm, taéc ngheõn…
 3. 3. Nhaéc laïi giaûi phaãu hoïc  Ruoät laø 1 oáng roãng lieân tuïc goàm 4 lôùp ñoàng taâm, coù theå thaáy ñöôïc / SA 3-5 lôùp:  1. Nieâm maïc (bieåu moâ, lamina propria: phaûn aâm daøy vaø cô nieâm: phaûn aâm keùm).  2. Döôùi nieâm: phaûn aâm daøy.  3. Cô (trong voøng, ngoaøi doïc): phaûn aâm keùm  4. Thanh maïc: phaûn aâm daøy.
 4. 4. Nhaéc laïi giaûi phaãu hoïc
 5. 5. Nhaéc laïi giaûi phaãu hoïc  Ñoä daøy bình thöôøng: ruoät < 2mm; daï daøy < 5-6 mm  Ñöôøng kính bình thöôøng: R. non < 2,5cm; R.giaø < 5 cm, thay ñoåi tuøy traïng thaùi chaát chöùa loøng ruoät
 6. 6. Nhaéc laïi giaûi phaãu hoïc SA ngaû buïng, tuøy ñoä phaân giaûi vaø tình traïng ruoät, coù theå thaáy vaø caàn ñaùnh giaù:  1. Loøng ruoät: dòch vaø khí, coù chuyeån ñoäng  2. Thaønh ruoät: 3 - 5 lôùp.  3. Ñöôøng kính  4.Tính meàm maïi  5. Nhu ñoäng  6. Töôùi maùu ruoät  7. Maïc treo, bôøm môõ, maïch maùu, haïch, laân caän…
 7. 7. Hình aûnh beänh hoïc thaønh ruoät / SA  * Hình bia (target, cocard) ñoái xöùng hay hình giaû thaän (pseudokidney): daøy thaønh ñoàng taâm  trung taâm p/a maïnh do hôi trong loøng ruoät vaø/hay loeùt – voøng p/a keùm noåi baät bao quanh laø thaønh ruoät daøy beänh lyù.  * Hình bia khoâng ñoái xöùng: khoái töø loøng ruoät, thaønh ruoät hay ngoaøi thaønh  oå loeùt chöùa khí  p/a maïnh + ringdown  Trung taâm p/a maïnh (loøng: dòch + khí): chuyeån ñoäng (+)
 8. 8. Hình aûnh beänh hoïc thaønh ruoät 1. Khối trong lòng 2. Giả thận 3. Khối phát triển ra ngoài thành
 9. 9. Kyõ thuaät  * Nhòn ñoùi (giaûm hôi vaø thöùc aên)  * Ñaàu doø:  Cong 3.5 – 5 MHz: khaûo saùt toång quaùt,  Thaúng 5 – 10 MHz (Doppler): khu truù toån thöông  * Uoáng nöôùc / thuït nöôùc, tröôùc vaø sau tieåu  * Kyõ thuaät eùp ñaàu doø:  Tính xeïp: bình thöôøng OTH xeïp khi eùp  Ñau: bình thöôøng khoâng ñau khi eùp nheï nhaøng, töø töø.  * Thay ñoåi tö theá beänh nhaân
 10. 10. Kyõ thuaät
 11. 11. Nhaän dieän caáu truùc OTH  * Thöïc quaûn –taâm vò: hình target hay maét boø ôû loå taâm vò treân cô hoaønh (T), tröôùc traùi coät soáng, ÑMCB vaø ngay sau gan (T), phía treân laø buoàng tim.  * Daï daøy-haønh taù traøng: deã quan saùt khi uoáng nhieàu nöôùc:  Phình vò & thaân vò thöôøng coù daïng tuùi dòch lôùn, deã nhaàm laãn oå tuï dòch döôùi hoaønh (T). Phaân bieät = luoàng dòch chuyeån ñoäng khi nuoát  Phaàn ngang & hang vò thöôøng xeïp khi naèm ngöûa  Moân vò & haønh taù traøng: deã thaáy khi ñaày dòch & naèm nghieâng (P), coù nhu ñoäng.
 12. 12. Thöïc quaûn coå
 13. 13. Thöïc quaûn ñoaïn cuoái – taâm vò
 14. 14. Daï daøy – taù traøng
 15. 15. Nhaän dieän caáu truùc OTH  * Ruoät non: thöôøng chæ quan saùt töøng ñoaïn & khoâng xaùc ñònh ñöôïc vò trí tröø ñoaïn cuoái hoài traøng choå caém vaøo manh traøng. Tuøy traïng thaùi:  + Xeïp hoaøn toaøn: thaáy roõ 2 thaønh vôùi lôùp dòch nhaøy moûng ôû trung taâm.  + Coù chöùa dòch tieâu hoaù laãn khí vaø nhu ñoäng.  + Hôi coù töøng maûng daøi, voâ ñònh hình.  + Neáp nieâm maïc voøng ñoàng taâm, moûng vaø nhaët (ruoät caêng öù dòch)
 16. 16. Ruoät thöøa
 17. 17. Nhaän dieän caáu truùc OTH  * Ñaïi traøng: queùt ngang vaø doïc theo khung ÑT, ñi töø manh traøng  tröïc traøng:  + Nhieàu phaân – hôi, ít nhu ñoäng: hôi xeáp thaønh ngaán (buùi - haustra) ôû ngoaïi vi oå buïng (ñaëc tröng treân maët caét doïc).  + Neáp van hình baùn nguyeät, thöa thôùt (thaáy ñöôïc neáu coù öù ñoïng)
 18. 18. ÑT Sigma - Tröïc traøng
 19. 19. U AÙC TÍNH ADENOCARCINOMA  * Thöôøng gaëp ôû ñaïi traøng, daï daøy, hieám ôû RN  * SA:  Khoâng thaáy ñöôïc ôû möùc ñoä nieâm maïc  Target ñoàng taâm hay khoâng ñoàng taâm, hình giaû thaän.  Khí / oå loeùt cuûa u xuøi  oå sinh aâm daïng thaúng + aûnh giaû ringdown  Giaõn, öù ñoïng treân doøng neáu coù gaây taéc hay baùn taéc (taêng hay giaûm nhu ñoäng tuøy giai ñoaïn)  Xaâm laán tröïc tieáp, haïch vuøng phì ñaïi, di caên gan, buoàng tröùng (u Krukenberg), xoang phuùc maïc…
 20. 20. U AÙC TÍNH: ADENOCARCINOMA Pseudokidney / tâm vị-TQ Lõi táo / ĐT ngang U trong lòng / thân vị
 21. 21. U hoại tử + hạch phì đại Dày thành, mất ctrúc lớp: K thể thâm nhiễm và thâm nhiễm mỡ mạc treo
 22. 22. U AÙC TÍNH GIST - u cô trôn  U cô trôn (leiomyosarcoma) thöôøng laø khoái phaûn aâm keùm, phaùt trieån trong thaønh, daøy thaønh khoâng caân xöùng. U thöôøng lôùn coù nhieàu hoác nang beân trong do hoaïi töû, xuaát huyeát. Coù khi keøm loeùt. Leiomyoma phát triển ngoài thành DD
 23. 23. Leiomyosarcoma DD GIST ở RN & DD
 24. 24. U AÙC TÍNH lymphoma 3 dạng: * daïng noát hay polyp: noát nhoû echo keùm ôû döôùi nieâm * daïng loeùt gioáng carcinoma: target + loeùt * daïng thaâm nhieãm, xaâm laán maïc treo vaø haïch laân caän
 25. 25. U AÙC TÍNH: di caên töø u melanoma, K phoåi, K vuù… di caên vaøo (theo thöù töï) daï daøy, ruoät non, ñaïi traøng: khoái nhoû hay lôùn, echo keùm, naèm trong lôùp döôùi nieâm coù khuynh höôùng taïo loeùt. Thöôøng keøm di caên oå buïng (dòch), maïc noái, phuùc maïc… Melanoma ác tính di căn RN Di căn xoang PM: nốt + ascite
 26. 26. BEÄNH LYÙ VIEÂM – NHIEÃM TRUØNG  Beänh CROHN: hieám gaëp ôû VN. Xaûy ra ôû hoài traøng vaø toaøn boä khung ñaïi traøng ñeán haäu moân.  Daáu hieäu kinh ñieån:  Daøy thaønh OTH (target hay giaû thaän), töøng ñoaïn (vaøi mm ñeán nhieàu cm)  chít heïp (keøm daáu taéc hay baùn taéc ruoät)  Môõ maïc treo tröôøn leân bôø ruoät beänh  quaàng sinh aâm ñoàng nhaát ôû bôø maïc treo.  Sung huyeát thaønh ruoät (doppler)  Haïch maïc treo phì ñaïi, bieán ñoåi nieâm maïc ruoät.  Bieán chöùng:  Khoái vieâm nhieãm hay aùp xe  Roø  Taéc ruoät, thuûng, xuaát huyeát, vieâm ruoät thöøa…
 27. 27. BEÄNH LYÙ VIEÂM – NHIEÃM TRUØNG Thành dày mạnh, phù nề, hẹp lòng Mất c.trúc lớpcủa thành, hẹp lòng Biến đổi mỡ lớp dưới niêm
 28. 28. BEÄNH LYÙ VIEÂM – NHIEÃM TRUØNG Mỡ trườn ở đoạn cuối hồi tràng / Crohn
 29. 29. Thâm nhiễm mỡ mạc treo ĐT sigma / Crohn Hạch mạc treo phì đại
 30. 30. Thủng gây viêm tấy khu trú
 31. 31. BEÄNH LYÙ VIEÂM – NHIEÃM TRUØNG • * Vieâm haïch maïc treo vaø vieâm hoài traøng caáp: thöôøng do Y.enterolitica vaø Campylobacter jejuni: ñau HC (P), soát, haïch maïc treo phì ñaïi vaø daøy thaønh hoài traøng ñoaïn cuoái. • * Vieâm manh traøng vaø vieâm ñaïi traøng do lao vaø Cytomegalovirus: daøy thaønh ñaïi traøng ñoàng taâm, töôøng keøm loeùt vaø thuûng neáu do virus. Lao thöôøng khoù phaân bieät vôùi carcinoma vaø thöôøng keøm haïch. • * Vieâm ñaïi traøng giaû maïc:thöôøng do Clostridium difficile. Beänh caûnh: soát, ñau buïng, tieâu chaûy. SA: thaønh ruoät daøy noåi baät lan toûa, hình muùi roõ reät, lôùp döôùi nieâm daøy khoâng ñoàng nhaát, nieâm maïc aùp saùt thöïc söï vaøo nhau.
 32. 32. BEÄNH LYÙ VIEÂM – NHIEÃM TRUØNG Viêm đại tràng giả mạc
 33. 33. Viêm manh tràng
 34. 34. Beänh lyù buïng caáp  Buïng caáp ngoaïi khoa  Hình aûnh: X quang, Sieâu aâm, CT scan  SA:  - Khí töï do trong oå buïng: maët phaûn aâm maïnh + ringdown, toát nhaát quan saùt döôùi hoaønh (P).  khoù nhaän dieän vì deã nhaàm hôi trong ruoät non  - Dòch töï do trong oå buïng  - Vieâm moâ môõ caïnh ruoät: khoái p/a daøy  - Daáu aán ñau khu truù baèng ñaàu doø SA  - Haïch maïc treo phì ñaïi.
 35. 35. Beänh lyù buïng caáp Hơi tự do dưới hoành Hơi trong ổ ápxe giữa các quai ruột
 36. 36. Hơi trong thành ruột
 37. 37. Beänh lyù buïng caáp VIEÂM RUOÄT THÖØA  Ñoä chính xaùc: 70% - 95%.  Daáu hieäu SA cuûa VRT caáp khoâng bieán chöùng:  Caáu truùc OTH coù ñaàu taän, khoâng nhu ñoäng.  Moïc töø ñaùy manh traøng  Ñöôøng kính > 6mm  Aán khoâng xeïp  Ñau (Mc Burney sieâu aâm döông tính) Ñaëc ñieåm hoå trôï: - Vieâm môõ quanh ruoät - Dòch quanh manh traøng - Soûi phaân trong loøng RT
 38. 38. Beänh lyù buïng caáp VIEÂM RUOÄT THÖØA  Daáu hieäu SA cuûa VRT caáp coù b/chöùng thuûng gaây VPM khu truù hay toaøn theå, aùp xe…  (caàn theâm yeáu toá thôøi gian vaø t/c buïng ñeå keát luaän)  - oå tuï dòch khu truù quanh manh traøng  - oå aùp xe (coù voû bao roõ reät, daïng caàu)  - Daøy môõ quanh manh traøng  - Maát lôùp döôùi nieâm voøng theo chu vi  - Dòch töï do thaáy ñöôïc ngoaøi HC (P) + p/öù buïng toaøn theå  VPM toaøn theå
 39. 39. Beänh lyù buïng caáp VIEÂM TUÙI THÖØA  Ít gaëp ôû ngöôøi VN, thöôøng tuùi thöøa ñaïi traøng.  Sieâu aâm:  - Thaønh ruoät daøy ñoàng taâm töøng ñoaïn  - Tuùi thöøa vieâm coù p/a taêng trong thaønh coù khi coù ringdown  - Vieâm moâ môõ quanh ñaïi traøng  - AÙp xe hay roø
 40. 40. Beänh lyù buïng caáp: VIEÂM TUÙI THÖØA
 41. 41. Viêm túi thừa ĐT sigma
 42. 42. Nhồi máu mạc nối
 43. 43. Beänh lyù buïng caáp TAÉC RUOÄT CÔ HOÏC  Caùc daïng ñaëc bieät:  - Taéc ruoät quai kín: quai ruoät giaõn to coù hình chöõ U hay chöõ C, thaønh daøy, khoâng coù khí beân trong.  - Loàng ruoät: Hình nhieàu voøng ñoàng taâm / caét ngang. Khoái loàng nhieàu lôùp / caét doïc.  - Lieät ruoät cô naêng: nhieàu quai ruoät giaõn to, öù ñoïng, naèm yeân tónh hay giaûm nhu ñoäng.
 44. 44. TAÉC RUOÄT CÔ HOÏC
 45. 45. TAÉC RUOÄT QUAI KÍN
 46. 46. LOÀNG RUOÄT
 47. 47. Beänh lyù khaùc  Thieáu maùu ruoät cuïc boä: daøy thaønh +/- hôi / thaønh  Nang ruoät ñoâi: nang trong buïng khoâng gaùn ñöôïc  Mucocele ruoät thöøa: nang to daïng thoi /HC(P).  Maùu tuï thaønh ruoät thöôøng gaëp sau chaán thöông: daøy thaønh ruoät lan toûa hay khu truù.  Loeùt tieâu hoùa: oå p/a maïnh + ringdown  Bezoars: khoái trong loøng +/- boùng löng & thöôøng gaây taéc ruoät cô hoïc…
 48. 48. Phù nề thành ruột do viêm mạch máu, thiếu máu nuôi
 49. 49. Nang mạc treo Nang ruột đôi trước xương cùng
 50. 50. Mucocele ruột thừa
 51. 51. Loét dạ dày
 52. 52. SA lòng trực tràng - ống hậu môn Thành trực tràng Đánh giá giai đoạn ung thư T1 T2 T3 T4
 53. 53. T1 T2 T3 Di căn tới thành trực tràng
 54. 54. GIST trực tràng
 55. 55. Ống hậu môn  ống hậu môn  bình thường  Rò hậu môn  – âm đạo
 56. 56.  Nhiễm trùng hậu môn – quanh hậu môn

×