O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nhiễm trùng bệnh viện

792 visualizações

Publicada em

Nhiễm trùng bệnh viện

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

Nhiễm trùng bệnh viện

 1. 1. Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/Y_online.html
 2. 2. NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN & ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH
 3. 3. Beänh vieän & nhieãm truøng beänh vieän Nhieãm truøng coäng ñoàng,Nhieãm truøng beänhvieän Y teá theá giôùi vôùi nhieãm truøng beänh vieän Y teá VN vôùi chöông trình kieåm soaùt NTBV vaø söï khaùng thu6oùc cuûa VK
 4. 4. ÑÒNH NGHÓA • Nhieãm truøng beänh vieän : (Hospital infection hay Nosocomial infection ) : nhieãm truøng maéc phaûi trong thôøi gian naèm beänh vieän • Xaûy ra trong 48-72 giôø sau khi nhaäp vieän vaø trong voøng 10 ngaøy sau khi beänh nhaân xuaát vieän
 5. 5. BEÄNH LAØM TAÊNG CHI PHÍ & COÙ THEÅ NGAÊN NGÖØA • 1850, Semmelweiss : tyû leä töû vong cuûa saûn phuï : 8,3% 2,3% do taùc duïng cuûa röûa tay • Nghieân cöùu môû roäng taïi Myõ : chi phí tröïc tieáp : 1 tyû 4,5 tyû 15 tyû trong nhöõng naêm 90. 35 % caùc tröôøng hôïp laø coù theå ngaên ngöøa ñöôïc
 6. 6. NGUOÀN LAÂY NHIEÃM • Noäi sinh ( endogenous source) töø 1 oå vi khuaån ôû moät nôi khaùc treân chính cuøng cô theå ñoù • Ngoaïi sinh ( (exogenous source) : töø moät beänh nhaân khaùc hoaëc töø nhaân vieân y teá, töø moâi tröôøng beân ngoaøi hoaëc qua trung gian duïng cuï y teá
 7. 7. ÑÖÔØNG LAÂY NHIEÃM Khoâng khí Duïng cuï y teá Tay cuûa beänh nhaân, tay cuûa y taù, hoä lyù…
 8. 8. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG • Vi khuaån : soá löôïng, ñoäc tính, hoaït löïc • Kí chuû : möùc ñoä ñeà khaùng cuûa cô theå : treû nhoû, ngöôøi giaø ( beänh taät maéc phaûi, cung caáp maùu khoâng ñaày ñuû, naèm baát ñoäng laâu daøi…) , söû duïng thuoác giaûm MD, thuû thuaät y khoa xaâm laán…
 9. 9. YEÁU TOÁ NGUY CÔ • Tuoåi • Mieãn dòch • Caùc beänh ñang maéc • Caùc beänh nhieãm truøng • Thuoác ñieàu trò ñaëc hieäu • Chaán thöông
 10. 10. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP
 11. 11. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 1. NHIEÃM TRUØNG HUYEÁT : (Blood infection) • Yếu tố nội tại Tuổi Suy dinh dưỡng Dùng thuốc giảm miễn dịch Mất sự toàn vẹn của da
 12. 12. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 1. NHIEÃM TRUØNG HUYEÁT : (Blood infection) Yếu tố từ phía ñiều trị Đang mang caùc thiết bị y khoa Nằm tại trại ICU Nằm đñiều trị laâu daøi tại BV
 13. 13. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 1. NHIEÃM TRUØNG HUYEÁT : (Blood infection) • Tyû leä töû vong do NTH • 30-40% do tröïc khuaån Gram(-)& enterococci • 30% do S.aureus • 5-7% do Candida sp.
 14. 14. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 2. VIEÂM PHOÅI : (Pneumonia) Yeáu toá nguy cô : • Tuoåi cao • Beänh phoåi maõn • Giaûm tri giaùc • Naèm taïi traïi ICU • Duøng maùy thôû dung tích lôùn
 15. 15. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 2. VIEÂM PHOÅI : (Pneumonia) • Nguyeân nhaân : • 60% do VK Gram (-) • 15-20% do S.aureus • Haäu quaû : • Thôøi gian naèm vieän ñeán 8-9 ngaøy • Thôøi gian thôû maùy, thôøi gian naèm vieän gaáp 3 laàn • Tyû leä töû vong : 20-50%
 16. 16. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 3. NHIEÃM TRUØNG VEÁT THÖÔNG NGOAÏI KHOA (Surgical Site Infection) Yeáu toá nguy cô : oThôøi gian chôø moå oSöï coù maët cuûa caùc nhieãm truøng ñang coù oThôøi gian moå oBaûn chaát cuûa phaãu thuaät oSöï coù maët cuûa caùc vaät theå laï oTình traïng cuûa caùc moâ
 17. 17. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 3. NHIEÃM TRUØNG VEÁT THÖÔNG NGOAÏI KHOA (Surgical Site Infection) Nguyeân nhaân : • 50% VK Gram (-) • 19% S.aureus • 14% S. coagulase (-) • 12% enterococci • 11% VK khaùc • 35% VK Gram (-)
 18. 18. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 4. NHIEÃM TRUØNG TIEÅU (Urinary Tract Infection) Yeáu toá nguy cô : • Tuoåi giaø • Phuï nöõ • Coù maéc beänh naêng • Mang oáng thoâng tieåu
 19. 19. CAÙC NTBV THÖÔØNG GAËP 4. NHIEÃM TRUØNG TIEÅU (Urinary Tract Infection) Nguyeân nhaân : 59% VK Gram (-) 26% VK Gram (+) 13% Candida sp vaø caùc vi naám khaùc
 20. 20. HAÄU QUAÛ NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN Beänh naêng hôn töû vong  Thôøi gian naèm vieän chi phí Trôû thaønh nguoàn nhieãm taïi beänh vieän vaø coäng ñoàng  Söû duïng khaùng sinh nguy cô nhieãm ñoäc.  aùp löïc choïn loïc khaùng thuoác
 21. 21. CAÙC VI KHUẨN THƯỜNG GAÂY NTBV
 22. 22. TAÀN SUAÁT NTBV Söï huaán luyeän & thöïc haønh phoøng choáng nhieãm khuaån Chính saùch söû duïng khaùng sinh Hoaøn caûnh Trang thieát bò Söï nhaän bieát veà taàm quan troïng cuûa vaán ñeà
 23. 23. KIEÅM SOAÙT NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN vaø ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH • A/ Cơ chế xuất hiện & lan rộng của VK khaùng thuốc tại BV : Giới thiệu VK khaùng thuốc từ beân ngoaøi Do đñoät biến hoặc nhận gen khaùng thuốc Biểu hiện của một gen khaùng thuốc coù sẵn Chọn lọc khaùng thuốc của 1 tiểu quần thể vi khuẩn Gieo rắc vaø lan rộng trong bệnh viện
 24. 24. KIEÅM SOAÙT NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN vaø ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH • B/ Yeáu toá laøm taêng tính ñeà khaùng khaùng sinh trong moâi tröôøng BV: • 1. Taäp trung beänh nhaân naëng • 2. Suy giaûm mieãn dòch traàm troïng • 3. Söû duïng thieát bò &ø thuû thuaät y khoa môùi • 4. Taêng giôùi thieäu VK khaùng thuoác töø coäng ñoàng
 25. 25. KIEÅM SOAÙT NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN vaø ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH • 5. Hieåu bieát& thöïc haønh choáng nhieãm khuaån keùm • 6. Taêng söû duïng KS phoøng ngöøa • 7. Taêng ñieàu trò baèng ña KS hoaëc KS phoå roäng theo kinh nghieäm • 8. Söû duïng nhieàu KS/ 1 vuøng / 1 ñôn vò thôøi gian
 26. 26. KIEÅM SOAÙT NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN vaø ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH • C/ Muïc ñích : • Loaïi boû nguoàn nhieãm • Ngaên chaën ñöôøng lan truyeàn • Taêng cöôøng söùc ñeà khaùng
 27. 27. KIEÅM SOAÙT NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN vaø ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH • D/ Caùc bieän phaùp ñeà phoøng : • 1. Röûa tay • 2.Mang gaêng tay • 3. Ñuû phöông tieän chaêm soùc, lau chuøi, taåy ueá. Xöû lyù, vaän chuyeån vaø giaët ñoà khoâng cho phôi nhieãm vaø laây lan.
 28. 28. KIEÅM SOAÙT NHIEÃM TRUØNG BEÄNH VIEÄN vaø ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH • D/ Caùc bieän phaùp ñeà phoøng : • 4. Caån thaän khi söû duïng kim, dao moå, duïng cuï beùn nhoïn. Duøng khaåu trang& tuùi hoài söùc thay vì hoài söùc tröïc tieáp mieäng mieäng • 5. Xeáp caùc BN khoâng veä sinh hay tieâu tieåu khoâng kieåm soaùt vaøo phoøng rieâng • 6. Tieät truøng ñuùng möùc caùc vaät duïng duøng laïi nhö oáng noäi soi, oáng thoâng, oáng thôû…

×