O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Trao đổi trực tuyến tại:
http://www.mientayvn.com/Y_online.html
HOÙA HOÏC PROTID
MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
 Vieát coâng thöùc cuûa 20 acid amin thöôøng gaëp
trong phaân töû protein
 Trình baøy ñöôïc caùc tí...
PROTEIN LAØ GÌ?
 Protein laø ñaïi phaân töû polymer do caùc phaân
töû acid amin (monomer) noái vôùi nhau baèng
lieân keát...
PROTEIN
 Acid amin (-amino acid)
 Peptid
 Protein
PROTID
ACID AMIN – Caáu truùc
 Acid amin
* moät nhoùm amin (-NH2)
* moät nhoùm carboxyl (-COOH)
cuøng gaén vaøo carbon 
* moät ...
ACID AMIN – Caáu truùc
-Amino acid
ACID AMIN – Caáu truùc
 Trong thieân nhieân coù khoaûng 300 AA
 Trong protein/sinh vaät coù 20 AA
(ñoù laø caùc -amino ...
ACID AMIN – Ñoàng phaân
 Tröø glycin, taát caû AA
khaùc ñeàu coù carbon
baát ñoái
(Carbon  naèm ôû vò trí
trung taâm baá...
ACID AMIN – Ñoàng phaân
Trong protein chæ chöùa L--amino acid
ACID AMIN – Ñoàng phaân
D, L döïa vaøo D- vaø L- glyceraldehyd
(L: levorotatory; D: dextrorotatory)
ACID AMIN – Phaân loaïi
Döïa vaøo chuoãi beân (-R)
 Khoâng phaân cöïc
 Phaân cöïc vaø khoâng tích ñieän
 Phaân cöïc vaø...
ACID AMIN – Phaân loaïi
AA khoâng phaân cöïc – hydrophobic – water fearing
ACID AMIN – Phaân loaïi
AA khoâng phaân cöïc – hydrophobic – water
fearing
ACID AMIN – Phaân loaïi
AA phaân cöïc – khoâng tích ñieän
(chuoãi beân chöùa caùc nhoùm phaân cöïc khoù ion hoùa)
ACID AMIN – Phaân loaïi
AA phaân cöïc – khoâng tích ñieän
(chuoãi beân chöùa caùc nhoùm phaân cöïc khoù ion hoùa)
ACID AMIN – Phaân loaïi
AA phaân cöïc vaø tích ñieän aâm ôû pH cô theå
(chuoãi beân chöùa nhoùm carboxyl)
ACID AMIN – Phaân loaïi
AA phaân cöïc, tích ñieän döông ôû pH cô theå
(chuoãi beân chöùa nhoùm amin)
ACID AMIN – Phaân loaïi
Moät soá AA ñaëc bieät
• Hydroxylysine, hydroxyproline - collagen
• γ-Carboxyglutamate - prothromb...
ACID AMIN – Phaân loaïi
Vai troø cuûa (R) / AA trong chuoãi polypeptid
 Voøng imidazole (His, trong Hb, Mb)
 Chöùc –OH (...
ACID AMIN – Phaân loaïi
Vai troø cuûa caùc AA trong chuoãi polypeptid
 AA kî nöôùc khoâng töông taùc trong moâi tröôøng
n...
ACID AMIN – Ñieän tích
ÔÛ pH trung tính, AA ôû daïng löôõng cöïc
ACID AMIN – Tính chaát
ÔÛ pH trung tính (pH maùu: 7,4; pH noäi baøo: 7,1)
Dipolar (zwitterion)
ACID AMIN – Ñieän tích
R-COOH  R-COO- + H+
R-NH3
+  R-NH2 + H+
Theo quan nieäm Bronsted thì AA chöùa ít
nhaát 2 nhoùm ac...
ACID AMIN – Ñieän tích
ACID AMIN – Tính chaát
 Daïng ion hoùa cuûa AA thay ñoåi tuøy theo pH moâi
tröôøng  thay ñoåi [C] cuûa caùc daïng ion
 ...
ACID AMIN – Tính chaát
Taïi pH moâi tröôøng < pHi
AA hoaït ñoäng nhö base
R-CH-COO- R-CH-COOH
NH3
+ NH3
+
 Toàn taïi caû ...
ACID AMIN – Tính chaát
Taïi pH moâi tröôøng > pHi
AA hoaït ñoäng nhö acid
R-CH-COO- R-CH-COO-
NH3
+ NH2
 Toàn taïi caû 3 ...
Ñöôøng chuaån ñoä glycin 0,1M, 25oC
pK1 - COOH
pK2 - NH3
+
ACID AMIN – Tính pI
ACID AMIN – Tính chaát
Acid aspartic
A+  A+/-  A+/-/-  A-/-
pK1 pK2 pK3
Arginin
A+/+  A+/+/-  A+/-  A-
pK1 pK2 pK3
ACID AMIN – Tính chaát
Tính chaát vaät lyù
 Deã tan trong dung moâi phaân cöïc
Vò ngoït kieåu ñöôøng (natri glutamat: vò
ngoït kieåu ñaïm)
Pho...
Tính chaát vaät lyù
 Caùc acid amin khoâng haáp thu aùnh saùng nhìn
thaáy ñöôïc (khoâng maøu), vaø (tröø acid amin thôm
P...
Tính chaát vaät lyù
Tính chaát hoaù hoïc
PHAÛN ÖÙNG DO NHOÙM -NH2 VAØ -COOH
1. Phaûn öùng NINHYDRIN
2. PHAÛN ÖÙNG TAÏO LIEÂN KEÁT PEPTID
PEPTI
D
Teân: Acid glutamic - Glycin - Alanin - Lysin
Kí hieäu ba chöõ: Glu-Gly-Ala-Lys
Kí hieäu moät chöõ: EGAK
PEPTID - Caáu taïo
PEPTID
C
O
N
H
Lieân keát
PEPTID
AA1 AA2 AA3 AA4
(Baûn chaát laø LK amid)
PEPTID
 Vôùi n AA, coù n-1 lieân keát peptid
 Coù 2 ñaàu: N taän vaø C taän
 N taän ôû phía beân traùi - ñaàu chuoãi
 ...
PEPTID- tính chaát
 Phaân töû peptid coù:
 Nhoùm -amin töï do ôû ñaàu N taän
 Nhoùm -carboxyl töï do ôû ñaàu C taän
...
PEPTID- tính chaát
 Moãi phaân töû peptid coù moät pHi töông öùng
 pH moâi tröôøng > pHi : Peptid tích ñieän (-)
 pH mo...
PEPTID- tính chaát
-NH3
OH-
Cu++
Phöùc tím hoàngBiure
PEPTID- tính chaát
 Töông töï vôùi protein
 Peptid coù töø 3 AA (2 lieân keát peptid) thì phaûn öùng biuret (+)
PEPTID coù hoaït tính sinh hoïc
 Neuropeptid: Coùù maët ôû naõõo boää, aûnh höôûng leân
hoaït ñoäng cuûa TKTW, chuû yeáu ...
PEPTID coù hoaït tính sinh hoïc
Gramicidin S: Val-Orn-Leu-D.Phe-Pro
Pro-D.Phe-Leu-Orn-Val
taùc duïng treân vi khuaån Gram ...
PEPTID coù hoaït tính sinh hoïc
PROTEIN: Phaân loaïi
Nhieàu heä thoáng phaân loaïi do söï phöùc taïp veà
Caáu truùc - Tính chaát lyù hoùa – Chöùc naêng si...
PROTEIN: Phaân loaïi
PROTEIN: Phaân loaïi
Protein huyeát thanh: Albumin, globulin (1,2,,)
 Döïa vaøo tính chaát hoùa hoïc :
 Protein thua...
PROTEIN: Phaân loaïi
 Protein taïp (protein thuaàn + nhoùm ngoaïi)
 Nucleoprotein
 Cromoprotein
 Lipoprotein
 Glycopr...
PROTEIN-Lieân keát
 Baûn chaát laø LK amid (LK peptid hôi ngaén hôn LK ñôn khaùc).
 Tính chaát LK ñoâi moät phaàn, haïn ...
PROTEIN-Lieân keát peptid
 LK peptid khoâng quay
 Lieân keát  (-N-C) (Phi)
vaø  (-CO-C -) (Psi) quay
töï do
PROTEIN-Lieân keát peptid
 Chuoãi polypeptid ñöôïc coi laø coù nhieàu maët
phaúng, coù 2 goùc quay giöõa moãi maët phaúng
PROTEIN-Lieân keát peptid
Vì aûnh höôûng khoâng gian, Phi vaø Psi quay haïn cheá  taïo
caáu hình Trans > Cis  taïïo caáu...
PROTEIN-Lieân keát disulfid
 LK ñoàng hoùa trò giöõa 2 cystein treân 1 chuoãi hay 2
chuoãi khaùc nhau.
 Ñoùng vai troø q...
PROTEIN-Lieân keát Hydro
 Laø löïc huùt tónh ñieän giöõa H thöøa ñieän tích (+) vaø O
(hay N, Cl…) thöøa ñieän tích (-) t...
PROTEIN-Lieân keát ion
 Laø löïc huùt tónh ñieän giöõa nhoùm –COO- (Glu, Asp)
vôùi –NH3
+ (Lys, Arg), coøn goïi laø LK mu...
PROTEIN-
Töông taùc kò nöôùc giöõa caùc R
 Töông taùc giöõa caùc goác khoâng phaân cöïc beân trong
protein (lieân keát Va...
PROTEIN-Löïc Van de Waals
 Laø löïc töông taùc giöõa caùc nguyeân töû, phaân töû
 khoaûng caùch ngaén
 cöïc kyø yeáu
PROTEIN-Vai troø cuûa caùc LK
 Caùc AA noái vôùi nhau baèng lieân keát peptid taïo neân
chuoãi polypeptid.
 Trình töï ca...
PROTEIN-caáu truùc
 Vaøo nhöõng naêm 1950, Linus Pauling ñaët teân cho
nhöõng caáu truùc oâng tìm ra nhôø nhieãu xaï tia ...
PROTEIN-caáu truùc baäc 1
 Bieåu thò trình töï caùc AA trong chuoãi polypeptid
 Vò trí cuûa caùc cystein  khaû naêng ta...
PROTEIN-caáu truùc baäc 2
 Bieåu thò söï töông quan cuûa caùc AA gaàn nhau trong
chuoãi polypeptid
 Lieân keát hydro ñoù...
PROTEIN- xoaén 
 Caáu truùc hình roi, sôïi polypeptid xoaén quanh truïc
phaân töû taïo phaàn loõi, goác R cuûa AA nhoâ r...
PROTEIN-xoaén 
PROTEIN- xoaén 
PROTEIN- Laù gaáp 
 Chuoãi polypeptid traûi ra coù hình zigzag
 Chuoãi polypeptid keá beân cuøng chieàu: song song
 Ch...
PROTEIN- Laù gaáp 
Đối song Song song
PROTEIN- Laù gaáp 
PROTEIN- Laù gaáp 
A và B: đối song; B và C: song song
PROTEIN- Laù gaáp 
PROTEIN-Caáu truùc baäc 2 khaùc
 Caáu truùùc uoán : cho pheùp xoắn  vaøø laùù gaáp  saéép
xeáp
side-by-side (prolin va...
PROTEIN-Caáu truùc baäc 2 khaùc
 Xoaén collagen
chöùa nhieààu glycin, prolin
vaøø hydroxyprolin taïo
daïïng ba sôïi gắn v...
PROTEIN-caáu truùc baäc 3
Caáu truùc khoâng gian 3 chieàu trong 1 chuoãi PP.
Coù ñaëc ñieåm:
 Coù caùc caáu truùc baäc 2 ...
PROTEIN-caáu truùc baäc 3
PROTEIN-caáu truùc baäc 4
Coù töø 2 chuoãi polypeptid baäc 3 trôû leân, taïo
thaønh protein oligomer. Töøng chuoãi PP ñöô...
PROTEIN-caáu truùc baäc 4
Hemoglobin (Hb) goàm 4 tieåu ñôn
vò: 2 chuoãi , 2 chuoãi 
PROTEIN
 Chæ thay ñoåi 1 AA trong phaân töû protein daãn tôùi thay
ñoåi hoaït tính hay chöùc naêng cuûa protein ñoù.
 Th...
PROTEIN HC hình lieàm
PROTEIN-Tính chaát
Lyù tính
Protein/nöôùc taïo dd keo (1<d<100nm)
Khueách taùn trong dd chaäm
Khoâng qua ñöôïc maøng
ba...
PROTEIN-Tính chaát
AÙp duïng:
 Thaän nhaân taïo
 Thaåm phaân phuùc maïc
PROTEIN-Tính chaát
 Protein/nöôùc taïo aùp suaát (p) thaåm thaáu goïi p
keo
 P keo <30-40 mmHg nhöng quan troïng trong
v...
PROTEIN-Tính chaát
 Tính chaát acid-base
Gioáng AA vaø peptid, protein/ddòch toàn taïi caû 3
daïng ion P+/-, P+, P-. Tuøy...
PROTEIN-Tính chaát
 Ñieän di ñoà
Protein
huyeát
thanh
(serum)
Alb: pHi 4,6 – 5,2
Globulin: pHi 5,2- 6,8
PROTEIN-Tính chaát
 Ñieän di ñoà
PROTEIN-Tính chaát
 Ñieän di ñoà
PROTEIN-Tính chaát
 Hoaø tan vaø keát tuûa
Dd keo beàn vöõng nhôø
Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñoä hoøa tan
 pH
 Noàng ñoä...
PROTEIN-Tính chaát
ÖÙng duïng
Phöông phaùp dieâm tích: loaïi muoái khoûi dd protein
 Dung moâi: Alcol, ceton, amoni sulfa...
PROTEIN-Tính chaát
 Söï bieán tính cuûa protein
Protein Bieán tính
To, pH, chaát taåy
Acid maïnh, kim loaïi naëng…
 Caáu...
PROTEIN
-Tính chaát
Söï bieán tính thuaän nghòch
Trong moät soá ñieàu kieän nhaát
ñònh, protein bò bieán tính coù theå
tr...
PROTEIN-Tính chaát
 Söï bieán tính khoâng thuaän nghòch
khoâng trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu
Thí duï: Loøng traéng tröù...
Hóa học protid
Hóa học protid
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Hóa học protid

3.764 visualizações

Publicada em

Hóa học protid

Publicada em: Ciências
 • Login to see the comments

Hóa học protid

 1. 1. Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/Y_online.html
 2. 2. HOÙA HOÏC PROTID
 3. 3. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC  Vieát coâng thöùc cuûa 20 acid amin thöôøng gaëp trong phaân töû protein  Trình baøy ñöôïc caùc tính chaát cuûa acid amin: tính tích ñieän, tính chaát vaät lyù vaø hoaù hoïc  Neâu ñöôïc teân moät soá peptid coù chöùc naêng sinh hoïc  Trình baøy ñöôïc caùc lieân keát vaø caùc baäc caáu truùc cuûa protein  Trình baøy ñöôïc caùc tính chaát cuûa protein: khueách taùn, tích ñieän, hoaø tan vaø keát tuûa, bieán tính.
 4. 4. PROTEIN LAØ GÌ?  Protein laø ñaïi phaân töû polymer do caùc phaân töû acid amin (monomer) noái vôùi nhau baèng lieân keát peptid. Trình töï cuûa caùc acid amin do gen quyeát ñònh.  Protein coù nhieàu chöùc naêng theå hieän trong caùc vai troø: caáu truùc, xuùc taùc, vaän chuyeån, vaän ñoäng, dinh döôõng vaø döï tröõ, baûo veä, ñieàu hoøa … hoaït ñoäng cuûa cô theå.
 5. 5. PROTEIN  Acid amin (-amino acid)  Peptid  Protein PROTID
 6. 6. ACID AMIN – Caáu truùc  Acid amin * moät nhoùm amin (-NH2) * moät nhoùm carboxyl (-COOH) cuøng gaén vaøo carbon  * moät chuoãi beân (-R).  Acid amin ñöôïc veõ * - N ôû beân traùi * - C=O ôû beân phaûi Goác R
 7. 7. ACID AMIN – Caáu truùc -Amino acid
 8. 8. ACID AMIN – Caáu truùc  Trong thieân nhieân coù khoaûng 300 AA  Trong protein/sinh vaät coù 20 AA (ñoù laø caùc -amino acid)  Moät soá AA khoâng phaûi laø -amino acid: -alanin, -aminobutyric acid…
 9. 9. ACID AMIN – Ñoàng phaân  Tröø glycin, taát caû AA khaùc ñeàu coù carbon baát ñoái (Carbon  naèm ôû vò trí trung taâm baát ñoái )
 10. 10. ACID AMIN – Ñoàng phaân Trong protein chæ chöùa L--amino acid
 11. 11. ACID AMIN – Ñoàng phaân D, L döïa vaøo D- vaø L- glyceraldehyd (L: levorotatory; D: dextrorotatory)
 12. 12. ACID AMIN – Phaân loaïi Döïa vaøo chuoãi beân (-R)  Khoâng phaân cöïc  Phaân cöïc vaø khoâng tích ñieän  Phaân cöïc vaø tích ñieän
 13. 13. ACID AMIN – Phaân loaïi AA khoâng phaân cöïc – hydrophobic – water fearing
 14. 14. ACID AMIN – Phaân loaïi AA khoâng phaân cöïc – hydrophobic – water fearing
 15. 15. ACID AMIN – Phaân loaïi AA phaân cöïc – khoâng tích ñieän (chuoãi beân chöùa caùc nhoùm phaân cöïc khoù ion hoùa)
 16. 16. ACID AMIN – Phaân loaïi AA phaân cöïc – khoâng tích ñieän (chuoãi beân chöùa caùc nhoùm phaân cöïc khoù ion hoùa)
 17. 17. ACID AMIN – Phaân loaïi AA phaân cöïc vaø tích ñieän aâm ôû pH cô theå (chuoãi beân chöùa nhoùm carboxyl)
 18. 18. ACID AMIN – Phaân loaïi AA phaân cöïc, tích ñieän döông ôû pH cô theå (chuoãi beân chöùa nhoùm amin)
 19. 19. ACID AMIN – Phaân loaïi Moät soá AA ñaëc bieät • Hydroxylysine, hydroxyproline - collagen • γ-Carboxyglutamate - prothrombin • 3-Monoiodotyrosine, 3,5-diiodotyrosine, T3, T4 - hormon giaùp traïng vaø caùc tieàn chaát • Citrullin, ornithin - sinh toång hôïp ure
 20. 20. ACID AMIN – Phaân loaïi Vai troø cuûa (R) / AA trong chuoãi polypeptid  Voøng imidazole (His, trong Hb, Mb)  Chöùc –OH (Ser, Thr), –SH (Cys) Cysteine-SH + HS-Cysteine <-----> Cysteine-S-S-Cysteine –COO-, –NH3 + cuûa (R) caùc AA acid hay base… Ñoùng vai troø quan troïng trong hình thaønh caáu truùc, tham gia caùc nhoùm trung taâm hoaït ñoäng cuûa enzym
 21. 21. ACID AMIN – Phaân loaïi Vai troø cuûa caùc AA trong chuoãi polypeptid  AA kî nöôùc khoâng töông taùc trong moâi tröôøng nöôùc, chieám phaàn lôùn beà maët phía trong phaân töû protein. Loaïi naøy khoâng bò ion hoùa, khoâng taïo LK hydro.  AA öa nöôùc töông taùc vôùi moâi tröôøng nöôùc, taïo LK hydro vôùi nöôùc vaø chieám tæ leä lôùn ôû treân beà maët ngoaøi cuûa protein, hay coù maët ôû caùc trung taâm hoaït ñoäng cuûa enzym.
 22. 22. ACID AMIN – Ñieän tích ÔÛ pH trung tính, AA ôû daïng löôõng cöïc
 23. 23. ACID AMIN – Tính chaát ÔÛ pH trung tính (pH maùu: 7,4; pH noäi baøo: 7,1) Dipolar (zwitterion)
 24. 24. ACID AMIN – Ñieän tích R-COOH  R-COO- + H+ R-NH3 +  R-NH2 + H+ Theo quan nieäm Bronsted thì AA chöùa ít nhaát 2 nhoùm acid phaân ly yeáu  AA laø acid yeáu coù theå phaân ly nhieàu laàn
 25. 25. ACID AMIN – Ñieän tích
 26. 26. ACID AMIN – Tính chaát  Daïng ion hoùa cuûa AA thay ñoåi tuøy theo pH moâi tröôøng  thay ñoåi [C] cuûa caùc daïng ion  Taïi pH moâi tröôøng: o A+/- = MAX o A- = A+ = MIN o  ÑIEÄN TÍCH = 0 AA khoâng di chuyeån trong ñieän tröôøng pHi (isoelectric) (pH ñaúng ñieän)
 27. 27. ACID AMIN – Tính chaát Taïi pH moâi tröôøng < pHi AA hoaït ñoäng nhö base R-CH-COO- R-CH-COOH NH3 + NH3 +  Toàn taïi caû 3 daïng ion A+/-, A- , A+  Cation A+ chieám tæ leä nhieàu nhaát Trong ñieän tröôøng, AA chuyeån veà cöïc (-) H+
 28. 28. ACID AMIN – Tính chaát Taïi pH moâi tröôøng > pHi AA hoaït ñoäng nhö acid R-CH-COO- R-CH-COO- NH3 + NH2  Toàn taïi caû 3 daïng ion A+/-, A- , A+  Anion A- chieám tæ leä nhieàu nhaát Trong ñieän tröôøng, AA chuyeån veà cöïc (+) H+
 29. 29. Ñöôøng chuaån ñoä glycin 0,1M, 25oC pK1 - COOH pK2 - NH3 +
 30. 30. ACID AMIN – Tính pI
 31. 31. ACID AMIN – Tính chaát Acid aspartic A+  A+/-  A+/-/-  A-/- pK1 pK2 pK3 Arginin A+/+  A+/+/-  A+/-  A- pK1 pK2 pK3
 32. 32. ACID AMIN – Tính chaát
 33. 33. Tính chaát vaät lyù  Deã tan trong dung moâi phaân cöïc Vò ngoït kieåu ñöôøng (natri glutamat: vò ngoït kieåu ñaïm) Phoå haáp thuï:
 34. 34. Tính chaát vaät lyù  Caùc acid amin khoâng haáp thu aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc (khoâng maøu), vaø (tröø acid amin thôm Phe, Tyr, His vaø Trp) haáp thuï aùnh saùng ôû vuøng tia hoàng ngoaïi  Chæ Phe, Tyr, His vaø Trp haáp thuï ôû vuøng UV  Ño noàng ñoä AA toát nhaát ôû 280 nm  ÖÙng duïng: dd acid amin, nöôùc maém
 35. 35. Tính chaát vaät lyù
 36. 36. Tính chaát hoaù hoïc PHAÛN ÖÙNG DO NHOÙM -NH2 VAØ -COOH 1. Phaûn öùng NINHYDRIN
 37. 37. 2. PHAÛN ÖÙNG TAÏO LIEÂN KEÁT PEPTID
 38. 38. PEPTI D Teân: Acid glutamic - Glycin - Alanin - Lysin Kí hieäu ba chöõ: Glu-Gly-Ala-Lys Kí hieäu moät chöõ: EGAK
 39. 39. PEPTID - Caáu taïo
 40. 40. PEPTID C O N H Lieân keát PEPTID AA1 AA2 AA3 AA4 (Baûn chaát laø LK amid)
 41. 41. PEPTID  Vôùi n AA, coù n-1 lieân keát peptid  Coù 2 ñaàu: N taän vaø C taän  N taän ôû phía beân traùi - ñaàu chuoãi  C taän ôû phía beân phaûi - cuoái chuoãi  Teân goïi theo teân rieâng  Glutathion, glucagon, insulin, ACTH…
 42. 42. PEPTID- tính chaát  Phaân töû peptid coù:  Nhoùm -amin töï do ôû ñaàu N taän  Nhoùm -carboxyl töï do ôû ñaàu C taän  Boä khung: maïch lieân keát peptid  Chuoãi beân: caùc goác R cuûa caùùc AA Coù tính chaát löôõng tính gioáng AA
 43. 43. PEPTID- tính chaát  Moãi phaân töû peptid coù moät pHi töông öùng  pH moâi tröôøng > pHi : Peptid tích ñieän (-)  pH moâi tröôøng < pHi : Peptid tích ñieän (+)  Phaûn öùng nhaän bieát lieâân keát peptid (Biuret) OH-, Cu++ Phöùc tím hoàngBiure (-CO-NH- )
 44. 44. PEPTID- tính chaát -NH3 OH- Cu++ Phöùc tím hoàngBiure
 45. 45. PEPTID- tính chaát  Töông töï vôùi protein  Peptid coù töø 3 AA (2 lieân keát peptid) thì phaûn öùng biuret (+)
 46. 46. PEPTID coù hoaït tính sinh hoïc  Neuropeptid: Coùù maët ôû naõõo boää, aûnh höôûng leân hoaït ñoäng cuûa TKTW, chuû yeáu do tuyeáân yeâân vaø vuøøng döôùi ñoài. Enkephalin (5AA), endorphin (15AA); oxytocin… Hormon peptid: Insulin (51AA); glucagon (29AA); gastrin (16AA)… Peptid khaùng sinh: do vi khuaåån, naám taïïo ra; chöùa caû L vaøø D AA; chöùa moät soá AA khoâng coù trong protein
 47. 47. PEPTID coù hoaït tính sinh hoïc Gramicidin S: Val-Orn-Leu-D.Phe-Pro Pro-D.Phe-Leu-Orn-Val taùc duïng treân vi khuaån Gram (+), laøm hö maøøng phospholipid cuûa vi khuaån.  Peptid tham gia heä thoáng oxy hoaù-khöû Glutathion:  glutamyl-cystein-glycin 2 G-SH  2 G-S-S-G-2H +2H
 48. 48. PEPTID coù hoaït tính sinh hoïc
 49. 49. PROTEIN: Phaân loaïi Nhieàu heä thoáng phaân loaïi do söï phöùc taïp veà Caáu truùc - Tính chaát lyù hoùa – Chöùc naêng sinh hoïïc  Döïa vaøo tính hoøa tan: Alb (H2O); globulin (muoái loaõng)  Döïa vaøo hình daïng: Protein sôïi (collagen, elastin…); Protein caàu (enzym, alb, myoglobin)  Döïa vaøo chöùc naêng: Caáu truùc, vaän chuyeån, xuùùc taùùc…  Döïa vaøo tính chaát vaät lyù: phaân bieät caùc protein gaàn nhau LP (chylomicron, VLDL, LDL, HDL)
 50. 50. PROTEIN: Phaân loaïi
 51. 51. PROTEIN: Phaân loaïi Protein huyeát thanh: Albumin, globulin (1,2,,)  Döïa vaøo tính chaát hoùa hoïc :  Protein thuaàn: chæ chöùa caùc AA Albumin: pHi 4,6-4,7 – MW 35.000-70.000 Globulin: pHi 5,2-6,8 – MW 90.000-150.000 Histon: pHi 9-11, chöùa nhieàu AA base Keratin: MW >2trieäu – Chöùa nhieàu cystin Collagen: thuûy phaân taïo gelatin; MW 350.000
 52. 52. PROTEIN: Phaân loaïi  Protein taïp (protein thuaàn + nhoùm ngoaïi)  Nucleoprotein  Cromoprotein  Lipoprotein  Glycoprotein
 53. 53. PROTEIN-Lieân keát  Baûn chaát laø LK amid (LK peptid hôi ngaén hôn LK ñôn khaùc).  Tính chaát LK ñoâi moät phaàn, haïn cheá quay quanh LK peptid, neân 4 nguyeân töû –CO-NH- naèm treân cuøng moät maët phaúng Lieân keát peptid
 54. 54. PROTEIN-Lieân keát peptid  LK peptid khoâng quay  Lieân keát  (-N-C) (Phi) vaø  (-CO-C -) (Psi) quay töï do
 55. 55. PROTEIN-Lieân keát peptid  Chuoãi polypeptid ñöôïc coi laø coù nhieàu maët phaúng, coù 2 goùc quay giöõa moãi maët phaúng
 56. 56. PROTEIN-Lieân keát peptid Vì aûnh höôûng khoâng gian, Phi vaø Psi quay haïn cheá  taïo caáu hình Trans > Cis  taïïo caáu truùùc khoââng gian protein
 57. 57. PROTEIN-Lieân keát disulfid  LK ñoàng hoùa trò giöõa 2 cystein treân 1 chuoãi hay 2 chuoãi khaùc nhau.  Ñoùng vai troø quan troïng trong duy trì caáu truùc baäc III  Khi muoán phaân tích protein phaûi phaù vôõ LK naøy cystein cystein S S cystein cystein S S
 58. 58. PROTEIN-Lieân keát Hydro  Laø löïc huùt tónh ñieän giöõa H thöøa ñieän tích (+) vaø O (hay N, Cl…) thöøa ñieän tích (-) treân cuøng chuoãi hay caùc chuoãi khaùc nhau. Trong protein, soá löôïng LK hydro lôùn. 0xy H Quan troïng trong hình thaønh vaø duy trì caáu truùc baäc II
 59. 59. PROTEIN-Lieân keát ion  Laø löïc huùt tónh ñieän giöõa nhoùm –COO- (Glu, Asp) vôùi –NH3 + (Lys, Arg), coøn goïi laø LK muoái Glu Lys COO- NH3 +
 60. 60. PROTEIN- Töông taùc kò nöôùc giöõa caùc R  Töông taùc giöõa caùc goác khoâng phaân cöïc beân trong protein (lieân keát Van der WAAls): yeáu, khoâng laø lieân keát thöïc söï; quan troïng trong duy trì caáu truùc protein. alanin valin R R
 61. 61. PROTEIN-Löïc Van de Waals  Laø löïc töông taùc giöõa caùc nguyeân töû, phaân töû  khoaûng caùch ngaén  cöïc kyø yeáu
 62. 62. PROTEIN-Vai troø cuûa caùc LK  Caùc AA noái vôùi nhau baèng lieân keát peptid taïo neân chuoãi polypeptid.  Trình töï caùc AA laø moät daïng thoâng tin quyeát ñònh caáu truùc cuûa protein.  Caùc töông taùc khoâng hoùa trò (thuoäc goác R) ñoùng vai troø quan troïng trong caáu truùc cuûa protein.  Caùc AA lieân keát vôùi nhau baèng caùc lieân keát coù ñoä linh hoaït giôùi haïn ñeå taïo neân caáu truùc ñoäng hoïc 3 chieàu cuûa phaân töû protein.  Chính caáu truùc seõ quyeát ñònh chöùc naêng cuûa protein
 63. 63. PROTEIN-caáu truùc  Vaøo nhöõng naêm 1950, Linus Pauling ñaët teân cho nhöõng caáu truùc oâng tìm ra nhôø nhieãu xaï tia X laø xoaén alpha, laù gaáp beta.  Nay theâm moät soá caáu truùc khaùc nhö uoán beta, caáu truùc collagen…
 64. 64. PROTEIN-caáu truùc baäc 1  Bieåu thò trình töï caùc AA trong chuoãi polypeptid  Vò trí cuûa caùc cystein  khaû naêng taïo LK disulfid
 65. 65. PROTEIN-caáu truùc baäc 2  Bieåu thò söï töông quan cuûa caùc AA gaàn nhau trong chuoãi polypeptid  Lieân keát hydro ñoùng vai troø quan troïng  Ba daïng caáu truùc baäc 2 thöôøng hay gaëp  Xoaén  (Alpha helix)  Laù gaáp  (Beta-Pleated Sheet)  Caáu truùc uoán  ( turns)
 66. 66. PROTEIN- xoaén   Caáu truùc hình roi, sôïi polypeptid xoaén quanh truïc phaân töû taïo phaàn loõi, goác R cuûa AA nhoâ ra ngoaøi  Beàn vöõng nhôø LK hydro, moãi voøng xoaén coù 3,6 AA  Protein nhieàu xoaén  (Hb, Mb)  Protein ít xoaén  (Chymotrypsin)
 67. 67. PROTEIN-xoaén 
 68. 68. PROTEIN- xoaén 
 69. 69. PROTEIN- Laù gaáp   Chuoãi polypeptid traûi ra coù hình zigzag  Chuoãi polypeptid keá beân cuøng chieàu: song song  Chuoãi polypeptid keá beân khaùc chieàu: ñoái song  Cô caáu beàn laø do lieân keát hydro giöõa caùc chuoãi peptid baäc I xa nhau
 70. 70. PROTEIN- Laù gaáp 
 71. 71. Đối song Song song
 72. 72. PROTEIN- Laù gaáp 
 73. 73. PROTEIN- Laù gaáp  A và B: đối song; B và C: song song
 74. 74. PROTEIN- Laù gaáp 
 75. 75. PROTEIN-Caáu truùc baäc 2 khaùc  Caáu truùùc uoán : cho pheùp xoắn  vaøø laùù gaáp  saéép xeáp side-by-side (prolin vaøø glycin) 
 76. 76. PROTEIN-Caáu truùc baäc 2 khaùc  Xoaén collagen chöùa nhieààu glycin, prolin vaøø hydroxyprolin taïo daïïng ba sôïi gắn vôùi nhau nhôø LK hydro.
 77. 77. PROTEIN-caáu truùc baäc 3 Caáu truùc khoâng gian 3 chieàu trong 1 chuoãi PP. Coù ñaëc ñieåm:  Coù caùc caáu truùc baäc 2 gioáng hay khaùc nhau  Cuoän laïi taïo thaønh khoái ñaëc chaéc  LK disulfid ñoùng vai troø quan troïng trong duy trì caáu truùc naøy
 78. 78. PROTEIN-caáu truùc baäc 3
 79. 79. PROTEIN-caáu truùc baäc 4 Coù töø 2 chuoãi polypeptid baäc 3 trôû leân, taïo thaønh protein oligomer. Töøng chuoãi PP ñöôïc goïi laø protomer, monomer, döôùi (baùn, tieåu) ñôn vò. Caùc chuoãi PP lieân keát vôùi nhau qua caùc löïc khoâng ñoàng hoùa trò: lieân keát H vaø lieân keát tónh ñieän. MW cuûa haàu heát caùc protein baäc 4 >50.000 Da.
 80. 80. PROTEIN-caáu truùc baäc 4 Hemoglobin (Hb) goàm 4 tieåu ñôn vò: 2 chuoãi , 2 chuoãi 
 81. 81. PROTEIN  Chæ thay ñoåi 1 AA trong phaân töû protein daãn tôùi thay ñoåi hoaït tính hay chöùc naêng cuûa protein ñoù.  Thí duï: Thieáu maùu hoàng caàu lieàm (Sickle cell anemia) HbA: X-X-X-X-X-Glu (chuoãi ) HbS: X-X-X-X-X-Val (chuoãi ) laøm thay ñoåi hình daïng cuûa hoàng caàu töø hình dóa thaønh hình lieàm, giaûm tính ñaøn hoài vaø taêng khaû naêng vôõ hoàng caàu
 82. 82. PROTEIN HC hình lieàm
 83. 83. PROTEIN-Tính chaát Lyù tính Protein/nöôùc taïo dd keo (1<d<100nm) Khueách taùn trong dd chaäm Khoâng qua ñöôïc maøng baùn thaám Thaåm tích loaïi muoái
 84. 84. PROTEIN-Tính chaát AÙp duïng:  Thaän nhaân taïo  Thaåm phaân phuùc maïc
 85. 85. PROTEIN-Tính chaát  Protein/nöôùc taïo aùp suaát (p) thaåm thaáu goïi p keo  P keo <30-40 mmHg nhöng quan troïng trong vaän chuyeån nöôùc, chaát dinh döôõng vaø saûn phaåm chuyeån hoùa qua thaønh maïch Mao ÑM Mao TM Mao maïch ASTT> ASK ASTT < ASKASTT = ASK 40 28 16 40 90% 10% Baïch huyeát
 86. 86. PROTEIN-Tính chaát  Tính chaát acid-base Gioáng AA vaø peptid, protein/ddòch toàn taïi caû 3 daïng ion P+/-, P+, P-. Tuøy pH moâi tröôøng so vôùi pHi cuûa protein maø protein tích ñieän (+) hay (-)  ÖÙng duïng ñieän di protein (electrophoresis) NT: döïa tính chaát tích ñieän ôû pH mt  pHi di chuyeån trong ñieän tröôøng Ñieän tích Troïng löôïng Kích thöôùc…
 87. 87. PROTEIN-Tính chaát  Ñieän di ñoà Protein huyeát thanh (serum) Alb: pHi 4,6 – 5,2 Globulin: pHi 5,2- 6,8
 88. 88. PROTEIN-Tính chaát  Ñieän di ñoà
 89. 89. PROTEIN-Tính chaát  Ñieän di ñoà
 90. 90. PROTEIN-Tính chaát  Hoaø tan vaø keát tuûa Dd keo beàn vöõng nhôø Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñoä hoøa tan  pH  Noàng ñoä muoái : muoái trung tính Noàng ñoä muoái thaáp: taêng ñoä tan (salting in) Noàng ñoä muoái cao: giaûm ñoä tan, coù theå gaây tuûa protein (salting out) Lôùp aùo nöôùc (hydrat hoùa) Söï tích ñieän cuøng daáu pH = pHi: ñoä tan thaáp nhaát pH  pHi: ñoä tan gia taêng
 91. 91. PROTEIN-Tính chaát ÖÙng duïng Phöông phaùp dieâm tích: loaïi muoái khoûi dd protein  Dung moâi: Alcol, ceton, amoni sulfat giaûm ñoä tan  Nhieät ñoä: 0oC ñeán 40oC: ñoä tan taêng >40oC: ñoä tan giaûm, maát tính beàn vöõng Tuûa globulin: muoái amoni sulfat baùn baõo hoøa Tuûa albumin: muoái amoni sulfat baõo hoaø
 92. 92. PROTEIN-Tính chaát  Söï bieán tính cuûa protein Protein Bieán tính To, pH, chaát taåy Acid maïnh, kim loaïi naëng…  Caáu truùc bò ñaûo loän Chæ coøn lieân keát peptid Goác kî nöôùc (R) quay ra ngoaøi  Tính chaát ban ñaàu bò maát Ñoä tan giaûm, maát tính sinh khaùng nguyeân Maát hoaït tính sinh hoïc, deã tieâu hoùa
 93. 93. PROTEIN -Tính chaát Söï bieán tính thuaän nghòch Trong moät soá ñieàu kieän nhaát ñònh, protein bò bieán tính coù theå trôû laïi daïng ban ñaàu vôùi caáu truùc, tính chaát vaø chöùc naêng nguyeân thuûy Thí duï: ribonuclease
 94. 94. PROTEIN-Tính chaát  Söï bieán tính khoâng thuaän nghòch khoâng trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu Thí duï: Loøng traéng tröùng luoäc  ÖÙng duïng Chieát xuaát, tinh cheá protein (enzym) ñeà phoøng söï bieán tính (thao taùc to laïnh, ñaûm baûo pH…)

×