O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

A empresa e o seu contorno

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

A empresa e o seu contorno

 1. 1. A EMPRESA E O SEU CONTORNO
 2. 2. Concepto de EMPRESA <ul><li>Unidade económica de PRODUCCIÓN. </li></ul><ul><li>Entidade con personalidade xurídica propia. </li></ul><ul><li>Ente que integra distintos elementos organizados e dirixidos por un empresario para acadar uns obxetivos mediante a realización dunha actividade económica. </li></ul>
 3. 3. FUNCIONS DA EMPRESA. <ul><li>CREACIÓN DE VALOR. A partir de factores productivos, a empresa elabora bens o presta servizos a sociedade. </li></ul><ul><li>FUNCIÓN SOCIAL. A empresa xenera rendas de traballo (salarios) e beneficios ós propietarios. Ademais promove o avance tecnolóxico e a innovación. </li></ul>
 4. 4. OBXECTIVOS DA EMPRESA <ul><li>Máximo beneficio. </li></ul><ul><li>Crecemento. </li></ul><ul><li>Satisfacción dos clientes. </li></ul><ul><li>Calidade. </li></ul><ul><li>Supervivencia. </li></ul><ul><li>Obxetivos sociais ( respeto polo medio ambente, nivel de vida digno dos cidadáns ) </li></ul>
 5. 5. ELEMENTOS DA EMPRESA. <ul><li>ELEMENTOS HUMANS. </li></ul><ul><ul><li>Traballadores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresario. </li></ul></ul><ul><li>ELEMENTOS MATERIAIS. </li></ul><ul><ul><li>Recursos naturais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital físico (máquinas e ferramentas) </li></ul></ul><ul><li>ELEMENTOS INMATERIAIS. </li></ul><ul><ul><li>Imaxe corporativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Marca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructura organizativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiencia acumulada, saber hacer o know how. </li></ul></ul>
 6. 6. PROCESO PRODUCTIVO. <ul><li>Combinación dos elementos humans, materiais e inmateriais. </li></ul><ul><li>Procedemento mediante o cal se transforman as entradas ( imputs o factores productivos ) en salidas( outputs o produtos) empregando a tecnoloxía adecuada e grazas a labor organizativa dun empresario. </li></ul>
 7. 7. FACTORES PRODUTIVOS. <ul><li>RECURSOS NATURAIS. </li></ul><ul><li>TRABALLO. </li></ul><ul><li>CAPITAL. </li></ul>
 8. 8. RECURSOS NATURAIS <ul><li>Factores productivos que se extraen directamente da natureza sen transformación algunha por parte do home. </li></ul><ul><li>Poden ser RENOVABLES ou NON RENOVABLES. </li></ul>
 9. 9. RECURSOS RENOVABLES <ul><li>Non se agotan ca súa utilización , ou se rexeneran máis rápido ca súa tasa de utilización. </li></ul><ul><li>Bosques, auga, vento, peces, radiación solar, enerxía hidráulica, enerxía eólica, productos da agricultura. </li></ul>
 10. 10. RECURSOS NON RENOVABLES <ul><li>son recursos naturais que non poden ser producidos, cultivados, rexenerados ou reutilizados unha vez que son consumidos. </li></ul><ul><li>Petróleo, gas natural, minerais, metais, productos da gandería. </li></ul>
 11. 11. TRABALLO. <ul><li>Esforzo físico ou intelectual do ser humano na realización dunha actividade empresarial. </li></ul><ul><li>Este factor produtivo tamén se chama CAPITAL HUMANO. </li></ul>
 12. 12. CAPITAL ou BENS DE CAPITAL. <ul><li>CAPITAL FÍSICO: Conxunto de maquinaria, instalacións, ferramentas e demais elementos que se empregan para a realización dunha actividade empresarial. </li></ul><ul><li>CAPITAL FINANCEIRO: Recursos financeiros necesarios para financiar todos os proxectos de investimento que leva a cabo unha empresa. </li></ul>
 13. 13. PRODUTOS. <ul><li>BENS E SERVIZOS. </li></ul><ul><li>Segundo a súa función: PRODUTOS DE CONSUMO ( duradeiros ou perecedoiros) E PRODUTOS INDUSTRIAIS OU DE CAPITAL ( materias primas, compoñentes ou equipos de produción) </li></ul><ul><li>Segundo a súa fase de fabricación: PRODUTOS INTERMEDIOS E PRODUTOS FINAIS. </li></ul>
 14. 14. BENS E SERVIZOS <ul><li>Os BENS teñen un carácter tanxible, por exemplo un coche, unha casa, un libro. </li></ul><ul><li>Os SERVIZOS teñen unha natureza intanxible, por exemplo o servizo dun mestre ou dun doutor. </li></ul>
 15. 15. BENS DE CONSUMO e BENS DE CAPITAL. <ul><li>BENS DE CONSUMO. Poden ser perecedoiros ( alimentos ) ou duradeiros ( casa ). Satisfacen directamente as necesidades do consumidor final. </li></ul><ul><li>BENS DE CAPITAL. Permiten fabricar outros bens. Por exemplo: maquinaria, ferramentas de traballo, materias primas, diñeiro… </li></ul>
 16. 16. BENS INTERMEDIOS e BENS FINAIS. <ul><li>BENS INTERMEDIOS. Fáltalles algunha fase para seren considerados bens finais. Por exemplo: un chasis. </li></ul><ul><li>BENS FINAIS. Xa están rematados. Por exemplo: o coche. </li></ul>
 17. 17. O EMPRESARIO. <ul><li>PLANIFICA. </li></ul><ul><li>ORGANIZA. </li></ul><ul><li>CONTROLA. </li></ul><ul><ul><ul><li>Non debemos confundir os termos de empresario e propietario. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. O MERCADO. <ul><li>Está constituído polo conxunto de compradores e vendedores dun produto. </li></ul>
 19. 19. Tipos de mercado según O GRADO DE COMPETENCIA: <ul><li>MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA. </li></ul><ul><li>MONOPOLIO. </li></ul><ul><li>OLIGOPOLIO. </li></ul><ul><li>MERCADO DE COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA. </li></ul>
 20. 20. MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA <ul><li>Existen moitos compradores e vendedores que comercializan un produto homexéneo. </li></ul><ul><li>Exemplos: productos del sector primario (trigo…) </li></ul>
 21. 21. MONOPOLIO <ul><li>Existe unha única empresa que opera no mercado. </li></ul><ul><li>Exemplos: empresa propietaria dunha patente, RENFE, AENA. </li></ul>
 22. 22. OLIGOPOLIO <ul><li>Existen poucas empresas que prestan un produto homoxéneo. </li></ul><ul><li>Exemplo: empresas de telefonía. </li></ul>
 23. 23. MERCADO DE COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA. <ul><li>Multiplicidade de vendedores que comercializan produtos diferenciados por factores como a marca, modelo o diseño. </li></ul><ul><li>Exemplo: fabricantes de automóviles. </li></ul>
 24. 24. SEGMENTO DE MERCADO. <ul><li>Conxunto de compradores de características homoxéneas que demanda un determinado produto. </li></ul><ul><li>CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN: idade, sexo, zona de residencia, tipo de familia, nivel de ingresos, nivel cultural… </li></ul><ul><li>Normalmente as empresas fan unha segmentación multicriterio. </li></ul>
 25. 25. TAMAÑO DE MERCADO. <ul><li>Cantidade de unidades que se venden dun mesmo produto, durante un período determinado, nunha zona concreta, polo conxunto de empresas que o comercializan. </li></ul><ul><li>TAMAÑO DE MERCADO = Suma das unidades vendidas por todas as empresas do mercado. </li></ul>
 26. 26. COTA DE MERCADO dunha empresa. <ul><li>Cota de mercado = </li></ul>Unidades vendidas pola empresa A Tamaño do mercado X 100
 27. 27. NORMATIVA LEGAL que afecta ás empresas . <ul><li>NORMAS LABORAIS. </li></ul><ul><li>NORMAS CONTABLES. </li></ul><ul><li>NORMAS SOBRE A FORMA XURÍDICA. </li></ul><ul><li>NORMAS URBANÍSTICAS. </li></ul><ul><li>NORMAS TRIBUTARIAS. </li></ul><ul><li>NORMAS MEDIOAMBENTAIS. </li></ul>
 28. 28. LOCALIZACIÓN DA EMPRESA. Factores: <ul><li>Proximidade ás materias primas. </li></ul><ul><li>Demanda do mercado. </li></ul><ul><li>Proximidade á rede de comunicacións. </li></ul><ul><li>Existencia de man de obra cualificada. </li></ul><ul><li>Custos laborais, impostos ou prezos das materias primas baixos. </li></ul><ul><li>Facilidade para eliminar residuos. </li></ul>
 29. 29. TIPOS DE EMPRESA: <ul><li>Segundo o sector de actividade: PRIMARIO, SECUNDARIO E TERCIARIO. </li></ul><ul><li>Segundo a súa dimensión: MICROEMPRESAS, PYMES OU GRANDES EMPRESAS. </li></ul><ul><li>Segundo a titularidade de capital: PUBLICA ou PRIVADA. </li></ul>
 30. 30. SECTOR PRIMARIO <ul><li>Actividades económicas relacionadas ca transformación de recursos naturais en produtos primarios non elaborados. </li></ul><ul><li>Agricultura, pesca, ganadería, silvicultura, caza, apicultura, acuicultura. </li></ul>
 31. 31. SECTOR SECUNDARIO <ul><li>Actividades que implican a transformación de alimentos e materias primas en produtos elaborados. </li></ul><ul><li>Siderurxía, industria mecánica, industria química, industria textil, producción de bens de consumo… </li></ul>
 32. 32. SECTOR TERCIARIO ou DE SERVIZOS. <ul><li>Engloba todas as actividades económicas de prestación de servizos a sociedade. </li></ul><ul><li>Comercio, transportes, comunicacións, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos… </li></ul>
 33. 33. Clasificación de empresas segundo a súa dimensión <ul><li>MICROEMPRESAS si teñen menos de 10 traballadores. </li></ul><ul><li>PEQUENA EMPRESA si teñen de 11 a 50 traballadores. </li></ul><ul><li>MEDIANA EMPRESA si teñen de 51 a 250 traballadores. </li></ul><ul><li>GRAN EMPRESA si teñen mais de 250 traballadores. </li></ul>
 34. 34. EMPRESA PÚBLICA <ul><li>Son empresas de titularidade estatal, por exemplo, AENA, ADIF, Puertos Españoles, RTVE. </li></ul><ul><li>Persegue fins sociais: prestar un ben ou servicio público a poboación. </li></ul>
 35. 35. EMPRESA PRIVADA. <ul><li>O capital social é propiedade de particulares ( accionistas ou socios) . </li></ul><ul><li>Os seus obxetivos prioritarios son a maximización dos seus beneficios, o crecemento económico e a supervivencia no longo plazo. </li></ul>
 36. 36. PLAN DE EMPRESA. <ul><li>Documento no que se define de xeito claro e sintético a idea de negocio que se quere emprender. </li></ul>
 37. 37. ¿Cómo será a miña empresa? <ul><li>Concreción da idea de negocio. </li></ul><ul><li>Identificación dos promotores. </li></ul><ul><li>Localización e dimensión da empresa. </li></ul><ul><li>Elección da forma xurídica. </li></ul>
 38. 38. ¿Qué produciremos? <ul><li>Características do produto. </li></ul><ul><li>O proceso productivo. </li></ul>
 39. 39. ¿Hai mercado para o noso produto? <ul><li>Análise do mercado. </li></ul><ul><li>Plan de marketing. </li></ul>
 40. 40. ¿Cómo estará organizada a miña empresa? <ul><li>Estructura organizativa. </li></ul><ul><li>Recursos humans. </li></ul>
 41. 41. ¿É viable o proxecto? <ul><li>Investimentos e recursos financieiros. </li></ul><ul><li>Previsión económica- financieira. </li></ul>
 42. 42. Nos poñemos en marcha <ul><li>Calendario da posta en marcha. </li></ul>
 43. 43. A empresa como sistema aberto. <ul><li>A empresa está formada por un conxunto de subsistemas ( producción, vendas, recursos humans, financieiro ) relacionados entre sí que interactúan co contorno. </li></ul>
 44. 44. O CONTORNO EMPRESARIAL. <ul><li>CONTORNO ESPECÍFICO. Afecta a cada empresa de xeito particular. </li></ul><ul><li>CONTORNO XERAL. Afecta a todas as empresas por igual. </li></ul>
 45. 45. CONTORNO ESPECIFICO. <ul><li>Proveedores. </li></ul><ul><li>Clientes. </li></ul><ul><li>Competencia. </li></ul><ul><li>Administracións públicas. </li></ul><ul><li>Entidades financieiras. </li></ul><ul><li>Mercado laboral. </li></ul>
 46. 46. CONTORNO XERAL. <ul><li>Aspectos tecnolóxicos. </li></ul><ul><li>Aspectos económicos. </li></ul><ul><li>Aspectos político-legais. </li></ul><ul><li>Aspectos socioculturais. </li></ul><ul><li>Aspectos demográficos. </li></ul><ul><li>Aspectos medioambentais. </li></ul>
 47. 47. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA <ul><li>Contribución activa e voluntaria da empresa ó melloramento social, económico e ambiental, co fin de aumentar a súa competitividade. </li></ul><ul><li>Accións voluntarias das empresas para que as súas actividades repercutan de xeito positivo na sociedade. </li></ul><ul><li>Atención especial ás persoas e as súas condicións de traballo cumplindo a normativa laboral vixente. </li></ul><ul><li>Atención a calidade dos procesos productivos. </li></ul>
 48. 48. VANTAXES DE RSC. <ul><li>Mellora a imaxe da empresa. </li></ul><ul><li>Aumenta o grado de compromiso cos empleados. </li></ul><ul><li>Potencia a lealtade dos clientes. </li></ul><ul><li>Xenera confianza nos accionistas. </li></ul>
 49. 49. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DA RSC <ul><li>Dereitos humans. </li></ul><ul><li>Dereitos laborais. </li></ul><ul><li>Medio ambente. </li></ul><ul><li>Protección ó consumidor. </li></ul><ul><li>Saúde. </li></ul><ul><li>Loita contra a corrupción, </li></ul>
 50. 50. CULTURA CORPORATIVA <ul><li>Proxección que unha organización fai da súa identidade (o ser), os seus valores (o pensar) e a súa estratexia empresarial ( o facer). </li></ul><ul><li>Elemento intanxible dunha empresa, que lle aporta identidade a mesma e a cada un dos seus membros. </li></ul>
 51. 51. ELEMENTOS DA CULTURA CORPORATIVA <ul><li>MISIÓN: Razón de existir dunha empresa. Representa a súa identidade no momento presente. Pódese entender como a filosofía empresarial. </li></ul><ul><li>VISIÓN: É a empresa no futuro. </li></ul><ul><li>VALORES: Principios éticos que rixen toda a organización e a cada un dos seus membros. </li></ul>
 52. 52. IMAXE CORPORATIVA. <ul><li>Modo en que o público percibe a compañía. </li></ul><ul><li>SIGNOS DISTINTIVOS: logotipo, nome comercial, marca. </li></ul><ul><li>se transmite a través de unha axeitada POLITICA DE PROMOCIÓN. </li></ul><ul><li>Todos os traballadores son imaxe da súa empresa nas relacións con terceiros. </li></ul>
 53. 53. VIVEIROS DE EMPRESAS <ul><li>Están enfocados a proporcionarlles infraestructuras físicas e servizos de asesoramento ós emprendedores para a posta en marcha da súa empresa. </li></ul><ul><li>Tratan de favorecer a creación e consolidación de empresas e a procura de emprego. </li></ul><ul><li>Tratan de favorecer o texido productivo local. </li></ul><ul><li>Temos un na CÁMARA DE COMERCIO de Vigo. </li></ul>

×