Mais conteúdo relacionado

Strategic Intervention Materials.pptx

 1. City of San Fernando West Integrated School Estratehiyang Interbensyon ng mga Materyales sa Pagtuturo ng Kasarian ng Pangngalan sa Filipino I Leslie M. Bermundo Ulong Guro III City of San Fernando Pampanga Region 3
 2. Panimula Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Nais kong ibahagi sa inyo ang aking inihandang Strategic Intervention Material (SIM) upang lalong madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa apat na kasarian ng pangngalan. Layunin nito na matukoy ang kasarian ng mga pangngalan tulad ng panlalaki, pambabae, di-tiyak at walang kasarian. Naniniwala ako na mas lalo ninyo mapapaunlad ang inyong kakayahan dito sa SIM na ito. Kaya, ano pa ang hinihintay ninyo tayo ng magsimula!
 3. 5. Kard ng Sanggunian (Reference Card) 6. Kard ng Kasagutan (Answer Key Card) 4. Kard ng Pagpapayaman (Enrichment Card) 1. Kard ng Patnubay (Guide Card) TALAAN NG NILALAMAN 2. Kard ng Gawain ( Activity Card) 3. Kard ng Pagtataya (Assessment Card)
 4. Layunin Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy ang iba’t ibang Kasarian ng Pangngalan
 5. Kard ng Patnubay (Guide Card) Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Kasarian ng Pangngalan Ang kasarian ng pangngalan ay tumutukoy kung ang pangngalan ay panlalaki, pambabae, di- tiyak at walang kasarian. Ang panlalaki ay tumutukoy sa pangngalang panlalaki. Halimbawa: tatay, kuya, lolo
 6. Kard ng Patnubay (Guide Card) Ang pambabae ay tumutukoy sa pangngalang pambabae. Halimbawa: nanay, ate, lola Ang di- tiyak ay tumutukoy sa pangngalang hindi tiyak kung panlalaki o pambabae Halimbawa: sanggol, pusa
 7. Kard ng Patnubay (Guide Card) Ang walang kasarian ay tumutukoy sa mga pangngalang na walang buhay. Halimbawa: bahay, tulay, bisikleta
 8. 2. Kard ng Gawain ( Activity Card) A. Salungguhitan sa loob ng kahon ang tamang kasarian ng pangngalan. bag panlalaki pambabae di-tiyak walang kasarian ate panlalaki pambabae di-tiyak walang kasarian lolo panlalaki pambabae di-tiyak walang kasarian babasahin panlalaki pambabae di-tiyak walang kasarian nanay panlalaki pambabae di-tiyak walang kasarian
 9. 2. Kard ng Gawain ( Activity Card) B. Ilagay sa loob ng kahon ang mga sumusunod na larawan batay sa kasarian ng pangngalan. Panlalaki Pambabae Di-Tiyak Walang Kasarian
 10. Isulat ang PL kung panlalaki, PB kung pambabae, DT kung di-tiyak at WK kung walang kasarian ___1. madre ___2. pari ____3. bahay ____4.manok ___ 5.sasakyan ____6.ninang ____7.lolo ____8.simbahan ____9.pusa ____10.tatay 3. Kard ng Pagtataya (Assessment Card)
 11. Magsulat ng tig-limang halimbawa ng ngalan ng panlalaki, pambabae, di-tiyak at walang kasarian 4. Kard ng Pagpapayaman (Enrichment Card) Panlalaki 1. 2. 3. 4. 5. Pambabae 1. 2. 3. 4. 5. Di-Tiyak 1. 2. 3. 4. 5. Walang Kasarian 1. 2. 3. 4. 5.
 12. https://samutsamot.com/2013/07/24/kasarian-ng-pangngalan- worksheets-part-2/ https://www.slideshare.net/stephanielagarto_07/kasarian-ng- pangngalan https://hunterswoodsph.com/kasarian-ng-pangngalan-filipino- lesson-worksheets-kindergarten-grade-1-3/ 5. Kard ng Sanggunian (Reference Card)
 13. 6. Kard ng Kasagutan (Answer Key Card) Kard ng Gawain ( Activity Card) A. 1. Walang kasarian 2. Pambabae 3. Panlalaki 4. Walang kasarian 5. Pambabae
 14. 2. Kard ng Gawain ( Activity Card) B. Ilagay sa loob ng kahon ang mga sumusunod na larawan batay sa kasarian ng pangngalan. Panlalaki Pambabae Di-Tiyak Walang Kasarian
 15. 6. Kard ng Kasagutan (Answer Key Card) Kard ng Pagtataya ( Assessment Card) _PB__1. madre PL___2. pari __WK__3. bahay ___DT_4.manok __WK_ 5.sasakyan _PB___6.ninang _PL___7.lolo __WK__8.simbahan _DT___9.pusa PL____10.tatay
 16. 6. Kard ng Kasagutan (Answer Key Card) Kard ng Pagpapayaman (Enrichment Card) Ang mga kasagutan ay base sa ibibigay na halimbawa ng mga bata