Anúncio

ch1.pdf

Writer, Programmer, poez em LData
4 de Mar de 2023
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
Anúncio
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
Anúncio
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
Anúncio
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
Anúncio
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
Anúncio
ch1.pdf
ch1.pdf
ch1.pdf
Próximos SlideShares
PZAKDYN_תעודת עבדות.pdfPZAKDYN_תעודת עבדות.pdf
Carregando em ... 3
1 de 27
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ch1.pdf

 1. ‫טרנספירציה‬ ‫יחסים‬ / ‫קרינה‬ ‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫הקדמה‬ ‫מבוקר‬ ‫בתנאיים‬ ‫ממדידות‬ ‫ניכרות‬ ‫נבדלים‬ ‫חממה‬ ‫או‬ ‫שדה‬ ‫בתנאיי‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫מדידות‬ ‫ים‬ , ‫הודות‬ ‫משתנות‬ ‫והטמפרטורה‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמות‬ . ‫מהלך‬ ‫את‬ ‫לעצמינו‬ ‫להמחיש‬ ‫היה‬ ‫ברצונינו‬ ‫ראשית‬ ‫ממושך‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫הטרנספירציה‬ , ‫בב‬ ‫והעלה‬ ‫השלם‬ ‫הצמח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מדידה‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫ודד‬ ‫במקביל‬ , ‫יורדת‬ ‫מים‬ ‫זמינות‬ ‫של‬ ‫בתנאיים‬ ‫ניצב‬ ‫כשהצמח‬ . I – ‫שלם‬ ‫וצמח‬ ‫בודד‬ ‫עלה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ , ‫חממה‬ ‫בתנאיי‬ ‫המחקר‬ ‫שאלות‬ : ‫א‬ . ‫סביבתיים‬ ‫לפרמטרים‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫היחסים‬ ‫מהם‬ – ‫ועוצמת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫הקרינה‬ ? 1
 2. ‫איור‬ 1 : ‫וטמפרטורה‬ ‫קרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫מדידת‬ , ‫חממה‬ ‫בתנאיי‬ , ‫התייבשות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫הצמח‬ . ‫הסביבה‬ ‫לתנאיי‬ ‫קשור‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫היומי‬ ‫שהמהלך‬ ‫נראה‬ . ‫ה‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫בניתוח‬ ‫נתמקד‬ ‫יום‬ ‫הניסוי‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ . 2
 3. ‫איור‬ 2 : ‫וטמפרטורה‬ ‫קרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫מדידת‬ , ‫חממה‬ ‫בתנאיי‬ , ‫התייבשות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫הצמח‬ , ‫א‬ ‫יום‬ ' . ‫את‬ ‫העלנו‬ ‫התוצאות‬ ‫מתוך‬ ‫א‬ ‫השערה‬ ' : ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫היומי‬ ‫במהלך‬ ‫מרכיבים‬ ‫שני‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ . ‫הכללי‬ ‫המהלך‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ , ‫בסק‬ ‫זמן‬ ‫לת‬ ‫שעות‬ ‫של‬ , ‫האוויר‬ ‫טמפרטורת‬ ‫של‬ ‫למהלך‬ ‫דומה‬ ‫שהוא‬ , ‫ט‬ ‫קצרי‬ ‫שינויים‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫והמרכיב‬ ‫ווח‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫ועוצמה‬ , ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫של‬ ‫לתנודות‬ ‫יותר‬ ‫הדומים‬ . ‫שהעלינו‬ ‫ההשערה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אלו‬ ‫מרכיבים‬ ‫ונבודד‬ ‫נבחן‬ . ‫בניהם‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫של‬ ‫חישובים‬ ‫נבצע‬ ‫המדדים‬ ‫בין‬ ‫התלות‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ , ‫בדומ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫למוסבר‬ - " ‫נתונים‬ ‫ניתוח‬ ‫שיטות‬ III " . ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫המהלך‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫תחילה‬ 3
 4. ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ . ‫איור‬ 3 : ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫המהלך‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ . ‫תוצאות‬ ‫טוב‬ ‫מתאם‬ ‫של‬ ‫שיאים‬ ‫שני‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫המוצלב‬ ‫במתאם‬ ~ 0.88 , ‫של‬ ‫עיכוב‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ 5.5 ‫ואחד‬ ‫דקות‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫עיכוב‬ ‫עם‬ - 58 ‫דקות‬ . ‫ושני‬ ‫קצר‬ ‫עיכוב‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫גבוה‬ ‫מתאם‬ ‫עם‬ ‫שיאים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ – ‫ארוך‬ ‫תומך‬ ‫יותר‬ ‫א‬ ‫בהשערה‬ ' . ‫בקצב‬ ‫טווח‬ ‫הקצרות‬ ‫התנודות‬ ‫של‬ ‫המרכיב‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הטרנספירציה‬ , ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נגזור‬ , ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫ונחשב‬ ‫נמוכה‬ ‫בעוצמה‬ ‫החלקה‬ ‫נבצע‬ . ‫כ‬ ‫חישוב‬ ‫זה‬ ‫הקטנות‬ ‫לתנודות‬ ‫דגש‬ ‫נותן‬ , ‫הכולל‬ ‫המהלך‬ ‫לעומת‬ . 4
 5. ‫איור‬ 4 : ‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫נגזרת‬ . ‫לתנ‬ ‫דגש‬ ‫נותן‬ ‫זה‬ ‫חישוב‬ ‫ודות‬ ‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫טווח‬ ‫קצרות‬ . ‫ב‬ ‫המוצגים‬ ‫הנגזרת‬ ‫נתוני‬ ‫על‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫נבצע‬ ‫איור‬ 4 ‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ . 5
 6. ‫איור‬ 5 : ‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ . ‫תוצאות‬ ‫בתוצאות‬ ) ‫איור‬ 5 ( ‫של‬ ‫טוב‬ ‫מתאם‬ ‫עם‬ ‫בודד‬ ‫שיא‬ ‫נראה‬ 0.57 ‫של‬ ‫עיכוב‬ ‫עם‬ 5.5 ‫דקות‬ . ‫שהעיכוב‬ ‫כיוון‬ ‫באיור‬ ‫הראשון‬ ‫השיא‬ ‫של‬ ‫לעיכוב‬ ‫זהה‬ 3 , ‫א‬ ‫מסקנה‬ ‫נסיק‬ ' : ‫הכולל‬ ‫המהלך‬ ‫של‬ ‫המוצלב‬ ‫במתאם‬ ) ‫איור‬ 3 ( , ‫הקצרות‬ ‫התנודות‬ ‫של‬ ‫למרכיב‬ ‫שייך‬ ‫הראשון‬ ‫השיא‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫טווח‬ . ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫שלהם‬ ‫טוב‬ ‫מתאם‬ ) ‫איור‬ 4 ( ‫יכולות‬ ‫שהן‬ ‫מראה‬ ‫בחממה‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫מהתנודות‬ ‫להיגרם‬ . ‫לשינויי‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫התגובה‬ ‫זמן‬ ‫ם‬ ‫דקות‬ ‫כחמש‬ ‫הוא‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ . ‫האוויר‬ ‫לטמפרטורת‬ ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫שישנו‬ ‫כיוון‬ , ‫טרנספיר‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫ושניהם‬ ‫ציה‬ , ‫נבחן‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬ ‫את‬ , ‫האוויר‬ ‫וטמפרטורת‬ ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ . 6
 7. ‫איור‬ 6 : ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫של‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ , ‫האוויר‬ ‫לטמפרטורת‬ ‫יחסית‬ ‫טרנספירציה‬ . ‫תוצאות‬ ‫האוויר‬ ‫טמפרטורת‬ ‫עם‬ ‫מצויין‬ ‫מתאם‬ ‫נמצאות‬ ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫וגם‬ ‫טרנספירציה‬ ‫שגם‬ ‫נראה‬ . ‫ע‬ ‫וצמת‬ ‫לשעה‬ ‫בקרוב‬ ‫מקדימה‬ ‫וטרנספירציה‬ ‫דקות‬ ‫וחמישים‬ ‫בשעה‬ ‫מקדימה‬ ‫הקרינה‬ . ‫מסקנות‬ ‫האחרים‬ ‫הגורמים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫מקדימה‬ ‫הקרינה‬ ‫שעוצמת‬ ‫כיוון‬ , ‫האווי‬ ‫וטמפרטורת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫ר‬ , ‫ניתן‬ 7
 8. ‫שניהם‬ ‫על‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫שהיא‬ ‫להסיק‬ . ‫הטרנס‬ ‫בקצב‬ ‫לעלייה‬ ‫גורמת‬ ‫הקרינה‬ ‫ברמות‬ ‫עלייה‬ ‫פירציה‬ ‫האוויר‬ ‫את‬ ‫ומחממת‬ . ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫הגורמים‬ ‫משני‬ ‫מושפעת‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫טרנספירציה‬ , ‫אר‬ ‫זמן‬ ‫בסקלת‬ ‫וכה‬ . ‫דקו‬ ‫כחמש‬ ‫של‬ ‫קצרה‬ ‫זמן‬ ‫בסקלת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫משפיעות‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫תנודות‬ ‫ת‬ . ‫הזה‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬ , ‫להישתנות‬ ‫מספיקה‬ ‫אינה‬ ‫האוויר‬ ‫טמפרטורת‬ . ‫בלבד‬ ‫פיסיקלי‬ ‫משהו‬ ‫הן‬ ‫בטרנספירציה‬ ‫התנודות‬ ‫האם‬ ‫האם‬ , ‫ע‬ ‫העלים‬ ‫של‬ ‫ישיר‬ ‫חימום‬ " ‫קרי‬ ‫י‬ ‫נה‬ , ‫או‬ ‫אחרים‬ ‫לפרמטרים‬ ‫בצימוד‬ ‫ונמצאת‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫פיסיולוגית‬ ‫מתגובה‬ ‫חלק‬ ‫שהיא‬ , ‫ה‬ ‫קיבוע‬ ‫כגון‬ ‫פחמן‬ ? ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫נגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫על‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫נבצע‬ , ‫וע‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ‫וצמת‬ ‫הקרינה‬ . ‫איור‬ 7 : ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫נגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ , ‫הפוטוסינטז‬ ‫קצב‬ ‫ה‬ ‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ . ‫תוצאות‬ ‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫לקצב‬ ‫לטרנספירציה‬ ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫בין‬ ‫טוב‬ ‫מתאם‬ . ‫דומי‬ ‫מאד‬ ‫העיכוב‬ ‫זמני‬ ‫ם‬ , ‫עם‬ 8
 9. ‫הטרנספירציה‬ ‫לעומת‬ ‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫לקצב‬ ‫כדקה‬ ‫של‬ ‫הקדמה‬ . ‫נמצ‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫אות‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫לתנודות‬ ‫בצימוד‬ . ‫ב‬ ‫מסקנה‬ ‫נסיק‬ ' : ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫בצימוד‬ ‫נמצאות‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫שטרנספירציה‬ ‫כיוון‬ , ‫להיות‬ ‫חייבות‬ ‫הן‬ ‫קשורות‬ ‫פיסיולוגי‬ ‫למנגנון‬ ‫משתנות‬ ‫קרינה‬ ‫לעוצמות‬ ‫הצמח‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫המבקר‬ . ‫ב‬ ' : ‫בודד‬ ‫מעלה‬ ‫הנמדד‬ ‫מהמהלך‬ ‫שונה‬ ‫השלם‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫היומי‬ ‫המהלך‬ ‫האם‬ ? ‫זו‬ ‫שאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫בשביל‬ , ‫גזים‬ ‫חילוף‬ ‫של‬ ‫לנתונים‬ ‫נצרף‬ , ‫שנמדד‬ ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫במקביל‬ ‫ו‬ ‫הצמח‬ ‫אותו‬ ‫על‬ . ‫השלם‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫מייצג‬ ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫קצב‬ . 9
 10. ‫איור‬ 8 : ‫גזים‬ ‫וחילוף‬ ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫בעזרת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫מדידת‬ . ‫תוצאות‬ ‫ה‬ ‫השיטות‬ ‫בשתי‬ ‫שנמדד‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫שהמהלך‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫איכותית‬ ‫בהתבוננות‬ ‫וא‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫ומצומד‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫דומה‬ . ‫טווח‬ ‫הצרות‬ ‫בתנודות‬ ‫שוני‬ ‫שיש‬ ‫נראה‬ . 10
 11. ‫איור‬ 9 : ‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫השיטות‬ ‫בשתי‬ ‫שנמדדה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫מקדם‬ . ‫תוצאות‬ ‫ע‬ ‫טרנפירציה‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ " ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫י‬ , ‫ע‬ ‫ממדידה‬ ‫יותר‬ ‫יציבה‬ " ‫גזים‬ ‫חילוף‬ ‫י‬ ) ‫איור‬ 9 .( ‫ותדירות‬ ‫גודל‬ ‫יותר‬ ‫אחיד‬ ‫התנודות‬ ) ‫איור‬ 8 .( ‫ע‬ ‫שנמדדה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ " ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫י‬ , ‫לתנ‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫ודות‬ ‫הכללי‬ ‫המהלך‬ ‫לעומת‬ ‫הטווח‬ ‫קצרות‬ . 11
 12. ‫איור‬ 10 : ‫הקר‬ ‫ועוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצבי‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫ינה‬ . ‫תוצאות‬ ‫ע‬ ‫שנמדדה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫המתאם‬ ‫בתוצאת‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫שיא‬ ‫היעדר‬ " ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫י‬ , ‫נמ‬ ‫ומתאם‬ ‫וך‬ , ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫טווח‬ ‫הקצרות‬ ‫התנודות‬ ‫בין‬ ‫מתאם‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מורה‬ . 12
 13. ‫הטרנספירצ‬ ‫מדידת‬ ‫שיטות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫נגזרת‬ ‫של‬ ‫התוצאות‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬ ‫את‬ ‫נבדוק‬ ‫כעת‬ ‫יה‬ . ‫איור‬ 11 : ‫השיט‬ ‫בשתי‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫מדידת‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫ות‬ . 13
 14. ‫תוצאות‬ ‫הסדרות‬ ‫בין‬ ‫מתאם‬ ‫אין‬ . ‫ב‬ ‫השערה‬ ‫נשער‬ ' : ‫ביולוגית‬ ‫משמעות‬ ‫בעלת‬ ‫אינן‬ ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫בקצב‬ ‫הקצרות‬ ‫שהתנודות‬ . ‫ההשערה‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ , ‫הגולמי‬ ‫הסיגנל‬ ‫את‬ ‫נשווה‬ ) ‫עיבוד‬ ‫ללא‬ ( ‫בלילה‬ , ‫פ‬ ‫לא‬ ‫הצמח‬ ‫כאשר‬ ‫עיל‬ ‫וטמפרטורה‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמות‬ ‫טווח‬ ‫קצרות‬ ‫תנודות‬ ‫ואין‬ ‫פוטוסינטטית‬ ‫מבחינה‬ . ‫תו‬ ‫נשווה‬ ‫של‬ ‫צאות‬ ‫המדידה‬ ‫מכשירי‬ ‫שני‬ . ‫איור‬ 12 : ‫ע‬ ‫שנמדדה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫לקצב‬ ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫של‬ ‫הגולמי‬ ‫הסיגנל‬ ‫השוואת‬ " ‫חי‬ ‫י‬ ‫לוף‬ 14
 15. ‫גזים‬ , ‫וביום‬ ‫בלילה‬ . ‫תוצאות‬ ‫בלילה‬ ‫וגם‬ ‫ביום‬ ‫גם‬ ‫קיימים‬ ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫בסיגנל‬ ‫תנודות‬ , ‫ע‬ ‫טרנספירציה‬ ‫ממדידת‬ ‫בשונה‬ " ‫חילוף‬ ‫י‬ ‫גזים‬ , ‫הלילה‬ ‫בתקופת‬ ‫לגמרי‬ ‫כמעט‬ ‫וקבוע‬ ‫נמוך‬ ‫קצב‬ ‫שמראה‬ . ‫המ‬ ‫איבוד‬ ‫בקצב‬ ‫בתנודות‬ ‫גודל‬ ‫שקל‬ ‫ביום‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫אף‬ ‫הוא‬ ‫בלילה‬ , ‫שעל‬ ‫הגורמים‬ ‫קיימים‬ ‫ואינם‬ ‫כמעט‬ ‫שבלילה‬ ‫למרות‬ ‫להיות‬ ‫ולים‬ ‫לתנודות‬ ‫הגורם‬ , ‫האיוורור‬ ‫עוצמת‬ ‫כגון‬ , ‫וכד‬ ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ' . ‫ב‬ ‫מסקנה‬ ‫נסיק‬ ' : ‫ביול‬ ‫משמעות‬ ‫בעלות‬ ‫אינן‬ ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫בקצב‬ ‫טווח‬ ‫הקצרות‬ ‫התנודות‬ ‫וגית‬ . ‫מסקנות‬ ‫ע‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫היומי‬ ‫המהלך‬ " ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫מדידת‬ ‫י‬ , ‫ח‬ ‫למדידת‬ ‫הכללית‬ ‫במגמתו‬ ‫דומה‬ ‫ילוף‬ ‫הגזים‬ . ‫טווח‬ ‫הקצרות‬ ‫התנודות‬ ‫מבחינת‬ , ‫תנודות‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫שהם‬ ‫נראה‬ ‫הגזים‬ ‫חילוף‬ ‫במדידת‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ . ‫ע‬ ‫שנמדדו‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫התנודות‬ " ‫ב‬ ‫יותר‬ ‫קטנות‬ ‫גם‬ ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫י‬ ‫גודל‬ , ‫בתדירות‬ ‫יותר‬ ‫אחידות‬ ‫גם‬ , ‫הקרינה‬ ‫עם‬ ‫במתאם‬ ‫נמצאות‬ ‫אינן‬ ‫וגם‬ , ‫הגזים‬ ‫חילוף‬ ‫ומדידת‬ . ‫מס‬ ‫יבות‬ ‫דומה‬ ‫בעוצמה‬ ‫בלילה‬ ‫גם‬ ‫מופיעות‬ ‫הגזים‬ ‫חילוף‬ ‫ממדידת‬ ‫בשונה‬ ‫שהן‬ ‫ומכך‬ ‫אלה‬ , ‫נשייך‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬ ‫ביולוגית‬ ‫משמעות‬ ‫השלם‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫המשקל‬ ‫איבוד‬ ‫בקצב‬ ‫טווח‬ ‫הקצרות‬ ‫להתנודות‬ . ‫לאור‬ ‫יותר‬ ‫שחשופים‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫העלים‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫משפיעות‬ ‫בקרינה‬ ‫תנודות‬ . ‫פחותה‬ ‫נראת‬ ‫השלם‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫השפעתם‬ . ‫ג‬ . ‫הצמח‬ ‫התייבשות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫היומי‬ ‫המהלך‬ ‫משתנה‬ ‫כיצד‬ ? ‫זו‬ ‫לשאלה‬ ‫לענות‬ ‫בשביל‬ , ‫ההתייבשות‬ ‫של‬ ‫האחרונים‬ ‫הימים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫נשווה‬ . 15
 16. ‫איור‬ 13 : ‫התייבשות‬ ‫יום‬ II 16
 17. ‫איור‬ 14 : ‫התייבשות‬ ‫יום‬ III ‫תוצאות‬ ‫בלבד‬ ‫היובש‬ ‫של‬ ‫השלישי‬ ‫ביום‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫היובש‬ ‫עקב‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫הירידה‬ ) ‫איורים‬ 1,13,14 .( ‫התמידי‬ ‫היבוש‬ ‫למרות‬ , ‫המים‬ ‫בזמינות‬ ‫מתמדת‬ ‫לירידה‬ ‫שגורם‬ , ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫השני‬ ‫ביום‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫במקצת‬ ‫גבוה‬ ‫אף‬ ) ‫איור‬ 1 .( ‫ג‬ ‫השערה‬ ‫נשער‬ ' : ‫יורדת‬ ‫המים‬ ‫זמינות‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫שמתממש‬ ‫מאות‬ ‫כתוצאה‬ ‫נגרמת‬ ‫בטרנספירציה‬ ‫הירידה‬ ‫מסף‬ ‫מסויים‬ . ‫כן‬ ‫לפני‬ , ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫המים‬ ‫בזמינות‬ ‫לירידה‬ ‫אין‬ . 17
 18. ‫זמ‬ ‫בו‬ ‫צמחים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫הצמח‬ ‫התייבשות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫בעזרת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫נמדוד‬ ‫נית‬ . ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫הושקו‬ ‫הביקורת‬ ‫צמחי‬ . ‫איור‬ 15 : ‫ע‬ ‫טרנספירציה‬ ‫מדידת‬ " ‫הצמחים‬ ‫התייבשות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫משקל‬ ‫איבוד‬ ‫י‬ ‫תוצאות‬ ‫מהשני‬ ‫אחד‬ ‫שונה‬ ‫בצורה‬ ‫מתייבשים‬ ‫צמחים‬ , ‫ל‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫שקשורה‬ ‫שונה‬ ‫מים‬ ‫לתצרוכת‬ ‫הודות‬ ‫גודל‬ ‫הסביבה‬ ‫בתנאיי‬ ‫והבדלים‬ ‫הצמח‬ . ‫היובש‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫היום‬ ‫לפי‬ ) ‫איור‬ 15 ( ‫המים‬ ‫זמינות‬ ‫את‬ ‫לסווג‬ ‫ניתן‬ ‫בהתייבשות‬ ‫שנמצאים‬ ‫הצמחים‬ ‫שלושת‬ ‫של‬ . ‫היובש‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ביום‬ , ‫כל‬ ‫של‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫לשיאו‬ ‫מגיע‬ ‫שהוא‬ ‫עד‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫עולה‬ ‫הצמחים‬ . ‫ביובש‬ ‫שנמצאים‬ ‫צמחים‬ ‫אצל‬ , ‫הטרנספיר‬ ‫קצב‬ ‫ציה‬ ‫לשיא‬ ‫מגיע‬ ‫שהוא‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫לרדת‬ ‫מתחיל‬ . 18
 19. ‫ומסקנות‬ ‫דיון‬ ‫הראשון‬ ‫ביום‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫החדה‬ ‫הירידה‬ , ‫ביובש‬ ‫שנמצאים‬ ‫הצמחים‬ ‫אצל‬ , ‫שהגיע‬ ‫לאחר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫תומכת‬ ‫הביקורת‬ ‫לצמחי‬ ‫דומה‬ ‫בקצב‬ ‫לשיא‬ ‫ג‬ ‫השערה‬ ,' ‫כא‬ ‫רק‬ ‫מתרחשת‬ ‫בטרנספירציה‬ ‫שירידה‬ ‫שר‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫ולא‬ ‫מסויים‬ ‫מסף‬ ‫יורדת‬ ‫המים‬ ‫זמינות‬ . ‫המ‬ ‫תוצאות‬ ‫ועל‬ ‫אלו‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫ב‬ ‫וצגות‬ - ‫איור‬ 1 ‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫רק‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫המים‬ ‫שלזמינות‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ ‫תחום‬ ‫לעקה‬ ‫להיכנס‬ ‫מתחיל‬ ‫הצמח‬ ‫שבו‬ ‫מסויים‬ . ‫כן‬ ‫לפני‬ , ‫המים‬ ‫זמינות‬ ‫למידת‬ ‫משמעות‬ ‫אין‬ , ‫ל‬ ‫ואף‬ ‫עתים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫יכולה‬ ‫גבוהה‬ ‫מים‬ ‫זמינות‬ ) ‫איור‬ 1 , ‫ימים‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ 1 ‫ו‬ - 2 .( ‫הפיוניות‬ ‫מפתח‬ ‫על‬ ‫הצמח‬ ‫בתוך‬ ‫המים‬ ‫בפותנציאל‬ ‫העליה‬ ‫השפעת‬ ‫הם‬ ‫לכך‬ ‫אפשריים‬ ‫הסברים‬ . ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫פותנציאל‬ ‫את‬ ‫משקפות‬ ‫הפיונית‬ ‫שמפתח‬ ‫נשער‬ , ‫מסויים‬ ‫נמוך‬ ‫לסף‬ ‫עד‬ , ‫מופ‬ ‫בו‬ ‫על‬ ‫הפיוניות‬ ‫של‬ ‫חדה‬ ‫לסגירה‬ ‫הגורם‬ ‫מנגנון‬ . ‫צ‬ ‫על‬ ‫גזים‬ ‫חילוף‬ ‫של‬ ‫במדידות‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ ‫נדגים‬ ‫מחים‬ ‫ארוכה‬ ‫לא‬ ‫התייבשות‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫השקייה‬ ‫שעוברים‬ . 19
 20. ‫איור‬ 16 : ‫יובש‬ ‫לאחר‬ ‫צמח‬ ‫של‬ ‫השקייה‬ ‫במהלך‬ ‫טרנספירציה‬ ‫מדידת‬ , ‫לעקה‬ ‫הכנסו‬ ‫טרם‬ ‫אך‬ . ‫תוצאות‬ ‫נ‬ ‫רמה‬ ‫על‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫להתייצבות‬ ‫גורמת‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫שהשקייה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מוכה‬ ‫מקודם‬ ‫היתה‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ . ‫הירידה‬ ‫מהלך‬ , ‫אחר‬ ‫או‬ ‫מבני‬ ‫הסבר‬ ‫שידרוש‬ ‫דפוס‬ ‫ובעל‬ ‫קבוע‬ ‫אינו‬ . ‫הניסוי‬ ‫שלנו‬ ‫קודמות‬ ‫במסקנות‬ ‫תומך‬ , ‫והפוטוסינט‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫המים‬ ‫זמינות‬ ‫השפעת‬ ‫על‬ ‫זה‬ . 20
 21. ‫ט‬ ‫להבין‬ ‫ובכדי‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫קרינה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫יחסי‬ ‫לגבי‬ ‫שלנו‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לבסס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫וב‬ ‫דומים‬ ‫ניסויים‬ ‫סדרת‬ ‫ערכנו‬ ‫הצמח‬ ‫איברי‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ , ‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ . II – ‫שלם‬ ‫וצמח‬ ‫בודד‬ ‫עלה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ , ‫מבוקרים‬ ‫בתנאים‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫הסביבתיות‬ ‫ההשפעות‬ ‫המחשת‬ ‫לשם‬ , ‫למוצ‬ ‫דומה‬ ‫ניסוי‬ ‫נבצע‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫איורים‬ 2 ‫ו‬ - 13 ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫של‬ ‫הקודם‬ ‫בסיעף‬ , ‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ ‫אך‬ , ‫קבועה‬ ‫מלאכותית‬ ‫תאורה‬ ‫עם‬ ‫טמפרטורה‬ ‫ובקרת‬ . ‫איור‬ 17 : ‫מבוקרים‬ ‫בתנאים‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫מדידת‬ ‫תוצאות‬ 21
 22. ‫ה‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫תוך‬ ‫לשיא‬ ‫קרוב‬ ‫עולים‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫שקצב‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫האור‬ ‫דלקת‬ ‫כיבויו‬ ‫עם‬ ‫במהרה‬ ‫ויורדים‬ . ‫קבועים‬ ‫יחסית‬ ‫נשארים‬ ‫הקצבים‬ ‫היום‬ ‫שעות‬ ‫רוב‬ . ‫ל‬ ‫משווים‬ ‫אם‬ ‫תוצאות‬ ‫משתנים‬ ‫וטמרטורה‬ ‫קרינה‬ ‫עם‬ ‫בחממה‬ ‫שנעשה‬ ‫דומה‬ ‫ניסוי‬ ‫של‬ , ‫בפ‬ ‫למסקנותינו‬ ‫תמיכה‬ ‫נמצא‬ ‫רק‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫הקרינה‬ ‫השפעת‬ ‫על‬ ‫הקודם‬ . ‫מלאכותית‬ ‫בצורה‬ ‫הקרינה‬ ‫ברמות‬ ‫תנודות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫נדגים‬ , ‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ . ‫איור‬ 18 : ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫בתאורה‬ ‫קצרים‬ ‫שינויים‬ ‫השפעת‬ ‫תוצאות‬ ‫בטרנספירציה‬ ‫הדרגתית‬ ‫לעלייה‬ ‫גורמות‬ ‫הקרינה‬ ‫ברמות‬ ‫מלאכותיות‬ ‫וירידות‬ ‫עליות‬ . ‫מ‬ ‫חלק‬ ‫המרכיב‬ ‫הקרינה‬ ‫ברמת‬ ‫העלייה‬ ‫עקב‬ ‫העלה‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫התחממות‬ ‫הוא‬ ‫לעלייה‬ . 22
 23. ‫מסקנות‬ ‫הקודם‬ ‫בסעיף‬ ‫שלנו‬ ‫במסקנות‬ ‫לתמוך‬ ‫באים‬ ‫הללו‬ ‫הניסויים‬ ‫שני‬ . ‫במתא‬ ‫נמצאת‬ ‫טרנספירציה‬ ‫חיובי‬ ‫ם‬ ‫הקרינה‬ ‫רמות‬ ‫עם‬ . ‫תנ‬ ‫לעומת‬ ‫בחממה‬ ‫שנעשו‬ ‫מדידות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫בין‬ ‫המשמעותיים‬ ‫ההבדלים‬ ‫איים‬ ‫בחממה‬ ‫והטמפרטורה‬ ‫הקרינה‬ ‫ברמות‬ ‫אחידות‬ ‫מחוסר‬ ‫באות‬ ‫מבוקרים‬ . ‫המחקר‬ ‫שאלות‬ ‫מבוקרים‬ ‫תנאיים‬ ‫א‬ . ‫שונים‬ ‫עלים‬ ‫של‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫התלות‬ ‫יחסי‬ ‫מהם‬ ‫בצמח‬ ? ‫זו‬ ‫שאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ , ‫בודד‬ ‫בעלה‬ ‫גזים‬ ‫חילוף‬ ‫במדידות‬ ‫נשתמש‬ , ‫יזומי‬ ‫שינויים‬ ‫תוך‬ ‫בתאורה‬ ‫ם‬ ‫החדר‬ ‫ותאורת‬ ‫המדידה‬ ‫תא‬ ‫של‬ ‫הפנימית‬ . ‫איור‬ 19 : ‫הניסוי‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫סכממטי‬ ‫תיאור‬ 23
 24. ‫איור‬ 20 : ‫הפנימי‬ ‫לפני‬ ‫החיצוני‬ ‫האור‬ ‫כיבוי‬ ‫תוצאות‬ ‫המדידה‬ ‫תא‬ ‫בתוך‬ ‫העלה‬ ‫של‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫אינה‬ ‫החיצונית‬ ‫התאורה‬ ‫כיבוי‬ . ‫העלה‬ ‫בלבד‬ ‫עליו‬ ‫שמקרינה‬ ‫מתאורה‬ ‫מושפע‬ . 24
 25. ‫איור‬ 21 : ‫החיצוני‬ ‫לפני‬ ‫הפנימי‬ ‫האור‬ ‫כיבוי‬ ‫תוצאות‬ ‫בטרנספירציה‬ ‫לירידה‬ ‫גורם‬ ‫הפנימית‬ ‫התאורה‬ ‫כיבוי‬ , ‫החיצונית‬ ‫בתאורה‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ . ‫מסקנות‬ ‫לתאורה‬ ‫תגובותיהם‬ ‫מבחינת‬ ‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫תלויים‬ ‫אינם‬ ‫הצמח‬ ‫איברי‬ . ‫ה‬ ‫לתנאיי‬ ‫מגיב‬ ‫עלה‬ ‫כל‬ ‫תאורה‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ , ‫מסונכרנים‬ ‫אינם‬ ‫הצמח‬ ‫איברי‬ , ‫בלבד‬ ‫הסביבה‬ ‫לתנאיי‬ ‫מגיבים‬ ‫אלא‬ . ‫סבי‬ ‫לתנאיי‬ ‫תגובה‬ ‫שהוא‬ ‫או‬ ‫כלשהו‬ ‫ביולוגי‬ ‫משעון‬ ‫מושפע‬ ‫עגבניה‬ ‫של‬ ‫טרנספירציה‬ ‫האם‬ ‫בלבד‬ ‫בה‬ ? ‫זאת‬ ‫לבדוק‬ ‫בשביל‬ , ‫מבוקרת‬ ‫בסביבה‬ ‫הצמח‬ ‫משקל‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫נעשה‬ , ‫האור‬ ‫וכיבוי‬ ‫הדלקה‬ ‫תוך‬ ‫שגרתית‬ ‫לא‬ ‫יממה‬ ‫ובשעת‬ ‫קצובים‬ ‫לא‬ ‫זמן‬ ‫בפרקי‬ ) ‫בלילה‬ .( 25
 26. ‫איור‬ 22 : ‫מבוקרת‬ ‫בסביבה‬ ‫הצמח‬ ‫משקל‬ ‫מדידת‬ , ‫החדר‬ ‫בתאורת‬ ‫שינויים‬ ‫עם‬ . ‫המשקל‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫לקצב‬ ‫המדד‬ ‫זה‬ ‫בניסוי‬ , ‫הגרף‬ ‫שיפוע‬ ‫הוא‬ . ‫שהשי‬ ‫ככל‬ ‫פוע‬ ‫יותר‬ ‫חד‬ , ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫כך‬ . ‫בתאורה‬ ‫תלוי‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫שקצב‬ ‫נראה‬ , ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫אך‬ ‫באורך‬ ‫התרחשה‬ ‫היא‬ ‫בה‬ ‫היום‬ ‫שעת‬ ‫או‬ ‫האור‬ ‫תקופת‬ . ‫מהסביב‬ ‫מושפעת‬ ‫שטרנספירציה‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫המסקנה‬ ‫ה‬ ‫הרגעית‬ ‫ברמה‬ ‫בלבד‬ , ‫תאי‬ ‫בזכרון‬ ‫תלויה‬ ‫ואינה‬ ) ‫ביולוגי‬ ‫שעון‬ .( 26
 27. ‫סעיף‬ ‫דיון‬ II : ‫מבוקרים‬ ‫תנאיים‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫הקרינה‬ ‫ברמות‬ ‫אחידות‬ ‫של‬ ‫השפעות‬ ‫את‬ ‫הדגשנו‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ , ‫ח‬ ‫הדגמנו‬ ‫וסר‬ ‫ש‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫על‬ ‫מרכזיות‬ ‫בקרות‬ ‫העדר‬ ‫והראנו‬ ‫התאורה‬ ‫לתנאיי‬ ‫הצמח‬ ‫אברי‬ ‫בין‬ ‫תלות‬ ‫עגבניה‬ ‫ל‬ . ‫לקרינה‬ ‫לתגובותיהם‬ ‫באשר‬ ‫עצמאיים‬ ‫הצמח‬ ‫אברי‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ . ‫אחר‬ ‫סביבה‬ ‫תנאיי‬ ‫לגבי‬ ‫ים‬ , ‫כגון‬ ‫המים‬ ‫זמינות‬ , ‫בלבד‬ ‫עקה‬ ‫במצב‬ ‫שמופעלת‬ ‫מרכזית‬ ‫בקרה‬ ‫קיימת‬ ) ‫סעיף‬ I .( ‫איברים‬ ‫ועצמאות‬ ‫ייתכן‬ ‫הדופ‬ ‫אל‬ ‫התא‬ ‫ממברנות‬ ‫ללחץ‬ ‫הפיוניות‬ ‫מפתח‬ ‫שינוי‬ ‫בצימוד‬ ‫מתבטאת‬ ‫המים‬ ‫משטר‬ ‫מבחינת‬ ‫ן‬ , ‫או‬ ‫בצמח‬ ‫המים‬ ‫פותנציאל‬ . 27
Anúncio