Pendekatan Melalui Reka Bentuk Permainan Digital dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Isu dan Cabaran

Laili Farhana M.I.
Laili Farhana M.I.Laili Farhana M.I.
PENDEKATAN PEMBELAJARAN MELALUI REKA
BENTUK PERMAINAN DIGITAL DALAM PROSES
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-
KANAK: ISU DAN CABARAN
Maizatul Hayati Mohamad Yatim¹, Md Nasir Masran², Laili Farhana Md
Ibharim¹
Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif¹, Fakulti Pendidikan dan
Pembangunan Manusia²
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADIBUANA
PENGENALAN
• Pembelajaran yang berkesan dapat dicapai apabila guru-guru bijak dan kreatif dalam
merancang strategi pengajaran yang dapat meningkatkan kesediaan dan motivasi
pelajarnya.
• Pembelajaran berpusatkan pelajar : guru-guru berperanan sebagai pemudah cara.
• Pendekatan pembelajaran melalui reka bentuk: memberi peluang kepada pelajar untuk
meneroka ilmu secara kendiri dan seterusnya berkongsi pengalaman mereka bersama
rakan-rakan, guru dan ibu bapa (Maizatul, 2009).
• Kaedah yang boleh dipraktikan adalah dengan melakukan aktiviti mereka bentuk permainan
digital untuk diintegrasikan ke dalam bilik darjah (Baytak, Land dan Smith, 2011; Kafai, 2006;
Prensky, 2008)
2
KANAK-KANAK SEBAGAI PEREKA BENTUK
PERMAINAN DIGITAL
Peranan kanak-kanak dalam mereka bentuk teknologi baharu (Druin, 2002)
3
KANAK-KANAK SEBAGAI PEREKA BENTUK
PERMAINAN DIGITAL
• Kafai (2005), amat menggalakkan kanak-kanak
berperanan sebagai pencipta berbanding hanya sebagai
pemain permainan digital.
• Kreativiti dan kemahiran kanak-kanak dapat ditonjolkan
dan dilatih selari dengan keperluan abad ke 21.
4
KANAK-KANAK SEBAGAI PEREKA BENTUK
PERMAINAN DIGITAL
Manfaat kanak-
kanak sebagai
pereka bentuk
Memberi peluang
kepada pelajar
mengaplikasikan
gaya pembelajaran
yang berbeza (Lim,
2008)
Pelajar bebas untuk
menerokai proses
pembelajaran
(Robertson &
Howells, 2008)
Kemahiran abad ke
21 dalam membina
pengetahuan.
(Kamisah & Nurul,
2013) Kefahaman
mendalam terhadap
pelajaran
(Gershenfeld, 2011).
Kesediaan dan
kefahaman pelajar
(Baytak, Land &
Smith, 2011).
5
PENDEKATAN PEMBELAJARAN MELALUI REKA
BENTUK PERMAINAN DIGITAL
• Pendekatan pembelajaran melalui reka bentuk merupakan salah satu kaedah dalam
pembelajaran berpusatkan pelajar yang dilihat mampu memberi impak positif dalam
pedagogi pengajaran guru (Kalantzis & Cope, 2010).
Sumber: National Training Laborotories
Teori Konstruktivisme:
• Pembelajaran menjadi lebih bermakna apabila
pelajar aktif membina artifak mereka sendiri dan
boleh dikongsikan dengan orang lain (Papert, 1991).
• Pelajar dapat membina pengetahuan mereka
sendiri semasa proses reka bentuk (Piaget, 1969).
• Taksonomi Bloom Digital: ‘Penciptaan’ merupakan
aras tertinggi (Churches, 2008).
6
PENDEKATAN PEMBELAJARAN MELALUI REKA
BENTUK PERMAINAN DIGITAL
Kelebihan Kepada Guru Kelebihan Kepada Pelajar Kelebihan Kepada Persekitaran PdP
Sebagai bahan bantu mengajar (Ash,
2011).
Pembelajaran yang bermakna (Han &
Bhattacharya, 2001).
Meningkatkan aspek sosiobudaya
dalam bilik darjah (Lim, 2008;
Prensky,2008)
Keseimbangan daripada aspek
kandungan, pedagogi, pengetahuan
dan teknologi.
Keseronokkan belajar di mana kanak-
kanak boleh membina, mereka bentuk
dan mencipta melalui bermain
(Resnick, 2007).
Persekitaran pembelajaran yang
menyeronokkan melalui penerokaan
dan penciptaan sesuatu yang baharu
(Kamisah & Nurul, 2013; Laili &
Maizatul, 2013).
Peranan guru sebagai pemudah cara
dan penilai dalam menjayakan
pendekatan ini (Kamisah & Nurul,
2013).
Motivasi intrisik dan strategi
pembelajaran dapat ditingkatkan.
Persekitaran pembelajaran yang aktif
serta melibatkan aspek pengalaman
Pembelajaran berlaku semasa proses
reka bentuk berbanding bermain
permainan digital (Rieber, 2005). 7
ISU DAN CABARAN
• Kandungan yang tidak sesuai untuk PdP (Ertzberger, 2008).
• Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap permainan pendidikan (educational
game).
Perspektif
Masyarakat
• Kekurangan pengetahuan dan kemahiran dalam aplikasi serta perisian untuk mereka
bentuk perrmainan digital (William, 2009).
• Kekurangan infrastruktur (Ertzberger, 2008).
• Kekurangan kurikulum yang relevan (Kamisah & Nurul, 2013).
Amalan guru
• Pelajar tidak diberi peluang menonjolkan kreativiti dan kemahiran mereka bentuk
permainan digital (Laili & Maizatul, 2013).
• Indikator piawai untuk menilai kreativiti dan kanak-kanak masih belum dapat dikenal
pasti (Joint Research Centre-European Commission, 2010).
Tahap kreativiti
dan kemahiran
8
CADANGAN
• Pemantauan lebih teliti kandungan permainan digital yang sesuai bagi tujuan
pendidikan.
• Kawalan dan panduan dalam menilai kandungan permainan digital.
Kawalan
Kandungan
Permainan Digital
• Guru diberi pendedahan melalui kursus berbentuk latihan.
• Sokongan pihak sekolah dalam penyediaan infrastruktur.
• Penstrukturan semula kurikulum.
• Peranan media massa dan media elektronik.
Sokongan Warga
Pendidik
• Guru mengenal pasti kelebihan dan kelemahan pelajar.
• Guru merujuk set atau senarai semak pengukuran yang berbentuk rubrik dan skala
yang berkaitan dengan reka bentuk permainan digital.
Penilaian
Kreativiti Dan
Kemahiran
9
KESIMPULAN
• Pendekatan menggunakan permainan digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran
tidak bererti tugas dan peranan guru sudah tidak penting dan tidak diperlukan lagi.
• Cabaran dan isu yang membataskan perlaksanaan pendekatan ini dilaksanakan boleh diatasi
dengan sokongan daripada pelbagai pihak terutamanya pihak Kementerian Pendidikan,
pentadbiran sekolah, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat.
• Suatu panduan khusus perlu dirangka dengan kerjasma antara pihak guru, penyelidik dan
pengamal industri berkaitan tatacara melaksanakan pendekatan ini.
• Pendekatan pembelajaran melalui reka bentuk permainan digital ini dapat memperkasakan
lagi sistem pendidikan negara selari dengan kemajuan dan kepesatan teknologi berteraskan
pendidikan abad 21.
10
RUJUKAN
• Ash, K. (2011). Gaming goes academic. Education Week, 30 (25), 24–28.
• Baytak, A., Land, S.M., & Smith, B.K. (2011). Children as educational computer game designers: An exploratory study.
TOJET, 10(4).
• Churches, A. (2008). Bloom's taxonomy blooms digitally. Tech & Learning, 1.
• Druin, A. (2002). The role of children in the design of new technology. Behaviour and Information Technology, 21(1), 1-
25.
• Ertzberger, J. (2008). An exploration of factors affecting teachers’ use of video games as instruc-tional tools. (Disertasi
Doktoral Tidak Diterbitkan). Pepperdine University. Malibu, CA.
• Gershenfeld, A. (2011). From player to designer. Educational Gaming, 40(1), 55–59.
• Han, S., & Bhattacharya, K. (2001). Constructionism, learning by design, and project based learning. Emerging
perspectives on learning, teaching, and technology. Diakses daripada http://www.coe.uga.edu/epltt
/LearningbyDesign.htm.
• Joint Research Centre-European Commission. (2010). Assessing the Effects of ICT in Education Indicators, Criteria and
Benchmarks for International Comparisons: Indicators, Criteria and Benchmarks for International Comparisons. OECD
Publishing.
• Kafai, Y. B. (2005). Minds in Play: Computer Game Design as a Context for Children’s Learning. New Jersey, USA:
Lawrence Erlbaum Associates.
• Kafai, Y.B. (2006). Playing and making games for learning: Instructionist and constructionist perspectives for game
studies. Games and Culture, 1(1), 36–40.
• Kamisah, O. & Nurul Aini, B. (2013). Teachers and students as game designers: designing games for classroom
integration. Dalam S. de Freitas, M. Ott, M. Popescu, & I. Stanescu (Eds.), New Pedagogical Approaches in Game
Enhanced Learning: Curriculum Integration (pp. 102-113). Hershey, PA: Information Science Reference.
• Laili Farhana, M.I. & Maizatul Hayati, M.Y. (2013a). Kreativiti dan kemahiran kanak-kanak dalam mereka bentuk
permainan digital bagi tujuan pembelajaran. Dalam Prosiding Seminar Kebangsaan ICT Dalam Pendidikan. Tanjong
Malim: Malaysia.
• Laili Farhana, M.I. & Maizatul Hayati, M.Y. (2013b). Heuristic evaluation of children's authoring tool for game making. Journal of
Education and Vocational Research, 4(9), pp.259-264.
• Lim, C.P. (2008). Spirit of the game: empowering students as designers in schools. British Journal of Educational Technology, 39 (6), pp.
996-1003.
• Maizatul Hayati, M. Y. (2009). Children, Computer and Creativity: Usability Guidelines for Designing A Game Authoring Tool for Children.
Disertasi PhD. University of Magdeburg, Germany.
• McLester, S. (2005). Game plan. Tech & Learn¬ing, 26, 18.
• Papert, S. (1991). Situating Construction. In I. Harel, & S. Papert, Constructionism (pp.1-12). Norwood, NJ:Ablex Publishing.
• Prensky, M. (2008). Students as designers and creators of educational computer games: Who else? British Journal of Educational
Technology, 39(6), pp. 1004-1019.
• Resnick, M. (2007). All I really need to know (about creative thinking) I learned (by studying how children learn) in kindergarten. Dalam
Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity dan cognition (pp. 1-6). ACM.
• Rieber, L. P. (2005). Multimedia learning in games, simulations, and microworlds. The Cambridge handbook of multimedia learning, 549-
567.
• Robertson, J., & Howells, C. (2008). Computer game design: Opportunities for successful learning. Computers & Education, 50, 559–578.
doi:10.1016/j.compedu.2007.09.020
• Williamson, B. (2009). Computer games, schools and young people: A report for educators on us-ing games for learning. London, UK:
Futurelab.
11
SEKIAN
TERIMA KASIH
SESI Q&A
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA
SURABAYA
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADIBUANA
1 de 12

Recomendados

Model Tyler (PPT) por
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)khai naem
20.6K visualizações18 slides
2. edup2023 psikologi pendidikan por
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikanNancyKuak
31.2K visualizações53 slides
Perkembangan sosio emosi por
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Suhaiza Shuib
63.3K visualizações14 slides
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp) por
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp) Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp)
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp) Nirwanah Snd
81.9K visualizações24 slides
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum por
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumXiaoling Lew
22.5K visualizações8 slides
Falsafah pendidikan guru por
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
37K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Maksud kurikulum por
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulumshahrul93
35.7K visualizações7 slides
Model tyler por
Model tylerModel tyler
Model tylersiti hajar pauzi
9.9K visualizações19 slides
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102) por
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)Rafiza Diy
19.6K visualizações29 slides
Permuafakatan sekolah dan komuniti por
Permuafakatan sekolah dan komuniti Permuafakatan sekolah dan komuniti
Permuafakatan sekolah dan komuniti wan salleh
44K visualizações19 slides
PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING por
PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBINGPERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING
PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBINGIPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
20.6K visualizações9 slides
Konsep dan definisi kurikulum por
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
137.6K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

Maksud kurikulum por shahrul93
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulum
shahrul9335.7K visualizações
Model tyler por siti hajar pauzi
Model tylerModel tyler
Model tyler
siti hajar pauzi9.9K visualizações
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102) por Rafiza Diy
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
Rafiza Diy19.6K visualizações
Permuafakatan sekolah dan komuniti por wan salleh
Permuafakatan sekolah dan komuniti Permuafakatan sekolah dan komuniti
Permuafakatan sekolah dan komuniti
wan salleh44K visualizações
Konsep dan definisi kurikulum por Aziyan Bakar
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
Aziyan Bakar137.6K visualizações
Perkembangan moral por amira nurfahmida
Perkembangan moral Perkembangan moral
Perkembangan moral
amira nurfahmida25.7K visualizações
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran por Gulit Rukag
Dokumen Standard Kurikulum PentaksiranDokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
Gulit Rukag88K visualizações
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia por Dhashink
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaimplikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
Dhashink20.3K visualizações
Pengajian kurikulum model kurikulum por Noradilah Hj Nain
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulum
Noradilah Hj Nain36K visualizações
Teori kognitif por Durani Hanis
Teori kognitifTeori kognitif
Teori kognitif
Durani Hanis74.2K visualizações
Memartabatkan profession perguruan por annakkeli
Memartabatkan profession perguruanMemartabatkan profession perguruan
Memartabatkan profession perguruan
annakkeli18.6K visualizações
Falsafah tvet por chooeinsan
Falsafah tvetFalsafah tvet
Falsafah tvet
chooeinsan2.1K visualizações
Topik 4 Aspirasi dan Kepentingan Pendidikan por Azizi Ahmad
Topik 4 Aspirasi dan Kepentingan PendidikanTopik 4 Aspirasi dan Kepentingan Pendidikan
Topik 4 Aspirasi dan Kepentingan Pendidikan
Azizi Ahmad19.4K visualizações
TEORI KONSTRUKTIVISME por Sigmund Fai
TEORI KONSTRUKTIVISMETEORI KONSTRUKTIVISME
TEORI KONSTRUKTIVISME
Sigmund Fai 26.6K visualizações
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai por SiTi Nurhidayah
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
SiTi Nurhidayah37.9K visualizações
Elemen fpk por Megala Silva Raju
Elemen fpkElemen fpk
Elemen fpk
Megala Silva Raju5.6K visualizações
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum por Arthur Jupong
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
Arthur Jupong51.1K visualizações

Similar a Pendekatan Melalui Reka Bentuk Permainan Digital dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Isu dan Cabaran

Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21) por
Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)
Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)muhammadakbarzahidi
888 visualizações15 slides
Bab 1, 2, 3 por
Bab 1, 2, 3Bab 1, 2, 3
Bab 1, 2, 3Univ. Palangkaraya
5.3K visualizações31 slides
Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1) por
Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1)Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1)
Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1)cepi riyana
446 visualizações39 slides
Pendidikan Abad 21 dalam filosofi STEM por
Pendidikan Abad 21 dalam filosofi STEMPendidikan Abad 21 dalam filosofi STEM
Pendidikan Abad 21 dalam filosofi STEMMushlihatun Syarifah
6.8K visualizações28 slides
supartinah por
supartinahsupartinah
supartinahsupartinah1
155 visualizações32 slides
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014 por
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 20145483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014Siti Norlina
122 visualizações95 slides

Similar a Pendekatan Melalui Reka Bentuk Permainan Digital dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Isu dan Cabaran(20)

Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21) por muhammadakbarzahidi
Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)
Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgk tawau (pedagogi abad 21)
muhammadakbarzahidi888 visualizações
Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1) por cepi riyana
Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1)Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1)
Manajemen teknologi pendidikan (bagian 1)
cepi riyana446 visualizações
Pendidikan Abad 21 dalam filosofi STEM por Mushlihatun Syarifah
Pendidikan Abad 21 dalam filosofi STEMPendidikan Abad 21 dalam filosofi STEM
Pendidikan Abad 21 dalam filosofi STEM
Mushlihatun Syarifah6.8K visualizações
supartinah por supartinah1
supartinahsupartinah
supartinah
supartinah1155 visualizações
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014 por Siti Norlina
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 20145483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014
Siti Norlina122 visualizações
21st century learning por yann embun
21st century learning21st century learning
21st century learning
yann embun20.2K visualizações
Metodologi: Analisis Kreativiti dan Kemahiran Kanak-Kanak por Laili Farhana M.I.
Metodologi: Analisis Kreativiti dan Kemahiran Kanak-KanakMetodologi: Analisis Kreativiti dan Kemahiran Kanak-Kanak
Metodologi: Analisis Kreativiti dan Kemahiran Kanak-Kanak
Laili Farhana M.I.2K visualizações
PPT SEMINAR PROPOSAL ANNISA.pptx por DiahPratiwi43
PPT SEMINAR PROPOSAL ANNISA.pptxPPT SEMINAR PROPOSAL ANNISA.pptx
PPT SEMINAR PROPOSAL ANNISA.pptx
DiahPratiwi43270 visualizações
LK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi (1).docx por EKAWAHYUNKURNIATI
LK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi (1).docxLK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi (1).docx
LK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi (1).docx
EKAWAHYUNKURNIATI3.1K visualizações
UTS TIK Ni Made Diana M.A.M 1D por ssuserfedf831
UTS TIK Ni Made Diana M.A.M 1DUTS TIK Ni Made Diana M.A.M 1D
UTS TIK Ni Made Diana M.A.M 1D
ssuserfedf83140 visualizações
Ppt jurnal 1 por nurliyahnasution
Ppt jurnal 1Ppt jurnal 1
Ppt jurnal 1
nurliyahnasution608 visualizações
Tugasan 3 kajian tinjauan kpt6044 por nik_mastura
Tugasan 3 kajian tinjauan kpt6044Tugasan 3 kajian tinjauan kpt6044
Tugasan 3 kajian tinjauan kpt6044
nik_mastura1.7K visualizações
Makalah Penuh untuk Prosiding dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika UN... por State University of Medan
Makalah Penuh untuk Prosiding dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika UN...Makalah Penuh untuk Prosiding dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika UN...
Makalah Penuh untuk Prosiding dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika UN...
State University of Medan1.1K visualizações
Modul 3 pengembangan renc pemb yg mengintegrasikan tik por Fakhri Cool
Modul 3 pengembangan renc pemb yg mengintegrasikan tikModul 3 pengembangan renc pemb yg mengintegrasikan tik
Modul 3 pengembangan renc pemb yg mengintegrasikan tik
Fakhri Cool669 visualizações
PERANAN ICT por Jenry Saiparudin
PERANAN ICTPERANAN ICT
PERANAN ICT
Jenry Saiparudin287 visualizações
PERANAN ICT por Jenry Saiparudin
PERANAN ICTPERANAN ICT
PERANAN ICT
Jenry Saiparudin1.6K visualizações
Farid & Rahmi_Desain Intruksional.pptx por HidayatulQuddus
Farid & Rahmi_Desain Intruksional.pptxFarid & Rahmi_Desain Intruksional.pptx
Farid & Rahmi_Desain Intruksional.pptx
HidayatulQuddus1 visão
kesan aplikasi mulitimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek keatas p... por kemakamal
kesan aplikasi mulitimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek keatas p...kesan aplikasi mulitimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek keatas p...
kesan aplikasi mulitimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek keatas p...
kemakamal1.2K visualizações

Mais de Laili Farhana M.I.

Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ... por
Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ...Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ...
Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ...Laili Farhana M.I.
268 visualizações13 slides
Lecture 4: MMX 3043 Game Design And Development por
Lecture 4: MMX 3043 Game Design And DevelopmentLecture 4: MMX 3043 Game Design And Development
Lecture 4: MMX 3043 Game Design And DevelopmentLaili Farhana M.I.
447 visualizações26 slides
Lecture 3 MMX3043 Game Design and Development por
Lecture 3 MMX3043 Game Design and DevelopmentLecture 3 MMX3043 Game Design and Development
Lecture 3 MMX3043 Game Design and DevelopmentLaili Farhana M.I.
509 visualizações24 slides
Introduction of Games Design and Development por
Introduction of Games Design and DevelopmentIntroduction of Games Design and Development
Introduction of Games Design and DevelopmentLaili Farhana M.I.
1.5K visualizações25 slides
INTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENT por
INTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENTINTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
INTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENTLaili Farhana M.I.
1.1K visualizações34 slides
Interaction design quick tour 3 por
Interaction design quick tour 3Interaction design quick tour 3
Interaction design quick tour 3Laili Farhana M.I.
465 visualizações14 slides

Mais de Laili Farhana M.I.(20)

Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ... por Laili Farhana M.I.
Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ...Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ...
Digital Game Design Activity: Implementing Gamification with Children in the ...
Laili Farhana M.I.268 visualizações
Lecture 4: MMX 3043 Game Design And Development por Laili Farhana M.I.
Lecture 4: MMX 3043 Game Design And DevelopmentLecture 4: MMX 3043 Game Design And Development
Lecture 4: MMX 3043 Game Design And Development
Laili Farhana M.I.447 visualizações
Lecture 3 MMX3043 Game Design and Development por Laili Farhana M.I.
Lecture 3 MMX3043 Game Design and DevelopmentLecture 3 MMX3043 Game Design and Development
Lecture 3 MMX3043 Game Design and Development
Laili Farhana M.I.509 visualizações
Introduction of Games Design and Development por Laili Farhana M.I.
Introduction of Games Design and DevelopmentIntroduction of Games Design and Development
Introduction of Games Design and Development
Laili Farhana M.I.1.5K visualizações
INTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENT por Laili Farhana M.I.
INTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENTINTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
INTRODUCTION OF GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
Laili Farhana M.I.1.1K visualizações
Interaction design quick tour 3 por Laili Farhana M.I.
Interaction design quick tour 3Interaction design quick tour 3
Interaction design quick tour 3
Laili Farhana M.I.465 visualizações
Interaction design quick tour 2 por Laili Farhana M.I.
Interaction design quick tour 2Interaction design quick tour 2
Interaction design quick tour 2
Laili Farhana M.I.1.2K visualizações
Interaction design quick tour 1 por Laili Farhana M.I.
Interaction design quick tour 1Interaction design quick tour 1
Interaction design quick tour 1
Laili Farhana M.I.370 visualizações
Heuristic Evaluation por Laili Farhana M.I.
Heuristic EvaluationHeuristic Evaluation
Heuristic Evaluation
Laili Farhana M.I.695 visualizações
KREATIVITI DAN KEMAHIRAN KANAK-KANAK DALAM MEREKABENTUK PERMAINAN DIGITAL por Laili Farhana M.I.
KREATIVITI DAN KEMAHIRAN KANAK-KANAK DALAM MEREKABENTUK PERMAINAN DIGITAL KREATIVITI DAN KEMAHIRAN KANAK-KANAK DALAM MEREKABENTUK PERMAINAN DIGITAL
KREATIVITI DAN KEMAHIRAN KANAK-KANAK DALAM MEREKABENTUK PERMAINAN DIGITAL
Laili Farhana M.I.4.9K visualizações
Tugasan penyelidikan kualitatif por Laili Farhana M.I.
Tugasan penyelidikan kualitatifTugasan penyelidikan kualitatif
Tugasan penyelidikan kualitatif
Laili Farhana M.I.1.4K visualizações
Tesis presentation por Laili Farhana M.I.
Tesis presentationTesis presentation
Tesis presentation
Laili Farhana M.I.380 visualizações
Viva presentation3 por Laili Farhana M.I.
Viva presentation3Viva presentation3
Viva presentation3
Laili Farhana M.I.745 visualizações
A field study of understanding por Laili Farhana M.I.
A field study of understandingA field study of understanding
A field study of understanding
Laili Farhana M.I.465 visualizações
Bab 4: Windows Movie Maker por Laili Farhana M.I.
Bab 4: Windows Movie MakerBab 4: Windows Movie Maker
Bab 4: Windows Movie Maker
Laili Farhana M.I.2.4K visualizações

Último

DESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdf por
DESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdfDESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdf
DESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdfMASHURIMASHURI27
14 visualizações1 slide
Latihan 6_ Aldy 085.pptx por
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptxjustneptun
13 visualizações6 slides
Kepemimpinan Pramuka por
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka Kafe Buku Pak Aw
13 visualizações23 slides
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... por
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...Kanaidi ken
12 visualizações49 slides
KESETIMBANGAN KIMIA por
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIAlyricsong1117
9 visualizações24 slides
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... por
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...pmgdscunsri
7 visualizações24 slides

Último(20)

DESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdf por MASHURIMASHURI27
DESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdfDESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdf
DESKRIPSI-BEST PRACTICE.pdf
MASHURIMASHURI2714 visualizações
Latihan 6_ Aldy 085.pptx por justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun13 visualizações
Kepemimpinan Pramuka por Kafe Buku Pak Aw
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka
Kafe Buku Pak Aw13 visualizações
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken12 visualizações
KESETIMBANGAN KIMIA por lyricsong1117
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIA
lyricsong11179 visualizações
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... por pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri7 visualizações
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi37 visualizações
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx por NataliaApricaAnwar
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
NataliaApricaAnwar44 visualizações
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc por EMILAANGGRAINI1
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.docSK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
EMILAANGGRAINI142 visualizações
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken46 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 visualizações
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 visualizações
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 visualizações
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2127 visualizações
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952154 visualizações
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji19 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken83 visualizações
LKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdf por AnnisaAmeliaTanjung
LKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdfLKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdf
LKPD_Perkalian dan Pembagian Pecahan.pdf.pdf
AnnisaAmeliaTanjung7 visualizações
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi41 visualizações
Public Relations - Menentukan Masalah por AdePutraTunggali
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
AdePutraTunggali107 visualizações

Pendekatan Melalui Reka Bentuk Permainan Digital dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Isu dan Cabaran

 • 1. PENDEKATAN PEMBELAJARAN MELALUI REKA BENTUK PERMAINAN DIGITAL DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK- KANAK: ISU DAN CABARAN Maizatul Hayati Mohamad Yatim¹, Md Nasir Masran², Laili Farhana Md Ibharim¹ Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif¹, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia² Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADIBUANA
 • 2. PENGENALAN • Pembelajaran yang berkesan dapat dicapai apabila guru-guru bijak dan kreatif dalam merancang strategi pengajaran yang dapat meningkatkan kesediaan dan motivasi pelajarnya. • Pembelajaran berpusatkan pelajar : guru-guru berperanan sebagai pemudah cara. • Pendekatan pembelajaran melalui reka bentuk: memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka ilmu secara kendiri dan seterusnya berkongsi pengalaman mereka bersama rakan-rakan, guru dan ibu bapa (Maizatul, 2009). • Kaedah yang boleh dipraktikan adalah dengan melakukan aktiviti mereka bentuk permainan digital untuk diintegrasikan ke dalam bilik darjah (Baytak, Land dan Smith, 2011; Kafai, 2006; Prensky, 2008) 2
 • 3. KANAK-KANAK SEBAGAI PEREKA BENTUK PERMAINAN DIGITAL Peranan kanak-kanak dalam mereka bentuk teknologi baharu (Druin, 2002) 3
 • 4. KANAK-KANAK SEBAGAI PEREKA BENTUK PERMAINAN DIGITAL • Kafai (2005), amat menggalakkan kanak-kanak berperanan sebagai pencipta berbanding hanya sebagai pemain permainan digital. • Kreativiti dan kemahiran kanak-kanak dapat ditonjolkan dan dilatih selari dengan keperluan abad ke 21. 4
 • 5. KANAK-KANAK SEBAGAI PEREKA BENTUK PERMAINAN DIGITAL Manfaat kanak- kanak sebagai pereka bentuk Memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan gaya pembelajaran yang berbeza (Lim, 2008) Pelajar bebas untuk menerokai proses pembelajaran (Robertson & Howells, 2008) Kemahiran abad ke 21 dalam membina pengetahuan. (Kamisah & Nurul, 2013) Kefahaman mendalam terhadap pelajaran (Gershenfeld, 2011). Kesediaan dan kefahaman pelajar (Baytak, Land & Smith, 2011). 5
 • 6. PENDEKATAN PEMBELAJARAN MELALUI REKA BENTUK PERMAINAN DIGITAL • Pendekatan pembelajaran melalui reka bentuk merupakan salah satu kaedah dalam pembelajaran berpusatkan pelajar yang dilihat mampu memberi impak positif dalam pedagogi pengajaran guru (Kalantzis & Cope, 2010). Sumber: National Training Laborotories Teori Konstruktivisme: • Pembelajaran menjadi lebih bermakna apabila pelajar aktif membina artifak mereka sendiri dan boleh dikongsikan dengan orang lain (Papert, 1991). • Pelajar dapat membina pengetahuan mereka sendiri semasa proses reka bentuk (Piaget, 1969). • Taksonomi Bloom Digital: ‘Penciptaan’ merupakan aras tertinggi (Churches, 2008). 6
 • 7. PENDEKATAN PEMBELAJARAN MELALUI REKA BENTUK PERMAINAN DIGITAL Kelebihan Kepada Guru Kelebihan Kepada Pelajar Kelebihan Kepada Persekitaran PdP Sebagai bahan bantu mengajar (Ash, 2011). Pembelajaran yang bermakna (Han & Bhattacharya, 2001). Meningkatkan aspek sosiobudaya dalam bilik darjah (Lim, 2008; Prensky,2008) Keseimbangan daripada aspek kandungan, pedagogi, pengetahuan dan teknologi. Keseronokkan belajar di mana kanak- kanak boleh membina, mereka bentuk dan mencipta melalui bermain (Resnick, 2007). Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan melalui penerokaan dan penciptaan sesuatu yang baharu (Kamisah & Nurul, 2013; Laili & Maizatul, 2013). Peranan guru sebagai pemudah cara dan penilai dalam menjayakan pendekatan ini (Kamisah & Nurul, 2013). Motivasi intrisik dan strategi pembelajaran dapat ditingkatkan. Persekitaran pembelajaran yang aktif serta melibatkan aspek pengalaman Pembelajaran berlaku semasa proses reka bentuk berbanding bermain permainan digital (Rieber, 2005). 7
 • 8. ISU DAN CABARAN • Kandungan yang tidak sesuai untuk PdP (Ertzberger, 2008). • Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap permainan pendidikan (educational game). Perspektif Masyarakat • Kekurangan pengetahuan dan kemahiran dalam aplikasi serta perisian untuk mereka bentuk perrmainan digital (William, 2009). • Kekurangan infrastruktur (Ertzberger, 2008). • Kekurangan kurikulum yang relevan (Kamisah & Nurul, 2013). Amalan guru • Pelajar tidak diberi peluang menonjolkan kreativiti dan kemahiran mereka bentuk permainan digital (Laili & Maizatul, 2013). • Indikator piawai untuk menilai kreativiti dan kanak-kanak masih belum dapat dikenal pasti (Joint Research Centre-European Commission, 2010). Tahap kreativiti dan kemahiran 8
 • 9. CADANGAN • Pemantauan lebih teliti kandungan permainan digital yang sesuai bagi tujuan pendidikan. • Kawalan dan panduan dalam menilai kandungan permainan digital. Kawalan Kandungan Permainan Digital • Guru diberi pendedahan melalui kursus berbentuk latihan. • Sokongan pihak sekolah dalam penyediaan infrastruktur. • Penstrukturan semula kurikulum. • Peranan media massa dan media elektronik. Sokongan Warga Pendidik • Guru mengenal pasti kelebihan dan kelemahan pelajar. • Guru merujuk set atau senarai semak pengukuran yang berbentuk rubrik dan skala yang berkaitan dengan reka bentuk permainan digital. Penilaian Kreativiti Dan Kemahiran 9
 • 10. KESIMPULAN • Pendekatan menggunakan permainan digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak bererti tugas dan peranan guru sudah tidak penting dan tidak diperlukan lagi. • Cabaran dan isu yang membataskan perlaksanaan pendekatan ini dilaksanakan boleh diatasi dengan sokongan daripada pelbagai pihak terutamanya pihak Kementerian Pendidikan, pentadbiran sekolah, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat. • Suatu panduan khusus perlu dirangka dengan kerjasma antara pihak guru, penyelidik dan pengamal industri berkaitan tatacara melaksanakan pendekatan ini. • Pendekatan pembelajaran melalui reka bentuk permainan digital ini dapat memperkasakan lagi sistem pendidikan negara selari dengan kemajuan dan kepesatan teknologi berteraskan pendidikan abad 21. 10
 • 11. RUJUKAN • Ash, K. (2011). Gaming goes academic. Education Week, 30 (25), 24–28. • Baytak, A., Land, S.M., & Smith, B.K. (2011). Children as educational computer game designers: An exploratory study. TOJET, 10(4). • Churches, A. (2008). Bloom's taxonomy blooms digitally. Tech & Learning, 1. • Druin, A. (2002). The role of children in the design of new technology. Behaviour and Information Technology, 21(1), 1- 25. • Ertzberger, J. (2008). An exploration of factors affecting teachers’ use of video games as instruc-tional tools. (Disertasi Doktoral Tidak Diterbitkan). Pepperdine University. Malibu, CA. • Gershenfeld, A. (2011). From player to designer. Educational Gaming, 40(1), 55–59. • Han, S., & Bhattacharya, K. (2001). Constructionism, learning by design, and project based learning. Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Diakses daripada http://www.coe.uga.edu/epltt /LearningbyDesign.htm. • Joint Research Centre-European Commission. (2010). Assessing the Effects of ICT in Education Indicators, Criteria and Benchmarks for International Comparisons: Indicators, Criteria and Benchmarks for International Comparisons. OECD Publishing. • Kafai, Y. B. (2005). Minds in Play: Computer Game Design as a Context for Children’s Learning. New Jersey, USA: Lawrence Erlbaum Associates. • Kafai, Y.B. (2006). Playing and making games for learning: Instructionist and constructionist perspectives for game studies. Games and Culture, 1(1), 36–40. • Kamisah, O. & Nurul Aini, B. (2013). Teachers and students as game designers: designing games for classroom integration. Dalam S. de Freitas, M. Ott, M. Popescu, & I. Stanescu (Eds.), New Pedagogical Approaches in Game Enhanced Learning: Curriculum Integration (pp. 102-113). Hershey, PA: Information Science Reference. • Laili Farhana, M.I. & Maizatul Hayati, M.Y. (2013a). Kreativiti dan kemahiran kanak-kanak dalam mereka bentuk permainan digital bagi tujuan pembelajaran. Dalam Prosiding Seminar Kebangsaan ICT Dalam Pendidikan. Tanjong Malim: Malaysia. • Laili Farhana, M.I. & Maizatul Hayati, M.Y. (2013b). Heuristic evaluation of children's authoring tool for game making. Journal of Education and Vocational Research, 4(9), pp.259-264. • Lim, C.P. (2008). Spirit of the game: empowering students as designers in schools. British Journal of Educational Technology, 39 (6), pp. 996-1003. • Maizatul Hayati, M. Y. (2009). Children, Computer and Creativity: Usability Guidelines for Designing A Game Authoring Tool for Children. Disertasi PhD. University of Magdeburg, Germany. • McLester, S. (2005). Game plan. Tech & Learn¬ing, 26, 18. • Papert, S. (1991). Situating Construction. In I. Harel, & S. Papert, Constructionism (pp.1-12). Norwood, NJ:Ablex Publishing. • Prensky, M. (2008). Students as designers and creators of educational computer games: Who else? British Journal of Educational Technology, 39(6), pp. 1004-1019. • Resnick, M. (2007). All I really need to know (about creative thinking) I learned (by studying how children learn) in kindergarten. Dalam Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity dan cognition (pp. 1-6). ACM. • Rieber, L. P. (2005). Multimedia learning in games, simulations, and microworlds. The Cambridge handbook of multimedia learning, 549- 567. • Robertson, J., & Howells, C. (2008). Computer game design: Opportunities for successful learning. Computers & Education, 50, 559–578. doi:10.1016/j.compedu.2007.09.020 • Williamson, B. (2009). Computer games, schools and young people: A report for educators on us-ing games for learning. London, UK: Futurelab. 11
 • 12. SEKIAN TERIMA KASIH SESI Q&A UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADIBUANA