O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Mielenterveyden edistäminen kunnissa

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Mielenterveyden edistäminen kunnissa

Baixar para ler offline

Esitys Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaarissa 2022. Teemana on kansallinen mielenterveysstrategia ja poikkihallinnollinen mielenterveyden edistäminen kunnissa. Esityksessä esitellään kaksi meneillään olevaa kehittämishanketta: Hyvän mielen kunta -hanke kehittää työkalupakkia kunnille ja MIVA-hanke tuottaa välineen kunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arviointiin.

Esitys Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaarissa 2022. Teemana on kansallinen mielenterveysstrategia ja poikkihallinnollinen mielenterveyden edistäminen kunnissa. Esityksessä esitellään kaksi meneillään olevaa kehittämishanketta: Hyvän mielen kunta -hanke kehittää työkalupakkia kunnille ja MIVA-hanke tuottaa välineen kunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arviointiin.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Mielenterveyden edistäminen kunnissa (20)

Mais de Kristian Wahlbeck (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Mielenterveyden edistäminen kunnissa

 1. 1. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 1 19.5.2022 Mielenterveysstrategia ja poikkihallinnollinen mielenterveyden edistäminen Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja MIELI Suomen Mielenterveys ry
 2. 2. .fi Mielenterveyden nousu yhteiskunnalliseen keskusteluun 2 • Lisääntyvä ymmärrys, että mielen hyvinvointi on ohittamaton osa hyvinvointia • Asennemuutos: mielenterveyden ongelmiin liittyvän häpeäleiman vähentyminen • Psyykkisen oireilun lisääntyminen kuormitustekijöistä johtuen • koronapandemia • koulumaailman uudistukset • sumeat tulevaisuudennäkymät • Työelämän muutosten vaikutus työllistymiseen kun on mielenterveyden ongelmia 23.5.2022
 3. 3. Mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyyseläkkeistä (%) Lähde: Eläketurvakeskus 0 10 20 30 40 50 60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyseläkkeen saajat (%) 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 3
 4. 4. Mielenterveyspalvelujen osuus terveydenhuollon rahoituksesta on laskeva 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 4 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mt-palveluiden osuus terveydenhuollon käyttömenoista (%)
 5. 5. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 47% 53% Muut Mielenterveys Työkyvyttömyyseläkkeet 2020 (ETK) 66% 34% Muut Mielenterveys Sairauspäivärahapäivät 2020 (Kela) 95% 5% Muut Mielenterveys Terveydenhuollon käyttömenot 2019 (THL) 99.5 % 0.5 % Muut Psykoterapia Psykoterapian osuus käyttömenoista 2019 (Kela, THL) 5
 6. 6. MUIDEN MAIDEN STRATEGIOITA Skotlanti (2017–2027) Ruotsi (2016–2020) -uuden strategian valmistelu aloitettu Kanada (2012-) Australia (2017–2022) Englanti (2017–2021) Norja (2017–2022) -uuden strategian valmistelu aloitettu 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 6
 7. 7. STRATEGIAN VALMISTELUTYÖ • Järjestöt tekivät ahkeraa vaikuttamistyötä strategiatyön aloittamiseksi, mm eduskunnnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan kautta • STM nimitti asiantuntijaryhmän, jossa myös järjestöjen edustajia • Sidosryhmäkuulemisia keväällä 2019 • Näkemyksiä strategian painopisteisiin kerätty Ota kantaa –sivustolla toukokuussa 2019 • Strategialuonnos avoimella lausuntokierroksella lokakuussa 2019 lausuntopalvelu.fi - portaalissa • Ministeri Krista Kiuru julkaisi strategian tammikuussa 2020 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 7
 8. 8. Valtakunnallinen mielenterveysstrategia 2020-30 Strategian painopisteet: 1. Mielenterveys pääomana 2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa 3. Mielenterveysoikeudet 4. Ihmisten tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut 5. Hyvä mielenterveysjohtaminen 6. Itsemurhien ehkäisy 8
 9. 9. .fi Painopiste 1: Mielenterveys pääomana 9 Mielenterveys on tärkeimpiä asioita ihmisen elämässä. Se vaikuttaa kaikkeen terveyteen, hyvinvointiin, opiskeluun ja työhön ja koko elämän kulkuun. Ihmisten hyvä mielenterveys tukee koko Suomen menestymistä. Mielenterveys on pääomaa, josta pidetään huolta ja johon sijoitetaan: • ihmisen kasvussa ja kehityksessä syntymästä alkaen • opiskelussa ja työssä • arkiympäristöissä, yhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnassa • yhteiskunnan muutoksissa. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen
 10. 10. .fi Painopiste 2: Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa 10 Lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteet vaikuttavat merkittävästi mielenterveyteen. Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu, kun yhteiskunta toimii niin, että: • luodaan edellytykset turvalliselle elämän alulle • turvataan jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet hyvään itsetuntoon ja mielenterveystaitoihin, oppimiseen ja onnistumisen kokemuksiin • annetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle yhtäläinen mahdollisuus osallistua turvallisiin ja kehitystä edistäviin harrastuksiin • turvataan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeudet • vähennetään lapsiköyhyyttä. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen
 11. 11. .fi Painopiste 3: Mielenterveysoikeudet 11 Mielenterveysoikeuksien saavuttamiseksi tarvitaan työtä ennakkoluulojen, syrjinnän, virheellisten käsitysten ja vastakkain asettelun voittamiseksi. Jokaisen ihmisen mielenterveysoikeuksiin kuuluvat: • ihmisarvon sekä perus- ja ihmisoikeuksien kunnioitus • yhdenvertainen oikeus asumiseen, opintoihin, työhön, toimeentuloon ja osallisuuteen • oikeus määritellä itse ne asiat, jotka auttavat selviytymään arjessa • oikeus vaikuttaa ihmisenä, vertaistoimijana ja kokemusasiantuntijana • monimuotoisuuden hyväksyminen ja syrjimättömyys. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen
 12. 12. .fi Painopiste 4: ihmisten tarpeiden mukaiset, laaja- alaiset palvelut 12 Palvelut vastaavat ihmisen tarpeita, kun varmistetaan, että: • palvelut ovat tarvelähtöisiä, laaja-alaisia ja yhteen sovitettuja • palvelujärjestelmä on asiakaslähtöinen, laadukas ja muuntautumiskykyinen • jokainen saa palvelut riittävän varhain ja nopeasti • haavoittuvat ryhmät otetaan huomioon • omaiset ja läheiset tulevat huomioon otetuiksi • palveluissa ihminen on kokonaisuus, ja mielenterveyden lisäksi myös fyysinen terveys otetaan huomioon. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen
 13. 13. .fi Painopiste 5: Hyvä mielenterveysjohtaminen 13 Mielenterveystyötä ohjataan ja johdetaan suunnitelmallisesti kokonaisuutena ylittäen hallinnolliset rajat: • Johtamisessa tukeudutaan parhaaseen tietoon ja teknologiaan • Varmistetaan ajankohtaisen ja ennakoivan tutkimustiedon saatavuus • Johtamisessa käytetään parhaiten soveltuvia indikaattoreita ja niitä seurataan • Mielenterveyslinjauksien toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja sen toimenpide-ehdotuksia painotetaan ja muotoillaan uudestaan tarpeen mukaan. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen
 14. 14. Käsitteet 23.5.2022 Mielenterveys Psykisk hälsa Mental health Mielenterveyden ongelmat Psykisk ohälsa Mental ill health Mielen hyvinvointi Psykiskt välbefinnande Mental well-being Mielenterveyden edistäminen 14
 15. 15. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 15
 16. 16. Termit 23.5.2022 Mielenterveys Psykisk hälsa Mental health Mielenterveyden ongelmat Psykisk ohälsa Ill mental health Mielen hyvinvointi Psykiskt välbefinnande Mental well-being Mielenterveyden häiriöt Psykiatriska tillstånd Mental health disorders Mielenterveyden edistäminen Ehkäisevä mielenterveystyö Korjaava työ: Hoito ja kuntoutus Mielenterveyden edistäminen 16
 17. 17. KONSENSUS2020 · AIVOT ja MIELI MITÄ MIELEN HYVINVOINTI ON? • Onnen ja ilon tunne (Hedoninen hyvinvointi) • Kokemus oman elämän laadusta (Evaluatiivinen hyvinvointi) • Merkityksellisyyden tunne (Eudaimoninen hyvinvointi) 17
 18. 18. Missä ja miten synnymme, kasvamme, elämme, teemme työtä ja ikäännymme määrittää mielenterveyttämme WHO: Social determinants of mental health, 2014
 19. 19. MIELEN HYVINVOINTI RAKENTUU VARHAIN
 20. 20. PSYYKKISEN HYVINVOINNIN PERUSTA LUODAAN LAPSUUDESSA Turvallinen vuorovaikutussuhde aikuisen kanssa vauvasta alkaen Suoja fyysistä kuritusta, hyväksikäyttöä ja kiusaamista vastaan Mielenterveystaitojen omaksuminen lapsuudessa Talouden nobelistin James Heckmanin mukaan suurin taloudellinen hyöty yhteiskunnan varojen käytöstä saadaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten tukitoimista 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 20
 21. 21. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 21
 22. 22. 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 22
 23. 23. Vaikuttavat toimet mielenterveyden edistämiseksi Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tuki edistää lasten mielenterveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Mielenterveyden edistämisellä kouluissa on keskivahva tai vahva vaikutus oppilaiden vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin Alkoholin saatavuuden rajoittaminen Työelämän myönteiset vuorovaikutussuhteet, hyvä johtaminen ja työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa työhön lisäävät psyykkistä hyvinvointia, lisää tuottavuutta ja vähentää kustannuksia Yhteiskuntasuunnittelu joka suosii kohtuuhintaisia terveellisiä asuntoja ja pääsyä viheralueisiin edistää mielenterveyttä 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen 23
 24. 24. .fi Mielenterveysvaikutusten arviointi • THL:n ja MIELI ry:n MIVA käyttöön –hanke • Mielenterveysvaikutusten neljä välittäjää • Osallisuus • Yhteisöllisyys • Vaikutusmahdollisuudet • Autonomia
 25. 25. Hyvän mielen kunta -hanke • Hanke osa Kansallista mielenterveysstrategiaa 2020-2030 • Hanke perustuu yhteiskehittämiseen ja kuntien vertaisoppimiseen • Keskeinen työväline on Hyvän mielen kunta –tarkistuslista • Hankkeessa osahanke: Kainuun osahanke • Toimintakulttuurimuutoksen tarve: painopiste edistävään ja ehkäisevään toimintaan. • Hankkeessa luodaan kunnille työkalupakki näyttöön perustuvista menetelmistä väestön mielenterveyden edistämiseksi
 26. 26. HYVÄN MIELEN KUNTA-TARKISTUSLISTA • Strategia ja johtaminen • Mielenterveyden edistäminen koko kunnan tehtävänä • Rajapinnat, yhteistyö ja kumppanuudet • Näyttöön perustuva tieto ja toimintamallit • Eri ikäryhmät on otettu huomioon mielenterveyden edistämisessä • Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt on otettu huomioon mielenterveyden edistämisessä • Tiedon tarjoaminen • Varhainen puuttuminen • Hyvän mielen kunta –toiminnan seuranta ja arviointi
 27. 27. 27 KANSAINVÄLISIÄ KOKEMUKSIA: THRIVE NYC 1. Kulttuurin muuttaminen 2. Varhainen puuttuminen 3. Puuttuvan hoidon järjestäminen 4. Kumppanuus yhteisöjen kanssa 5. Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen 6. Johtamisen vahvistaminen 54 toimenpidettä
 28. 28. Mielenterveyden edistäminen Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä
 29. 29. Kiitos! kristian.wahlbeck@mieli.fi 23.5.2022 Mielenterveyden edistäminen

Notas do Editor

 • Noin miljardi 25:stä miljardista
  Vähemmän kuin verrokkimaissa
 • Mielenterveys on yläkäsite, joka käsittää sekä mielen hyvinvoinnin että mielenterveyden ongelmat
 • Mielenterveydellä on kaksi ulottuvuutta, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia
 • Mielenterveystyön kolmella osa-alueellla (keltaisella) on eriävät kohderyhmät ja tavoitteet.
 • Mielen hyvinvointi eli psyykkinen hyvinvointi on moniulotteinen käsite. Tutkimusten mukaan sitä voidaan jakaa kolmeen pääulottuvuuteen: onnen tunne, elämänlaatu ja merkityksellisyys.
 • Missä ja miten synnymme, kasvamme, elämme määrittää mielenterveyttämme
  Mielenterveyden ongelmat siirtyvät herkästi sukupolvelta toiselle

×