O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ข้อสอบอัจฉริยะ

51.375 visualizações

Publicada em

ข้อสอบวิทยาศาสตร์

ข้อสอบอัจฉริยะ

  1. 1. 1. สาร A เป็ นของแข็งสี ขาวเมื่อหยดกรดลงไปจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเมื่อนาไปทดสอบน้ าปูนใสพบว่าน้ าปูนใสขุ่น สาร ก. โฟม ข. ใยแก้ว ค. หินปูน ง. พลาสติก2. ถ้าริ นน้ าเชื่ อมใส่ ถวยทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้ามาสังเกตดูเห็นเกล็ดของแข็งเหลืออยู่ เกล็ดของแข็งนั้น ้คือสารในข้อใด ก. ผลึก ข. ตะกอน ค. อิมลชันั ง. สารแขบนลอย3. การทดสอบความเป็ นกรด – เบส ในดินด้วยกระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ขอใดถูกต้อง ้ ก. ใช้กระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ จุ่มลงในดิน ข. ใช้แท่งแก้วจุ่มลงในน้ าผสมดินมาแตะกระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ ค. นาน้ าที่ได้จากน้ าผสมดินมาต้มให้เดือดแล้วใช้กระดาษยูนิเวอร์ แซลจุ่มลงในน้ าที่ตมแล้ว้ ง. ใช้วธีใดก็ได้แต่ตองให้กระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ สัมผัสกับดิน ิ ้ เพื่อเหตุผลในข้อใด ก. เพื่อให้ละลายเร็ วขึ้น ข. เพื่อเร่ งการเกิดปฏิกิริยา ค. เพื่อให้โมเลกุลของตัวถูกละลายแตกตัวเร็ วขึ้น ั ง. เพื่อเพิ่มพลังงานให้กบตัวถูกละลายและตัวทาละลาย5. อาหารในข้อใดมีผลทาให้น้ าปั สสาวะมีความเป็ นกรดมากขึ้น ก. นมสด สะตอ กาแฟ ข. แกงส้ม น้ ามะเขือเทศ ไข่แดง ค. องุ่น ต้มยากุง น้ าอัดลม ้ ง. ไข่แดง ฝรั่ง ผักกระถิน6. ` สาร A B C PH 5 7 9 จากข้อมูลสาร A B C น่าจะเป็ นสารในข้อใด
  2. 2. ก. ยาสี ฟัน น้ าเชื่อม แชมพู ข. แชมพู น้ าเกลือ ยาสี ฟัน ค. น้ าปูนใส น้ านม น้ าส้มสายชู ง. น้ าส้มสายชู น้ านม น้ าปูนใส7. การกลันน้ าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ น้ าในข้อใดไม่สามารถกลันให้บริ สุทธิ์ ได้ ่ ่ ก. น้ าเกลือ น้ าเชื่ อม ข. น้ าเกลือ น้ าโซดา ค. น้ าโคลน น้ าประปา ง. น้ าหอม น้ ายาล้างเล็บ น้อย ก. แก้ว ข. ดินเผา ค. พลาสติก ง. สแตนเลส9. เหตุการณ์ในข้อใดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก. ต้มน้ าเกลือ ข. น้ าแข็งละลายเป็ นน้ า ค. บีบมะนาวลงบนดินสอพอง ง. ลูกเหม็นในตูเ้ สื้ อผ้าขนาดเล็ก10. เกลือแกงมีเนื้ อสารร้อยละ 20 โดยมวล ในสารละลาย 120 กรัม มีเกลือแกงกี่กรัม ก. 40 กรัม ข. 14 กรัม ค. 20 กรัม ง. 24 กรัม11. นาของเหลว 3 ชนิด คือ A B และC มาระเหยแห้ง ปรากฏว่าในภาชนะที่บรรจุ C มีของแข็งเหลืออยูแต่ A และ B ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง ่ ก. ข. A เป็ นสารประกอบ B เป็ นสารบริ สุทธิ์ ค. A และ B เป็ นสารประกอบ ง. A และ B อาจเป็ นสารละลายหรื อสารบริ สุทธิ์12. กรดคาร์ บอนิกเกิดจากปฏิกิริยาแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์กบน้ าจะนาไปสู่ การสร้างผลิตภัณฑ์ใน ัข้อใด
  3. 3. ก. น้ าอัดลม ข. นมเปรี้ ยว ค. ผักกาดกระป๋ อง ง. น้ าสับประรดกระป๋ อง อสลายตัวจนถึงที่สุดจะได้ดินมาร์ลเมื่อนาดินมาร์ลมาตรวจสอบความเป็ นกรด-เบส จะได้ผลอย่างไร ก. กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากน้ าเงินเป็ นแดง ข. กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากแดงเป็ นน้ าเงิน ค. กระดาษลิตมัสทั้งสองสี ไม่เปลี่ยนแปลง ่ ั ง. ไม่สามารถสรุ ปได้ข้ ึนอยูกบแหล่งของดิน ิิ ถ้าน้ าเกลือนี้มีจานวน 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรมาเติมน้ าลงไปอีก ก. 1.00 ข. 2.50 ค. 1.25 ง. 10.0015. ปาท่องโก๋ จะมีสารใดปนเปื้ อน ถ้าเราใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ทาถุงใส่ ปาท่องโก๋ ก. ปรอท ข. ตะกัว ่ ค. กามะถัน ง. แมงกานีส
  4. 4. แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอัจฉริ ยภาพ ด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 1 รุ่ นที่ 2 จังหวัดหนองคายคำชี้แจง 1) แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ หน้าข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน สอบวันที่ 15 สิ งหาคม 2552 เวลา 13.30 – 15.00 น. รวมเวลา 1.32) แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้ 2.1 ชีววิทยา จานวน 15 ข้อ 2.2 ฟิ สิ กส์ จานวน 15 ข้อ 2.3 เคมี จานวน 15 ข้อ 2.4 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ จานวน 15 ข้อ3) ให้นกเรี ยนเขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่สอบ ห้องสอบ ชื่ อโรงเรี ยนและสานักงานเขตพื้นที่ ั ่การศึกษาที่นกเรี ยนสังกัดอยูให้ครบในกระดาษคาตอบ ั4) ให้ตอบในกระดาษคาตอบโดยทาเครื่ องหมาย X ใน ช่องกระดาษคาตอบตรงข้อที่นกเรี ยนเลือก ัเป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ทาเครื่ องหมาย X แล้วเลือกข้อคาตอบใหม่5) นักเรี ยนจะออกจากห้องสอบได้ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว6) การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นข้อยุติ

×