O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Lengvasbudasmestirukyti

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
Þiniasklaida apie Alleno Carro metodà:
„Buvau nustebintas nauju laisvës pojûèiu“ Independent
„Tai sumanus ir naujas meto...
2
Easy Way to
Stop Smoking
3
ALLEN CARR
LENGVAS BÛDAS MESTI RÛKYTI
Lengvas bûdas
mesti rûkyti
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Lengvas Budas Mesti Rukyti
Lengvas Budas Mesti Rukyti
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 228 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Knygu Skaitykla (20)

Lengvasbudasmestirukyti

 1. 1. 1 Þiniasklaida apie Alleno Carro metodà: „Buvau nustebintas nauju laisvës pojûèiu“ Independent „Tai sumanus ir naujas metodas“ Evening Standart Þinomi specialistai ir medikai apie Allen’o Carr’o metodà: „Në kiek nedvejodama palaikau Allen’o Carr’o darbà padedant rûkaliams mesti rûkyti. Daugelis specialiø klinikø naudoja dalá jo me- todikos, bet labai nedaugelio ið jø darbas toks sëkmingas“ Profesorë Judith Mackay, Azijos tabako kontrolës konsultantë ir Pasaulio Sveikatos Organizacijos ekspertë. „Ið tiesø nuostabu, kad Allen’as Carr’as, nebûdamas elgesio modi- fikacijos specialistas, pasiekë stulbinanèiø rezultatø ten, kur daugybës diplomuotø psichologø ir psichiatrø bandymai buvo nesëkmingi. Jis suformulavo PAPRASTÀ ir EFEKTYVØ bûdà mesti rûkyti“ Daktaras William Green, Hong Kongo Matildos ligoninës psichiat- rijos skyriaus vadovas. „Ðis metodas mane ið tiesø nustebino. Nepaisant Allen’o Carr’o sëkmës ir ðlovës, metode nëra jokiø gudrybiø, o jo profesionalumas vertas pagarbos. Man malonu pritarti ðio metodo taikymui medicino- je“ Daktaras P. M. Bray „Keletà kartø stebëjau Allen’o Carr’o metodo „Lengvas bûdas mesti rûkyti“ taikymà. Ðis metodas man pasirodë labai sëkmingas. Ið visos ðirdies palaikau já kaip efektyvø bûdà mesti rûkyti“ Daktaras Anil Visram, Didþiosios Britanijos Karaliðkoji ligoninë
 2. 2. 2 Easy Way to Stop Smoking
 3. 3. 3 ALLEN CARR LENGVAS BÛDAS MESTI RÛKYTI Lengvas bûdas mesti rûkyti
 4. 4. 4 UDK 613.8 Ca235 ISBN 978-9955-22-164-7 Ið anglø kalbos vertë: Julius Mikalajûnas Redaktorë: Virginija Savickienë © Lietuviðkas leidimas „Lengvas bûdas“, 2007 Copyright © Allen Carr’s Easyway (International) Limited, 1985, 1991, 1998, 2004
 5. 5. 5 APIE AUTORIØ Pagrindinë mintis, jungianti visas Allen’o Carr’o knygas – tai bai- mës panaikinimas. Ið tikrøjø jo talentas glûdi sugebëjime panaikinti nerimà ir baimes, trukdanèias þmonëms gyventi pilnavertá gyvenimà ir juo mëgautis. Tai raiðkiai demonstruoja jo knygos, tapusios bestseleriais daugelyje pasaulio ðaliø: „Lengvas bûdas mesti rûkyti“, „Vienintelis bû- das visam laikui mesti rûkyti“, „Lengvas bûdas sulieknëti“, „Kaip padë- ti paaugliui mesti rûkyti“, „Lengvas bûdas mëgautis skrydþiu“ ir kitos. Anksèiau sëkmingai dirbæs buhalteriu Allen’as Carr’as buvo uþ- kietëjæs rûkalius ir surûkydavo iki ðimto cigareèiø per dienà. Ði priklau- somybë varë já á neviltá, kol 1983 metais, po daugelio nesëkmingø ban- dymø neberûkyti, jis pagaliau atskleidë tai, ko laukë visas pasaulis – LENGVÀ BÛDÀ mesti rûkyti. Allen’as Carr’as ákûrë pasauliná klinikø tinklà ir ágijo nepaprastà reputacijà padëdamas rûkaliams atsikratyti priklausomybës. Jo knygos yra iðleistos daugiau nei dvideðimèia kalbø. Metodas taip pat iðdëstytas vaizdajuostëse, garsajuostëse ir kompakti- nëse plokðtelëse. Deðimtys tûkstanèiø þmoniø kreipësi pagalbos á Allen’o Carr’o kli- nikas, kuriose sëkmingai iðgydoma per 95% besikreipusiøjø ir garan- tuojama, kad suprasite, jog mesti rûkyti yra lengva, prieðingu atveju jums bus gràþinti pinigai. Allen’o Carr’o klinikø sàraðas pateikiamas knygos pabaigoje. Jei prireiktø pagalbos, nesivarþydami susisiekite su artimiausiu terapeutu. Klinikos taip pat siûlo ir lieknëjimo kursus. Tei- kiamos kolektyvinës paslaugos leidþia paprastai ir efektyviai ágyven- dinti kompanijoms nerûkymo politikà. Visa korespondencija ir uþklau- sos apie Allen’o Carr’o knygas, vaizdajuostes, garsajuostes ir kompak- tines plokðteles turëtø bûti adresuojama klinikoms Londone.
 6. 6. 6
 7. 7. 7 Rûkaliams, kuriø nesugebëjau iðgydyti. Tikiuosi, kad tai padës jiems iðsilaisvinti. Ir Sidui Suttonui Taèiau labiausiai – Dþoisei
 8. 8. 8
 9. 9. 9 Turinys Pratarmë ............................................................................ 11 Perspëjimas........................................................................14 Ávadas................................................................................. 18 1. Pats sunkiausias nikotino priklausomybës atvejis, su kokiu kada nors susidûriau ..........................................................29 2. Lengvas bûdas ...............................................................34 3. Kodël mesti rûkyti sunku? .............................................. 39 4. Grësmingi spàstai........................................................... 44 5. Kodël mes ir toliau rûkome? .......................................... 48 6. Nikotino priklausomybë................................................. 50 7. „Smegenø plovimas“ ir „snaudþiantis partneris“ ............ 61 8. Atpratimo kanèiø palengvinimas.................................... 70 9. Stresas............................................................................ 72 10. Nuobodulys .................................................................74 11. Susikaupimas ...............................................................76 12. Atsipalaidavimas ..........................................................78 13. Cigareèiø kombinavimas.............................................. 81 14. Ko að atsisakau? ........................................................... 83 15. Savanoriðka vergija ...................................................... 88 16. Kiek pinigø að sutaupysiu? ...........................................91 17. Sveikata ....................................................................... 95 18. Energija ........................................................................107 19. Rûkymas atpalaiduoja mane ir suteikia pasitikëjimo .... 110 20. Grësmingi tamsûs ðeðëliai ............................................ 112 21. Rûkanèiøjø privalumai ................................................. 114 22. Valios pastangø metodas .............................................. 116 23. Venkite maþinti surûkomø cigareèiø kieká....................125 24. „Tik viena cigaretë“...................................................... 131 25. Nereguliarûs rûkaliai, paaugliai, nerûkantieji ...............134 26. Slaptas rûkalius ............................................................144 27. Visuomeninis áprotis? ................................................... 147 28. Laiko pasirinkimas .......................................................150
 10. 10. 10 29. Ar að ilgësiuosi cigaretës?.............................................157 30. Ar að priaugsiu svorio? .................................................160 31. Venkite klaidingø stimulø.............................................162 32. Lengvas bûdas mesti rûkyti ..........................................165 33. Atpratimo laikotarpis....................................................171 34. Tik vienas dûmas .........................................................177 35. Ar man bus sunku?.......................................................179 36. Pagrindinës nesëkmiø prieþastys ..................................181 37. Pakaitalai .....................................................................183 38. Ar man reikia vengti pagundø?.....................................188 39. „Tiesos akimirka“ .........................................................191 40. Paskutinioji cigaretë .....................................................195 41. Paskutinis áspëjimas .....................................................199 42. Atsiliepimai..................................................................201 43. Padëkite rûkaliui, likusiam skæstanèiame laive.............209 44. Patarimas nerûkantiesiems ...........................................213 Pabaiga: padëkite uþbaigti ðià gëdà.................................... 216 Allen’o Carr’o klinikos .......................................................221
 11. 11. 11 Pratarmë Tik ásivaizduokite, kad egzistuoja stebuklingas bûdas mesti rûkyti, kuris suteikia galimybæ kiekvienam rûkanèiajam, taip pat ir Jums, iðsilaisvinti: • NEDELSIANT • VISAM LAIKUI • BE VALIOS PASTANGØ • NEJAUÈIANT ATPRATIMO KANÈIØ • NEPRIAUGANT SVORIO • NENAUDOJANT ÐOKO TERAPIJOS, TABLEÈIØ, PLEIST- RØ AR KITØ GUDRYBIØ. Dar ásivaizduokite, kad: • NËRA NETEKTIES AR LIÛDESIO LAIKOTARPIO • BENDRAVIMAS SU ÞMONËMIS SUTEIKIA DAR DAUGIAU MALONUMO • LABIAU PASITIKITE SAVIMI IR ESATE GERIAU PASI- RUOÐÆS SUVALDYTI STRESÀ • LENGVIAU SEKASI SUSIKAUPTI • NEREIKIA VISÀ LIKUSÁ GYVENIMÀ STENGTIS ATSISPIR- TI KARTAIS UÞKLUMPANÈIAI PAGUNDAI PRISIDEGTI CI- GARETÆ
 12. 12. 12 IR • NE TIK PASTEBITE, KAD IÐSILAISVINTI YRA LENGVA, BET IÐ TIESØ GALITE MËGAUTIS PAÈIU PROCESU NUO TOS AKIMIRKOS, KAI UÞGESINATE PASKUTINÆ CIGA- RETÆ. Jeigu toks stebuklingas bûdas egzistuotø, ar jûs juo pasinau- dotumëte? Galimas daiktas, kad jûs tai padarytumëte. Bet, þino- ma, jûs netikite stebuklais. Nepaisant to, bûdas, kurá að apra- ðiau, egzistuoja. Að já vadinu „Lengvu bûdu“. Ið tiesø jis nëra stebuklingas, tik taip atrodo. Ir man taip atrodë, kai já atradau. Ir þinau, kad daugelis ið milijonø buvusiø rûkanèiøjø, kuriems „Lengvas bûdas“ padëjo, á já þvelgia taip pat. Be jokios abejo- nës, jums vis dar sunku patikëti mano teiginiais. Nesijaudinkite, að jus laikyèiau ðiek tiek naivoku, jeigu patikëtumëte jais be áro- dymo. Kita vertus, nesuklyskite atmesdami juos, nes manote, jog tai gerokai perdëta. Greièiausia jûs skaitote ðià knygà vien dël to, kad jà rekomendavo buvæs rûkalius, kuris lankë „Lengvo bûdo“ klinikà arba perskaitë ðità knygà. Nesvarbu, ar jums tie- siogiai jà rekomendavo, ar per kaþkà kità, jus mylintá ir smarkiai besijaudinantá, kad nebebus ko mylëti, jeigu jûs nenustosite rû- kyti. Kaip „Lengvas bûdas“ veikia? Nëra lengva glaustai paaið- kinti. Á mûsø klinikas rûkaliai atvyksta bûdami ávairios panikos bûsenos. Jie ásitikinæ, kad nepasiseks, ir mano, kad, jei per ste- buklà ir pavyks, jie turës iðtverti neapibrëþtà siaubingø kanèiø laikotarpá. Jiems atrodo, kad bendravimas daugiau niekada ne- bebus toks malonus, kad bus sunkiau susikaupti ir áveikti stresà, ir, nors jie galbût niekada daugiau neberûkys, vis tiek niekada visiðkai neiðsilaisvins, o iki gyvenimo pabaigos ne kartà uþklups cigaretës ilgesys ir teks atsispirti pagundai. Dauguma ðiø rûkaliø po keleto valandø iðeina ið klinikos jau bûdami laimingi nerûkantieji. Kaip mes padarome toká ste- buklà? Kad galëtumëte iðsiaiðkinti, jums reikëtø uþsiregistruoti á susitikimà „Lengvo bûdo“ klinikoje. Kaip bebûtø, galiu pasaky-
 13. 13. 13 ti, kad dauguma rûkaliø mano, jog mes pasiekiame tikslà pasa- kodami, kaip siaubingai jie rizikuoja savo sveikata, kad rûky- mas yra bjaurus ir vulgarus áprotis, kad jis brangiai kainuoja ir kokie jie yra kvaili, kad nenustoja rûkyti. Ne. Mes nesistengia- me globëjiðkai pamokslauti ir pasakoti tà, kà jie ir patys gerai þino. Tai yra rûkaliø problemos. Taèiau tai nesudaro problemø norintiems mesti rûkyti. Rûkaliai rûko ne dël tø prieþasèiø, dël kuriø jie turëtø nerûkyti. Kad bûtø galima sëkmingai nustoti rû- kyti, reikia panaikinti bûtent tas prieþastis, dël kuriø rûkome. „Lengvas bûdas“ ir imasi ðio uþdavinio. Jis panaikina troðkimà rûkyti. Kai ðis troðkimas dingsta, valios pastangos nebereikalin- gos. „Lengvas bûdas“ taikomas klinikose, gyvuoja knygø, vaiz- dajuosèiø, garsajuosèiø, kompaktiniø plokðteliø ir internetiniø kursø pavidalu. Kiekvienu atveju metodas yra tas pats, skiriasi tik jo perteikimo priemonës. Kuria priemone jûs pasinaudotu- mëte? Tai pasirenkama asmeniðkai. Kai kurie þmonës labiau lin- kæ skaityti knygas, kiti labiau mëgsta þiûrëti vaizdajuostes. Kli- nikø sëkmës rodikliai labai aukðti, todël mes galime suteikti pi- nigø gràþinimo garantijà. Mokestis kinta priklausomai nuo vie- tos, kur jûs esate. Jei jûs bûtumëte vienas ið 20-ties procentø, kuriems prireikia daugiau negu vieno apsilankymo, galëtumëte toliau dalyvauti be papildomo mokesèio. Mes nenumojame ranka në á vienà rûkantájá. Jeigu nuspræstumëte, kad norite ir toliau rûkyti, jûs atgautumëte visus pinigus. Remiantis mûsø pinigø grà- þinimo garantija pasaulinio klinikø tinklo veiklos sëkmingi atve- jai sudaro daugiau nei 90%. Tegu tai, kas buvo kà tik paaiðkinta, nesumenkina knygos vertës. Ji pati yra iðtisas kursas, ir milijonai rûkaliø lengvai nu- stojo rûkyti paprasèiausiai jà skaitydami. Jeigu jûs dvejojate, ko- dël gi nepaskambinus á artimiausià klinikà ir iðsamiau nepasi- konsultavus? Klinikø sàraðas yra pateikiamas knygos pabaigoje.
 14. 14. 14 Perspëjimas Gali bûti, kad jûs ðiek tiek prisibijote skaityti ðià knygà. Gal- bût pati mintis mesti rûkyti jums, kaip ir daugeliui rûkaliø, suke- lia panikà, ir, nors tvirtai nusprendëte vienà graþià dienà nebe- rûkyti, ta diena – tikrai ne ðiandien. Jeigu jûs tikitës, kad að imsiu pasakoti apie siaubingà pavo- jø sveikatai ar apie tai, kad per ilgus rûkymo metus jûs iðleidþia- te galybæ pinigø, arba kad rûkymas – tai vulgarus, bjaurus ápro- tis, o jûs pats – kvailas, silpnavalis iðtiþëlis, tai turiu nuvilti. To- kia taktika në karto nepadëjo mesti rûkyti man paèiam, o jei ji galëtø padëti – jûs jau seniai nerûkytumëte. Mano metodas, kurá toliau að vadinsiu „Lengvu bûdu“, vei- kia visai kitaip. Galbût bus sunku patikëti kai kuriais dalykais, apie kuriuos ketinu papasakoti. Taèiau kai perskaitysite ðià kny- gà, ne tik patikësite, bet ir nesuprasite, kaip jums kaþkada taip „iðplovë smegenis“, kad tikëjote kaþkuo kitu. Egzistuoja neteisinga nuomonë, kad mes patys nutariame bûti rûkaliais. Rûkaliai nusprendþia tapti rûkaliais ne daugiau negu alkoholikai nusprendþia tapti alkoholikais, o heroino nar- komanai – heroino narkomanais. Taip, ið tiesø mes patys nu- sprendëme uþsirûkyti savo pirmas bandomàsias cigaretes. Að taip pat laikas nuo laiko nueinu á kinà, bet, suprantama, nenuspren- dþiu praleisti visà gyvenimà kino teatro salëje.
 15. 15. 15 Praðyèiau atsigræþti á savo praeitá. Ar kada nors sàmoningai nusprendëte, kad tam tikromis gyvenimo akimirkomis negalësi- te maloniai pietauti ar susitikti su draugais neuþsirûkydami, ar kad negalësite susikaupti ar áveikti streso be cigaretës? Kurioje gyvenimo atkarpoje jûs nutarëte, kad cigaretës reikalingos ne tik tuomet, kai susitinkate su draugais, bet jas bûtina turëti ki- ðenëje nuolatos, nes kitaip jausitës neuþtikrintai ar net panikuo- site? Jus, kaip ir bet kurá kità rûkaliø, áviliojo á paèius baisiausius ir labai klastingus spàstus, kuriuos paspendë þmogus kartu su gamta. Pasaulyje nëra tokiø tëvø, nesvarbu ar jie bûtø rûkantys, ar ne, kuriems patiktø mintis, jog jø vaikai galëtø rûkyti. Tai reið- kia, kad visi rûkaliai gailisi, jog kaþkada patys pradëjo rûkyti. Nieko stebëtino – iki tol, kol ákliûva á rûkymo spàstus, niekam nereikia cigareèiø, kad bûtø galima mëgautis maistu ar kovoti su stresu. Tuo pat metu visi rûkaliai nori ir toliau rûkyti. Niekas negali priversti mûsø rûkyti; sàmoningai ar ne – mes nusprendþiame patys. Jeigu egzistuotø stebuklingas mygtukas, kurá paspaudus rûkaliai galëtø atsibusti ryte lyg niekada nebûtø rûkæ savo pir- mosios cigaretës, tada vieninteliai rûkaliai pasaulyje beliktø pa- augliai, kuriems rûpi tik eksperimentuoti. Vienintelis dalykas, dël kurio mes nemetame rûkyti – BAIMË! Baimë, kad kelyje á laisvæ mums teks iðgyventi nenusako- mai ilgà kentëjimo, netekties ir neágyvendintø norø periodà. Bai- më, kad be cigaretës, be ðio nedidelio ramsèio, jau niekada nei valgis, nei susitikimai su draugais nesuteiks mums malonumo kaip anksèiau. Baimë, kad mes niekada negalësime susikaupti, suvaldyti stresà ar pasitikëti savimi. Baimë, kad mûsø asmenybë ir charakteris pasikeis. Bet labiausia mes bijome, kad visam lai- kui tapome vergais ir niekada visiðkai neiðsilaisvinsime, o visà likusá gyvenimà praleisime svajodami apie atsitiktinæ cigaretæ. Jei jûs, kaip ir að, jau iðbandëte visus tradicinius rûkymo metimo bûdus ir perëjote visas kanèias to, kà að vadinu valios pastangø metodu, tai ne tik papuolëte ðios baimës átakon, bet ir esate ási-
 16. 16. 16 tikinæ, kad niekad nesugebësite mesti rûkyti. Jeigu jûs bijote, panikuojate ar jauèiate, kad dabar netinka- mas metas mesti rûkyti, leiskite man patikinti, kad tokius bûgð- tavimus ir pasimetimà iððaukia baimë. Ta pati baimë, kurios nepanaikina cigaretës, o tik sukelia jà. Jûs sàmoningai nesiruoðëte pakliûti á nikotino spàstus. Taèiau kaip ir visi spàstai, jie paspæsti taip, kad liktumëte ákalintas. Pa- klauskite savæs: ar tuomet, kai eksperimentuodami uþsirûkëte pirmàsias cigaretes, nusprendëte bûti rûkaliumi visà likusá gyve- nimà? Taigi kada jûs ruoðiatës mesti? Rytoj? Kitais metais? Nu- stokite save apgaudinëti! Spàstai sukurti taip, kad liktumëte juo- se visà gyvenimà. Kaip jûs galvojate, dël kokios prieþasties rû- kaliai nemeta rûkyti iki tol, kol rûkymas nenuþudo jø? Pirmà kartà ðià knygà iðleido „Penguin“ leidykla daugiau nei prieð dvideðimt metø ir nuo to laiko kiekvienais metais ji tampa bestseleriu. Visus ðiuos metus að susiraðinëju su knygos skaitytojais. Kaip netrukus perskaitysite, susiraðinëdamas supra- tau, kad ðio bûdo efektyvumas pranoko paèius dràsiausius ma- no lûkesèius. Be to, skaitytojø laiðkai atskleidë dvi problemas, kurios man kelia nerimà. Vëliau að iðsamiau apþvelgsiu antràjà, o pirmoji iðplaukia ið gautø laiðkø. Ðtai trys tipiðki pavyzdþiai: „Að ið pradþiø netikëjau tuo, kà jûs teigëte, ir atsipraðau, kad abejojau jumis. Tai buvo labai lengva ir malonu – viskas, kaip jûs ir raðëte. Að padovanojau jûsø knygà visiems savo rû- kantiems draugams ir giminëms, bet negaliu suprasti, kodël jie neskaito.“ „Prieð aðtuonerius metus mano draugas, buvæs rûkalius, da- vë man jûsø knygà, taèiau að prisiruoðiau perskaityti jà tik dabar. Gailiuosi tik dël to, kad veltui praradau aðtuonerius metus.“ „Að kà tik perskaièiau „Lengvà bûdà“. Praëjo vos keturios dienos, o að jau taip ðauniai jauèiuosi! Esu ásitikinusi, kad man daugiau niekada nebereikës rûkyti. Pirmà kartà pradëjau skaity- ti jûsø knygà prieð penkerius metus, perskaièiau iki vidurio ir supanikavau. Að þinojau, kad jeigu bûèiau skaièiusi toliau, man bûtø tekæ mesti rûkyti. Kokia gi að buvau kvaila!“
 17. 17. 17 Ne, ði mergina visai ne kvaila. Að jau buvau uþsiminæs apie stebuklingà mygtukà. Mano metodas veikia bûtent kaip jis. Leis- kite man paaiðkinti: „Lengvas bûdas“ – ne stebuklas, taèiau man ir ðimtams tûkstanèiø buvusiø rûkaliø, kurie pamatë, kaip leng- va ir malonu mesti rûkyti, – jis atrodo kaip tikras stebuklas! O dabar turiu áspëti. Situacija primena viðtà ir kiauðiná. Kiek- vienas rûkalius nori mesti rûkyti, ir kiekvienas gali patirti, kaip lengva ir malonu tai padaryti. Pabandyti mesti trukdo tiktai bai- më. Atsikratyti ðios baimës – pats didþiausias pasiekimas. Ta- èiau jûs neiðsivaduosite ið tos baimës, kol neperskaitysite visos knygos. Ir atvirkðèiai: kaip ir merginai ið pateikto pavyzdþio, be- skaitant knygà baimë gali augti ir trukdyti perskaityti jà iki galo. Jûs nesiruoðëte pakliûti á spàstus, taèiau aiðkiai suvokite, kad nepavyks iðtrûkti, kol nenuspræsite to padaryti. Galbût jau ban- dote nusimesti naðtà ir neberûkyti, bet baimë jus sutramdo. Bet kuriuo atveju, praðau atminti svarbiausia: JUMS VISIÐKAI NËRA KO PRARASTI! Jei baigdamas skaityti knygà nuspræsite, kad norite ir toliau rûkyti, nebus nieko, kas galëtø sutrukdyti. Kol skaitote, nëra jo- kios bûtinybës maþinti surûkomø cigareèiø skaièiø. Ir atminkite – tai nëra ðoko terapija. Prieðingai, að jums turiu tik gerø þiniø! Ar galite ásivaizduoti, kaip jautësi grafas Montekristas, kai jam pagaliau pavyko pabëgti ið kalëjimo? Bûtent taip jauèiausi ir að, iðtrûkæs ið nikotino spàstø. Bûtent taip jauèiasi milijonai buvusiø rûkaliø, pasinaudojusiø manuoju bûdu. BÛTENT TAIP JAUSITËS IR JÛS, baigæ skaityti ðià knygà! SIEKITE ÐIO TIKSLO!
 18. 18. 18 Ávadas „AÐ RUOÐIUOSI IÐGYDYTI NUO RÛKYMO VISÀ PASAULÁ.“ Að kalbëjausi su þmona. Ji nusprendë, kad ðiek tiek kvaiðte- lëjau. Visiðkai suprantama reakcija, jei atsiþvelgsi á tai, kad ji buvo visø mano daugkartiniø nesëkmingø bandymø mesti rûky- ti liudininkë. Paskutiná kartà bandþiau mesti prieð dvejus metus. Man pavyko iðkentëti ðeðis mënesius, po to pasidaviau ir uþsirû- kiau. Negëda prisipaþinti, kad verkiau kaip kûdikis. Verkiau, ka- dangi þinojau, jog esu pasmerktas likti rûkaliumi visà likusá gy- venimà. Tam bandymui að paaukojau tiek daug jëgø ir iðgyve- nau tiek kanèiø, kad þinojau: man jau niekada neuþteks jëgø vël mëginti ið naujo. Að nesu karðtakoðis, bet jei koks nors rûpestin- gas nerûkantis tuo metu bûtø toks kvailas, kad pradëtø aiðkinti apie tai, kad visi rûkaliai mano, jog mesti rûkyti ið karto ir visam laikui – lengva, að neatsakyèiau uþ savo veiksmus. Taèiau esu ásitikinæs, kad bet kuris prisiekusiøjø teismas pasaulyje, sudary- tas ið rûkanèiøjø, pasigailëtø manæs ir pateisintø tokià þmogþu- dystæ. Tikriausiai jums atrodo visiðkai neámanoma patikëti, kad bet kuris rûkalius gali staiga suprasti, kad mesti rûkyti – lengva. Jei- gu ið tiesø taip atrodo, að maldauju jûsø neiðmesti ðios knygos
 19. 19. 19 ðiukðliadëþën. Praðau, patikëkite manim. Garantuoju, netgi jûs suprasite, kad mesti rûkyti – lengva. Taigi nuo to laiko praëjo dveji metai. Að kà tik uþgesinau cigaretæ, kuri, kaip jau þinojau, bus paskutinioji. Praneðiau þmo- nai ne tik tai, kad jau tapau laimingu nerûkanèiuoju, bet ir tai, kad ruoðiuosi iðgydyti visà pasaulá. Turiu prisipaþinti, kad tuo metu jos skepticizmas stipriai mane erzino. Bet tai në kiek nega- dino pakilios nuotaikos. Manau, dþiaugsmas dël to, kad jau esu laimingas nerûkantysis, ðiek tiek iðkreipë mano pasaulëþiûrà. Dabar, atsigræþdamas á praeitá, að suprantu þmonos poþiûrá á tuo- met mane apëmusá dþiugesá: suprantu, kodël Dþoisë, mano arti- mi draugai bei giminës laikë mane potencialiu kandidatu á be- protnamá. Kai þvelgiu á savo gyvenimà, perðasi mintis, kad visas mano egzistavimas buvo ruoðimasis iðspræsti rûkymo problemà. Net nekenèiami mokymosi bei darbo buhalteriu metai pasirodë man neákainojami, nes padëjo atskleisti rûkymo spàstø paslaptá. Sa- koma, kad neámanoma nuolatos visø mulkinti, bet manau, kad tabako kompanijos metø metus uþsiima bûtent tuo. Taip pat ma- nau, kad esu pirmasis þmogus, perpratæs rûkymo spàstus. Jei atrodau labai pasipûtæs, leiskite pridurti, kad tai ne mano nuo- pelnas, o paprasèiausiai taip susiklostë gyvenimas. Reikðminga man tapusi data – 1983 m. liepos 15 d. Að ne- pabëgau ið Koldico pilies, bet manau, kad tie, kuriems tai pavy- ko, patyrë panaðius laisvës pojûèius ir pakylëjimà, kaip ir að, kai gesinau savo paskutinæ cigaretæ. Að supratau, kad radau tai, dël ko meldþiasi kiekvienas rûkalius: lengvà bûdà mesti rûkyti. Patikrinæs ðá metodà su savo rûkanèiais draugais ir giminë- mis, meèiau buhalterio darbà ir pradëjau dirbti konsultantu, pa- dedanèiu kitiems rûkaliams iðsivaduoti nuo nikotino priklauso- mybës. Po dvejø metø paraðiau ðià knygà. Tai buvo pirmoji jos lai- da. Raðyti mane paskatino nesëkmë – vyras, apie kurá að papasa- kosiu 25-ame skyriuje. Jis apsilankë pas mane du kartus, ir abu kartus privertëme vienas kità pulti á aðaras. Jis buvo labai susi-
 20. 20. 20 jaudinæs ir að nesugebëjau jo nuraminti, kad suprastø kà kalbu. Pamaniau, kad jeigu paraðysiu visa tai knygoje, jis galës bet ka- da jà skaityti kiek tik norës ir taip supras mano mintá. Að në kiek neabejojau, kad „Lengvas bûdas“ kitiems rûka- liams bus toks pat efektyvus kaip ir man. Vis dëlto, prieð pradë- damas raðyti knygà apie savo metodà, stipriai nerimavau. Sava- rankiðkai atlikto rinkos tyrimo rezultatai nebuvo dþiuginantys: „Kaip knyga gali man padëti mesti rûkyti? Man reikia tiktai valios!“ „Kaip knyga gali paðalinti siaubingas atpratimo kanèias?“ Abejojau ir pats. Klinikoje daþnai susiduriama su atvejais, kai klientai neteisingai supranta kurià nors mintá. Taèiau ten að galëjau viskà paaiðkinti. O kaip tai padarys knyga? Gerai pame- nu buhalterinës apskaitos studijø metus. Nesupratæs ar nesuti- kæs su kokia nors iðdëstyta mintimi nusivildavau, kad knygos negaliu papraðyti paaiðkinti. Taip pat supratau, kad daugelis þmo- niø nëra pratæ skaityti, ypaè dabar, televizijos ir video eroje. Ðalia visø ðiø aplinkybiø, kamavo dar viena abejonë, kuri pranoko visas kitas. Nebuvau raðytojas ir gerai þinojau savo ga- limybes ðioje srityje. Buvau ásitikinæs, kad kalbëdamas akis á aká su rûkaliumi, galiu átikinti já, kad susitikimai su draugais taps mielesni, kad nustojæs rûkyti galës labiau susikaupti ir suvaldyti stresà, o rûkalø atsikratymo procesas bus lengvas ir malonus. Bet kaip að sugebësiu tuo átikinti knygoje? Laimë, dievai buvo palankûs man. Að gavau tûkstanèius pa- dëkos laiðkø, kuriuose pasitaikë tokiø atsiliepimø: „Tai pati didingiausia ið kada nors paraðytø knygø.“ „Jûs – mano mokytojas.“ „Jûs – genijus!“ „Jus derëtø áðventinti á riterius.“ „Jûs turëtumëte tapti Ministru Pirmininku.“ „Jûs – ðventasis.“
 21. 21. 21 Tikiuosi, tokie atsiliepimai nesusuko man galvos. Að puikiai suprantu, kad visi ðie þodþiai nebuvo komplimentai mano lite- ratûriniams gabumams, nes jø neturëjau. Jie buvo iðtarti, nes, neþiûrint to, ar skaitoma knyga, ar apsilankoma klinikoje, ta- èiau: SISTEMA „LENGVAS BÛDAS“ VEIKIA! Mes ne tik sukûrëme pasauliná klinikø tinklà „Lengvas bû- das“, bet ir ði knyga tampa bestseleriu kiekvienais metais nuo jos pirmosios laidos. Neseniai Norvegijoje buvo parduota jos egzemplioriø daugiau, nei knygø apie Hará Poterá. Ji tapo best- seleriu Nr. 1 tarp visø kitø, tiek groþinës, tiek negroþinës litera- tûros knygø. Ið viso parduota daugiau nei 8 milijonai knygos egzemplioriø. Ji iðversta á daugiau nei dvideðimt kalbø. Po metø vadovavimo klinikoms, kuriose padedame mesti rûkyti, maniau, kad þinau viskà, kà galima þinoti apie pagalbà rûkaliams. Taèiau tai, kad praëjus 20 metø nuo metodo atradi- mo, að suþinau kà nors naujo praktiðkai kiekvienà dienà, kelia nuostabà. Praëjus ðeðeriems metams nuo knygos iðleidimo, ma- næs papraðë perþiûrëti pirmà knygos laidà. Bijojau, kad teks pa- keisti arba iðbraukti beveik viskà, kà buvau paraðæs. Taèiau nerimavau be reikalo. Pagrindiniai „Lengvo bûdo“ principai ðiandien tokie pat veiksmingi ir patikimi, kaip ir tada, kai að pirmàkart atradau já. Tiesa ta, kad: MESTI RÛKYTI – LENGVA! Tai yra faktas. Vienintelis man sunkus dalykas – átikinti tuo kiekvienà rûkaliø. Bet visos þinios, kurias sukaupiau daugiau nei per 20 metø, kiekvienam rûkaliui suteikia galimybæ praregë- ti. Klinikose mes stengiamës pasiekti tobulo rezultato. Kiekvie- na nesëkmë bûna skaudi, kadangi þinome, jog visi iki vieno rû- kaliai gali suprasti, kaip lengva mesti rûkyti. Kai rûkaliams ne- pasiseka, jie linkæ laikyti tai savo nesëkme. Mes vertiname tai
 22. 22. 22 kaip mûsø nesëkmæ – tai mums nepavyko átikinti tø rûkaliø, kad mesti rûkyti yra lengva ir malonu. Pirmà knygos laidà að skyriau tiems 16–20 procentø rûka- liø, kuriø nesugebëjau iðgydyti. Toks nepasisekusio gydymo pro- centas buvo nustatytas pagal pinigø gràþinimo garantijà, kurià suteikiame savo klientams. Ðiandien nesëkmiø skaièius pasauli- niame klinikø tinkle yra maþesnis nei 10 procentø. Tai reiðkia, kad metodo efektyvumas virðija 90 procentø. Nors buvau tikras, kad atskleidþiau kaþkà neátikëtina, niekada, net paèiose dràsiau- siose mintyse, nelaukiau tokio efektyvumo. Jûs galite prieðtarau- ti ir sakyti, kad jei að nuoðirdþiai tikëèiau tuo, kad galiu iðgydyti nuo rûkymo visà pasaulá, tai turëèiau tikëtis pasiekti 100 pro- centø sëkmingo gydymo. Ne, að niekada nesitikëjau pasiekti tokiø rezultatø. Kaþkada populiariausia nikotino priklausomybës forma buvo tabako uos- tymas, kol ji tapo asocialia ir iðnyko. Taèiau vis dar yra keistuo- liø, kurie iki ðiol uosto tabakà, ir, tikëtina, uostys visada. Nuo- stabà kelia tai, kad vienas ið paskutiniøjø tabako uostymo bas- tionø – Anglijos parlamentas. Tai turëtø nestebinti þinant, kad politikai apskirtai nuo visko atsilieka ðimtmeèiu. Todël visada bus keistuoliø, kurie ir toliau rûkys. Aiðku, að niekada nema- niau, kad turëèiau asmeniðkai iðgydyti visus rûkanèiuosius. Að galvojau, kad kartà paaiðkinæs rûkymo spàstø paslaptis ir iðsklaidæs tokias iliuzijas kaip: • Rûkaliai mëgaujasi rûkymu • Rûkaliai apsisprendþia rûkyti • Rûkymas sumaþina nuobodulá ir stresà • Rûkymas padeda susikoncentruoti ir atsipalaiduoti • Rûkymas yra áprotis • Norint neberûkyti reikalingos valios pastangos • Kartà tapæs rûkalium, visada tokiu ir liksi • Aiðkinimas rûkaliams, kad tai þudo juos, padeda jiems mesti
 23. 23. 23 • Pakaitalai, ypaè turintys nikotino, padeda rûkaliams mes- ti rûkyti ypaè, kai iðsklaidysiu iliuzijà, kad mesti rûkyti yra sunku ir kad pereinamasis skausmo ir kanèiø laikotarpis neiðvengiamas, að naiviai maniau, kad likæs pasaulis praregës ir priims mano me- todà. Maniau, kad mano pagrindine varþove taps tabako pramo- në. Neátikëtina, bet daugiausia rûpesèiø kelia tos visuomeninës institucijos, kurios, kaip að maniau, taps pagrindinëmis mano sàjungininkëmis: þiniasklaida, Vyriausybë, visuomeninës orga- nizacijos, kaip ASH1 , QUIT2 ir tradicinë medicina. Tikriausiai jûs matëte filmà Sesuo Kenë? Jei ne, tai jis buvo apie tà laikmetá, kai vaikø paralyþius, dar vadinamas poliomie- litu, buvo bëda, su kuria visiðkai nemokëta kovoti. Að labai gerai pamenu, kad ðis þodis sukeldavo man tokià paèià baimæ, kokià ðiandien sukelia þodis vëþys. Poliomielitas sukeldavo ne tik ko- jø ir rankø paralyþiø, bet ir galûniø deformacijà. Tradicinës me- dicinos sprendimas buvo toks: reikia dëti galûnes á átvarus ir taip iðvengti iðkrypimo. Tokiø veiksmø pasekmë – paralyþius visà gy- venimà. Sesuo Kenë manë, kad átvarai trukdo gyti, ir daugiau nei tûkstantá kartø árodë, kad treniruojant raumenis galima pasiekti, kad vaikas vël vaikðèiotø. Taèiau sesuo Kenë nebuvo gydytoja, o tik medicinos seselë. Kaip ji iðdráso ásiverþti á sritá, skirtà tik diplomuotiems specialistams? Niekam neatrodë reikðminga, kad sesuo Kenë rado efektyvø ligos gydymo bûdà ir já árodë. Vaikai, kuriuos ji iðgydë, þinojo, kad ji teisi. Tai þinojo ir jø tëvai, taèiau tradicinë medicina ne tik atsisakë pripaþinti jos gydymo meto- dà, bet ir nuðalino jà nuo gydymo praktikos. Seseriai Kenei pri- reikë 20 metø, kol gydytojai pripaþino akivaizdø faktà. 1 ASH – Action on Smoking and Health – vienintelë visuomeninë organizacija, veikianti ástatymø tvarka prieð rûkymà ir uþ nerûkanèiøjø teises. 2 QUIT – labdaringa Didþiosios Britanijos organizacija, siekianti padëti mesti rûkyti.
 24. 24. 24 Pirmàkart pamaèiau ði filmà dar prieð atskleisdamas „Leng- và bûdà“. Jis buvo labai ádomus ir, be abejo, tikroviðkas. Taèiau buvo akivaizdu, kad Holivudas pridëjo didelæ dalá kûrybinës iðmonës. Vargu ar sesuo Kenë atrado kaþkà tokio, ko bendrai neþinojo medicinos mokslas. Aiðku, kad tradicinës medicinos specialistai negalëjo bûti tokie pabaisos, kokie jie rodomi filme. Kaip galëjo prireikti 20 metø, kad bûtø pripaþinti faktai, kurie tiesiog rëþë aká? Sakoma, kad tiesa daug nuostabesnë nei iðsigalvojimas. At- sipraðau filmo kûrëjø uþ kaltinimus dël kûrybos laisvës. Taèiau net ðiame taip vadinamame ðviesiame moderniø komunikacijø amþiuje per 20 metø, net naudodamasis moderniomis komuni- kacijos priemonëmis, að nesugebëjau paskleisti savo patirties. Að, aiðku, árodþiau savo tiesà: vienintelë prieþastis, dël kurios jûs skaitote ðià knygà, yra ta, kad jums jà rekomendavo kitas buvæs rûkalius. Atminkite, kad að neturiu tokiø plaèiø finansiniø galimybiø kaip Britø medicinos asociacija, ASH ar QUIT. Kaip ir sesuo Kenë, að vieniðas asmuo. Kaip ir ji, esu þinomas tik dël to, kad mano metodas ið tiesø veikia. Að jau pripaþintas kaip „guru Nr. 1“, padedantis rûkaliams mesti rûkyti. Kaip ir sesuo Kenë, að apgyniau savo nuomonæ. Nuostabu, kad ji sugebëjo árodyti savo tiesà. Kas gi bûtø su mûsø pasauliu, jei mes vis dar taikytume tokius metodus, kurie veiktø visiðkai prieðingai nei turëtø? Ði knyga baigiasi tais paèiais originalaus rankraðèio þodþiais: „Visuomenëje padvelkë pokyèiø vëjas. Sniego gniûþtë jau paju- dëjo, ir viliuosi, kad ði knyga jai padës virsti lavina.“ Ið to, kà paraðiau prieð tai, jûs galëjote susidaryti nuomonæ, kad visai negerbiu medikø. Niekas negalëtø labiau klysti taip manydamas. Vienas ið mano sûnø – gydytojas, ir að neþinau garbingesnës profesijos. Bûtent medikai rûkaliams labiausiai re- komenduoja mûsø klinikas, o ne kokie kiti ðaltiniai. Maþa to, tarp mûsø klinikø pacientø daugiau nei kokiø kitø profesijø at- stovø yra medicinos darbuotojø. Anksèiau medikai laikë mane kaþkuo panaðiu tarp ðarlata-
 25. 25. 25 no ir ðundaktario. 1997 metø rugpjûèio mënesá man teko didelë garbë skaityti paskaità deðimtojoje pasaulinëje konferencijoje „Tabakas ir sveikata“ Pekine. Manau, kad buvau pirmasis ne- diplomuotas gydytojas, kuriam buvo suteikta ði garbë. Ðis pa- kvietimas buvo mano progreso rodiklis. Vis dëlto, taip pat sëkmingai að galëèiau skaityti paskaità plytø sienai. Nuo to laiko, kai bandymas iðspræsti rûkymo prob- lemà siûlant nikotino kramtomàjà gumà ar pleistrus suþlugo, at- rodo, patys rûkaliai pripaþino, kad negalima iðgyti nuo narkoti- nës priklausomybës vartojant toká patá narkotikà. Tai tas pat, kaip pasakyti narkomanui, vartojanèiam heroinà: nerûkyk heroino, nes rûkymas pavojingas, geriau pabandyk já susileisti á venà (tik nebandykite daryti to su nikotinu, tai akimirksniu jus nuþudys). Kadangi tradicinë medicina, þiniasklaida ir organizacijos kaip ASH ir QUIT neturi në maþiausio supratimo kaip padëti þmo- nëms mesti rûkyti, jos ániko pasakoti rûkaliams tai, kà jie ir patys þino: rûkymas kenkia sveikatai, jis vulgarus ir bjaurus, antivi- suomeniðkas poelgis ir brangus. Atrodo, jie niekada nesusimàs- të, kad þmonës rûko visai ne dël tø prieþasèiø, dël kuriø jie turë- tø nerûkyti. Tikrasis rûpestis – panaikinti prieþastis, dël kuriø rûkoma. Valstybinëmis nerûkymo dienomis medicinos ekspertai sa- ko: „Ðiandien ta diena, kai visi rûkaliai bando mesti rûkyti!“ Kiek- vienas rûkalius þino: ið tikro – tai ta nepaprasta diena, kai daugu- ma rûkaliø surûko dvigubai daugiau nei áprastai ir dukart demonst- ratyviau. Rûkaliams nepatinka, kai jiems kaþkas nurodinëja, kà reikëtø daryti, ypaè tuomet, kai tai daro þmonës, laikantys juos tikrais idiotais ir visai nesuprantantys, kodël tie rûko. Kadangi jie visiðkai nesupranta paèiø rûkaliø ir neþino kaip elgtis, kad rûkaliui bûtø lengva nustoti rûkyti, jø poþiûris á prob- lemà yra toks: „Pabandykite ðtai ðá bûdà. Jei jis nepadës, iðban- dykite kità.“ Ásivaizduokite, kad pasaulyje yra deðimt skirtingø apendicito gydymo bûdø. Devyniais ið jø iðgydoma 10 procentø pacientø, o tai reiðkia, kad jie paprasèiausiai praþudo 90 pro- centø pacientø, o deðimtasis bûdas iðgydo 95 procentus. Dabar
 26. 26. 26 ásivaizduokite, kad þinios apie deðimtà bûdà þinomos jau dau- giau negu 20 metø, o didþioji dalis medikø vis dar rekomenduo- ja tuos devynis. Vienas gydytojas, dalyvavæs konferencijoje, iðkëlë labai svar- bø klausimà, kuris iki tol man neðovë á galvà. Jis iðreiðkë mintá, kad gydytojai galëtø bûti patraukti baudþiamojon atsakomybën dël profesinio aplaidumo, kadangi nesiûlo savo pacientams ge- riausio bûdo mesti rûkyti. Ironija – jis buvo didelis gydymo ni- kotino pakaitalais (nikotininë kramtomoji guma, pleistrai ir t. t.) ðalininkas. Að labai stengiuosi nebûti kerðtingas, bet viliuosi, kad bûtent jis taps pirmàja savo pasiûlymo auka. Vyriausybës reguliariai iððvaisto milijonus ðoko terapijos kampanijoms, nukreiptoms átikinti jaunimà, kad ðie neákliûtø á rûkymo pinkles. Taip pat sëkmingai jos galëjo iððvaistyti ðiuos pinigus besistengdamos tikinti jaunimà, kad juos gali nuþudyti motociklas. Nejau jie nesupranta, kad paaugliai þino, jog viena cigaretë nenuþudys ir kad joks paauglys nesiruoðia kada nors tapti priklausomu nuo nikotino. Ryðys tarp rûkymo ir plauèiø vëþio buvo nustatytas daugiau kaip prieð keturiasdeðimt metø. Taèiau ðiais laikais priklausomais tampa daugiau jaunimo negu kada nors seniau. Jaunimui nëra reikalo per televizijà þiûrëti siaubo filmukus apie nikotino priklausomybæ. Bet kokiu atveju rûkaliai stengiasi vengti panaðiø programø. Praktiðkai kiekvie- nas paauglys ðalyje yra griaunamosios rûkymo galios liudinin- kas savo paties ðeimoje. Að stebëjau, kaip tabakas sunaikino mano tëvà ir seserá, taèiau tai nesulaikë manæs nuo ákliuvimo á spàs- tus. Kartà að dalyvavau vienoje valstybinës televizijos laidoje kar- tu su gydytoja ið organizacijos ASH. Ji niekada nerûkë ir niekada neiðgydë në vieno rûkaliaus. Gydytoja kategoriðkai pareiðkë visai tautai, kad paskutinioji 2,5 milijono svarø sterlingø kainavusi te- levizijos ðoko terapijos kampanija apsaugos jaunimà nuo rûky- mo. Jei vyriausybë bûtø buvusi sveiko proto ir bûtø perdavusi tuos 2,5 milijono man, að bûèiau finansavæs kampanijà, kuri per keletà metø garantuotø galà nikotino priklausomybei.
 27. 27. 27 Að nuoðirdþiai tikiu, kad sniego gniûþtë jau pasiekë futbolo kamuolio dydá. Taèiau ir po 20 metø tai vis dar laðas jûroje. Að dëkingas milijonams buvusiø rûkaliø, lankiusiø mano klinikas, skaièiusiø mano knygas, þiûrëjusiø mano video medþiagà ir re- komendavusiø „Lengvà bûdà“ savo draugams, giminëms ir vi- siems, kurie jø klausosi, ir meldþiu tai tæsti. Taèiau ði sniego gniûþtë nepavirs sniego griûtimi tol, kol medicina, þiniasklaida, ASH ir QUIT nenustos rekomenduoti tokiø metodø, kurie tik apsunkina rûkymo metimà, ir nepripaþins, kad „Lengvas bûdas“ – tai ne ðiaip dar vienas bûdas: TAI – VIENINTELIS VEIKIANTIS BÛDAS, KURÁ DERA IÐBANDYTI! Að nesitikiu, kad jûs patikësite manimi dabar, taèiau per- skaitæ knygà jûs tai suprasite. Net tie nedaugelis rûkaliø, kuriø mums nepavyko iðgydyti, teigia panaðiai: „Að dar nepasiekiau tikslo, bet jûsø bûdas yra geresnis uþ visus man þinomus.“ Jei perskaitæ knygà pajusite pareigà man dëkoti, galite pa- dëkoti ðimteriopai. Ne tik rekomenduojant „Lengvà bûdà“ drau- gams, bet kai tik pamatysite televizijos programà ar iðgirsite ra- dijo laidà, ar perskaitysite straipsná laikraðtyje, propaguojantá koká kità metodà, paraðykite ar paskambinkite jiems ir paklauskite, kodël jie nepropaguoja „Lengvo bûdo“? Jûsø veiksmai duos pra- dþià sniego griûèiai, ir, jei að dar gyvensiu ir tapsiu ðio ávykio liudininku, numirsiu laimingu þmogumi. Ði „Lengvo bûdo“ laida ðvenèia dvideðimtàjá metodo atradi- mo jubiliejø ir pateikia ðiuolaikinæ lengvo ir malonaus metimo rûkyti metodikà. Kai sëdþiu prie savo modernaus neðiojamo kom- piuterio, sunku patikëti, kad ðio darbo originalas buvo raðytas ranka ir vos áskaitomai, sunkiausia já perskaityti paèiam raðyto- jui, o tada perraðytas senovine „Underwood“ spausdinimo ma-
 28. 28. 28 ðinële. Kai 1983 metø liepos 15 dienà að uþgesinau savo pasku- tinæ cigaretæ, tikrai þinojau, kad atradau tai, ko ieðko kiekvienas rûkalius: lengvà ir greità bûdà pabëgti ið nikotino vergijos. Tik að nebuvau ásitikinæs, ar sugebësiu tuo átikinti bent vienà rûkaliø, jau nekalbant apie visà likusá pasaulá. Parduotas virð 8 milijonø egzemplioriø tiraþu ir iðverstas á daugiau nei 20 kalbø, „Lengvas bûdas“ virðijo visus mano lû- kesèius. Jis prasidëjo nuo Dþoisës ir manæs, mûsø namuose Raynes Park’e3 . Ðiandien mes turime daugiau nei penkiasdeðimt „Leng- vo bûdo“ klinikø tinklà dvideðimtyje pasaulio ðaliø. Manasis 30 metø trukæs rûkymas vienà cigaretæ po kitos buvo tikras koðma- ras. Dabar dþiaugiuosi turëdamas galimybæ padëkoti savo kole- goms, savo leidëjams ir milijonams buvusiø rûkaliø, kuriems „Lengvas bûdas“ padëjo iðsilaisvinti, uþ tai, kad paskutinieji 20 metø atrodo kaip tikras rojus. Jus uþklupo praþûties ir nusiminimo jausmas? Uþmirðkite já! Savo gyvenime að pasiekiau nemaþai puikiø rezultatø, taèiau pats nuostabiausias yra iðsivadavimas ið nikotino vergijos. Að iðsivadavau daugiau nei prieð dvideðimt metø ir vis dar negaliu atsikvoðëti nuo to laisvës pojûèio. Nëra reikalo pasinerti á dep- resijà, nevyksta nieko baisaus – prieðingai, jûs ruoðiatës gauti tai, ko norëtø kiekvienas rûkalius ðioje planetoje: TAPTI LAISVU! 3 Raynes Park – Londono priemiestis.
 29. 29. 29 1Pats sunkiausias nikotino priklau- somybës atvejis, su kokiu kada nors susidûriau Pirmiausia turëèiau paaiðkinti apie savo kompetencijà. Ne, að ne gydytojas ir ne psichiatras, bet iðmanau ðioje srityje tiek, kad galiu vadintis profesionalu. Trisdeðimt trejus savo gyvenimo metus að buvau uþkietëjæs rûkalius. Paskutiniaisiais rûkymo me- tais surûkydavau iki ðimto cigareèiø sunkiomis dienomis, bet áprastai surûkydavau nemaþiau ðeðiasdeðimties. Per visà savo gyvenimà að daugelá kartø bandþiau mesti rû- kyti. Kartà nerûkiau net ðeðis mënesius, bet vis dar lipdavau sie- nomis, vis dar laikydavausi arèiau rûkanèiø gaudydamas tabako dûmus, vis dar keliaudavau traukiniais rûkomuosiuose vagonuo- se. Sveikatos poþiûriu daugeliui rûkaliø iðkyla klausimas: „Ar að mesiu rûkyti iki tol, kol man tai atsitiks?“ Að pasiekiau tokià stadijà, kai suvokiau, kad rûkymas mane þudo. Jausdavau amþi- nà galvos skausmà, lydimà nuolatinio kosulio, nepertraukiamà pulsavimà venoje, vertikaliai praeinanèioje kaktos vidurá. Nuo- ðirdþiai tikëjau, kad bet kuriuo metu mano galvoje gali plyðti kraujagyslës ir að mirsiu kraujui iðsiliejus á smegenis. Tai jaudino mane, bet nestabdë. Pasiekiau tà stadijà, kai net lioviausi bandyti mesti. Ne dël
 30. 30. 30 to, kad að bûèiau mëgavæsis rûkymu. Tam tikru gyvenimo laiko- tarpiu daugelis rûkaliø patiria iliuzijà, kad jie mëgaujasi kurio- mis nors cigaretëmis, bet að niekada nebuvau veikiamas tokios iliuzijos. Visada neapkenèiau to skonio ir kvapo, bet maniau, kad cigaretë padeda man atsipalaiduoti. Jos teikë man vyriðku- mo ir pasitikëjimo savimi, ir visada, kai að stengdavausi mesti rûkyti, bûdavau nelaimingas ir negalëjau ásivaizduoti malonaus gyvenimo be cigaretës. Galø gale þmona nusiuntë mane pas hipnoterapeutà. Prisi- paþástu, kad buvau visiðkas skeptikas, nes tuo metu nieko neþi- nojau apie hipnozæ ir ásivaizdavau þmogø, panaðø á Svengalá4 , su kiaurai verianèiu þvilgsniu ir siûbuojanèia ðvytuokle. Að bu- vau veikiamas tø paèiø áprastø iliuzijø apie rûkymà, kurios vei- kia kiekvienà rûkaliø, iðskyrus vienà dalykà – tikrai þinojau, kad nesu silpnavalis. Að kontroliavau visas savo gyvenimo sritis, ta- èiau cigaretës kontroliavo mane. Að maniau, kad hipnozë prie- vartauja þmogaus valià, ir nors nebuvau linkæs trukdyti vykstan- èiam procesui (kaip ir daugumai rûkaliø, man tikrai norëjosi liau- tis rûkyti), þinojau, kad niekam nepavyks apgauti manæs, kad nereikia rûkyti. Visas seansas pasirodë tik tuðèias laiko gaiðimas. Hipnote- rapeutas mëgino priversti mane pakelti rankas ir daryti visokius kitokius veiksmus. Pasirodë, kad nieko reikðmingo nevyksta. Að nepraradau sàmonës. Nepuoliau á transà, ar bent jau taip man nepasirodë, ir visgi ne tik meèiau rûkyti po ðio seanso, bet ið tiesø mëgavausi paèiu metimo procesu, net per atpratimo laiko- tarpá. Dabar, prieð jums lekiant pas hipnoterapeutà, leiskite man ðá tà paaiðkinti. Hipnoterapija yra informacijos perdavimo prie- monë. Jei perduodama informacija yra klaidinga, jûs rûkyti ne- mesite. Nenoriu kritikuoti mane konsultavusio gydytojo, nes, jei ne jis, tai að ðiuo metu jau bûèiau negyvas. Bet man pavyko ne 4 Svengali – piktasis hipnotizuotojas, George du Maurier romano „Trilby“ herojus.
 31. 31. 31 dël jo, o nepaisant jo. Nenoriu pasirodyti esàs hipnoterapijos prieðas; prieðingai, að naudoju jà kaip dalá savo konsultacijø. Tai átaigos galia ir galinga jëga, kuri gali bûti naudojama tiek gëriui, tiek blogiui. Niekada net nesikonsultuokite su hipnoterapeutu, jei jums jo asmeniðkai nerekomendavo þmogus, kurá gerbiate ir kuriuo pasitikite. Tais siaubingais metais, kai rûkiau, maniau, kad mano gy- venimas priklauso nuo cigareèiø. Buvau pasiruoðæs verèiau jau mirti, negu apsieiti be jø. Ðiandien þmonës manæs klausia, ar kartais susiduriu su stipriomis kanèiomis. Atsakau: „niekada, nie- kada, niekada“ – viskas tik prieðingai. Að gyvenu nuostabø gy- venimà. Jei bûèiau miræs dël rûkymo, jau tikrai nebesiskøsèiau. Að buvau labai laimingas þmogus, taèiau nuostabiausias daly- kas, kuris kada nors man nutiko, buvo iðsilaisvinimas nuo ðio koðmaro, nuo tos vergijos, verèianèios keliauti per gyvenimà sistemingai naikinant savo paties kûnà ir mokant milþiniðkus pi- nigus uþ ðià abejotinà privilegijà. Leiskite viskà paaiðkinti nuo pradþiø: að – ne mistinis as- muo. Netikiu burtininkais ar fëjomis. Að remiuosi mokslu ir ne- galëjau suprasti to, kas buvo panaðu á magijà. Pradëjau skaityti literatûrà apie hipnozæ ir rûkymà. Atrodë, kad niekas ið to, kà perskaièiau, negali paaiðkinti ávykusio stebuklo. Kodël ðá kartà mesti rûkyti buvo juokingai lengva, kai anksèiau tai virsdavo juodomis depresijos savaitëmis? Man prireikë daug laiko, kol viskà iðsiaiðkinau. Esmë ta, kad nagrinëjau viskà nuo pabaigos á pradþià. Að bandþiau iðsiaiðkin- ti, kodël mesti rûkyti buvo taip lengva, kai pagrindinë problema – paaiðkinti prieþastá, dël ko rûkaliams bûna sunku mesti rûkyti. Rûkaliai pasakoja apie siaubingas kanèias, kurias jie patiria më- gindami atprasti rûkyti. Paþvelgiau á praeitá ir mëginau tas kan- èias prisiminti, taèiau jos man neegzistavo. Að nejauèiau fizinio skausmo. Viskas vyko tik mintyse. Dabar dirbu visà darbo dienà, padëdamas þmonëms iðsiva- duoti nuo ðio þalingo áproèio. Ir man puikiausiai sekasi. Padëjau pasveikti tûkstanèiams rûkaliø. Norëèiau iðkart pabrëþti: nëra
 32. 32. 32 tokio dalyko kaip uþkietëjæ rûkaliai. Að vis dar nesu sutikæs to- kio þmogaus, kuris bûtø taip stipriai áklimpæs á rûkymà (tiksliau sakant, manytø, kad jis taip stipriai áklimpæs) kaip að. Bet kuris þmogus gali ne tik mesti rûkyti, bet ir suvokti, kad lengva tai padaryti. Ið tiesø mus rûkyti verèia baimë: baimë, kad gyveni- mas be cigaretës niekada nebus toks malonus, baimë jaustis kaþ- ko netekus. Ið tikrøjø niekas negalëtø bûti taip melaginga. Gyve- nimas be cigareèiø ne tik toks pats dþiugus, bet daugeliu atþvil- giø malonesnis – papildoma sveikata, energija ir pinigai yra tik maþiausi privalumai. Visi rûkaliai gali ásitikinti, kad mesti rûkyti yra lengva – netgi jûs! Visa, kà jums reikia padaryti – perskaityti iki pabaigos nusi- teikus pasisemti naujø idëjø. Kuo daugiau sugebësite suprasti, tuo lengviau jums bus. Net jei ir nesuprasite tam tikrø þodþiø, bet laikysitës nurodymø, pastebësite, kad tai yra lengva. Svar- biausia yra tai, kad jums nereikës keliauti per gyvenimà prislëg- ta nuotaika dël cigareèiø ar jaustis kaþko netekus. Vienintelë máslë bus, kodël jûs rûkëte taip ilgai. O dabar leiskite man jus perspëti. Yra tik dvi prieþastys, dël kuriø naudojantis mano bûdu gali iðtikti nesëkmë: 1. Nesugebëjimas vykdyti nurodymus. Kai kuriuos þmones erzina mano kategoriðkumas dël tam tikrø rekomendacijø. Pa- vyzdþiui, að papraðysiu, kad jûs nebandytumëte sumaþinti surû- komø cigareèiø skaièiaus arba nenaudotumëte tokiø pakaitalø kaip saldainiai, kramtomoji guma ir t. t. (ypaè to, kas turi nikoti- no). Prieþastis, dël kurios esu toks kategoriðkas, yra ta, kad iðma- nau savo dalykà. Að neneigiu, kad yra daug þmoniø, kuriems pasisekë mesti rûkyti naudojantis tokiomis gudrybëmis, taèiau jiems pasisekë ne dël jø, bet nepaisant jø. Yra þmoniø, kurie gali mylëtis stovëdami hamake, bet tai ne pats lengviausias bûdas. Viskas, kà að jums sakau, turi vienà tikslà: kad mesti rûkyti bûtø lengva ir taip pasirûpinti sëkme.
 33. 33. 33 2. Nesugebëjimas suprasti. Netikëkite viskuo, kas sakoma. Abejokite ne tik tuo, kà að teigiu, bet ir savo paties paþiûromis, ir tuo, kà visuomenë jums áskiepijo apie rûkymà. Pavyzdþiui, tiems, kurie mano, kad rûkymas yra tiesiog áprotis, verta pa- klausti savæs, kodël lengva lauþyti kitus áproèius, netgi malo- nius, o tà áprotá, kuris yra bjauraus skonio, brangiai kainuoja ir þudo, sulauþyti taip sunku. Tie, kurie galvojate, kad mëgaujatës cigaretëmis, paklauski- te savæs, kodël gyvenime su kitais dalykais, kurie yra þymiai malonesni, jûs galite elgtis kaip tik norite. Kodël jums bûtina turëti cigaretæ ðalia savæs ir kodël panikuojate, jei neturite?
 34. 34. 34 2Lengvas bûdas Ðios knygos tikslas – nuteikti jus dþiaugsmui, koká patiriate nugalëjæ siaubingà ligà. Tuo mano metodas skiriasi nuo kitø me- timo rûkyti bûdø, kuriais jûs pradedate kovoti su rûkymu apimti tokio jausmo, lyg koptumëte á Everestà, ir kelias savaites gyve- nate ilgëdamiesi cigaretës ir pavydëdami kitiems rûkaliams. Kuo daugiau laiko prabëgs po to nusiteikimo, tuo labiau þiûrëdamas á cigaretes jûs negalësite suprasti, kodël anksèiau jas iðvis rûkë- te. Vietoje pavydo, þiûrësite á rûkalius su gailesèiu. Ásidëmëkite vienà sàlygà – jei jûs nesate nerûkantis arba ne- sate buvæs rûkalius, tuomet labai svarbu iðlaikyti áprastà rûkymo daþnumà, kol perskaitysite visà knygà. Tai gali pasirodyti lyg prieðtaravimas. Vëliau að paaiðkinsiu, kad cigaretës jums abso- liuèiai nieko neduoda. Ið tiesø, vienas ið daugelio galvosûkiø, susijusiø su rûkymu, yra tas, kad rûkydami cigaretæ mes þiûrime á jà ir mëginame suprasti, kodël tai darome. Cigaretë tik tada tampa labai vertinga, kai neturime jos po ranka. Taèiau turime pripaþinti, patinka jums tai ar ne, jûs manote, kad esate uþkibæs. Kai tikite, kad uþkibote, jums jau niekada nebepavyksta pilnai
 35. 35. 35 atsipalaiduoti ar susikaupti be cigaretës. Todël nebandykite mesti rûkyti, neperskaitæ visos knygos. Skaitant knygà jûsø noras rûky- ti palaipsniui blës. Tik nepradëkite veikti anksèiau laiko, kol ne- sate pilnai pasiruoðæs, nes ðis sprendimas gali bûti praþûtingas. Atminkite, kad viskas, kà jums reikia daryti – sekti instrukcijas. Naudodamasis per dvylika metø nuo pirmosios knygos lai- dos sukauptais skaitytojø atsiliepimais galiu pasakyti, kad ðis nu- rodymas rûkyti, kol neperskaitysite visos knygos, sukëlë man daugiau nerimo nei kuris kitas skyrius (neskaitant 28-to skyriaus „Laiko pasirinkimas“). Kai að anksèiau meèiau rûkyti, dauguma mano giminiø ir draugø irgi metë, taèiau tik dël to, kad tai pada- riau að. Jie manë: „Jei jau jis sugebëjo tai padaryti, tai sugebës bet kas.“ Per daugelá metø, laidydamas tam tikras uþuominas, sugebëjau átikinti ir tuos, kurie dar nesiliovë rûkyti, kad jie susi- voktø, kaip ðaunu bûti laisvu! Pirmàkart iðspausdinus ðià knygà, padovanojau kelis egzempliorius uþkietëjusiems rûkaliams, ku- rie vis dar traukdavo tabako dûmà. Tikëjau, kad nors tai bûtø pati nuobodþiausia knyga pasaulyje ið visø kada nors paraðytø, jie vis tiek perskaitys, nes juk jà paraðë draugas. Po keliø mëne- siø buvau nustebintas ir áskaudintas, nes suþinojau, kad jie net neatsivertë knygos. Maþa to, suþinojau, kad tas, kurá laikiau sa- vo geriausiu draugu ir kuriam uþraðiau ir padovanojau knygà, ne tik neperskaitë jos, bet ir atidavë kaþkam kitam. Tuo metu að buvau labai áskaudintas, taèiau nepakankamai susimàsèiau apie gluminanèià baimæ, kurià vergiðka tabako priklausomybë áskie- pija rûkaliams. Ði baimë stipresnë uþ draugystæ. Kaþkada ta bai- më vos neiðprovokavo mano skyrybø. Kartà mano mama pasa- kë þmonai: „Kodël gi tau nepagàsdinus, kad paliksi já, jei jis nemes rûkyti?“ Þmona atsakë: „Todël, kad jis paliks mane, jei taip padarysiu.“ Gëda prisipaþinti, bet, manau, ji buvo teisi – tokia jau stipri ta baimë, kurià sukelia rûkymas. Dabar suprantu, kad daugelis rûkaliø nebaigia skaityti visos knygos, nes jauèia, kad perskaièius teks mesti rûkyti. Kai kurie jø tyèia skaito po eilutæ per dienà, kad tik atidëtø tà baisø metà. Ðiandien puikiai suprantu, kad daugeliui skaitytojø rankas sukausto mylintys þmo-
 36. 36. 36 nës, verèiantys juos perskaityti knygà. Paþvelkite á ðià situacijà ið kitos pusës: kà jûs galite prarasti? Jei perskaitæ ðià knygà jûs nemesite rûkyti, jûs netapsite blogesnis negu esate dabar. JUMS VISIÐKAI NËRA KÀ PRARASTI, O ÁGYTI GALITE TIEK DAUG! Beje, jei jûs nerûkëte keletà dienø ar savaièiø, bet vis dar nesate tikras, kas jûs – rûkalius, buvæs rûkalius ar nerûkantysis, tuomet nerûkykite, kol skaitote. Ið tikrøjø jûs jau nerûkantysis! Viskas, kà mums reikia padaryti, tai sutaikyti jûsø smegenis ir kûnà. Perskaitæ knygà jûs tapsite laimingu nerûkanèiuoju. Ið esmës mano metodas yra visiðka prieðingybë normaliems mëginimams mesti rûkyti. Normalaus bûdo esmë – iðvardyti blo- giausias rûkymo savybes ir pasakyti: „Jei að sugebësiu pakanka- mai ilgai iðbûti be cigaretës, tai noras rûkyti praeis. Tada að vël gërësiuosi gyvenimu ir bûsiu laisvas nuo tabako vergijos.“ Tai logiðkas bûdas mesti rûkyti, ir tûkstanèiai rûkaliø kiek- vienà dienà meta rûkyti naudodamiesi tokio metodo variantais. Deja, pasiekti tikslà taikant ðá metodà labai sunku dël ðiø prie- þasèiø: 1. Metimas rûkyti nëra tikroji problema. Kiekvienà kartà, uþgesindamas cigaretæ, jûs metate rûkyti. Pirmà dienà jûs galite turëti svariø prieþasèiø sau pasakyti: „Að daugiau nebenoriu rû- kyti.“ Prieþasèiø turi visi rûkaliai kiekvienà gyvenimo dienà, ir jos daug svaresnës, negu galite ásivaizduoti. Tikroji problema yra antra, deðimta ar deðimt tûkstantoji dienà, kai silpnumo, triumfo ar neblaivumo akimirkà jûs uþsirûkote vienà cigaretæ, o kadangi rûkymas ið dalies yra narkotinë priklausomybë, tai uþsi- geidþiate antros ir staiga jûs vël tampate rûkaliumi. 2. Baimë dël savo sveikatos turëtø mus stabdyti. Mûsø ra- cionalios mintys sako: „Liaukis tai daryti! Tu kvailys!“, taèiau ið tiesø jos viskà tik apsunkina. Mes rûkome, pavyzdþiui, kai ner- vinamës. Pasakykite rûkaliams, kad tai juos þudo, ir pirma, kà jie padarys, tai prisidegs cigaretæ. Onkologiniø ligoniniø kie- muose mëtosi daugiau nuorûkø negu kitø ligoniniø. 3. Visos neberûkymo prieþastys ið tiesø tik apsunkina situa- cijà dël kitø dviejø prieþasèiø. Pirma, tai sukelia pasiaukojimo
 37. 37. 37 jausmà. Mus visuomet verèia atsisakyti savo „maþojo draugo“ ar ramsèio, ar silpnybës, ar malonumo, priklausomai nuo to, kaip á tai þiûri pats rûkalius. Antra, jos mus „apakina“. Mes juk nerûkome dël tø prieþasèiø, dël kuriø turëtumëme liautis. Tikra- sis klausimas: „Kodël mes to norime ir kodël mums to reikia?“ Lengvàjá metodà galime apibûdinti taip: nuo pat pradþiø uþmirðkime tas prieþastis, dël kuriø mes norëtume mesti rûkyti, paþvelkime á cigaretes ið esmës ir uþduokime sau tokius klausi- mus: 1. Kà man duoda rûkymas? 2. Ar tikrai að jauèiu malonumà rûkydamas? 3. Ar ið tiesø gyvendamas turiu brangiai mokëti, kad galë- èiau kiðti tuos daiktus sau á burnà ir dusinti save? Nepaneigiama yra tai, kad rûkymas visiðkai nieko jums ne- duoda. Leiskite paaiðkinti ðià mintá. Að noriu pasakyti ne tai, kad rûkymo trûkumai nusveria privalumus; rûkaliai tai þino visà gy- venimà. Að turiu omeny tai, kad rûkyme nëra jokiø privalumø. Vienintelis kada nors egzistavæs rûkymo privalumas kadaise bu- vo socialinis „pliusas“; ðiandien patys rûkaliai laiko tai antivi- suomeniðku áproèiu. Daugeliui rûkaliø atrodo bûtina racionaliai paaiðkinti, ko- dël jie rûko, taèiau visos tos prieþastys tëra klystkeliai ir iliuzi- jos. Pirmas dalykas, kurá ruoðiamës padaryti – panaikinti tuos klystkelius ir iliuzijas. Ið tiesø jûs suprasite, kad, pasirodo, atsi- sakyti net nëra ko. Ne tik kad nëra ko atsisakyti, bet kad buvi- mas nerûkanèiuoju turi nuostabiø teigiamø privalumø, ir pini- gai bei sveikata tëra tik du ið jø. Kai tik iðsklaidoma iliuzija, kad gyvenimas nebebus toks malonus be cigaretës, kai tik jûs suvo- kiate, kad gyvenimas ne tik toks pat dþiuginantis be jos, bet dar þymiai malonesnis, kai tik netekties ir trûkumo jausmas dingsta – mes vël galime sugráþti ir perþiûrëti sveikatà ir pinigus, o taip
 38. 38. 38 pat tuzinà kitø neberûkymo prieþasèiø. Ðie suvokimai taps pa- pildomais teigiamais talkininkais, kad pasiektumëte tai, ko jûs ið tiesø trokðtate – mëgautis gyvenimu ir bûti nepriklausomu nuo tabako.
 39. 39. 39 Kaip jau aiðkinau anksèiau, susidomëjau ðia tema dël savo paties priklausomybës. Kai galiausiai meèiau rûkyti, ávertinau tai kaip stebuklà. Ankstesni mëginimai mesti rûkyti baigdavosi gilia depresija, besitæsianèia savaitëmis. Pasitaikydavo dienø, kai bûdavau sàlyginai linksmas, bet jau kità dienà depresija sugráþ- davo. Tai buvo panaðu á bandymà iðsiropðti ið slidþios duobës – jauti, kad tu jau netoli virðaus, matai saulës ðviesà, po to pastebi, kad vël slysti þemyn. Galiausiai tu prisidegi cigaretæ, jos skonis siaubingai ðlykðtus, ir stengiesi suprasti, kodël tau reikia tai da- ryti. Vienas ið klausimø, kuriuos að visada uþduodu rûkaliams prieð konsultacijà: „Ar jûs norite mesti rûkyti?“ Tam tikra prasme tai kvailas klausimas. Visi rûkaliai (kartu su „FOREST“5 organi- zacijos nariais) mielai norëtø mesti rûkyti. Paklauskite uþkietë- jusio rûkaliaus: „Jei galëtum gráþti atgal á tuos laikus, kai dar 3Kodël mesti rûkyti sunku? 5 FOREST – organizacija, 1979 m. ákurta ginti rûkanèiøjø teises. Organizacijos tikslas – kova su kai kuriose gyvenimo sferose auganèia prieðprieða rûkymui ir rûkymo draudimo grieþtinimu.
 40. 40. 40 nebuvai priklausomas nuo nikotino, bet su tomis þiniomis, ku- rias turi dabar, ar pradëtum rûkyti?“ Atsakymas – „JOKIU BÛDU“. Paklauskite uþkietëjusio rûkaliaus, kuris nemano, kad rûky- mas kenkia jo sveikatai, kurio nejaudina visuomenës nuomonë ir kuris gali sau tai leisti (tokiø þmoniø ðiandien ne taip jau daug): „Ar tu pritari savo vaikø rûkymui?“ Atsakymas – „JOKIU BÛDU“. Visi rûkaliai jauèia, kad juos valdo kaþkas velniðko. Ið pra- dþiø rûkydami sakome: „Að mesiu rûkyti, bet ne ðiandien, o ry- toj.“ Galiausiai mes pasiekiame toká etapà, kai manome, kad neturime valios arba kad cigaretëje yra kaþkas, kas bûtina mums, kad galëtume mëgautis gyvenimu. Kaip jau minëjau, problema yra ne paaiðkinti, kodël mesti rûkyti yra lengva, o paaiðkinti, kodël tai padaryti yra sunku. Ið tiesø, tikroji problema yra suvokti, kodël kaþkas apskritai prade- da rûkyti ir kodël vienu metu rûkë daugiau nei 60 procentø vi- sos mûsø populiacijos. Visas rûkymo reikalas yra nepaprasta máslë. Vienintelë prie- þastis, dël kurios mes á já áninkame, yra ta, kad tai jau daro tûks- tanèiai þmoniø. Tuo paèiu kiekvienas ið jø norëtø, kad jis ar ji apskirtai nebûtø pradëjæs rûkyti, ir pasakoja mums, kad rûky- mas tëra nereikalingas laiko ir pinigø ðvaistymas. Bet mes visið- kai negalime patikëti, kad jie tuo nesimëgauja. Rûkymas asoci- juojasi su suaugusiøjø gyvenimu, ir todël sunkiai pratinamës, kad uþkibtume patys. Vëliau mes visà gyvenimà pasakojame savo vaikams, kad nedarytø to, o patys stengiamës atsikratyti ðio áproèio. Mes toliau gyvename leisdami dideles sumas pinigø. Rûka- lius, surûkantis vidutiniðkai dvideðimt cigareèiø per dienà, per savo gyvenimà iðleidþia apie 50 000 svarø sterlingø. Kà mes darome su ðiais pinigais? (Dar nebûtø taip blogai, jei juos nu- leistume á kanalizacijà.) Ið tiesø mes naudojame juos sistemin- gai uþpildydami savo plauèius koncentruotomis smalkëmis, vis labiau uþterðdami ir nuodydami savo kraujotakos sistemà. Kiek- vienà dienà mes verèiame dël deguonies trûkumo kentëti visus savo raumenis ir organus, todël kasdien tampame vis tingesni.
 41. 41. 41 Mes nuteisiame save gyventi neðvarø gyvenimà su pasibjaurëti- nu kvëpavimu, patamsëjusiais dantimis, pradegusiais rûbais, pur- vinomis peleninëmis ir dvokianèiu troðkaus tabako kvapu. Tai vergija visà gyvenimà. Praleidþiame pusæ gyvenimo tokiose vie- tose, kur visuomenë draudþia mums rûkyti (baþnyèiose, ligoni- nëse, mokyklose, metro vagonuose, teatruose ir t. t.). Kai sten- giamës sumaþinti surûkomø cigareèiø skaièiø ar visai neberûky- ti, jauèiamës suvarþyti. Kità gyvenimo dalá praleidþiame vieto- se, kur rûkyti leidþiama, bet mes norëtume, kad to daryti nerei- këtø. Koks èia hobis, jei jûs rûkote, bet norëtumëte nerûkyti, o kai nerûkote, geidþiate cigaretës? Tai gyvenimas, kai pusë vi- suomenës laiko jus kaþkokiu nusidëjëliu, ir kas keisèiausia, toks paniekinamas gyvenimas tenka visose kitose srityse protingam ir racionaliam þmogui. Rûkaliai nekenèia savæs kiekvienà Vals- tybinæ nerûkymo dienà; kaskart, kai atsitiktinai skaito Sveikatos apsaugos ministerijos perspëjimà, kai vyksta gàsdinimo vëþiu ar blogo kvapo kampanija, kai jam suskausta kaþkur krûtinëje arba kai jis yra vienintelis rûkalius nerûkanèiøjø kompanijoje. Kà jis gauna mainais uþ gyvenimà su siaubingais ðeðëliais, temdan- èiais protà? VISIÐKAI NIEKO! Malonumà? Pasitenkinimà? Atsi- palaidavimà? Ramstá? Paskatinimà? Visa tai iliuzijos, kol jûs su- vokiate, kad dëvite ankðtus batus ir mëgaujatës nusiaudamas juos, nes laikote tai kaþkokiu malonumu! Kaip að jau minëjau, sunkiausia uþduotis – ne tik mëginti paaiðkinti, kodël rûkaliams atrodo sunku mesti rûkyti, bet ir ko- dël apskritai rûkoma. Galbût jûs pasakysite: „Viskas labai gerai. Að þinau tai, bet kartà pradëjus mesti tampa labai sunku.“ Bet kodël tai taip sun- ku ir kodël mes turime mesti? Rûkaliai ieðko atsakymø á ðiuos klausimus visà savo gyvenimà. Kai kas sako, kad sunku mesti rûkyti dël skausmingø atpra- timo simptomø. Ið tiesø patys atpratimo simptomai yra tokie men- ki (þr. 6 skyriø), kad dauguma rûkaliø gyveno ir mirë net nesu- vokæ, kad jie – narkomanai. Kai kas sako, kad cigaretës yra labai malonios. Netiesa. Tai
 42. 42. 42 bjaurûs ir ðlykðtûs dalykai. Paklauskite bet kurio rûkaliaus, kuris ásitikinæs, jog rûko dël to, kad cigaretë suteikia jam malonumà. Jei jis negalëtø nusipirkti savo áprastø cigareèiø, o gautø tik to- kias, kurias laiko bjauriomis, ar jis apsieitø nerûkæs? Rûkaliai verèiau rûkys senà virvæ, negu ið viso nerûkys! Malonumas su tuo neturi nieko bendra. Man patinka omarai, bet að niekada nesineðioju pasikabinæs ant kaklo 20 omarø. Gyvenime yra daug dalykø, kuriais mëgaujamës, bet nesijauèiame nelaimingi, kai to negalime daryti. Kai kurie ieðko giliø psichologiniø prieþasèiø, „froidistinio sindromo“, neva „kûdikis prie motinos krûties“. Ið tiesø viskas atvirkðèiai. Daþna prieþastis, dël kurios pradedame rûkyti – no- rime parodyti, jog uþaugome ir subrendome. Jei mums tektø èiulpti þindukà publikos akivaizdoje, numirtume ið gëdos. Kai kurie mano atvirkðèiai, kai tai „tikro vyro“, „maèo“ ávaiz- dis, kai ið ðnerviø verþiasi dûmai ar ugnis. Ðis argumentas taip pat nepagrástas. Rûkstanti cigaretë ausyje atrodytø juokingai. Bet kancerogeniniø smalkiø traukimas á savo plauèius – dar juokin- gesnis! Kai kas sako: „Èia tik tai, kuo að uþimu rankas!“ Taèiau ko- dël cigaretæ reikia prisidegti? „Tai tik oralinis pasitenkinimas.“ Ir vël, kodël reikia prisi- degti? „Tai malonus pojûtis, kai dûmas keliauja á plauèius.“ Bet juk tai baisus jausmas – jis vadinamas dusimu. Daugelis mano, kad rûkymas sumaþina nuobodulá. Tai taip pat klaidingas ásitikinimas. Nuobodulys yra proto bûsena. Ciga- retëje nëra nieko ádomaus. 33 metus manoji prieþastis buvo ta, kad rûkymas atpalai- duoja, suteikia pasitikëjimo ir vyriðkumo. Að taip pat þinojau, kad tai þudo ir kainuoja daug pinigø. Kodël að nenuëjau pas gydytojà ir nepapraðiau jo alternatyvos, kuri atpalaiduotø mane, teiktø man pasitikëjimo ir vyriðkumo? Að nenuëjau, nes þinojau, kad jis kaip mat pasiûlys man alternatyvà. Tai nebuvo manoji prieþastis; tai tebuvo mano pasiteisinimas.
 43. 43. 43 Kai kurie sako, kad rûko tik dël to, kad rûko jø draugai. Jûs ið tiesø tokie kvaili? Jei taip, tai melskitës, kad jûsø draugai ne- pradëtø kapoti sau galvø, norëdami pasveikti nuo galvos skaus- mo! Dauguma apie tai màstanèiø rûkaliø galø gale padaro iðva- dà, kad tai tëra áprotis. Tai nëra tikslus paaiðkinimas, bet atmetus visus racionalius paaiðkinimus, atrodo, kad tai vienintelis likæs pasiteisinimas. Deja, ðis paaiðkinimas yra nelogiðkas. Mes kiek- vienà gyvenimo dienà keièiame áproèius, ir kai kurie ið jø bûna labai malonûs. Mums gerokai „iðplovë smegenis“, kad patikëtu- me, jog rûkymas yra áprotis ir kad áproèius lauþyti sunku. Bet ar ið tiesø juos lauþyti sunku? Didþiojoje Britanijoje áprasta vairuo- ti automobilá kairiàja eismo juostos puse. Taèiau Europoje ar Amerikoje mes staiga atsikratome ðio áproèio be didesniø prob- lemø. Aiðkiai klaidingas ásitikinimas, kad áproèius lauþyti sunku. Faktas yra tas, kad mes formuojame ir lauþome áproèius kiek- vienà dienà. Tai kodël mes manome, kad sunku atsikratyti áproèio, kuris yra siaubingo skonio, kuris þudo mus ir labai brangiai atsieina, kuris yra bjaurus ir ðlykðtus, nuo kurio mes svajojame iðsivaduo- ti, kai viskas, ko ið mûsø reikia, – nustoti tai darius? Atsakymas paprastas – rûkymas ne áprotis: TAI NIKOTINO PRIKLAUSO- MYBË! Ðtai kodël pasirodo taip sunku „mesti“. Galbût jûs jau- èiate, kad toks paaiðkinimas ir parodo, kodël „mesti“ yra sunku. Tai tik paaiðkina, kodël daugeliui rûkaliø atrodo, kad sunku „mes- ti“. Taip yra dël to, kad jie nesupranta narkotinës priklausomy- bës. Pagrindinë prieþastis yra ta, kad rûkaliai yra ásitikinæ, jog rûkymas teikia malonumà ir/arba ramstá, ir tiki, kad nerûkydami jie tiesiog aukojasi. Tikroji tiesa yra ta, kad kartà suvokæ nikotino priklausomy- bæ ir tikràsias savo rûkymo prieþastis, jûs liausitës tai daryti – tikrai taip – ir po trijø savaièiø vienintelë máslë bus, kodël jums buvo bûtina rûkyti iki ðiol ir kodël negalite átikinti kitø rûkaliø KAIP GERA BÛTI NERÛKANÈIU!
 44. 44. 44 4Grësmingi spàstai Rûkymas – tai patys klastingiausi, grësmingi spàstai, kuriuos sukûrë þmogus kartu su gamta. Kas gi visø pirma mus pastûmëja á juos? Tûkstanèiai suaugusiøjø, kurie jau rûko. Jie net perspëja mus, kad tai bjaurus ir ðlykðtus áprotis, kuris galiausiai sunaikina mus ir kainuoja labai brangiai, bet mes negalime patikëti, kad jie nesimëgauja juo. Vienas graudþiausiø rûkymo aspektø – kaip smarkiai mes stengiamës, kad áklimptume. Tai vieninteliai gamtos spàstai, kuriuose nëra jokio masalo, net menkiausio sûrio gabalëlio. Spàstai uþsitrenkia ne dël to, kad cigaretës bûtø nuostabaus skonio, o dël to, kad jos tokios bjaurios. Jei tos pirmosios cigaretës skonis bûtø malonus, pasi- girstø pavojaus signalas, ir kaip protingi padarai mes galëtume suprasti, kodël pusë suaugusios visuomenës sistemingai moka neþmoniðkus pinigus, kad galëtø nuodyti save. Kadangi ta pir- moji cigaretë bûna siaubinga, mûsø jaunatviðki protai nurami- nami, kad mes niekada neákliûsime, ir galvojame, jog dël to, kad nepatiriame jokio malonumo, panorëjæ galësime bet kada
 45. 45. 45 sustoti. Tai vienintelis narkotikas gamtoje, kuris neleidþia, kad jûs pasiektumëte savo tikslà. Berniukai paprastai pradeda rûkyti, ka- dangi nori atrodyti „kietais“, vaizduodami Clint’à Eastwood’à. Taèiau rûkant pirmàjà cigaretæ tas „kietumas“ jums paskutinëje vietoje. Jûsø iððûkis tampa neákvëpti, o jei surûkote per daug – pajuntate svaigulá, o vëliau pykinimà. Viskas, kà norisi padaryti, – tai pasiðalinti nuo kitø berniukø ir iðmesti bjaurias cigaretes. Merginoms norisi bûti dailiomis ir moderniomis jaunomis damomis. Visi mes matëm jas, vos vos átraukianèias dûmus ir dël to atrodanèias be galo juokingai. Tada, kai berniukai iðmoksta atrodyti „kietais“, o mergaitës dailiomis, jos svajoja, kad geriau jau bûtø niekada nepradëjusios rûkyti. Ádomu suþinoti, ar mote- rys kada nors aplamai atrodo dailiai rûkydamos, ar tai tik mûsø vaizduotës vaisius, sukurtas cigareèiø reklamos. Man atrodo, kad nëra tarpinës grandies tarp akivaizdþios naujokës ir smarkios rûkalës. Likusià gyvenimo dalá mes stengiamës sau paaiðkinti, kodël mes rûkome, pasakojame vaikams, kad neákliûtø, ir kartais pa- tys stengiamës iðtrûkti. Spàstai sukonstruoti taip, kad liautis mes stengiamës tik ta- da, kai iðgyvename stresà, susijusá su sveikata, pinigø trûkumu ar priverstiniu jautimusi nusidëjëliais. Kai tik liaujamës, átampa dar padidëja (gàsdinanèios nikoti- no atpratimo kanèios), ir dabar slopindami stresà jau turime ap- sieiti be to, kuo áprastai pasikliaujame – be savo seno gero rams- èio, cigaretës. Po keletos kanèios dienø mes nusprendþiame, kad pasirin- kome netinkamà laikà. Reikia sulaukti tokio laikotarpio, kuria- me nebûtø streso, o kai tik jis ateina, prieþastis mesti rûkyti stai- ga pradingsta. Akivaizdu, kad toks laikotarpis niekada neateis, juk visø pirma manome, kad mûsø gyvenimo tendencija – kas- kart darytis átemptesniu. Kada mes atsisakome tëvø globos, pra- sideda natûralus savo namø kûrimo procesas, paskolos, vaikai, kilimas karjeros laiptais ir t. t. Tai taip pat iliuzija. Ið tiesø labiau-
 46. 46. 46 siai átemptas gyvenimo laikotarpis visiems sutvërimams yra anks- tyva vaikystë ir paauglystë. Mes painiojame atsakomybæ su stre- su. Rûkaliø gyvenimai automatiðkai tampa labiau átempti, ka- dangi tabakas neatpalaiduoja ir nepaðalina streso, o visuomenë stengiasi mus tuo átikinti. Viskas kaip tik atvirkðèiai: ið tiesø dël to, kad rûkote, jûs tampate labiau nervingas ir ásitempæs. Net tie rûkaliai, kuriems pasiseka atsikratyti áproèio (daugu- mai tai pavyksta vienà ar daugiau kartø per gyvenimà), gali gy- venti laimingai ir staiga vël ákliûti. Visas rûkymo reikalas yra lyg klaidþiojimas didþiuliame la- birinte. Kai tik mes áþengiame á já, mums uþtemsta protas ir liku- sá gyvenimà praleidþiame stengdamiesi ið jo iðtrûkti. Daugeliui ið mûsø tai pavyksta, taèiau tik todël, kad pamatytø, jog po kiek laiko ir vël ákliuvo. Að praleidau 33 metus stengdamasis iðtrûkti ið ðio labirinto. Kaip ir visi rûkaliai, að negalëjau to suprasti. Taèiau susiklosèius neáprastoms aplinkybëms, kuriø në viena nedaro man garbës, panorau suþinoti, kodël prieð tai bûdavo taip beviltiðkai sunku mesti rûkyti, o kai pagaliau pavyko, tai pasirodë ne tik lengva, bet ir malonu. Nuo to laiko, kai neberûkau, mano pomëgiu, o vëliau ir mano profesija, tapo daugumos másliø, susijusiø su rûkymu, at- skleidimas. Tai sudëtingas ir nepaprastai ádomus galvosûkis, ku- rio kaip ir Rubiko kubo praktiðkai neámanoma iðspræsti. Taèiau kaip atsitinka su visais sudëtingais galvosûkiais, jei jûs þinote sprendimà, tai yra lengva! Að þinau kaip lengvai mesti rûkyti. Að iðvesiu jus ið labirinto ir pasirûpinsiu, kad daugiau niekada vël á já nenuklystumëte. Viskas, kà jums reikia padaryti, – vykdyti nu- rodymus. Jei padarysite klaidingà posûká, visi tolimesni nurody- mai bus beprasmiai. Leiskite pabrëþti, kad kiekvienas gali ásitikinti, jog mesti rû- kyti yra lengva, bet pradþioje bûtina atskleisti visus faktus. Ne, að neturiu omeny gàsdinanèiø faktø. Að þinau, kad jûs jau pa- kankamai informuotas apie juos. Yra pakankamai informacijos apie rûkymo blogybes. Jei ðios þinios stabdytø, jûs jau seniau-
 47. 47. 47 siai bûtumëte liovæsis. Að turiu omeny, kodël mums tampa taip sunku liautis? Kad atsakytume á ðá klausimà, reikia þinoti tikrà- sias prieþastis, dël ko mes vis dar rûkome.
 48. 48. 48 Mes visi pradedame rûkyti dël kvailø prieþasèiø, daþniau- siai dël aplinkiniø spaudimo arba draugiðkuose vakarëliuose, bet kai pajuntame, kad klimpstame, kodël mes ir toliau rûkome? Në vienas nuolatinis rûkalius neþino, kodël jis ar ji rûko. Jeigu rûkaliai þinotø tikràjà prieþastá, jie liautøsi tai daræ. Að ðá klausimà uþdaviau tûkstanèiams rûkaliø savo konsultacijø me- tu. Teisingas atsakymas vienodas visiems, taèiau gaunamø atsa- kymø ávairovë begalinë. Man ði konsultacijos dalis pasirodo pa- ti linksmiausia ir tuo pat metu pati liûdniausia. Visi rûkaliai ðirdies gelmëse þino, kad yra mulkiai. Jie þino, kad iki tol, kol áklimpo, jie neturëjo jokio poreikio rûkyti. Dau- guma jø gali atsiminti, kad pirmoji cigaretë buvo bjauri ir kad teko gerokai pasistengti, kad áklimptø. Apmaudþiausia – jie su- pranta, kad nerûkantiesiems ne tik nieko netrûksta, bet pastarie- ji dar ir juokiasi ið jø. Kaip ten bebûtø, taèiau rûkaliai yra protingi, racionalûs þmo- nës. Jie þino, kad prisiima milþiniðkà rizikà savo sveikatai ir kad 5Kodël mes ir toliau rûkome?
 49. 49. 49 per visà gyvenimà iðleidþia cigaretëms labai daug pinigø. Todël jiems bûtina turëti racionalø paaiðkinimà, kad galëtø pateisinti savo áprotá. Tikroji prieþastis, kodël rûkaliai ir toliau rûko – klastingas veiksniø darinys, kurá að smulkiai paaiðkinsiu kituose dviejuose skyriuose. Ðie veiksniai: 1. NIKOTINO PRIKLAUSOMYBË 2. „SMEGENØ PLOVIMAS“.
 50. 50. 50 Nikotinas, bespalvis, riebus darinys, yra tabako augale esantis narkotikas, kuris ir sukelia rûkaliui priklausomybæ. Tai greièiau- siai priklausomybæ sukeliantis narkotikas ið visø, þinomø þmo- nijai. Gali uþtekti vos vienos cigaretës, kad uþkibtumëte. Kiekvienas cigaretës dûmas, átrauktas per plauèius, tiekia á smegenis nedidelæ dozæ nikotino, kuri veikia greièiau uþ heroi- no dozæ, narkomano susileistà á venà. Jei rûkydami cigaretæ átraukiate dvideðimt kartø – ið vienos cigaretës jûs gaunate dvideðimt doziø narkotiko. Nikotinas yra greitai veikiantis narkotikas. Surûkius cigare- tæ, per trisdeðimt minuèiø jo kiekis kraujotakoje krenta apytik- riai du kartus, po valandos – keturis kartus. Ðtai kodël rûkaliai surûko vidutiniðkai dvideðimt cigareèiø per dienà. Kai tik cigaretë uþgesinama, nikotinas pradeda staigiai ða- lintis ið organizmo, ir rûkalius pradeda jausti atpratimo kanèias. Dabar turiu iðsklaidyti daþnà rûkaliø atpratimo kanèiø iliu- zijà. Rûkaliai mano, kad atpratimo kanèios yra baisi trauma, 6Nikotino priklausomybë
 51. 51. 51 kurià jie iðgyvena stengdamiesi arba verèiami mesti rûkyti. Ið tiesø kanèios slypi daugiausia tik mintyse – rûkalius jauèia, kad netenka malonumo ar ramsèio. Vëliau að plaèiau paaiðkinsiu apie tai. Tikrosios kanèios, atsirandanèios atprantant nuo nikotino, tokios menkos, kad dauguma rûkaliø gyvena ir mirðta taip ir nesuvokæ, kad jie narkomanai. Kai mes vartojame terminà „pri- klausomas nuo nikotino“, mes manome, kad tiesiog „susiforma- vome áprotá“. Dauguma rûkaliø baiminasi narkotikø, taèiau jie patys yra ne kas kitas, o narkomanai. Laimë, nikotinas toks nar- kotikas, kurio lengva atsikratyti, bet prieð tai jûs turite pripaþinti, kad esate priklausomas. Atpratimas nuo nikotino nesukelia fizinio skausmo. Tai pa- prasèiausias tuðtumos ir nerimo jausmas. Jausmas, kad kaþko trûksta, dël kurio rûkaliai galvoja, kad reikia kaþkuo uþimti ran- kas. Jei ðis jausmas uþsitæsia, rûkalius tampa nervingas, nepasi- tikintis, sunerimæs ir irzlus. Tai lyg alkis – nuodo NIKOTINO. Prisidegus cigaretæ, per septynias sekundes gaunama ðvie- þio nikotino ir geismas baigiasi, palikdamas atsipalaidavimo ir pasitikëjimo jausmà, kurá rûkaliui suteikë cigaretë. Ankstyvosiomis rûkymo dienomis atpratimo kanèios tokios silpnos, kad mes net neátariame, kad jos egzistuoja. Kai prade- dame rûkyti reguliariai, galvojame, jog tai darome dël to, kad iðmokome mëgautis arba susiformavome áprotá. Ið tiesø tai reið- kia, kad mes jau uþkibome; dar nesuvokiame to, bet maþa niko- tino pabaisa jau apsigyveno mûsø organizme ir nuo ðiol mums tenka vël ir vël jà maitinti. Visi rûkaliai pradeda rûkyti kvailiodami. Niekas neprivalo to daryti. Vienintelë prieþastis, dël kurios kaþkas ir toliau rûko, nesvarbu, ar jie bûtø uþkietëjæ rûkaliai ar rûkytø tik kartais – bûtinybë pamaitinti tà maþà pabaisà. Visas rûkymo reiðkinys – iðtisa serija galvosûkiø. Visi rûka- liai ðirdies gelmëse þino, kad jie yra mulkiai ir kad ásipainiojo á kaþkà velniðka. Vis dëlto manau, kad apmaudþiausia rûkymo ypatybë ta, kad surûkyta cigaretë rûkaliui sukelia pasitenkini-
 52. 52. 52 mà, kuris yra ne kas kita, kaip pastangos gráþti á taikos, ramybës ir pasitikëjimo bûsenà, kurioje jis buvo prieð tampant priklauso- mu. Jums paþástamas jausmas, kai kaimyno apsaugos signaliza- cija kaukia visà dienà arba kas nors menkesnis jus iðtisai erzina. Staiga triukðmas baigiasi – tvarka ir ramybë gráþta. Tai nëra tik- roji ramybë, o tik erzinimo pabaiga. Kol nepradedame tos nikotino grandinës, mûsø kûnas bûna pilnai sukomplektuotas. Tada mes pripildome kûnà nikotino, o kai numetame cigaretæ ir nikotinas pradeda ðalintis, mes patiria- me atpratimo kanèias – ne fiziná skausmà, o tiesiog tuðtumà. Mes net neátariame, kad ji egzistuoja, bet tai lyg varvantis èiau- pas, splypintis kûne. Mûsø racionalus protas to nesupranta. Jam to nereikia. Viena, kà þinome, yra tai, jog norime cigaretës, o kai uþsirûkome ir geismas dingsta, kurá laikà mes vël bûname tokie pat patenkinti ir pasitikintys savimi, kokie buvome iki tol, kol netapome priklausomi. Taèiau ðis pasitenkinimas tiktai laiki- nas, nes norëdami numalðinti traukà, turite duoti organizmui daugiau nikotino. Kai tik jûs uþgesinate cigaretæ, trauka praside- da vël, ir taip grandinë tæsiasi. Ði grandinë lydës visà gyvenimà – NEBENT JÀ NUTRAUKTUMËTE. Rûkymas – lyg ankðtø batø avëjimas tik dël to, kad juos nu- siavus bûtø galima patirti malonumà. Ðtai trys prieþastys, kodël rûkaliai negali to pastebëti: 1. Nuo pat gimimo mums „plauna smegenis“, pastoviai gir- dime, kad rûkydami þmonës patiria didþiulá malonumà ir/ar ágyja ramstá. Kodël mes tuo turëtume netikëti? Kitaip kodël jie ðvaisty- tø ðitiek pinigø ir taip siaubingai rizikuotø? 2. Kadangi fizinis atpratimas nuo nikotino nesukelia realaus skausmo, o tëra tuðtumos ir nepasitikëjimo jausmas, beveik ne- siskiriantis nuo alkio ar áprasto streso, ir tuomet mes labiausiai norime prisidegti, todël esame linkæ laikyti ðá jausmà normaliu. 3. Kaip ten bebûtø, taèiau rûkaliai negali pamatyti rûkymo tikrojoje ðviesoje, nes jo veikimas yra atbulas. Juk kenèiame tà tuðtumos jausmà kai nerûkome, bet kadangi pradedame klimpti
 53. 53. 53 vos pastebimai ir laipsniðkai, laikome ðá jausmà normaliu ir ne- suverèiame kaltës prieð tai surûkytai cigaretei. Vos prisidegate, beveik ið karto patiriate malonumà ir ið tiesø jauèiatës maþiau nervingas ir labiau atsipalaidavæs, ir cigaretës reputacija auga. Bûtent tas atvirkðtinis procesas ir lemia tai, jog visø narkoti- kø atsikratyti bûna sunku. Ásivaizduokite heroino narkomano pa- nikà, kai jis neturi heroino. Dabar ásivaizduokite begaliná dþiaugs- mà, kai narkomanas pagaliau gali susismeigti adatà á venà. Ar galite ásivaizduoti, kad kaþkas ið tiesø gauna malonumà ásiðvirkð- damas, ar vien ði mintis jums sukelia siaubà? Nevartojantys he- roino nejauèia ðio panikos jausmo. Heroinas jo nesumaþina. Prieðingai, já sukelia. Nerûkantieji nesikankina dël tuðtumos jaus- mo, suvokiamo kaip cigaretës reikëjimas, ir nepradeda panikuoti, jei baigtøsi atsargos. Nerûkantieji negali suprasti, kaip rûkaliai gali jausti malonumà kimðdami tuos bjaurius daiktus á burnà, pridegdami juos ir tiesiog átraukdami tà bjaurastá á savo plau- èius. Ir þinote kas ádomu? Rûkaliai taip pat negali suprasti, kodël jie tai daro. Mes kalbame, kad rûkymas atpalaiduoja ir suteikia pasiten- kinimà. Taèiau kaip galite pasitenkinti, jei visø pirma net nesi- jautëte nepatenkintas? Kodël nerûkantiesiems nereikia kæsti to nepasitenkinimo ir kodël po valgio, kai nerûkantieji bûna pilnai atsipalaidavæ, rûkaliai nejauèia pasitenkinimo, kol nebûna pa- tenkinta jø maþoji nikotino pabaisa? Atleiskite, kad akimirkai apsistosiu ties ðiuo klausimu. Pa- grindinë prieþastis, kodël rûkaliams tampa sunku mesti rûkyti, yra jø tikëjimas, kad atsisako tikro malonumo ar ramsèio. Esmi- nis dalykas – suprasti, kad jûs ið viso nieko neatsisakote. Geriausias bûdas suvokti nikotino spàstø klastingumà – pa- lyginti juos su maitinimusi. Ápratæ reguliariai maitintis mes ne- jauèiame alkio dienos atkarpoje nuo vieno maitinimosi iki kito. Áprastu laiku negalëdami pasimaitinti, suprantame, kad esame iðalkæ, taèiau net tuo atveju nëra jokio fizinio skausmo, tiesiog tuðtumos ir nesaugumo jausmas, kurá mes suprantame kaip „man reikia pavalgyti“. Ir pats alkio malðinimo procesas – labai malo-
 54. 54. 54 nus uþsiëmimas. Rûkymas atrodo beveik identiðkai. Tuðtumos ir nesaugumo jausmas, kurá mes paþástame kaip „cigaretës norëjimà arba rei- këjimà“, yra identiðkas maisto alkiui, taèiau vieno mes negali- me numalðinti kitu. Kaip ir alkio atveju, fizinës kanèios nëra, ir tas cigaretës norëjimo jausmas toks neþymus, kad mes net ne- pastebime jo tuo laiku, kai nerûkome. Já pajuntame tik tuomet, kai uþsimanome rûkyti, o mums tai neleidþiama, ir tada jau sà- moningai jauèiame net menkiausià diskomfortà. Bet kai paga- liau prisidegame – pajuntame pasitenkinimà. Tas tariamas panaðumas á maitinimàsi apkvailina rûkalius, o ðie patiki, kad jie patiria tikrà malonumà. Kai kurie rûkaliai tie- siog negali suvokti, kad rûkymas nesuteikia jokio malonumo, ramsèio ar kitokios naudos. Kai kurie prieðtarauja: „Kaip jûs ga- lite teigti, kad rûkymas nepalaiko manæs? juk jûs sutinkate, kad uþsirûkæs að jauèiuosi maþiau nervingas negu prieð tai?“ Nors valgymas ir rûkymas atrodo labai panaðûs, tikrovëje ðie procesai – visiðkos prieðingybës: 1. Jûs valgote, kad iðgyventumëte ir pratæstumëte gyveni- mà, tuo tarpu rûkydami trumpinate já. 2. Maistas tikrai yra gero skonio ir valgymas tikrai yra malo- nus potyris, kuriuo mes galime mëgautis visà gyvenimà, tuo tar- pu rûkydami traukiate dvokianèius ir nuodingus dûmus á plau- èius. 3. Valgymas neskatina alkio ir tikrai já numalðina, tuo tarpu pirmoji cigaretë sukelia nikotino geismà ir kiekviena cigaretë, surûkoma vëliau, vietoje to, kad geismà malðintø, veda á tai, kad jaustumëte já visà likusá gyvenimà. Dabar tinkamas metas iðsklaidyti dar vienà daþnà mità apie rûkymà – kad rûkymas yra áprotis. Ar valgymas yra áprotis? Jei jûs taip manote, pamëginkite jo ið esmës atsikratyti. Ne, apibû- dinti valgymà kaip áprotá – tai tas pat, kaip vadinti áproèiu kvë- pavimà. Abu procesai yra bûtini, kad iðgyventume. Tiesa, þmo- niø áproèiai malðinti alká skiriasi: jie maitinasi skirtingu laiku ir kitokiu maistu. Taèiau pats valgymas nëra áprotis. Vienintelë prie-
 55. 55. 55 þastis, dël kurios rûkalius uþsirûko, yra ta, kad bando nutraukti tà tuðtumos ir nesaugumo jausmà, kurá sukëlë prieð tai surûkyta cigaretë. Aiðku, laikas, kai rûkaliai mëgina sumaþinti atpratimo kanèias, skiriasi, taèiau savaime rûkymas – nëra áprotis. Visuomenë daþnai vadina rûkymà áproèiu, todël ir ðioje kny- goje dël patogumo að taip pat vadinu já „áproèiu“. Taèiau visuo- met atminkite, kad rûkymas yra ne áprotis, o prieðingai – tai nei daugiau, nei maþiau, o NARKOTINË PRIKLAUSOMYBË! Kai pradedame rûkyti, turime priversti save iðmokti susido- roti su rûkymu. Kol tai suvokiame, mes jau ne tik perkame ciga- retes reguliariai, bet turime jø turëti su savimi. Jei neturime, ap- ima panika ir laikui bëgant mes linkstame rûkyti vis daugiau ir daugiau. Taip nutinka todël, kad, kaip ir kiekvieno kito narkotiko at- veju, organizmas stengiasi ágyti imunitetà nikotino padariniams, ir tuo paèiu poreikis jam auga. Po gana trumpo rûkymo laikotar- pio cigaretë jau nebepalengvina nikotino pasiðalinimo kanèiø, kurias ji pati ir sukelia. Nors uþsirûkæ jûs pasijauèiate geriau negu prieð akimirksná, bet ið tiesø bûnate nervingesni ir maþiau atsipalaidavæ negu tada, jei bûtumëte nerûkantis. Ðis áprotis þy- miai absurdiðkesnis negu spaudþianèiø batø neðiojimas, nes dis- komforto didëjimas iðlieka net tada, kai nusiaunate batus. Ði situacija dar blogesnë, nes kai tik cigaretë uþgesinama, nikotinas staigiai pradeda ðalintis ið organizmo. Ðtai kodël átam- pos metu rûkalius linkæs rûkyti cigaretes vienà po kitos. Kaip að jau minëjau, „áprotis“ neegzistuoja. Tikroji prieþas- tis, dël kurios kiekvienas rûkalius toliau rûko – maþa nikotino pabaisa, gyvenanti jo organizme. Dabar rûkalius vël ir vël yra priverstas jà maitinti. Rûkalius pats nusprendþia kada tai daryti, ir daþniausiai tai bûna vienu atveju ið keturiø arba esant jø kom- binacijai: NUOBODULYS/SUSIKAUPIMAS – dvi visiðkos prieðingybës! ÁTAMPA/ATSIPALAIDAVIMAS – dvi visiðkos prieðingybës!
 56. 56. 56 Koks magiðkas narkotikas staiga gali sukelti prieðingà efektà negu këlë prieð dvideðimt minuèiø? Ið tikrøjø rûkymas nei maþi- na nuobodulá ir átampà, nei skatina susikaupimà ar atsipalaida- vimà. Visa tai tik iliuzijos. Neþiûrint to, kad nikotinas yra narkotikas, jis dar yra ir stip- rus nuodas. Jis naudojamas priemoniø vabzdþiams naikinti ga- myboje. Vienos cigaretës nikotino dozë, suleista tiesiai á venà, jus nuþudytø. Ið tiesø tabako augalas turi savyje daug nuodø, áskaitant anglies monoksidà, ir priklauso tai paèiai rûðiai, kaip ir beladona6 . Jei jûs galvojate, kad reikëtø pradëti rûkyti pypkæ ar cigarà, turiu paaiðkinti, kad tai, kas raðoma ðioje knygoje, tinka visoms tabako rûðims ir visoms medþiagoms, turinèioms savyje nikoti- no, áskaitant kramtomà gumà, pleistrus, purðkalus ar inhaliato- rius. Þmogaus organizmas – pats sudëtingiausias objektas visoje planetoje. Në viena biologinë rûðis, net þemiausia – ameba ir kirmëlë, negali iðlikti, neskirdama maisto ir nuodo. Per tûkstanèius metø, vykstant natûraliai atrankai, mûsø pro- tai ir kûnai iðlavino gebëjimà atskirti maistà nuo nuodo, taip pat patikimus bûdus paðalinti pastaràjá. Visi þmonës nemëgsta tabako kvapo ir skonio, kol neuþ- kimba patys. Jei jûs iðpûsite tabako dûmus á veidà bet kokiam gyvûnui ar vaikui, kurie nepaþásta nikotino, jis pradës kosëti ir springti. Pirmoji surûkyta cigaretë sukëlë kosulio priepuolá, o pirmà kartà surûkæ per daug, patyrëme svaigulá arba aiðkø fiziná nega- lavimà. Tai mûsø kûnas kreipësi á mus: „TU NUODIJI MANE. NUSTOK TAI DARYTI!“ Tai ta stadija, kuri daþnai ir nulemia, ar mes tapsime rûkaliais, ar ne. Galvoti, kad rûkaliais tampa fizið- kai ar psichologiðkai silpni þmonës – klaida. Pasisekë tiems, ku- riems pirmoji cigaretë sukëlë neigiamø reiðkiniø, kieno plauèiai nesugebëjo susidoroti su ja – jie iðgydyti nuo rûkymo visam gy- 6 Vaistinë ðunvyðnë (vert. pastaba).
 57. 57. 57 venimui. Arba, kitaip tariant, jie psichologiðkai nepasiruoðæ mo- kytis rûkyti – bandyti ákvëpti neuþsikosint. Man tai yra pati tragiðkiausia viso ðio reikalo dalis. Kaip sun- kiai mes vargome, kol patekome priklausomybën, – ðtai kodël taip sunku sustabdyti paauglius. Jie vis dar mokosi rûkyti, jie vis dar tos nuomonës, kad cigaretës yra bjaurios, ir dël to tiki, kad galës mesti vos panorëjæ. Kodël jie nepasimoko ið mûsø? Ir vël- gi, kodël mes patys nepasimokome ið savo tëvø? Dauguma rûkaliø mano, kad jie mëgaujasi tabako skoniu ir kvapu. Tai yra iliuzija. Kà mes ið tiesø darome, kai mokomës rûkyti – mokome savo organizmà ágyti imunitetà blogam kvapui ir skoniui dël to, kad gautume savo dozæ. Heroino narkomanai taip pat mano, kad jie mëgaujasi badydami save. Atpratimo nuo heroino kanèios sàlyginai stipresnës, ir tai, kuo jie ið tiesø më- gaujasi – kanèiø paðalinimo ritualas. Rûkalius mokosi sutaikyti protà su bjauriu skoniu ir kvapu, kad galëtø gauti savo dozæ. Paklauskite rûkaliaus, mananèio, kad jis rûko tik dël to, kad mëgaujasi tabako skoniu ir kvapu: „Jei tu negalëtum nusipirkti savo áprastø cigareèiø, o galëtum nusipirkti tik tø, kurios tau bjaurios, ar tu apsieitum nerûkæs? Jokiu bûdu. Rûkalius verèiau jau rûkys senà virvæ, negu ið viso nerûkys. Visiðkai nesvarbu, ar jûs rûkysite savadarbes ar mëtines cigaretes, cigarus ar pypkæ. Pradþioje jø skonis bus siaubingas, taèiau jei atkakliai stengsitës, jas pamëgsite. Rûkaliai netgi stengsis rûkyti bûdami perðalæ, sirgdami gripu, angina, bronchitu ir em- fizema. Pasitenkinimas su tuo neturi nieko bendra. Jei turëtø, tai nie- kas nerûkytø daugiau kaip vienà cigaretæ. Yra netgi tûkstanèiai buvusiø rûkaliø, tapusiø priklausomais nuo tos bjaurios nikoti- ninës kramtomosios gumos, kurià paskiria gydytojai, ir daugu- ma ið jø vis vien dar rûko. Kai kurie rûkaliai, kuriuos að konsultuoju, suvokæ, kad yra priklausomi nuo narkotiko, susierzina. Jie mano, kad dël to mesti rûkyti bus dar sunkiau. Ið tiesø, tai yra labai geros naujienos dël dviejø svarbiø prieþasèiø:
 58. 58. 58 1. Prieþastis, dël kurios dauguma ið mûsø ir toliau rûko, yra ta, kad nors ir þinome, jog rûkymo trûkumai nusveria privalu- mus, bet mes tikime, kad cigaretëje yra tai, kuo ið tiesø mëgau- jamës, ir kad tai yra tam tikras ramstis. Mes suprantame, kad metæ rûkyti, pajusime tam tikrà tuðtumà ir tam tikros gyvenimo situacijos jau niekada nebebus tokios kaip anksèiau. Tai yra iliu- zija. Ið tikrøjø cigaretë nieko neduoda; ji tik pasiima ir vëliau dalá gràþina, kad sukurtø iliuzijà. Iðsamiau að tai paaiðkinsiu ki- tame skyriuje. 2. Nors nikotinas yra galingiausias pasaulyje narkotikas pa- gal priklausomybës jam iðsivystymo greitá, taèiau jûs niekada nesate rimtai áklimpæs. Kadangi tai greitai veikiantis narkotikas, tai prireikia vos trijø savaièiø, kad 99% nikotino pasiðalintø ið jûsø organizmo. Tikrosios atpratimo kanèios pasirodo tokios men- kos, kad dauguma rûkaliø gyveno ir mirë taip ir nesupratæ, kad jas kentëjo. Jûs visiðkai pagrástai paklausite, kodël daugumai rûkaliø bû- na taip sunku mesti rûkyti, jie iðgyvena kankinanèius mënesius ir praleidþia likusià gyvenimo dalá kartas nuo karto ilgëdamiesi cigaretës. Atsakymas yra antroji prieþastis, dël kurios mes rûko- me – tai „smegenø plovimas“. Su chemine priklausomybe susi- doroti yra lengva. Dauguma rûkaliø praleidþia visà naktá be cigaretës. Atprati- mo kanèios net nepaþadina jø. Daugelis net iðeina ið miegamojo prieð prisidegdami pirmà cigaretæ; daugelis prieð tai papusryèiauja; daugelis palaukia iki tol, kol atvyksta á darbà. Jie gali iðkæsti deðimt valandø be niko- tino ir tai jø nevargina, bet jei jiems tektø be cigaretës praleisti deðimt valandø dienà, jie pradëtø rautis sau plaukus nuo galvos. Ðiais laikais daugelis rûkaliø perka naujus automobilius ir nerûko juose. Daugelis lankosi teatruose, parduotuvëse, baþny- èiose ir t. t., ir tai, kad ten negalima rûkyti, jø netrikdo. Net metro vagonuose dël to nevyksta jokios riauðës. Rûkaliai beveik patenkinti, kai kas nors sulaiko juos nuo rûkymo. Ðiandien daugelis rûkaliø automatiðkai susilaiko nerûkan-
 59. 59. 59 èiøjø namuose ar jø kompanijoje ir patiria tik nedidelá nepato- gumà. Iðties, dauguma rûkaliø prailgino laikà, per kurá be jokiø pastangø apsieina be rûkymo. Net að gana laimingai atsipalai- duodavau visà vakarà be cigaretës. Vëlyvaisiais rûkymo metais að ið tiesø laukdavau vakarø, kad galëèiau nustoti dusinti save (kas per absurdiðkas „áprotis“). Susidoroti su chemine priklausomybe lengva, net kai jûs dar esate priklausomas, ir yra tûkstanèiai rûkaliø, kurie visà savo gyvenimà iðlieka nereguliariais rûkaliais. Bet jie taip pat stipriai priklausomi, kaip ir didþiausi rûkaliai. Yra net smarkiø rûkaliø, kurie atsikrato „áproèio“, bet kartais uþsirûko atsitiktiná cigarà, ir tai iðlaiko jø priklausomybæ. Kaip að sakiau, nikotino priklausomybë nëra pagrindinë prob- lema. Ji tiesiog veikia kaip katalizatorius, kad tikroji problema, „smegenø plovimas“, kuo ilgiau temdytø protà. Tai turbût bus guodþianti þinia daug rûkantiems visà gyve- nimà, kad jiems mesti rûkyti yra lygiai taip pat lengva, kaip ir nereguliariems rûkaliams. Savotiðkai tai dar lengviau. Kuo to- liau jûs paþengæ su „áproèiu“, tuo labiau jis klampina ir tuo dau- giau laimite nustojæ rûkyti. Kita guodþianti þinia gali bûti ta, kad retkarèiais sklindantys gandai (pavyzdþiui, „prireikia septyneriø metø, kol „purvo ma- së“ pasiðalina ið jûsø kûno“ arba „kiekviena surûkyta cigaretë sutrumpina gyvenimà penkiomis minutëmis“) yra neteisingi. Nemanykite, kad kalbos apie þalingus rûkymo padarinius yra perdëtos. Jos greièiau yra sumenkintos, taèiau tiesa yra ta, kad „penkiø minuèiø“ taisyklë yra akivaizdus ávertinimas ir tin- ka tik tuomet, jei susergate viena ið mirtinø ligø ar „uþklampina- te“ savo plauèius ir jie nebeveikia. Faktiðkai „purvo masë“ niekuomet visiðkai neapleidþia jûsø kûno. Jei ðalia jûsø rûkoma, ji tvyro ore, ir net nerûkantieji gau- na nedidelá kieká. Taèiau mûsø kûnai – neátikëtini mechanizmai ir turi milþiniðkos atsigavimo galios, jeigu, aiðku, jûs nesusirgote viena ið nepagydomø ligø. Jeigu jûs mestumëte rûkyti dabar, jû- sø kûnas atsigautø per kelias savaites, tarsi niekuomet nebûtu-
 60. 60. 60 mëte rûkæs. Kaip að jau sakiau, mesti rûkyti niekada nevëlu. Að padëjau pasveikti daugeliui pacientø, kuriems buvo virð penkiasdeðim- ties ir ðeðiasdeðimties, ir net keletui, kuriems buvo virð septy- niasdeðimties ir aðtuoniasdeðimties. Mano klinikoje lankësi 99- eriø metø senutë su savo 66-eriø metø sûnumi. Kai paklausiau, kodël ji nusprendë mesti rûkyti, ji atsakë: „Kad bûèiau pavyz- dþiu jam.“ Po ðeðiø mënesiø ji praneðë man, kad vël pasijautë jauna panele. Kuo labiau jus bus áklampinæs rûkymas, tuo didesnis bus palengvëjimas. Kai pagaliau meèiau rûkyti, perëjau tiesiai nuo ðimto cigareèiø per dienà iki NULIO ir nepatyriau në vienos stiprios kanèios. Tiesà sakant, tai ið tiesø buvo malonu, net per atpratimo laikotarpá. Bet mes privalome panaikinti „smegenø plovimà“.
 61. 61. 61 Kaip ir kodël mes pradedame rûkyti? Kad pilnai tà iðsiaið- kintumëte, jums reikia iðnagrinëti galingà pasàmonës poveiká, kurá vadinu „snaudþianèiu partneriu“. Visi mes linkæ laikyti save protingais, kontroliuojanèiais sa- ve, savarankiðkai pasirenkanèiais savo gyvenimo kelià þmonë- mis. Ið tikro, mûsø elgesys 99-iais procentais atitinka nusakytà modelá. Mes esame mus iðugdþiusios visuomenës produktas – ar bûtø kalbama apie rûbus, kuriuos mes dëvime, ar apie na- mus, kuriuose gyvename, ar apie elgesio normas, kuriø laiko- mës, ar apie politinius ásitikinimus. Pasàmonë daro neátikëtinai galingà poveiká mûsø gyvenimui. Milijonai þmoniø gali klysti ne tik dël savo ásitikinimø, bet ir dël neginèijamø faktø. Iki tol, kol Kolumbas apkeliavo Pasaulá, þmonës manë, kad þemë yra plokðèia. Ðiandien mes þinome, kad ji apvali. Jei paraðyèiau tu- zinà knygø, bandydamas átikinti jus, kad ji plokðèia, man tai nepavyktø, bet vargu ar daug kam teko bûti kosmose ir matyti 7„Smegenø plovimas“ ir „snaudþiantis partneris“

×