Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre

Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
PERMBAJTJA:
• GJUHA SHQIPE
• CFARE ESHTE DIALEKTI?
• DIALEKTET E GJUHES SHQIPE
• DIALEKTI TOSKE
• DIALEKTI GEGE
• VECORI TE GEGERISHTES
• ROTACIZMI
• PERDORIMI LETRAR
• SHQIPJA STANDARDE DHE GEGERISHTJA
• RENDESIA E DIALEKTEVE
GJUHA SHQIPE
• Gjuha shqipe është emri i përbashkët për gjuhën
standarde të shqiptarëve dhe për dialektet e nëndialektet me të cilët flasin
apo kanë folur shqiptarët. Është gjuha amtare e 2,765,610 njerëzve
në Shqipëri, 1,644,865 në Kosovë , 507,989 në Maqedoni , 176,293
në Zvicër, rreth 66,000 në Turqi, 63,835 në Serbi , 32,671 në Mal të Zi ,
23,820 në Kanada ,17,069 në Kroaci, rreth 10,000 në Rumani ,7,177 në
Slloveni ,4,925 në Bosnjë dhe Hercegovinë,1,740 në Ukrainë e në vende të
tjera si dhe ka rreth 100,000 folës të arbërishtes në Itali dhe rreth 50,000
në Greqi.
Shqipja është gjuha zyrtare e Shqipërisë,si dhe një nga dy gjuhët
zyrtare të Kosovës.Në Republikën e Maqedonisë shqipja është
gjuhë zyrtare në komunat ku shqiptarët përbëjnë më shumë se 20%
të popullsisë. Gjuha shqipe është në përdorim zyrtar në tre komuna
në Mal të Zi (Ulqin, Plavë e Tuz), dhe tre
në Serbi (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë).
• Shqipja, si gjuhë moderne, përfaqëson një degë më vete në familjen e gjuhëve
indo-evropiane. Shkruhet me shkronja latine. Gjuha shqipe përfshin gjuhën
standarde ose gjuhën e njësuar letrare shqipe, e cila u miratua në Kongresin e
Drejtshkrimit të Shqipes në vitin 1972 në Tiranë, dhe të gjitha dialektet,
nëndialektet e të folurat që fliten nga shqiptarët.Fjalori i shqipes ka disa huazime
nga greqishtja e lashtë, si dhe nga latinishtja; huazimet pastaj vazhdojnë
nga gjuhët sllavo-jugore, greqishtja dhe turqishtja, si dhe
nga italishtja e frëngjishtja dhe gjuhët tjera. Aktualisht gjithnjë vijnë duke u shtuar
huazimet nga anglishtja.
CFARE ESHTE DIALEKTI?
• Dialekti eshte nje variant i nje gjuhe,i cili
perdoret nga nje pjese e popullsise se nje
vendi,por qe kuptohet edhe nga folesit e tjere
te kesaj gjuhe.Dialektet e nje gjuhe dallojne
nga njeri-tjetri nga disa vecori
leksikore,sintaksore ose zanore.
• Ne pergjithesi dallojme dy lloje dialektesh:
• -dialektet krahinore,qe studiohen nga dialektologjia
• -dialektet shoqerore,qe studiohen nga socio-gjuhesia
DIALEKTET E GJUHES SHQIPE
• Gjuha shqipe ka dy dialekte
kryesore: gegërishten dhe toskerishten.
DIALEKTI TOSKE
• Toskë ose toskërisht është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që
flitet në jug të Shqipërisë, në një pjesë të vogël të Maqedonisë,
në Greqi dhe në Italinë jugore nga arbëreshët. Kufiri në mes
të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin që përshkon
Shqipërinë e Mesme nga lindja në perëndim. Toskërishtja në
vetvete ka 3 nëndialekte, si toskërishtja veriore, labërishtja dhe
çamërishtja.
DIALEKTI GEGE
• Dialekti gegë ose gegërishtja është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet
nga shqiptarët gegë në veri të Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoni,në Turqi si dhe
në Serbi dhe Mal të Zi.
• Gegërishtja në vetvete ka 2 nëndialekte. Dy nendialektet e gegerishtes
gjeografikisht ndahen te lumi i shkumbin. Gegerishtja veriore shtrihet ne te djathte
te Matit: ne Mirdite, ne Puke, ne Lume, ne Has, ne Malesine e Gjakoves, ne
Kosove, ne Maqedonin Veriperendimore, ne Dukagjin, ne Malesi te Madhe (ne te
dy anet e kufirit), ne Shkoder e ne rrethinat e saj, ne krahinen e Krajes dhe te
Ulqinit; ndersa gegerishtja jugore shtrihet ne te majte te Matit: ne zonat e
Elbasanit, te Durresit, te Tiranes, te Krujes, te Matit, te Lures, te Peshkopise e te
Maqedonise Perendimore, prej Dibre deri ne Shkup e Kumanove. "Kufiri natyror"
në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin në Shqipëri, që
përshkon Shqipërinë e mesme nga lindja në perëndim.
• Gegë është po ashtu klasifikim nënetnik i shqiptarëve dhe përfshin banorët e
viseve mbi Shkumbin, cekur më lart, ose folësit e gegërishtes. Trojet e banuara nga
gegët janë njohur historikisht si Gegëri, sidomos gjatë shek. XIX dhe kohës
së Lidhjes së Prizrenit. Gegnishtja nuk zotëron status zyrtar si gjuhë e shkruar e
gjuhës shqipe.
VECORITE E GEGERISHTES
• Paskajorja
• Paskajorja – me + pjesorja e foljes (p.sh. me punue, me kallëzue). Kjo veçanti e
gegërishtes përdoren në shumicën e gjuhës dhe zë vendin e mënyrës lidhore
të gjuhës standarde në shumicën e rasteve. Mënyra lidhore që përdoret në
standard lidhet me vetën dhe kohën (e tashme: p.sh. të punoj d.m.th. unë të
punoj, të punosh d.m.th. ti të punosh etj., dhe e pakryer: të punoja, të punoje, etj.)
ndërsa paskajorja e gegërishtes është gjithëpërfshirëse.
• Shumë gjuhëtarë sot janë ithtarë të futjes së këtij lloji të paskajores në gjuhën
standarde meqë një pjesë e madhe e shqiptarëve e përdorin në të folurën e
përditshme. Këta gjuhëtare mendojnë se shqipja standarde do të ishte më e lehtë
dhe me më shumë mundësi shprehëese e stilistike. Ky lloj i paskajores do të
ofronte përkthime më adekuate në këtë rast: "To Be or Not To Be" (Shekspir:
Hamleti, III-I). Shekspiri nuk thotë Ti, të jesh apo të mos jesh, por thotë, pa iu
drejtuar asnjë vete, as të dytës, as të tretës: “Me qenë a mos me qenë” (ose në
variante më të skajshme: "me kânë a mos ke kânë"). Ndërkaq, një përkthim i tipit
"për të qenë apo për të mos qenë" nuk tingëllon shqip.
• Foljet kalimtare dhe jokalimtare
• Megjithëse veprore, në gegërishte, shumë folje, si “me ardhë/vij”, në të kaluarën
dhe kohë të tjera të së shkuarës paraprihen nga folja “me qenë/jam”. P.sh. “Jam
ardhë dje, po nuk t’gjeta aty”. Sidoqoftë, këto folje mund të zgjedhohen edhe si në
standard me “kam” përpara, por modeli i mësipërm është shumë i përhapur në
Kosovë.
• Fjalori i pasur
• Gegërishtja ka shumë fjalë që nuk përfshihen në fjalorin e gjuhës standarde. Disa
shembuj: me nirthtë, me (i) mejt (p.sh. Më ka mejt krahu), kacurret (plot, me
spicë), ani (e ngjashme me pra por jo saktësisht), etj.
• Zanoret hundore
• Zanoret hundore (â, ê, î, ô, ŷ, û) e bëjnë gegërishten më të vështirë për t'u mësuar
si dialekt (për shqiptarët) ose gjuhë e dytë (për të huajt që mësojnë shqipen gegë).
Njëherësh, theksimi i tyre është dallimi kryesor në theks prej toskërishtes, duke e
bërë atë më të butë për veshin. Zanoret hundore zëvendësojnë thuajse plotësisht
tingullin e theksuar "ë" që në gegërishte figuron si shkronjë për zgjatjen e zanores
paraprijëse dhe shpesh quhet "e pa zâ" (e pa zë). Kur "ë"-ja shkon e patheksuar në
toskërisht, në gegërisht ajo zgjat zanoret paraprake.
ROTACIZMI
• Kjo është një teori shumë e mbështetur nga studimet. Shihet, për
shembull se rotacizmi “n” në “r” ka ndodhur e jo “r” në “n”, çka
dëshmon se gegërishtja ka ruajtur më shumë elemente të shqipes
së vjetër. Këtë e zbulojmë prej fjalëve latine si psh. “virgin-” që në
gegërishte sot është “virgjin” dhe në toskërisht/standard “i/e
virgjër”, “inimicus” e gjetur në gegërishte si “anmik” dhe e
transformuar në toskërisht/standard si “armik”.
PERDORIMI LETRAR
• Dokumentet më të vjetra të shqipes janë shkruar në gegërishte.
Këto përfshijnë "Formulën e pagëzimit" të Pal Engjëllit, "Mesharin"
e Gjon Buzukut, "Çetën e profetëve" nga Pjetër Bogdani, veprat
e Pjetër Budit, Frang Bardhit etj. Në gegërisht u shkruan edhe
kryevepra të letërsisë shqiptare si "Lahuta e Malcís" e Gjergj Fishtës,
si dhe u kodifikua Kanuni i Lekë Dukagjinit nga Shtjefën Gjeçovi.
• Përveç se flitet nga shqiptarët gegë, gegërishtja ka qenë dialekt
zyrtar në Shqipëri para Luftës së Dytë Botërore dhe në Kosovë deri
më 1968. Shumë mërgimtarë shqiptarë gjatë diktaturës komuniste
në Shqipëri kanë vazhduar ta përdorin gegërishten në letrat e tyre.
Sot gegërishtja përkrahet si dialekt dhe përdoret aty-këtu nga
botime të ndryshme në Shqipëri e në Kosovë. Përkrahësit e
gegërishtes janë kryesisht letrarë nga Shkodra, Tirana dhe Prishtina.
SHQIPJA STANDARDE DHE
GEGERISHTJA
• Shqipja standarde megjithëse mbështetet në dialektin toskë të zonës
juglindore të Shqipërisë, ka në përbërjen e saj fjalë apo formime nga
gegërishtja, pa të cilat nuk do të bëhej i mundur formimi i disa fjalëve. Disa
nga shembujt janë fjalët meqenëse, humnerë dhe folja synoj. Fjala
meqenëse vjen nga paskajorja me qenë e gegërishtes, dhe një formim i
kësaj fjale duke u mbështetur vetëm në toskërisht do të ishte përtëjemse,
fjalë e cila nuk shkon në gjuhën shqipe. Fjala humnerë vjen nga
folja humb dhe fjala në erë, dhe gjuha standarde e ka formuar këtë fjalë
nga format gegë hum (humb)+ nerë (nder). Edhe folja synoj vjen nga
fjala syni: synoj=ia ve synin (gegërisht) dhe jo syroj siç mund të ishte nëse
do të formohej nga toskërishtja e cila nuk e përmban këtë folje. Gjithashtu
duhet përmendur tema "krye" me të cilën shqipja formon qindra fjalë,
teksa me formën toske "kokë" formohen shumë fjalë. Kemi kryeshkamb,
por nuk mund të themi kokëshkëmb; teksa forma kokëfortë e toskërishtes,
jepet lehtë edhe në gegërisht, me kryefortë, etj.
RENDESIA E DIALEKTEVE
• Dialektet jane cilesuar si thesare te nje
kombi.Ato e dallojne nje komb
drejtpersedrejti.Nje individ,i cili eshte foles i
dialektit gege,menjehere kuptohet qe jeton ne
veri te Shqiperise.Perdorimi i tyre jo vetem i
dallon individet e nje kombi nga nje komb
tjeter,por luan edhe nje rol mjaft te
rendesishem ne zgjerimin e gjuhes.
1 de 15

Recomendados

Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
169.7K visualizações37 slides
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
40.9K visualizações12 slides
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike Olti OTo
50.1K visualizações15 slides
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
50.7K visualizações7 slides
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numritjola cenollari
57.3K visualizações9 slides
BiodiversitetiBiodiversiteti
BiodiversitetiArlinda
64.7K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburFialdoMema
46.8K visualizações12 slides
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.1K visualizações12 slides
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K visualizações13 slides
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanitJetmira Sula
10.9K visualizações25 slides
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europianolinuhi
16.6K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema46.8K visualizações
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.1K visualizações
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanit
Jetmira Sula10.9K visualizações
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K visualizações
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.7K visualizações
Tregu i punes ne Shqiperi Tregu i punes ne Shqiperi
Tregu i punes ne Shqiperi
Darla Evangjeli42.1K visualizações
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi88.3K visualizações
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.3K visualizações
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
EGLI TAFA22.3K visualizações
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi31.8K visualizações
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli51.2K visualizações
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K visualizações
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K visualizações
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K visualizações
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipe
businessforlife5.3K visualizações
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8105.9K visualizações
Arsimi ne kohen e komunizmitArsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmit
#MesueseAurela Elezaj27.1K visualizações
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K visualizações
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
Muki Huduti12.4K visualizações

Similar a Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre

Dialektet e shqipesDialektet e shqipes
Dialektet e shqipesKlarisa Klara
10.8K visualizações3 slides
Presentation 4.pptxPresentation 4.pptx
Presentation 4.pptxYoungGamer2
10 visualizações6 slides
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10 enis vladi
9.2K visualizações20 slides

Similar a Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre(15)

Dialektet e shqipesDialektet e shqipes
Dialektet e shqipes
Klarisa Klara10.8K visualizações
Presentation 4.pptxPresentation 4.pptx
Presentation 4.pptx
YoungGamer210 visualizações
Fjala shqipe ne vend te fjales se huajFjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Marjan DODAJ2.4K visualizações
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSi do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Sadiona Abazaj1.4K visualizações
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
FlavioHabilaj66.9K visualizações
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi9.2K visualizações
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi4.7K visualizações
GJUHA JON.docxGJUHA JON.docx
GJUHA JON.docx
NisatNisat3 visualizações
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipePunim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe
Zekirja Latifi8.3K visualizações
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipe
Esat_Imeraj127.4K visualizações
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipe
Mergim Lipa66.5K visualizações
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs
Faruk Istogu22.7K visualizações
Greqia, 695 fshatra shqiptareGreqia, 695 fshatra shqiptare
Greqia, 695 fshatra shqiptare
Bajram Osmani894 visualizações
Gjuha shqipe dhe huazimetGjuha shqipe dhe huazimet
Gjuha shqipe dhe huazimet
Klea Vyshka30.7K visualizações

Mais de Klevi Hoxha

Siguria rrugoreSiguria rrugore
Siguria rrugoreKlevi Hoxha
34.7K visualizações33 slides
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes PerendimoreKlevi Hoxha
7.8K visualizações20 slides
 England England
EnglandKlevi Hoxha
2.3K visualizações48 slides

Mais de Klevi Hoxha(10)

Siguria rrugoreSiguria rrugore
Siguria rrugore
Klevi Hoxha34.7K visualizações
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Klevi Hoxha3.8K visualizações
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes Perendimore
Klevi Hoxha7.8K visualizações
 England England
England
Klevi Hoxha2.3K visualizações
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumit
Klevi Hoxha24.2K visualizações
Alkooli Alkooli
Alkooli
Klevi Hoxha11.7K visualizações
Teatri ne ShqiperiTeatri ne Shqiperi
Teatri ne Shqiperi
Klevi Hoxha5.5K visualizações
Kanceri,forme e rebelimit qelizorKanceri,forme e rebelimit qelizor
Kanceri,forme e rebelimit qelizor
Klevi Hoxha4.5K visualizações

Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre

 • 2. PERMBAJTJA: • GJUHA SHQIPE • CFARE ESHTE DIALEKTI? • DIALEKTET E GJUHES SHQIPE • DIALEKTI TOSKE • DIALEKTI GEGE • VECORI TE GEGERISHTES • ROTACIZMI • PERDORIMI LETRAR • SHQIPJA STANDARDE DHE GEGERISHTJA • RENDESIA E DIALEKTEVE
 • 3. GJUHA SHQIPE • Gjuha shqipe është emri i përbashkët për gjuhën standarde të shqiptarëve dhe për dialektet e nëndialektet me të cilët flasin apo kanë folur shqiptarët. Është gjuha amtare e 2,765,610 njerëzve në Shqipëri, 1,644,865 në Kosovë , 507,989 në Maqedoni , 176,293 në Zvicër, rreth 66,000 në Turqi, 63,835 në Serbi , 32,671 në Mal të Zi , 23,820 në Kanada ,17,069 në Kroaci, rreth 10,000 në Rumani ,7,177 në Slloveni ,4,925 në Bosnjë dhe Hercegovinë,1,740 në Ukrainë e në vende të tjera si dhe ka rreth 100,000 folës të arbërishtes në Itali dhe rreth 50,000 në Greqi.
 • 4. Shqipja është gjuha zyrtare e Shqipërisë,si dhe një nga dy gjuhët zyrtare të Kosovës.Në Republikën e Maqedonisë shqipja është gjuhë zyrtare në komunat ku shqiptarët përbëjnë më shumë se 20% të popullsisë. Gjuha shqipe është në përdorim zyrtar në tre komuna në Mal të Zi (Ulqin, Plavë e Tuz), dhe tre në Serbi (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë).
 • 5. • Shqipja, si gjuhë moderne, përfaqëson një degë më vete në familjen e gjuhëve indo-evropiane. Shkruhet me shkronja latine. Gjuha shqipe përfshin gjuhën standarde ose gjuhën e njësuar letrare shqipe, e cila u miratua në Kongresin e Drejtshkrimit të Shqipes në vitin 1972 në Tiranë, dhe të gjitha dialektet, nëndialektet e të folurat që fliten nga shqiptarët.Fjalori i shqipes ka disa huazime nga greqishtja e lashtë, si dhe nga latinishtja; huazimet pastaj vazhdojnë nga gjuhët sllavo-jugore, greqishtja dhe turqishtja, si dhe nga italishtja e frëngjishtja dhe gjuhët tjera. Aktualisht gjithnjë vijnë duke u shtuar huazimet nga anglishtja.
 • 6. CFARE ESHTE DIALEKTI? • Dialekti eshte nje variant i nje gjuhe,i cili perdoret nga nje pjese e popullsise se nje vendi,por qe kuptohet edhe nga folesit e tjere te kesaj gjuhe.Dialektet e nje gjuhe dallojne nga njeri-tjetri nga disa vecori leksikore,sintaksore ose zanore. • Ne pergjithesi dallojme dy lloje dialektesh: • -dialektet krahinore,qe studiohen nga dialektologjia • -dialektet shoqerore,qe studiohen nga socio-gjuhesia
 • 7. DIALEKTET E GJUHES SHQIPE • Gjuha shqipe ka dy dialekte kryesore: gegërishten dhe toskerishten.
 • 8. DIALEKTI TOSKE • Toskë ose toskërisht është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet në jug të Shqipërisë, në një pjesë të vogël të Maqedonisë, në Greqi dhe në Italinë jugore nga arbëreshët. Kufiri në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin që përshkon Shqipërinë e Mesme nga lindja në perëndim. Toskërishtja në vetvete ka 3 nëndialekte, si toskërishtja veriore, labërishtja dhe çamërishtja.
 • 9. DIALEKTI GEGE • Dialekti gegë ose gegërishtja është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet nga shqiptarët gegë në veri të Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoni,në Turqi si dhe në Serbi dhe Mal të Zi. • Gegërishtja në vetvete ka 2 nëndialekte. Dy nendialektet e gegerishtes gjeografikisht ndahen te lumi i shkumbin. Gegerishtja veriore shtrihet ne te djathte te Matit: ne Mirdite, ne Puke, ne Lume, ne Has, ne Malesine e Gjakoves, ne Kosove, ne Maqedonin Veriperendimore, ne Dukagjin, ne Malesi te Madhe (ne te dy anet e kufirit), ne Shkoder e ne rrethinat e saj, ne krahinen e Krajes dhe te Ulqinit; ndersa gegerishtja jugore shtrihet ne te majte te Matit: ne zonat e Elbasanit, te Durresit, te Tiranes, te Krujes, te Matit, te Lures, te Peshkopise e te Maqedonise Perendimore, prej Dibre deri ne Shkup e Kumanove. "Kufiri natyror" në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin në Shqipëri, që përshkon Shqipërinë e mesme nga lindja në perëndim. • Gegë është po ashtu klasifikim nënetnik i shqiptarëve dhe përfshin banorët e viseve mbi Shkumbin, cekur më lart, ose folësit e gegërishtes. Trojet e banuara nga gegët janë njohur historikisht si Gegëri, sidomos gjatë shek. XIX dhe kohës së Lidhjes së Prizrenit. Gegnishtja nuk zotëron status zyrtar si gjuhë e shkruar e gjuhës shqipe.
 • 10. VECORITE E GEGERISHTES • Paskajorja • Paskajorja – me + pjesorja e foljes (p.sh. me punue, me kallëzue). Kjo veçanti e gegërishtes përdoren në shumicën e gjuhës dhe zë vendin e mënyrës lidhore të gjuhës standarde në shumicën e rasteve. Mënyra lidhore që përdoret në standard lidhet me vetën dhe kohën (e tashme: p.sh. të punoj d.m.th. unë të punoj, të punosh d.m.th. ti të punosh etj., dhe e pakryer: të punoja, të punoje, etj.) ndërsa paskajorja e gegërishtes është gjithëpërfshirëse. • Shumë gjuhëtarë sot janë ithtarë të futjes së këtij lloji të paskajores në gjuhën standarde meqë një pjesë e madhe e shqiptarëve e përdorin në të folurën e përditshme. Këta gjuhëtare mendojnë se shqipja standarde do të ishte më e lehtë dhe me më shumë mundësi shprehëese e stilistike. Ky lloj i paskajores do të ofronte përkthime më adekuate në këtë rast: "To Be or Not To Be" (Shekspir: Hamleti, III-I). Shekspiri nuk thotë Ti, të jesh apo të mos jesh, por thotë, pa iu drejtuar asnjë vete, as të dytës, as të tretës: “Me qenë a mos me qenë” (ose në variante më të skajshme: "me kânë a mos ke kânë"). Ndërkaq, një përkthim i tipit "për të qenë apo për të mos qenë" nuk tingëllon shqip.
 • 11. • Foljet kalimtare dhe jokalimtare • Megjithëse veprore, në gegërishte, shumë folje, si “me ardhë/vij”, në të kaluarën dhe kohë të tjera të së shkuarës paraprihen nga folja “me qenë/jam”. P.sh. “Jam ardhë dje, po nuk t’gjeta aty”. Sidoqoftë, këto folje mund të zgjedhohen edhe si në standard me “kam” përpara, por modeli i mësipërm është shumë i përhapur në Kosovë. • Fjalori i pasur • Gegërishtja ka shumë fjalë që nuk përfshihen në fjalorin e gjuhës standarde. Disa shembuj: me nirthtë, me (i) mejt (p.sh. Më ka mejt krahu), kacurret (plot, me spicë), ani (e ngjashme me pra por jo saktësisht), etj. • Zanoret hundore • Zanoret hundore (â, ê, î, ô, ŷ, û) e bëjnë gegërishten më të vështirë për t'u mësuar si dialekt (për shqiptarët) ose gjuhë e dytë (për të huajt që mësojnë shqipen gegë). Njëherësh, theksimi i tyre është dallimi kryesor në theks prej toskërishtes, duke e bërë atë më të butë për veshin. Zanoret hundore zëvendësojnë thuajse plotësisht tingullin e theksuar "ë" që në gegërishte figuron si shkronjë për zgjatjen e zanores paraprijëse dhe shpesh quhet "e pa zâ" (e pa zë). Kur "ë"-ja shkon e patheksuar në toskërisht, në gegërisht ajo zgjat zanoret paraprake.
 • 12. ROTACIZMI • Kjo është një teori shumë e mbështetur nga studimet. Shihet, për shembull se rotacizmi “n” në “r” ka ndodhur e jo “r” në “n”, çka dëshmon se gegërishtja ka ruajtur më shumë elemente të shqipes së vjetër. Këtë e zbulojmë prej fjalëve latine si psh. “virgin-” që në gegërishte sot është “virgjin” dhe në toskërisht/standard “i/e virgjër”, “inimicus” e gjetur në gegërishte si “anmik” dhe e transformuar në toskërisht/standard si “armik”.
 • 13. PERDORIMI LETRAR • Dokumentet më të vjetra të shqipes janë shkruar në gegërishte. Këto përfshijnë "Formulën e pagëzimit" të Pal Engjëllit, "Mesharin" e Gjon Buzukut, "Çetën e profetëve" nga Pjetër Bogdani, veprat e Pjetër Budit, Frang Bardhit etj. Në gegërisht u shkruan edhe kryevepra të letërsisë shqiptare si "Lahuta e Malcís" e Gjergj Fishtës, si dhe u kodifikua Kanuni i Lekë Dukagjinit nga Shtjefën Gjeçovi. • Përveç se flitet nga shqiptarët gegë, gegërishtja ka qenë dialekt zyrtar në Shqipëri para Luftës së Dytë Botërore dhe në Kosovë deri më 1968. Shumë mërgimtarë shqiptarë gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri kanë vazhduar ta përdorin gegërishten në letrat e tyre. Sot gegërishtja përkrahet si dialekt dhe përdoret aty-këtu nga botime të ndryshme në Shqipëri e në Kosovë. Përkrahësit e gegërishtes janë kryesisht letrarë nga Shkodra, Tirana dhe Prishtina.
 • 14. SHQIPJA STANDARDE DHE GEGERISHTJA • Shqipja standarde megjithëse mbështetet në dialektin toskë të zonës juglindore të Shqipërisë, ka në përbërjen e saj fjalë apo formime nga gegërishtja, pa të cilat nuk do të bëhej i mundur formimi i disa fjalëve. Disa nga shembujt janë fjalët meqenëse, humnerë dhe folja synoj. Fjala meqenëse vjen nga paskajorja me qenë e gegërishtes, dhe një formim i kësaj fjale duke u mbështetur vetëm në toskërisht do të ishte përtëjemse, fjalë e cila nuk shkon në gjuhën shqipe. Fjala humnerë vjen nga folja humb dhe fjala në erë, dhe gjuha standarde e ka formuar këtë fjalë nga format gegë hum (humb)+ nerë (nder). Edhe folja synoj vjen nga fjala syni: synoj=ia ve synin (gegërisht) dhe jo syroj siç mund të ishte nëse do të formohej nga toskërishtja e cila nuk e përmban këtë folje. Gjithashtu duhet përmendur tema "krye" me të cilën shqipja formon qindra fjalë, teksa me formën toske "kokë" formohen shumë fjalë. Kemi kryeshkamb, por nuk mund të themi kokëshkëmb; teksa forma kokëfortë e toskërishtes, jepet lehtë edhe në gegërisht, me kryefortë, etj.
 • 15. RENDESIA E DIALEKTEVE • Dialektet jane cilesuar si thesare te nje kombi.Ato e dallojne nje komb drejtpersedrejti.Nje individ,i cili eshte foles i dialektit gege,menjehere kuptohet qe jeton ne veri te Shqiperise.Perdorimi i tyre jo vetem i dallon individet e nje kombi nga nje komb tjeter,por luan edhe nje rol mjaft te rendesishem ne zgjerimin e gjuhes.