O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Monitorul Oficial Partea I nr. 377 actaulizare 15 04 2022.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
P A R T E A I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
Anul 190 (XXXIV) — Nr. 377 Vineri, 15 aprilie 2022
S U M A R
Nr. Pagina...
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022
L E G I Ș I D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E...
României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu
completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările ș
i com...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Monitorul Oficial Partea I nr. 377 actaulizare 15 04 2022.pptx

 1. 1. P A R T E A I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 190 (XXXIV) — Nr. 377 Vineri, 15 aprilie 2022 S U M A R Nr. Pagina LEGI ȘIDECRETE 103. — Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea ș i închirierea unor imobile, proprietate publică ș i privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, ș i privind unele măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, precum ș ipentru modificarea unui act normativ ........ 519. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgențăa Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea ș i închirierea unor imobile, proprietate publică ș i privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, ș i privind unele măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, precum ș i pentru modificarea unui act normativ...................................................................... ORDONANȚE ȘIHOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 47. — Ordonanță de urgență privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor- cadru .......................................................................... 48. — Ordonanță de urgență privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017— 31 august 2021 .......................................................... 49. — Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plățiicotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului ș i pentru modificarea unor acte normative.................................................... 500. — Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri ș i cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului ........................ 2–3 3 4–9 10–11 12–13 13–16
 2. 2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 L E G I Ș I D E C R E T E PARLAMENTUL ROMÂNIEI C A M E R A D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L L E G E pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, și privind unele măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, precum și pentru modificarea unui act normativ Parlamentul României adoptăprezenta lege. 2 Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 173 din 14 octombrie 2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea ș iînchirierea unor imobile, proprietate publică ș iprivată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 16 octombrie 2020. Art. II. — (1) Imobilele proprietate privată a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, care au situația juridică clarificată ș inu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute persoanelor repatriate în România, care au fost persecutate din motive politice în Republica Moldova pentru activitatea lor de susținere a drepturilor românilor basarabeni, titulari ai contractelor de închiriere a imobilelor descrise în anexă. (2) Imobilele prevăzute în anexa la prezenta lege pot fi vândute la cererea persoanelor prevăzute la alin. (1), la prețul stabilit de Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (R.A.-A.P.P.S.), cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, care nu poate fi mai mic decât prețul de p i a ț ădeterminat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, ș i selectați de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislației în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât prețulde p i a ță . (3) Cererile depuse în condițiile alin. (1) vor fi analizate ș i supuse aprobării Consiliului de administrație al R.A.-A.P.P.S. ș i Secretariatului General al Guvernului, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acestora. (4) Semnarea contractului de vânzare se face în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum ș i pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările ș i completările ulterioare. (5) Plata prețului vânzării se face integral, în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii de drept a acestuia, f ă r ăpunere în întârziere ș if ă r ă nicio altă formalitate. (6) Prin excepție de la alin. (5), plata prețului se poate face în rate, în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum ș ipentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările ș icompletările ulterioare. (7) Sub sancțiunea nulității absolute este interzisă vânzarea imobilelor cu datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta lege. Interdicția subzistă pentru o perioadă de 5 ani, calculată cu începere de la data încheierii contractelor de vânzare- cumpărare, în condițiile prevăzute la alin. (4). (8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțelepublice, cu modificările ș i completările ulterioare, din sumele obținute prin vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.- A.P.P.S., cuprinse în anexa la prezenta lege, după deducerea cheltuielilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările ș icompletările ulterioare, un procent de 50% se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziția R.A.-A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări ș iinvestiții la imobilele proprietate publică a statului, la imobilele în care funcționează instituții publice ș i pentru întreținerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului ș i administrate de R.A.-A.P.P.S., precum ș i pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea ș i funcționarea bazei materiale de reprezentare ș i protocol administrate de către R.A.-A.P.P.S. (9) Anexa face parte integrantă din prezenta lege. Art. III. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Statˮ, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Statˮ, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum ș i pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
 3. 3. României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările ș i completările ulterioare, se modifică dupăcum urmează: 1. La articolul 142, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Cheltuielile de cazare prevăzute la alin. (1) se decontează în limita unui plafon maxim, stabilit, respectiv actualizat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.” 2. La articolul 146, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aprobă, respectiv se actualizează, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.” MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 3 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VASILE-DANIEL SUCIU București, 14 aprilie 2022. Nr. 103. p. PREȘEDINTELE SENATULUI, VIRGIL GURAN ANEXĂ D A T E L E D E I D E N T I F I C A R E ale imobilelor proprietate privată a statului care pot fi vândute persoanelor repatriate în România, care au fost persecutate din motive politice în Republica Moldova pentru activitatea lor de susținere a drepturilor românilor basarabeni, titulari ai contractelor de închiriere a imobilelor descrise Nr . crt . Poziție Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare Temei legal Adresă imobil Suprafață utilă (mp) Suprafață totală (mp) Suprafață teren (mp) 1 243 HotărâreaGuvernuluinr. 39/1996, cu modificările ulterioare Bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, ap. 57, et. 8, sector 1, București 68,33 74,84 10,86 2 723 Ordonanța de u r g e n ț ă a Guvernului nr. 32/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 377/2002, cu modificările ulterioare Str. Aurel Vlaicu av. nr. 147, bl. 20, sc. 2, ap. 53, sector 2, București 64,51 67,53 8,23 3 258 HotărâreaGuvernuluinr.214/2001,cumodificările ulterioare Str. Aurel Vlaicu av. nr. 147, bl. 20, sc. 2, ap. 49, sector 2, București 65,60 68,68 8,23 4 259 HotărâreaGuvernuluinr.214/2001,cumodificările ulterioare Str. Aurel Vlaicu av. nr. 147, bl. 20, sc. 2, ap. 52, sector 2, București 49,52 52,16 6,28 5 536 Ordonanța de u r g e n ț ă a Guvernului nr. 32/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 377/2002, cu modificările ulterioare Bd. Gheorghe Magheru nr. 24, sc. B, ap. 25, sector 1, București 78,09 89,92 18,70 PREȘEDINTELE ROMÂNIEI D E C R E T privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, și privind unele măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, precum și pentru modificarea unui act normativ În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ș iale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, Președintele României d e c r e t e a z ă : Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Protocolului de Stat”, ș iprivind unele măsuri de reglementare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în reglementarea condițiilor pentru atribuirea ș iînchirierea unor situații speciale, precum ș ipentru modificarea unui act normativ imobile, proprietate publică ș iprivată a statului, aflate în ș i se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI KLAUS-WERNER IOHANNIS București, 14 aprilie 2022. Nr. 519.
 4. 4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 4 ORDON AN ȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE G U V E R N U L U I ROM ÂNIE I GUVERNUL ROMÂNIEI O R D O N A N Ț Ă DE U R G E N Ț Ă privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru Având în vedere impactul general, de interes major, asupra activității de realizare a investițiilor, finanțate din fonduri publice naționale, fonduri europene, fonduri proprii ale autorităților/entităților contractante, al dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsurifiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilorcontractelor de achizițiepublică, aprobată cu modificări ș icompletări prin Legea nr. 281/2021, asupra contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, luând în considerare faptul că, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș icompletări prin Legea nr. 281/2021, efectele situației excepționale avute în vedere la momentul adoptării actului normativ, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, nu numai c ănu s-au diminuat, ci au crescut ș is-au extins ș iasupra altor elemente ale costului aferent investițiilor publice, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică ș igaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în producția ș idistribuția tuturor produselor utilizate în construcții; conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei ș i blocajul impus la nivel internațional Rusiei, piețe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor ș iutilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții, având în vedere c ă toate acestea nu au putut fi prevăzute la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș icompletări prin Legea nr. 281/2021, ș iluând în considerare ș icontextul pandemic peste care s-au suprapus, acestea au condus la întreruperi dese ale proceselor de producție afectând disponibilitatea forței de muncă, la sistarea lucrărilor de construcții, la sistarea lucrărilor de foraje necesare realizării studiilor de fezabilitate pentru infrastructura de transport de interes național, la refuzul angajării în noi contracte din partea antreprenorilor, amânarea începerii lucrărilor sau reducerea semnificativă a ritmului de lucru, mergând pânăla invocarea forțeimajore de către antreprenori. Luând în considerare faptul c ănumai prin programele de investițiifinanțatedin fonduri publice derulate de autoritățiș i instituțiipublice la nivel central sunt afectate peste 7.088 de proiecte de investiții, dintre care peste 6.876 nu au clauză de ajustare, iar suma estimată pentru ajustare este de 1,78 miliarde lei, se impune adoptarea de urgențăa unor măsuri în vederea creării cadrului legal pentru ajustarea prețului contractelor de achiziții publice, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune ș iacordurilor-cadru, nu numai pentru cele de lucrări, ci ș i pentru cele de produse având ca obiect dotări și/sau utilaje ș iechipamente tehnologice ș ifuncționale necesare realizării lucrărilor și,respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării ș idotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere ș ireparații curente ș ipentru cele de servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes național, având în vedere faptul c ădurata acestora depășește de cele mai multe ori 36 de luni, atât pentru materiale, cât ș ipentru celelalte elementele de cost. De asemenea, întrucât cauzele menționate au efect general, afectând contractele de achiziție de lucrări indiferent de sursa de finanțare sau de calitatea de autoritate/entitate contractantă a beneficiarului, fiind afectate inclusiv entități juridice de drept privat, care, prin acte normative, sunt asimilate autorităților contractante, se impune crearea cadrului legal pentru ajustarea contractelor ai cărorbeneficiari sunt aceste entități,în condițiile de egalitate de tratament, nediscriminare, proporționalitate ș itransparență. Consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că, în lipsa unui instrument legal prin care părțiles ăîșiasigure egalitatea de tratament ș iîmpărțirea justă a riscurilor contractuale, în condițiile evenimentelor menționate, se creează insecuritatea juridică a părților,inclusiv cu privire la posibilitatea finalizării obiectivelor/proiectelor de investiții, cu impact direct asupra eficienței utilizării fondurilor publice destinate investițiilor, pe termen mediu ș ilung afectând creșterea economică. De asemenea, există riscul nefinalizării proiectelor, generat de faptul c ăla semnarea contractelor nu erau prevăzute costuri care săacopere sumele suplimentare generate de evenimente de natura celor exemplificate mai sus, iar beneficiarii, la momentul semnării contractelor, nu au avut cum s ă aprecieze situația viitoare a contractelor. Totodată, suportarea acestor costuri suplimentare exclusiv de către beneficiari ca ș i cheltuială neeligibilă în cadrul proiectelor, f ă r ă a se identifica o sursă de finanțare nerambursabilă, alternativă, prezintă riscul major de a determina întârzierea/rezilierea sau chiar blocarea proiectelor, inclusiv prin litigii între beneficiari ș iconstructori, cu implicații asupra îndeplinirii obiectivelor programelor. Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente pentru asigurarea realizării investițiilor în condiții de eficiențăș ieficacitate ș iegalitate de tratament. În considerarea faptului c ăaceste elemente vizează interesul general public ș iconstituie situații de urgențăș iextraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptăprezenta ordonanțăde urgență. Art. 1. — (1) Prețul contractelor de achiziție publice, cu modificările ș i completările ulterioare, și, respectiv, la publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de locale, cu modificările ș i completările ulterioare, sau din fondurile investiții/lucrărilor de întreținere ș i reparații curente/reparațiilor proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice definite alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele modificările ș icompletările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea
 5. 5. nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) ș i c) ș i art. 10 alin. (1) lit. b) ș i c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ș iconcesiunile de servicii, cu modificările ș i completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor. (2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. c) ș i m) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) ș il) din Legea nr. 99/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 100/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje ș iechipamente tehnologice ș ifuncționale necesare realizării lucrărilor și,respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării ș i dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere ș i reparații curente/ reparațiilor capitale, prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 4-a pct. 4.3—4.5 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ș i conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ș i completările ulterioare, precum ș i contractelor de achiziție publică/ sectorială/acordurilor-cadru pentru realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii de transport de interes național ș icare includ studii geotehnice. (3) Ajustarea prevăzutăla alin. (1) se aplicăș i contractelor de achiziție publică de lucrări încheiate de entitățile juridice f ă r ă calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare. (4) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la alin. (2) ș i (3), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțede urgență: a) încheiate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, definite potrivit legislației achizițiilor publice în vigoare la data încheierii; b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora, ș i în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, ale art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv ale art. 101 din Legea nr. 100/2016, cu modificările ș i completările ulterioare. (5) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) ș in) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) ș im) din Legea nr. 99/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) contractele/acordurile-cadru sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțede urgențăș iîn cuprinsul acestora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare; b) au ca obiect dotări/echipamente tehnologice ș i funcționale/ utilaje, prevăzute la alin. (2), iar acestea sunt necesare punerii în funcțiune și/sau echipării ș i dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere ș i reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la alin. (1), conform funcțiunii preconizate, sau strict necesare execuției lucrărilor în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 98/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare, în anexa nr. 1 la Legea nr. 99/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare. (6) Prevederile alin. (1) se aplică ș i contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, prevăzute la alin. (5) lit. a), care au ca obiect achiziția de dotări și/sau utilaje ș iechipamente tehnologice ș ifuncționale, prevăzute la alin. (2), precum ș i celor care au ca obiect achiziția de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/ reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ș icompletările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct. (7) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/sectoriale/acordurilor-cadru de servicii, finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) ș i o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) ș i n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare, al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice, care includ componenta de investigare geotehnică a terenului de fundare prin foraje/sondaje pentru infrastructura de transport național, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ș i în cuprinsul cărora nu sunt prevăzute clauzele de revizuire prevăzute la alin. (4) lit. b). (8) Ajustarea prevăzutăla alin. (1) se aplicăș i contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul cărora este introdusă clauza de ajustare a prețului potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări ș i completări prin Legea nr. 281/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) ș i (2) din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum ș i contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes național prevăzute la alin. (7), în cuprinsul cărora este prevăzutăexistența unui prețferm. Art. 2. — Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică: a) contractelor de achiziție publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile; b) procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; c) proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, pentru care ajustările de preț se realizează după aprobarea de cătrestructurile de specialitate NATO, potrivit MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 5
 6. 6. prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările ș i completările ulterioare. Art. 3. — (1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreținere ș ireparații curente/reparațiilor capitale ș i efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, până la furnizarea integrală ș i recepționarea produselor achiziționate, conform prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico- economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ ș i studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes național, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului. (2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. (3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale. (4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 6 9 D = 9 R [ >(1-S-D)[I&&Q/I&&GDWDUHIHUiQ‫܊‬ ă +(S+D)@, (6) În situația în care pentru indicele ICCn, prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritățile/ entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de platăîn baza căreia părțileprocedeazăla regularizarea sumelor plătite ș idatorate. (7) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului Vo, prevăzută la alin. (4), include, dupăcaz: a) cheltuielile directe ș i cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje ș i echipamente tehnologice ș i funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) ș i nu include cheltuielile aferente proiectării ș i asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare, în situația în care ș iaceasta face parte din contractul de lucrări, sau b) costul, f ă r ă profit, aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările ș i completările ulterioare, iar achiziția este realizatăprin atribuirea unui contract distinct. (8) În cazul proiectării prevăzute la art. 1 alin. (2) ș i al contractelor/acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 1 alin. (7), ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui prețurilor de consum total, denumit în continuare IPC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, utilizându-se următoarea formulă: 9 D = 9 R [ >I3&Q/I3&GDWDUHIHU i Q ‫܊‬ ă @/100, unde — Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului- cadru, IPCn reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar IPCdata referință reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, IPCdata referință reprezintă indicele prețurilor de consum aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, IPCdata referință se asimilează indicelui prețurilor de consum aferent lunii ianuarie 2019. Art. 4. — (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,contractanții pot transmite autorităților/entităților contractante o adresăprin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/ furnizat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,pentru toate contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/contractele de concesiune/acordurile- cadru în care sunt parte, prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) ș i (5)—(8), prin utilizarea formulei ș i a celorlalte prevederi din prezenta ordonanțăde urgență, ș iîncheierea actelor adiționale la contracte în termenul ș icu conținutul prevăzut la alin. (3). (2) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate săinițiezedemersurile legale în unde: — Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plă țiiîn avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit ș i nerestituit/nejustificat ș i prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric ș i prețul contractului, ICCn reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICCdata referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICCdata referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei- limităde depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICCdata referință se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul ș iprofitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru. (5) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referință asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.
 7. 7. vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor- cadru, prin încheierea de acte adiționale la acestea. (3) Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) ș i prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, determinat cantitativ ș i valoric, documentele în baza cărora se determină restul rămas de executat care devin anexe la actul adițional, formula prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz, valoarea avansului exprimat procentual ș i valoric, profitul exprimat procentual ș ivaloric, diferențiat pe categorii de contracte în funcție de obiect — execuție, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (6), precum ș i data de referințăprevăzutăla art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz. (4) În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș i completări prin Legea nr. 281/2021, cu excepția contractelor prevăzute la art. 2 alin. (8) din aceeași ordonanță ș i la art. III alin. (3) din Legea nr. 281/2021, prin actul adițional prevăzut la alin. (3), pe lângă precizarea elementelor obligatorii menționate în același alineat, părțile convin ca formula introdusă în contract potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș i completări prin Legea nr. 281/2021, s ăfie înlocuită cu formula prevăzută la art. 3 alin. (4). (5) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (6) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/ supervizor/consultant, după caz, ș i aprobată de autoritatea/ entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. În cazul contractelor de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru având ca obiect lucrări de întreținere ș ireparații curente, pentru care nu este instituită obligația legală a supravegherii lucrărilor de către diriginți de șantier autorizați, ingineri/supervizori/consultanți, după caz, situația centralizatoare este însușită de executant ș i aprobată de autoritatea/entitatea contractantă. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie s ă se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico- economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii. Art. 5. — (1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de credite care derulează programe naționale de investiții, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3), respectiv ca urmare a încheierii contractelor după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul de stat prin programe stabilite prin contractele de finanțare, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program național în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate prin programe naționale pe bază de contracte de finanțare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările ș icompletările ulterioare. (2) Creditele de angajament ș i creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu ocazia elaborării proiectelor legilor bugetare anuale ș i ale bugetelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările ș i completările ulterioare, ș i ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. (3) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii programelor naționale depun, în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții, respectiv până la furnizarea produselor, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui program național, însoțite de următoarele documente: a) actele adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3) sau contractele conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul; b) o notă justificativă din care s ă rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate ș i elementele de calcul utilizate; c) documentele stabilite potrivit reglementărilor cuprinse în actele normative care au stat la baza încheierii contractelor de finanțare. (4) Solicitările prevăzute la alin. (3) se pot depune de către beneficiarii programelor naționale doar după utilizarea unui procent de cel puțin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanțare. (5) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), cu condiția alocării creditelor de angajament ș i a creditelor bugetare în bugetele ordonatorilor principali de credite, potrivit prevederilor alin. (2), se încheie acte adiționale la contractele de finanțare între ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite care gestionează programele naționale ș ibeneficiarii care au depus solicitări potrivit alin. (3). (6) În situația în care beneficiarii nu depun solicitări, însoțite de documentele prevăzute la alin. (3), în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse se suportă de către beneficiari. (7) Solicitările prevăzute la alin. (3) pot fi emise ș i depuse în format electronic, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților ș iinstituțiilor publice. Art. 6. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) ș i (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ș i completările ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naționale pe care le gestionează, determinată potrivit reglementărilor legale care le instituie și/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite s ăefectueze virări de credite MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 7
 8. 8. bugetare între capitole bugetare ș i între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea ș i recepționarea lucrărilor, respectiv pânăla furnizarea ș i recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5. (2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările ș i completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul s ăefectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare ș i între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea ș irecepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea ș i recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5. Art. 7. — (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică ș i contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național pentru care procedurile de atribuire sau achizițiile directe sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentației de atribuire sau în documentele aferente achiziției directe nu sunt incluse clauze de revizuire a prețului. (2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a prețului, stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, inclusiv clauza de ajustare prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș i completări prin Legea nr. 281/2021. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), în situația în care procedurile de atribuire sunt înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritățile/entitățile contractante sunt obligate s ă întreprindă diligențele necesare în vederea modificării documentațiilor de atribuire cu includerea clauzei de ajustare stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență, iar în situația în care procedurile de atribuire sunt într-o etapă ulterioară etapei depunerii ofertelor, după finalizarea procedurilor sau a achizițiilor directe, contractele se încheie conform documentațiilor de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, iar ulterior se aplică prevederile art. 4, cu excepția termenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) ș i (3). Solicitarea în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgențăse depune de către contractant în termen de 15 zile de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a execuției contractului, sub sancțiunea decăderii prevăzute la art. 4 alin. (5), iar actul adițional se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării. (4) În aplicarea prevederilor alin. (2), după finalizarea procedurilor, contractele de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordurile-cadru se vor încheia conform documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, urmând ca, pe parcursul derulării contractelor/acordurilor-cadru, în situația în care aplicarea clauzelor de revizuire din contracte conduce la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, părțile s ă aplice prevederile alin. (8)—(10). (5) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii contractelor/acordurilor-cadru și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data încheierii contractelor/acordurilor-cadru ș i data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sauintervine împlinirea condițiilor,după caz. (6) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) ș i (7), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică ș i contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora ș i al documentațiilor de atribuire inițiale, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzutăîn contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențăș idata la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (7) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6), în situația în care clauzele de revizuire din contracte privesc ș i sumele achitate anterior aplicării acestora, ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca urmare a aplicării alin. (6), părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgențăcu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract. (8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) ș i(7), ajustarea stabilită conform prezentei ordonanțe de urgență se aplică ș i contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a prețului, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflației sau cu alțiindici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru diferența de prețpână la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență. (9) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (8), ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 8
 9. 9. infrastructură de transport de interes național, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei din contract, părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract. (10)În situația în care, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național prevăzute la alin. (8), creșterea prețului ca urmare a ajustării stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este mai mică decât creșterea prețului rezultată ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract, pe perioada respectivă se aplică exclusiv clauza de revizuire din contract. (11)Aplicarea prevederilor alin. (6) ș i(8) se face cu respectarea prevederilor art. 4. Art. 8. — Modificările contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțede urgențăsunt asimilate situațiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) raportat la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare, la art. 240 alin. (2) raportat la alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv la art. 106 din Legea nr. 100/2016, cu modificările ș icompletărileulterioare, dupăcaz. Art. 9. — Prevederile prezentei ordonanțede urgențăse aplică ș icontractelor de achiziție publică prevăzute la art. 3 pct. 3, 11 ș i 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării ș isecurității, aprobată cu modificări ș icompletări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările ș i completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje ș iechipamente tehnologice ș i funcționale necesare realizării lucrărilor și,respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării ș i dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere ș i reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3—4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările ș icompletările ulterioare. Art. 10. — (1) În cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum ș i al contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș i completări prin Legea nr. 281/2021, sau actele adiționale prevăzute la art. III alin. (2) din Legea nr. 281/2021, pentru care contractanții nu depun solicitarea prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș i completări prin Legea nr. 281/2021, se aplică pânăla finalizarea ș i recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, respectiv a lucrărilor de întreținere ș ireparații curente. (2) În cazul contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări pentru care procedurile de atribuire, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări ș i completări prin Legea nr. 281/2021, erau în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a Legii nr. 281/2021 ș i sunt nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prevederile art. 7 alin. (3) din prezenta ordonanțăde urgență. (3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență,sintagma „autorități contractante” include ș i entitățile prevăzute la art. 1 alin. (3), în toate situațiile în care acestea sunt vizate de norma respectivă. Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile alin. (4) al art. III din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1149 din 2 decembrie 2021, se abrogă. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 9 PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, Mihaela-Ioana Kaitor, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul transporturilor ș iinfrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice ș iadministrației, Cseke Attila-Zoltán Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu p. Ministrul investițiilor ș iproiectelor europene, interimar, Vasile-Cristian Roman, secretar de stat Ministrul afacerilor interne, Lucian Nicolae Bode Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu Ministrul finanțelor, Adrian Câciu București, 14 aprilie 2022. Nr. 47.
 10. 10. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 GUVERNUL ROMÂNIEI O R D O N A N Ț Ă DE U R G E N Ț Ă privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017—31 august 2021 Având în vedere c ă dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ș icompletările ulterioare, au generat interpretări diferite, astfel încât, pentru unele drepturi prevăzute de acest act normativ în favoarea personalului din învățământ, au fost promovate acțiuni în justiție care, în cea mai mare parte, au fost soluționate în favoarea reclamanților, ceea ce a determinat costuri suplimentare asupra bugetului general consolidat cu sume reprezentând cheltuieli de judecată, ca urmare a parcurgerii tuturor fazelor procesuale în fațainstanțelor judecătorești, ș iulterior cheltuieli de executare silită în faza de executare silită, având în vedere faptul c ăla acest moment se aflăpe rolul instanțelor judecătorești în diferite faze procesuale un număr însemnat de dosare având ca obiect drepturi salariale, a căror soluționare este în mare parte în favoarea reclamanților, generând implicit costuri suplimentare cu impact nedeterminat asupra bugetului general consolidat, ca urmare a faptului c ă sumele sunt diferite de la caz la caz, luând în considerare jurisprudența Înaltei Curți de Casație ș iJustiție privind interpretarea anumitor dispoziții din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv: Decizia nr. 64/2020 referitoare la interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (41) ș ialin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ș icompletările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2021), Decizia nr. 7/2021 referitoare la interpretarea ș iaplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ș icompletările ulterioare, ș iale art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice ș ia unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea ș i completarea unor acte normative ș iprorogarea unor termene, cu modificările ș icompletările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 martie 2021), Decizia nr. 24/2021 referitoare la interpretarea ș iaplicarea unitară a dispozițiilor art. 5 alin. (1) ș iart. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ș icompletările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 ianuarie 2022), ș i Decizia nr. 8/2021 privind admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași — Secția contencios administrativ ș i fiscal asupra următoarei chestiunii de drept: în categoria „personalului numit/încadrat”, la care se referă prevederile art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ș i completările ulterioare, este inclus personalul reîncadrat în baza prevederilor art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 2 aprilie 2021), prin care instanța supremă a reținut c ă„legiuitorul are obligația s ăse asigure c ăsunt pe deplin respectate principiile egalității ș i nediscriminării, consacrate de dispozițiile interne ș i de prevederile convenționale — art. 14 din Convențiapentru apărarea drepturilor omului ș ia libertăților fundamentale ș iart. 1 al Protocolului nr. 12 adițional la Convenție”, întrucât, în prezent, în sistemul național de învățământ există o discriminare între personalul didactic ce beneficiază de aceste drepturi salariale în baza hotărârilor judecătorești definitive, începând cu 1.09.2017 (în cazul tranșelor de vechime în învățământ), respectiv începând cu 1.01.2019/data stabilită prin hotărâre [în cazul majorărilor/creșterilor salariale prevăzute la art. 15 din Legea- cadru nr. 153/2017, art. 4, art. 5 alin. (1), 7 ș iart. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ” la aceasta], ș irestul personalului didactic, care beneficiază de aceste drepturi salariale de la data stabilită prin ordinele ministrului educației, pentru aplicarea principiului constituțional al egalitățiiîn drepturi a cetățenilor,în rândul personalului didactic din învățământ, ținândcont c ă soluția legislativă propusăare în vedere precedentele legislative existente, luând în considerare jurisprudența Înaltei Curțide Casație ș iJustiție a României, dar ș ifaptul c ăprin acordarea acestor drepturi se reglementează în mod unitar pentru toțisubiecții de drept, personal didactic îndreptățit, cărora li se aplică prevederile menționate anterior ș i care trebuiau s ăbeneficieze de aceste drepturi în mod nediscriminatoriu, ținândcont c ăaceste sume se actualizează doar în funcțiede coeficientul de inflație, f ă r ăalte costuri suplimentare, respectiv plata de dobânzi legale, cheltuieli de judecată ș icheltuieli de executare, elemente ce determină diminuarea impactului financiar asupra bugetului general consolidat, în considerarea faptului c ăaceste elemente vizează interesul general public ș iconstituie situații de urgențăș iextraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptăprezenta ordonanțăde urgență. Art. 1. — Personalul didactic din învățământul preuniversitar art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului ș i universitar de stat beneficiază de plata diferențelor de drepturi nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri salariale cuvenite, rezultate din stabilirea salariului de bazăprin publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum ș i unele utilizarea tranșelor de vechime în învățământ,instituite prin măsuri fiscal-bugetare, pentru perioada 1 iulie 2017—31 august Hotărârea Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor 2021. 10
 11. 11. Art. 2. — Personalul didactic din învățământul preuniversitar ș i universitar de stat, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite, dar neacordate, rezultate din aplicarea ș i calcularea creșterilor, respectiv a majorărilor salariale prevăzute la art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ș icompletările ulterioare, precum ș i la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 ș i8 din anexa nr. I capitolul I litera B — „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ” — la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările ș i completările ulterioare, la salariul de bază aflat în plată, pentru perioada 1 ianuarie 2019—31 mai 2021. Art. 3. — De plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute la art. 1 ș i 2 beneficiază personalul didactic încadrat în învățământul preuniversitar ș iuniversitar de stat, precum ș i personalul didactic auxiliar încadrat la bibliotecile centrale universitare, căruia, pentru perioadele prevăzute la art. 1 ș i 2, nu i-au fost acordate aceste drepturi, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Art. 4. — (1) Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 ș i 2 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, ș i se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel: a) în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 5% din valoarea diferențelor salariale; b) în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 10% din valoarea diferențelor salariale; c) în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale; d) în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale; e) în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 35% din valoarea diferențelor salariale. (2) Diferențele salariale a căror plată se face eșalonat, conform prezentei ordonanțe de urgență,se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata f a ț ăde luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică. (3) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face anual, într-o singură tranșă,pânăla data de 30 iunie. (4) Pentru anul 2022, sumele se plătesc într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Art. 5. — Prevederile prezentei ordonanțe de urgențăse aplică ș i personalului didactic din învățământulpreuniversitar și universitar de stat salarizat în sistem de platăcu ora. Art. 6. — Pentru personalul didactic prevăzut la art. 1 ș i 2 care și-a schimbat locul de muncă în perioada 1 iulie 2017— 31 august 2021 sau care a prestat activitate, în același timp sau succesiv, la mai mulți angajatori, calculul ș i plata diferențelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care a avut obligația de a plăti salariul în această perioadă, proporțional cu perioada efectiv lucratăla fiecare dintre aceștia. Art. 7. — Plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute la art. 1 ș i 2 care au fost stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive se face potrivit dispozițiilor instanței. Art. 8. — Calculul diferențelor de drepturi salariale reglementate de prezenta ordonanță de urgență se face, în mod unitar, pe baza unui program de salarizare, realizat potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 9 ș i asigurat de Ministerul Educației. Art. 9. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Educației inițiază normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre de Guvern. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 11 PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ Contrasemnează: p. Ministrul educației, Gigel Paraschiv, secretar de stat p. Ministrul muncii ș isolidarității sociale, Marius-Ilie Stanciu, secretar de stat Ministrul finanțelor, Adrian Câciu București, 14 aprilie 2022. Nr. 48.
 12. 12. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 GUVERNUL ROMÂNIEI O R D O N A N Ț Ă DE U R G E N Ț Ă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative Având în vedere că, începând cu anul 2019, Academia Română asigură participarea României la proiectele dedicate păstrării identității lingvistice ș i culturale, studiului limbilor europene ș i promovării identității lingvistice ș i a diversității culturale în Uniunea Europeană, precum ș ifaptul c ăîn anul 2019 Academia Română a obținut statutul de membru cu drepturi depline în cadrul Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă, denumită în continuare EFNIL, organizație internațională având ca membri instituțiile de profil care contribuie la dezvoltarea ș ifavorizarea schimbului de informații din domeniu, urmărind colectarea ș ipublicarea studiilor ș i informațiilor privitoare la utilizarea limbilor ș ila politicile lingvistice din Uniunea Europeană, luând în considerare necesitatea achitării de cătreAcademia Românăa cotizațiilor aferente obținerii statutului de membru cu drepturi depline în cadrul EFNIL în cel mai scurt timp, ținând seama de faptul c ăneplata contribuțiilor financiare duce la pierderea dreptului de participare a Academiei Române la lucrările din cadrul EFNIL, inclusiv la pierderea calității de membru al EFNIL, având în vedere c ăneadoptarea prezentului act normativ, care asigură cadrul legal ș iadecvat în vederea înlăturării blocajelor procedurale legate de plata contribuției ce revine membrilor EFNIL, conduce la neplata contribuțiilor financiare și, respectiv, la excluderea din formatele de lucru la care România participă în prezent prin Academia Română, luând în considerare c ăneplata contribuției financiare ar genera lipsa accesului direct la cooperarea științifică privind politicile lingvistice europene, predarea limbilor străine ș icercetarea lingvistică, avându-se în vedere că, în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări, se periclitează capacitatea de asumare a obligațiilor financiare și,de asemenea, participarea României la EFNIL, având în vedere cerințele funcționării în condiții optime a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, luând în considerare necesitatea obiectivă a îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestor structuri, reținându-se faptul c ăDepartamentul pentru dezvoltare, promovare ș imonitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură f ă r ăpersonalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prevăzut în Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale ș ipentru modificarea ș icompletarea unor acte normative, cu modificările ș i completările ulterioare, nu a funcționatpânăîn prezent, astfel încât se impune cu celeritate desființarea acestei structuri, în considerarea faptului c ăaceste elemente vizează interesul general public ș iconstituie situațiide urgențăș iextraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptăprezenta ordonanțăde urgență. Art. I. — Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august autorizarea plă ții cotizațiilor la organizațiile internaționale 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ș i interguvernamentale la care România este parte, publicată în completările ulterioare, se completează dupăcum urmează: 1. La anexa nr. 1, punctul III „Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale”, după numărul curent 281 se introduce un nou număr curent, numărul curent 282, cu următorul cuprins: 12 Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul afilierii României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații „282. Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL) Luxemburg 2003 2019 Academia Română Hotărârea Academiei Române nr. 5I/12.09.2019” 2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale” subcapitolul „Academia Română”, după numărul curent 24 se introduce un nou număr curent, numărul curent 25, cu următorul cuprins: Nr. crt. Organismul internațional Valută Sume propuse la plată (cotizații curente plus restante) „25. Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL) euro 7.500 Sumele reprezentând contribuțiile anuale se actualizează în conformitate cu prevederile relevante privind contribuțiile statelor membre, cuprinse în Statutul Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă”
 13. 13. Art. II. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Departamentul pentru dezvoltare, promovare ș i monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care funcționează în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desființează. (2) Posturile structurii care se desființeazăpotrivit alin. (1) se preiau de către Secretariatul General al Guvernului. Art. III. — La articolul 7 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale ș ipentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, cu modificările ș i completările ulterioare, litera k) se abrogă. Art. IV. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 474/2019 privind înființarea, organizarea ș i funcționarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare ș i monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 9 iulie 2019, se abrogă. Art. V. — Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ș i completările ulterioare, precum ș i cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 13 PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu p. Președintele Academiei Române, Răzvan Theodorescu Ministrul finanțelor, Adrian Câciu București, 14 aprilie 2022. Nr. 49. GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum ș ial art. 1 lit. a) ș i art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ș i completările ulterioare, Guvernul României adoptăprezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri ș i cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu p. Ministrul muncii ș isolidarității sociale, Marius-Ilie Stanciu, secretar de stat Ministrul finanțelor, Adrian Câciu București, 14 aprilie 2022. Nr. 500.
 14. 14. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 14 ANEXĂ*) AUTORITATEAADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” Sediul/Adresa: Str. Moliere nr. 6—8 Cod unic de înregistrare: RO2351555 B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E L T U I E L I pe anul 2022 INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2022 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 376630,31 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 367388,25 Venituri vanzari imobile OUG 15/2013 2 bis 0,00 c) subvenĠii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 9,47 c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 9242,06 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 408433,94 Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013 6 bis 0,00 1 Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care: 7 398349,44 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 165308,26 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 14752,66 C. cheltuieli cu personalul, din care: (rd 10=rd11+rd14+rd16+rd17) 10 163335,66 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 157620,19 C1 ch. cu salariile 12 143521,31 C2 bonusuri 13 14098,88 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0,00 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 787,70 C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 4927,77 D. alte cheltuieli de exploatare 18 54952,86 2 Cheltuieli financiare 19 10084,50 III REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere) 20 -31803,63 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 5422,10 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 548,40 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24- RD25), din care: 26 -37774,13 *) Anexa este reprodusă în facsimil.
 15. 15. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 15 INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2022 0 1 2 3 4 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi 29 4 Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaĠii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(RD32=RD26-(RD27 LA RD 31)>=0 32 7 Participarea salariaĠilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciĠiul financiar de referinĠă 33 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/ companiilor naĠionale şi societăĠilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor acĠionari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanĠare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 62475,34 1 AlocaĠii de la buget 47 alocaĠii bugetare aferente plăĠii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 62475,34 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 2073,00 2 Nr.mediu de salariaĠi total 51 2315,00
 16. 16. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/15.IV.2022 16 INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2022 0 1 2 3 4 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 52 5461,28 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană) 53 5093,07 5 Productivitatea muncii în unită$i valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 158,70 6 Productivitatea muncii în unită$i valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat rd 55=rd2-rd 2bis-rd3)/rd51 55 158,69 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 57 1084,44 9 Plă$i restante 58 10 Crean$e restante 59 223467,43 * rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr.2 ** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329 C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR ș iI B A N : RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329. Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/ Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377/15.IV.2022 conține 16 pagini. Prețul: 4 lei & J Y E J T | 4 5 3 8 6 4 ] ISSN 1453—4495

×