Durrësi

Projekt gjithcka per Durresin

Durrësi është qyteti i dytë më i madhnë Shqipëri.Qyteti kambi 200,000 banorë dhe njëkohësisht
është qendrae prefekturësdhe qarkuttë Durrësit.Është një ngaqytetetmë të lashtë dhe më të
rëndësishëmekonomikë të Shqipërisë.Durrësi ështëi vendosurnë bregdetinqëndrorshqiptar,rreth
33 km (21 mi),në perëndimtë kryeqytetit Tiranë.Ai ndodhetnë një ngapikatmë të ngushtatë Detit
Adriatik,përballë porteve italianetë Barit(300 km/186 mi larg) dhe Brindisit(200 km/124 mi larg).
Qyteti i Durrësitështë i populluarngarreth202.000 banorë . Në qytetine Durrësitndodhet
universiteti më i ri publiknë Shqipëri i quajtur AleksandërMoisiu.Durrësi mbahetmendedhe
sikryeqyteti i shtetitshqiptarnga7 marsi 1914 deri më 11 shkurt1920. Durrësi u bë kryeqyteti
Mbretërisë së Shqipërisënga PrincVidi kurai zbarkoi më 7 mars 1914 e deri në vendimine Kongresit
të Lushnjës të datës11 shkurt1920 për shpalljene Tiranëssi kryqytetine ri të shtetitshqiptar.
Prejardhja e emrit : Dyrrahu,- Nipi i Epidamnit.Elindi Melisa,bijae Epidamnit,me hyune detit.Në
krahasimme gjyshin,Dyrrahuedhe lindjene kagjysëmtë hyjnizuar.Këtume rëndësiështë e dhëna
që jepStefanBizantini se më përparame emrinDyrrahështë quajturgadishulli kuundërtua
fillimishtqyteti.Më pas,në një dorë të dytë ndërtimi,limani i poshtëmi qytetituquajtDyrrah. Me
kalimine kohës,mbasnjë bashkëjetesetë emrave,emri Dyrrahubë sundues(çkaka mundësi të jetë
edhe refleksi një binomi të kultittë Epidamnite të Dyrrahutnjëkohësisht;më tej emri Dyrrahubë
përfundimtar.Theksojmë origjinëne kultittë Dyrrahutngabota e mitologjisëdetare,siçkandodhur
me shumë legjendatë tjerailire.Epidamni,- Hero-kulti i taulantëve,të cilëte mbajnë si themeluestë
qytetit,në të vërtetë përparaardhjessë kolonistëvedorë të vitit627 para erëssonë.Legjendae jep
si mbret të "barbarëve" ,që u kultëzuasi krijuesjovetëmi qytetit,poredhe i gjenealogjisë
legjendare të dinastisëmbretërore ilire me qendërqytetindhe me arealine tij të gjerë.Në këtërast
kemi një herovendas,jonjë hyjni në kuptimine vërtetëtë fjalës.Krijimi i kultittë tij është në
natyrëne krijimittë miteve të heronjve,të hyjnizimittë kultittë të parëve.Injëjti proceska ndodhur
në krijimine shumë legjendave ilire.Kështu,StefanBizantinishënonlegjendëne emërtimittë
liburnëve sipasnjë heroi me emrinLiburn,legjendëne emërtimittë AmbrakisësipasAmbrakut,të
birittë Thesprotittë Laokonit(në një varianttë dytë nga Ambrakia,vajzae Egjeut),të mbiquajtjessë
krahinëssë molosëveAfeidantesngambreti Afeidas,i Hellopisë ngaHellopi,i biri i Jonit(një
legjendëtjetërshënonse Hellopiaquhej dhe krahinarrethDodonësmolose e banorëte saj quheshin
helloi dhe selloi),të qytetittë Efyrasngaemri Efryrit,të birittë Amarakuttë Thesprotit,të qytetit
Lynkostë Epidamnitështë tipologjikpërkëtolloj legjendash.Kykultdokumentoheti fortë edhe në
kohënkurqyteti quhej me emrinDyrrah,sepse është zbuluarnjë monumenti një personi me
pushtetnë këtë qytetnë shekullin IItë erëssonë,që quhej SyrEpidamni,në emrine të cilitLeon
Hezej me të drejtë shehnjë jehonë të kultittë stërgjyshitlegjendarilir,të themeluesittë parë.
Prokopi i Gazësnë "Panagjerikun"kushtuarperandorittë BizantitAleksDurrsakut,me origjinë nga
ky qytet,thotë shprehimishtse këtu"lindiheroi vendas,që i dhaemrinqytetit".Pra,në shekullinV e
VIështë i gjallë kulti i Epidamnit.Bilederi në shekullinXIAnaKomnenae përmendjehonëne këtij
emri me atribute mitologjike.NatyrishtEpidamni nukhynnë "elitën"e panteonitilir:më tepërse një
hyjni të mirëfilltë,keminjë njeri të vdekshëmtë hyjnizuar.Se ç'rol ka luajturkulti i tij sotnuk jemi në
gjendje të përgjigjemi me hollësi.
Historia :Durrësi mundtë krahasohetme qytetetmë të mëdhatë Mesdheuttë lashtë dhe mesjetar.
Qyteti Dyrrahu ndërtuangaIlirëtTaulantë,dallëndyshasitnë shekujtXIII-XIp.K.Banorëte parë
të Dyrrahut,para ilirëve të quajturprotoilir,pellazgë,ngritënnë rrethinate këtij qyteti,vendbanimet
e para parahistorike.Në kushtete një klimemesdhetare,vendi më i përshtatshëmpërbanimishte
ajo e lumitErzensi dhe UltësiraPerëndimorepërrethsaj.Në bregdetine Gjiritte Durrësituvendos
qëndrae parë apo limani me emrinDyrrah.Sipasautorëve të lashtë,kyqytetuthemeluangady
mbretërme origjinë ilire të quajturDyrrahdhe Epidamn.Ai kishte edhe punishte të punimittë
qeramikës,të metaleve,të pëlhurave të lëkurës,kantierpërndërtimine anijeveetj.Dëshmie
zhvillimittë tregtisëjanë monedhatprej bronzi e argjendi që janë prerë në Dyrrah.Ndërsapër
lulëziminurbandëshmonmozaikui një dyshemeje,i quajtur Bukuroshjae Durrësit.NgashekulliI-III
e.s.qyteti i Dyrrahutpërjetoi një periudhë lulëzimi,ubë qendërdhe porti kryesori brigjeve
të Adriatikutlindor.
Relievi i qytetittë Durresit : Territori i qytetittë Durrësitbënpjesë në ultisirënAdriatike (ultërsira
perëndimore). Relievi kamoshë të re sepse është formuarshumë vonë .Rol të rëndësishëmnë
formimine relievitkanë pasurdhe kanë :klimamesdhetare,veprimtariae ujrave rrjedhës,agjentët
atmosferikë dhe vetënjeriu. Relievi i Durrësitkakëtotipare :
1.Ka karakterfushor.
2.Relievi është gërshetimi i formave të rrafshtame atokodrinore.
3.Relievi është eroziv,që dotë thotë grryhet.
4.Një pjesë e mirë e relievittë Durrësite zë relievi bregdetar.Në relievinbregdetarndërthurenkepe
dhe gjire. Të tillë janë :kepi i BishtPallës,kepi i Rodonit,kepi i Lagjit,gjiri IDurrësit,gjiri i Lalzit, gjiri
I Rodonitetj.
Në qytetine Durrësitdallohen disatipe relievesh: bregdetar,fushor, kodrinor, lumor, kodrinor.
-Relievi i Durrësitshtrihetsi rripi ngushtë përgjatë vijësbregdetare,që dallohenpëralternimine
plazheve ranore me kepë shkëmborë.
–Relievi lumorpërbëhetnga:luginate lumenjve Erzendhe Ishëm.Formatmë të përhapuratë
lumenjve janëluginatlumore.
–Relievi i ulëtpërfaqsohetngafushat:e Durrësit,Shijakute Spitallës.
–Kënetae Durrësitndodhetnë ultërsirënbregdetare perëndimoretë Shqipërisëdhe kanjë sipërfaqe
prej 3600 ha.
VENDLINDJA IME
DURRËSI
Amfiteatri i Durrësit,më i madhi dhe më i
rëndësishmi,jovetëmnë Shqipëri,poredhe
në Ballkan,është ndërtuarnë fillimtë shektë
I të e.sgjatë sundimit të perandorit Trajan.
Amfiteatri i Durrësitështë zbuluarnë
vitin1966 nga bashkëpunëtorii vjetër
shkencorVangjel Toçi.Nëmënyrëintensive
gërmimetjanë përqendruarnë vitet1967-
1970 të cilatdetyruanzhvendosjene 55
familjeve dhe prishjene 33banesave private
përt’i hapurrrugë zbulimittë ndërtesës
antike. Ai kavleratë veçanta arkitekturore
dhe artistike dhe mundtë krahasohetme
monumentete kësaj periudhetë Pompeit
dhe Kapuasnë Itali.
Kalaja e Durrësit murete së cilësu ringritën
në periudhëne perandoritbizantin Anastasi
I (491-518) me origjinë ngaDurrësi,i cili e
shndërroi atë në një nga qytetetmë të
fortifikuaranë Adriatik. Riparimenë mure
janë kryeredhe pastërmetitshkatërruestë
vitit1273. Aktualishtmuretmesjetare me
lartësi afro15 metrasi dhe tre hyrje e disa
kullafortifikuese ruhennë afronjë të tretëne
gjatësisë fillestaretë kështjellëssë qytetit.
Bukuroshja e Durrësit është një mozaiki
gjysmëssë dytë të shekullitIV paraerës
sonë,i zbuluarnë Durrës,në vitin1916 nga
arkeologuaustriakCamilloPraschniker.
Është mozaikumë i vjetëri zbuluarnë
Shqipëri deri më sot. Kapermasat5.1 X 3m
dhe është realizuarme gurë zalli
shumëngjyrësh.Ne qendërështëkokae
zmadhuare një gruaje,të cilëne rrethojnë
bisqe me lule zambaku,lulekëmbane e
rozeta,që mbushinnjëkohësishtgjithë
sipërfaqeneliptike të mozaikut.Të gjitha
janë vizatuarme gurë ngjyrashtë
ndryshme kurse sfondi ështëi zi.
Rotonda është zbuluarnë vitet1987-1990
dhe është shpallurmonumentkulturenë
vitin2003. U zbuluangaAfrimHoti ku
dolënnë dritë rrënojate një shesh-tregu
të periudhësbizantine. Mendohetqë
monumenti të jetë ndërtuarnë shek.II
p.e.sderi në shek.IV dhe të ketë
funksionuarsi e tillë deri në shek.VII.Më
vonë Rotondaështë kthyernë varreza.
Monumenti është kompozuarnë formëne
një portikurrethor,në mesine të cilit
gjendetnjë podium.Monumenti ka
shërbyersi sheshpublikkuorganizoheshin
panairet.
Bazilika e Arapajt është një bazilike
paleokristiane e shek.VI,e zbuluarnga
arkeologuSali Hidri. Gërmimete bëranë
vitin1983 dëshmojnë se kaqënë një
ndërtimmonumentalme përmasa60x28
m. Bazilikapërbëhetngaapsida,altari,
sallonet,atriumi (oborri),2anekse
funerale në veri dhe në jugetj..Në
aneksinfuneral kundodhetdhe mozaiku
me një sipërfaqe prej 50m² ka 2 emblema
të ekuaristisë dhe baritore çkae bëjnë një
vepërarti cilësore si në kompozimdhe në
ekzekutim.Përkëtë janë përdorurkubikë
prej mermeri,tulla,brumë qelqi etj..
Termat janë zbuluarnë Durrës në vitin
1960. Gjatë ndërtimittë pallatittë
kulturës“AleksandërMoisiu”ka marrë
statusinmonumentkulturenë vitin1973.
Përmisimi i jetëspublike në qytetet
Romake,solli në përhapjene praktikave
higjenikedhe tëndërtimeve përkatësesi
banjotprivate dhe atopublike.Këtobanjo
i atribuohenfazëssë rëndësishme
urbanistike të gjysmëssë parë të shek.II
p.e.s.Këtobanjoishinte pajisurame
tepidarium, frigidarium, pishina.
MuzeuArkeologjikë i Durrësit u hap
më 13 mars1951 në qytetin Durrësit.Në
hyrje të krahut të majtë ndodhetperiudha
ilire dhe greke e hershemnë tre fazate
saj,në atë të parë,klasike dhe të vonë.Në
pjesënballore,përtejgjetjeve arkeologjike
të përmasave të mëdhaqë janë vednosur
në qëndërtë muzeutfillonperiudha
romake në krahune djathtë të katittë
parë.Në katine dytë është planifikuar
periudhae mesjetës.Në katine tretë është
menduartë ndërtohetperiudhae artit
islamTrivia.Në oborrpërveçobjekteve të
mëdhaka edhe objekte të perjudhëskomunistekuspikatnjë statujë e Stalinit. Në muzeun
Arkeologjik ështërealizuarpavionii prehistorisë dhe të antikitetit,e të asaj postbizantine,kujanë
ekspozuarrreth2000 objekte arkeologjiketë dalanganëntokamuze e qytetit.
MuzeuEtnografik në Durrës,është i
vendosurnë shtëpinëmuze të Aleksandër
Moisiut.Strukturae jashtme është
ndërtuarme gurë mesatare katrore.
Muzeuështë hapurnë vitin1982 në
ambientete shtëpisë karakteristike
durrsake të shek.XIX.Në dhomate këtij
muzeukundodhen më shumë se 300
objekte,veshje dhe enëtë traditëssë
qytetitdhe trevës. Në dydhomatë
muzeut,shpalosennë stendabiografia
familjare dhe artistike të Aleksandër
Moisiut,bazuarnë dokumente autentike,kurse në dhomëne dytë paraqitenvepraarti të krijuesve
vendaspërfigurëne aktorittë madh.Në dhomate tjera,janë ekspozuarobjekteorigjinale të
mjeshtërisë artizanale të banorëvetë Durrësite të rrethinave të tij.Kymuze përmbankoleksione të
pasura të veshjeve popullore të trevësetnografiketë zonëssë Durrësitdhe të Shqipërisësë Mesme,
si dhe punime artizanale në material leshi,mëndafshi,pambuku,briri,bakri e guri.
Mauzoleumi i Dëshmorëve është ndërtuar
nga arkitekti KristoSotiri . Ndërtesaka3
pjesë :Mauzoleu,shkallarjadhe lulishtja.
Në katine dytë janë vendosureshtrate
dëshmorëve .Në katine tretë është një
minimuze me armë ,trofe të luftës.Këtu
funksionondhe bibliotekaangleze.

Recomendados

Saranda por
SarandaSaranda
SarandaAlejandro Ferit Shehu
8.7K visualizações13 slides
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! por
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! #MesueseAurela Elezaj
4.2K visualizações10 slides
Trazhgimia kulturore e ne trevat shqiptare por
Trazhgimia kulturore e ne trevat shqiptareTrazhgimia kulturore e ne trevat shqiptare
Trazhgimia kulturore e ne trevat shqiptareKlodjan Hoxha
1.7K visualizações9 slides
Durresi por
DurresiDurresi
DurresiKristina Xani
9K visualizações18 slides
Projekt ne guide turistike por
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeAnisa 19
47.2K visualizações16 slides
Trashegimia natyrore e shqiperise por
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
23.4K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Biodiversiteti por
BiodiversitetiBiodiversiteti
BiodiversitetiArlinda
64.7K visualizações16 slides
Uji eshte jete por
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jetesonja prendi
45.4K visualizações10 slides
Hidrografia e trevave shqiptare por
Hidrografia e trevave shqiptareHidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptareElsa Marku
13.8K visualizações63 slides
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) por
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Denisa Caushi
7.7K visualizações6 slides
Gjirokastra por
GjirokastraGjirokastra
GjirokastraElio Nako
1.1K visualizações19 slides
Ceshtjet mjedisore ujore por
Ceshtjet mjedisore ujoreCeshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujoreAdoraHallunej
3.2K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

Biodiversiteti por Arlinda
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda 64.7K visualizações
Uji eshte jete por sonja prendi
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
sonja prendi45.4K visualizações
Hidrografia e trevave shqiptare por Elsa Marku
Hidrografia e trevave shqiptareHidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptare
Elsa Marku13.8K visualizações
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) por Denisa Caushi
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Denisa Caushi7.7K visualizações
Gjirokastra por Elio Nako
GjirokastraGjirokastra
Gjirokastra
Elio Nako1.1K visualizações
Ceshtjet mjedisore ujore por AdoraHallunej
Ceshtjet mjedisore ujoreCeshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujore
AdoraHallunej3.2K visualizações
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u... por Egla Mërzheku
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
Egla Mërzheku20.4K visualizações
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.3K visualizações
Trevat Shqiptare Ne Greqi por olinuhi
Trevat Shqiptare Ne GreqiTrevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne Greqi
olinuhi10.7K visualizações
Guide turistike por sara7991
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
sara799122.5K visualizações
turizmi ne shqiperi por manomano46
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K visualizações
PROJEKT : SKENDERBEU por #MesueseAurela Elezaj
PROJEKT : SKENDERBEU PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU
#MesueseAurela Elezaj72.9K visualizações
Natyra shqiptare por Megi Braka
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
Megi Braka7.4K visualizações
Rajoni Verilindor por businessforlife
Rajoni VerilindorRajoni Verilindor
Rajoni Verilindor
businessforlife1.2K visualizações
Guide turistike por sara7991
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
sara799111.6K visualizações
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE por roni45
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE
roni4536.8K visualizações
Pulebardha por EsliSula1
PulebardhaPulebardha
Pulebardha
EsliSula15.7K visualizações
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por Liil Otr
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Liil Otr84.8K visualizações

Similar a Durrësi

Shqiperia e mesme por
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeArlinda
38.8K visualizações19 slides
Iliria dhe organizimi politik i saj por
Iliria dhe organizimi politik i sajIliria dhe organizimi politik i saj
Iliria dhe organizimi politik i sajAsewqs Kiaq
2.5K visualizações15 slides
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI por
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI #MesueseAurela Elezaj
10.2K visualizações14 slides
Guida turistike e vlores letersi por
Guida turistike e vlores letersiGuida turistike e vlores letersi
Guida turistike e vlores letersiXhesika Merko
5.4K visualizações6 slides
vendlindja ne kohet me te hershme por
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershmekoralda
2.4K visualizações21 slides
Rezi por
ReziRezi
ReziDitiditi
629 visualizações5 slides

Similar a Durrësi(20)

Shqiperia e mesme por Arlinda
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesme
Arlinda 38.8K visualizações
Iliria dhe organizimi politik i saj por Asewqs Kiaq
Iliria dhe organizimi politik i sajIliria dhe organizimi politik i saj
Iliria dhe organizimi politik i saj
Asewqs Kiaq2.5K visualizações
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI por #MesueseAurela Elezaj
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
#MesueseAurela Elezaj10.2K visualizações
Guida turistike e vlores letersi por Xhesika Merko
Guida turistike e vlores letersiGuida turistike e vlores letersi
Guida turistike e vlores letersi
Xhesika Merko5.4K visualizações
vendlindja ne kohet me te hershme por koralda
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershme
koralda2.4K visualizações
Rezi por Ditiditi
ReziRezi
Rezi
Ditiditi629 visualizações
Iliret por Edlira Ekmekciu
IliretIliret
Iliret
Edlira Ekmekciu11K visualizações
Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë por Lingua culture
Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë
Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë
Lingua culture343 visualizações
Guida turistike, Fier por Lili Liljana
Guida turistike, FierGuida turistike, Fier
Guida turistike, Fier
Lili Liljana7.6K visualizações
Shqiperia Turistike por olinuhi
Shqiperia TuristikeShqiperia Turistike
Shqiperia Turistike
olinuhi3.3K visualizações
Pogradeci por Darla Evangjeli
PogradeciPogradeci
Pogradeci
Darla Evangjeli5.9K visualizações
Guide turistike kukes por Genti Germizi
Guide turistike kukesGuide turistike kukes
Guide turistike kukes
Genti Germizi2.3K visualizações
Iliret Ardit Rexhmataj por Ardit Rexhmataj
Iliret Ardit RexhmatajIliret Ardit Rexhmataj
Iliret Ardit Rexhmataj
Ardit Rexhmataj7K visualizações
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare por ali lacej
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptareShkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare
Shkodra autenticiteti-i-perkatesise-kombetare-shqiptare
ali lacej785 visualizações
Shkodra por Igli Isufi
ShkodraShkodra
Shkodra
Igli Isufi2.3K visualizações
Flamuri,shqiptar por Vilson Shehu
Flamuri,shqiptarFlamuri,shqiptar
Flamuri,shqiptar
Vilson Shehu3.8K visualizações
Gjeo 140112115646-phpapp02 por Eri Cakoni
Gjeo 140112115646-phpapp02Gjeo 140112115646-phpapp02
Gjeo 140112115646-phpapp02
Eri Cakoni375 visualizações
Trashgimia kulturorrre por Klodjan Hoxha
Trashgimia kulturorrreTrashgimia kulturorrre
Trashgimia kulturorrre
Klodjan Hoxha899 visualizações
rrugetimi i shqiperise ne be por klerina
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne be
klerina16.5K visualizações
Kulturat ne shqiperi, prepared by ornela spiropali, xhuia limani, kejsi ruci por Georgina Dimova
Kulturat ne shqiperi, prepared by ornela spiropali, xhuia limani, kejsi ruci Kulturat ne shqiperi, prepared by ornela spiropali, xhuia limani, kejsi ruci
Kulturat ne shqiperi, prepared by ornela spiropali, xhuia limani, kejsi ruci
Georgina Dimova1.1K visualizações

Mais de Klarisa Klara

Holokausti por
HolokaustiHolokausti
HolokaustiKlarisa Klara
6.8K visualizações14 slides
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.6K visualizações11 slides
Portugalia por
PortugaliaPortugalia
PortugaliaKlarisa Klara
799 visualizações12 slides
Festivali yne popullor por
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullorKlarisa Klara
3.5K visualizações18 slides
Simetria ne jeten e perditshme por
Simetria ne jeten e perditshme Simetria ne jeten e perditshme
Simetria ne jeten e perditshme Klarisa Klara
8.6K visualizações7 slides
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ? por
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Klarisa Klara
28.7K visualizações14 slides

Mais de Klarisa Klara(20)

Holokausti por Klarisa Klara
HolokaustiHolokausti
Holokausti
Klarisa Klara6.8K visualizações
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.6K visualizações
Portugalia por Klarisa Klara
PortugaliaPortugalia
Portugalia
Klarisa Klara799 visualizações
Festivali yne popullor por Klarisa Klara
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullor
Klarisa Klara3.5K visualizações
Simetria ne jeten e perditshme por Klarisa Klara
Simetria ne jeten e perditshme Simetria ne jeten e perditshme
Simetria ne jeten e perditshme
Klarisa Klara8.6K visualizações
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ? por Klarisa Klara
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Klarisa Klara28.7K visualizações
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe por Klarisa Klara
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendosheNje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe
Klarisa Klara5.5K visualizações
Toka dhe brendesia e saj por Klarisa Klara
Toka dhe brendesia e sajToka dhe brendesia e saj
Toka dhe brendesia e saj
Klarisa Klara20.1K visualizações
Revolucioni i II industrial por Klarisa Klara
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial
Klarisa Klara25.2K visualizações
Mjedisi por Klarisa Klara
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara57.8K visualizações
Lojërat olimpike por Klarisa Klara
Lojërat olimpikeLojërat olimpike
Lojërat olimpike
Klarisa Klara45.4K visualizações
Zbulimet gjeografike por Klarisa Klara
Zbulimet gjeografikeZbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografike
Klarisa Klara4.1K visualizações
Tv Cinema por Klarisa Klara
Tv CinemaTv Cinema
Tv Cinema
Klarisa Klara289 visualizações
Panelet diellore por Klarisa Klara
Panelet diellorePanelet diellore
Panelet diellore
Klarisa Klara78.2K visualizações
Kafshet ne rrezik zhdukje por Klarisa Klara
Kafshet ne rrezik zhdukjeKafshet ne rrezik zhdukje
Kafshet ne rrezik zhdukje
Klarisa Klara19.3K visualizações
Dialektet e shqipes por Klarisa Klara
Dialektet e shqipesDialektet e shqipes
Dialektet e shqipes
Klarisa Klara10.9K visualizações
Rrymat oqeanike por Klarisa Klara
Rrymat oqeanikeRrymat oqeanike
Rrymat oqeanike
Klarisa Klara7.7K visualizações
Duhani,alkooli dhe droga !!! por Klarisa Klara
Duhani,alkooli dhe droga !!!Duhani,alkooli dhe droga !!!
Duhani,alkooli dhe droga !!!
Klarisa Klara1.8K visualizações
Era dhe veprimtaria e eres por Klarisa Klara
Era dhe veprimtaria e eresEra dhe veprimtaria e eres
Era dhe veprimtaria e eres
Klarisa Klara23.6K visualizações
Mjedisi dhe njeriu por Klarisa Klara
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
Klarisa Klara29.2K visualizações

Durrësi

 • 1. Durrësi është qyteti i dytë më i madhnë Shqipëri.Qyteti kambi 200,000 banorë dhe njëkohësisht është qendrae prefekturësdhe qarkuttë Durrësit.Është një ngaqytetetmë të lashtë dhe më të rëndësishëmekonomikë të Shqipërisë.Durrësi ështëi vendosurnë bregdetinqëndrorshqiptar,rreth 33 km (21 mi),në perëndimtë kryeqytetit Tiranë.Ai ndodhetnë një ngapikatmë të ngushtatë Detit Adriatik,përballë porteve italianetë Barit(300 km/186 mi larg) dhe Brindisit(200 km/124 mi larg). Qyteti i Durrësitështë i populluarngarreth202.000 banorë . Në qytetine Durrësitndodhet universiteti më i ri publiknë Shqipëri i quajtur AleksandërMoisiu.Durrësi mbahetmendedhe sikryeqyteti i shtetitshqiptarnga7 marsi 1914 deri më 11 shkurt1920. Durrësi u bë kryeqyteti Mbretërisë së Shqipërisënga PrincVidi kurai zbarkoi më 7 mars 1914 e deri në vendimine Kongresit të Lushnjës të datës11 shkurt1920 për shpalljene Tiranëssi kryqytetine ri të shtetitshqiptar. Prejardhja e emrit : Dyrrahu,- Nipi i Epidamnit.Elindi Melisa,bijae Epidamnit,me hyune detit.Në krahasimme gjyshin,Dyrrahuedhe lindjene kagjysëmtë hyjnizuar.Këtume rëndësiështë e dhëna që jepStefanBizantini se më përparame emrinDyrrahështë quajturgadishulli kuundërtua fillimishtqyteti.Më pas,në një dorë të dytë ndërtimi,limani i poshtëmi qytetituquajtDyrrah. Me kalimine kohës,mbasnjë bashkëjetesetë emrave,emri Dyrrahubë sundues(çkaka mundësi të jetë edhe refleksi një binomi të kultittë Epidamnite të Dyrrahutnjëkohësisht;më tej emri Dyrrahubë përfundimtar.Theksojmë origjinëne kultittë Dyrrahutngabota e mitologjisëdetare,siçkandodhur me shumë legjendatë tjerailire.Epidamni,- Hero-kulti i taulantëve,të cilëte mbajnë si themeluestë qytetit,në të vërtetë përparaardhjessë kolonistëvedorë të vitit627 para erëssonë.Legjendae jep si mbret të "barbarëve" ,që u kultëzuasi krijuesjovetëmi qytetit,poredhe i gjenealogjisë legjendare të dinastisëmbretërore ilire me qendërqytetindhe me arealine tij të gjerë.Në këtërast kemi një herovendas,jonjë hyjni në kuptimine vërtetëtë fjalës.Krijimi i kultittë tij është në natyrëne krijimittë miteve të heronjve,të hyjnizimittë kultittë të parëve.Injëjti proceska ndodhur në krijimine shumë legjendave ilire.Kështu,StefanBizantinishënonlegjendëne emërtimittë liburnëve sipasnjë heroi me emrinLiburn,legjendëne emërtimittë AmbrakisësipasAmbrakut,të birittë Thesprotittë Laokonit(në një varianttë dytë nga Ambrakia,vajzae Egjeut),të mbiquajtjessë krahinëssë molosëveAfeidantesngambreti Afeidas,i Hellopisë ngaHellopi,i biri i Jonit(një legjendëtjetërshënonse Hellopiaquhej dhe krahinarrethDodonësmolose e banorëte saj quheshin helloi dhe selloi),të qytetittë Efyrasngaemri Efryrit,të birittë Amarakuttë Thesprotit,të qytetit Lynkostë Epidamnitështë tipologjikpërkëtolloj legjendash.Kykultdokumentoheti fortë edhe në kohënkurqyteti quhej me emrinDyrrah,sepse është zbuluarnjë monumenti një personi me pushtetnë këtë qytetnë shekullin IItë erëssonë,që quhej SyrEpidamni,në emrine të cilitLeon Hezej me të drejtë shehnjë jehonë të kultittë stërgjyshitlegjendarilir,të themeluesittë parë. Prokopi i Gazësnë "Panagjerikun"kushtuarperandorittë BizantitAleksDurrsakut,me origjinë nga ky qytet,thotë shprehimishtse këtu"lindiheroi vendas,që i dhaemrinqytetit".Pra,në shekullinV e VIështë i gjallë kulti i Epidamnit.Bilederi në shekullinXIAnaKomnenae përmendjehonëne këtij emri me atribute mitologjike.NatyrishtEpidamni nukhynnë "elitën"e panteonitilir:më tepërse një hyjni të mirëfilltë,keminjë njeri të vdekshëmtë hyjnizuar.Se ç'rol ka luajturkulti i tij sotnuk jemi në gjendje të përgjigjemi me hollësi. Historia :Durrësi mundtë krahasohetme qytetetmë të mëdhatë Mesdheuttë lashtë dhe mesjetar. Qyteti Dyrrahu ndërtuangaIlirëtTaulantë,dallëndyshasitnë shekujtXIII-XIp.K.Banorëte parë të Dyrrahut,para ilirëve të quajturprotoilir,pellazgë,ngritënnë rrethinate këtij qyteti,vendbanimet e para parahistorike.Në kushtete një klimemesdhetare,vendi më i përshtatshëmpërbanimishte
 • 2. ajo e lumitErzensi dhe UltësiraPerëndimorepërrethsaj.Në bregdetine Gjiritte Durrësituvendos qëndrae parë apo limani me emrinDyrrah.Sipasautorëve të lashtë,kyqytetuthemeluangady mbretërme origjinë ilire të quajturDyrrahdhe Epidamn.Ai kishte edhe punishte të punimittë qeramikës,të metaleve,të pëlhurave të lëkurës,kantierpërndërtimine anijeveetj.Dëshmie zhvillimittë tregtisëjanë monedhatprej bronzi e argjendi që janë prerë në Dyrrah.Ndërsapër lulëziminurbandëshmonmozaikui një dyshemeje,i quajtur Bukuroshjae Durrësit.NgashekulliI-III e.s.qyteti i Dyrrahutpërjetoi një periudhë lulëzimi,ubë qendërdhe porti kryesori brigjeve të Adriatikutlindor. Relievi i qytetittë Durresit : Territori i qytetittë Durrësitbënpjesë në ultisirënAdriatike (ultërsira perëndimore). Relievi kamoshë të re sepse është formuarshumë vonë .Rol të rëndësishëmnë formimine relievitkanë pasurdhe kanë :klimamesdhetare,veprimtariae ujrave rrjedhës,agjentët atmosferikë dhe vetënjeriu. Relievi i Durrësitkakëtotipare : 1.Ka karakterfushor. 2.Relievi është gërshetimi i formave të rrafshtame atokodrinore. 3.Relievi është eroziv,që dotë thotë grryhet. 4.Një pjesë e mirë e relievittë Durrësite zë relievi bregdetar.Në relievinbregdetarndërthurenkepe dhe gjire. Të tillë janë :kepi i BishtPallës,kepi i Rodonit,kepi i Lagjit,gjiri IDurrësit,gjiri i Lalzit, gjiri I Rodonitetj. Në qytetine Durrësitdallohen disatipe relievesh: bregdetar,fushor, kodrinor, lumor, kodrinor. -Relievi i Durrësitshtrihetsi rripi ngushtë përgjatë vijësbregdetare,që dallohenpëralternimine plazheve ranore me kepë shkëmborë. –Relievi lumorpërbëhetnga:luginate lumenjve Erzendhe Ishëm.Formatmë të përhapuratë lumenjve janëluginatlumore. –Relievi i ulëtpërfaqsohetngafushat:e Durrësit,Shijakute Spitallës. –Kënetae Durrësitndodhetnë ultërsirënbregdetare perëndimoretë Shqipërisëdhe kanjë sipërfaqe prej 3600 ha.
 • 4. Amfiteatri i Durrësit,më i madhi dhe më i rëndësishmi,jovetëmnë Shqipëri,poredhe në Ballkan,është ndërtuarnë fillimtë shektë I të e.sgjatë sundimit të perandorit Trajan. Amfiteatri i Durrësitështë zbuluarnë vitin1966 nga bashkëpunëtorii vjetër shkencorVangjel Toçi.Nëmënyrëintensive gërmimetjanë përqendruarnë vitet1967- 1970 të cilatdetyruanzhvendosjene 55 familjeve dhe prishjene 33banesave private përt’i hapurrrugë zbulimittë ndërtesës antike. Ai kavleratë veçanta arkitekturore dhe artistike dhe mundtë krahasohetme monumentete kësaj periudhetë Pompeit dhe Kapuasnë Itali. Kalaja e Durrësit murete së cilësu ringritën në periudhëne perandoritbizantin Anastasi I (491-518) me origjinë ngaDurrësi,i cili e shndërroi atë në një nga qytetetmë të fortifikuaranë Adriatik. Riparimenë mure janë kryeredhe pastërmetitshkatërruestë vitit1273. Aktualishtmuretmesjetare me lartësi afro15 metrasi dhe tre hyrje e disa kullafortifikuese ruhennë afronjë të tretëne gjatësisë fillestaretë kështjellëssë qytetit. Bukuroshja e Durrësit është një mozaiki gjysmëssë dytë të shekullitIV paraerës sonë,i zbuluarnë Durrës,në vitin1916 nga arkeologuaustriakCamilloPraschniker. Është mozaikumë i vjetëri zbuluarnë Shqipëri deri më sot. Kapermasat5.1 X 3m dhe është realizuarme gurë zalli shumëngjyrësh.Ne qendërështëkokae zmadhuare një gruaje,të cilëne rrethojnë bisqe me lule zambaku,lulekëmbane e rozeta,që mbushinnjëkohësishtgjithë sipërfaqeneliptike të mozaikut.Të gjitha janë vizatuarme gurë ngjyrashtë ndryshme kurse sfondi ështëi zi.
 • 5. Rotonda është zbuluarnë vitet1987-1990 dhe është shpallurmonumentkulturenë vitin2003. U zbuluangaAfrimHoti ku dolënnë dritë rrënojate një shesh-tregu të periudhësbizantine. Mendohetqë monumenti të jetë ndërtuarnë shek.II p.e.sderi në shek.IV dhe të ketë funksionuarsi e tillë deri në shek.VII.Më vonë Rotondaështë kthyernë varreza. Monumenti është kompozuarnë formëne një portikurrethor,në mesine të cilit gjendetnjë podium.Monumenti ka shërbyersi sheshpublikkuorganizoheshin panairet. Bazilika e Arapajt është një bazilike paleokristiane e shek.VI,e zbuluarnga arkeologuSali Hidri. Gërmimete bëranë vitin1983 dëshmojnë se kaqënë një ndërtimmonumentalme përmasa60x28 m. Bazilikapërbëhetngaapsida,altari, sallonet,atriumi (oborri),2anekse funerale në veri dhe në jugetj..Në aneksinfuneral kundodhetdhe mozaiku me një sipërfaqe prej 50m² ka 2 emblema të ekuaristisë dhe baritore çkae bëjnë një vepërarti cilësore si në kompozimdhe në ekzekutim.Përkëtë janë përdorurkubikë prej mermeri,tulla,brumë qelqi etj.. Termat janë zbuluarnë Durrës në vitin 1960. Gjatë ndërtimittë pallatittë kulturës“AleksandërMoisiu”ka marrë statusinmonumentkulturenë vitin1973. Përmisimi i jetëspublike në qytetet Romake,solli në përhapjene praktikave higjenikedhe tëndërtimeve përkatësesi banjotprivate dhe atopublike.Këtobanjo i atribuohenfazëssë rëndësishme urbanistike të gjysmëssë parë të shek.II p.e.s.Këtobanjoishinte pajisurame tepidarium, frigidarium, pishina.
 • 6. MuzeuArkeologjikë i Durrësit u hap më 13 mars1951 në qytetin Durrësit.Në hyrje të krahut të majtë ndodhetperiudha ilire dhe greke e hershemnë tre fazate saj,në atë të parë,klasike dhe të vonë.Në pjesënballore,përtejgjetjeve arkeologjike të përmasave të mëdhaqë janë vednosur në qëndërtë muzeutfillonperiudha romake në krahune djathtë të katittë parë.Në katine dytë është planifikuar periudhae mesjetës.Në katine tretë është menduartë ndërtohetperiudhae artit islamTrivia.Në oborrpërveçobjekteve të mëdhaka edhe objekte të perjudhëskomunistekuspikatnjë statujë e Stalinit. Në muzeun Arkeologjik ështërealizuarpavionii prehistorisë dhe të antikitetit,e të asaj postbizantine,kujanë ekspozuarrreth2000 objekte arkeologjiketë dalanganëntokamuze e qytetit. MuzeuEtnografik në Durrës,është i vendosurnë shtëpinëmuze të Aleksandër Moisiut.Strukturae jashtme është ndërtuarme gurë mesatare katrore. Muzeuështë hapurnë vitin1982 në ambientete shtëpisë karakteristike durrsake të shek.XIX.Në dhomate këtij muzeukundodhen më shumë se 300 objekte,veshje dhe enëtë traditëssë qytetitdhe trevës. Në dydhomatë muzeut,shpalosennë stendabiografia familjare dhe artistike të Aleksandër Moisiut,bazuarnë dokumente autentike,kurse në dhomëne dytë paraqitenvepraarti të krijuesve vendaspërfigurëne aktorittë madh.Në dhomate tjera,janë ekspozuarobjekteorigjinale të mjeshtërisë artizanale të banorëvetë Durrësite të rrethinave të tij.Kymuze përmbankoleksione të pasura të veshjeve popullore të trevësetnografiketë zonëssë Durrësitdhe të Shqipërisësë Mesme, si dhe punime artizanale në material leshi,mëndafshi,pambuku,briri,bakri e guri. Mauzoleumi i Dëshmorëve është ndërtuar nga arkitekti KristoSotiri . Ndërtesaka3 pjesë :Mauzoleu,shkallarjadhe lulishtja. Në katine dytë janë vendosureshtrate dëshmorëve .Në katine tretë është një minimuze me armë ,trofe të luftës.Këtu funksionondhe bibliotekaangleze.