Ook mode en musical tellen mee in 2021

Kim Noach
Kim NoachJournalist De Limburger em Mediahuis Limburg
© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Donderdag, 25 april 2019
Ookmodeenmusical
tellenmeein2021
ACHTERGROND
RAAD VOOR CULTUUR
Met een lijvig rapport van ruim 115 pagina’s haalt de Raad voor Cultuur met
‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ de bezem door de kunst- en
cultuursectoren die rijkssubsidie ontvangen. Alleen al door het benoemen
van ‘nieuwkomers’ als design, mode, urban arts, e-cultuur, popmuziek en
musical breekt ook in subsidieland Den Haag (eindelijk!) de 21ste eeuw door.
Ook is er meer oog voor de regio’s. Limburgse deskundigen reageren.
DOOR KIM NOACH ILLUSTRATIES DEBBY FRISSEN
U
itDenHaagkomtvan-
af 2020 tachtig mil-
joen euro extra voor
cultuur.Ofdatgeldge-
noegisvoordeambiti-
euze plannen die de Raad voor Cul-
tuur voorstelt in haar recente ad-
viesCultuurdichtbij,dichtbijcultuur
valt te bezien. De Raad breekt het
rijkssubsidiesysteem open voor
‘nieuwe’ cultuur zoals musical, de-
sign, mode en popmuziek, naast de
‘klassieke’ beeldende kunst, opera,
theater en musea. Na jarenlang be-
zuinigen is het tijd dat geld weer
rolt. Zo ontvangen vanaf de nieuwe
subsidieperiode 2021-2014 maxi-
maal 15 gemeentelijke of regionale
instellingenrijkssubsidies:hetBon-
‘Het nieuwe publiek is v
nefanteninMaastrichtiseenvande
kandidaten.Ookkomtermeerregie
te liggen bij regio’s zoals ‘Stedelijke
Cultuurregio Zuid-Limburg’. Bas
Schoonderwoerd, directeur Park-
stadLimburgTheaters:„Jarenlang
gold:‘AlshetindeRandstadnietbe-
kendis,danishetnietvanenigeim-
portantie.’ Nu is het zaak dat wij als
regioonseenstemeeralsderdecul-
turelehotspotvanNederlandmani-
festeren. Deze beweging van de
Raad die (meer) regie aan de regio
geeft,hebikdelaatstedecennianiet
meegemaakt.Latenwediekansne-
men.”
BeginjunikomtministerIngridvan
Engelshoven van Cultuur (D66)
met haar reactie op het adviesrap-
e publiek is veel meer gekleurd
port van de Raad voor Cultuur. In
juli krijgt de Tweede Kamer tijd om
erop te schieten.
Los daarvan is het ook afwachten
welke koers de (nog te vormen)
nieuwe provinciale
coalitie vanuit
an Cultuur (D66)
nieuwe provinciale
coalitie vanuit
Maastricht
vaartwat
de ‘ste-
delijke
cultuur-
regio’s’ be-
treft.
Maar niets is in
beton gegoten. Het
advies is precies dat:
een advies. Nu is het
wachten op de minister.
‘Het nieuwe publiek is veel meer gekleurd
en wil zichzelf terugzien op dat podium’
„Yes!”, dacht Nicolle van Lith toen
haar ogen de pagina’s van het
advies scanden. De zakelijk leider
van Sally Dansgezelschap Maas-
tricht is blij dat jongeren, dans en
jeugdpodiumkunsten na jaren van
afwezigheid weer nadrukkelijk in
het vizier van de Raad voor Cultuur
zijn. Sally brengt kinderen vanaf
4 jaar in contact met professionele
dans, vaak gecombineerd met
theater/mode. Juist die interdisci-
plinaire samenwerkingen zoals dans
en fashion gaan al veel meer uit van
diversiteit, omdat makers verschil-
lende culturele achtergronden
hebben. Mix dat met cultuureduca-
tie op de basisschool en je hebt
goud in handen, meent Van Lith.
„Kinderen zijn onze ambassadeurs
van de toekomst. Wij leren de jeugd
hoe je op verschillende manieren
naar zaken kunt kijken. Je leert je
inleven in een ander mens, zo vind ik
het zo belangrijk dat we onze
multiculturele samenleving terug-
zien op het podium én in de zaal.
Het nieuwe publiek wil zichzelf
herkennen en zien op het toneel.
Dat bereik je alleen als je van kleins
af aan kinderen betrekt bij cultuur.
Belangrijk nu is dat we eerst in
gesprek gaan met (provinciale)
overheden en gemeenten en kijken
hoe we met Sally nóg meer in de
regio gezien kunnen worden.”
‘Film wordt als proeftuin
genoemd: super, maar waar
is de uitwerking?’
Guido Franken, directeur van filmplat-
form CineSud, is zeker te spreken over
het advies. Al mag de Raad voor
Cultuur wat hem betreft meer in detail
uitwerken waar ze aan denkt als ze
‘film tot proeftuin’ betitelt in het
voorliggende advies. „Er gebeurt al
jaren heel veel moois in de filmsector,
dus het is tijd voor een concrete
volgende stap in het ‘meer geld naar
de regio’-verhaal. Kijk naar onze eigen
(Eu)regio, wij schuiven regelmatig bij
het Nederlands Filmfonds aan voor
overleg. Met hulp van het FilmLab dat
we recent opgetuigd hebben, kunnen
nieuwe, internationaal georiënteerde
filmmakers zich ontwikkelen; ons
Euregio Film Festival biedt talenten uit
Duitsland, België en Nederland een
podium. Belangrijk nu is dat we dat
wat er al ís, verder verstevigen. Meer
geld voor regionale makers, want juist
in de regio’s van Nederland vind je
prachtige authentieke verhalen.”
‘Neem popmuziek
serieus’serieus’
Paul Moerel, directeur van Pop in
Limburg, wil boven alles benadruk-
ken dat „beleidsmakers de popmu-
zieksector serieus moeten nemen.
Die overtuiging zie ik nog niet
overal. Het is grote sector:
3,1 procent van de bevolking is bezig
met het maken van popmuziek. Dat
betekent alleen in Limburg al dat
circa 35.000 mensen er wekelijks
mee aan de slag gaan. Dat zijn er
even veel als in de hafabra-sector in
Limburg! De export van Nederland-
se popmuziek levert jaarlijks bijna
200 miljoen op. Al komt het meren-
deel van dat geld uit de dancesec-
tor. Een paar miljoen investeren in
muziekonderwijs en talentontwik-
keling lijkt me verstandig. Voor
Limburg is belangrijk dat we – als er
budgetten komen – ruimte van de
overheid krijgen om ook over de
grens met België en Duitsland te
kijken en daar samenwerkingen te
zoeken, gezien de nabijheid van
onze buren en de netwerken daar.”
Bonnefantenmuseum: op naar
nog meer landelijke erkenning
Stijn Huijts, directeur: „Ik ben heel
blij met het advies van de Raad
voor Cultuur. Belangrijk is de
constatering dat het niet goed is
als er steeds maar nadruk ligt op
bezoekersaantallen. Daarvoor in
de plaats zou er meer aandacht
moeten zijn voor publieksvergro-
ting en -verbreding. De Raad
adviseert om het rijkssubsidiesys-
teem open te stellen voor maxi-
maal vijftien gemeentelijke en
provinciale musea en die minimaal
250.000 euro per jaar te geven.
Daar ben ik blij mee, omdat ik er –
mede naar aanleiding van het feit
dat de Raad het Bonnefanten
eerder ook als voorbeeld noemde
– van uitga dat het Bonnefanten
bij die vijftien zit.
De regio is gebaat bij een pluri-
form aanbod, waarbij het oude
gekoesterd wordt en het nieuwe
omarmd. Het Bonnefanten speelt
daar nu al een voortrekkersrol in,
met zijn internationale tentoon-
stellingen en presenta-
ties, onze innovatieve
experimenten zoals het
Pinkpop-upmuseum,
onze jongerenafdeling
Young Office. En onze
aandacht voor kunst uit niet-
westerse regio’s, zoals binnenkort
de expositie van de Libanese
kunstenaar Marwan Rechmaoui
die de Bonnefanten Award for
Contemporary Art krijgt. Deze
prijs is een eerbetoon aan een
kunstenaar met een uitzonderlijk
oeuvre. Met de extra middelen van
het Rijk die nu in het verschiet
lijken te liggen, kunnen we nog
meer werk maken van educatie,
publieksbegeleiding en urgente
thema’s zoals diversiteit.”
‘Laten we Limburg tot de
derde culturele hotspot
van Nederland maken’
REAGEREN?
kim.noach@delimburger.nl
„Ik ben erg verheugd over dit
advies”, klinkt een enthousiaste
directeur Bas Schoonderwoerd van
het Parkstad Limburg Theater in
Heerlen. „Waarom? Twee belangrij-
ke zaken. Eén: het begrip ‘cultuur’ is
in dit advies naar de 21ste eeuw
opgerekt en twee: de regio is weer
van belang.” ‘Nieuwe’ disciplines als
musical, muziektheater, design en
popmuziek zijn, zo interpreteert
Schoonderwoerd, „wezenlijke
onderdelen van onze cultuur; dat
weten wij consumenten al lang,
maar nu wordt het ook zo
erkend door de Raad voor
Cultuur”. Dat de regio
nadrukkelijk aan de slag
moet als initiator,
financier en regisseur
van het culturele veld, is
alleen maar een kans.
„Dat kunnen we doen,
door eens te meer de
krachten te bundelen
in deze grootstedelijke
regio met onze 600.000 inwo-
ners in zuid en nog eens 500.000
in Noord- en Midden-Limburg.
Jarenlang hoefde ik niet eens te
kijken naar de adviezen van de Raad
voor Cultuur, enkel omdat ik in de
periferie van Nederland zat en
daardoor bij voorbaat al niet
meetelde. Nu dondert het voor de
deur. Laten we deze kans grijpen,
laten wij zorgen dat we
Zuid-Limburg de derde
culturele hotspot maken, na
Amsterdam en Rotterdam.”
van Nederland maken’
Erkenning voor mode: Fashionclash
schuift aan bij de minister in Den Haag
Als de Raad voor Cultuur voor de
eerste keer specifiek ook mode
noemt in haar advies, knallen in
het kantoor van het modeplat-
form Fashionclash spreekwoorde-
lijk de champagnekurken door de
lucht. „Een prachtige erkenning”,
meent Branko Popovic van dit
modeplatform trots. „Het geeft
ons ruimte zodat we kunnen
groeien.” Belangrijker nog: parallel
aan het advies van de Raad is het
creatieve team van het Maas-
trichtse modeplatform ook
gevraagd aan te schuiven bij een
landelijk overleg in Den Haag,
waar topambtenaren van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap regelmatig
overleggen over de sector.
schuift aan bij de minis
allel
„Fashionclash blijft experimente-
ren en interdisciplinaire samen-
werken”, benadrukt Popovic. „We
hebben in de afgelopen tien jaar
ons visitekaartje afgegeven én
laten zien welk talent er is. Als we
ons nu ook landelijk kunnen
manifesteren en laten zien dat we
met onze samenwerkingen (met
onder meer dans en filmmakers)
talenten, ideeën en beleidsplan-
nen mee kunnen ontwikkelen, is
dat fantastisch. Het gaat er niet
om dat we altijd meer geld vragen.
Als we landelijk meer zichtbaar
worden, met hulp van de Stedelij-
ke Regio Zuid, kunnen we een
belangrijke rol vervullen in
bijvoorbeeld de diversiteit van het
cultuuraanbod.”
schuift aan bij de minister in Den Haag
ort
an
g tot de
U
A
RAAD V
1 de 1

Recomendados

Cultuurverkenning por
CultuurverkenningCultuurverkenning
CultuurverkenningDaphne Wassink
331 visualizações45 slides
column crossmedia café por
column crossmedia cafécolumn crossmedia café
column crossmedia caféErfgoed 2.0
159 visualizações3 slides
Sessie 10 Urban culture- Michael De Cock por
Sessie 10 Urban culture- Michael De CockSessie 10 Urban culture- Michael De Cock
Sessie 10 Urban culture- Michael De CockVereniging Vlaamse Jeugddiensten
521 visualizações9 slides
Overzicht toegekende projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten por
Overzicht toegekende projectsubsidies bovenlokale cultuurprojectenOverzicht toegekende projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten
Overzicht toegekende projectsubsidies bovenlokale cultuurprojectenThierry Debels
1.2K visualizações11 slides
2018Eindhoven|Brabant kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa por
2018Eindhoven|Brabant kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa2018Eindhoven|Brabant kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa
2018Eindhoven|Brabant kandidaat Culturele Hoofdstad van EuropaWTC·E Zakensociëteit
347 visualizações13 slides
Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010 por
Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010
Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010Oneindig Noord-Holland
230 visualizações55 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ook mode en musical tellen mee in 2021

Creative Europe - samenwerkingsprojecten por
Creative Europe - samenwerkingsprojectenCreative Europe - samenwerkingsprojecten
Creative Europe - samenwerkingsprojectenSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
541 visualizações32 slides
Stichting Blendin - De Organisatie por
Stichting Blendin  - De OrganisatieStichting Blendin  - De Organisatie
Stichting Blendin - De OrganisatieMaurits Peeters
84 visualizações8 slides
Cc en gc gisteren vandaag morgen por
Cc en gc gisteren vandaag morgenCc en gc gisteren vandaag morgen
Cc en gc gisteren vandaag morgenEvi Gillard
9.4K visualizações65 slides
Brabant Biennial Magazine 2012 por
Brabant Biennial Magazine 2012Brabant Biennial Magazine 2012
Brabant Biennial Magazine 2012Brabant Academy
1.6K visualizações30 slides
PNM Pitchdocument - Kunst op de Kaart por
PNM Pitchdocument - Kunst op de KaartPNM Pitchdocument - Kunst op de Kaart
PNM Pitchdocument - Kunst op de KaartPracticum Nieuwe Media - Universiteit Utrecht
623 visualizações18 slides
130109 nieuwjaarsspeech VisMus por
130109 nieuwjaarsspeech VisMus130109 nieuwjaarsspeech VisMus
130109 nieuwjaarsspeech VisMusArnoud van Aalst
331 visualizações2 slides

Similar a Ook mode en musical tellen mee in 2021(20)

Stichting Blendin - De Organisatie por Maurits Peeters
Stichting Blendin  - De OrganisatieStichting Blendin  - De Organisatie
Stichting Blendin - De Organisatie
Maurits Peeters84 visualizações
Cc en gc gisteren vandaag morgen por Evi Gillard
Cc en gc gisteren vandaag morgenCc en gc gisteren vandaag morgen
Cc en gc gisteren vandaag morgen
Evi Gillard9.4K visualizações
Brabant Biennial Magazine 2012 por Brabant Academy
Brabant Biennial Magazine 2012Brabant Biennial Magazine 2012
Brabant Biennial Magazine 2012
Brabant Academy1.6K visualizações
130109 nieuwjaarsspeech VisMus por Arnoud van Aalst
130109 nieuwjaarsspeech VisMus130109 nieuwjaarsspeech VisMus
130109 nieuwjaarsspeech VisMus
Arnoud van Aalst331 visualizações
'Limburg derde culturele hotspot' por Kim Noach
'Limburg derde culturele hotspot''Limburg derde culturele hotspot'
'Limburg derde culturele hotspot'
Kim Noach46 visualizações
Fy f pp por cramcons
Fy f ppFy f pp
Fy f pp
cramcons178 visualizações
ParkLife 2016 por opgewekTienen
ParkLife 2016ParkLife 2016
ParkLife 2016
opgewekTienen529 visualizações
190503 Presentatie BUDA Pulseforum por pulsenetwerk
190503 Presentatie BUDA Pulseforum190503 Presentatie BUDA Pulseforum
190503 Presentatie BUDA Pulseforum
pulsenetwerk348 visualizações
Vlaams-Afrikaans Huis krijgt 100.000 euro per jaar por Thierry Debels
Vlaams-Afrikaans Huis krijgt 100.000 euro per jaarVlaams-Afrikaans Huis krijgt 100.000 euro per jaar
Vlaams-Afrikaans Huis krijgt 100.000 euro per jaar
Thierry Debels246 visualizações
Open Forum - JCI Antwerpen - Jan 08 por avangaev
Open Forum - JCI Antwerpen - Jan 08Open Forum - JCI Antwerpen - Jan 08
Open Forum - JCI Antwerpen - Jan 08
avangaev461 visualizações
KIES Aanbevelingen MAS in jonge handen por LOCUS vzw
KIES Aanbevelingen MAS in jonge handenKIES Aanbevelingen MAS in jonge handen
KIES Aanbevelingen MAS in jonge handen
LOCUS vzw1.7K visualizações
Bkkc voorjaar 2017 por Ruth Wilmans
Bkkc voorjaar 2017Bkkc voorjaar 2017
Bkkc voorjaar 2017
Ruth Wilmans88 visualizações
Speech minister Schauvliege por pulsenetwerk
Speech minister SchauvliegeSpeech minister Schauvliege
Speech minister Schauvliege
pulsenetwerk961 visualizações
130219 presentatie inspraak cultuursector Gent por Tinne OpdeBeeck
130219 presentatie inspraak cultuursector Gent130219 presentatie inspraak cultuursector Gent
130219 presentatie inspraak cultuursector Gent
Tinne OpdeBeeck521 visualizações
cultuurcompagnie-jaarverslag-2013-def por Machteld Kuntz
cultuurcompagnie-jaarverslag-2013-defcultuurcompagnie-jaarverslag-2013-def
cultuurcompagnie-jaarverslag-2013-def
Machteld Kuntz892 visualizações
Pulseraad 18 april por pulsenetwerk
Pulseraad 18 aprilPulseraad 18 april
Pulseraad 18 april
pulsenetwerk114 visualizações

Mais de Kim Noach

Hoop is een wispelturige tante (5) por
Hoop is een wispelturige tante (5)Hoop is een wispelturige tante (5)
Hoop is een wispelturige tante (5)Kim Noach
51 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (3) por
Hoop is een wispelturige tante (3)Hoop is een wispelturige tante (3)
Hoop is een wispelturige tante (3)Kim Noach
33 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (2) por
Hoop is een wispelturige tante (2)Hoop is een wispelturige tante (2)
Hoop is een wispelturige tante (2)Kim Noach
44 visualizações1 slide
Hoop is een wispelturige tante (1) por
Hoop is een wispelturige tante (1)Hoop is een wispelturige tante (1)
Hoop is een wispelturige tante (1)Kim Noach
20 visualizações1 slide
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor por
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorPinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorKim Noach
90 visualizações1 slide
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2) por
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Kim Noach
91 visualizações1 slide

Mais de Kim Noach(20)

Hoop is een wispelturige tante (5) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (5)Hoop is een wispelturige tante (5)
Hoop is een wispelturige tante (5)
Kim Noach51 visualizações
Hoop is een wispelturige tante (3) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (3)Hoop is een wispelturige tante (3)
Hoop is een wispelturige tante (3)
Kim Noach33 visualizações
Hoop is een wispelturige tante (2) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (2)Hoop is een wispelturige tante (2)
Hoop is een wispelturige tante (2)
Kim Noach44 visualizações
Hoop is een wispelturige tante (1) por Kim Noach
Hoop is een wispelturige tante (1)Hoop is een wispelturige tante (1)
Hoop is een wispelturige tante (1)
Kim Noach20 visualizações
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor por Kim Noach
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoorPinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Pinkpop 2022: menu voor de muzikale omnivoor
Kim Noach90 visualizações
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2) por Kim Noach
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (2)
Kim Noach91 visualizações
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1) por Kim Noach
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1)Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1)
Werkkamer van de koning decor glitterfeest (1)
Kim Noach57 visualizações
Wandelrubriek De Limburger por Kim Noach
Wandelrubriek De Limburger Wandelrubriek De Limburger
Wandelrubriek De Limburger
Kim Noach49 visualizações
Theater op je hoofd (5) por Kim Noach
Theater op je hoofd (5)Theater op je hoofd (5)
Theater op je hoofd (5)
Kim Noach36 visualizações
Theater op je hoofd (4) por Kim Noach
Theater op je hoofd (4)Theater op je hoofd (4)
Theater op je hoofd (4)
Kim Noach78 visualizações
Theater op je hoofd (3) por Kim Noach
Theater op je hoofd (3)Theater op je hoofd (3)
Theater op je hoofd (3)
Kim Noach24 visualizações
Theater op je hoofd (2) por Kim Noach
Theater op je hoofd (2)Theater op je hoofd (2)
Theater op je hoofd (2)
Kim Noach57 visualizações
Theater op je hoofd por Kim Noach
Theater op je hoofd Theater op je hoofd
Theater op je hoofd
Kim Noach13 visualizações
Koningin van het levenslied 100 jaar por Kim Noach
Koningin van het levenslied 100 jaarKoningin van het levenslied 100 jaar
Koningin van het levenslied 100 jaar
Kim Noach139 visualizações
Vuurwerk voor de jarige job por Kim Noach
Vuurwerk voor de jarige jobVuurwerk voor de jarige job
Vuurwerk voor de jarige job
Kim Noach248 visualizações
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize por Kim Noach
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie FalizeVrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Vrijthofconcerten Rieu feest voor familie Falize
Kim Noach125 visualizações
De kleine generaal van het slagwerk por Kim Noach
De kleine generaal van het slagwerkDe kleine generaal van het slagwerk
De kleine generaal van het slagwerk
Kim Noach188 visualizações
Van perstribune naar wedstrijdveld por Kim Noach
Van perstribune naar wedstrijdveldVan perstribune naar wedstrijdveld
Van perstribune naar wedstrijdveld
Kim Noach401 visualizações
Van een reünie van The Police was nooit sprake por Kim Noach
Van een reünie van The Police was nooit sprakeVan een reünie van The Police was nooit sprake
Van een reünie van The Police was nooit sprake
Kim Noach68 visualizações
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven por Kim Noach
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot levenThorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Thorn brengt tolkiens Midden-aarde tot leven
Kim Noach63 visualizações

Ook mode en musical tellen mee in 2021

  • 1. © Copyright 2019 Dagblad DeLimburger. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Donderdag, 25 april 2019 Ookmodeenmusical tellenmeein2021 ACHTERGROND RAAD VOOR CULTUUR Met een lijvig rapport van ruim 115 pagina’s haalt de Raad voor Cultuur met ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ de bezem door de kunst- en cultuursectoren die rijkssubsidie ontvangen. Alleen al door het benoemen van ‘nieuwkomers’ als design, mode, urban arts, e-cultuur, popmuziek en musical breekt ook in subsidieland Den Haag (eindelijk!) de 21ste eeuw door. Ook is er meer oog voor de regio’s. Limburgse deskundigen reageren. DOOR KIM NOACH ILLUSTRATIES DEBBY FRISSEN U itDenHaagkomtvan- af 2020 tachtig mil- joen euro extra voor cultuur.Ofdatgeldge- noegisvoordeambiti- euze plannen die de Raad voor Cul- tuur voorstelt in haar recente ad- viesCultuurdichtbij,dichtbijcultuur valt te bezien. De Raad breekt het rijkssubsidiesysteem open voor ‘nieuwe’ cultuur zoals musical, de- sign, mode en popmuziek, naast de ‘klassieke’ beeldende kunst, opera, theater en musea. Na jarenlang be- zuinigen is het tijd dat geld weer rolt. Zo ontvangen vanaf de nieuwe subsidieperiode 2021-2014 maxi- maal 15 gemeentelijke of regionale instellingenrijkssubsidies:hetBon- ‘Het nieuwe publiek is v nefanteninMaastrichtiseenvande kandidaten.Ookkomtermeerregie te liggen bij regio’s zoals ‘Stedelijke Cultuurregio Zuid-Limburg’. Bas Schoonderwoerd, directeur Park- stadLimburgTheaters:„Jarenlang gold:‘AlshetindeRandstadnietbe- kendis,danishetnietvanenigeim- portantie.’ Nu is het zaak dat wij als regioonseenstemeeralsderdecul- turelehotspotvanNederlandmani- festeren. Deze beweging van de Raad die (meer) regie aan de regio geeft,hebikdelaatstedecennianiet meegemaakt.Latenwediekansne- men.” BeginjunikomtministerIngridvan Engelshoven van Cultuur (D66) met haar reactie op het adviesrap- e publiek is veel meer gekleurd port van de Raad voor Cultuur. In juli krijgt de Tweede Kamer tijd om erop te schieten. Los daarvan is het ook afwachten welke koers de (nog te vormen) nieuwe provinciale coalitie vanuit an Cultuur (D66) nieuwe provinciale coalitie vanuit Maastricht vaartwat de ‘ste- delijke cultuur- regio’s’ be- treft. Maar niets is in beton gegoten. Het advies is precies dat: een advies. Nu is het wachten op de minister. ‘Het nieuwe publiek is veel meer gekleurd en wil zichzelf terugzien op dat podium’ „Yes!”, dacht Nicolle van Lith toen haar ogen de pagina’s van het advies scanden. De zakelijk leider van Sally Dansgezelschap Maas- tricht is blij dat jongeren, dans en jeugdpodiumkunsten na jaren van afwezigheid weer nadrukkelijk in het vizier van de Raad voor Cultuur zijn. Sally brengt kinderen vanaf 4 jaar in contact met professionele dans, vaak gecombineerd met theater/mode. Juist die interdisci- plinaire samenwerkingen zoals dans en fashion gaan al veel meer uit van diversiteit, omdat makers verschil- lende culturele achtergronden hebben. Mix dat met cultuureduca- tie op de basisschool en je hebt goud in handen, meent Van Lith. „Kinderen zijn onze ambassadeurs van de toekomst. Wij leren de jeugd hoe je op verschillende manieren naar zaken kunt kijken. Je leert je inleven in een ander mens, zo vind ik het zo belangrijk dat we onze multiculturele samenleving terug- zien op het podium én in de zaal. Het nieuwe publiek wil zichzelf herkennen en zien op het toneel. Dat bereik je alleen als je van kleins af aan kinderen betrekt bij cultuur. Belangrijk nu is dat we eerst in gesprek gaan met (provinciale) overheden en gemeenten en kijken hoe we met Sally nóg meer in de regio gezien kunnen worden.” ‘Film wordt als proeftuin genoemd: super, maar waar is de uitwerking?’ Guido Franken, directeur van filmplat- form CineSud, is zeker te spreken over het advies. Al mag de Raad voor Cultuur wat hem betreft meer in detail uitwerken waar ze aan denkt als ze ‘film tot proeftuin’ betitelt in het voorliggende advies. „Er gebeurt al jaren heel veel moois in de filmsector, dus het is tijd voor een concrete volgende stap in het ‘meer geld naar de regio’-verhaal. Kijk naar onze eigen (Eu)regio, wij schuiven regelmatig bij het Nederlands Filmfonds aan voor overleg. Met hulp van het FilmLab dat we recent opgetuigd hebben, kunnen nieuwe, internationaal georiënteerde filmmakers zich ontwikkelen; ons Euregio Film Festival biedt talenten uit Duitsland, België en Nederland een podium. Belangrijk nu is dat we dat wat er al ís, verder verstevigen. Meer geld voor regionale makers, want juist in de regio’s van Nederland vind je prachtige authentieke verhalen.” ‘Neem popmuziek serieus’serieus’ Paul Moerel, directeur van Pop in Limburg, wil boven alles benadruk- ken dat „beleidsmakers de popmu- zieksector serieus moeten nemen. Die overtuiging zie ik nog niet overal. Het is grote sector: 3,1 procent van de bevolking is bezig met het maken van popmuziek. Dat betekent alleen in Limburg al dat circa 35.000 mensen er wekelijks mee aan de slag gaan. Dat zijn er even veel als in de hafabra-sector in Limburg! De export van Nederland- se popmuziek levert jaarlijks bijna 200 miljoen op. Al komt het meren- deel van dat geld uit de dancesec- tor. Een paar miljoen investeren in muziekonderwijs en talentontwik- keling lijkt me verstandig. Voor Limburg is belangrijk dat we – als er budgetten komen – ruimte van de overheid krijgen om ook over de grens met België en Duitsland te kijken en daar samenwerkingen te zoeken, gezien de nabijheid van onze buren en de netwerken daar.” Bonnefantenmuseum: op naar nog meer landelijke erkenning Stijn Huijts, directeur: „Ik ben heel blij met het advies van de Raad voor Cultuur. Belangrijk is de constatering dat het niet goed is als er steeds maar nadruk ligt op bezoekersaantallen. Daarvoor in de plaats zou er meer aandacht moeten zijn voor publieksvergro- ting en -verbreding. De Raad adviseert om het rijkssubsidiesys- teem open te stellen voor maxi- maal vijftien gemeentelijke en provinciale musea en die minimaal 250.000 euro per jaar te geven. Daar ben ik blij mee, omdat ik er – mede naar aanleiding van het feit dat de Raad het Bonnefanten eerder ook als voorbeeld noemde – van uitga dat het Bonnefanten bij die vijftien zit. De regio is gebaat bij een pluri- form aanbod, waarbij het oude gekoesterd wordt en het nieuwe omarmd. Het Bonnefanten speelt daar nu al een voortrekkersrol in, met zijn internationale tentoon- stellingen en presenta- ties, onze innovatieve experimenten zoals het Pinkpop-upmuseum, onze jongerenafdeling Young Office. En onze aandacht voor kunst uit niet- westerse regio’s, zoals binnenkort de expositie van de Libanese kunstenaar Marwan Rechmaoui die de Bonnefanten Award for Contemporary Art krijgt. Deze prijs is een eerbetoon aan een kunstenaar met een uitzonderlijk oeuvre. Met de extra middelen van het Rijk die nu in het verschiet lijken te liggen, kunnen we nog meer werk maken van educatie, publieksbegeleiding en urgente thema’s zoals diversiteit.” ‘Laten we Limburg tot de derde culturele hotspot van Nederland maken’ REAGEREN? kim.noach@delimburger.nl „Ik ben erg verheugd over dit advies”, klinkt een enthousiaste directeur Bas Schoonderwoerd van het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. „Waarom? Twee belangrij- ke zaken. Eén: het begrip ‘cultuur’ is in dit advies naar de 21ste eeuw opgerekt en twee: de regio is weer van belang.” ‘Nieuwe’ disciplines als musical, muziektheater, design en popmuziek zijn, zo interpreteert Schoonderwoerd, „wezenlijke onderdelen van onze cultuur; dat weten wij consumenten al lang, maar nu wordt het ook zo erkend door de Raad voor Cultuur”. Dat de regio nadrukkelijk aan de slag moet als initiator, financier en regisseur van het culturele veld, is alleen maar een kans. „Dat kunnen we doen, door eens te meer de krachten te bundelen in deze grootstedelijke regio met onze 600.000 inwo- ners in zuid en nog eens 500.000 in Noord- en Midden-Limburg. Jarenlang hoefde ik niet eens te kijken naar de adviezen van de Raad voor Cultuur, enkel omdat ik in de periferie van Nederland zat en daardoor bij voorbaat al niet meetelde. Nu dondert het voor de deur. Laten we deze kans grijpen, laten wij zorgen dat we Zuid-Limburg de derde culturele hotspot maken, na Amsterdam en Rotterdam.” van Nederland maken’ Erkenning voor mode: Fashionclash schuift aan bij de minister in Den Haag Als de Raad voor Cultuur voor de eerste keer specifiek ook mode noemt in haar advies, knallen in het kantoor van het modeplat- form Fashionclash spreekwoorde- lijk de champagnekurken door de lucht. „Een prachtige erkenning”, meent Branko Popovic van dit modeplatform trots. „Het geeft ons ruimte zodat we kunnen groeien.” Belangrijker nog: parallel aan het advies van de Raad is het creatieve team van het Maas- trichtse modeplatform ook gevraagd aan te schuiven bij een landelijk overleg in Den Haag, waar topambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap regelmatig overleggen over de sector. schuift aan bij de minis allel „Fashionclash blijft experimente- ren en interdisciplinaire samen- werken”, benadrukt Popovic. „We hebben in de afgelopen tien jaar ons visitekaartje afgegeven én laten zien welk talent er is. Als we ons nu ook landelijk kunnen manifesteren en laten zien dat we met onze samenwerkingen (met onder meer dans en filmmakers) talenten, ideeën en beleidsplan- nen mee kunnen ontwikkelen, is dat fantastisch. Het gaat er niet om dat we altijd meer geld vragen. Als we landelijk meer zichtbaar worden, met hulp van de Stedelij- ke Regio Zuid, kunnen we een belangrijke rol vervullen in bijvoorbeeld de diversiteit van het cultuuraanbod.” schuift aan bij de minister in Den Haag ort an g tot de U A RAAD V