Introduction to Risk management

Kianoosh Alesheikh
Kianoosh AlesheikhCDA, IT Project manager, PMO Director em FANAP
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫بر‬ ‫ای‬‫مقدمه‬
‫معرفی‬
▪‫شیخ‬‫آل‬ ‫کیانوش‬
▪‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫مشاور‬
▪‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫گر‬‫تحلیل‬
▪WWW.ITPMAdviser.com
WWW.ITPMAdviser.com
‫استانداردهای‬ ‫درباره‬ ‫ای‬‫مقدمه‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫از‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫حوزه‬
‫دیدگاه‬PMBOK
‫پروژه‬ ‫یکپارچگی‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫بندی‬‫زمان‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬
‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫ریسک‬
‫پروژه‬ ‫تدارکات‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫ذینفعان‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫مقدمه‬
‫ریسک‬،‫خدمات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫مفهوم‬
‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫فناوری‬ ‫های‬ ‫پروه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫آشنائی‬ ‫کارگاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬
‫نوپا‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬(‫آپ‬‫استارت‬)
‫میباشد‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫نظر‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫تعریف‬PMI
‫پروژه‬ ‫هدف‬ ‫بر‬ ‫بیافتد‬ ‫اتفاق‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫موقعیتی‬ ‫یا‬ ‫نامعین‬ ‫رویدادی‬
‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫منفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬.‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دلیلی‬ ‫ریسک‬
‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫نیز‬ ‫اتفاق‬.
‫مثبت‬ ‫رویداد‬:‫فرصت‬
‫منفی‬ ‫رویداد‬:‫ریسک‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مفهوم‬
‫بر‬ ،‫وقوع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نامعلوم‬ ‫وضعیتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رخداد‬ ،‫پروژه‬ ‫ریسک‬
‫میگذارد‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬.
‫پیامدهای‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫نامطلوب‬ ‫رخداد‬ ‫وقوع‬ ‫شانس‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ریسک‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫ناخوشایند‬.
،‫تاخیر‬ ‫باعث‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫خارجی‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫ریسک‬
‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توقف‬
‫میگذارند‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫به‬ ‫و‬ ‫نامطلوب‬ ‫های‬ ‫رویداد‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬
‫مطلوب‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫رساندن‬ ‫حداکثر‬
‫تعاریف‬ ‫دیگر‬
‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ،‫شناسائی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مجموعه‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫وقایع‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫نمودن‬ ‫بیشینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫واکنش‬ ‫و‬
‫است‬ ‫ناگوار‬ ‫وقایع‬ ‫پیامدهای‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫مثبت‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫آن‬ ‫اثرات‬ ‫تعدیل‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫روند‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫میباشد‬.
‫یک‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫پروژه‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫کاربرد‬
‫متنوع‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫بازه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬(‫پروژه‬
‫ساله‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫های‬)‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫و‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫و‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫نگرشی‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬
‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫راستای‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬
‫و‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫میتوانند‬ ‫آنها‬ ‫نکنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫بحران‬ ‫یا‬
‫نمایند‬.
‫مشکالت‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫شود‬ ‫مدیریت‬ ‫موثر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫معموال‬ ‫کوچک‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫میشود‬
‫میشوند‬ ‫برطرف‬.
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫معموال‬
‫دارند‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مزیت‬
‫مدیران‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫بوسیله‬ ‫شدن‬ ‫غافلگیر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫مینماید‬ ‫کمک‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬
‫از‬ ‫ماندن‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫جلوگیری‬ ‫مشکالت‬
‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫مثال‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬
‫مشخص‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تکمیل‬ ‫عدم‬ ‫امکان‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫مقاومت‬ ‫امکان‬(‫در‬
‫سازمانی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬)
‫نرم‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫رقبا‬ ‫توسط‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شدن‬ ‫هک‬ ‫امکان‬
‫افزار‬
‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تعداد‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫سرعت‬ ‫آمدن‬ ‫پایین‬ ‫امکان‬
‫واحد‬ ‫زمان‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ریسک‬ ‫رابطه‬
‫تعریف‬:‫فازهای‬ ‫مجموعه‬ ‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬
‫است‬ ‫پروژه‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ریسک‬ ‫رابطه‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬
‫ریسک‬
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫فرآیند‬
•‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•‫ریسک‬ ‫شناسائی‬
•‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬
•‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬
•‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬
‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫درباره‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونگی‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬
‫است‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬.
‫است‬ ‫متغیر‬ ‫پروژه‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫جزئیات‬.
•‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬
•‫بندی‬ ‫زمان‬
•‫سازی‬ ‫مستند‬
‫بودجه‬
‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
...
WWW.ITPMAdviser.com
‫مثال‬:‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬
‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫صبح‬ ‫یکشنبه‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫یکبار‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بررسی‬
‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫مستر‬ ‫اسکرام‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ،‫محصول‬ ‫مالک‬ ‫روز‬ ‫این‬ ‫در‬2‫ساعت‬
‫مینمایند‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫لیست‬.
‫مینمایند‬ ‫مشخص‬ ‫مسئول‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫و‬.
‫اعالم‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیگیری‬ ‫نتیجه‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫حداکثر‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫موظف‬ ‫پیگیری‬ ‫مسئول‬
‫نماید‬.
‫طول‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫موظف‬ ‫مستر‬ ‫اسکرام‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫مدیر‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬
‫وضعیت‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ریسک‬ ‫تشخیص‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫پایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫پروژه‬
‫نمایند‬ ‫گزارش‬ ‫هفتگی‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫ریسکی‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫شناسائی‬
‫پروژه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ای‬ ‫بالقوه‬ ‫اتفاقات‬ ‫چه‬ ‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫همواره‬
‫کند‬ ‫تقویت‬ ‫آنرا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برساند‬ ‫ضرر‬.
‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫خروجی‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫شناسائی‬ ‫های‬ ‫روش‬
•‫فکری‬ ‫طوفان‬
•‫مصاحبه‬
•‫قبل‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫لیست‬ ‫چک‬
•‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬SWOT‫تحدیدها‬ ،‫ها‬ ‫فرصت‬ ،‫قوت‬ ،‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ،
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫لیست‬
•‫مثال‬ ،‫شناسائی‬ ‫شماره‬R001
•‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫مثال‬ ،‫ریسک‬ ‫نام‬
‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫برنامه‬
•‫ریسک‬ ‫تشریح‬
•‫بندی‬ ‫دسته‬
•‫ریسک‬ ‫علت‬
•‫شاخص‬‫ها‬(‫ها‬ ‫نشانه‬)‫مثال‬ ،
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫پیاپی‬ ‫تاخیر‬
•‫مالک‬(‫مسئول‬)‫ریسک‬
•‫احتمال‬
•‫اثر‬
•‫ریسک‬ ‫وضعیت‬(‫فعال‬/‫فعال‬ ‫غیر‬
‫پیوسته‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ‫یا‬/‫وقوع‬ ‫به‬
‫نپیوسته‬)
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬
‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫ریسک‬ ‫شناسائی‬ ‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫هدف‬
‫دارند‬.
‫اثر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫ارزیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫آنهاست‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫تعیین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناسائی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫اثر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫ماتریس‬
‫اثر‬
‫باال‬ 2 3
‫متوسط‬ 7 4
‫پایین‬ 6 1, 5 2, 8
‫پایین‬ ‫متوسط‬ ‫باال‬
‫احتمال‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫اثر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫ماتریس‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬
‫است‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫عددی‬ ‫جنبه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬.
‫پیدا‬ ‫گسترش‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫میشود‬ ‫بررسی‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫خاص‬ ‫تاثیرات‬ ‫و‬ ‫کرده‬.
‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫همیشه‬ ‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬
‫زد‬ ‫حدس‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬
‫به‬ ‫پاسخ‬
‫ریسک‬
‫ارزش‬
‫هزینه‬
‫تاثیر‬
‫هزینه‬
‫احتمال‬ ‫ریسک‬ ‫فعالیت‬
‫بله‬ 4 10‫میلیون‬ 40% R001 A
‫بله‬ 7.5 15‫میلیون‬ 50% R003 D
‫بله‬ 3 5‫میلیون‬ 60% R002 E
‫بله‬ 1 4‫میلیون‬ 25% R004 S
‫خیر‬ 0.3 1‫میلیون‬ 30% R006 P
‫خیر‬ 0.4 2‫میلیون‬ 20% R007 R
‫خیر‬ 0.05 1‫میلیون‬ 5% R005 Q
15.5
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫کلی‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫از‬ ‫عبارتست‬
‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫پروژه‬.
‫منفی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬(‫تحدید‬
‫ها‬)‫مثبت‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬ ‫و‬(‫ها‬ ‫فرصت‬)‫انجام‬
‫میشود‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشود‬.
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬
o‫ریسک‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬
‫علت‬ ‫حذف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تهدید‬ ‫حذف‬
o‫کاهش‬(‫کنترل‬)
‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫یا‬ ‫تاثیر‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬ ‫کاهش‬
‫ریسک‬
o‫پذیرش‬
‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫پذیرش‬
o‫انتقال‬
‫یا‬ ‫فرعی‬ ‫پیمانکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫سازمانی‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫نمودن‬ ‫محول‬
‫بیمه‬
WWW.ITPMAdviser.com
‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬
‫است‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫آخرین‬
‫شامل‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬
o‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
o‫باقیمانده‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫کنترل‬
o‫جدید‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫شناسائی‬
o‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
WWW.ITPMAdviser.com
WWW.ITPMAdviser.com
1 de 32

Recomendados

مدیریت ریسک پروژه por
مدیریت ریسک پروژهمدیریت ریسک پروژه
مدیریت ریسک پروژهMorteza Safari
1.2K visualizações27 slides
Persian presentation risk management in it projects por
Persian presentation risk management in it projectsPersian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsHamideh Iraj
939 visualizações48 slides
Tools and Techniques for Project Risk Management por
Tools and Techniques for Project Risk ManagementTools and Techniques for Project Risk Management
Tools and Techniques for Project Risk ManagementMohammad Hossein Karami
8 visualizações15 slides
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach por
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachAlireza Chalekaee
191 visualizações12 slides
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects por
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsAlireza Chalekaee
121 visualizações13 slides
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟ por
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟PMPiran
954 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Introduction to Risk management

لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه por
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژهلیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژهiman razavi
257 visualizações2 slides
Strategic risk management por
Strategic risk managementStrategic risk management
Strategic risk managementHossein Nourian, DBA
335 visualizações18 slides
Information Technology Project Management Persian por
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
1.1K visualizações29 slides
Slide3 por
Slide3Slide3
Slide3Modirinfo
63 visualizações13 slides
Msf Project Managment 2006 Part 2 por
Msf Project Managment 2006  Part 2Msf Project Managment 2006  Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2Abbas Shojaee MD, CHDA
388 visualizações26 slides
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... por
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...Mohammad Ahmadzadeh
365 visualizações77 slides

Similar a Introduction to Risk management(20)

لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه por iman razavi
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژهلیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه
iman razavi257 visualizações
Strategic risk management por Hossein Nourian, DBA
Strategic risk managementStrategic risk management
Strategic risk management
Hossein Nourian, DBA335 visualizações
Information Technology Project Management Persian por Soheil Akbarzade
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
Soheil Akbarzade1.1K visualizações
Slide3 por Modirinfo
Slide3Slide3
Slide3
Modirinfo63 visualizações
Msf Project Managment 2006 Part 2 por Abbas Shojaee MD, CHDA
Msf Project Managment 2006  Part 2Msf Project Managment 2006  Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2
Abbas Shojaee MD, CHDA388 visualizações
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... por Mohammad Ahmadzadeh
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
Mohammad Ahmadzadeh365 visualizações
دانلود مقاله برنامه ریزی خطی_نوین قلم por novin ghalam
دانلود مقاله برنامه ریزی خطی_نوین قلمدانلود مقاله برنامه ریزی خطی_نوین قلم
دانلود مقاله برنامه ریزی خطی_نوین قلم
novin ghalam48 visualizações
Scrum Challenges | By Yaghob Yavari por Iran Agile Community
Scrum Challenges | By Yaghob YavariScrum Challenges | By Yaghob Yavari
Scrum Challenges | By Yaghob Yavari
Iran Agile Community1.2K visualizações
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari por Ali Moghadam
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
Ali Moghadam1.1K visualizações
بروشور تبلیغاتی bbs por ali seyedi zadeh
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
ali seyedi zadeh359 visualizações
Software reliability model(روش های اندازه گیری قابلیت اطمینان نرم افزار) por amirbabol
Software reliability model(روش های اندازه گیری قابلیت اطمینان نرم افزار)Software reliability model(روش های اندازه گیری قابلیت اطمینان نرم افزار)
Software reliability model(روش های اندازه گیری قابلیت اطمینان نرم افزار)
amirbabol1.6K visualizações
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... por Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 visualizações
ارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار por Arash Bande Khoda
ارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزارارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
ارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
Arash Bande Khoda910 visualizações
Service_Management_1 por Armin Valadkhani
Service_Management_1Service_Management_1
Service_Management_1
Armin Valadkhani92 visualizações
Csp criteria por alijoneidi
Csp  criteriaCsp  criteria
Csp criteria
alijoneidi26 visualizações
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system... por Sadegh Yazdani
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...
Sadegh Yazdani218 visualizações
مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management? por Kaveh Radi
مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?
مدیریت رخداد چیست؟ What is incident Management?
Kaveh Radi518 visualizações
SAP ERP iran-project system por Paniz Fazlali
SAP ERP iran-project systemSAP ERP iran-project system
SAP ERP iran-project system
Paniz Fazlali426 visualizações

Introduction to Risk management

 • 2. ‫معرفی‬ ▪‫شیخ‬‫آل‬ ‫کیانوش‬ ▪‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫مشاور‬ ▪‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫گر‬‫تحلیل‬ ▪WWW.ITPMAdviser.com WWW.ITPMAdviser.com
 • 4. ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫دیدگاه‬PMBOK ‫پروژه‬ ‫یکپارچگی‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫پروژه‬ ‫تدارکات‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫ذینفعان‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 5. ‫مقدمه‬ ‫ریسک‬،‫خدمات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫مفهوم‬ ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫پروه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫آشنائی‬ ‫کارگاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬(‫آپ‬‫استارت‬) ‫میباشد‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 6. ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫تعریف‬PMI ‫پروژه‬ ‫هدف‬ ‫بر‬ ‫بیافتد‬ ‫اتفاق‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫موقعیتی‬ ‫یا‬ ‫نامعین‬ ‫رویدادی‬ ‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫منفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬.‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دلیلی‬ ‫ریسک‬ ‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫نیز‬ ‫اتفاق‬. ‫مثبت‬ ‫رویداد‬:‫فرصت‬ ‫منفی‬ ‫رویداد‬:‫ریسک‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 7. ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مفهوم‬ ‫بر‬ ،‫وقوع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نامعلوم‬ ‫وضعیتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رخداد‬ ،‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫میگذارد‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬. ‫پیامدهای‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫نامطلوب‬ ‫رخداد‬ ‫وقوع‬ ‫شانس‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫ناخوشایند‬. ،‫تاخیر‬ ‫باعث‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫خارجی‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توقف‬ ‫میگذارند‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 8. ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نامطلوب‬ ‫های‬ ‫رویداد‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫مطلوب‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫رساندن‬ ‫حداکثر‬ ‫تعاریف‬ ‫دیگر‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ،‫شناسائی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مجموعه‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫وقایع‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫نمودن‬ ‫بیشینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناگوار‬ ‫وقایع‬ ‫پیامدهای‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫مثبت‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 9. ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫آن‬ ‫اثرات‬ ‫تعدیل‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫روند‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫میباشد‬. ‫یک‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫پروژه‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 10. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫کاربرد‬ ‫متنوع‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫بازه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬(‫پروژه‬ ‫ساله‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫های‬)‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫و‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 11. ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫و‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫نگرشی‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫راستای‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 12. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫میتوانند‬ ‫آنها‬ ‫نکنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫بحران‬ ‫یا‬ ‫نمایند‬. ‫مشکالت‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫شود‬ ‫مدیریت‬ ‫موثر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫معموال‬ ‫کوچک‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫میشوند‬ ‫برطرف‬. ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫معموال‬ ‫دارند‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 13. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫مزیت‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫بوسیله‬ ‫شدن‬ ‫غافلگیر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫مینماید‬ ‫کمک‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫ماندن‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫جلوگیری‬ ‫مشکالت‬ ‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 14. ‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫مثال‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫مشخص‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تکمیل‬ ‫عدم‬ ‫امکان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫مقاومت‬ ‫امکان‬(‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬) ‫نرم‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫رقبا‬ ‫توسط‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شدن‬ ‫هک‬ ‫امکان‬ ‫افزار‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تعداد‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫سرعت‬ ‫آمدن‬ ‫پایین‬ ‫امکان‬ ‫واحد‬ ‫زمان‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 15. ‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ریسک‬ ‫رابطه‬ ‫تعریف‬:‫فازهای‬ ‫مجموعه‬ ‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫است‬ ‫پروژه‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 16. ‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ریسک‬ ‫رابطه‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 18. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫فرآیند‬ •‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫ریسک‬ ‫شناسائی‬ •‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ •‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬ •‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 19. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫درباره‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونگی‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬. ‫است‬ ‫متغیر‬ ‫پروژه‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫جزئیات‬. •‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ •‫بندی‬ ‫زمان‬ •‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫بودجه‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ... WWW.ITPMAdviser.com
 • 20. ‫مثال‬:‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫صبح‬ ‫یکشنبه‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫یکبار‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بررسی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫مستر‬ ‫اسکرام‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ،‫محصول‬ ‫مالک‬ ‫روز‬ ‫این‬ ‫در‬2‫ساعت‬ ‫مینمایند‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫لیست‬. ‫مینمایند‬ ‫مشخص‬ ‫مسئول‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫و‬. ‫اعالم‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیگیری‬ ‫نتیجه‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫حداکثر‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫موظف‬ ‫پیگیری‬ ‫مسئول‬ ‫نماید‬. ‫طول‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫موظف‬ ‫مستر‬ ‫اسکرام‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫مدیر‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫وضعیت‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ریسک‬ ‫تشخیص‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫پایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫پروژه‬ ‫نمایند‬ ‫گزارش‬ ‫هفتگی‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫ریسکی‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 21. ‫ریسک‬ ‫شناسائی‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ای‬ ‫بالقوه‬ ‫اتفاقات‬ ‫چه‬ ‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫همواره‬ ‫کند‬ ‫تقویت‬ ‫آنرا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برساند‬ ‫ضرر‬. ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫خروجی‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 22. ‫ریسک‬ ‫شناسائی‬ ‫های‬ ‫روش‬ •‫فکری‬ ‫طوفان‬ •‫مصاحبه‬ •‫قبل‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫لیست‬ ‫چک‬ •‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬SWOT‫تحدیدها‬ ،‫ها‬ ‫فرصت‬ ،‫قوت‬ ،‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ، WWW.ITPMAdviser.com
 • 23. ‫ریسک‬ ‫لیست‬ •‫مثال‬ ،‫شناسائی‬ ‫شماره‬R001 •‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫مثال‬ ،‫ریسک‬ ‫نام‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫برنامه‬ •‫ریسک‬ ‫تشریح‬ •‫بندی‬ ‫دسته‬ •‫ریسک‬ ‫علت‬ •‫شاخص‬‫ها‬(‫ها‬ ‫نشانه‬)‫مثال‬ ، ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫پیاپی‬ ‫تاخیر‬ •‫مالک‬(‫مسئول‬)‫ریسک‬ •‫احتمال‬ •‫اثر‬ •‫ریسک‬ ‫وضعیت‬(‫فعال‬/‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫پیوسته‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ‫یا‬/‫وقوع‬ ‫به‬ ‫نپیوسته‬) WWW.ITPMAdviser.com
 • 24. ‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫ریسک‬ ‫شناسائی‬ ‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫دارند‬. ‫اثر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫ارزیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫آنهاست‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫تعیین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناسائی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 25. ‫اثر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫ماتریس‬ ‫اثر‬ ‫باال‬ 2 3 ‫متوسط‬ 7 4 ‫پایین‬ 6 1, 5 2, 8 ‫پایین‬ ‫متوسط‬ ‫باال‬ ‫احتمال‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 26. ‫اثر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫ماتریس‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 27. ‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬ ‫است‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫عددی‬ ‫جنبه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫پیدا‬ ‫گسترش‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میشود‬ ‫بررسی‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫خاص‬ ‫تاثیرات‬ ‫و‬ ‫کرده‬. ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫همیشه‬ ‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬ ‫زد‬ ‫حدس‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 28. ‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریسک‬ ‫ارزش‬ ‫هزینه‬ ‫تاثیر‬ ‫هزینه‬ ‫احتمال‬ ‫ریسک‬ ‫فعالیت‬ ‫بله‬ 4 10‫میلیون‬ 40% R001 A ‫بله‬ 7.5 15‫میلیون‬ 50% R003 D ‫بله‬ 3 5‫میلیون‬ 60% R002 E ‫بله‬ 1 4‫میلیون‬ 25% R004 S ‫خیر‬ 0.3 1‫میلیون‬ 30% R006 P ‫خیر‬ 0.4 2‫میلیون‬ 20% R007 R ‫خیر‬ 0.05 1‫میلیون‬ 5% R005 Q 15.5 WWW.ITPMAdviser.com
 • 29. ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کلی‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫پروژه‬. ‫منفی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬(‫تحدید‬ ‫ها‬)‫مثبت‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬ ‫و‬(‫ها‬ ‫فرصت‬)‫انجام‬ ‫میشود‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشود‬. WWW.ITPMAdviser.com
 • 30. ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ o‫ریسک‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫علت‬ ‫حذف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تهدید‬ ‫حذف‬ o‫کاهش‬(‫کنترل‬) ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫یا‬ ‫تاثیر‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬ ‫کاهش‬ ‫ریسک‬ o‫پذیرش‬ ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫پذیرش‬ o‫انتقال‬ ‫یا‬ ‫فرعی‬ ‫پیمانکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫سازمانی‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫نمودن‬ ‫محول‬ ‫بیمه‬ WWW.ITPMAdviser.com
 • 31. ‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫است‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫آخرین‬ ‫شامل‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ o‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ o‫باقیمانده‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫کنترل‬ o‫جدید‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫شناسائی‬ o‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ WWW.ITPMAdviser.com