O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
วิชา ส33102 
ปีการศึกษา 2557 
ผู้จัดทา 
นางสาวภัทรภร พงษ์คุ้มภัย ม.6.1 เลขที่ 20 
นางสาวสาวิตรีศิรวัชรพงศ์ม.6.1 เลขที่ 31 ...
เหตุการณ์สาคัญในยุโรปสมัยกลาง
สงครามครูเสด (Crusade) 
ในสมัยกลางได้เกิดสงครามระหว่างคริสต์ศาสนากับศาสนา 
อิสลามขึ้น เรียกว่า สงครามครูเสด สงครามครั้งนี้...
ทัพครูเสดของเหล่าขุนนาง
สาเหตุของสงคราม 
สาเหตุทางด้านการเมือง : เกิดการเปลี่ยนแปลงในจักรวรรดิ 
อาหรับเมื่อพวกเซลจุกเติร์ก (Seljuk Turk) ได้เข้าไป...
นักรบเซลจุกเติร์ก
สาเหตุของสงคราม 
สาเหตุทางด้านศาสนา : ในช่วงเวลาที่พวกเซลเติร์กเข้ามามี 
อานาจในดินแดนตะวันออกได้ปิดกั้นกรุงเยรูซาเลมไม่ให...
สาเหตุของสงคราม 
ส่วนการที่ชาวยุโรปตื่นตัวเข้าร่วมในสงครามครูเสดก็เนื่องจากเหตุผล 
หลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
1. มีความศรัท...
ผลกระทบของสงครามครูเสด 
1. ระบบฟิวดัลเสื่อมลง ขุนนางลดจานวนเนื่องจากเสียชีวิตใน 
สงคราม ขุนนางที่เหลือยากจนลง สถาบันกษัตริ...
ผลกระทบของสงครามครูเสด 
4. เกิดการซื้อขายโดยใช้ระบบเงินตราแทนที่การแลกเปลี่ยน 
สินค้า 
5. ชนชั้นผู้นาของกองทัพครูเสดได้นาเ...
สงครามร้อยปี 
เป็นเหตุการณ์สงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส โดยมี 
ระยะเวลากว่า 100 ปี เหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนรูปแบบทางการเมื...
สาเหตุของสงคราม 
1.วลิเลียม ด๊กุแห่งแคว้นนอร์มองดี ซึ่งเป็นข้าติดที่ดินของกษัตริย์ 
ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองและสถาปนาพระองค์...
สาเหตุของสงคราม 
2. พระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 3 กษัตริย์อังกฤษทรงอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ 
ฝรั่งเศส แต่ขุนนางฝรั่งเศสกลับเลือกพระ...
สาเหตุของสงคราม 
5. สาเหตุภายในประเทศ เนื่องจากกษัตริย์ทั้งสองประเทศกาลัง 
ประสบปัญหาการขยายอานาจของขุนนาง จึงต้องการใช้สง...
สถานการณ์ของสงคราม 
ในช่วงระยะเวลาสงครามร้อยปี อังกฤษและฝรั่งเศสทา 
สงครามกันเป็นระยะๆ เมื่อเกิดสงคราม กองทัพอังกฤษได้โจมต...
สถานการณ์ของสงคราม 
ขณะเดียวกันอังกฤษก็ยอมยกเลิกการอ้างสิทธิ์ในตาแหน่ง 
กษัตริย์ฝรั่งเศสหลังจากสงครามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส...
สถานการณ์ของสงคราม 
หลังสงครามสงบ ฝรั่งเศสต้องเผชิญปัญหาความขัดแย้ง 
ภายในระหว่างฝ่ายต่อต้านอังกฤษกับฝ่ายนิยมอังกฤษ ในที่ส...
สถานการณ์ของสงคราม 
ในปีต่อมา โจนถูกจับตัวโดยฝ่ายสนับสนุนอังกฤษ ถูกดาเนินคดี 
ในศาลศาสนา และถูกลงโทษเผาทั้งเป็น วีรกรรมของ...
ผลกระทบของสงครามร้อยปี 
ผลกระทบต่อประเทศอังกฤษ 
1. ทาให้กษัตริย์อังกฤษหันมาสนพระทัยกิจการภายในประเทศ 
และการค้ากับดินแดนโพ...
ผลกระทบของสงครามร้อยปี 
3. ทาให้เกิดชาตินิยมในหมู่ชาวอังกฤษจากชัยชนะของกองทพั 
อังกฤษ ขณะเดียวกันกษัตริย์มีอานาจเพิ่มมากขึ...
ผลกระทบของสงครามร้อยปี 
ผลกระทบต่อประเทศฝรั่งเศส 
1. ส่งเสริมอานาจเด็ดขาดแก่กษัตริย์ฝรั่งเศสในการปรับปรุง 
กองทัพ เพื่อปรา...
ความเสื่อมของศาสนจักรในช่วงปลายสมัยกลาง 
1. การเกิดลัทธิชาตินิยมและรัฐชาติได้ก่อตัวขึ้นในยุโรป 
โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและฝ...
ความเสื่อมของศาสนจักรในช่วงปลายสมัยกลาง 
2. ความแตกแยกภายในของศาสนจักร ในช่วงปลาย 
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที...
การสิ้นสุดสมัยกลาง 
ในตอนปลายสมัยกลาง การค้าขยายตัวตามเมืองต่างๆ ทั่วยุโรป 
เกิดชนชั้นกลาง คือ พ่อค้าและผู้ประกอบอาชีพที่ใ...
การสิ้นสุดสมัยกลาง 
ทางด้านความคิดเห็นประชาชนทั่วไปต้องการแสวงหาความรู้ที่ 
นอกเหนือจากที่ศาสนจักรกาหนด จึงเริ่มหันไปสนใจอ...
Joan of Arc
ภาพโจนออฟอาร์ควีรสตรีถูกเผาทั้งเป็น
อารยธรรมสมัยกลาง
ในสมัยกลาง สังคมตะวันตกตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสต์ 
ศาสนาและการปกครองระบบฟิวดัล หรือระบบขุนนาง อิทธิพลเหล่านี้ 
สะท้อนออก...
สถาปัตยกรรม
ศิลปะแบบโรมาเนสก์ (Romanesque) 
เจริญรุ่งเรืองก่อนคริสต์ศตวรรษที่11 เกิดจากการสืบทอด 
ศิลปะแบบโรมันผสมผสานกับของอานารยชนเย...
วิหารและหอเอนปิซา ในอิตาลี
วิหารเมืองมิลาน ในประเทศอิตาลี
ศิลปะแบบกอทิก(Gothic) 
อยู่ในช่วงระยะเวลาแห่งความเจริญ เรียกว่า สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ 
(High Middle Ages) ศิลปะแบบโรมาเนสก์...
มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์ ในฝรั่งเศส
มหาวิหารนอเตรอดาม ในฝรั่งเศส
มหาวิหารออร์เวียตโต ในอิตาลี
วรรณกรรม 
วรรณกรรมในสมัยกลางนอกจากจะเน้นเรื่องราวความเชื่อในคริสต์ศาสนา 
แล้วยังมีวรรณกรรมทางโลกด้วย แต่งเป็นภาษาละตินซึ่ง...
มหากาพย์(epic) 
ในฝรั่งเศสเรียกว่า ชองซองเดอเจสต์(Chanson de Geste) เป็น 
เรื่องราวของการสร้างวีรกรรมของวีรบุรุษในอดีตนิยม...
นิยายวีรคติ (romance) 
ประพันธ์เป็นคากลอน เกิดใน 
ยุโรปตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 11-12 
ต่อมาได้เจริญแพร่หลายในฝรั่งเศส 
อั...
คีตกานท์(lyric) 
เป็นบทร้อยกรองที่กล่าวถึงความในใจ เกิดในฝรั่งเศสภายใต้ 
เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยนักร้องเร่ที่เรียก...
นิทานฟาบลิโอ(fabliau) 
เล่าเรื่องขนาดสั้นเขียนเป็นบทร้อยกรอง มุ่งเสียดสีสังคมสมัย 
นั้น มักเป็นเรื่องของนักบวชหรือเรื่องขอ...
นิทานอุทาหรณ์(fable) 
เป็นนิทานร้อยแก้วหรือร้อยกรองในลักษณะของนิทานอีสป นิทานอุทาหรณ์ที่ 
มีชื่อเสียงที่สุด คือ นิทานชุดโร...
เมืองที่เกิดจากการค้า 
ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 การค้าของโลกตะวันตกได้ฟื้นตัวอีกครั้ง 
หลังจากชะงักงันเป็นเวลาหลายร้อยปี อั...
เมืองกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ ยุโรป เกิดสมาคมอาชีพ ที่ 
ควบคุมการดา เนินงานและการจัดสวัสดิการของคนกลุ่มอาชีพเ...
มหาวิทยาลัย นับเป็นมรดกที่สาคัญของยุโรปใน สมัยกลาง และเป็น 
ผลิตผลโดยตรงของสังคมเมือง มหาวิทยาลัยในระยะแรกเกิดจากการรวมตัว...
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี
เหตุการณ์สำคัญในยุโรปสมัยกลาง
เหตุการณ์สำคัญในยุโรปสมัยกลาง
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

เหตุการณ์สำคัญในยุโรปสมัยกลาง

6.976 visualizações

Publicada em

เหตุการณ์สำคัญในยุโรปสมัยกลาง

Publicada em: Educação
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

เหตุการณ์สำคัญในยุโรปสมัยกลาง

 1. 1. วิชา ส33102 ปีการศึกษา 2557 ผู้จัดทา นางสาวภัทรภร พงษ์คุ้มภัย ม.6.1 เลขที่ 20 นางสาวสาวิตรีศิรวัชรพงศ์ม.6.1 เลขที่ 31 อาจารย์ผู้สอน อ.ปรางค์สุวรรณ ศักด์ิโสภณ
 2. 2. เหตุการณ์สาคัญในยุโรปสมัยกลาง
 3. 3. สงครามครูเสด (Crusade) ในสมัยกลางได้เกิดสงครามระหว่างคริสต์ศาสนากับศาสนา อิสลามขึ้น เรียกว่า สงครามครูเสด สงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบ อย่างกว้างขวางต่อชาวยุโรปและชาวมุสลิมในหลายด้านด้วยกัน
 4. 4. ทัพครูเสดของเหล่าขุนนาง
 5. 5. สาเหตุของสงคราม สาเหตุทางด้านการเมือง : เกิดการเปลี่ยนแปลงในจักรวรรดิ อาหรับเมื่อพวกเซลจุกเติร์ก (Seljuk Turk) ได้เข้าไปมีอานาจ ในจักรวรรดิอาหรับ ซึ่งเป็นจักรวรรดิอิสลาม ต่อมาพวกเซลเติร์ก ยึดครองคาบสมุทรตุรกีไว้ได้ทั้งหมด และรุกรานจักรวรรดิไบแซน ไทน์ จักรวรรดิแห่ง ไบแซนไทน์จึงขอความช่วยเหลือไปยัง คริสตจักรที่กรุงโรมเพื่อให้ช่วยรบกับพวกเซลจุกเติร์ก
 6. 6. นักรบเซลจุกเติร์ก
 7. 7. สาเหตุของสงคราม สาเหตุทางด้านศาสนา : ในช่วงเวลาที่พวกเซลเติร์กเข้ามามี อานาจในดินแดนตะวันออกได้ปิดกั้นกรุงเยรูซาเลมไม่ให้ชาว คริสต์ไปแสวงบุญ และกระทาทารุณกรรมกับชาวคริสต์ สันตะปาปาจึงใช้สาเหตุดังกล่าวชักชวนชาวคริสต์ให้ไปทา สงครามศักดิ์สิทธิ์ เป็นผลให้ชาวยุโรปทั้งขุนนาง พ่อค้า และ ประชาชนสามัญพากันเดินทางไปจักรวรรดิไบแซนไทน์และ ปาเลสไตน์
 8. 8. สาเหตุของสงคราม ส่วนการที่ชาวยุโรปตื่นตัวเข้าร่วมในสงครามครูเสดก็เนื่องจากเหตุผล หลายประการด้วยกัน ได้แก่ 1. มีความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า 2. บุคคลที่ไม่มีที่ดินในยุโรปต้องการที่ดินในดินแดนตะวันออกกลาง 3. ต้องการเสี่ยงโชคและผจญภัยในดินแดนตะวันออก 4. พวกพ่อคาอิตาลีต้องการขยายขอบข่ายการค้าขายไปยังดินแดน ตะวันออกภายใต้การคุ้มครองของพวกคริสต์ 5. กษัตริย์ต้องการให้พวกขุนนางลดจานวนลงเพื่อครอบครองที่ดิน
 9. 9. ผลกระทบของสงครามครูเสด 1. ระบบฟิวดัลเสื่อมลง ขุนนางลดจานวนเนื่องจากเสียชีวิตใน สงคราม ขุนนางที่เหลือยากจนลง สถาบันกษัตริย์แข็งแกร่งขึ้น พวกข้าติดที่ดินได้รับอิสระ 2. การค้าขยายตัว สินค้าจากภาคตะวันออกได้แพร่หลายเข้าไป ในยุโรป เช่น ผ้าไหม เครื่องเทศ 3. เมืองต่างๆกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีความ เจริญรุ่งเรือง เช่น นครรัฐในอิตาลี
 10. 10. ผลกระทบของสงครามครูเสด 4. เกิดการซื้อขายโดยใช้ระบบเงินตราแทนที่การแลกเปลี่ยน สินค้า 5. ชนชั้นผู้นาของกองทัพครูเสดได้นาเอาอารยธรรมกรีก-โรมัน ทั้งจากดินแดนจักรวรรดิไบแซนไทน์และจักรวรรดิมุสลิมกลับเข้า มาเผยแพร่ในยุโรปอีกครั้ง
 11. 11. สงครามร้อยปี เป็นเหตุการณ์สงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส โดยมี ระยะเวลากว่า 100 ปี เหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนรูปแบบทางการเมือง และสังคมในสมัยกลางอย่างสิ้นเชิง จากความขัดแย้งระหว่าง บุคคลหรือแคว้นมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติ ซึ่งเป็นต้น กาเนิดของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่
 12. 12. สาเหตุของสงคราม 1.วลิเลียม ด๊กุแห่งแคว้นนอร์มองดี ซึ่งเป็นข้าติดที่ดินของกษัตริย์ ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองและสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ อังกฤษใน ค.ศ. 1066 นับตั้งแต่นั้นมากษัตริย์อังกฤษก็มีที่ดินใน ฝรั่งเศสเป็นจานวนมาก แต่กษัตริย์ฝรั่งเศสก็พยายามแย่งชิง ดินแดนดังกล่าวกลับคืนจากกษัตริย์อังกฤษในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 14 ประเทศอังกฤษเหลือดินแดนเพียงไม่กี่แห่ง ในประเทศฝรั่งเศส
 13. 13. สาเหตุของสงคราม 2. พระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 3 กษัตริย์อังกฤษทรงอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ ฝรั่งเศส แต่ขุนนางฝรั่งเศสกลับเลือกพระเจ้าฟิลิปที่ 6 เป็นกษัตริย์ 3. อังกฤษต้องการผนวกสกอตแลนด์ แต่สกอตแลนด์ได้รับการ สนับสนุนจากฝรั่งเศสให้ต่อต้านอังกฤษ ทาให้อังกฤษไม่พอใจฝรั่งเศส 4. ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ ฝรั่งเศสได้พยายามขัดขวาง ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างอังกฤษกับแคว้นฟลานเดอร์ (ประเทศเบลเยียมในปัจจุบัน) และฝรั่งเศสได้ขัดขวางการที่อังกฤษ พยายามยึดครองแคว้นกาสโกนีเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า
 14. 14. สาเหตุของสงคราม 5. สาเหตุภายในประเทศ เนื่องจากกษัตริย์ทั้งสองประเทศกาลัง ประสบปัญหาการขยายอานาจของขุนนาง จึงต้องการใช้สงคราม ระหว่างประเทศดึงความสนใจของขุนนางและประชาชน
 15. 15. สถานการณ์ของสงคราม ในช่วงระยะเวลาสงครามร้อยปี อังกฤษและฝรั่งเศสทา สงครามกันเป็นระยะๆ เมื่อเกิดสงคราม กองทัพอังกฤษได้โจมตี ฝรั่งเศส กองทัพฝรั่งเศสพยายามต่อต้าน แต่กองทัพอังกฤษ สามารถเอาชนะได้ ทาให้ฝรั่งเศสต้องทาสัญญาสันติภาพกับ อังกฤษใน ค.ศ. 1358 โดยอังกฤษได้ครอบครองดินแดนฝรั่งเศส หลายแห่งด้วยกัน และยังได้รับเงินค่าไถ่องค์พระเจ้าจอห์นที่ 2 กษัตริย์ฝรั่งเศสที่ถูกจับเป็นเชลยด้วย
 16. 16. สถานการณ์ของสงคราม ขณะเดียวกันอังกฤษก็ยอมยกเลิกการอ้างสิทธิ์ในตาแหน่ง กษัตริย์ฝรั่งเศสหลังจากสงครามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างก็ต้อง เผชิญกับโรคระบาดและความไม่สงบภายในประเทศ ดินแดนที่ อยู่ภายใต้การกครองของอังกฤษในประเทศฝรั่งเศสได้ทา การ ต่อต้านอังกฤษ พร้อมกับขอให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สงครามได้เริ่มขึ้นในสมัยพระเจ้าชาลส์ที่ 5 แห่งฝรั่งเศส ในระยะ นี้กองทัพฝรั่งเศสได้เปรียบในการรบ ในที่สุดอังกฤษก็เหลือ ดินแดนในประเทศฝรั่งเศสเพียงเล็กน้อย
 17. 17. สถานการณ์ของสงคราม หลังสงครามสงบ ฝรั่งเศสต้องเผชิญปัญหาความขัดแย้ง ภายในระหว่างฝ่ายต่อต้านอังกฤษกับฝ่ายนิยมอังกฤษ ในที่สุด ฝ่ายนิยมอังกฤษเป็นฝ่ายชนะ ทาให้ทั้งสองประเทศสงบศึกกัน นานกว่า 2 ทศวรรษ แต่อังกฤษยังคงแทรกแซงทางการเมืองใน ประเทศฝรั่งเศสและเกิดสงครามขึ้นเป็นระยะๆ กองทัพอังกฤษ รุกรานฝรั่งเศส แต่กองทัพฝรั่งเศสมีวีรสตรีโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc) เป็นผู้นา จึงสามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษได้ ที่เมืองออร์เลออง และเอาชนะกองทัพอังกฤษได้หลายครั้ง
 18. 18. สถานการณ์ของสงคราม ในปีต่อมา โจนถูกจับตัวโดยฝ่ายสนับสนุนอังกฤษ ถูกดาเนินคดี ในศาลศาสนา และถูกลงโทษเผาทั้งเป็น วีรกรรมของโจนได้ ก่อให้เกิดความคิดเรื่องชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศสอย่างรุนแรง หลังจากนั้นกองทัพฝรั่งเศสได้ทาการยึดครองดินแดนกลับคืน จากกองทัพอังกฤษได้เป็นจานวนมาก จนกระทั่งสงครามยุติลงใน ค.ศ. 1453
 19. 19. ผลกระทบของสงครามร้อยปี ผลกระทบต่อประเทศอังกฤษ 1. ทาให้กษัตริย์อังกฤษหันมาสนพระทัยกิจการภายในประเทศ และการค้ากับดินแดนโพ้นทะเลมากขึ้น 2. เพิ่มอานาจของรัฐสภาอังกฤษในการต่อรองกับกษัตริย์ เนื่องจากสงครามทาให้รัฐบาลต้องการเงิน จึงมีการต่อรองเพื่อให้ รัฐสภาผ่านความเห็นชอบงบประมาณที่ใช้ในการทาสงคราม ทา ให้รัฐสภามีอานาจมากขึ้น
 20. 20. ผลกระทบของสงครามร้อยปี 3. ทาให้เกิดชาตินิยมในหมู่ชาวอังกฤษจากชัยชนะของกองทพั อังกฤษ ขณะเดียวกันกษัตริย์มีอานาจเพิ่มมากขึ้นจากการ สนับสนุนของชาวอังกฤษในการต่อต้านต่างชาติ 4. ขุนนางเสียชีวิตและยากจนลง ทาให้กษัตริย์อังกฤษสามารถ รวมอานาจไว้ที่ส่วนกลางได้สาเร็จ
 21. 21. ผลกระทบของสงครามร้อยปี ผลกระทบต่อประเทศฝรั่งเศส 1. ส่งเสริมอานาจเด็ดขาดแก่กษัตริย์ฝรั่งเศสในการปรับปรุง กองทัพ เพื่อปราบปรามขุนนางและทาสงครามกับต่างชาติ 2. รัฐสภาได้ยอมรับอานาจของสถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศส ทาให้ กษัตริย์ฝรั่งเศสมีอานาจมากขึ้นจนกลายเป็นระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในเวลาต่อมา 3. กระตุ้นความคิดชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศส โดยเฉพาะเรื่อง แนวคิดความเป็นชาติเดียวกัน
 22. 22. ความเสื่อมของศาสนจักรในช่วงปลายสมัยกลาง 1. การเกิดลัทธิชาตินิยมและรัฐชาติได้ก่อตัวขึ้นในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส กษัตริย์สามารถ ปกครองขุนนางได้ ประชาชนให้การสนับสนุนการเกิดรัฐชาติและ อานาจของกษัตริย์มีมากขึ้น เกิดการต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง สถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศสกับสันตะปาปา
 23. 23. ความเสื่อมของศาสนจักรในช่วงปลายสมัยกลาง 2. ความแตกแยกภายในของศาสนจักร ในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เกิดเหตุการณ์ ความแตกแยกของศาสนจักรอย่างรุนแรงจนถึงขึ้นมีพระ สันตปาปา 2 องค์ในเวลาเดียวกัน คือ องค์หนึ่งประทับที่สานัก สันตะปาปาที่กรุงโรม อีกองค์หนึ่งประทับที่สานักสันตะปาปาที่ เมืองอาวิญงทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ทาให้เกิดความปั่นป่วนใน ระบบการบริหารงานของคริสตจักร อันนาไปสู่การปฏิรูปศาสนา ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16
 24. 24. การสิ้นสุดสมัยกลาง ในตอนปลายสมัยกลาง การค้าขยายตัวตามเมืองต่างๆ ทั่วยุโรป เกิดชนชั้นกลาง คือ พ่อค้าและผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ เช่น แพทย์ ครู นักกฎหมาย แทรกอยู่ระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นต่า ขณะเดียวกันขุนนางในระบบฟิวดัลอ่อนแอลง เป็นเหตุให้กษัตริย์ รวมดินแดนต่างๆตั้งเป็นรัฐชาติเมื่อเข้าสู่สมัยใหม่
 25. 25. การสิ้นสุดสมัยกลาง ทางด้านความคิดเห็นประชาชนทั่วไปต้องการแสวงหาความรู้ที่ นอกเหนือจากที่ศาสนจักรกาหนด จึงเริ่มหันไปสนใจอารยธรรม กรีกและโรมันที่มีมาแต่ก่อนคริสต์ศาสนา นาไปสู่การฟื้นฟู ศิลปวิทยาเมื่อเริ่มสมัยใหม่ ซึ่งทาให้สมัยใหม่มีความแตกต่างจาก สมัยกลางอย่างใหญ่หลวง
 26. 26. Joan of Arc
 27. 27. ภาพโจนออฟอาร์ควีรสตรีถูกเผาทั้งเป็น
 28. 28. อารยธรรมสมัยกลาง
 29. 29. ในสมัยกลาง สังคมตะวันตกตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสต์ ศาสนาและการปกครองระบบฟิวดัล หรือระบบขุนนาง อิทธิพลเหล่านี้ สะท้อนออกมาผ่านความเชื่อ จริยธรรม การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม การ ดาเนินชีวิต และในด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้
 30. 30. สถาปัตยกรรม
 31. 31. ศิลปะแบบโรมาเนสก์ (Romanesque) เจริญรุ่งเรืองก่อนคริสต์ศตวรรษที่11 เกิดจากการสืบทอด ศิลปะแบบโรมันผสมผสานกับของอานารยชนเยอรมัน ลักษณะกาแพง หนา กระเบื้องปูพื้นขนาดใหญ่ บานหน้าต่างเล็กและยาว บรรยากาศ ทึมและมืดครึ้ม ภายนอกเหมือนป้อมปราการ ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง
 32. 32. วิหารและหอเอนปิซา ในอิตาลี
 33. 33. วิหารเมืองมิลาน ในประเทศอิตาลี
 34. 34. ศิลปะแบบกอทิก(Gothic) อยู่ในช่วงระยะเวลาแห่งความเจริญ เรียกว่า สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages) ศิลปะแบบโรมาเนสก์ได้พัฒนามาเป็น แบบกอทิก ความแตกต่างของสองศิลปะนี้คือ กอทิกไม่ต้องอาศัย กาแพงที่หนาเพื่อรับน้าหนักหลังคา รูปร่างจึงเพรียวกว่า ประดับด้วย กระจกสี และรูปแกะสลักของนักบุญ ซึ่งกอทิกมีความพิถีพิถันเรื่อง ความสวยงามมากกว่า
 35. 35. มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์ ในฝรั่งเศส
 36. 36. มหาวิหารนอเตรอดาม ในฝรั่งเศส
 37. 37. มหาวิหารออร์เวียตโต ในอิตาลี
 38. 38. วรรณกรรม วรรณกรรมในสมัยกลางนอกจากจะเน้นเรื่องราวความเชื่อในคริสต์ศาสนา แล้วยังมีวรรณกรรมทางโลกด้วย แต่งเป็นภาษาละตินซึ่งถือกันว่าเป็นภาษา หนังสือที่เป็นสากล และเป็นภาษาสาคัญทางศาสนา วรรณกรรมทางศาสนาที่มี อิทธิพลต่อแนวความคิดของคริสต์ศาสนิกชนในสมัยกลางมาก ที่สุดเล่มหนึ่ง ได้แก่ เทวนคร เขียนโดยนักบุญออกัสตินในสมัยปลายจักรวรรดิโรมัน งาน เขียนอีกชิ้นหนึ่งที่ความสาคัญทัดเทียมกัน คือ มหาเทววิทยา โดยนักบุญทอมัส อะไควนัส ซึ่งใช้สอนในวิชาเทววิทยาในมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องเกี่ยวกับความ เชื่อและศรัทธาในคริสต์ศาสนาอย่างมีเหตุผล
 39. 39. มหากาพย์(epic) ในฝรั่งเศสเรียกว่า ชองซองเดอเจสต์(Chanson de Geste) เป็น เรื่องราวของการสร้างวีรกรรมของวีรบุรุษในอดีตนิยมประพันธ์ด้วยโคลงกลอน แพร่หลายในคริสต์ศตวรรษที่ 11-12 วรรณกรรมประเภทนี้ที่สาคัญ ได้แก่ ชอง ซองเดอโรลองด์(Chanson de Roland) ซึ่งเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของโร ลองด์ ทหารคนสนิทของจักรพรรดิชาร์เลอมาญกับกองทัพของพวกซาราเซ็น
 40. 40. นิยายวีรคติ (romance) ประพันธ์เป็นคากลอน เกิดใน ยุโรปตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 11-12 ต่อมาได้เจริญแพร่หลายในฝรั่งเศส อังกฤษและเยอรมัน นิยายวีรคติเป็น เรื่องราวความจงรักภักดีของอัศวินต่อ เจ้าและขุนนาง และความรักแบบเทิดทูน ที่อัศวินมีต่อสตรี นิยายวีรคติคล้ายกับ มหากาพย์ ต่างกันตรงที่มหากาพย์มี ความยาวมากกว่าและไม่มีเรื่องของ ความรักเข้ามา เกี่ยวข้อง นิยายวีรคติที่ รู้จักกันเท่าไป คือ กษัตริย์อาเทอร์กับ อัศวินโต๊ะกลม
 41. 41. คีตกานท์(lyric) เป็นบทร้อยกรองที่กล่าวถึงความในใจ เกิดในฝรั่งเศสภายใต้ เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยนักร้องเร่ที่เรียกตัวเองว่า ตรูบาดูร์ (Troubadour) แต่งเพื่อขับร้องคลอเสียงพิณ นิยมร้องและบรรเลงใน ปราสาทของขุนนางและราชสานัก เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแบบเทิดทูน ต่อสตรีสูงศักดิ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากราชสานักของพวกมุสลิม
 42. 42. นิทานฟาบลิโอ(fabliau) เล่าเรื่องขนาดสั้นเขียนเป็นบทร้อยกรอง มุ่งเสียดสีสังคมสมัย นั้น มักเป็นเรื่องของนักบวชหรือเรื่องของสตรี เดิมเป็นนิทานของฝรั่งเศส แต่มีกรากฏในวรรณกรรมอังกฤษด้วย เล่มสาคัญได้แก่ แคนเทอร์เบอรี เทลส์ ของ เจฟฟรีย์ชอเซอร์ กวีเอกชาวอังกฤษ
 43. 43. นิทานอุทาหรณ์(fable) เป็นนิทานร้อยแก้วหรือร้อยกรองในลักษณะของนิทานอีสป นิทานอุทาหรณ์ที่ มีชื่อเสียงที่สุด คือ นิทานชุดโรมานซ์ออฟรีนาร์ด(The Romance of Renard)เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกที่ชื่อ รีนาร์ด เนื้อหาเสียดสีสังคม ฝรั่งเศสในสมัยกลาง
 44. 44. เมืองที่เกิดจากการค้า ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 การค้าของโลกตะวันตกได้ฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากชะงักงันเป็นเวลาหลายร้อยปี อันเนื่องมาจากการรุกรานของพวกอ นารยชน และการเข้ายึดครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของพวกมุสลิมที่ทาให้ การค้าทางทะเล ของตะวันตกและตะวันออกต้องสิ้นสุดลง การฟื้นตัวของ การค้าดังกล่าวนี้ยังก่อให้เกิดการฟื้นตัวของบรรดาเมืองเก่า ที่เคยรุ่งเรืองใน สมัยจักรวรรดิโรมันและการเกิดของเมืองใหม่ๆ ในคาบสมุทรอิตาลีจนถึง คาบสมุทรสแกนดิเนเวียตลอดจนดินแดนยุโรปตะวันออกอีก ด้วย
 45. 45. เมืองกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ ยุโรป เกิดสมาคมอาชีพ ที่ ควบคุมการดา เนินงานและการจัดสวัสดิการของคนกลุ่มอาชีพเดียวกัน เกิด ระบบการเก็บภาษีอากร การปกครองแบบท้องถิ่นที่เรียกว่า เทศบาล ตลาดนัด งานแสดงสินค้า ธนาคาร ฯลฯ ที่เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมเองในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทา สัญญา และการกู้ยืมเงินของบรรดาพ่อค้าต่อกันก่อให้เกิด ความจาเป็นในการกาหนดวัน เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของปีที่แน่นอน พวกพ่อค้า ได้กาหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับวันเฉลิม ฉลองปีใหม่ของชาวโรมันที่เคยปฏิบัติมา
 46. 46. มหาวิทยาลัย นับเป็นมรดกที่สาคัญของยุโรปใน สมัยกลาง และเป็น ผลิตผลโดยตรงของสังคมเมือง มหาวิทยาลัยในระยะแรกเกิดจากการรวมตัว ของอาจารย์และนักศึกษา และมีลักษณะเป็นสมาคมอาชีพเช่นเดียวกับ สมาคมอาชีพอื่นๆ ที่รวมคนอาชีพเดียวกันไว้ด้วยกัน สมาคมอาชีพของ อาจารย์และนักศึกษาดังกล่าวนี้เรียกว่า ยูนิเวอร์ซิตี(university)
 47. 47. มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
 48. 48. มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 49. 49. มหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี

×