Anúncio
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
Anúncio
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
Anúncio
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5
Próximos SlideShares
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
Carregando em ... 3
1 de 11
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(20)

Anúncio

Mais de Khunnawang Khunnawang(20)

Anúncio

Último(20)

ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ สังคมศึกษา ป.5

 1. แบบทดสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงวนลิขสิทธิ์ แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน หรือทาเครื่องหมายใดๆ ลงใน แบบทดสอบ และห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือนาไปเผยแพร่
 2. คำชี้แจงแบบทดสอบสังคมศึกษำฯ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทาแบบทดสอบ 60 นาที 2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 - 35 จานวน 35 ข้อ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง คาตอบเดียว (ตอบถูกข้อละ 2 คะแนน รวม 70 คะแนน) ตัวอย่ำง 0. อารีประกอบอาชีพค้าขาย เขาจาเป็นต้องมีคุณธรรมใดมากที่สุด 1) เมตตา ซื่อสัตย์ 2) ความอ่อนน้อม เมตตา 3) ความขยัน ซื่อสัตย์ 4) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 3) เป็นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ให้นักเรียนใช้ดินสอดา ระบายลงในกระดาษคาตอบ ดังนี้ 0.  ตอนที่ 2 แบบระบำย 2 คำตอบ จาก 6 ตัวเลือก ข้อที่ 36-40 จานวน 5 ข้อ โดยเลือกคาตอบที่ ถูกต้องที่สุด 2 คาตอบ (ข้อละ 6 คะแนน รวม 30 คะแนน นักเรียนจะต้องตอบให้ครบ ทั้ง 2 คาตอบจึงจะได้คะแนน ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 3 คะแนน ตอบถูก 2 คาตอบได้ 6 คะแนน) ตัวอย่ำง 00. อารีประกอบอาชีพค้าขาย เขาจาเป็นต้องมีคุณธรรมใด 1) เมตตา 2) เสียสละ 3) ซื่อสัตย์ 4) ความขยัน 5) ความอ่อนน้อม 6) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 3) 4) เป็นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ให้นักเรียนใช้ดินสอดา ระบายลงในกระดาษคาตอบ ดังนี้ 00.   ห้ำมทำข้อสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบจะอนุญำต
 3. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 1 แบบทดสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทา 60 นาที ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 - 35 จานวน 35 ข้อ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว (ตอบถูกข้อละ 2 คะแนน รวม 70 คะแนน) 1. การกระทาของใครสอดคล้องกับพุทธประวัติตอนเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์มากที่สุด 1) เอกราช ซื้อของไปฝากพ่อ 2) เอกภพ บวชในงานศพของพ่อ 3) เอกชัย กลับไปเยี่ยมพ่อที่ต่างจังหวัด 4) เอกพันธ์ เรียนวิธีการขยายพันธ์พืชแล้วอธิบายให้พ่อฟัง 2. จากการศึกษาประวัติพุทธสาวกให้ประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 1) ได้เรื่องราวไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง 2) ได้แนวทางในการดาเนินชีวิต 3) ได้ฝึกความสามารถในการอ่าน 4) ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3. ใครแสดงถึงการมีความเคารพต่อพระรัตนตรัย 1) กิ๊ก ไปไหว้พระที่วัดในวันหยุด 2) ก้อย สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 3) เกียรติ ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ 4) เก่ง เช่าพระพุทธรูปราคาแพงมาบูชาที่บ้าน 4. แดงเรียนอ่อนวิชาสังคมศึกษาฯ จาเป็นต้องอ่านทบทวนทุกวันจนเข้าใจและสามารถสอบได้คะแนน สูงสุดในห้องเรียน การกระทาของแดงสอดคล้องกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 ข้อใด 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ 4) วิมังสา 5. พฤติกรรมของใครที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 1) สมจิต ช่วยผู้ประสบภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว 2) สมนึก เก็บเงินเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ 3) สมศักดิ์ ขยันทางานเพื่อนาเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่ 4) สมชาย หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาไปสอนเด็กด้อยโอกาส
 4. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 2 6. ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 1) มานี พูดคุยเรื่องหลักธรรมกับเพื่อน 2) มานะ นั่งในท่าสบายไม่พูดคุยกับใคร 3) ชูใจ นั่งพนมมือขณะพระสงฆ์สวดมนต์ 4) วีระ นั่งทาสมาธิขณะพระสงฆ์สวดมนต์ 7. การร่วมกิจกรรมวันสาคัญของใครได้ประโยชน์มากที่สุด 1) พลอย ไปทาบุญในวันเข้าพรรษา เพื่อจะได้พบกับเพื่อนๆ 2) ก้อย ตักบาตรในวันออกพรรษา เพื่อจะได้รับขนมแจกจากพระ 3) กล้วย ไปวัดในวันวิสาขบูชา เพื่อจะได้ปฏิบัติพิธีกรรมในศาสนาพุทธ 4) จอย ไปเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เพื่อจะได้เห็นความสวยงามของแสงเทียน 8. ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้เหมาะสมที่สุด 1) ชิต ไปเสียภาษีประจาปี เพราะมีรายได้ 2) เจตน์ ให้ทุนการศึกษา เพราะเป็นผู้ใหญ่บ้าน 3) ดล สมัครเป็นทหารไปชายแดน เพราะชอบการสู้รบ 4) วิทย์ ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งหาเสียง เพราะเป็นเพื่อนกัน 9. พฤติกรรมของใครไม่เป็นการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี 1) คุณหญิงย่าเตือนเด็กๆ ให้ทิ้งขยะลงถังขยะ 2) คุณชายใหญ่ ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3) คุณแม่ไปรักษาไข้หวัดตามโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค 4) คุณหญิงน้อยช่วยกวาดเศษใบไม้แห้งในสวนสาธารณะใกล้บ้าน 10. จุดเด่นของสินค้า "หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" คืออะไร 1) ทาให้ชุมชนสงบสุข 2) ทาให้ชุมชนเจริญ 3) ทาให้ชุมชนมีชื่อเสียง 4) ทาให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 11. พฤติกรรมในข้อใดจัดว่าได้รับสิทธิในการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมที่สุด 1) เมื่อสุจิราไม่สบาย คุณแม่รีบพาไปหาคุณหมอ 2) มูลนิธิปวีณาพาน้องเปิ้ลไปแจ้งความที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 3) ดารงยกมือแสดงความคิดเห็นเรื่องการสร้างสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน 4) ธีรภัทรกับเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันตั้งชมรมเด็กพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
 5. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 3 12. อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านใด ที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้รวดเร็วที่สุด 1) การฝึกอาชีพ 2) การส่งเสริมวัฒนธรรม 3) การจัดการศึกษา 4) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 13. ที่มาของการเข้าสู่ตาแหน่งของใครถูกต้อง 1) ณเดช เป็นนายกเทศมนตรีเพราะได้รับเลือกตั้งจากปลัดเทศบาล 2) มนตรี เป็นนายกเทศมนตรีเพราะได้รับเลือกตั้งจากประชาชนทั้งจังหวัด 3) เชษฐพล เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะได้รับเลือกจากประธานสภาจังหวัด 4) อธิชาติ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในจังหวัด 14. ในข้อใดเป็นบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดให้บริการสาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1) ให้บริการเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 2) จัดสร้างและดูแลสวนสาธารณะสาหรับเป็นที่พักผ่อนของประชาชน 3) จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยในชุมชน 4) จัดตั้งห้องสมุดและแหล่งข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 15. ใครปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์มากที่สุด 1) พ่อชวนลูกๆให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า 2) แจ๋วรับสมัครเฉพาะคนที่มีฐานะดีเป็นสมาชิก 3) ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้กาหนดเงินปันผลให้สมาชิก 4) สมศรีศึกษาบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิก 16. หลักการใดของสหกรณ์ที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 1) สมาชิกจะได้รับปันผลทุกปี 2) สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 3) ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ตามความสนใจ 4) ส่งเสริมให้ร่วมลงทุนในการประกอบการต่างๆ 17. บุญชู ต้องการกู้เงินสร้างบ้านหลังแรก เขาควรติดต่อกับธนาคารใด จึงจะมีโอกาสกู้ยืมเงินได้ตรง จุดประสงค์มากที่สุด 1) ธนาคารกรุงไทย 2) ธนาคารออมสิน 3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 6. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 4 18. น้อยเป็นลูกกาพร้าอยู่กับยายและต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ข้อความใดเป็นผลดี ของการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ 1) น้อยมีเงินไว้เรียนจนจบปริญญาตรี 2) น้อยมีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลได้ 3) น้อยมีเงินซึ่งสามารถใช้ซื้อของที่จาเป็นได้ 4) น้อยสามารถขอลดหนี้ได้เพราะเลี้ยงดูยาย 19. ปราณีประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเก็บเงินไว้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ แต่เงินเก็บไม่พอซื้อ ปราณีควรจะตัดสินใจอย่างไร จึงจะดีที่สุด 1) รอเก็บเงินให้ครบก่อนจึงไปซื้อ 2) ยืมเงินจากเพื่อนบ้านที่มีฐานะดีไปซื้อรถ 3) ตัดสินใจกู้เงินซื้อรถเพื่อจะได้ใช้รถเร็วขึ้น 4) นาเงินที่เก็บสะสมไปดาวน์รถ แล้วค่อยผ่อนส่งเป็นรายเดือน 20. วิธีการใดที่ทาให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของตนได้เหมาะสมที่สุด 1) สอบถามผู้รู้ในหมู่บ้าน 2) ศึกษาจากแหล่งโบราณในหมู่บ้าน 3) ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 4) ค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดประชาชน 21. วิภารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตนจากโบราณสถาน ตานาน และเรื่องเล่าก่อให้เกิดประโยชน์ ด้านใดมากที่สุด 1) รู้วิธีการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น 2) รู้จักสถานที่สาคัญในท้องถิ่นมากขึ้น 3) รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนมากขึ้น 4) ทาให้ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้น 22. วัฒนธรรมอินเดียและจีนในด้านใดที่ส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทยปัจจุบันได้ดีที่สุด 1) การถือศีลกินเจ 2) การนับถือศาสนา 3) การแต่งกายตามสมัยนิยม 4) ภาพวาดบริเวณสถานที่ต่าง ๆ
 7. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 5 23. การรับวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ในชีวิตประจาวัน พฤติกรรมและเหตุผลของใครไม่เหมาะสม 1) พลับพลึง สวมสูทไปทางานเพราะคิดว่าสุภาพ 2) วาสนา นิยมไปเรียนต่างประเทศเพราะหางานทาง่าย 3) บัวตอง ชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะอยากเป็นคนที่ทันสมัย 4) ใบชบา ทดลองอยู่กินกันก่อนแต่งงานเพราะต้องการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 24. ใครนาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสม 1) ปราณี มาก่อนเวลานัดกับเพื่อน 2) ประนอม แต่งกายอย่างอิสระ 3) วิชิต รับประทานไข่ดาวกับไส้กรอก 4) วีระ พูดภาษาอังกฤษกับทุกคนที่พูดคุยด้วย 25. สาเหตุใดทาให้อาณาจักรอยุธยาเจริญด้านการค้ามากที่สุด 1) สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาถูก 2) เมืองอยู่ใกล้ทะเลเดินทางสะดวก 3) การปกครองมั่นคงปลอดโจรผู้ร้าย 4) เก็บภาษีน้อยเอื้อประโยชน์ต่อต่างชาติ 26. การจัดหน่วยงานพระคลังสินค้าในสมัยอยุธยาส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในด้านใด 1) มีสินค้ามาขายเพิ่มขึ้น 2) มีรายได้จากการค้าขายเพิ่มขึ้น 3) ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายเพิ่มขึ้น 4) ประชาชนไม่ต้องเสียค่าผ่านด่านในการขายสินค้า 27. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีคุณลักษณะใดที่คล้ายกัน มากที่สุด 1) ความเมตตา 2) ความกตัญญู 3) ความสามัคคี 4) ความกล้าหาญ
 8. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 6 28. จากคากล่าวที่ว่า "การสร้างอาคารสมัยนี้คงจะเป็นเกียรติแก่ผู้สร้างคนเดียว แต่โบราณสถานนั้น เป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า " นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ที่สอดคล้องกับข้อความนี้อย่างไร ซึ่งจะเหมาะสมที่สุด 1) พูดสรรเสริญคุณความดีของบรรพบุรุษ 2) ไม่ขูด ขีด เขียน โบราณสถานที่ไปเยี่ยมชม 3) แนะนาน้องๆ ให้ช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถาน 4) เขียนรายงานเรื่อง "วิธีอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย" 29. ถ้านักเรียนได้รับมรดกเป็นที่ดินว่างเปล่าในจังหวัดขอนแก่น นักเรียนคิดว่าที่ดินผืนนั้นน่าจะมี ลักษณะอย่างไร และควรทาการเกษตรแบบใดดีที่สุด 1) ดินร่วน - เงาะ - ทุเรียน 2) ดินร่วน - สับปะรด - มังคุด 3) ดินทราย - กาแฟ - ยางพารา 4) ดินร่วนปนทราย - มันสาปะหลัง - อ้อย 30. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกาหนดค่าละติจูดกับลองจิจูด 1) เพื่อให้ทราบอุณหภูมิของภูมิภาค 2) เพื่อให้ทราบระยะทางที่แน่นอน 3) เพื่อให้ทราบความสูงต่าของพื้นที่ 4) เพื่อให้ทราบตาแหน่งที่ตั้งของภูมิภาค 31. ใช้ข้อความนี้ตอบคาถาม วัฒนธรรมประเพณีใดที่สัมพันธ์กับภูมิภาคในข้อความข้างต้น 1) ประเพณีรับบัว 2) ประเพณีลอยเรือ 3) ประเพณีเรือองค์ 4) ประเพณีทอดผ้าป่า ความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพกับสังคม ลักษณะทางกายภาพของแต่ละภูมิภาคจะมีผลต่อการดาเนินชีวิตของคนในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลทาให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางสังคมในภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคใต้ มีทาเล ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเล จึงทาให้มีสภาพอากาศร้อนชื้น และมีฝนตกชุก เหมาะกับการปลูกพืช ที่ชอบน้าและอากาศชื้น ส่วนทางด้านชายฝั่งทะเลมีการทาประมง
 9. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 7 32. ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรดาเนินการอย่างไร 1) ให้ผู้นาท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะประชาชนจะทาตามผู้นา 2) จัดการศึกษาให้ทั่วถึงเพราะประชาชนจะได้มีความรู้ความเข้าใจ 3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะเพราะสร้างสานึกดีสู่การปฏิบัติ 4) ใช้กฎหมายบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะประชาชนกลัวถูกจับดาเนินคดี 33. ตัวเลือกใดแสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ มากที่สุด 1) พิชัย อาศัยอยู่บริเวณภูเขาสูงประกอบอาชีพทาไร่ 2) สุรชัย อาศัยอยู่ริมแม่น้าประกอบอาชีพเลี้ยงปลา 3) วิทยา อาศัยอยู่บริเวณที่ดอนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ 4) นิสา อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มประกอบอาชีพรับจ้าง 34. นักเรียนสามารถดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างไร จึงจะเหมาะสม 1) ร่วมกาหนดมาตรการการใช้พื้นที่ป่า 2) จับกุมผู้ที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 3) เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน 4) ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 35. ถ้าอยากให้กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลาดับแรก 1) ร่วมกันดาเนินงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม 3) ร่วมกันกาหนดแนวทางการลงโทษผู้ทาลายต้นไม้ 4) ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณหมู่บ้านให้มาก ๆ
 10. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 8 ตอนที่ 2 แบบระบาย 2 คาตอบ จาก 6 ตัวเลือก โดยเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด 2 คาตอบ จานวน 5 ข้อ (ข้อที่ 36-40 ข้อละ 6 คะแนน รวม 30 คะแนน นักเรียนจะต้องตอบให้ครบ ทั้ง 2 คาตอบจึงจะได้คะแนน ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 3 คะแนน ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 6 คะแนน) 36. ศาสนาต่างๆ มีความสาคัญอย่างไร 1) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนบูชา 2) เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3) เป็นสถานที่แจกวัตถุมงคล 4) เป็นโบราณสถานทางศาสนา 5) เป็นแนวทางให้คนปฏิบัติเป็นคนดี 6) เป็นจุดกาเนิดของพิธีกรรมต่าง ๆ 37. นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร ที่แสดงว่าเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 1) แต่งกายตามสมัยนิยม 2) ฝึกเรียนราวงมาตรฐาน 3) จับมือทักทายกับผู้ใหญ่ 4) พูดภาษาไทยปนกับภาษาอื่น 5) เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 6) ปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันออก 38. "พ่อปลูกข้าวในที่ดิน 10 ไร่ ต้องใช้รถไถนา คนงาน และสถานที่จาหน่ายข้าวให้พ่อค้าคนกลาง" จากข้อความดังกล่าวสิ่งใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ 1) พ่อ 2) คนงาน 3) รถไถนา 4) ที่ดิน 10 ไร่ 5) พ่อค้าคนกลาง 6) สถานที่จาหน่าย 39. ใครนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้เหมาะสม 1) มาลี เรียนไม่เก่งแต่อ่านหนังสือทุกวัน 2) เดชา เก็บเงินเพื่อไว้ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ 3) สุณี นาเงินที่พ่อให้ซื้อไอศกรีมแจกเพื่อน 4) วิชัย นาเงินจากการขายผักไปเที่ยวกับเพื่อน 5) นารี ช่วยแม่ทางานบ้านเพื่อจะได้เงินไปซื้อขนม 6) วิชาญ ให้เพื่อนซ้อนท้ายรถจักรยานไปโรงเรียนด้วยกัน
 11. สังคมศึกษาฯ ป.5 หน้า 9 จากบทความใช้ตอบคาถามข้อ 40 40. จากเหตุการณ์ข้างต้น นักเรียนคิดว่าน่าจะเสนอโครงการใดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 1) โครงการตั้งศูนย์อพยพเพื่อรองรับผู้ย้ายถิ่น 2) โครงการพัฒนาดินและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร 3) โครงการย้ายเมืองหลวงแห่งใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม 4) โครงการขึ้นค่าแรงในชนบทให้สูงกว่าเมืองหลวง 5) โครงการแลกเปลี่ยนประชากรระหว่างเมืองกับชนบท 6) โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการที่ประชากรวัยทางานส่วนใหญ่มีการอพยพเข้าสู่เมืองหลวงจานวนมาก ทาให้ชุมชนเดิมเหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็ก ประกอบกับทรัพยากรลดลงและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเสื่อมโทรม เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง
Anúncio